Samsung SC52E0 Handleiding

Samsung SC52E0 Handleiding
WARNUNG
GEFAHREN-/WARNSYMBOLE
WARNUNG
WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN
9
9
10
11
11
12
12
13
14
OPTION
OPTION
WARNUNG
2
3
4
5
6
7
2
3
2
3
2
3
OPTION
1
A
B
Modell
C
D
58
E
D
F
D
G
Staubemissionsklasse
F
H
85
I
J
1300
Typ
Stofzuiger
gebruiksaanwijzing
✻ Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik
neemt.
✻ Alleen voor gebruik binnenshuis
imagine the possibilities
Hartelijk voor uw aankoop van een Samsung product.
Nederlands
veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
• Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik
neemt, en bewaar de handleiding voor later.
• Omdat de volgende bedieningsvoorschriften voor verschillende modellen
gelden, kunnen de kenmerken van uw stofzuiger lichtjes verschillen van de
kenmerken die in deze handleiding worden beschreven.
GEBRUIKTE "LET OP"-/"WAARSCHUWING"-SYMBOLEN
Geeft aan dat er gevaar voor overlijden of ernstige letsels bestaat.
WAARSCHUWING
LET OP
Geeft aan dat er gevaar voor lichamelijke letsels of materiële schade
bestaat.
ANDERE GEBRUIKTE SYMBOLEN
Betekent dat u iets NIET mag doen.
Betekent iets dat u in acht moet nemen.
Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.
Nederlands-2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
Nederlands-3
01veiligheidsinformatie
1. Lees alle instructies zorgvuldig door. Vergewis u ervan dat
de elektrische spanning van uw elektriciteitsvoorziening
dezelfde is als de elektrische spanning die wordt
aangegeven op de kenplaat op de onderzijde van de
stofzuiger, voordat u het apparaat inschakelt.
2. WAARSCHUWING: gebruik de stofzuiger niet wanneer
het tapijt of de vloer nat is.Gebruik het apparaat niet om
water op te zuigen.
3. Gebruik de stofzuiger niet zonder stofzak. Vervang de
stofzak voordat die vol is, om de stofzuiger zo efficiënt
mogelijk te laten functioneren.
4. Schuif naar de stopstand (of de minimumstand) voordat u
de stekker in het stopcontact stopt.
5. Gebruik de stofzuiger niet om lucifers, hete as of
sigarettenpeuken op te zuigen. Houd de stofzuiger uit
de buurt van kachels en andere warmtebronnen. Door
warmte kunnen de plastic onderdelen van het apparaat
vervormen en verkleuren.
6. Zuig geen harde, scherpe voorwerpen op met de
stofzuiger. De onderdelen van de stofzuiger kunnen
hierdoor beschadigd raken. Ga niet op de stofzuigerslang
staan. Oefen geen grote druk uit op de stofzuigerslang.
Zorg ervoor dat de luchttoevoer of -afvoer niet worden
geblokkeerd.
7. Schakel de stofzuiger uit door middel van de knop op het
apparaat voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzak
vervangt of de stofopvangbak leegmaakt. Trek aan de
stekker om deze uit het stopcontact te halen en niet aan
het snoer, om schade te voorkomen.
8. Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (waaronder
kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal
vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij
ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
met betrekking tot het gebruik van het apparaat van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
9. Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te
voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
10.De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald
alvorens het apparaat te reinigen of te onderhouden.
11.Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
12.Als uw stofzuiger niet goed werkt, schakelt u het apparaat
uit en raadpleegt u een erkende onderhoudstechnicus.
13.Als het netsnoer is beschadigd, moet dit door de fabrikant
of een onderhoudstechnicus, of een vergelijkbaar
bevoegde persoon, worden vervangen om gevaar te
vermijden.
14.Til de stofzuiger niet op aan de stofzuigerslang.Gebruik de
handgreep op het apparaat zelf.
15.Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de stofzuiger
niet wordt gebruikt. Schakel het apparaat uit voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Nederlands-4
inhoud
02inhoud
8
7Aan/Uit-Schakelaar
7Netsnoer
8Vermogensregeling
8 De draagriem Gebruiken en
Monteren (Optioneel)
9 Accessoires gebruiken
10 Vloerborstels onderhouden
11 Het cycloonfilter Reinigen (Optioneel)
11 "Stofzak vol"-lampje
12 De stofzak vervangen
12 Het aanzuigfilter reinigen
13 Het uitblaasfilter reinigen
PROBLEMEN OPLOSSEN
14
Nederlands-5
montage van de stofzuiger
OPTIE
OPTIE
OPTIE
Kenmerken kunnen verschillen per model.
Plaats de zuigmond in de parkeerstand
tijdens de opslag van het apparaat.
Nederlands-6
de stofzuiger gebruiken
AAN/UIT-SCHAKELAAR
LET OP
• Trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen en niet aan het
snoer.
NETSNOER
Nederlands-7
03de stofzuiger gebruiken
hulpmiddelen en filter
onderhouden
VERMOGENSREGELING
TYPE BEDIENING OP HET APPARAAT / TYPE AAN/UIT
• STOFZUIGERSLANG
Om de zuigkracht te verminderen voor
gordijnen, kleedjes en andere lichte materialen,
duwt u het schuifje opzij tot het luchtgat open
is.
• APPARAAT (ALLEEN TYPE BEDIENING OP
APPARAAT)
MIN = V
oor fijne materialen, bijvoorbeeld
vitrage.
MAX = V
oor harde vloeren en zeer vuile
tapijten.
DE DRAAGRIEM GEBRUIKEN EN MONTEREN (OPTIONEEL)
Dit apparaat is zodanig ontworpen dat
het comfortabel op uw middel kan worden
gedragen met behulp van een draagriem.
Tijdens het stofzuigen van trappen, gordijnen,
boekenplanken, enz. kunt u het apparaat met
de draagriem over uw schouder dragen.
Bevestig de vergrendelingen op de hanger.
Maak de vergrendelingen los door deze naar
beneden te duwen.
Nederlands-8
Zuigbuis
•
Pas de lengte van de telescopische
stofzuigerbuis aan door de bedieningsknop in
het midden van de telescopische buis heen en
weer te schuiven.
• Als u wilt controleren op verstoppingen, haalt u
de telescopische buis van de slang en schuift
u deze in. Zo kunt u gemakkelijker stof en vuil
uit de buis verwijderen.
Accessoire
• Stofborsteltje voor meubels, boekenplanken,
boeken, enz.
• Kierenborstel voor radiatoren, spleten, hoeken,
tussen kussens.
Nederlands-9
04hulpmiddelenenfilteronderhouden
VLOERBORSTELS ONDERHOUDEN
2-standenborstel (optie)
• Pas de invoerschakelaar aan afhankelijk van
het vloeroppervlak.
Voor vloerbedekking
• Verwijder al het stof en vuil
wanneer de zuigmond is
geblokkeerd.
Voor gladde vloer
Huisdierenborstel (optie)
Nog eenvoudiger haar van huisdieren verwijderen van vloerbedekking.
Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel
minder effectief gaan draaien doordat haar rond de trommel is gedraaid. Maak in dat
geval de trommel zorgvuldig schoon.
Dekenborstel (optie)
Als de turbine verstopt raakt, draait de borstel niet meer. De turbine moet
dan als volgt worden gereinigd. Voor het opzuigen van haar van huisdieren
op stoffering en lakens en slopen.
Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.
Draai de vergrendelingsknop in de stand
"ONTGRENDELEN" en verwijder al het stof en vuil.
Borstel
Breng het deksel voor hermontage op één lijn met de
voorzijde van het apparaat en sluit het. Zorg er na het sluiten
van het deksel voor dat de vergrendelingsknop in de stand
"VERGRENDELEN" wordt gedraaid.
WAARSCHUWING
Alleen te gebruiken voor beddengoed. Zorg ervoor dat de borstel niet
beschadigd raakt tijdens het reinigen.
Nederlands-10
hulpmiddelen en filter
onderhouden
04hulpmiddelenenfilteronderhouden
2
3
4
5
6
7
8
LET OP
"STOFZAK VOL"-LAMPJE
Vervang de stofzak als de kleur van het lampje is
gewijzigd.
Nederlands-11
ijdens het stofzuigen
T
moet het cycloonfilter
worden gebruikt.
hulpmiddelen en filter
onderhouden
DE STOFZAK VERVANGEN
1
2
3
OPTIONEEL
• Voor stofzak van textiel
De volle stofzak van textiel kunt u na gebruik reinigen en opnieuw gebruiken.
Stofzakken zijn verkrijgbaar in de winkel waar u deze stofzuiger hebt gekocht.
Desgewenst kunt u papieren stofzakken gebruiken (papieren stofzak: VP-54)
2
3
2
3
OPTIE
1
Gooi het filter niet weg.
Nederlands-12
Druk op het rooster aan de
achterkant van de stofzuiger
om het te verwijderen.
Verwijder en vervang het verstopte
uitlaatfilter.
Nederlands-13
04hulpmiddelenenfilteronderhouden
problemen oplossen
PROBLEEM
OPLOSSING
Motor start niet.
• Controleer het snoer, de stekker en het
stopcontact.
• Laat de stofzuiger afkoelen.
De zuigkracht neemt geleidelijk af.
• Controleer of er ergens in de stofzuiger een
verstopping zit en verwijder deze.
Het snoer rolt niet helemaal op.
• Trek het snoer 2-3 m naar buiten en druk op de
snoeropwindknop.
De stofzuiger neemt geen
vuil op.
• Controleer de slang en vervang deze indien nodig.
Matige of afnemende
zuigkracht
• Controleer het filter en reinig dit indien nodig zoals
in deze gebruiksaanwijzing aangegeven. Vervang
het filter als het gebreken begint te vertonen.
Oververhitting behuizing
• Controleer de filters en reinig deze indien nodig
zoals in deze gebruiksaanwijzing aangegeven.
Ontlading van statische
elektriciteit
Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen:
EMC-richtlijn: 2004/108/EEG
Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EG
Nederlands-14
productgegevens
[Nederlands]
A
Leverancier
B
Model
C
Energie-efficiëntieklasse
D
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)
58
E
Tapijtreinigingsprestatieklasse
D
F
Hardevloerenreinigingsprestatieklasse
D
G
Stofheruitstootklasse
F
H
Geluidsvermogensniveau (dB(A))
85
I
Nominaal ingangsvermogen (W)
1300
J
Type
Universele stofzuiger
1) Indicatief jaarlijks energieverbruik (kWh per jaar), op basis van 50 reinigingen.
Het werkelijke jaarlijkse energieverbruik hangt af van de manier waarop het
apparaat wordt gebruikt.
2) Metingen voor het stroomverbruik en prestaties zijn gebaseerd op methodes in
EN 60312-1 en EN 60704.
Nederlands-15
05productgegevens
Overeenkomstig verordening van de Commissie (EU) nr. 665/2013 en nr. 666/2013
imagine the possibilities
Merci d’avoir choisi un produit Samsung.
AVERTISSEMENT
ATTENTION
9
7
7
8
8
14
6
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ATTENTION
2) TYPE MARCHE/ARRÊT
CORDON D'ALIMENTATION
BOUTON MARCHE/ARRÊT
Nettoyage de tapis
Nettoyage de sols
Brosse
2
3
4
5
6
7
8
ATTENTION
2
3
2
3
2
3
OPTION
1
Surchauffe de l'appareil.
A
B
Modèle
C
D
58
E
D
F
D
G
F
H
85
I
J
Type
1300
05Dépannage
Vacuum Cleaner
user manual
WARNING
English-2
IMPORTANT SAFEGUARDS
English-3
OPERATING THE CLEANER
7
MAINTAIN TOOLS AND FILTER
9
9
10
11
11
12
12
13
TROUBLESHOOTING
14
6
OPTION
OPTION
1) BODY CONTROL TYPE
English-8
Pipe
Brosse
WARNING
3
4
5
6
7
8
English-11
1
2
3
2
3
2
3
OPTION
1
English-12
English-13
A
Supplier
B
Model
C
D
58
E
D
F
D
G
F
H
85
I
J
Type
1300
General purpose vacuum cleaner
English-15
DJ68-00542V-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed