Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP De handleiding


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP De handleiding | Manualzz
4-449-198-63(1)
PERSONAL AUDIO
SYSTEM
FST-GTK37iP/GTK17iP
RDH-GTK37iP/GTK17iP
DE
Gebruiksaanwijzing
NL
IT
PL
2DE
DE
3DE
4DE
6DE
K
7DE
8DE
9DE
– Vertikale Installation
10DE
-
11DE
12DE
3)
13DE
Bluetooth
Unterstützte Bluetooth-Versionen,
-Profile und -Codecs
Unterstützte Bluetooth-Version:
• Bluetooth-Standardversion 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Unterstützte Bluetooth-Profile:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Unterstützte Bluetooth-Codecs:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
14DE
Blinkt langsam
Bluetooth-Pairing
Blinkt
Bluetooth
15DE
Kompatible Smartphones
16DE
Bluetooth
17DE
18DE
Tuner
Tuner
19DE
1
2
3
20DE
21DE
22DE
1
2
3
.
23DE
24DE
Websites für
kompatible Geräte
Die neuesten Informationen zu
kompatiblen USB- und BluetoothGeräten finden Sie auf den nachfolgenden
Websites.
Für Kunden in Lateinamerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Für Kunden in den USA:
<http://www.esupport.sony.com/>
Für Kunden in Europa und Russland:
<http://support.sony-europe.com/>
Für Kunden in anderen Ländern/
Regionen:
<http://www.sony-asia.com/support>
25DE
26DE
27DE
28DE
1
2
3
29DE
30DE
•
•
•
•
•
•
31DE
iPod/iPhone-Teil
Anschluss für Apple-Gerät
Ausgangsspannung: 5 V Gleichstrom
Maximale Ausgangsstromstärke: 1 A
Kompatible iPod/iPhone-Modelle:
– iPod touch 5. Generation
– iPod nano 7. Generation
– iPhone 5
(USB)-Anschluss
Maximale Ausgangsstromstärke: 1 A
Kompatible iPod/iPhone-Modelle:
– iPod touch 5. Generation
– iPod touch 4. Generation
– iPod touch 3. Generation
– iPod touch 2. Generation
– iPod nano 7. Generation
– iPod nano 6. Generation
– iPod nano 5. Generation
(Videokamera)
– iPod nano 4. Generation (Video)
– iPod nano 3. Generation (Video)
– iPod classic
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
USB-Teil
Unterstütztes Format
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16 Bit PCM
32DE
Bluetooth-Teil
Kommunikationssystem
Bluetooth-Standardversion 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Ausgang
Bluetooth-Standard-Leistungsklasse 2
Maximale Kommunikationsreichweite
Sichtverbindung ca. 10 m1)
Frequenzbereich
2,4-GHz-Bereich (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulationsverfahren
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible Bluetooth-Profile2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Unterstützte Codecs
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1) Die
33DE
WAARSCHUWING
Verklein de kans op brand of een
elektrische schok en stel dit apparaat
derhalve niet aan regen en vocht
bloot.
Verklein de kans op brand en bedek derhalve
de ventilatie-openingen van het apparaat niet
met kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
Stel het apparaat niet aan vuur en vlammen
bloot (bijvoorbeeld brandende kaarsen).
Verklein de kans op brand of een elektrische
schok en stel dit apparaat derhalve niet bloot
aan druppels of spatten en plaats geen met
vloeistof gevulde voorwerpen, bijvoorbeeld
vazen, op het apparaat.
De stroom naar het apparaat wordt met de
stekker geheel uitgeschakeld: steek de
stekker derhalve in een toegankelijk
stopcontact. Trek de stekker van het netsnoer
direct uit het stopcontact indien er iets
abnormaals met het apparaat is.
Installeer het apparaat niet in een afgesloten
ruimte, bijvoorbeeld een afgesloten
boekenkast of dressoir.
Stel batterijen en apparaten waarin batterijen
zijn geplaatst, niet onderhevig aan hitte van
bijvoorbeeld de zon of een vuur.
De stroomtoevoer naar het apparaat blijft
ingeschakeld zolang de stekker in een
stopcontact is, ook al is het apparaat zelf
uitgeschakeld.
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de
limieten van de elektromagnetische
compatibiliteit (EMC)-richtlijn met gebruik
van een verbindingskabel die korter dan 3
meter is.
2NL
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische
apparaten (van
toepassing in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een inzamelingspunt
worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwerkt, helpt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit
product, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van huishoudelijk
afval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Verwijdering van oude
batterijen (van
toepassing in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de
verpakking wijst erop dat de batterij,
meegeleverd met van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met een
chemisch symbool. Het chemisch symbool
voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt
toegevoegd wanneer de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zouden
kunnen veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt bij tot
het behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding
met een ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u
naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig
uit het product te verwijderen. Overhandig
de batterij aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product of batterij, kan u
contact opnemen met de gemeentelijke
instanties, de organisatie het belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Opmerking voor de klanten: De
volgende informatie is alleen van
toepassing op apparaten die
worden verkocht in landen waar
de EU-richtlijnen van kracht zijn.
Dit product werd geproduceerd door of in
opdracht van Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Vragen met betrekking tot product
conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving
kunnen worden gericht aan de gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u door naar de
adressen in de afzonderlijke service of
garantie documenten.
NL
Sony Corp. verklaart hierbij dat dit apparaat
voldoet aan de essentiële vereisten en andere
relevante voorzieningen van Richtlijn
1999/5/EC.
Ga voor details naar de volgende website:
http://www.compliance.sony.de/
3NL
Opmerking over licentie en
handelsmerken
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en
iPod touch zijn handelsmerken van Apple
Inc, geregistreerd in de VS en andere
landen. Lightning is een handelsmerk van
Apple Inc.
• "Made for iPod" en "Made for iPhone"
betekenen dat een elektronisch accessoire
speciaal is ontworpen om aan te sluiten op,
respectievelijk, een iPod of iPhone en dat
de ontwikkelaar van het accessoire
verklaart dat het voldoet aan de
prestatienormen van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking van dit
apparaat of voor het voldoen ervan aan de
veiligheids- en overheidsvoorschriften.
Merk op dat het gebruik van dit accessoire
met een iPod of iPhone de draadloze
prestaties kan beïnvloeden.
• De Bluetooth®-markering en logo's zijn
gedeponeerde handelsmerken in eigendom
van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van
dergelijke markeringen door Sony
Corporation is onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn
eigendom van de respectievelijke
eigenaars.
• De N-Markering is een handelsmerk of
gedeponeerd handelsmerk van NFC
Forum, Inc. in de Verenigde Staten en
andere landen.
• Android is een handelsmerk van Google
Inc.
• MPEG Layer-3audiocoderingstechnologie en patenten
gelicenseerd van Fraunhofer IIS en
Thomson.
• Windows Media is een gedeponeerd
handelsmerk of handelsmerk van
Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
4NL
• Dit product wordt beschermd door
bepaalde intellectuele eigendomsrechten
van Microsoft Corporation. Het gebruik of
de distributie van dergelijke technologie
buiten dit product is verboden zonder
licentie van Microsoft of een erkende
dochteronderneming van Microsoft.
• Alle andere handelsmerken en
gedeponeerde handelsmerken zijn
eigendom van de respectievelijke
eigenaars. In deze handleiding zijn de ™
en ® markeringen weggelaten.
Inhoudsopgave
Namen van onderdelen en
regelaars .......................................6
Starten
Veilig verbinden van het
systeem.........................................9
Gebruik van een iPod/iPhone.....10
Instellen van de klok ..................11
Basisbediening
Weergave van een
iPod/iPhone ................................12
Weergave van een
USB-apparaat .............................13
Bluetooth
Meer over de draadloze
Bluetooth-technologie ................14
Draadloos naar muziek op een
Bluetooth-apparaat luisteren ......14
Instellen van de Bluetoothaudiocodecs................................18
Instellen/Annuleren van de
Bluetooth-standbyfunctie ...........19
Overige bediening
Instellen van de verlichting ....... 22
Gebruik van de timers ............... 22
Veranderen van het display....... 23
Gebruik van los verkrijgbare
apparatuur.................................. 24
Vergrendelen van de toetsen op
het apparaat (Kinderslot)........... 24
Instellen/Annuleren van de
automatische standbyfunctie ..... 24
Extra informatie
Websites voor compatibele
apparaten ................................... 25
Oplossen van problemen ........... 25
Meldingen ................................. 29
Voorzorgen................................ 30
Specificaties .............................. 31
Tuner
Naar de radio luisteren ...............19
Geluidsinstellingen
Instellen van het geluid ..............21
Een sfeer voor een feest
maken (DJ EFFECT) .................21
Kiezen van het vertikale
geluidseffect ...............................21
5NL
Namen van onderdelen en regelaars
Deze handleiding beschrijft de bediening met gebruik van de afstandsbediening, maar
dezelfde bedieningen kunnen ook worden uitgevoerd met de toetsen die dezelfde of
gelijkwaardige namen hebben op het apparaat.
Apparaat
– Bovenaanzicht
– Vooraanzicht
6NL
Afstandsbediening RM-AMU166
F VERTICAL SOUND (pagina 21)
Voor het kiezen van het vertikale
geluidseffect.
G FLANGER, ISOLATOR
(pagina 21)
Voor het kiezen van het DJ EFFECTtype.
H Apparaat: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Voor het instellen van het volume.
Voor het instellen van het DJ
EFFECT-niveau (pagina 21).
Het volume kan niet met deze knop
worden ingesteld wanneer DJ
EFFECT is geactiveerd.
Afstandsbediening:
VOLUME +*/–
Voor het instellen van het volume.
I BASS BAZUCA (pagina 21)
Voor het kiezen van het BASS
BAZUCA-effect.
1 "/1 (aan/stand-by)
Voor het inschakelen van het systeem
of het stand-by schakelen.
B LED SPEAKER (pagina 22)
Voor het veranderen van de
verlichting.
J EQ (pagina 21)
Voor het kiezen van het
vooringestelde geluidseffect.
K
(USB)-poort (pagina 11, 12,
13)
Voor het verbinden van een los
verkrijgbare iPod/iPhone of USBapparaat.
C VERTICAL SOUND-aanduiding
Licht op wanneer een vertikaal
geluidseffect is geactiveerd.
L Aansluiting voor Appleapparaat (pages 10, 12)
D BLUETOOTH-aanduiding
(pagina 15)
Toont de Bluetooth-status van het
systeem.
N PUSH-toets (pagina 11)
E BLUETOOTH (pagina 15, 17)
Druk om de Bluetooth-functie te
kiezen.
Houd even ingedrukt om het
Bluetooth-koppelen te activeren
tijdens de Bluetooth-functie.
M Vergrendelbeugel (pagina 11)
O m/M (terug/snel
voorwaarts)
Houd ingedrukt om een bepaald punt
in een track of bestand tijdens
weergave op te zoeken.
7NL
Apparaat: l/L
(achterwaarts/voorwaarts)
Afstandsbediening: ./>
(achterwaarts/voorwaarts)
Voor het kiezen van een track of
bestand.
Apparaat: TUNING +/–
Afstandsbediening: +/–
(afstemmen)
Voor het afstemmen op een gewenste
zender.
P
(N-Markering) (pagina 17)
Near Field Communication (NFC)
aanraakpunt-aanduiding.
Q Apparaat: FUNCTION
Afstandsbediening:
FUNCTION +/–
Voor het kiezen van een functie.
R Displaypaneel
S Afstandsbedieningssensor
T
+/– (kiezen map)
Voor het kiezen van een map van een
USB-apparaat.
U Apparaat: NX (afspelen/
pauzeren)
Afstandsbediening:
N* (afspelen), X (pauzeren)
Voor het starten of pauzeren van de
weergave.
Voor het voortzetten van de weergave
van het USB-apparaat, drukt u op
NX of N.
x (stoppen)
Voor het stoppen van de weergave.
Druk tweemaal om de functie voor het
voortzetten van de weergave van het
USB-apparaat uit te schakelen.
V TIMER MENU (pagina 11, 22)
Voor het instellen van de klok en
timers.
8NL
W
Voor het invoeren van de instellingen.
X OPTIONS
Voor het oproepen of verlaten van het
optiemenu.
Y RETURN O
Voor het terugkeren naar de
voorgaande keuze.
Z
/ / /
Voor het kiezen van onderdelen van
het optiemenu of timermenu.
wj TUNER MEMORY (pagina 20)
Voor het opslaan van radiozenders.
wk PLAY MODE/TUNING MODE
Voor het kiezen van de
weergavefunctie van een USBapparaat (pagina 13).
Voor het kiezen van de afstemfunctie
(pagina 19).
wl REPEAT/FM MODE
Voor het herhaald luisteren naar een
USB-apparaat, een enkel track of
bestand (pagina 13).
Voor het kiezen van de FMontvangstfunctie (mono of stero)
(pagina 19).
e; SLEEP (pagina 22)
Voor het instellen van de slaaptimer.
ea DISPLAY
Voor het veranderen van de
informatie op het displaypaneel.
* De VOLUME + en N-toetsen hebben een
voelbare stip. Gebruik deze stip ter referentie
bij de bediening van het systeem.
Veilig verbinden van het systeem
A FM-draadantenne
(Strek in horizontale
richting uit.)
B AM-kaderantenne
C Naar DVD/PC IN Laansluiting
D Naar DVD/PC IN Raansluiting
E Naar stopcontact
C Stroom
Zoek een plaats en richting waarbij de
ontvangst goed is voor het installeren van
de antennes.
Houd de antennes uit de buurt van het
netsnoer en de USB-kabel om
interferentie te voorkomen.
Steek de stekker van het netsnoer in een
stopcontact. De demonstratie start op het
displaypaneel. Druk op "/1 om het
systeem in te schakelen en de
demonstratie te stoppen.
Indien de bijgeleverde adapter van de
stekker niet in het stopcontact past,
verwijder deze dan van de stekker (alleen
voor modellen die een adapter hebben).
B DVD/PC IN L/R-aansluitingen
Gebruik een audiosnoer (niet bijgeleverd)
om de audio-uitgangsaansluitingen van
audio-/video-apparatuur te verbinden. Het
geluid wordt vervolgens via dit systeem
weergegeven.
9NL
Plaatsen van batterijen
Plaats de twee bijgeleverde Batterijen R6
(AA-formaat) met de polen in de
hieronder aangegeven richting.
Gebruik van een iPod/
iPhone
Opmerkingen
• Gebruik tegelijk geen oude en nieuwe
batterijen of batterijen van verschillend type.
• Voorkom beschadiging door het lekken van
batterijen en roestvorming en verwijder
derhalve de batterijen wanneer u de
afstandsbediening voor langere tijd niet gaat
gebruiken.
Installeren van het systeem
Het systeem kan zowel vertikaal als
horizontaal worden geplaatst. Kies de
gewenste installatiemethode.
Opmerkingen
• Installeer het systeem horizontaal wanneer u
het iPod nano-model gaat verbinden met de
aansluiting voor een Apple-apparaat.
• Kies het vertikale geluidseffect wanneer het
systeem vertikaal is geplaatst (pagina 21).
– Vertikale installatie
Bij een verbinding met de
aansluiting voor een Appleapparaat
U kunt de volgende modellen met de
aansluiting voor een Apple-apparaat
verbinden.
• iPod touch 5e generatie
• iPod nano 7e generatie
• iPhone 5
Om te voorkomen dat de iPod/iPhone
valt, moet u de iPod/iPhone altijd
vastzetten met de vergrendelbeugel
wanneer u een verbinding met de
aansluiting voor een Apple-apparaat
maakt. Voor het verwijderen van de iPod/
iPhone, drukt u de vergrendelbeugel
omhoog totdat deze op zijn plaats
vastklikt en ontkoppelt u daarna de iPod/
iPhone van de aansluiting voor een
Apple-apparaat.
1 Plaats de iPod/iPhone op de
aansluiting voor een Appleapparaat.
10NL
2 Druk op de PUSH-toets totdat de
vergrendelbeugel ontgrendelt.
De vergrendelbeugel klapt uit om de
iPod/iPhone vast te zetten.
Wanneer verbonden met de
-poort
Verbind de iPod/iPhone met de
-poort
met gebruik van de USB-kabel die bij uw
iPod/iPhone is geleverd.
iPod/iPhone
(niet bijgeleverd)
Opmerkingen voor het iPod nanomodel gebruikers
Installeer het systeem niet vertikaal bij gebruik
van een iPod nano-model met dit systeem. iPod
nano-modellen kunnen vanwege de hoogte niet
met de vergrendelbeugel worden vastgezet.
Installeer het systeem horizontaal.
Opmerking voor het verplaatsen van
het systeem
Draag en verplaats het systeem niet met de iPod/
iPhone aangesloten. De iPod/iPhone kan anders
namelijk vallen en beschadigd raken. Sony is
niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van
een onjuist gebruik.
Opmerkingen
• Bij gebruik van in de handel verkrijgbare
iPod/iPhone-houders, wordt de aangesloten
iPod/iPhone mogelijk niet door het systeem
herkend. Verwijder in dat geval de houder van
de iPod/iPhone en verbind deze opnieuw met
de aansluiting voor een Apple-apparaat.
• Bij gebruik van het vertikaal geplaatste
systeem moet u controleren dat de
aangesloten iPod/iPhone niet wordt gekanteld
maar rechtop blijft.
USB-kabel
(niet
bijgeleverd)
Instellen van de klok
U kunt de klok niet instellen tijdens de
stroombesparingsstand.
1 Druk op "/1 om het systeem in
te schakelen.
2 Druk op TIMER MENU.
Indien "PLAY SET" op het
displaypaneel verschijnt, druk dan
herhaaldelijk op / om "CLOCK"
te kiezen en druk vervolgens op
.
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
het uur in te stellen en druk
vervolgens op
.
4 Druk herhaaldelijk op
/ om
de minuten in te stellen en druk
vervolgens op
.
11NL
Basisbediening
Weergave van een
iPod/iPhone
x Bij een verbinding met de
aansluiting voor een Appleapparaat
1 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om de
iPod-functie te kiezen.
2 Plaats de iPod/iPhone op de
aansluiting voor een Appleapparaat.
3 Druk op de PUSH-toets en zet de
iPod/iPhone vast.
4 Druk op N.
x Wanneer verbonden met de
-poort
1 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om de
USB-functie te kiezen.
Handeling
Opzoeken van
een punt in een
track of
hoofdstuk van
een audioboek/
podcast
Houd m/M ingedrukt
tijdens weergave en laat
los op het gewenste punt.
Gebruik van het systeem als
batterij-oplader
U kunt het systeem, wanneer in- of
uitgeschakeld, gebruiken als een batterijoplader voor een iPod/iPhone.
Het laden start wanneer de iPod/iPhone
op de aansluiting voor een Apple-apparaat
is geplaatst of met de
-poort is
verbonden. De status van het opladen
wordt op het iPod/iPhone-display
getoond.
Zie de gebruiksaanwijzing van uw iPod/
iPhone voor details.
Stoppen van het opladen van een
iPod/iPhone
Verwijder de iPod/iPhone.
Opmerkingen aangaande het opladen
van een iPod/iPhone
Voor
Handeling
• De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen
wanneer u deze verbindt terwijl het systeem is
uitgeschakeld.
• Wanneer de iPod/iPhone is verbonden met de
aansluiting voor een Apple-apparaat, drukt u
op FUNCTION +/– om iPod, TUNER of de
DVD/PC-functie te kiezen.
• Wanneer de iPod/iPhone is verbonden met de
-poort, drukt u op FUNCTION +/– om
USB of de BT AUDIO-functie te kiezen.
Pauzeren van
weergave
Druk op X/x.
Opmerkingen
Kiezen van een
track of
hoofdstuk van
audioboek/
podcast
Druk op ./>.
Voor snel-voorwaarts of
snel-achterwaarts houdt u
de toets ingedrukt.
• Raak de aansluiting voor een Apple-apparaat
niet aan.
• De werking van het systeem verschilt
afhankelijk van de specificaties van uw iPod/
iPhone.
2 Verbind een iPod/iPhone met de
-poort.
3 Druk op N.
Bediening van de iPod/iPhone
12NL
Voor
Weergave van een USBapparaat
De volgende audioformaten kunnen met
dit systeem worden afgespeeld:
– MP3: bestandsextensie ".mp3"
– WMA: bestandsextensie ".wma"
– AAC: bestandsextensie ".m4a", ".mp4"
of ".3gp"
– WAV: bestandsextensie ".wav"
Wanneer audiobestanden de hierboven
aangegeven bestandsextensie hebben
maar niet het overeenkomende formaat,
produceert het systeem waarschijnlijk ruis
of zal onjuist functioneren.
1 Druk op FUNCTION +/– om de
USB-functie te kiezen.
2 Verbind een USB-apparaat met
de
-poort.
3 Druk op N.
Veranderen van de weergavefunctie
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE.
• Normaal afspelen (blanco): alle
audiobestanden van het USB-apparaat
worden op volgorde afgespeeld
• Map afspelen ("FLDR")1): alle
audiobestanden in de gespecificeerde
map van het USB-apparaat worden
afgespeeld
• Afspelen in willekeurige volgorde
("SHUF")2)3): alle audiobestanden van
het USB-apparaat worden in een
willekeurige volgorde afgespeeld
1)
2)
3)
Basisbediening
• Bij het plaatsen of verwijderen van de iPod/
iPhone
– houd de iPod/iPhone in dezelfde hoek als
die van de aansluiting voor een Appleapparaat op het apparaat en zwaai of schud
de iPod/iPhone niet heen en weer om
beschadiging van de aansluiting te
voorkomen.
– bescherm het apparaat met een hand en
wees voorzichtig zodat u niet per ongeluk
op de regelaars van de iPod/iPhone drukt.
• Pauzeer de weergave alvorens de iPod/iPhone
te ontkoppelen.
• Houd ./> ingedrukt voor snelachterwaarts (of snel-voorwaarts) tijdens
weergave van een video indien m/M niet
functioneert.
• Gebruik VOLUME +/– om het volumeniveau
te veranderen. Het volumeniveau verandert
niet wanneer u het met de iPod/iPhone instelt.
• Dit systeem is ontworpen voor iPod/iPhone
met alleen een 8-pen Lightning-aansluiting. U
kunt geen andere apparaten met de aansluiting
voor een Apple-apparaat verbinden.
• Zie de gebruiksaanwijzing van uw iPod/
iPhone voor het gebruik van een iPod/iPhone.
• Sony is niet aansprakelijk wanneer op de
iPod/iPhone opgeslagen data verloren of
beschadigd raken bij gebruik van een iPod/
iPhone met dit systeem.
U kunt Map afspelen en "
" niet tegelijk
kiezen.
U kunt Afspelen in willekeurige volgorde en
Herhaaldelijk afspelen niet tegelijk kiezen.
Bij het uitschakelen van het systeem wordt
Afspelen in willekeurige volgorde
geannuleerd indien gekozen, en Normaal
afspelen weer ingesteld.
Kiezen van Herhaaldelijk afspelen
Druk herhaaldelijk op REPEAT.
•
: herhalen van alle audiobestanden
op een USB-apparaat of van een map
•
: herhalen van een audiobestand
Opmerkingen aangaande het USBapparaat
• De weergavevolgorde van het systeem is
mogelijk verschillend van de volgorde van de
aangesloten digitale muziekspeler.
• Schakel het systeem beslist uit alvorens het
USB-apparaat te verwijderen. Door het USBapparaat te verwijderen terwijl het systeem is
ingeschakeld, worden de data op het USBapparaat mogelijk beschadigd.
Zie de informatie op de websites voor
compatibele USB-apparaten (pagina 25).
13NL
• De compatibiliteit met alle codering-/
schrijfsoftware wordt niet gegarandeerd.
Indien audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk met incompatibele software
waren gecodeerd, wordt er bij weergave van
deze bestanden mogelijk ruis geproduceerd,
het geluid onderbroken of worden de
bestanden geheel niet afgespeeld.
• Dit systeem herkent maximaal
– 256 audiobestanden in een map.
– 65.536 audiobestanden in een USBapparaat.
– 256 mappen in een USB-apparaat.
Gebruik van het systeem als
batterij-oplader
U kunt het systeem als batterij-oplader
gebruiken voor USB-apparaten die een
oplaadfunctie hebben wanneer het
systeem is ingeschakeld.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
om de USB-functie te kiezen.
Het opladen start wanneer het USBapparaat is verbonden met de
-poort.
De status van het opladen wordt op het
displaypaneel van het USB-apparaat
getoond. Zie de gebruiksaanwijzing van
uw USB-apparaat voor details.
Bluetooth
Meer over de draadloze
Bluetooth-technologie
De draadloze Bluetooth-technologie is
een kort-bereik draadloze technologie
waarmee draadloze datacommunicatie
tussen digitale apparaten mogelijk is.
Draadloze Bluetooth-technologie werkt
binnen een bereik van ongeveer 10 meter.
Ondersteunde Bluetooth-versie,
profielen en codecs
Ondersteunde Bluetooth-versie:
• Bluetooth Standaardversie 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Ondersteunde Bluetooth-profielen:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Ondersteunde Bluetooth-codecs:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
Draadloos naar muziek
op een Bluetoothapparaat luisteren
U kunt middels een draadloze verbinding
naar muziek van uw Bluetooth-apparaat
luisteren.
Zie de informatie op de websites voor
compatibele Bluetooth-apparaten
(pagina 25).
14NL
Meer over de BLUETOOTHaanduiding
De BLUETOOTH-aanduiding licht op of
knippert blauw om de Bluetooth-status te
tonen.
Systeemstatus
Status van
aanduiding
Bluetooth stand-by
Knippert
langzaam
Knippert snel
Bluetooth verbinden
Knippert
Bluetooth-verbinding
is gemaakt
Licht op
Dit systeem aan een
Bluetooth-apparaat koppelen
Koppelen betekent dat Bluetoothapparaten van te voren met elkaar worden
geregistreerd. Nadat het koppelen is
uitgevoerd, hoeft het niet nogmaals te
worden uitgevoerd. Indien uw apparaat
een NFC-compatibele smartphone is,
hoeft het handmatig koppelen niet te
worden uitgevoerd.
1 Plaats het Bluetooth-apparaat
binnen 1 meter van het systeem.
2 Druk op BLUETOOTH van het
apparaat om de Bluetoothfunctie te kiezen.
"BT AUDIO" verschijnt op het
displaypaneel.
Opmerking
Indien het systeem is verbonden met een
Bluetooth-apparaat, moet u op
BLUETOOTH drukken om het Bluetoothapparaat te ontkoppelen.
apparaat 2 seconden of langer
ingedrukt.
"PAIRING" knippert op het
displaypaneel.
4 Voer het koppelen met het
Bluetooth-apparaat uit.
Zie de gebruiksaanwijzing van uw
Bluetooth-apparaat voor details.
5 Kies het modelnummer van het
apparaat op het display van het
Bluetooth-apparaat.
Kies bijvoorbeeld "SONY
FST-GTK37iP" (of FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP).
Voer "0000" in indien een sleutel door
het Bluetooth-apparaat wordt
gevraagd.
Bluetooth
Bluetooth koppelen
3 Houd BLUETOOTH op het
6 Maak de Bluetooth-verbinding
met het Bluetooth-apparaat.
Nadat het koppelen is uitgevoerd en de
Bluetooth-verbinding is gemaakt,
verschijnt de Bluetooth-apparaatnaam
op het displaypaneel.
Afhankelijk van het Bluetoothapparaat, wordt de verbinding na het
koppelen mogelijk automatisch
gemaakt.
U kunt het adres van het Bluetoothapparaat controleren door
herhaaldelijk op DISPLAY te
drukken.
Opmerkingen
• U kunt maximaal 9 Bluetooth-apparaten
koppelen. Wanneer u het 10de Bluetoothapparaat koppelt, wordt het minst recentelijk
verbonden apparaat vervangen door het
nieuwe apparaat.
• "Passkey" (sleutel) wordt mogelijk
"Passcode" (sleutelcode), "PIN code" (pincode), "PIN number" (pin-nummer) of
"Password" (wachtwoord), etc. genoemd,
afhankelijk van het apparaat.
15NL
• De koppeling-standbystatus van het systeem
wordt na ongeveer 5 minuten geannuleerd.
Herhaal vanaf stap 1 indien het koppelen niet
was geslaagd.
• Wanneer verbonden met een Bluetoothapparaat kan dit systeem geen ander
Bluetooth-apparaat dat nog nooit is gekoppeld
herkennen en er een verbinding mee maken.
• Herhaal stappen 1 tot 6 indien u een ander
Bluetooth-apparaat wilt koppelen.
Twee-dimensionale code* voor
directe toegang
* Gebruik een twee-dimensionale codelezer
app.
Annuleren van het koppelen
Houd BLUETOOTH op het apparaat
2 seconden of langer ingedrukt totdat
"BT AUDIO" verschijnt op het
displaypaneel.
"One-touch" verbinding met
een smartphone (NFC)
Door het systeem aan te raken met een
NFC-compatibele smartphone, wordt dit
systeem automatisch ingeschakeld en de
Bluetooth-functie gekozen, en wordt het
koppelen voltooid en de Bluetoothverbinding automatisch gemaakt.
Wat is "NFC"?
NFC (Near Field Communication) is een
technologie voor kort-bereik draadloze
communicatie tussen diverse apparaten,
bijvoorbeeld mobiele telefoons en ICtags. Dankzij de NFC-functie wordt
datacommunicatie uitermate gemakkelijk
door slechts het aangegeven punt op de
NFC-compatibele apparaten aan te raken.
1 Download en installeer de app
"NFC Easy Connect".
Download de gratis Android-app van
Google Play door naar "NFC Easy
Connect" te zoeken of gebruik de
hieronder aangegeven tweedimensionale code voor toegang.
Datacommunicatiekosten worden
mogelijk in rekening gebracht.
16NL
Opmerkingen
• De app is mogelijk niet beschikbaar in
bepaalde landen/gebieden.
• Afhankelijk van uw smartphone kunt u de
NFC-functie gebruiken zonder de app te
installeren. In dat geval zijn de
bedieningen en specificaties mogelijk
anders. Zie de gebruiksaanwijzing van uw
smartphone voor details.
Compatibele smartphones
Smartphones met ingebouwde
NFC-functie (OS: Android 2.3.3 of
later, exclusief Android 3.x)
2 Start de "NFC Easy Connect"
app op de smartphone.
Controleer dat het app-scherm wordt
getoond.
3 Raak met de smartphone de
N-Markering op het systeem aan
totdat de smartphone vibreert.
Weergave van muziek van een
Bluetooth-apparaat
U kunt een Bluetooth-apparaat bedienen
door het systeem en Bluetooth-apparaat
met AVRCP te verbinden.
Controleer het volgende alvorens de
weergave te starten:
– De Bluetooth-functie van het Bluetoothapparaat is ingeschakeld.
– Het koppelen is uitgevoerd.
x Voor een Bluetooth-apparaat
apparaat om de Bluetoothfunctie te kiezen.
"BT AUDIO" verschijnt op het
displaypaneel.
Voltooi de verbinding door de op de
smartphone aangegeven aanwijzingen
op te volgen.
Wanneer de Bluetooth-verbinding is
gemaakt, stopt de BLUETOOTHaanduiding te knipperen en blijft
opgelicht. De Bluetooth-apparaatnaam
verschijnt op het displaypaneel.
U kunt de geluidsbron veranderen van
de smartphone naar een ander NFCcompatibel Bluetooth-apparaat.
Zie de gebruiksaanwijzing van uw
Bluetooth-apparaat voor details.
Tip
Voer het volgende uit indien het koppelen en de
Bluetooth-verbinding mislukken.
– Start "NFC Easy Connect" opnieuw en
beweeg de smartphone langzaam over de
N-Markering.
– Verwijder het hoesje van de smartphone
indien een in de handel verkrijgbaar hoesje of
afdekking is geplaatst.
Bluetooth
1 Druk op BLUETOOTH van het
2 Maak een verbinding met het
Bluetooth-apparaat.
Het laatst verbonden Bluetoothapparaat wordt automatisch
verbonden.
Maak de Bluetooth-verbinding met het
Bluetooth-apparaat indien het apparaat
niet wordt verbonden.
Nadat de verbinding is gemaakt,
verschijnt de Bluetooth-apparaatnaam
op het displaypaneel.
3 Druk op N.
Afhankelijk van het Bluetoothapparaat
– moet u mogelijk tweemaal op N
drukken.
– u moet mogelijk de weergave van
een audiobron op het Bluetoothapparaat starten.
Opmerkingen
• Wanneer het systeem niet is verbonden met
een Bluetooth-apparaat, zal het systeem een
verbinding maken en start de weergave van
het laatst verbonden Bluetooth-apparaat
automatisch wanneer u op N drukt.
17NL
• Indien u probeert een ander Bluetoothapparaat met het systeem te verbinden, wordt
het huidige verbonden Bluetooth-apparaat
ontkoppeld.
Druk op BLUETOOTH om het
Bluetooth-apparaat te ontkoppelen.
2 Houd x ingedrukt en druk
ongeveer 3 seconden op "/1.
x Voor een NFC-compatibele
smartphone
Raak met de smartphone de N-Markering
op het systeem aan om de Bluetoothverbinding te maken.
Start de weergave van een audiobron op
de smartphone. Zie de
gebruiksaanwijzing van uw smartphone
voor details aangaande de weergave.
Ontkoppelen van het Bluetoothapparaat
x Voor een Bluetooth-apparaat
Druk op BLUETOOTH op het apparaat.
"BT AUDIO" verschijnt op het
displaypaneel.
Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat,
wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk
automatisch geannuleerd wanneer u de
weergave stopt.
x Voor een NFC-compatibele
smartphone
Raak met de smartphone de N-Markering
op het systeem nogmaals aan.
Wissen van alle
geregistreerde informatie van
het koppelen
Voer deze handeling uit met de toetsen op
het apparaat.
1 Druk op BLUETOOTH om de
Bluetooth-functie te kiezen.
"BT AUDIO" verschijnt op het
displaypaneel.
Nadat het systeem met een Bluetoothapparaat is verbonden, verschijnt de
Bluetooth-apparaatnaam op het
displaypaneel.
18NL
"BT HIST" en "CLEAR" verschijnen
op het displaypaneel en alle informatie
van het koppelen wordt gewist.
Instellen van de
Bluetoothaudiocodecs
U kunt de Bluetooth-audiocodecs kiezen
wanneer het verbonden Bluetoothapparaat Advanced Audio Coding (AAC)
ondersteunt.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"BT AAC" te kiezen en druk
vervolgens op
.
3 Druk herhaaldelijk op
/
"ON" of "OFF" te kiezen.
om
• ON: Advanced Audio Coding
(AAC) wordt gekozen indien het
Bluetooth-apparaat AAC
ondersteunt.
• OFF: Sub Band Codec (SBC) wordt
gekozen.
Opmerkingen
• U kunt van hoogwaardig geluid genieten
wanneer AAC is gekozen. Kies "OFF" indien
u niet het AAC-geluid van uw apparaat kunt
beluisteren.
• Indien u probeert deze instelling te veranderen
wanneer het systeem met een Bluetoothapparaat is verbonden, wordt het Bluetoothapparaat ontkoppeld. Om het Bluetoothapparaat weer te verbinden, moet u de
Bluetooth-verbinding opnieuw maken.
Instellen/Annuleren
van de Bluetoothstandbyfunctie
Tuner
Naar de radio luisteren
1 Druk herhaaldelijk op
Het systeem schakelt in de Bluetoothstandbyfunctie en wacht op een
Bluetooth-verbinding, ook wanneer het
systeem is uitgeschakeld.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"BT STBY" te kiezen en druk
vervolgens op
.
/
"ON" of "OFF" te kiezen.
om
2 Voor automatisch scannen:
Druk herhaaldelijk op TUNING
MODE totdat "AUTO" op het
displaypaneel oplicht. Druk
vervolgens op +/–.
Het scannen stopt automatisch
wanneer op een zender is afgestemd.
Vervolgens lichten "TUNED" en "ST"
(alleen voor FM-stereoprogramma's)
op het displaypaneel op.
4 Druk op "/1 om het systeem uit
Tuner
3 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om de FM- of
AM-golfband te kiezen.
te schakelen.
Wanneer de Bluetooth-standbyfunctie
is geactiveerd, wordt het systeem
automatisch ingeschakeld wanneer u
de Bluetooth-verbinding met het
Bluetooth-apparaat maakt.
Opmerking
Het systeem schakelt niet in de Bluetoothstandbyfunctie indien u de informatie van het
koppelen heeft gewist.
Indien "TUNED" niet oplicht en het
scannen niet stopt, druk dan op x om
het scannen te stoppen. Stem
vervolgens handmatig af (zie
hieronder).
Wanneer u op een FM-zender afstemt
die RDS-service levert, wordt de
informatie als bijvoorbeeld de
servicenaam of zendernaam door de
zender gegeven.
U kunt de RDS-informatie controleren
door herhaaldelijk op DISPLAY te
drukken.
Voor handmatig afstemmen:
Druk herhaaldelijk op TUNING
MODE totdat "AUTO" en "PRESET"
van het displaypaneel verdwijnen.
Druk vervolgens herhaaldelijk op +/–
om op de gewenste zender af te
stemmen.
Tip
Voor het verminderen van statische ruis bij
zwakke FM-stereozenders, drukt u
herhaaldelijk op FM MODE totdat "MONO" op
het displaypaneel oplicht.
19NL
Veranderen van het AMafsteminterval (uitgezonderd voor
Europese, Russische en SaudiArabische modellen)
De basisinstelling voor het AMafsteminterval is 9 kHz (of 10 kHz voor
bepaalde landen).
Voer deze handeling uit met de toetsen op
het apparaat.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
om de AM-golfband te kiezen.
2
Druk op "/1 om het systeem uit te
schakelen.
3
Houd TUNING + ingedrukt en druk
op "/1.
"9K STEP" of "10K STEP" verschijnt
op het displaypaneel.
Wanneer u het interval verandert,
worden alle vastgelegde AM-zenders
gewist.
Vastleggen van radiozenders
U kunt maximaal 20 FM- en 10 AMzenders als favoriete zenders vastleggen.
1 Stem op een gewenste zender af.
2 Druk op TUNER MEMORY.
Voorkeurnummer
3 Druk herhaaldelijk op +/– om het
gewenste voorkeurnummer te
kiezen en druk vervolgens op
.
"COMPLETE" verschijnt op het
displaypaneel. De zender is nu
opgeslagen.
20NL
Afstemmen op een voorkeurzender
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE
totdat "PRESET" op het displaypaneel
oplicht. Druk vervolgens herhaaldelijk op
+/– om het gewenste voorkeurnummer te
kiezen.
Geluidsinstellingen
Instellen van het geluid
Voor
Handeling
Versterken van Druk op BASS BAZUCA.
de lage tonen en
een krachtiger
geluid
Kiezen van een
vooringesteld
geluidseffect
Druk herhaaldelijk op EQ.
Druk voor het annuleren
van het vooringestelde
geluidseffect
herhaaldelijk op EQ om
"FLAT" te kiezen.
(DJ EFFECT)
Voer deze handeling uit met de toetsen op
het apparaat.
1 Druk op FLANGER of
ISOLATOR.
• DJ EFFECT wordt automatisch uitgeschakeld
wanneer u het systeem uitschakelt of de
functie of tunergolfband verandert.
• U kunt VOLUME/DJ CONTROL +/– niet
gebruiken voor het instellen van het volume
wanneer DJ EFFECT is geactiveerd. Druk
op VOLUME +/– op de afstandsbediening
om het volume in te stellen.
Kiezen van het
vertikale geluidseffect
U kunt het geluidseffect in
overeenstemming met de installatie van
het systeem kiezen.
Activeer het vertikale geluidseffect
wanneer het systeem vertikaal is
geplaatst.
Druk herhaaldelijk op VERTICAL
SOUND op het apparaat.
Geluidsinstellingen
Een sfeer voor een
feest maken
Opmerkingen
De gekozen toets licht op en het effect
wordt geactiveerd.
• FLANGER: Voor een diep
"flanging" effect dat op het bulderen
van een straaljager lijkt.
• ISOLATOR: Isoleer een specifieke
frequentieband door de andere
frequentiebanden af te stellen.
Gebruik wanneer u de nadruk
bijvoorbeeld op zang wilt leggen.
2 Verdraai DJ CONTROL +/– om
het effectniveau af te stellen.
Uitschakelen van het effect
Druk nogmaals op de toets van het
gekozen effect.
21NL
Overige bediening
Afspeeltimer
Instellen van de
verlichting
U kunt worden gewekt door de tuner,
iPod/iPhone of USB-apparaat op een
vooraf ingestelde tijd. Controleer dat de
klok juist is ingesteld.
U kunt een van de verschillende
verlichtingspatronen voor de verlichting
instellen. De verlichting geeft op de
muziekbron gebaseerde lichteffecten.
1 Maak de voorbereidingen voor
Druk herhaaldelijk op LED
SPEAKER.
2 Druk op TIMER MENU.
3 Druk herhaaldelijk op
Door iedere druk op de toets verandert het
patroon.
Uitschakelen van de verlichting
de bron en druk vervolgens op
VOLUME +/– om het volume in te
stellen.
/ om
"PLAY SET" te kiezen en druk
vervolgens op
.
4 Stel de tijd voor het starten van
Druk herhaaldelijk op LED SPEAKER
om "LED OFF" te kiezen.
Gebruik van de timers
de weergave in.
Druk herhaaldelijk op / om het/de
uur/minuten in te stellen en en druk
vervolgens op
.
5 Voer dezelfde handeling als in
stap 4 uit om de tijd voor het
stoppen van de weergave in te
stellen.
Het systeem heeft 2 timerfuncties. Indien
u beide timers gebruikt, heeft de
slaaptimer voorrang.
Slaaptimer
U kunt terwijl u naar muziek luistert in
slaap vallen. Het systeem wordt na de
vooraf ingestelde tijd uitgeschakeld.
6 Druk herhaaldelijk op
/ om
de gewenste geluidsbron te
kiezen en druk vervolgens op
.
7 Druk op "/1 om het systeem uit
te schakelen.
Druk herhaaldelijk op SLEEP.
Druk voor het annuleren van de
slaaptimer herhaaldelijk op SLEEP om
"OFF" te kiezen.
Controleren van de timerinstelling
of de timer weer activeren
Tip
1
Druk op TIMER MENU.
"TIMERSEL" knippert op het
displaypaneel.
2
3
Druk op
Druk op SLEEP om de resterende tijd voordat
het systeem wordt uitgeschakeld te controleren.
22NL
.
Druk herhaaldelijk op / om
"PLAY SEL" te kiezen en druk
vervolgens op
.
Annuleren van de timer
Herhaal de procedure hierboven en kies
"OFF" in stap 3 en druk vervolgens op
.
Opmerkingen
• Het systeem wordt op de vooraf ingestelde
tijd ingeschakeld. Indien het systeem op de
vooraf ingestelde tijd reeds is ingeschakeld of
"STANDBY" op het displaypaneel knippert,
werkt de afspeeltimer niet.
• Bedien het systeem niet op de tijd dat het
systeem wordt ingeschakeld totdat de
weergave start.
Opmerkingen voor een iPod/iPhonegebruiker
• Controleer dat de weergave van de iPod/
iPhone niet is gestart bij gebruik van de
afspeeltimer.
• De afspeeltimer wordt afhankelijk van de
aangesloten iPod/iPhone mogelijk niet
geactiveerd.
Veranderen van de
displayfunctie
Het display wordt ter energiebesparing
uitgeschakeld. De timer en klok blijven
gewoon werken.
Of,
iPod/iPhone-oplaadfunctie
"CHARGING" verschijnt en het systeem
laadt de iPod/iPhone op.
Klok
Het klokdisplay schakelt automatisch na 8
seconden naar de stroombesparingsstand.
Bekijken van informatie op het
displaypaneel
Druk herhaaldelijk op DISPLAY
tijdens de USB-functie terwijl het
systeem is ingeschakeld.
U kunt de volgende informatie
controleren:
• De verstreken speelduur, bestandsnaam
en mapnaam.
• De titel, artiest/e en albuminformatie.
Opmerkingen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY
terwijl het systeem is
uitgeschakeld.
Demonstratie
Het display verandert en de aanduiding
knippert zelfs wanneer het systeem is
uitgeschakeld.
• De totale speelduur wordt niet voor een USBapparaat getoond.
• Het volgende wordt niet juist getoond:
– verstreken speelduur van een MP3-bestand
dat met VBR (variabele bitsnelheid) is
gecodeerd.
– map- en bestandsnamen die niet het
ISO9660 Level 1, Level 2 of Joliet in het
expansieformaat volgen.
• ID3-taginformatie voor MP3-bestanden
wordt getoond wanneer ID3-versie 1 en
versie 2 tags worden gebruikt (ID3-versie 2
taginformatie heeft voorrang wanneer zowel
ID3-versie 1 als versie 2 tags worden gebruikt
voor hetzelfde MP3-bestand).
Overige bediening
Veranderen van het
display
Geen display
(stroombesparingsstand)
23NL
Gebruik van los
verkrijgbare
apparatuur
1 Druk herhaaldelijk op VOLUME –
totdat "VOL MIN" op het
displaypaneel verschijnt.
2 Verbind de los verkrijgbare
apparatuur (pagina 9).
3 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om de DVD/PCfunctie te kiezen.
Houd x op het apparaat langer dan
5 seconden ingedrukt.
"CHILD" en "LOCK ON" verschijnen op
het displaypaneel.
U kunt het systeem nu alleen met de
toetsen op de afstandsbediening
gebruiken.
Houd voor het annuleren x op het
apparaat langer dan 5 seconden ingedrukt
totdat "CHILD" en "LOCK OFF" op het
display verschijnen.
Opmerking
De kinderslotfunctie wordt geannuleerd
wanneer u de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact trekt.
4 Start de weergave van het
aangesloten apparaat.
5 Druk herhaaldelijk op VOLUME +
om het volume in te stellen.
Opmerking
Het systeem schakelt mogelijk automatisch
standby indien het volumeniveau van het
aangesloten apparaat te laag is. Stel het
volumeniveau van het apparaat in. Zie
"Instellen/Annuleren van de automatische
standbyfunctie" (pagina 24) voor het
uitschakelen van de automatische
standbyfunctie.
Vergrendelen van de
toetsen op het
apparaat
(Kinderslot)
U kunt de toetsen op het apparaat
vergrendelen (uitgezonderd "/1) om te
voorkomen dat bijvoorbeeld kleine
kinderen ongewenste bedieningen
uitvoeren.
24NL
Instellen/Annuleren
van de automatische
standbyfunctie
Dit systeem heeft een automatische
standbyfunctie. Met deze functie schakelt
het systeem automatisch standby nadat er
ongeveer 30 minuten geen bediening
werd uitgevoerd of geen audiosignaal
werd uitgestuurd.
De automatische standbyfunctie is met de
basisinstellingen geactiveerd.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"AutoSTBY" te kiezen en druk
vervolgens op
.
3 Druk herhaaldelijk op
/
"ON" of "OFF" te kiezen.
om
Opmerkingen
• "AutoSTBY" knippert ongeveer 2
minuten op het display voordat de
standbyfunctie wordt geactiveerd.
• De automatische standbyfunctie werkt
niet wanneer de tuner als bron is
gekozen.
• Het systeem schakelt mogelijk niet
automatisch standby in de volgende
gevallen:
– wanneer een audiosignaal wordt
herkend.
– tijdens weergave van audiobestanden.
– wanneer de ingestelde afspeeltimer of
slaaptimer in werking is.
Extra informatie
Websites voor
compatibele apparaten
Ga voor de laatste informatie over
compatibele USB- en Bluetoothapparaten naar de volgende websites.
Voor klanten in Latijns Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Voor klanten in de VS:
<http://www.esupport.sony.com/>
Voor klanten in Europa en Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
Voor klanten in andere landen/gebieden:
<http://www.sony-asia.com/support>
Oplossen van
problemen
Extra informatie
Indien u een probleem met het systeem
heeft, zoek dan het probleem op in de
volgende lijst voor het oplossen van
problemen en voer de aangegeven
mogelijke oplossing uit.
Raadpleeg uw Sony-handelaar indien u
het probleem niet kunt oplossen.
Vergeet niet dat wanneer
onderhoudspersoneel bepaalde
onderdelen tijdens reparatie vervangt,
hij/zij deze onderdelen mogelijk niet aan
u retourneert.
25NL
Indien "PROTECT" en "EXX" (X is
een cijfer) op het displaypaneel
verschijnen
Ontkoppel direct het netsnoer.
• Controleer of de ventilatieopeningen van het apparaat door iets
worden afgedekt.
• Verwijder het aangesloten USBapparaat en de iPod/iPhone.
Controleer dat er geen probleem is
met het USB-apparaat en de iPod/
iPhone.
Na het controleren van de punten
hierboven en het oplossen van de
problemen, kunt u de stekker van het
netsnoer weer in het stopcontact
steken en het systeem inschakelen.
Raadpleeg uw Sony-handelaar indien
u het probleem niet kunt oplossen.
Algemeen
Het systeem is in de standbyfunctie
geschakeld.
Duidelijke bromtoon of ruis.
• Plaats het systeem verder van de bron
die de ruis veroorzaakt.
• Steek de stekker van het systeem in een
ander stopcontact.
• Plaats een ruisfilter (in de handel
verkrijgbaar) op het netsnoer.
• Schakel andere elektrische apparaten in
de buurt uit.
De timer functioneert niet.
• Controleer de timerinstelling en stel de
juiste tijd in (pagina 22).
• Annuleer de slaaptimerfunctie
(pagina 22).
De afstandsbediening functioneert
niet.
• Verwijder obstakels tussen de
afstandsbediening en het apparaat.
• Houd de afstandsbediening dichter bij
het apparaat.
• Richt de afstandsbediening naar de
sensor op het apparaat.
• Vervang de batterijen (R6/AAformaat).
• Plaats het apparaat uit het neonlicht.
• Dit duidt niet op een defect. Het
systeemt schakelt automatisch standby
nadat er ongeveer 30 minuten geen
bediening werd uitgevoerd of geen
audiosignaal werd uitgestuurd
(pagina 24).
"CHILD" en "LOCK" verschijnen
wanneer u op een toets van het
apparaat drukt.
De klok- of timerinstelling is
geannuleerd.
iPod/iPhone
• Het netsnoer werd ontkoppeld of de
stroomtoevoer werd onderbroken. Stel
de klok (pagina 11) en timer (pagina 22)
opnieuw in.
Geen geluid.
Geen geluid.
• Stel het volume in.
• Controleer de verbinding van de los
verkrijgbare apparaten indien van
toepassing (pagina 9).
• Schakel het aangesloten apparaat in.
• Schakel de kinderslotfunctie uit
(pagina 24).
• Controleer dat de iPod/iPhone goed is
aangesloten.
• Controleer dat de iPod/iPhone muziek
afspeelt.
• Controleer dat de software van de iPod/
iPhone tot de laatste update is
bijgewerkt.
• Stel het volume in.
Geluid is vervormd.
• Controleer dat de iPod/iPhone goed is
aangesloten.
26NL
• Verlaag het volume.
• Stel de "EQ" instelling van de iPod/
iPhone op "Off" of "Flat".
Onverwachte trackwisselingen
tijdens weergave.
• Schakel "Shake to Shuffle" (veranderen
van tracks door de iPod/iPhone te
schudden) van de iPod/iPhone uit
tijdens het luisteren naar muziek van de
iPod/iPhone met een hoog volume.
Indien deze functie namelijk is
geactiveerd, wordt onverwacht van
track veranderd door trillingen van de
geluidsdruk van het systeem.
De iPod/iPhone functioneert niet.
De iPod/iPhone kan niet worden
opgeladen.
• Indien de batterij van de iPod/iPhone
leeg is, kan het systeem deze mogelijk
niet laden na het verbinden met het
systeem. Laad in dat geval op met
bijvoorbeeld een computer en verbind
daarna weer met het systeem.
• Controleer dat de iPod/iPhone goed is
aangesloten.
• Controleer dat het systeem is
ingeschakeld wanneer u een iPod/
iPhone verbindt.
• Stel het belvolume in met de iPhone.
USB-apparaat
Geen geluid.
• Het USB-apparaat is niet juist
aangesloten. Schakel het systeem uit en
verbind het USB-apparaat opnieuw.
Ruis, geluid slaat over of is vervormd.
• U gebruikt een ongeschikt USBapparaat. Zie de informatie op de
websites voor compatibele USBapparaten (pagina 25).
• Schakel het systeem uit en verbind het
USB-apparaat opnieuw.
• De muziekdata bevat ruis of het geluid
zelf is vervormd. Er werd mogelijk ruis
opgeslagen bij het maken van
muziekdata vanwege de conditie van de
computer. Maak de muziekdata
opnieuw.
• De bitsnelheid tijdens het coderen van
audiobestanden was te laag. Verstuur
audiobestanden met een hogere
bitsnelheid naar het USB-apparaat.
"READING" wordt langdurig getoond
of het duurt lang eer de weergave
start.
• Het lezen kan in de volgende gevallen
lang duren:
– Er zijn veel mappen of bestanden op
het USB-apparaat.
– De bestandsstructuur is zeer complex.
– De geheugencapaciteit is extreem.
– Het interne geheugen is
gefragmenteerd.
Extra informatie
• Wanneer de batterij van de iPod/iPhone
leeg is, werkt deze mogelijk niet met het
systeem. Laad in dat geval op met
bijvoorbeeld een computer en verbind
daarna weer met het systeem.
• Stop alle werkende apps op uw iPod of
iPhone alvorens deze met het systeem te
gebruiken. Zie de gebruiksaanwijzing
van uw iPod/iPhone voor details.
• Controleer dat de iPod/iPhone goed is
aangesloten.
• Controleer dat de software van de iPod/
iPhone tot de laatste update is
bijgewerkt.
• U kunt de iPod/iPhone mogelijk niet
bedienen met de toetsen op de
afstandsbediening of het apparaat omdat
de werking van het systeem en de iPod/
iPhone verschillend is. Gebruik in dat
geval de toetsen op de iPod/iPhone.
Het belvolume van de iPhone
verandert niet.
"OVER CURRENT" verschijnt.
• Er is een probleem met het niveau van
de elektrische stroom van de
-poort.
Schakel het systeem uit en verwijder het
USB-apparaat van de poort. Controleer
dat er geen probleem met het USBapparaat is. Raadpleeg uw Sonyhandelaar indien het displaypatroon niet
verdwijnt.
27NL
Fout display.
• De data in het USB-apparaat zijn
mogelijk beschadigd en u moet de
muziekdata opnieuw naar het USBapparaat sturen.
• Met dit systeem kunnen uitsluitend
letters en nummers worden getoond.
Tekens die niet kunnen worden getoond
verschijnen als "_".
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
• Schakel het systeem uit, verbind het
USB-apparaat opnieuw en schakel het
systeem weer in.
• Zie de informatie op de websites voor
compatibele USB-apparaten
(pagina 25).
• Het USB-apparaat werkt niet juist. Zie
de gebruiksaanwijzing van uw USBapparaat om dit probleem op te lossen.
Weergave start niet.
• Schakel het systeem uit, verbind het
USB-apparaat opnieuw en schakel het
systeem weer in.
• Zie de informatie op de websites voor
compatibele USB-apparaten
(pagina 25).
Weergave start niet vanaf het eerste
bestand.
• Kies Normaal afspelen voor de
weergavefunctie (pagina 13).
Audiobestand kan niet worden
afgespeeld.
• MP3-bestanden van het MP3 PROformaat kunnen niet worden afgespeeld.
• Bepaalde AAC-bestanden worden
mogelijk niet juist afgespeeld.
• Een AAC-bestand met videostream kan
niet worden afgespeeld.
• WMA-bestanden van het Windows
Media Audio Lossless- en Professionalformaat kunnen niet worden afgespeeld.
• Een USB-apparaat met andere
bestandssystemen dan FAT16 of
FAT32 worden niet ondersteund.*
• Bij gebruik van een gepartioneerd USBapparaat, worden alleen de bestanden
van de eerste partitie afgespeeld.
28NL
• Het systeem kan alleen mappen tot een
diepte van 8 mappen afspelen.
• Bestanden die zijn gecodeerd of
beschermd met wachtwoorden, etc.,
kunnen niet worden afgespeeld.
• Bestanden met DRM (Beheer van
Digitale Rechten) copyrightbescherming kunnen niet met dit
systeem worden afgespeeld.
* Dit systeem ondersteunt FAT16 en FAT32,
maar bepaalde USB-apparaten ondersteunen
mogelijk niet deze FAT. Zie de
gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat
of raadpleeg de fabrikant voor details.
Bluetooth-apparaat
Koppelen onmogelijk.
• Houd het Bluetooth-apparaat dichter bij
het systeem.
• Koppelen is soms onmogelijk indien
andere Bluetooth-apparaten in de buurt
van het systeem zijn. Schakel in dat
geval de andere Bluetooth-apparaten uit.
• Voer hetzelfde sleutel als van het
Bluetooth-apparaat juist in.
Verbinding onmogelijk.
• Het Bluetooth-apparaat waarmee u
probeert te verbinden ondersteunt niet
het A2DP-profiel en kan niet met het
systeem worden verbonden.
• Activeer de Bluetooth-functie van het
Bluetooth-apparaat.
• Maak een verbinding met het Bluetoothapparaat.
• De geregistreerde informatie van het
koppelen is gewist. Voer het koppelen
opnieuw uit.
• Wanneer verbonden met een Bluetoothapparaat kan dit systeem niet worden
herkend en geen verbinding worden
gemaakt met een ander Bluetoothapparaat dat nog nooit is gekoppeld.
• Wis de geregistreerde informatie van
het koppelen van een Bluetoothapparaat en voer het koppelen opnieuw
uit.
Het geluid slaat over, fluctueert of de
verbinding is verbroken.
• Het systeem en het Bluetooth-apparaat
zijn te ver van elkaar.
• Verwijder obstakels tussen het systeem
en het Bluetooth-apparaat.
• Indien er apparatuur in de buurt is die
elektromagnetische straling opwekt,
bijvoorbeeld een draadloze LAN, ander
Bluetooth-apparaat of een magnetron,
plaats deze dan verder weg.
Het geluid van het Bluetooth-apparaat
kan niet met dit systeem worden
beluisterd.
• Verhoog eerst het volume van het
Bluetooth-apparaat en stel vervolgens
het volume in met VOLUME +/–.
Duidelijke bromtoon, ruis of
vervormd geluid.
Tuner
Duidelijke bromtoon of ruis, of
zenders kunnen niet worden
ontvangen. ("TUNED" of "ST"
knippert op het displaypaneel.)
• Verbind de antenne juist.
• Verander de plaats en richting van de
antenne om een goede ontvangst te
krijgen.
• Verbind een in de handel verkrijgbare
externe antenne.
• Raadpleeg uw Sony-handelaar indien de
bijgeleverde AM-antenne los van de
plastic standaard is gekomen.
• Schakel andere elektrische apparaten in
de buurt uit.
Indien het systeem nog niet juist
functioneert, moet u het naar de
basisinstellingen terugstellen.
Voer deze handeling uit met de toetsen op
het apparaat.
1
Trek de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact en steek terug.
2
Druk op "/1 om het systeem in te
schakelen.
3
Houd FUNCTION ingedrukt en druk
tegelijk ongeveer 3 seconden op
"/1.
"RESET" verschijnt op het
displaypaneel.
Alle door de gebruiker gemaakte
instellingen, bijvoorbeeld vastgelegde
radiozenders, timer en de klok, worden
naar de basisinstellingen teruggesteld.
Meldingen
CHARGING: De iPod/iPhone wordt
opgeladen wanneer het systeem is
uitgeschakeld (standbyfunctie).
CHILD LOCK: De kinderslotfunctie is
geactiveerd.
CONNECT: De iPod/iPhone werd
verbonden tijdens de iPod-functie of het
systeem maakt een verbinding met het
laatst verbonden apparaat tijdens de
Bluetooth-functie.
Extra informatie
• Verwijder obstakels tussen het systeem
en het Bluetooth-apparaat.
• Indien er apparatuur in de buurt is die
elektromagnetische straling opwekt,
bijvoorbeeld een draadloze LAN, ander
Bluetooth-apparaat of een magnetron,
plaats deze dan verder weg.
• Verlaag het volume van het aangesloten
Bluetooth-apparaat.
Terugstellen van het systeem
ERROR: Het USB-apparaat kan niet
worden herkend of een onbekend apparaat
is verbonden.
NoDEVICE: Er is geen USB-apparaat
verbonden.
NO TRACK: Er is geen afspeelbaar
bestand in het systeem.
29NL
NOT SUPPORT: Een niet-ondersteund
USB-apparaat is verbonden, het USBapparaat is via een USB-spoel verbonden
of de batterij van de verbonden iPod/
iPhone is leeg.
PAIRING: Het systeem is in de functie
voor het koppelen geschakeld.
PUSH STOP: U probeert een bediening
uit te voeren die alleen mogelijk is
wanneer de weergave is gestopt.
READING: Het systeem leest informatie
van het USB-apparaat. Bepaalde toetsen
kunnen niet worden gebruikt.
TIME NG: De start- en stoptijden voor de
Afspeeltimer zijn hetzelfde.
Meer over hitte-ophoping
• Het apparaat wordt tijdens gebruik warm en
dit duidt niet op een probleem.
• Raak de behuizing niet aan nadat het systeem
langdurig met een hoog volume werd
gebruikt. De behuizing kan namelijk heet zijn.
• Blokkeer de ventilatie-openingen niet.
Meer over het luidsprekersysteem
Voorzorgen
Het ingebouwde luidsprekersysteem is niet
magnetisch afgeschermd en het beeld op in de
buurt staande televisies kan magnetisch
vervormd worden. Schakel in dat geval de
televisie uit, wacht 15 tot 30 minuten en schakel
weer in. Plaats het systeem verder van de
televisie indien het probleem aanhoudt.
Voor de veiligheid
Reinigen van de behuizing
• Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact wanneer u het systeem voor
langere tijd niet gaat gebruiken. Gebruik altijd
de stekker om het apparaat van het stopcontact
te ontkoppelen. Trek niet aan het snoer.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in het
systeem is gekomen, moet u direct de stekker
uit het stopcontact trekken en het systeem
eerst door een erkend vakman laten
inspecteren.
• (Alleen voor klanten in de VS)
De ene stekkerpoot is voor de veiligheid
breder dan de andere en kan slechts in één
richting in een stopcontact worden gestoken.
Raadpleeg de plaats van aankoop wanneer u
de stekker niet goed in een stopcontact kunt
steken.
• Het netsnoer mag uitsluitend door een erkend
vakman worden vervangen.
Reinig dit systeem met een zachte doek die iets
bevochtigd is met een oplossing van een mild
schoonmaakmiddel.
Gebruik geen schuursponsjes, schuurpoeder of
oplosmiddelen als thinner, benzine en alcohol.
Meer over het installeren
• Plaats het systeem niet schuin of in een ruimte
die zeer heet, koud, stoffig, vuil of vochtig kan
worden, geen goede ventilatie heeft of
onderhevig is aan trillingen, het directe
zonlicht of schel licht.
• Let op wanneer u het systeem op speciaal
behandelde oppervlakken (bijvoorbeeld met
was, olie, poetsmiddel) plaats, daar het
oppervlak mogelijk kan verkleuren of
vlekkerig wordt.
30NL
• Wanneer het systeem direct van een koude
naar een warme ruimte wordt gebracht of in
een zeer vochtige kamer is, wordt er mogelijk
condens op de lens in het apparaat gevormd
waardoor het systeem onjuist zal
functioneren. Laat in dat systeem
uitgeschakeld totdat het vocht is verdampt.
Meer over Bluetooth-communicatie
• Bluetooth-apparaten moeten binnen ongeveer
10 meter van elkaar worden geplaatst (zonder
tussenliggende obstakels).
Het effectieve communicatiebereik wordt
mogelijk korter onder de volgende
omstandigheden.
– Wanneer er een persoon, metalen voorwerp,
muur of ander obstakel tussen de apparaten
met een Bluetooth-verbinding is
– Op plaatsen met draadloos LAN is
geïnstalleerd
– In de buurt van een werkende magnetron
– Op plaatsen met elektromagnetische golven
• Bluetooth-apparaten en draadloos LAN (IEEE
802.11b/g) gebruiken dezelfde
frequentieband (2,4 GHz). Bij gebruik van uw
Bluetooth-apparaat in de buurt van een
apparaat met draadloos LAN, kan er
elektromagnetische interferentie zijn. Dit kan
lagere data-overdrachtsnelheden, ruis of
onmogelijkheid tot verbinden veroorzaken.
Probeer in dat geval het volgende:
•
•
•
•
•
Specificaties
Versterkergedeelte
De volgende waarden zijn gemeten met
VS model:
120 V wisselstroom, 60 Hz
Mexicaans model:
120 V – 240 V wisselstroom, 60 Hz
Overige modellen:
120 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP
Uitgangsvermogen (nominaal):
100 W + 100 W (bij 3,5 ohm, 1 kHz,
1% THV)
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
210 W + 210 W (per kanaal met
3,5 ohm, 1 kHz)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP
Uitgangsvermogen (nominaal):
55 W + 55 W (bij 3 ohm, 1 kHz,
1% THV)
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
115 W + 115 W (per kanaal met 3 ohm,
1 kHz)
Luidsprekergedeelte
Luidsprekersysteem
2-weg luidsprekersysteem, Basreflex
Luidsprekereenheden
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Woofer: 200 mm, conustype
Tweeter: 66 mm, conustype
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Woofer: 160 mm, conustype
Tweeter: 40 mm, conustype
Nominale impedantie
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
3,5 ohm
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
3 ohm
Extra informatie
•
– Probeer dit systeem en het Bluetoothapparaat te verbinden op ten minste
10 meter afstand van het draadloze LANapparaat.
– Schakel de stroom van het draadloze LANapparaat uit wanneer u uw Bluetoothapparaat binnen 10 meter gebruikt.
De radiogolven van dit systeem kunnen de
werking van bepaalde medische apparaten
storen. Dit zou een onjuist werking kunnen
veroorzaken en u moet derhalve altijd de
stroom van dit systeem en een Bluetoothapparaat uitschakelen op de volgende
plaatsen:
– In ziekenhuizen, treinen, vliegtuigen, bij
benzinestations en andere plaatsen waar
ontvlambaar gas aanwezig kan zijn
– In de buurt van automatische deuren en
brandalarmen
Dit systeem ondersteunt veiligheidsfuncties
die voldoen aan de Bluetooth-specificatie ter
bescherming van de veiligheid tijdens
communicatie met Bluetooth-technologie.
Deze veiligheidsfuncties zijn mogelijk
onvoldoende afhankelijk van de instellingen
en andere faktoren en u moet derhalve altijd
voorzichtig zijn tijdens communicatie met
gebruik van de Bluetooth-technologie.
Sony is niet aansprakelijk voor schade of
verlies ten gevolge van het lekken van
informatie tijdens communicatie met
Bluetooth-technologie.
Bluetooth-communicatie is niet gegarandeerd
met alle Bluetooth-apparaten die hetzelfde
profiel als dit systeem hebben.
Bluetooth-apparaten die met dit systeem
worden verbonden, moeten voldoen aan de
Bluetooth-specificatie van Bluetooth SIG,
Inc. en als zodanig zijn herkend. Ook wanneer
een apparaat aan de Bluetooth-specificatie
voldoet, is het mogelijk dat de
karakteristieken of technische gegevens van
het Bluetooth-apparaat het verbinden
onmogelijk maken, of andere regelmethodes,
aanduidingen of bedieningen veroorzaken.
Er is mogelijk ruis of het geluid wordt
onderbroken afhankelijk van het Bluetoothapparaat dat met dit systeem is verbonden, de
communicatiecondities of omgeving.
31NL
Ingang
DVD/PC IN (audio-ingang L/R):
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Gevoeligheid 1 V, impedantie
47 kilo-ohm
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Gevoeligheid 1,5 V, impedantie
47 kilo-ohm
iPod/iPhone-gedeelte
Aansluiting voor Apple-apparaat
Uitgangsvoltage: 5 V gelijkstroom
Maximale uitgangsstroom: 1 A
Compatibele iPod/iPhone modellen:
– iPod touch 5e generatie
– iPod nano 7e generatie
– iPhone 5
(USB)-poort
Maximale uitgangsstroom: 1 A
Compatibele iPod/iPhone modellen:
– iPod touch 5e generatie
– iPod touch 4e generatie
– iPod touch 3e generatie
– iPod touch 2e generatie
– iPod nano 7e generatie
– iPod nano 6e generatie
– iPod nano 5e generatie
(videocamera)
– iPod nano 4e generatie (video)
– iPod nano 3e generatie (video)
– iPod classic
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
USB-gedeelte
Ondersteund formaat
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16 bit PCM
32NL
Bluetooth-gedeelte
Communicatiesysteem
Bluetooth Standaardversie 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Uitgang
Bluetooth Standaardvermogen klasse 2
Maximale communicatiebereik
Gezichtsveld ongeveer 10 m1)
Frequentieband
2,4 GHz band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulatiemethode
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Compatibele Bluetooth-profielen2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Ondersteunde codecs
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1) Het
werkelijke bereik verschilt afhankelijk
van diverse faktoren, bijvoorbeeld obstakels
tussen apparaten, magnetische velden rond
een magnetron, statische elektriciteit,
ontvangstgevoeligheid, antennekarakteristieken, besturingssysteem,
softwareprogramma's, etc.
2) Bluetooth standaard-profielen tonen het doel
van Bluetooth-communicatie tussen
apparaten.
Tunergedeelte
FM-stereo, FM/AM superheterodyne tuner
Antenne:
FM-draadantenne
AM-kaderantenne
FM-tunergedeelte
Afstembereik
VS en Braziliaanse modellen:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(100 kHz-stap)
Overige modellen:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz-stap)
Bijgeleverde accessoires
Afstandsbediening(1)
R6 (AA-formaat) batterijen (2)
FM-draad/AM-kaderantenne (1)
Ontwerp en specificaties zijn zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.
AM-tunergedeelte
Afstembereik
Europese, Russische en SaudiArabische modellen:
531 kHz – 1.602 kHz (9 kHz-stap)
VS, Latijns Amerikaanse en
Australische modellen:
530 kHz – 1.710 kHz (10 kHz-stap)
531 kHz – 1.710 kHz (9 kHz-stap)
Overige modellen:
530 kHz – 1.610 kHz (10 kHz-stap)
531 kHz – 1.602 kHz (9 kHz-stap)
Algemeen
Extra informatie
Stroomvereisten
VS model:
120 V wisselstroom, 60 Hz
Mexicaans model:
120 V – 240 V wisselstroom, 60 Hz
Overige modellen:
120 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP: 85 W
(0,5 W met stroombesparingsstand)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP: 60 W
(0,5 W met stroombesparingsstand)
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
768,5 mm × 323 mm × 385 mm
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
678,5 mm × 323 mm × 385 mm
Gewicht (ongeveer)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
14,0 kg
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
12,0 kg
33NL
2IT
IT
3IT
4IT
6IT
Telecomando RM-AMU166
N Pulsante PUSH (pagina 11)
7IT
P
8IT
Z
Preparativi
A Antenne
9IT
10IT
Preparativi
Note
2 Premere TIMER MENU.
per
11IT
.
3 Premere N.
Per controllare l’iPod/iPhone
Per
12IT
.
1)
2)
3)
13IT
Bluetooth
Versione, profili e codec Bluetooth
supportati
Versione Bluetooth supportata:
• Standard Bluetooth versione 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Profili Bluetooth supportati:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Codec Bluetooth supportati:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
14IT
Standby Bluetooth
Connessione Bluetooth
stabilita
Si illumina
Bluetooth
Connessione Bluetooth
in corso
15IT
16IT
Bluetooth
17IT
18IT
19IT
1
2
Premere "/1 per spegnere il
sistema.
3
20IT
1 Premere FLANGER o
ISOLATOR.
Note
21IT
2 Premere TIMER MENU.
3 Premere ripetutamente
7 Premere "/1 per spegnere il
sistema.
22IT
1
2
3
.
Oppure,
23IT
Note
24IT
25IT
26IT
Suono assente.
27IT
28IT
1
2
29IT
3
30IT
•
•
•
•
•
•
31IT
32IT
Sezione USB
Formato supportato
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: PCM a 16 bit
Sezione Bluetooth
1)
33IT
34IT
2PL
PL
3PL
4PL
Tuner
Słuchanie radia ........................ 20
5PL
6PL
7PL
8PL
A Anteny
C Zasilanie
9PL
10PL
3 Naciśnij kilkakrotnie
4 Naciśnij kilkakrotnie
11PL
.
12PL
.
3)
13PL
Bluetooth
Obsługiwana wersja, profile i
kodeki Bluetooth
Obsługiwana wersja Bluetooth:
• Standard Bluetooth, wersja 3.0 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Obsługiwane profile Bluetooth:
• A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Obsługiwane kodeki Bluetooth:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
14PL
Szybko miga
Miga
Bluetooth
15PL
16PL
Kompatybilne smartfony
Bluetooth
17PL
18PL
3 Naciśnij kilkakrotnie
Bluetooth
3 Naciśnij kilkakrotnie
19PL
Tuner
20PL
1
2
3
Aby
21PL
22PL
3
2 Naciśnij TIMER MENU.
3 Naciśnij kilkakrotnie /
6 Naciśnij kilkakrotnie
1
2
.
23PL
24PL
3 Naciśnij kilkakrotnie
Uwagi
1 Naciśnij OPTIONS.
2 Naciśnij kilkakrotnie
25PL
26PL
27PL
28PL
29PL
1
2
3
30PL
31PL
32PL
33PL
Obsługiwane profile Bluetooth 2)
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Obsługiwane kodeki
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
34PL
©2013 Sony Corporation Printed in China

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed