Babykost- und Flaschenwärmer Baby Food Warmer Chauffe

Babykost- und Flaschenwärmer Baby Food Warmer Chauffe
Babykost- und Flaschenwärmer
Baby Food Warmer
Chauffe-biberon et petit pot
Fles- en babyvoedingverwarmer
Podgrzewacz do butelek i jedzenia
Bedienungsanleitung
Instruction Manual
Conseil d‘utilisation
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja użytkowania
1
1
1
1
1
2
ca.
5 – 8°C
3
2
Temperatura pokojowa
4
ca.
5 - 8 min
ca.
6 - 7 min
4
ca.
7 min
ca.
6 min
4
ca.
8 min
ca.
7 min
4
ca.
7 - 8 min
ca.
6 - 7 min
ca.
5 - 6 min
4
1
5
3
2
1
5
1
5
3
2
1
5
3
2
1
5
ca.
4 - 5 min
3
2
Warmhalten
Warm keeping
Garder au chaud
Warm houden
ca.
19 – 20°C
2
3
4
1
ca.
6 - 7 min
5
3
5
6
9
11
12
NL: Fles- en babyvoedingverwarmer
Neem a.u.b. de tijd om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
te lezen voordat u de primamma babyflessen- en potjeswarmer
voor de eerste keer gebruikt. De babyflessen- en potjeswarmer is
allen maar voor het privé-gebruik. Deze gebruiksaanwijzing goed
bewaren a.u.b.
Algemeen over de functiewijze van de primamma babyflessen- en
potjeswarmer
De primamma babyflessen- en potjeswarmer verwarmt automa­
tisch met behulp van verwarmd water. De verwarming vindt betrouwbaar en behoedzaam plaats om verlies van voedingsstoffen
te vermijden. Hoe lang het duurt tot de voeding de juiste temperatuur heeft bereikt, is altijd afhankelijk van de grootte van de fles
resp. het potje, de hoeveelheid en soort voeding en de temperatuur
vóór het verwarmen – bij voeding uit de koelkast (ca. 5°C – 8°C)
duurt het verwarmen langer dan bij voeding op kamertemperatuur
(ca. 19°C - 20°C). Het water wordt door een verwarmingsplaat in
het onderste deel van de primamma babyflessen- en potjeswarmer
verwarmd en verwarmt zodoende door warmteafgifte het flesje of
potje. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de
controlelamp afwisselend aan en uit daar het water op een constante temperatuur gehouden wordt. Wanneer het apparaat niet in
gebruik is, trek dan altijd de stekker uit het stopcontact en giet het
water weg. Voorzichtig: het water in de flessen- en potjeswarmer
kan zeer heet worden. Onze overzichtstabel op pagina 3 biedt u
richtwaarden voor het verwarmen in de primamma babyflessen- en
potjeswarmer. Tijdens het verwarmen dient u de temperatuur van
de voeding te controleren. Roer de inhoud van het flesje of potje
met een schone lepel om, zodat de warmte zich sneller gelijkmatig
verdeelt. Test de temperatuur vervolgens met 2 tot 3 druppels op
de rug van de hand (tip: probeer het uit op de huidplooi die door
het spreiden van de duim op de handrug wordt gevormd) of aan
de pols.
Let op het volgende!
Om hygiënische redenen moet uw baby van het begin af aan een
eigen lepel hebben die geen andere persoon gelijktijdig gebruikt.
Wanneer u de voeding zelf probeert, bijv. om de juiste temperatuur
te controleren, gebruik dan een andere lepel en steek deze niet
opnieuw in de babyvoeding.
Bestanddelen van de babyfl essen- en potjeswarmer
1
Lift voor potjes babyvoeding
2
Babyflessen- en potjeswarmer met verwarmingsplaat
3
Draaiknop met temperatuurregelaar
(stand 1 t/m 5) - aan-/uitschakelaar
4Controlelampje
5
Netsnoer met netstekker
Zonder afbeelding: een kabelwikkelaar is onder het apparaat
1. Veiligheidsvoorschriften
1. Dit apparaat is geen speelgoed!
2. Dit apparaat mag niet door kinderen
worden gebruikt, omdat zij niet bekend
zijn met de gevaren die elektrische apparaten met zich meebrengen. Ook
reiniging en onderhoud mogen niet
aan kinderen worden overgelaten. Het
apparaat en het snoer buiten bereik
van kinderen bewaren.
3. Dit apparaat kan door personen met
beperkte lichamelijke, sensorische of
geestelijke vermogens of personen met
een gebrek aan ervaring en/of een gebrek aan kennis worden gebruikt, mits
dit onder goed toezicht gebeurt of mits
ze goed zijn voorgelicht over een veilig
gebruik van het apparaat en ze de gevaren die aan het gebruik verbonden
zijn, begrijpen.
4.Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
5. De voeding mag niet te lang worden
verwarmd.
6. Controleer altijd de temperatuur van
de voeding voordat u gaat voeden.
Roer daarbij eerst de inhoud van de
fles of het potje om, zodat de warmte
zich sneller gelijkmatig verdeelt. Test
de temperatuur vervolgens met 2-3
druppels van de vloeistof of voeding op
de rug van uw hand of op uw pols.
7. Uitgebreide reinigingsinstructies vindt
u in punt 5 „Reiniging en onderhoud
van het apparaat“.
8. Om risico‘s te vermijden mag deze babyflessen- en potjeswarmer niet voor
andere doeleinden dan het verwarmen
en warm houden van babyvoeding
worden gebruikt.
9. Let op: Tijdens gebruik is het oppervlak
van het verwarmingselement zeer heet
en ook na gebruik van het apparaat is
het oppervlak nog heet.
10.Wanneer het meegeleverde netsnoer
defect is, mag het vanwege eventuele
risico‘s uitsluitend door de fabrikant, de
klantendienst of een gekwalificeerde
persoon worden vervangen.
11.Dit apparaat mag niet in vloeistof worden ondergedompeld.
13
12.Het apparaat moet regelmatig worden
ontkalkt.
13.Verwijder voor het eerste gebruik al het
verpakkingsmateriaal en niet gebruikte
componenten zodat uw kind geen letsel kan oplopen of iets kan inslikken.
14.Sluit het apparaat alleen aan op stroomspanningen overeenkomstig het typeplaatje op de onderzijde van het apparaat.
15.Gebruik het apparaat niet binnen de
reikwijdte van kinderen. Beveilig het
netsnoer en let erop dat er niet per ongeluk aan getrokken wordt zodat het
apparaat op de grond valt.
16.Het apparaat moet voor de werking op
een droog en vlak oppervlak neergezet
worden.
17.Vul voor het verwarmen altijd voldoende water in het apparaat. Zet daarbij
eerst het flesje of potje inclusief het
mandje in het apparaat voordat u er
water in vult. Om een optimale verwarming te garanderen, dient u erop te
letten dat de binnenruimte volledig met
water is gevuld.
18.Vul het apparaat nooit tot de bovenkant met water.
19.Let op: Tijdens de werking wordt het
water in het apparaat zeer heet.
20.Schakel het apparaat nooit in zonder
water en transporteer het niet tijdens
de werking.
21.Wanneer het apparaat niet in gebruik
is, trek dan altijd de stekker uit het stopcontact en giet het water weg.
Voorzichtig: het water in de flessenen potjeswarmer kan zeer heet
worden.
22.Controleer de flessen- en potjeswarmer voor elk gebruik en gebruik hem
alleen wanneer het apparaat en het
14
netsnoer intact zijn. Bij eerste tekenen
van beschadiging moet het betreffende onderdeel worden verwijderd of gerepareerd.
23.Het apparaat mag alleen door een
vakwerkplaats geopend worden. Anders vervalt de garantie. Reparaties
mogen alleen door vakkrachten uitgevoerd worden. Door onvakkundige
reparaties kunnen aanzienlijke gevarenbronnen voor de gebruiker ont­
staan. Dit geldt ook voor het vervangen van het netsnoer.
24.Bewaar de gebruiksaanwijzing goed.
2. Verwarmen van babyflesjes
• Plaats het flesje met het mandje in de flessen- en potjeswarmer.
Giet vervolgens zoveel water in de binnenruimte tot deze volledig
gevuld is resp. de vulhoogte van het bereikt is. Let erop dat er
geen water in de fles of over de rand van de flessen- en potjeswarmer loopt.
•Stel de draaiknop (temperatuurregelaar) op het gewenste temperatuurbereik in. Het rode lampje gaat branden. Wij adviseren,
afhankelijk van de uitgangstemperatuur van de voeding, voor
kleine (ca. 160 ml) en grote (ca. 270 ml) babyflesjes stand 4 of 5
van de temperatuurregelaar.
• Opdat de warmte zich gelijkmatig verdeelt, roert u de inhoud van
het flesje regelmatig met een lepel om. Naar gelang de grootte
van het flesje, de hoeveelheid en de uitgangstemperatuur kan
de duur van de verwarming verschillen. Let hiervoor a.u.b. op
onze overzichtstabel met de betreffende richtwaarden op pagina 3. Zodra de betreffende temperatuur is bereikt, schakelt het
controlelampje afwisselend aan en uit omdat het water op een
constante temperatuur wordt gehouden.
•Na het gebruik zet u de flessen- en potjeswarmer weer uit door
de draaiknop tot de aanslag tegen de klok in te draaien. Trek de
stekker altijd uit het stopcontact en giet het water weg. Voorzichtig: het water in de fl essen- en potjeswarmer kan zeer heet
worden.
Voor de gezondheid van uw kind – Waarschuwing: Controleer,
voor u uw kind voedt, of de inhoud de juiste temperatuur heeft.
Roer de inhoud van het flesje resp. het potje met een lepel om
zodat de warmte zich sneller gelijkmatig verdeelt. Test de temperatuur vervolgens met 2 tot 3 druppels op de rug van de hand (tip:
probeer het aan de huidplooi die door het spreiden van de duim
op de handrug wordt gevormd) of aan de pols. De flesinhoud
niet oververhitten en niet opnieuw verwarmen. Na de maaltijd
de resten weggooien.
3. Verwarmen van potjes babyvoeding
•Verwijder het etiket van de babypotjes. Het kan bij het verwar­
men loslaten en in de binnenruimte vastplakken. Verwijder het
deksel van het potje.
•Zet het potje met het mandje in de flessen- en potjeswarmer.
Giet zoveel water in de binnenruimte tot deze volledig gevuld is.
Let erop dat er geen water in het potje of over de rand van de
flessen- en potjeswarmer loopt.
• Stel de draaiknop (temperatuurregelaar) op het gewenste temperatuurbereik in. Het rode lampje gaat branden. Wij adviseren voor
kleine en grote babypotjes stand 5 van de temperatuurregelaar.
• Opdat de warmte zich gelijkmatig verdeelt, roert u de inhoud van
het potje regelmatig om. Naar gelang de soort voeding, de hoe­
veelheid en de uitgangstemperatuur kan de duur van de verwarming verschillen. Let hiervoor a.u.b. op onze overzichtstabel met
de betreffende richtwaarden op pagina 3. Zodra de betreffende
temperatuur is bereikt schakelt het controlelampje afwisselend
aan en uit omdat het water op een constante temperatuur wordt
gehouden. Voor het warm houden zet u de draaiknop terug op
stand 2 - 3.
•Na het gebruik zet u de flessen- en potjeswarmer weer uit door
de draaiknop tot de aanslag tegen de klok in te draaien. Trek de
stekker altijd uit het stopcontact en giet het water weg. Voor­
zichtig: het water in de flessen- en potjeswarmer kan zeer heet
worden.
Voor de gezondheid van uw kind – Waarschuwing: Controleer,
voor u uw kind voedt, of de inhoud de juiste temperatuur heeft.
Roer de inhoud van het flesje resp. potje met een lepel om zodat
de warmte zich sneller gelijkmatig verdeelt. Test de temperatuur vervolgens met 2 tot 3 druppels op de rug van de hand (tip:
probeer het aan de huidplooi die door het spreiden van de duim
op de handrug wordt gevormd) of aan de pols. De flesinhoud
niet oververhitten en niet opnieuw verwarmen. Na de maaltijd
de resten weggooien.
4. Verwarmen en warm houden van babyvoeding
Wij adviseren alleen direct voor de maaltijd vers bereide babyvoeding.
Door te lang warm houden kunnen belangrijke voedingsstoffen
verloren gaan en bovendien kunnen er door de warmte bacteriën
worden gevormd. Let erop dat de flesjes en spenen steeds onberispelijk
gereinigd en kiemvrij zijn. Flesjes en spenen na elke maaltijd onmiddellijk
reinigen, daarna koken of steriliseren, bijv. in de primamma sterilisator.
Moedermelk
Verwarmde moedermelk direct voeden, maximaal 5 – 10 minuten warm houden. Resten niet opnieuw verwarmen maar direct
weggooien. Moedermelk mag ca. 15 minuten voor het verteer
verwarmd worden.
Flesvoeding
Bereid de melkvoeding altijd vers en voed het flesje binnen een uur.
Houd de fles in geen geval langere tijd warm omdat er anders bacteriën worden gevormd. De rest van het fl esje niet tot de volgende
maaltijd bewaren. Resten van een melkvoeding nooit opnieuw opwarmen maar a.u.b. direct verwijderen.
Bijvoeding / potjes babyvoeding
De aanbevolen duur voor het warm houden van babyvoeding, of dit
nu uit een potje, vers bereid of aangeroerd wordt, is afhankelijk van
de ingrediënten en de samenstelling. Als de inhoud eiwithoudend
is (bijv. eieren, gevogelte, kalfsvlees, rundvlees) kan het maximaal
45 minuten warm gehouden worden. Neem de aanwijzingen van
de fabrikant in acht. Groente en fruit zonder toevoeging van eiwit
kan ca. 4 uur warm gehouden worden. Bij een aangebroken potje
bestaat er gevaar dat er bacteriën in de voeding komen en zich
vermenigvuldigen. Verwarmde voeding uit een potje kan direct met
een lepel gevoerd worden, daarom principieel niet bewaren maar
direct verwijderen. Een geopend potje waaruit een deel voor een
maaltijd werd genomen, kan weer worden gesloten en naar gelang
het product 1 tot 3 dagen in de koelkast bewaard worden. Let hiervoor op de aanwijzingen van de fabrikant.
5. Reiniging en onderhoud van het apparaat
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Het apparaat niet reinigen wanneer het nog heet is. Gebruik
geen scherpe reinigings- en schuurmiddelen en ook geen pannensponsjes, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen. Trek na elk gebruik van het apparaat de stekker uit het
stopcontact en maak het apparaat met een vochtige doek schoon
om kalkafzetting te voorkomen. Maak alle onderdelen droog. Het
apparaat moet regelmatig worden ontkalkt. Trek ook daarvoor de
stekker uit het stopcontact. Het apparaat niet ontkalken wanneer
het heet is. Gebruik voor het ontkalken huishoudazijn of een in de
handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel. Volg de gebruiksinstructies
van de fabrikant. Gebruik nooit chemische oplossingen of reinigingstabletten. Het mandje voor flessen en potjes is geschikt voor de
vaatwasmachine. Mocht er ooit een reparatie aan het apparaat
nodig zijn, probeert u het dan niet zelf te openen, maar wendt u zich
tot het in deze gebruiksaanwijzing genoemde adres. Dompel het
apparaat nooit onder water en was het ook nooit in de vaatwasmachine.
6. Technische gegevens
Spanning: ~230 • 50/60 Hz / vermogensopname: 80 Watt
7. Garantie
Er bestaat een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de koopdatum
bij overhandiging van de aankoopnota. Een uitzondering vormt
schade die resulteert uit natuurlijke slijtage, onvakkundig gebruik
en ontbrekend of verkeerd onderhoud. Bij zorgvuldige behandeling
en inachtneming van de gebruiksaanwijzing verleent de fabrikant 2
jaar garantie vanaf de koopdatum. Netsnoer en stekker zijn van de
garantie uitgesloten. Bij het inzenden van het apparaat moet in elk
geval de aankoopnota (kassabon) worden toegevoegd.
8. Reparatieaanwijzingen
Mocht er ooit een reparatie aan het apparaat nodig zijn, probeert u
het dan niet zelf te openen, maar wendt u zich tot het in deze gebruiksaanwijzing genoemde adres. Het apparaat mag niet geopend
worden. In geval van schade of bij defect netsnoer moet het apparaat direct aan de primamma klantendienst worden gestuurd.
Attentie: door onvakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren
voor de gebruiker ontstaan.
Afvalverwijderingsinformatie voor gebruikers uit particuliere huishoudens in Duitsland
Attentie: verwijder het apparaat niet bij het normale huisvuil!
Volgens een nieuwe EU-richtlijn, die de reglementaire terugname, behandeling en recycling van gebruikte elektronische en elektrische apparaten voorschrijft, moeten oude elektrische en elektronische apparaten apart verwijderd worden. Na de invoer van de
richtlijn in de EU-lidstaten kunnen particuliere huishoudens hun gebruikte elektrische en elektronische apparaten nu kosteloos aan
vastgelegde inzamelplaatsen afgeven¹.
Door de reglementaire verwijdering draagt u ertoe bij dat oude apparaten op een juiste manier ingezameld, behandeld en gebruikt
worden. Hierdoor worden eventuele schadelijke invloeden op milieu
en gezondheid door een onvakkundige verwijdering voorkomen.
In andere landen binnen en buiten de EU
Vraag bij uw gemeenteadministratie naar de reglementaire procedure voor het verwijderen van dit apparaat. De materialen zijn
volgens hun markering recycleerbaar. Door de recycling van oude
apparatuur levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming
van ons milieu. Vraag bij uw gemeenteadministratie naar de verantwoordelijke inzamelplaat¹.
¹) Nadere details krijgt u van de gemeenteadministratie.
15
17
18
6+
M
6+
M
O NATE
O NATE
12+
M
ONATE
18+
M
ONATE
Softe Fingermulden
Edelstahl
Alle primamma Produkte sind BPA-FREI
19
Babypflege
669716/10-2014
Essen & Trinken
e-mail: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed