Libretto di Istruzioni Manuel d'Instructions

Libretto di Istruzioni Manuel d'Instructions
Libretto di Istruzioni
Manuel d’Instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de Instruções
Brugsvejledning
Bruksanvisning
IT
2
2
Manuel d’Instructions
SOMMAIRE
CONSEILS ET SUGGESTIONS ..........................................................................................................................................17
CARACTERISTIQUES.........................................................................................................................................................18
INSTALLATION ....................................................................................................................................................................19
UTILISATION........................................................................................................................................................................22
ENTRETIEN .........................................................................................................................................................................23
FR
3
3
DE
4
4
Gebruiksaanwijzing
INHOUDSOPGAVE
ADVIEZEN EN SUGGESTIES.............................................................................................................................................31
EIGENSCHAPPEN...............................................................................................................................................................32
INSTALLATIE .......................................................................................................................................................................33
GEBRUIK..............................................................................................................................................................................36
ONDERHOUD ......................................................................................................................................................................37
NL
5
5
ES
6
6
PT
7
7
DK
8
8
Bruksanvisning
INNHOLD
ANBEFALINGER OG FORSLAG.........................................................................................................................................59
EGENSKAPER.....................................................................................................................................................................60
INSTALLASJON ...................................................................................................................................................................61
BRUK....................................................................................................................................................................................64
VEDLIKEHOLD ....................................................................................................................................................................65
NO
9
9
650 mm min.
IT
1
10
CARATTERISTICHE
Ingombro
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
14.1
Rif.
1
IT
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
1
11
INSTALLAZIONE
1÷2
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
IT
1
12
Vr
12a
•
•
•
•
•
•
•
IT
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
1
13
7.2.1
IT
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
1
14
USO
L
S
V1
L
Luci
S
Led
V1
V2
V3
IT
V2
V3
1
15
IT
1
16
650 mm min.
FR
1
17
CARACTERISTIQUES
Encombrement
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
14.1
Réf.
1
FR
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
1
18
INSTALLATION
1÷2
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
FR
1
19
Montage Corps Hotte
Vr
12a
•
•
•
•
•
•
•
•
FR
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
2
20
7.2.1
FR
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
2
21
UTILISATION
L
S
V1
V2
V3
L
S
Del
V1
V2
Vitesse
V3
Vitesse
FR
2
22
Filtre anti-odeur (Version filtrante)
REMPLACEMENT FILTRE AU CHARBON ACTIF
FR
2
23
650 mm min.
DE
2
24
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
Komponenten
Pos.
1
St.
1
2
2.1
2.2
8a
8b
9
14
1
1
1
1
1
1
1
DE
2
1
St.
2
6
6
6
St.
1
15
14.1
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
2
25
MONTAGE
1÷2
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
DE
2
26
Vr
12a
•
•
•
•
•
•
•
•
DE
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
2
27
DE
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
2
28
S
V1
V2
V3
L
S
Led
V1
Motor
V2
V3
DE
2
29
DE
3
30
ADVIEZEN EN SUGGESTIES
INSTALLATIE
• De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die
voortkomt uit onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties.
• De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap
bedraagt 650 mm.
• Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap.
• Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt.
• Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met
een diameter van 120 mm of groter. De leiding moet een zo kort mogelijke
route afleggen.
• Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is
door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc.).
• Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor
worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de
keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht
te garanderen, dient dit gemaakt te worden.
GEBRUIK
• De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor
het elimineren van kookgeuren. Gebruik de kap nooit op oneigenlijke wijze.
• Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap
terwijl deze in werking is.
• Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen.
• Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam
kunnen vatten.
• De wasemkap mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen
die niet in staat zijn de kap correct te gebruiken.
650 mm min.
ONDERHOUD
• Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap
uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de
hoofdschakelaar om te zetten.
• Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit,volgens de
aanbevolen intervallen.
• Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een
vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken.
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
NL
3
31
EIGENSCHAPPEN
Buitenafmetingen
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
1
2
2.1
2.2
8a
8b
9
14
1
1
1
1
1
1
1
14.1
15
Ref.
7.2.1
11
12a
12c
2
1
2
6
6
6
1
NL
Productonderdelen
Wasemkap compleet met:Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters
Telescopische Schouw Bestaande uit:
Bovenstuk
Onderstuk
Richtingsrooster Rechts Luchtuitlaat
Richtingsrooster Links Luchtuitlaat
Reductieflens ø 150-120 mm
Verlengstuk Luchtuitlaat Wasemkap bestaande uit
twee helften
Verlengstuk Verbindingsstuk Luchtuitlaat
Verbindingsstuk Luchtuitlaat
Installatieonderdelen
Bevestigingsbeugels Bovenstuk van de Schouw
Pluggen
Schroeven 4,2 x 44,4
Schroeven 2,9 x 9,5
Documentatie
Gebruiksaanwijzing
15
14.1
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
3
32
INSTALLATIE
1÷2
Boren van gaten in de wand en bevestiging van de draagbeugels
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
Trek de volgende lijnen op de wand:
• een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone
waar u de wasemkap wilt installeren;
• een horizontale lijn op 650 mm min. boven de kookplaat.
• Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7.2.1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet,
en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn.
• Teken de middelpunten van de gaten in de beugel af.
• Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7.2.1 op X mm onder de eerste beugel (X = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn.
• Teken de middelpunten van de gaten in de beugel af.
• Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt af op 116 mm van de verticale referentielijn en
op 328 mm boven de horizontale referentielijn.
• Herhaal deze handeling aan de andere kant.
• Boor op de afgetekende punten gaten van ø 8 mm.
• Schuif de pluggen 11 in de gaten.
• Bevestig de beugels met behulp van de bijgeleverde schroeven 12a (4,2 x 44,4).
• Schroef 2 van de bijgeleverde schroeven 12a (4,2 x 44,4) in de gaten voor bevestiging van de
wasemkap en laat hierbij een ruimte van 5-6 mm tussen de wand en de kop van de schroef.
NL
3
33
Montage van de Wasemkap
Vr
• Alvorens de wasemkap vast te haken, de 2 schroeven Vr, die
zich op de bevestigingspunten van de wasemkap bevinden,
aanhalen.
• Haak de wasemkap vast aan de schroeven 12a.
• De dragende schroeven 12a definitief aanhalen.
• Draai aan de schroeven Vr om de wasemkap recht te hangen.
12a
Aansluitingen
LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE
Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame
leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze van de installateur.
• Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reductieflens 9 op de uitlaat van de wasemkap worden aangebracht.
• Zet de leiding vast met geschikt leidingklemmen. Het benodigde materiaal wordt niet bij de wasemkap geleverd.
• Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof.
LUCHTUITLAAT FILTERVERSIE
• Assembleer de helften van het verlengstuk van de wasemkap 14.
• Druk het zo verkregen verlengstuk van de wasemkap 14 met
kracht op de luchtuitlaat.
• Druk het verbindingsstuk 15 met kracht op het verlengstuk van
de wasemkap 14.
• Monteer de verlengstukken van het verbindingsstuk 14.1 zijdelings op het verbindingsstuk 15.
• Verzeker u ervan dat de uitlaat van de verlengstukken van het
verbindingsstuk 14.1 zowel horizontaal als verticaal correspondeert met de mondstukken van de schouw.
• Als dit niet zo is, de positie corrigeren door de verlengstukken
van het verbindingsstuk 14.1 om te keren of door het verlengstuk
van de wasemkap 14 af te snijden op één van de lengtes die bepaald worden door de kleinere groeven en plaats alle onderdelen
weer terug zoals eerder werd beschreven.
• De richtingsroosters voor de luchtuitlaat moeten pas na de installatie van het onderstuk van de schouw gemonteerd worden 2.2.
• Verzeker u ervan dat het geurfilter met actieve koolstof geïnstalleerd is.
NL
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
3
34
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige
schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van
tenminste 3 mm.
• Verwijder de vetfilters (zie par. "Onderhoud") en verzeker u
ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken.
7.2.1
Montage van de schouw
Bovenstuk van de schouw
• De twee zijplaten enigszins openen, ze vasthaken achter de
beugels 7.2.1 en ze weer zo ver mogelijk sluiten.
• Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde
schroeven 12c (2,9 x 9,5).
Onderstuk van de schouw
• De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze
weer zo ver mogelijk sluiten.
• Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met
2 van de bijgeleverde schroeven 12c.
• Plaats voor de filterversie de richtingsroosters 8a – 8b in hun
behuizing, zodanig dat de richtingssymbolen naar de bovenkant en de voorkant van de wasemkap wijzen. Verzeker u er
bovendien van dat ze correct in de verlengstukken van het verbindingsstuk 14.1 geplaatst zijn.
NL
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
3
35
S
V1
V2
V3
L
Hiermee schakelt u de verlichting aan en uit.
S
Led
Led motorinschakeling.
V1
Motor
Inschakeling en uitschakeling van de afzuigmotor op minimumsnelheid,
geschikt voor een continue en zeer stille luchtverversing, als er weinig
kookdampen zijn.
V2
V3
Gemiddelde snelheid, geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden,
gezien de uitstekende verhouding tussen de hoeveelheid behandelde lucht
en het geluidsniveau.
Maximumsnelheid, geschikt om de grootste kookdampen tegen te gaan,
ook voor langere tijd.
NL
3
36
• De filters moeten eens in de 2 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de
vaatwasmachine worden gewassen.
• Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant
van de groep te duwen en ze tegelijkertijd omlaag te trekken.
• Was de filters en vermijd hierbij ze te buigen, en laat ze drogen
alvorens ze terug te plaatsen.
• Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep
zichtbaar blijft.
• Het filter kan niet gewassen en niet geregenereerd worden en
moet minstens eens in de 4 maanden worden vervangen, of,
bij bijzonder intensief gebruik, zelfs nog vaker.
• Verwijder de metalen vetfilters.
• Verwijder het verzadigde geurfilter met actieve
koolstof door de bevestigingen los te maken.
• Monteer het nieuwe filter door het op zijn plaats vast te
drukken.
• Plaats de metalen vetfilters terug.
Verlichting
SVERVANGING VAN DE LAMPEN
Halogeenlamp van 20 W.
• Verwijder de 2 schroeven waarmee de lamphouder is bevestigd
en verwijder de houder uit de kap.
• Trek de lamp uit de houder.
• Vervang de lamp door een nieuwe lamp met dezelfde eigenschappen en let er hierbij op dat de twee pinnen correct in de
behuizing van de worden gestoken.
• Monteer de houder door hem te bevestigen met de twee eerder
verwijderde schroeven.
NL
3
37
650 mm min.
ES
3
38
CARACTERÍSTICAS
Dimensiones
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
14.1
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
ES
3
39
INSTALACIÓN
1÷2
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
ES
4
40
Vr
12a
ES
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
4
41
ES
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
4
42
USO
L
V2
V3
ES
4
43
ES
4
44
650 mm min.
PT
4
45
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
14.1
Ref.
1
PT
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
4
46
INSTALAÇÃO
1÷2
650 min.
12a
116 116
328
11
X
7.2.1
PT
4
47
Vr
12a
•
•
•
•
•
•
•
PT
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
4
48
PT
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
4
49
S
V1
V2
V3
L
Luzes
S
Led
Led de motor em funcionamento.
V1
Motor
V2
V3
PT
5
50
PT
5
51
650 mm min.
DK
5
52
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
Osat
Lkm Tuotteen osat
1 Runko, johon kuuluvat: Kytkimet, valo, tuuletinryhmä,
suodattimet
2
1 Teleskooppihormi, johon kuuluvat:
2.1
1 Ylempi hormi
2.2
1 Alempi hormi
8a
1 Ilmanpoistoritilä suunta oikea
8b
1 Ilmanpoistoritilä suunta vasen
9
1 Kavennuslaippa ø 150-120 mm
14
1 Rungon ilman ulostulon kaksiosainen jatke
14.1
2 Ilman ulostuloliitoksen jatke
15
1 Ilman ulostuloliitos
Nro Lkm Asennusosat
7.2.1 2 Ylemmän hormin osan kiinnitystuki
11
6 Tulppa
12a
6 Ruuvi 4,2 x 44,4
12c
6 Ruuvi 2,9 x 9,5
Lkm Asiakirjat
1 Käyttöopas
14.1
Nro
1
DK
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
5
53
INSTALLATION
1÷2
116 116
650 min.
12a
328
11
X
7.2.1
DK
5
54
Vr
12a
•
•
•
•
•
•
•
DK
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
5
55
DK
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
5
56
S
V1
L
Lys
S
Lysdiode
VI
Motor
V2
V3
DK
V2
V3
5
57
VEDLIGEHOLDELSE
Fedtfiltre
RENGØRING AF SELVBÆRENDE FEDTFILTRE AF METAL
DK
5
58
650 mm min.
NO
5
59
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
Componentes
Ref.
1
2
2.1
2.2
8a
8b
9
14
14.1
15
Ant.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
14.1
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
NO
6
60
INSTALLASJON
1÷2
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
NO
6
61
Vr
12a
•
•
•
•
•
•
NO
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
6
62
7.2.1
NO
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
6
63
S
V1
V2
V3
L
Lys
S
Led
V1 Motor
V2 Hastighet Middels hastighet som er egnet til de fleste bruksforholdene. Forholdet luftstrømning og lydnivå er ideelt.
V3 Hastighet Maks. hastighet som er egnet til forhold hvor det er mye matos også over lengre tid.
NO
6
64
NO
6
65
436002089_ver2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed