User Manual www.beamzlighting.com USER’S MANUAL

User Manual  www.beamzlighting.com USER’S MANUAL
User Manual
USER’S MANUAL
HANDLEIDING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
V1.1
NEDERLANDS
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Beamz lichteffect. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding
zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.
Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens
kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het
ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te
voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.
- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is,
dit in de originele verpakking kunt opsturen om
beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een
deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer
inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal
en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande
onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het
effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond
plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet.
Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot
elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan
het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit
apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp.
uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het
apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld
te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige
(onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het
stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden
ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een
vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz
(geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A
meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook
wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt.
Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil
gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst
op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te
stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- De behuizing wordt zeer warm, raak deze dan ook niet aan
bij gebruik en direct na gebruik..
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening
worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en
moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Zorg voor een extra veiligheidsketting als het apparaat op
hoogte wordt gehangen. Gebruik een truss-systeem met
clamps . Ga nooit onder het apparaat staan bij ophanging.
Monteer minimaal 50 cm van brandbare objecten en laat
tenminste 1meter vrij aan weerszijden voor een deugdelijke
ventilatie.
- Dit apparaat bezit een high intensity LED; kijk nooit in de
LED om oogbeschadigingen te voorkomen.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten
worden
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te
reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat
smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde
een deskundige.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het
apparaat.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een des- kundige
raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische
oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een
droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die
bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden
gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of
ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer
verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u
dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan
raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer
vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz.
Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan
naar de netspanning in het land waar u verblijft.
Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig
is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.
Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te
volgen.
KIJK NOOIT DIRECT IN DE LENS. Dit kan uw ogen beschadigen. Daarnaast dienen epileptici rekening te houden met de
effecten die dit toestel creëert.
Dit apparaat is CE goedgekeurd ; er mogen geen veranderingen modificaties worden doorgevoerd ; deze kunnen de CE status te
niet doen met alle gevolgen van dien. Tevens vervalt de garantie!
OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur
tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.
rENt
A512
4U00
4U20
Sound 4
Manual Red dimmer
A001
12
R000
R255
3U00
3U20
Sound 3
Manual Green dimmer
G000
G255
2U00
2U20
Sound 2
Manual Blue dimmer
B000
B255
1U00
1U20
Sound 1
Manual White dimmer
H000
H255
2J00
2J20
Color fade
1E00
1E20
1J00
1J20
2E00
2E20
7F00
7F20
1F00
1F20
6F00
6F20
2F00
2F20
5F00
5F20
3F00
3F20
4F00
4F20
DMX address
Multicolor strobe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DMX VALUES AND FUNCTIONS
Channel Values
Functions
1
0-255
2
0-255
Manual green dimmer 0-100%
3
0-255
Manual blue dimmer 0-100%
4
0-255
5
0-255
6
0-255
7
0-255
8
0-255
8
100~240Vac / 60Hz-50Hz
Consumption
20W
Dimensions
200 x 180 x 105mm
Weight
1kg
TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO
Tel :
0031546589299
Fax :
151.226
Regulatory Requirement:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed