Tristar KA-5112, KA-5112 radiator Handleiding

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

Tristar KA-5112, KA-5112 radiator Handleiding | Manualzz
KA-5112
Gebruikershandleiding
User manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale utente
Manual do usuário
II
D
Lamellen
Fins
Ailettes
Lamellen
Aletas
Alette
Protecções
C
Stroomknop
Power switch
Interrupteur d'alimentation
Stromschalter
Interruptor de encendido
Interruttore di corrente
Interruptor
F
Zwenkwielen
Castor wheels
Roulettes pivotante
Stützräde
Ruedas
Ruote direzionabili
Rodízios
NL
Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.
Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis.
Voltage 220V-240V 50Hz, stroomopname maximaal 2500 Watt.
Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 10 cm.
vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of buitengebruik.
I
Bediening en onderhoud
Belangrijke punten voordat u de met olie gevulde verwarming gebruikt.
•
Sommige geuren en dampen kunnen voorkomen bij het eerste gebruik van uw
verwarming.
•
Het is normaal dat de radiator een geluid maakt bij het eerste gebruik.
•
Verplaats uw verwarming niet direct na het gebruik, wacht tot deze is afgekoeld.
•
Als de stroomkabel beschadigd is, moet het door de fabrikant, een geautoriseerde
service van de fabrikant of een gekwalificeerde persoon gerepareerd worden.
•
Als u uw nieuwe verwarming gebruikt, mag het nooit in de buurt staan van ontvlambare
materialen zoals gordijnen, tafels, etc. Zorg ervoor dat er mininmaal 10 cm ruimte tussen
is.
•
Plaats de verwarming niet direct onder een stopcontact.
•
De verwarming mag niet in de badkamer of in de buurt van een andere waterbron
gebruikt worden.
•
U mag nooit zelf de olie bijvullen; het apparaat heeft speciale olie nodig. Enkel
geautoriseerd onderhoudspersoneel mag het oliereservoir openen. Elk olie-lek mag
alleen gerepareerd worden door gekwalificeerd servicepersoneel.
Bevestiging van de wielen (zie figuur I & II)
•
Plaats de verwarming op zijn kop, op een zacht oppervlak om krassen op de verwarming
te vermijden.
•
Schroef de wielplaten op de verwarming, gebruik de bijgevoegde draadlussen en
vleugelmoeren.
•
Druk de rollende wielen op de wielpennen op de plaat totdat ze op hun plaats “klikken”.
•
Plaats de verwarming terug in de correcte rechtopstaande positie.
Gebruik
•
Zet de stroomknop (C) aan. I: 1000W, II: 1500W en III is 2500W en zet de thermostaat (B)
op de hoogste instelling. Als de gewenste temperatuur bereikt is, zet u de thermostaat
weer omlaag totdat het indicatielampje uitgaat. Als u het buitenshuis wilt gebruiken kunt u
enkel niveau I gebruiken.
•
Pas simpelweg de thermostaat aan om de gewenste temperatuur te bereiken.
•
De indicatie lamp geeft aan of de verwarming aan is of niet.
Reiniging
Voordat u uw verwarming reinigt, haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat nu
enkele minuten afkoelen.
•
Reinig uw verwarming met een zachte, vochtige doek.
•
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
•
Gebruik geen droge en poederreinigers/oplossingen.
•
Maak uw verwarming nooit schoon door er water op te gieten, zorg ervoor dat de
verwarming droog is voordat u het gebruikt.
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lees alle instructies voor gebruik.
Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvaten of knoppen.
Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat
niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor
reiniging.
Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het
toestel beschadigd is op enigerlei wijze.
Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het
apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe
warmtebronnen.
Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in
contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de
gordijnen, raambekleding enz.
Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor
bestemd is.
Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING
Garantievoorwaarden en service
•
Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het
recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.
•
Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of
het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In
dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
•
Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit
apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.
•
Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een
geautoriseerd bedrijf gebeuren.
•
Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor
commercieel of industrieel gebruik.
•
Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
•
Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke
gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal TRISTAR het apparaat repareren of
vervangen.
•
Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie.
TRISTAR is niet verantwoordelijk voor schade:
1) Ten gevolge van een val of ongeluk.
2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
4) Door normale gebruiksslijtage.
Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet
verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie
heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.
Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak
maken op enige vorm van garantie.
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval
worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het
hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden.
Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De
gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de
bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde
inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat
dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in
overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de
veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 73/23/EG, de
beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EG “Electromagnetische
compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.
UK
IMPORTANT SAFEGUARDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA EN EL FUTURO
IT
PRECAUZIONI IMPORTANTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

advertisement

Key Features

  • Radiator
  • Number of power levels: 3
  • Placement options: Floor
  • Heating power: 2500 W
  • Adjustable thermostat
  • White

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed