Philips | 6915587PH | Specifications | Philips 6915587PH Handleiding

Philips 6915587PH Handleiding
155mm
A
2
12s
60s
3mm
120s
155mm
1
2
1
380mm
click
380mm
12
120
B
1
1
2
2
click
click
MAX 2
12s
60s
120s
click
3m
2,25m
IP20
2,25m
IP20
3m
B
A
B
A
Only for Europe - WEEE Regulation
Nederlands Verwijdering van uw oude product
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen
en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen
worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer
op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EUrichtlijn 2002/96/EC. Win inlichtingen in over de manier waarop
elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden
worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten
de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij
het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct
verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
English
SUOMI
Italiano
Norsk
B
MXO 000 069
Last update: Feb ‘10
01
02
03
04
F
F
07
08
2,25m
2,25m
IP20
3m
05
06
F
09
10
IP X1
11
12
IP X4
IPX3
...m
13
IP X5
14
IP X7
15
16
IP 5X
IP X8
17
18
19
20
21
22
23
24
IP 6X
±8mm
25
26
27
28
TYPE
t ......°C
29
>2cm
5cm
…
30
31
33
34
35
36
Ø...
37
38
41
42
39
43
MIN 00 SEC
MAX 00 MIN
46
000°
MAX 4°
49
50
44
00m
MAX
6m
45
40
00m
00m
47
48
51
52
15- IPX8: biedt bescherming tegen onderdompeling tot de aangeduide diepte.
16- IP5X: het armatuur is stofvrij.
17- IP6X: het armatuur is stofdicht.
18- Vervang onmiddellijk een gebarsten of gebroken beschermglas en gebruik enkel originele wisselstukken.
19- Beschermklasse I: het armatuur is uitgerust met een aardklem en moet dus worden geaard. Sluit de aardleiding (geelgroene ader) aan op de
met -gemarkeerde klem.
20- Beschermklasse II: het armatuur is dubbel geïsoleerd en wordt niet op een aardleiding aangesloten.
21- Beschermklasse III: het verlichtingsarmatuur is enkel geschikt voor zeer lage veiligheidsspanning (b.v. 12V).
22- Strip de draad zoals aangegeven in het pictogram.
23- Zorg ervoor dat de aardingsdraad steeds langer is dan de stroomvoerende draden.
24- Het gebruik van de bijgeleverde hittebeschermende kousen is verplicht over de volledige gestripte draadlengte.
25- Gebruik hittebestendige kabel voor het armatuur aan te sluiten op het net.
26- Het armatuur is enkel geschikt voor een vaste bevestiging en mag bijgevolg niet worden aangesloten aan de stroombron door middel van een
aansluitsnoer.
27- X-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan moet dit vervangen worden door een snoer van hetzelfde type.
Y-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan mag dit enkel vervangen worden door de fabrikant, zijn verdeler of door
een vakman en dit om risicos te vermijden.
Z-aansluiting: Het snoer kan niet vervangen worden.
28- MAX. …W: gebruik uitsluitend lampen van het juiste type en overschrijd nooit het maximum aangegeven wattage.
29- Het armatuur is uitsluitend geschikt voor reflectorlamp(en).
30- Het armatuur is uitsluitend geschikt voor PLCE lampen.
31- Het armatuur is niet geschikt voor PLCE lampen.
32- Enkel een gloeilamp met een doorsnede van 60mm mag gebruikt worden. Gebruik voor dit armatuur nooit een gloeilamp met een doorsnede
van 45mm.
33- Enkel geschikt voor een globe gloeilamp met de aangegeven doorsnede. Gebruik voor dit armatuur nooit een standaard gloeilamp.
34- Dit armatuur is uitsluitend geschikt voor kaarslampen.
35- Gebruik voor dit armatuur nooit “cool beam”lampen.
36- Het armatuur is uitsluitend geschikt voor een lamp met ingebouwde bescherming of een lage druk lamp. Een extra beschermglas is niet
noodzakelijk.
37- Capsule- en lineaire halogeenlampen mogen niet met de blote hand worden aangeraakt.
38- Het armatuur is uitgerust met een (smelt)zekering. Indien het armatuur na het vervangen van de lamp niet functioneert, dient de ingebouwde zekering vervangen te worden. Als hierbij de vaste aansluitbedrading van de installatie kan aangeraakt worden, mag dit alleen door een
vakman gebeuren.
39- Het armatuur kan worden gebruikt in combinatie met een dimmer. Dit geldt niet bij gebruik van PLCE lampen.
Raadpleeg een vakman voor de keuze van het juiste type (vooral belangrijk bij 12V-armaturen).
40- Het armatuur functioneert met een veiligheidstransformator. Vervang een defecte transfo enkel door een transfo met identieke technische
specificaties. Raadpleeg hiervoor een vakman of het verkooppunt.
41- Armatuur voor ruw gebruik.
42- Armatuur met tijd- en licht instelmogelijkheden. Minimum en maximum worden aangeduid op de pictogram in deel A.
43- Het armatuur mag maximum op 6 meter hoogte geplaatst worden.
44- Voor een optimale werking plaatst u het armatuur op de hoogte aangeduid op het pictogram. Het minimum en maximum bereik van de
detector worden eveneens vermeld op het pictogram in deel A.
45- Het standaard actieve gezichtsveld van de detecor bestrijkt de opgegeven graden zoals aangegeven op het pictogram.
46- Het armatuur dient op een zodanige wijze te worden gemonteerd dat de hellingshoek van de lengte-as van de lamp niet meer dan 4°
bedraagt t.o.v. het grondvlak.
47- Let op dat bij de montage van het armatuur geen elektrische leidingen e.d. worden doorboord in muur of plafond!
48- Indien het armatuur op een centraaldoos of inbouwdoos wordt bevestigd, is het verplicht om de doos eerst met een deksel af te schermen.
(b.v. gebruikt in Nederland).
49- Elektrische installatiedraden mogen nooit geklemd of getorst (getwist) worden tussen het armatuur en het montageoppervlak.
50- Armatuur geschikt voor gebruik van kopspiegellamp.
51- Dit verlichtingsarmatuur bevat plaatselijk warme delen.
52- Dit armatuur is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
Het verlichtingsarmatuur is - net als alle andere producten uit het assortiment - ontworpen, geproduceerd en getest volgens de strengste Europese
veiligheidsvoorschriften (EN 60.598 /
). Bij constructiefouten of materiële gebreken geeft de fabrikant 2 jaar garantie op binnenverlichting en
op buitenverlichting (tenzij anders vermeld op de verpakking).
Glasbreuk, batterijen en lichtbronnen vallen niet onder de garantievoorwaarden. De garantieperiode gaat in vanaf factuurdatum en geldt enkel
op vertoon van het aankoopbewijs. Schade aan het verlichtingsarmatuur door gebruik ervan in extreme omstandigheden (zeekustgebieden,
industriële omgevingen, frequente blootstelling aan meststoffen,...), valt eveneens niet onder de garantievoorwaarden. De garantie vervalt indien
het verlichtingsarmatuur niet volgens de gebruiksaanwijzing werd geïnstalleerd of door onbevoegde personen werd hersteld of aangepast. De
fabrikant aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het verlichtingsarmatuur of door
gebruik in combinatie met onjuiste apparatuur of wisselstukken.
Wijzigingen in ontwerp en technische specificaties voorbehouden.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - DEEL B
NEDERLANDS
• De fabrikant adviseert een juiste toepassing van verlichtingsarmaturen! Volg én bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing voor een veilige en
betrouwbare installatie en werking van het armatuur.
• Schakel altijd eerst de elektriciteit uit voor installatie, onderhoud of herstelling.
• Raadpleeg bij twijfel steeds een vakman of het verkooppunt. Leef in ieder geval de lokale installatievoorschriften na. Zo geven bijvoorbeeld
bepaalde installatievoorschriften aan dat een verlichtingsartikel moet worden geïnstalleerd door een erkend vakman (b.v. Duitsland).
• Draai steeds de (klem)schroeven van alle elektrische aansluitingen stevig aan, vooral de bevestigingen van de 12V-laagspanningdraden (indien
van toepassing).
• Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht: blauw (N), bruin of zwart (L) en indien beschermklasse I, geelgroen
(aardleiding).
• Onderhoud binnenverlichting met een droge doek of borsteltje, gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle elektrische
onderdelen.
• Indien het armatuur wordt bevestigd op een metalen ondergrond, dient deze ondergrond geaard te zijn, of verbonden te zijn met de aarding van
de elektrische installatie.
• Gelieve de wandlichten buiten het bereik van kinderen te monteren
• Houd steeds alle technische specificaties van uw armatuur in acht. Raadpleeg hiervoor de specifiek vermelde pictogrammen van het
identificatielabel op het armatuur én de pictogrammen die worden vermeld in deel A van uw veiligheidsinstructies.
OPGELET: Hieronder vindt u echter wel alle tekstuele verklaringen met numerieke verwijzing naar de
respectievelijke pictogrammen vooraan deze gebruiksaanwijzing:
01- Installeer het armatuur enkel binnenshuis.
02- Het armatuur is niet geschikt voor montage in de badkamer, althans niet in de aangegeven zone.
03- Het armatuur is geschikt voor bevestiging/plaatsing aan/op normaal ontvlambare materialen/oppervlakten. Inbouwarmaturen mogen
onder geen enkele voorwaarde bedekt worden met isolatiemateriaal of gelijkaardig materiaal.
04- Dit artikel is niet geschikt voor rechtstreekse bevestiging op ontvlambare materialen.
05- Het armatuur mag afgedekt worden met isolatiemateriaal.
06- Het armatuur is enkel geschikt voor plafondmontage.
07- Het armatuur is enkel geschikt voor wandmontage.
08- Het armatuur is geschikt voor wand- en plafondmontage.
09- Respecteer steeds de minimumafstand tussen de lamp en de verlichte materialen zoals aangegeven in het pictogram.
10- IPX1: het armatuur is dropwaterdicht.
11- IPX3: het armatuur mag worden blootgesteld aan regendruppels (vallende druppels onder een maximale hoek van 60° t.o.v. de verticale as).
12- IPX4: het armatuur kan worden blootgesteld aan waterprojecties uit willekeurige richting (360°).
13- IPX5: het armatuur is straalwaterdicht.
14- IPX7: het armatuur is waterdicht voor grondinbouw.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Y-anslutning: Vid skada på ledningen, kan den bara ersättas av tillverkaren, återförsäljaren eller av en expert, för att undvika risker.
Z-anslutning: Ledningen kan inte ersättas.
28- MAX. …W: använd endast ljuskällor som passar till armaturen och inom det maximala Watt talet som anges.
29- Armaturen är endast lämplig för reflektorlampa (s).
30- Armaturen är endast lämplig för ljuskälla PLCE.
31- Armaturen är inte lämplig för ljuskälla PLCE.
32- Endast en normallampa med en diameter på 60mm kan användas. En lampa med en diameter på 45 mm kan inte användas till denna
armatur.
33- Använd endast en globlampa med samma diameter som anges. Använd aldrig en vanlig normallampa.
34- Denna produkt är endast avsedd för kronljus.
35- Använd aldrig en "cool-beam" lampa till denna armatur.
36- Armaturen är utrustad med lampa som har inbyggt skydd, därför behövs inte extra säkerhetsglas.
37- Halogenrör skall inte beröras med bara händerna.
38- Armaturen är utrustat med en säkring. Om armaturen inte fungerar efter att ljuskällan bytts, måste säkringen också bytas. Om den elektriska
installationen blir berörd under arbetet, måste detta göras av en behörig elektriker.
39- Armaturen kan användas tillsammans med en dimmer. Rådfråga en elektriker för att välja en korrekt typ av dimmer (speciellt viktigt vid 12V
armaturer).
40- Armaturen arbetar med en säkerhetstransformator. Ersätt trasig transformator endast med en som har samma tekniska
specifikationer. Rådfråga en elektriker eller Er återförsäljare.
41- Armaturer för tuffa förhållanden.
42- Armatur med möjlighet till tid och ljusinställning. Minimum och maximum visas i ikonen i del A.
43- Armaturen kan placeras på en max höjd av 6 meter.
44- För att få ett maximalt arbetsområde, måste armaturen placeras på den höjd som visas i ikonen. Maximum och minimum avstånd för
detektorn visas också i ikonen i del A.
45- Det aktiva arbetsområdet som detektorn täcker är inom de gradtal som visas i ikonen.
46- Armaturen skall monteras horisontellt. För bättre livslängd skall inte ljuskällan luta mer än 4 grader.
47- Försäkra Er om att Ni inte borrar genom elektriska ledningar eller annat hinder i vägg eller tak vid installationen.
48- Om armaturen monteras direkt på dosa, skall denna först täckas med ett lock.
49- Elektriska ledningar får aldrig klämmas eller vridas mellan armaturen och underlaget.
50- Till denna armatur är det lämpligt att använda En reflektorkapsel.
51- Denna armatur innehåller komponenter som kan bli varma.
52- Denna produkt är inte lämplig för barn under 14 år.
Denna belysningsarmatur - liksom alla övriga produkter från vårt sortiment - är designad, producerad och testad enligt strängaste europeiska
säkerhetsstandard (EN 60.598 /). I händelse av tillverkningsfel eller materialskada, ger tillverkaren 2 års garanti på inomhusarmaturer och upp
till 2 år (om inte annat anges på förpackningen) på utomhusarmaturer. Sönderslagna glas, batterier och ljuskällor omfattas inte av garanti. Skador
som uppkommit på armaturen pga av användning i extrema miljöer ( sjökust, industriella områden eller vid frekvent kontakt med gödsel) täcks
inte av garantin. Garantitiden räknas från inköpsdatum och gäller endast vid uppvisande av kvitto. Garantin gäller heller inte om armaturen inte
är installerad enligt instruktionerna, reparerad eller på annat sätt modifierad. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador orsakade av felaktig
användning eller installation av armaturen.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i design och tekniska specifikationer.
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET - OSA B
SUOMI
• Valmistaja antaa ohjeet valaisimien asennukseen! Pyydämme noudattamaan näitä ohjeita varmistamaan oikea ja turvallinen asennus sekä
valaisimen toiminta. Säilytä nämä ohjeet vastaisuuden varalle.
• Kytke virta aina pois päältä ennen asennusta, huoltoa tai korjausta.
• Jos epäröit, ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan tai kysy neuvoa jälleenmyyjältäsi. Varmista, että asennat valaisimen oikeaan jännitteeseen.
• Kiristä ruuvit huolellisesti, erikoisesti liitokset matalajännitejohdotukseen (12V).
• Ota huomioon johtojen oikea väri ennen asennusta: sininen (N), ruskea tai musta (L) ja jos suojausluokka I, keltainen/vihreä (maajohdin).
• Puhdista sisävalaisimet kuivalla liinalla, vältä käyttämästä hankausaineita tai liuottimia. Vältä kosteutta kaikissa sähköisissä osissa.
• Asenna lastenvalaisimet lasten ulottumattomiin.
• Asennettaessa valaisinta metalliselle alustalle, on alustan oltava maadoitettu.
• Ota aina huomioon valaisimen tekniset ominaisuudet. Vertaa valaisimeen merkittyjä symboleja merkkeihin, jotka on merkitty turvaohjeiden
osaan A.
HUOMAA: Ohessa löydät kaikki selitykset numerojärjestyksessä symboleihin, jotka ovat näissä turvaohjeissa.
01- Valaisin tulee asentaa sisätiloihin.
02- Valaisin ei ole sopiva asennettavaksi kylpyhuoneisiin (ei ainakaan kuvassa olevalle alueelle).
03- Valaisin sopii asennettavaksi normaalisti syttyvälle pinnoille.
Upotettuja valaisimia ei tule missään olosuhteissa peittää eristeellä tai vastaavalla aineella.
04- Valaisin voidaan asentaa vain palamattomalle alustalle.
05- Valaisin voidaan eristää.
06- Valaisin sopii ainoastaan kattoon asennettavaksi.
07- Valaisin voidaan asentaa seinään.
08- Valaisin voidaan asentaa seinään tai kattoon.
09- Vähimmäisetäisyys valaistavasta kohteesta.
10- IPX1: Valaisin on tippuvan veden pitävä.
11- IPX3: Valaisin kestää sadepisaroita (pisarat jotka putoavat enintään 60° kulmassa vertikaalisesti).
12- IPX4: Valaisin on roiskeveden kestävä: kestää veden roiskumisen mistä tahansa suunnasta (360°).
13- IPX5: Valaisin on suihkuavan veden pitävä.
14- Valaisin voidaan asentaa maahan.
15- IPX8: On upotuksen kestävä annettuun syvyyteen asti.
16- IP5X: Valaisin on pölysuojattu.
17- IP6X: Valaisin on pölytiivis.
18- Vaihda välittömästi rikkoutunut suojalasi ja käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä osia.
19- Suojausluokka I: Valaisin on maadoitettu. Maajohto (keltainen/vihreä) yhdistetään liittimeen, joka on merkitty : llä.
20- Suojausluokka II: Valaisin on kaksoiseristetty eikä sovi maadoitettavaksi.
21- Suojausluokka III: Valaisin sopii ainoastaan matalajännitteeseen (esim. 12V).
22- Kuori johto kuvan esittämällä tavalla.
23- Maadoitusjohdon tulee aina olla pidempi kuin virtajohtojen.
24- Valaisimen mukana olevaa kuumuudenkestävää johdinsuojaa on käytettävä suojaamattomien johtimien osuudella.
25- Käytä kuumuutta kestävää sähköjohtoa kun johdotat valaisimen verkkoon.
26- Valaisin sopii ainoastaan kytkettäväksi päävirtaan.
27- X-liitos: jos johto vaurioituu tulee se korvata samantyyppisellä johdolla.
13
POLSKI
M A G YA R
14
15
RADÍ AKO SPRÁVNE POUŽÍVAT’ SVIETIDLÁ - ČASŤ B
16
S L O V E N ČI NA
17
18
19
BE01
20
21
TÜRKÇE
22
23
34- Selles tootes võib kasutada ainult küünlakujulisi elektripirne.
35- Ärge kasutage "cold beam"-elektripirne selles valgustis.
36- Valgustis sobib kasutada ainult turva- või madalrõhupirne. Täiendav turvaklaas ei ole vajalik.
37- Halogeenpirne ei tohi puudutada paljaste kätega.
38- Valgusti on varustatud kaitsmega. Kui valgusti ei hakka tööle peale elektripirni vahetust, peab vahetama kaitsme. Kui selle tegevuse käigus
on võimalik kontakt sisemise juhtmestikuga, peab vahetuse sooritama kogenud elektrik.
39- Valgustit võib kasutada koos reostaadiga, väljaarvatud juhtudel kui kastutate säästupirni (PLCE). Küsige nõu kvalifitseeritud elektrikult
sobivat tüüpi reostaadi leidmiseks (eriti tähtis madalpingel (12V) töötavate valgustite puhul).
40- Valgusti töötab turvamuundajaga. Asendage purunenud muundaja ainult samade tehniliste näitajatega muundajaga. Konsulteerige
kvalifitseeritud elektrikuga või võtke ühendust valgusti müüjaga.
41- Valgusti rasketes tingimustes kasutamiseks (nt. ehitustel).
42- Valgusti on varustatud ajasti ja valgus-sensoriga. Miinimum and maksimum on näidatud ikoonil osas A.
43- Valgustit saab paigaldada maksimaalselt 6 meetri kõrgusele.
44- Tagamaks valgusti optimaalset tööd, paigaldage see ikoonil näidatud kõrgusele. Sensori maksimaalne ja minimaalne töökaugus on samuti
näidatud ikoonil osas A.
45- Sensori normaalne tööala jääb ikoonil näidatud piiridesse.
46- Valgusti peab olema paigaldatud horisontaalselt. Pikema kasutusea saavutamiseks ei tohi pirni nurk olla suurem kui 4°.
47- Paigaldamise käigus jälgige, et te ei puuriks läbi juhtme(te) ega seinas või laes oleva(te) takistus(t)e!
48- Kui valgusti paigaldatakse harukarbi peale seinas või laes, on kohustuslik katta karp kaanega (näiteks on see nõutud Hollandis).
49- Elektrijuhtmeid, mis jäävad valgusti ja paigalduspinna vahele, ei tohi kunagi kokku suruda ega väänata!
50- Valgustis sobib kasutada vaid peegel-esiosaga pirne.
51- Valgusti sisaldab osi, mis võivad kuumeneda.
52- See toode ei sobi kasutamiseks alla 14-aastastele lastele.
Valgustid – nagu ka kõik teised tooted sortimendis – on väljatöötatud, toodetud ja testitud vastavalt rangeimale Euroopa turvalisuse standardile
(EN 60.598 /
). Tootja annab tootmis- ja/või materjalivigadele garantii kuni 2 aastaks sisevalgustite puhul ja kuni 2 aastaks (kui toote
pakendil ei ole märgitud teisiti) välivalgustite puhul. Katkisele klaasile, patareidele ja elektripirnidele garantii ei laiene. Garantii ei laiene toodetele,
mida kasutatakse äärmuslikes tingimustes (mererannik, tööstuspiirkond, sage kokkupuude happeliste ainetega jne.). Garantiiperiood algab ostu
sooritamise hetkest ja kehtib ainult ostutšeki ettenäitamisel. Garantii ei kehti, kui valgusti paigaldusel ei ole järgitud juhiseid või kui valgustit on
parandatud või muudetud. Tootja ei ole vastutav kahjude eest, mis tekkisid valgusti vääral kasutamisel või paigaldamisel.
Tootja jätab endale õiguse muuta toodete disaini ja tehnilisi näitajaid.
Οδηγίες Ασφαλείας – Β’ Μέρος
EΛΛHNIKA
• Ο κατασκευαστής συνιστά την ορθή χρήση του εξοπλισμού φωτισμού! Γι’ αυτό ακολουθείτε πάντα τις παρούσες οδηγίες
προκειμένου να σιγουρευτείτε για την ορθή και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού. Φυλάξτε τις οδηγίες για
μελλοντική αναφορά.
• Σβήνετε πάντα το ρεύμα πριν αρχίσετε την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή.
• Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή με τον πωλητή σας. Σιγουρευτείτε ότι συνδέετε πάντα
τα φωτιστικά σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Ορισμένοι κανονισμοί ορίζουν ότι ο εξοπλισμός φωτισμού θα πρέπει να
εγκαθίσταται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο (EG Part P για το Ηνωμένο Βασίλειο).
• Βιδώνετε πάντα σφικτά τις τελευταίες βίδες, ιδιαίτερα το εξάρτημα για καλωδίωση χαμηλής τάσης (12V) (κατά περίπτωση)
• Τηρείτε το σωστό χρώμα καλωδίου πριν την εγκατάσταση: μπλε (Ν), καφέ (L) και στην περίπτωση της κατηγορίας προστασίας Ι,
κίτρινο/ πράσινο (γείωση).
• Καθαρίζετε τον εσωτερικό φωτισμό με στεγνό πανί, μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά. Αποφεύγετε τη χρήση υγρών σε όλα τα
ηλεκτρικά μέρη.
• Παρακαλώ εγκαθιστάτε τα επιτοίχια φωτιστικά σε σημείο που δεν μπορούν να τα φτάσουν παιδιά.
• Αν το φωτιστικό βρίσκεται στερεωμένο σε μεταλλική επιφάνεια, η επιφάνεια αυτή θα πρέπει να συνδεθεί με προστατευτική γείωση ή
με τον αγωγό ισοδυναμικής σύνδεσης της εγκατάστασης.
• Λαμβάνετε πάντα υπόψη όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. Συγκρίνετε το εικονίδιο στην ετικέτα ταυτοποίησης του
φωτιστικού με τα εικονίδια στο Α’ Μέρος των Οδηγιών Ασφαλείας.
24
25
26
27
28
29
30
31
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PARTE B
32
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising