Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d
Libretto di Istruzioni
Instructions Manual
Manuel d’Instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de Instruções
INDICE
IT
INDEX
EN
FR
INHALTSVERZEICHNIS
DE
EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE....................................................................................................................................25
CHARAKTERISTIKEN..........................................................................................................................................................26
MONTAGE............................................................................................................................................................................27
BEDIENUNG.........................................................................................................................................................................30
WARTUNG............................................................................................................................................................................31
INHOUDSOPGAVE
NL
ÍNDICE
ES
2
2
ÍNDICE
PT
3
3
650 mm min.
IT
4
4
126
max. 1000
60
259
545
min. 670
81
63
41
Ingombro
300
260
490
108
150
15
14.1
7.3
9
12a 7.2.1
11
10
2.1
12c
2
2.2
11
12a
1
IT
5
5
INSTALLAZIONE
1÷2
11
116 116
650 min.
12a
X
7.2.1
320
7.3
IT
6
6
Vr
12a
IT
ø 150
ø 125
10
9
7.3
14.1
15
ø 150
7
7
IT
12c
2.1
2
2.2
12c
8
8
USO
T1
T2
T3
L
LED
Luce
IT
9
9
IT
1
10
0
650 mm min.
EN
1
11
1
126
max. 1000
60
259
545
min. 670
81
63
41
Dimensions
300
260
490
108
150
15
14.1
Ref.
1
EN
7.3
9
12a 7.2.1
11
10
2.1
12c
2
2.2
11
12a
1
1
12
2
INSTALLATION
1÷2
Wall drilling and bracket fixing
11
116 116
650 min.
12a
X
7.2.1
320
7.3
EN
1
13
3
Vr
12a
ø 150
ø 125
10
9
EN
7.3
14.1
15
ø 150
1
14
4
Flue assembly
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
EN
1
15
5
USE
T1
T2
T3
L
LED
T1 Speed
On
T2 Speed
On
T3 Speed
Fixed
L
Light
EN
1
16
6
EN
1
17
7
650 mm min.
FR
1
18
8
126
max. 1000
60
259
545
min. 670
81
63
41
300
260
490
108
150
15
14.1
Réf.
1
FR
7.3
9
12a 7.2.1
11
10
2.1
12c
2
2.2
11
12a
1
1
19
9
INSTALLATION
1÷2
11
116 116
650 min.
12a
X
7.2.1
320
7.3
FR
2
20
0
Vr
12a
FR
ø 150
ø 125
10
9
7.3
14.1
15
ø 150
2
21
1
12c
2.1
2
2.2
12c
FR
2
22
2
UTILISATION
T1
T2
T3
L
T1 Vitesse
T2 Vitesse
T3 Vitesse
Fixe
L
FR
2
23
3
ENTRETIEN
Filtres anti-graisse
NETTOYAGE FILTRES ANTI-GRAISSE METALLIQUES AUTOPORTEURS
FR
2
24
4
650 mm min.
DE
2
25
5
126
max. 1000
60
259
545
min. 670
81
63
41
300
260
490
108
150
Komponenten
Pos.
1
St.
1
1
1
1
1
1
2
1
St.
2
1
6
6
6
St.
1
DE
15
14.1
7.3
9
12a 7.2.1
11
10
2.1
12c
2
2.2
11
12a
1
2
26
6
MONTAGE
1÷2
11
116 116
650 min.
12a
X
7.2.1
320
7.3
DE
2
27
7
Vr
12a
ø 150
9
DE
ø 125
10
7.3
14.1
15
ø 150
2
28
8
Kaminmontage
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
DE
2
29
9
T1
T2
T3
L
LED
der
ersten
Blinkend
L
Licht
DE
3
30
0
DE
3
31
1
ADVIEZEN EN SUGGESTIES
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat.
Het is mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat.
INSTALLATIE
• De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit
onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties.
• De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap bedraagt 650
mm (sommige modellen kunnen lager worden geïnstalleerd, raadpleeg de paragrafen afmetingen en installatie).
• Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is
op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap.
• Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet
in uw huis over een goede aarding beschikt.
• Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een
diameter van 120 mm of groter. De leiding moet een zo kort mogelijke route afleggen.
• Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door
verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc.).
• Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat
het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te
worden.
GEBRUIK
• De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. Gebruik de kap nooit op oneigenlijke wijze.
• Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap
terwijl deze in werking is.
• Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen.
• Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen
vatten.
• Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden; brandgevaar
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder
ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het
gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het
apparaat spelen.
650 mm min.
ONDERHOUD
• Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om
te zetten.
• Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit,volgens de aanbevolen intervallen (Brandgevaar).
• Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige
doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken.
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval
mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
NL
3
32
2
126
max. 1000
60
259
545
min. 670
81
63
41
Buitenafmetingen
300
260
490
108
150
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
6
6
6
1
NL
Productonderdelen
Wasemkap compleet met:Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters
Telescopische Schouw Bestaande uit:
Bovenstuk
Onderstuk
Reductieflens ø 150-120 mm
Flens ø 120 mm
Verlengstuk Verbindingsstuk Luchtuitlaat
Verbindingsstuk Luchtuitlaat
Installatieonderdelen
Bevestigingsbeugels Bovenstuk van de Schouw
Draagbeugel verbindingsstuk
Pluggen
Schroeven 4,2 x 44,4
Schroeven 2,9 x 9,5
Documentatie
Gebruiksaanwijzing
15
14.1
7.3
9
12a 7.2.1
11
10
2.1
12c
2
2.2
11
12a
1
3
33
3
INSTALLATIE
1÷2
Boren van gaten in de wand en bevestiging van de draagbeugels
11
116 116
650 min.
12a
X
7.2.1
320
7.3
Trek de volgende lijnen op de wand:
• een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u
de wasemkap wilt installeren;
• een horizontale lijn op: 650 mm min. boven de kookplaat.
• Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7.2.1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet, en
lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn.
• Teken de middelpunten van de gaten in de beugel af.
• Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7.2.1 op X mm onder de eerste beugel (X = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn.
• Teken de middelpunten van de gaten in de beugel af.
• Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt af op 116 mm van de verticale referentielijn en op
320 mm boven de horizontale referentielijn.
• Herhaal deze handeling aan de andere kant.
• Boor op de afgetekende punten gaten van ø 8 mm.
• Schuif de pluggen 11 in de gaten.
• Bevestig de onderste beugel 7.2.1 met behulp van de bijgeleverde schroeven 12a (4,2 x 44,4).
• Bevestig de bovenste beugel 7.2.1 met de draagbeugel van het verbindingsstuk 7.3 met behulp
van de bijgeleverde schroeven 12a (4,2 x 44,4).
• Schroef 2 van de bijgeleverde schroeven 12a (4,2 x 44,4) in de gaten voor bevestiging van de wasemkap en laat hierbij een ruimte van 5-6 mm tussen de wand en de kop van de schroef.
NL
3
34
4
Montage van de Wasemkap
• Alvorens de wasemkap vast te haken, de 2 schroeven Vr, die
zich op de bevestigingspunten van de wasemkap bevinden,
aanhalen.
• Haak de wasemkap vast aan de schroeven 12a.
• De dragende schroeven 12a definitief aanhalen.
• Draai aan de schroeven Vr om de wasemkap recht te hangen.
Vr
12a
Aansluitingen
LUCHTUITGANG – AANZUIGENDE UITVOERING
Voor de installatie van de Aanzuigende Uitvoering de Kap aansluiten op de uitgaande leiding met behulp van een onbuigzame
of buigzame buis van ø150 of 125 mm, de keuze wordt overgelaten aan de installateur.
ø 150
ø 125
10
9
• Voor de aansluiting van ø125 mm, de reductieflens 9 op de
uitgang van de behuizing van de kap schuiven en de vergrotingsring 10 ø120-125 mm op de flens.
• Maak de buis vast met geschikte slangbeugelstrips. Het benodigde materiaal is niet bijgeleverd.
• Verwijder eventuale actieve koolstof geurfilters.
LUCHTUITLAAT FILTERVERSIE
• Monteer de verlengstukken van het verbindingsstuk 14.1 zijdelings op het verbindingsstuk 15.
• Den Anschluss 15 am Haltebügel 7.3 einsetzen und mit einer
Schraube fixieren.
• Verzeker u ervan dat de uitlaat van de verlengstukken van het
verbindingsstuk 14.1 zowel horizontaal als verticaal correspondeert met de mondstukken van de schouw.
• Sluit het verbindingsstuk 15 aan op de uitgang van de kap met
behulp van een starre of buigzame leiding van 150 mm, naar
keuze van de installateur.
• Verzeker u ervan dat het geurfilter met actieve
koolstof geïnstalleerd is.
NL
7.3
14.1
15
ø 150
3
35
5
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige
schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van
tenminste 3 mm.
• Verwijder de vetfilters (zie par. "Onderhoud") en verzeker u
ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken.
Montage van de schouw
7.2.1
Bovenstuk van de schouw
• De twee zijplaten enigszins openen, ze vasthaken achter de
beugels 7.2.1 en ze weer zo ver mogelijk sluiten.
• Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde
schroeven 12c.
• Verzeker u ervan dat de uitlaat van de verlengstukken van het
verbindingsstuk 14.1 correspondeert met de mondstukken van
de schouw.
12c
2.1
2
2.2
12c
Onderstuk van de schouw
• De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten.
• Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met
2 van de bijgeleverde schroeven 12c.
NL
3
36
6
T1
T2
T3
L
Bedieningspaneel
TOETS
LED
T1 Snelheid Aan
Schakelt de motor op de eerste snelheid in.
T2 Snelheid Aan
Schakelt de motor op de tweede snelheid in.
T3 Snelheid Vast
Schakelt de motor bij een korte druk op de toets op de derde
snelheid in.
Zet de motor uit.
Knipperend
Als deze toets 2 seconden wordt ingedrukt,
wordt de vierde snelheid gedurende 10 minuten ingeschakeld,
waarna weer op de eerder ingestelde snelheid wordt
overgegaan. Geschikt voor het opvangen van de maximale
uitstoot van kookdampen.
L
Schakelt de verlichtingsinstallatie in en uit.
Let op: de toets T1 schakelt de motor altijd via de eerste snelheid uit.
NL
3
37
7
• De filters moeten eens in de 2 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de
vaatwasmachine worden gewassen.
• Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant
van de groep te duwen en ze tegelijkertijd omlaag te trekken.
• Was de filters en vermijd hierbij ze te buigen, en laat ze drogen
alvorens ze terug te plaatsen.
• Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep
zichtbaar blijft.
Geurfilter (filterversie)
•
•
•
•
•
VERVANGING FILTER MET ACTIEVE KOOLSTOF
Het filter kan niet gewassen en niet geregenereerd worden en
moet minstens eens in de 4 maanden worden vervangen, of, bij
bijzonder intensief gebruik, zelfs nog vaker.
Verwijder de metalen vetfilters.
Verwijder het verzadigde geurfilter met actieve koolstof door
de bevestigingen los te maken.
Monteer het nieuwe filter door het op zijn plaats vast te drukken.
Plaats de metalen vetfilters terug.
Verlichting
VERVANGING VAN DE LAMPEN
Halogeenlamp van 20 W.
• Verwijder de 2 schroeven waarmee de lamphouder is bevestigd
en verwijder de houder uit de kap.
• Trek de lamp uit de houder.
• Vervang de lamp door een nieuwe lamp met dezelfde eigenschappen en let er hierbij op dat de twee pinnen correct in de
behuizing van de worden gestoken.
• Monteer de houder door hem te bevestigen met de twee eerder
verwijderde schroeven.
NL
3
38
8
650 mm min.
ES
3
39
9
126
max. 1000
60
259
545
min. 670
81
63
41
300
260
490
108
150
1
1
1
1
1
2
1
2
1
6
6
6
1
ES
Productonderdelen
Wasemkap compleet met: Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters
Telescopische Schouw Bestaande uit:
Bovenstuk
Onderstuk
Reductieflens ø 150-120 mm
Verlengstuk Verbindingsstuk Luchtuitlaat
Verbindingsstuk Luchtuitlaat
Installatieonderdelen
Bevestigingsbeugels Bovenstuk van de Schouw
Draagbeugel verbindingsstuk
Pluggen
Schroeven 4,2 x 44,4
Schroeven 2,9 x 9,5
Documentatie
Gebruiksaanwijzing
15
14.1
7.3
9
12a 7.2.1
11
10
2.1
12c
2
2.2
11
12a
1
4
40
0
INSTALACIÓN
1÷2
11
116 116
650 min.
12a
X
7.2.1
320
7.3
ES
4
41
1
Vr
12a
ø 150
ø 125
10
9
ES
7.3
14.1
15
ø 150
4
42
2
ES
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
4
43
3
USO
T1
T2
T3
L
LED
Apaga el motor
L
Luz
ES
4
44
4
ES
4
45
5
650 mm min.
PT
4
46
6
126
max. 1000
60
259
545
min. 670
81
63
41
300
260
490
108
150
15
14.1
7.3
9
12a 7.2.1
11
10
2.1
12c
2
2.2
11
12a
1
PT
4
47
7
INSTALAÇÃO
1÷2
11
116 116
650 min.
12a
X
7.2.1
320
7.3
Vr
12a
PT
ø 150
ø 125
10
9
7.3
14.1
15
ø 150
4
49
9
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
PT
5
50
0
UTILIZAÇÃO
T1
T2
T3
L
LED
Aceso
Aceso
Fixo
L
Luz
PT
5
51
1
PT
5
52
2
436004903_ver1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed