advertisement

Duracraft DF130E Series Handleiding | Manualzz
GB
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
SE
SI
FAN HEATER
User instructions
OTOPNý VENTILÁTOR
Návod k použití
HEIZLÜFTER
Gebrauchsanweisung
Varmeblæser
Betjeningsvejledning
Termoventilador
Instrucciones de uso
LÄMPÖPUHALLIN
Käyttöohje
Radiateur soufflant
Mode d’emploi
VENTILATORSKA GRIJALICA
Upute za uporabu
HŐSUGÁRZÓ
Használati utasítás
Termoventilatore
Istruzioni per l’uso
VENTILATORKACHEL
Gebruiksaanwijzing
VARMEVIFTE
Bruksanvisning
TERMOWENTYLATOR
Instrukcja obsługi
AQUECEDOR ELÉCTRICO
Manual do utilizador
Värmefläkt
Bruksanvisning
KALORIFER Navodilo za uporabo
DF130E
DF130E
Contents
4
English
Obsah
6
Česky
8
10
DANSK
ÍNDICE
12
14
SUOMI
16
18
20
HRVATSKI 22
24
Inhoudsopgave
26
Nederlands
28
NORSK
30
POLSKI
32
34
36
3
4
5
2
1
6
7
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
ČESKY
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Likvidace
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
TEILE 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
DANSK
DANSK
DELE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
10
11
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Orificio de salida de aire
Interruptor de termostato Conmutador de Ajustes
A ( ) apagado
B ( ) aire frío
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Indicador de luz
Asidero de transporte
Orificio de entrada de aire
Cable de alimentación
12
Limpieza
CONDICIÓN DE COMPRA
13
SUOMI
SUOMI
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
14
15
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
Elimination
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
16
17
ΜΕΡΗ
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
A
B
C
D
1.
2.
3.
3.
1.
4.
2.
3.
19
HRVATSKI
HRVATSKI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Otvor za ispuh zraka
Podešavač termostata
Prekidač Postavki
A ( ) isklj
B ( ) hladan zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska lampica
Ručka za nošenje
Otvor za ispuh zraka
Strujni kabel
20
21
MAGYAR
MAGYAR
ALKOTÓELEMEK
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
22
23
ITALIANO
ITALIANO
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
24
25
NEDERLANDS
NEDERLANDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1. V oordat u dit apparaat gebruikt, dient u alle instructies te
hebben gelezen en deze op te volgen.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk,
sensorisch of geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring
en kennis tenzij ze onder supervisie staan of instructies hebben
gekregen ten aanzien van het gebruik van het apparaat door
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om te garanderen
dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis, niet voor
gebruik buitenshuis of commercieel gebruik.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare gassen of
substanties zoals oplosmiddelen, lakken, lijmen etc. Sommige
interne delen kunnen heet worden en vonken afgeven.
5. Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.
6. Houd vlambare materialen tenminste op een afstand van
100 cm van de verwarming. Om brandwonden te voorkomen
dient u niet met uw blote huid in contact te komen met hete
oppervlakken.
7. Dek het apparaat niet af met iets zoals staat aangegeven
op het symbool. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of een
elektrische shock. Zorg ervoor dat de luchttoevoer en -afvoer
niet is bedekt.
8. Gebruik dit apparaat niet als het stroomdraad is beschadigd of
tekenen van schade vertoont, als erover gevallen is of als het
niet goed functioneert. Reparaties moeten worden uitgevoerd
door reparatiecentra die zijn goedgekeurd door de producent.
9. Het rooster voor luchtuitvoer kan tijdens de werking erg heet
worden. Raak het niet met blote handen aan.
10. Raak de eenheid nooit met natte handen aan.
11. Zorg dat de eenheid niet vanuit de douchecel of badkuip
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Luchtuitlaatopening
Thermostaatschakelaar
Reguleringschakelaar
A ( ) uit
B ( ) koude lucht
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Controlelampje
Draaggreep
Luchtinlaatopening
Stroomkabel
Oververhittingsbeveiliging voor het verwarmingstoestel
Verwijdering
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan
dat dit product niet via het normale huisvuil mag
worden verwijderd, maar bij een centrale
verzamelplaats voor de recycling van elektrische en
elektronische apparaten moet worden afgegeven.
Wanneer u dit product op de juiste manier verwijdert, draagt u bij
aan een beter milieu en de gezondheid van uw medemens. Het
milieu en de gezondheid worden door een onjuiste verwijdering in
gevaar gebracht.
Aanvullende informatie over de recycling van dit product ontvangt
u bij uw gemeentehuis, uw vuilophaaldienst of de winkel waar u
dit product hebt gekocht.
Dit voorschrift geldt alleen voor EU-lidstaten.
1. H et verwarmingstoestel is voorzien van een
oververhittingsbeveiliging die het apparaat automatisch
uitschakelt als de temperatuur in het apparaat de normale
bedrijfstemperatuur overstijgt. Deze veiligheidsinstallatie geldt
alleen voor het apparaat en heeft geen invloed op de regeling
van de kamertemperatuur.
2. Draai de bedrijfsschakelaar (3) op ( ) en de
thermostaatschakelaar op de laagste positie ( ) en trek de
­netstekker uit de contactdoos.
3. Laat het verwarmingstoestel nu minimaal 20 minuten
afkoelen.
Reiniging
GEBRUIKSAANWIJZING
1. S tel de bedrijfsschakelaar (1) in op ( )
2. Draai de thermostaatschakelaar (2) met de wijzers van de klok
mee naar de hoogste positie ( ).
3. Als de gewenste kamertemperatuur is bereikt, draait u de
thermostaatschakelaar (2) tegen de wijzers van de klok in,
totdat u een ‘klik’ hoort. Nu wordt het verwarmingstoestel
uitgeschakeld.
4. Draai nu de thermostaatschakelaar (2) weer een stukje met
de wijzers van de klok mee. Het verwarmingstoestel zal het
verwarmingsbedrijf nu automatisch in- en uitschakelen en de
gewenste kamertemperatuur handhaven.
26
KOOPVOORWAARDE
1. V oor de reiniging draait u de thermostaatschakelaar (2)
op de laagste positie ( ) en trekt u de netstekker uit de
contactdoos. Laat het verwarmingstoestel minimaal ­
20 minuten afkoelen.
2. Reinig de luchtinlaat- (1) en -uitlaatopening (6)
met een stofzuiger om het stof van de motor en het
verwarmingselement te verwijderen.
3. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte,
vochtige doek.
De koper aanvaardt als koopvoorwaarde de verantwoordelijkheid
voor het juiste gebruik en onderhoud van dit KAZ-product in
overeenstemming met deze bedieningshandleiding. De koper en
gebruiker moet zelf beoordelen wanneer en hoe lang hij dit KAZproduct gebruikt.
LET OP: WANNEER PROBLEMEN MET DIT KAZ-PRODUCT
OPTREDEN, NEEM DAN DE AANWIJZINGEN IN DE
GARANTIEVOORWAARDEN IN ACHT. PROBEER NOOIT DIT
KAZ-PRODUCT ZELF TE OPENEN OF TE REPAREREN, OMDAT
HIERDOOR DE GARANTIE VERVALT EN DIT PERSOONLIJK
LETSEL EN MATERIËLE SCHADE TOT GEVOLG KANN HEBBEN.
Technische veranderingen voorbehouden.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
27
NORSK
NORSK
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
28
29
POLSKI
POLSKI
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
30
31
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
32
Limpeza
CONDIÇÃO DE COMPRA
33
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
34
35
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
36
37
38
39

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement