MD 1700 - Billiger.de

MD 1700 - Billiger.de
MD 1700
# 58090
murivo Chaser
Nederlands NL - 29-33
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Masoneria chaser
Româneşte RO Traducerea manualului de exploatare original.
Masoneria Chaser
Български BG Превод на оригиналната инструкция
Зидария преследвач
3
1
4
2
5
6
7
10
8
2
9
12
13
11
15
14
17
16
3
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Warnung:
Gebote:
Gerät
4-D
•
•
•
•
DE
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5-D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
6-D
8.
•
•
9.
•
•
•
•
•
•
•
•
7-D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8-D
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Bans:
Technical Data:
Motor power
Speed rpm
saw blade diameter
max. deep cut
Beware of hazardous voltage
Commands:
Use protective gloves
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Environment Protection:
9-GB
GB
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
Appropriate EU Directives:
2006/42 EG
2004/108/EG
•
•
Guarantee
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10-GB
•
•
•
•
7.
•
8.
•
9.
•
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
11-GB
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Bore 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12-GB
•
•
•
•
•
•
•
•
13-GB
Tél.:
Numéro de commande :
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Emballage:
Sens de pose
Avertissement:
Avertissement/attention
Fiche de contact
Poids
vu diamètre de la lame
Portez un masque
14-F
•
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15-F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
16-F
•
9.
•
•
•
•
4,1 kg
58090
Transport et stockage
•
•
Fig. 12
17-F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18-F
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Výstraha:
Hmotnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Noste respirátor
19-CZ
CZ
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
Použité harmonizované normy:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20-CZ
•
•
•
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
9.
•
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Vrtání 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23-CZ
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail:
[email protected]
Zákazy:
Obal:
Výstraha:
kotúč
Noste respirátor
Používajte ochranné rukavice
24-SK
•
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
Použité harmonizované normy:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25-SK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
9.
•
2.
•
•
•
26-SK
•
•
•
Obsluha (Obr. 1, 6, 13, 14, 15 + 16 )
27-SK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28-SK
Wij danken u voor de aankoop van de Güde Voegenvrees MD 1700 en voor uw vertrouwen
in ons assortiment.
!!! Vóór ingebruikneming van het apparaat deze gebruiksaanwijzing
aandachtig doorlezen !!!
Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt u reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing nodig?
Op onze website www.guede.com in Service helpen wij u snel en niet-bureaucratisch verder. Help ons om u te helpen, a.u.b. Om uw
apparaat in geval van reclamatie te kunnen identificeren hebben wij het serie+nummer evenals artikelnummer en productiejaar nodig. Deze
gegevens vindt u op het typeplaatje. Vul deze gegevens hieronder in om deze altijd bij de hand te hebben.
Serienummer:
Tel.:
Artikelnummer:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
Bouwjaar:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail:
[email protected]
A.V. 6 Voor nadruk en uittreksels is toestemming vereist. Technische wijzigingen voorbehouden. Vertaling van de originele
gebruiksaanwijzing
Milieubescherming:
Aanduidingen op het apparaat
Toelichting van de symbolen
In deze gebruiksaanwijzing en/of op het apparaat worden de
volgende symbolen gebruikt:
Afval niet in het milieu maar
vakkundig verwijderen
Productveiligheid:
Het product is conform de
desbetreffende normen van de
Europese Gemeenschap
Verpakkingsmateriaal van karton
bij de daarvoor bestemde
recyclingplaatsen afleveren
Beschadigde en/of verwijderde
elektrische of elektronische
machines bij de daarvoor
bestemde recyclingplaatsen
afleveren
Verpakking:
Verbod, algemeen
(in verbinding met ander
pictogram)
Aan de kabel trekken verboden
Voor vocht beschermen
Niet in roterende onderdelen
grijpen
Verpakkingsoriëntering boven
Apparaat niet bij neerslag
gebruiken
Let op - breekbaar
Waarschuwing/Let op
Waarschuwing voor rond vliegende
objecten
Waarschuwing voor gevaarlijke
elektrische spanning
Motorvermogen
Netaansluiting
Toerental per minuut
zaagblad diameter
max. snijvermogen
Waarschuwing voor laserstraal
Gebruik alleen met afzuiging
Aanwijzingen:
Apparaat
Vóór gebruik gebruiksaanwijzing
lezen
Oogbescherming gebruiken.
Gehoorbescherming gebruiken
Beschermingsmasker tegen stof
gebruiken
Veiligheidshandschoenen
gebruiken
Professionele muurfrees (randgeaard) met een laser voor het
aangeven van de snijlijn. Eenvoudige bediening door
trekkende snede bij gelijk blijvende freesbreedte en
freesdiepte.
29-NL
•
Levering (Afb. 1)
Koffer
Frees
Stofzuigeradapter
Inbussleutel
Afstandsring 2 mm
Afstandsring 10 mm
Afstandsring 15,5 mm
Spanmoer
Opnameflens
Spilhuis
Sleufbeitel
Diamantslijpschijven, 2x
Tweegaatssleutel voor spanmoer
NL
•
•
•
EG-Conformiteitverklaring
Hiermede verklaren wij, Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6,
74549 Wolpertshausen, Germany
dat de navolgend genoemde machine, op grond van zijn ontwerp en
bouwwijze, evenals de door ons in omloop gebrachte uitvoeringen,
aan de desbetreffende fundamentele veiligheids- en
gezondheidverordeningen van de EG-richtlijnen voldoen.
Bij een niet met ons overeengekomen wijziging aan het
apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.
Benaming van het apparaat: Voegenvrees MD 1700 Artikel nr.: 58090
•
Datum/Handtekening fabrikant: 24.02.2012
Gegevens betr. ondertekende: Dhr. Arnold, bedrijfsleider
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
Desbetreffende EG-Richtlijnen:
2006/42 EG
2004/108/EG
Gebruikte harmoniserende normen:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
Garantie
De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvolkomenheden
die op materiaal- of productiefouten betrekking hebben.
Bij een claim van een onvolkomenheid, in de zin van garantie,
dient de originele aankoopfactuur met de aankoopdatum
bijgesloten te worden.
•
•
Van garantie uitgesloten zijn verkeerd gebruik, zoals bijv.
overbelasting van het apparaat, gebruik van geweld,
beschadigingen door vreemde invloeden of door vreemde
voorwerpen. De niet-naleving van gebruiks- en
montageaanwijzingen en normale slijtage zijn eveneens van
garanties uitgesloten.
•
•
Algemene veiligheidsinstructies
•
Voordat met het apparaat gewerkt wordt dienen de
navolgende veiligheidsvoorschriften en de
gebruiksaanwijzing zorgvuldige gelezen te worden. Indien u
het apparaat aan andere personen wilt uitlenen, overhandig
dan ook de gebruiksaanwijzing. Bewaar de
gebruiksaanwijzing altijd goed!
Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd.
Wanordelijke werkruimtes en werkbanken verhogen het
gevaar van ongevallen en letsels.
Let op de omgevingscondities waaronder gewerkt wordt.
Gebruik geen elektrische werktuigen en apparaten in
een vochtige of natte omgeving. Zorg voor een goede
verlichting. Stel elektrische apparaten niet aan regen of
een hoge luchtvochtigheid bloot. Schakel elektrische
apparaten niet in een omgeving met licht ontvlambare
vloeistoffen of gassen in.
Laat geen vreemde personen met het apparaat werken.
Bezoekers en toeschouwers, vooral kinderen evenals
zieke en moeilijk ter been zijnde personen moeten van
de werkplek weg gehouden worden.
Zorg voor veilig opbergen van het apparaat. Apparaten,
die niet worden gebruikt, moeten op een droge, mogelijk
hoog gelegen plaats bewaard of, indien mogelijk,
ontoegankelijk opgesloten worden
Let op de stroomkabel. Trek niet aan de kabel. Pak voor
het uitnemen enkel aan de stekker. Houd de kabel op
afstand van warmtebronnen, olie en scherpe kanten
Vermijd ongewenst inschakelen. Let er altijd op dat het
apparaat met de apparaatschakelaar uitgeschakeld is
voordat u de netstekker uit het stopcontact neemt.
Gebruik buiten een speciale verlengkabel. Gebruik voor
buitengebruik speciale geschikte verlengkabels die
overeenstemmend zijn gemerkt.
Blijf altijd attent. Let op wat u doet. Gebruik uw gezonde
verstand. Gebruik geen elektrische apparaten in geval
van vermoeidheid.
Let op beschadigde delen. Onderzoek het apparaat
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zijn afzonderlijke
delen beschadigd? Als afzonderlijke delen beschadigd
zijn vraagt u zich dan bij kleine beschadigingen serieus
af of het apparaat toch nog perfect kan functioneren.
Voorkom stroomschokken. Vermijd ieder lichamelijk
contact met geaarde objecten, bijv. waterleidingen,
verwarmingselementen, haarden en behuizingen van
koelkasten.
Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Gebruik
bij onderhoud en reparaties identieke
reserveonderdelen. Wendt u zich voor onderdelen tot
een officieel servicecentrum.
Waarschuwing! Het gebruik van andere onderdelen of
aanbouwdelen, die in deze gebruiksaanwijzing niet
uitgesproken aanbevolen zijn, kan bedreiging van
personen en objecten tot gevolg hebben.
Personen, die op grond van hun fysieke, sensorische of
geestelijke bekwaamheden of hun onbedrevenheid of
onkunde niet in staat zijn het apparaat te bedienen,
mogen het apparaat niet gebruiken.
Indien het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont,
mag het apparaat niet in gebruik genomen worden.
Reparaties aan dit apparaat mogen enkel door een
elektrovakman uitgevoerd worden. Door onvakkundige
reparaties kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan.
Voor de accessoireonderdelen gelden dezelfde
voorschriften.
Güde GmbH & Co. KG neemt geen garantie over voor
schaden op grond van de volgende punten:
•
•
•
Verpakking: Uw apparaat bevindt zich in een verpakking
om transportschade te voorkomen. Verpakkingen zijn
grondstoffen en daardoor weer te gebruiken of kunnen
gerecycleerd worden.
•
Gelieve de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en
de instructies daarvan op te volgen. Maakt u zich, aan de
hand van deze gebruiksaanwijzing, met het juiste gebruik
ervan, evenals met de veiligheidsinstructies, vertrouwd.
Bewaar deze aanwijzingen goed voor later gebruik.
Beschadigingen aan het apparaat door mechanische
invloeden en te hoge spanningen.
Wijzigingen aan het apparaat.
Gebruik voor andere dan die in de gebruiksaanwijzing
beschreven doeleinden.
Volg beslist alle veiligheidsinstructies op om letsels en
schaden te vermijden.
Device-specifieke informatie over de veiligheid
•
•
30-NL
Bij werkzaamheden het apparaat steeds met beide
handen vasthouden en voor een stabiele standpositie
zorgen.
De kabel altijd naar achteren van het apparaat weg
leiden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparaten, die buiten worden gebruikt, moeten over een
veiligheidsschakelaar voor foutstroom (FI) met maximaal
30 mA afschakelstroom aangesloten worden. Slechts
een voor buitengebruik goedgekeurde verlengkabel
gebruiken.
Stekker uitsluitend bij een uitgeschakelde machine in het
stopcontact steken.
Het apparaat niet in een bankschroef vastklemmen.
Het apparaat voor het neerleggen altijd uitschakelen en
wachten, tot de schijven volledig stil staan.
Asbesthoudend materialen mogen niet bewerkt worden.
Enkel diamantslijpschijven gebruiken waarvan het
toegelaten toerental minimaal zo hoog is als dat van het
onbelaste toerental van het apparaat.
Diamantslijpschijven vóór het gebruik controleren. De
diamantslijpschijven moeten perfect gemonteerd zijn en
vrij kunnen draaien. Proefdraaien zonder belasting
minimaal 30 seconden uitvoeren. Beschadigde, niet
ronde of vibrerende diamantslijpschijven niet gebruiken.
Afmeting van de diamantslijpschijven opvolgen. De
gatdiameter moet passend zijn op de spilopname (afb.
1-10). Geen reduceerringen of adapter gebruiken.
Diamantslijpschijven voor slag, stoot en vet beschermen.
Het apparaat mag enkel ingeschakeld tegen het
werkstuk gevoerd worden.
Nooit de roterende diamantslijpschijven aanraken.
Het apparaat mag slechts in goed geventileerde ruimten
gebruikt worden.
Werk altijd met een beschermingsmasker tegen stof,
een veiligheidsbril en een gehoorbeschermer.
Niet in verborgen plaatsen snijden of zagen waarin gasof waterleidingen kunnen zijn. Een geschikt
zoekapparaat gebruiken om deze leidingen op te sporen
of het plaatselijke energiemaatschappij inschakelen.
Contact met elektrische leidingen kan tot vuur en
elektrische schok leiden. Beschadiging van een
gasleiding kan tot explosie leiden. Indringen in en
waterleiding veroorzaakt materiele schaden of kan een
elektrische schok veroorzaken.
Let op! Vonken kunnen ook verdekt liggende, brandbare
materialen doen ontsteken.
Het blokkeren van de slijpschijf leidt tot een schokkende
reactiekracht van het apparaat. In dit geval het apparaat
onmiddellijk uitschakelen.
Let op! De slijpschijven draaien na het uitschakelen van
het apparaat nog na. Belast de slijpschijven niet
zijdelings.
Het apparaat mag enkel met stofafzuiging gebruikt
worden. Aanvullend altijd een beschermingsmasker
tegen stof dragen. De gebruikte stofzuiger moet voor het
afzuigen van steenstof goedgekeurd zijn.
Overige gevaren en beschermingsmaatregelen
1.
•
Elektrische gevaren:
Direct elektrisch contact:
Een defecte kabel of stekker kan tot een
elektrische schok leiden.
Laat defecte kabels of stekkers altijd door een
vakman vervangen. Gebruik het apparaat slechts met
een aansluiting aan een veiligheidsschakelaar voor
foutstroom (FI).
2.
•
Mechanische gevaren:
Snijden, afsnijden:
De kanten van de diamantslijpschijf kunnen
snijletsels veroorzaken.
Draag bij werkzaamheden met het apparaat
veiligheidshandschoenen.
•
Grijpen, opwikkelen:
Loshangende kleding of sieraden kunnen door
draaiende delen gegrepen worden.
Draag steeds strak aanliggende kleding en geen
sieraden die gegrepen kunnen worden.
•
Wrijving, slijtage:
Het aanraken van de bewegende slijpschijf kan tot
zware letsels leiden.
Raak nooit de slijpschijf aan, indien zich deze in
beweging bevindt.
3.
•
Thermische gevaren:
Verbrandingen, vorstbuilen (blaren):
Bij werkzaamheden met het apparaat ontstaan
aan de schijf hoge temperaturen.
Laat de schijf altijd eerst afkoelen voordat u deze
aanraakt. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
4.
•
Bedreigingen door lawaai:
Gehoorbeschadigingen:
Lange tijd achtereen met het apparaat werken kan
tot gehoorbeschadigingen leiden.
Draag een gehoorbeschermer.
5.
•
Bedreigingen door vibraties:
Gebruik met hand gevoerde werktuigen:
Langer werken met het apparaat veroorzaakt
vermoeidheid van de spieren. Daardoor ontstaat
letselrisico.
Las op bepaalde intervallen pauzes in. De pauzeintervallen variëren afhankelijk van gebruiker.
6.
•
Bedreigingen door straling:
Laserstralen:
Het apparaat is met een laser voor het aangeven
van de snijlijn uitgerust. Deze kan
beschadigingen van het netvlies veroorzaken.
Kijk nooit direct in de laserstraal.
7.
•
Bedreigingen door werkstoffen en andere stoffen:
Contact, inademing:
Bij een grote stofontwikkeling kan dit tot
beschadiging van de longen leiden.
Bij werkzaamheden met dit apparaat moet altijd een
beschermingsmasker tegen stof gedragen worden.
8.
•
Verwaarlozing van ergonomische beginselen:
Verwaarloosd gebruik van de persoonlijke
beschermende kleding en uitrusting:
Bediening van het apparaat zonder de juiste
beschermende uitrusting kan tot zware letsels
leiden.
Draag steeds de voorgeschreven beschermende
kleding en werk met aandacht.
Het apparaat mag slechts aan een stroomnet
met FI (veiligheidsschakelaar voor foutstroom)
gebruikt worden.
Handelwijze in noodgeval
Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp te
verlenen, die aan het letsel beantwoordt en vraag zo snel
mogelijk een gekwalificeerde medische hulp aan.
Bescherm gewonde personen voor verdere letsels en stel ze
gerust.
Gebruik volgens bepalingen
Het apparaat is bedoeld voor het zagen van vaste materialen
met geleiderails in overwegend minerale materialen zoals
metselwerk, zonder gebruik van water en voor het zagen van
tussenvoegen, resp. dilatatievoegen.
Bij het niet naleven van de bepalingen uit de algemeen
geldende voorschriften, evenals van de bepalingen uit deze
gebruiksaanwijzing, kan de producent voor schaden niet
aansprakelijk gesteld worden.
•
31-NL
Onjuiste plaatselijke verlichting:
Gebrekkige verlichting stelt een hoog risico voor.
Zorg bij het werken met het apparaat voor voldoende
verlichting.
9.
•
•
Andere bedreigingen:
Breuk bij gebruik:
Gebrekkige slijpschijven kunnen tijdens het
gebruik breken en de gebruiker zwaar verwonden.
Controleer regelmatig de slijpschijven op
beschadigingen. Een gebrekkige slijpschijf mag niet
gebruikt worden. Draag altijd beschermende kleding.
•
Diamantslijpschijven vóór het gebruik controleren. De
diamantslijpschijven moeten perfect gemonteerd zijn en
vrij kunnen draaien. Proefdraaien minimaal 30 seconden
zonder belasting uitvoeren. Beschadigde, onronde of
vibrerende diamantslijpschijven niet gebruiken.
Sleuven in dragende wanden vallen onder de norm
DIN 1053 deel 1 of onder landspecifieke bepalingen.
Deze voorschriften moeten absoluut opgevolgd
worden. Voor het arbeidsbegin altijd de
verantwoordelijke staticus, architect of de
desbetreffende bouwleiding raadplegen.
De toegelaten sleufdiepte evenals de sleufbreedte is
afhankelijk van de sleuflengte, de wanddikte en het
gebruikte bouwmateriaal.
Uitgeworpen voorwerpen of vloeistoffen:
Tijdens het frezen kunnen schijf- of
werkstofdeeltjes uw ogen verwonden.
Draag bij werkzaamheden met het apparaat een
veiligheidsbril.
Verwijdering
De verwijderinginstructies zijn met pictogrammen
aangegeven die op het apparaat, resp. op de verpakking, te
vinden zijn. Een beschrijving van de afzonderlijke
betekenissen is in het hoofdstuk “Aanduidingen op het
apparaat” te vinden.
•
•
Eisen aan de bedienende persoon
•
De bedienende persoon moet, voor het gebruik van het
apparaat, de gebruiksaanwijzing goed gelezen hebben.
•
Kwalificatie
Behalve een uitvoerige instructie door vakkundig
verkooppersoneel is er geen speciale kwalificatie voor het
gebruik van het apparaat nodig.
Het apparaat voldoet aan de eisen van de EN 61000-3-11
en is aan bijzondere aansluitingsvoorwaarden
onderworpen. Dit betekent dat een gebruik aan
willekeurige, vrij kiesbare aansluitingspunten niet
toegelaten is.
Het apparaat kan bij ongunstige netverhoudingen tot
voorbijgaande spanningsschommelingen leiden.
Het apparaat uitsluitend te gebruiken aan aansluitpunten
die een maximale toegelaten netimpendantie van Zmax =
0,233 Ω niet overschrijden.
Als gebruiker dient u vast te stellen – indien nodig – dat
uw aansluitingspunt, waaraan u het apparaat wenst aan
te sluiten, aan de boven genoemde eis voldoet.
Montage en de éérste ingebruikneming
Het apparaat is bij levering al voorgemonteerd.
Hier wordt, uitgaand van de gedemonteerde machine,
getoond hoe u de diamantslijpschijven kunt monteren,
resp. de sleufbreedte instellen.
Minimale leeftijd
Het apparaat mag slechts door personen gebruikt worden van
16 jaar of ouder.
Uitzondering hierop is het gebruik door jeugdige personen bij
een beroepsopleiding ter verkrijging van vaardigheid en
indien dit onder toezicht van een opleider plaats vindt.
Voer de montage van de afzonderlijke onderdelen in de
aangegeven volgorde uit. Let op de juiste volgorde van
montage van de onderdelen volgens de afbeeldingen.
Afb. 2
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 2 + 4)
Om het apparaat te kunnen gebruiken is enig passend
onderricht, door een vakman, resp. de bedieningsaanwijzing,
voldoende. Een speciale scholing is niet noodzakelijk.
Afb. 3
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 9)
Afb. 4
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 10)
Technische gegevens
Aansluiting
Frequentie:
Beveiligingsklasse:
Max. Vermogen:
Motortoerental:
Aansluitkabel:
Schijfdiameter:
Snijdiepte:
Snijbreedte in mm:
Geluidsniveau:
Gewicht ca.:
Artikel nr.
Afb. 5
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 12/1x)
Let op de draairichting van de diamantslijpschijven.
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Boring 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
Afb. 6
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 6 + 7 resp. pos. 5)
Kies d.m.v. een afstandsring de gewenste sleufbreedte. In het
getoonde voorbeeld is dit met beide dikke schijven de
maximale afstand.
Afb. 7
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 12/1x)
Afb. 8
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 8)
Afb. 9
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 13)
Transport en opslag
•
•
Het apparaat mag nooit aan de kabel getransporteerd
worden.
Een niet gebruikt werktuig moet in een droge, afgesloten
ruimte bewaard worden.
Afb. 10
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 3)
Afb. 11
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 4)
Veiligheidsinstructies voor de éérste ingebruikneming
•
Afb. 12
Stekker uitsluitend bij een uitgeschakeld apparaat in het
stopcontact steken.
32-NL
Bediening (Afb. 1, 6, 13, 14, 15 + 16 )
Veiligheidsinstructies voor de bediening
Afb. 13
Het apparaat moet met een veiligheidsschakelaar (13/1)
uitgerust worden.
Deze moet ingedrukt zijn voordat u de inschakelaar (13/2)
gebruikt. Anders zal het apparaat niet starten. Laat beide
schakelaars los om het apparaat uit te schakelen.
•
•
•
Afb. 14 + 6
Stel de gewenste snijdiepte, zoals op afb. 6, in.
Aanwijzing: Om onnauwkeurigheid op te heffen, die bij het
uitbreken van de verbindingen ontstaat, moet de snijdiepte
vooraf ca. 3 mm dieper ingesteld worden als de gewenste
sleufdiepte.
Schakel nu het apparaat in en voer het voorzichtig in het
materiaal (14/1). Voer nu het apparaat in de richting (14/2) met
aangepaste aanvoer. Het apparaat moet steeds tegenlopend
werken; daarom met het apparaat niet in de andere richting gaan!
Het apparaat probeert anders ongecontroleerd uit de sleuf te
springen en kan daarmee letsels veroorzaken.
Afb. 15 + 16
Het apparaat is met een laser voor het aangeven van de snijlijn
uitgerust. Met deze schakelaar kan de laser, door instelling op de
positie (ON), resp. (OFF) ingeschakeld, resp. uitgeschakeld
worden.
Stel de laser, met behulp van de batterijen en verwijder de twee
schroeven los te maken (afb. 16). Vervolgens plaatst u de
batterijen opnieuw, en nu ook weer op de laser. Nu kunt u
uitlijnen van de laser. Nu verwijder de batterij en draai de
schroeven.
Afb. 1 + 17
Verwijder de overgebleven verbinding in het materiaal met de
meegeleverde sleufbeitel (afb. 1/11).
Druk hiervoor de beitel in de sleuf en druk dan de beitel naar het
midden toe. Daardoor zal de verbinding uitbreken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zie ook Algemene veiligheidsinstructies en
Veiligheidsinstructies voor de éérste ingebruikneming.
Aanwijzingen stap voor stap
•
•
•
•
•
Markeer het gewenste zaagverloop m.b.v. een
slagkoord.
Sluit de frees aan een stofzuiger aan.
Gebruik de noodzakelijke beschermende kleding, zoals
beschermingsmasker tegen stof, veiligheidsbril en
gehoorbeschermer.
Voer nu aan de bovenkant van de snede langzaam de
diamantschijf in het metselwerk in en voer de snede
langzaam trekkend uit.
Na gebruik moet het apparaat grondig gereinigd worden.
Storingen - Oorzaken - Oplossingen
Geen snijvermogen:
1. Schijf is bot.
Schijf slijpen of vervangen.
Het apparaat mag enkel met stofafzuiging
gebruikt worden. De gebruikte stofzuiger moet
voor het afzuigen van steenstof goedgekeurd
zijn. Bij storing van het stofafzuigsysteem moet
het werkproces onmiddellijk onderbroken
worden en de frees uitgeschakeld worden. Pas
als de storing in het stofafzuigsysteem is
verholpen, mogen de werkzaamheden
voortgezet worden.
•
•
Gebruik het apparaat pas nadat u de gebruiksaanwijzing
aandachtig hebt gelezen.
Let op alle, in de gebruiksaanwijzing aangegeven,
veiligheidsinstructies.
Gedraagt u zich verantwoord tegenover andere
personen.
Raak tijdens de werkzaamheden in geen geval de
slijpschijf aan.
Apparaat altijd met de handen aan beide grepen
verplaatsen.
Veiligheidsbril, gehoorbeschermer en
beschermingmasker tegen stof dragen.
Het apparaat enkel voor steenbewerking in droog
materiaal gebruiken.
Slijpschijven worden tijdens de werkzaamheden erg
heet; niet aanraken voordat deze zijn afgekoeld.
Uitsluitend met afzuiging gebruiken.
Apparaat loopt niet:
2. Kabel defect.
Kabel vervangen of repareren.
Grote stofontwikkeling:
1. Stofzuigerzak is vol.
Stofzuigerzak vervangen.
Met dit apparaat kunnen geen afrondingen
gesneden worden omdat de diamantslijpschijven in
dit geval in het werkstof kantelen.
Bij doorsnijden van plaatwerkstoffen moeten deze
op een vaste ondergrond liggen of ondersteund
worden.
Bij het maken van muurdoorbraken, bijv. met een
boorhamer, kan het afbarsten van materiaal aan de
oppervlakte verregaand verhinderd worden, als met
het apparaat éérst een sleuf met een maximale
snijdiepte wordt gemaakt.
Bij het zagen van bijzonder harde werkstoffen, bijv.
beton met veel kiezel, kan de diamantslijpschijf
oververhit raken en daardoor beschadigd worden.
Een rond de diamantslijpschijf lopende
vonkenkrans wijst daar duidelijk op. In dit geval het
proces onderbreken en de diamantslijpschijf korte
tijd onbelast laten afkoelen.
Merkbaar verminderde arbeidsvordering en een
meelopende vonkenkrans zijn tekenend voor een
botte diamantslijpschijf. Door korte sneden in een
schurend materiaal (bijv. kalzandsteen) kan deze
weer geslepen worden.
Inspectie en onderhoud
•
•
33-NL
Enkel een regelmatig onderhouden en een goed
verzorgd apparaat kan een tot tevredenheid werkend
hulpmiddel zijn. Onderhoud- en verzorgingsgebreken
kunnen tot onvoorziene ongevallen en letsels leiden.
Voer een grondige reiniging van het apparaat uit en
controleer de diamantslijpschijf op veiligheid.
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Divieti:
Imballo:
Avviso:
Giri in minuto
Peso
lama sega
34-I
•
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle FBL; QS
•
•
Applicate norme armonizzate:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35-I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
2.
•
•
9.
•
•
36-I
•
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Bore 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
Fig. 7
(Parti ed accessori in fornitura: Fig. 1 pos. 12/1x)
Fig. 8
(Parti ed accessori in fornitura: Fig. 1 pos. 8)
37-I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38-I
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Tilalmak:
Súly
39-H
•
•
•
•
HU
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40-H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
•
2.
•
•
•
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Viselte 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
Ábra 12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43-H
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
e-Mail:
[email protected]
Ovitek:
Naprava odgovarja standardom EU
Zavarujte pred vlago
Ovitek mora stati navpično.
Teža
maks. zmogljivost rezanja
Opozorilo:
Ukazi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
44-SLO
SI
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45-SLO
•
•
•
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
9.
•
2.
•
•
•
3.
•
•
46-SLO
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Bore 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
•
•
•
47-SLO
•
•
•
•
48-SLO
Telefon: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail:
[email protected]
Snaga motora
Težina
Naredbe:
Opseg isporuke (Silka br. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
49-HR
HR
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ureñaj specifične sigurnosne informacije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
50-HR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
9.
•
•
2.
•
•
51-HR
Preporuke prije upotrebe
Kvalifikacija
Obuka
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Provrt 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
•
52-HR
•
•
•
•
•
53-HR
54
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed