Roadstar HRA-1430 Home Radio User manual

Roadstar HRA-1430 Home Radio User manual
HRA-1430
User manual
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
Manuale d’istruzioni
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing
INDEX
English
Deutsch
Francais
Italiano
Español
Português
Nederlands
Page
Seite
Page
Pagina
Página
Página
Pagina
1
3
5
7
9
11
13
HRA-1430
1
LOCATION OF CONTROLS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
3
4
5
6
7
Italiano
LOCALIZZAZIONE DEI CONTROLLI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
8
9
10
PREPARACIÓN AL USO
11
LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ALTIFALANTE
SELETOR BANDA (FM/AM)
VISOR SINTONIA
RELÓGIO UM QUARTZO
ANTENA FIO FM
CAVO ALIMENTAÇÃO
CONTROLO SINTONIA
CONTROLO VOLUME
COMPARTIMENTO DA BATERIA
AJUSTE DO RELÓGIO
ALARME ON / OFF
AJUSTE DE ALARME
INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO
12
2.
3.
4.
13
Nederlands
WAARSCHUWING
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop attent te maken dat de gebruikershandleiding belangrijke instructies bevat voor het gebruik en het onderhoud.
De bliksemschicht in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van gevaarlijke spanning binnen in het apparaat.
Om het risico op elektrische schokken te reduceren, dient het apparaat niet te worden geopend. Het apparaat bevat geen onderdelen
die gerepareerd kunnen worden door de gebruiker. In het geval van
een defect dient contact opgenomen te worden met een gekwalificeerde technicus voor de reparatie.
Dit apparaat is ontworpen om te werken op 230v~ 50Hz. Als het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient de stekker uit het stopcontact te worden gehaald.
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.
Gebruik het apparaat uitsluitend nadat is gecontroleerd dat alle
aansluitingen correct zijn uitgevoerd.
Plaats het apparaat op een voldoende geventileerde plek. Plaats het
apparaat niet in de buurt van gordijnen, op het tapijt of in in een stuk
meubilair, zoals bijvoorbeeld een boekenkast.
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of aan warmtebronnen.
FUNCTIES EN BEDIENING
1. Lui dspreker
2. Bandselectie FM/AM
3. FREQUENTIEschaal
4. Kopt el ef oonaansl ui ti ng
5. FM- antenne
6. Stroomingang AC-230V
7. TUNING-regel aar
8. Vol umeregel aar
9. Batteri j comparti ment
10. Klokinstelling
11. Alarm AAN/UIT
12. Alarminstelling
13. Aan-/Ui t-regelaar
Nederlands
14
AC NETVOEDING
Sluit de AC voedingskabel aan op uw AC huisstopcontact en schakel het apparaat in.
Controleer of het voltage overeenkomt.Verwijder de voedingskabel uit het stopcontact als
het apparaat niet zal worden gebruikt.
WAARSCHUWINGEN
Verwijder de voedingskabel uit het stopcontact als het apparaat niet zal worden gebruikt.
Om het risico op el ektri sche schokken te vermij den mag de deksel van het apparaat ni
et worden verwij derd. Er bevinden zich geen bruikbare onderdel en in de bi nnenkant
apparaat voor de gebruiker.
GEBRUIK VAN DE RADIO
1.
2.
3.
4.
Druk op de schakelaar (13) om het apparaat in te schakelen.
Selecteer de gewenste bandbreedte (FM/MW) met de keuzeschakelaar Band (2).
Stem af op het gewenste station met de TUNING-knop (7).
Stel het volume af met de VOLUME-regelaar.
KLOK BATTERIJEN
Open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat en steek de ene 1.5V AA batterij (niet meegeleverd) met de juiste polariteit. Sluit vervolgens het deksel van de accu.
INSTELLEN VAN DE TIJD
Stel de tijd in met behulp van de timerknop.
HET ALARM INSTELLEN
1. Stel het alarm AAN/UIT' in 'AAN' -stand.
2. Stel de wektijd van de ALARM knop.
3. Het alarm UIT te schakelen zet u de schakelaar in de stand OFF.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
AC:
FM:
MW:
230V - 50Hz, 10W
87.5 - 108MHz
530 - 1620 kHz
Kenmerken zijn zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig aan veranderingen. Het
kenplaatje is aan de onderkant van het apparaat geplaatst.
CORRECTE AFVALVERWERKING VAN HET PRODUCT
(elektrisch en elektronisch afval)
Dit symbool dat staat weergegeven op het product en in de documentatie ervan, duidt erop dat het
product niet kan worden weggegooid met het gewone huisvuil aan het einde van de levensduur.
Om schade aan het milieu of aan de gezondheid door ongepaste afvalverwijdering te voorkomen,
dient de gebruiker dit product te scheiden van andere soorten afval op verantwoorde wijze ter bevordering van duurzaam hergebruik van de materiële hulpbronnen. De thuisgebruiker dient contact
op te nemen met de verkoper van het apparaat of met de lokale gemeente voor informatie met betrekking tot het scheiden en recyclen van dit type product. Zakelijke gebruikers dienen contact op
te nemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de verkoopovereenkomst te
raadplegen. Dit product dient niet te worden gemengd met ander bedrijfsafval voor de verwijdering.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed