Domo DO7302C Instruction manual

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

Domo DO7302C Instruction manual | Manualzz
DO7302C-DO7303C
PRODUCT OF
DO7302C-DO7303C
Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.
Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen
voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer
dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd
worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig
gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De
garantie is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend
is door de winkelier op het moment van aankoop. Alle onderdelen, welke aan slijtage
onderhevig zijn, vallen buiten de garantie.
WARRANTY
LINEA 2000 - Dompel 9 2200 Herentals Belgium - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63
DO7302C-DO7303C
DO7302C-DO7303C
LINEA 2000 - Dompel 9 2200 Herentals Belgium - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63
DO7302C-DO7303C
RECYCLAGE INFORMATIE
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van
dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieu bewust.
INFORMATION DE RECYCLAGE
Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se
chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique.
En vous assurant que ce produit est éliminé correctement,
vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour
l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulat d’un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour
obetenie plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez
prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre
service d’éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où
vous avez acheté le produit.
L’emballage est recyclable. Traiter l’emballage écologiquement.
RECYCLING INFORMATIONEN
Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist
darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für
des Recyling von elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfurh oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung
umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.
RECYCLING INFORMATION
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it shall be brought to the applicable collection
DO7302C-DO7303C
point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office, your household waste disposal service or
the shop where you purchased the product.
The packaging is recyclable. Please treat package ecologically
INFORMACE O RECYKLACI ODPADU
Tento symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno
nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech
určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením
tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací
o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských
úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.
Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de
fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om
ongelukken te voorkomen.
Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.
Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst
oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer of its service agent
or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
Jestliže je poškozen přívodní kabel, musí být neprodleně vyměněn v odborném servisu
nebo oprávněnou osobou. Jinak hrozí nebezpečí úrazu !
5
DO7302C-DO7303C
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit toestel mag gebruik worden door kinderen vanaf 8 jaar
en ouder. En door personen met een fysieke of sensoriële
beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit
of gebrek aan ervaring of kennis. Op voorwaarde dat deze
personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over
het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze
ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
Onderhoud en reiniging van het toestel mag niet gebeuren
door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht
krijgen.
Houd het toestel en het snoer buiten het bereiken van
kinderen, jonger dan 8 jaar.
Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke
omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals :
• Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en
andere gelijkaardige professionele omgevingen.
• Boerderijen
• Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een
residentieel karakter.
• Gastenkamers, of gelijkaardige
Opgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met een
externe timer of een aparte afstandsbediening.
Lees aandachtig de instructies in deze handleiding. Zij geven
belangrijke aanwijzingen betreffende
de veiligheid, installatie en gebruik van het toestel.
• Houd deze handleiding bij voor een later gebruik.
• Nadat u de verpakking verwijderd hebt, moet u de
convector controleren op schade. Wanneer u vermoedt dat
6
DO7302C-DO7303C
•
•
•
•
•
het toestel beschadigd is tijdens het transport gebruikt u de
convector best niet.
Raadpleeg een gekwalificeerd elektricien. De verpakkingsmaterialen (plastiek zakken, polistyrene, etc)
moeten uit de buurt van kinderen gehouden worden.
Voordat u het toestel aansluit moet u controleren of
het elektriciteitsnet overeenstemt met het typeplaatje
achteraan op uw toestel.
Wanneer de stekker niet overeenkomt met uw
stopcontacten kunt u de stekker vervangen. U laat dit best
doen door een gekwalificeerde elektricien. De elektricien
moet ook controleren of de vervangende stekker geschikt
is voor de stroomtoevoer van de convector.
Wij raden u af om gebruik te maken van adaptors,
contactdozen of andere verlengingen. Wanneer u ze
toch moet gebruiken, zorg er dan voor dat de gebruikte
verlenging overeenstemt met de veiligheidsnormen. Zorg
ervoor dat de stroomtoevoer naar de verlengingen niet
hoger is dan toegelaten.
De convector mag alleen gebruikt worden voor datgene
waarvoor hij bestemd is. Elk ander gebruik is gevaarlijk.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele
schade tengevolge van een verkeerd gebruik.
VEILIGHEIDSREGELS
• Raak de convector niet aan met natte handen of voeten.
• Gebruik de convector niet met blote voeten.
• Gebruik geen verlengsnoeren, tenzij met enorme
voorzichtigheid, in badkamers of douchekamers.
• Trek niet aan het elektrisch snoer of aan de convector om
de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
7
DO7302C-DO7303C
• Stel de convector niet bloot aan regen, zon, etc.
• Gebruik de convector niet in de buurt van een bad, douche
of zwembad.
• Voordat u het toestel reinigt moet u altijd het toestel
uitzetten door de stekker uit het stopcontact te verwijderen
of de knop van de convector op ‘uit’ te zetten.
• Wanneer uw convector beschadigd is, zet hem dan uit.
Probeer hem vooral niet zelf te herstellen.
• Raadpleeg een elektricien of de dienst na verkoop van de
fabrikant, om zeker te zijn van het gebruik van originele
onderdelen.
• Wanneer u beslist om de convector nooit meer te
gebruiken, raden wij aan om het elektrisch snoer af te
knippen nadat u het verwijderd hebt uit het stopcontact.
Wij raden u ook aan om de onderdelen onschadelijk te
maken die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen.
• Installatie van de convector moet gebeuren volgens
de aanwijzingen van de fabrikant. Een verkeerde
installatie kan leiden tot ongelukken met mensen, dieren
of schade aan dingen. De fabrikant kan hiervoor niet
verantwoordelijk gesteld worden.
• De convector moet altijd rechtstaand gebruikt worden.
• De inlaatgrill van de convector moet altijd vrijgehouden
worden.
• Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met het
typeplaatje op uw toestel. Wanneer u twijfelt, raadpleeg
dan een elektricien.
• Laat de convector niet aanstaan wanneer u hem niet nodig
hebt. Verwijder de stekker uit het stop contact wanneer u
de convector niet nodig hebt.
• Bedek de luchtinlaat- of uitlaatgrill niet.
8
DO7302C-DO7303C
• Plaats de convector niet tegen een stopcontact.
• Het elektrisch snoer van deze convector kan niet
vervangen worden door de gebruiker. Voor het vervangen
van het elektrisch snoer mag u uitsluitend een beroep doen
op een hersteldienst van de fabrikant.
• Vermijd contact met de warme convector en zorg ervoor
dat het elektrisch snoer niet voor de warme luchtstroom
ligt.
WERKINGSINSTRUCTIES
Door de bovenste draaiknop op 1, 2 of 3 bolletjes te zetten bepaalt u hoeveel warmte
uw toestel moet afgeven.
Voor model DO-7303C : wanneer u de ventilator bij wilt inschakelen, kan u de rode
knop vooraan het toestel op 1 zetten. Deze functie kunt u ook gebruiken om koude
lucht te blazen.
Regeling van de thermostaat
Door de onderste draaiknop in wijzerzin te draaien, kunt u de kamertemperatuur
regelen.
Anti-vries functie
Zet de convector aan en selecteer de gewenste warmtestand (1,2 of 3 bolletjes). Nu zet
u de tempe ratuurknop
(onderste draaiknop) op de laagste stand. De convector zal opspringen wanneer de
temperatuur
in de kamer onder 5°C daalt.
Toestel uitzetten
Draai beide knoppen op nul voordat u de stekker uit het stopcontact verwijdert.
MONTAGE VAN DE VLOERSTEUN EN MUURBEVESTIGING.
Plaats de steunen (grote grijze haken) in de centrale gaten aan de onderkant van de
convector.
Voor de muurbevestiging gebruikt u de kleine metalen haken. Bevestig de haken
aan de muur en met behulp van de kleine gleuven achteraan uw toestel kunt u nu de
convector bevestigen aan de muur. De vloersteunen doen nu dienst als extra steun.
9
DO7302C-DO7303C
DO7302C-DO7303C
•
•
•
•
•
DO7302C-DO7303C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DO7302C-DO7303C
•
•
•
•
•
DO7302C-DO7303C
DO7302C-DO7303C
DO7302C-DO7303C
DO7302C-DO7303C
DO7302C-DO7303C
18
DO7302C-DO7303C
DO7302C-DO7303C
•
•
•
•
•
DO7302C-DO7303C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DO7302C-DO7303C
DO7302C-DO7303C
LINEA 2000 - Dompel 9 2200 Herentals Belgium - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed