Sony RM-V202T De handleiding

Sony RM-V202T De handleiding
3-264-085-41(1)
6 Ga naar “Stap 2: Controleren of het codenummer werkt” om
de instellingen te voltooien.
Remote Commander
RM-V202T
Als u in stap 4 op de verkeerde toets drukt
Druk op de 1 toets terwijl u de S (SET) toets ingedrukt houdt en
ga terug naar stap 2.
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning (på baksidan)
© 2004 Sony Corporation
Stap 2: Controleren of het codenummer werkt
1 Schakel de component in die u wilt instellen.
2 Richt de afstandsbediening op de component en druk op een
Printed in China
toets om te controleren of de toets werkt.
Druk bijvoorbeeld op de 1 toets om te controleren of deze
werkt voor de component.
Nederlands
De batterijen vervangen
De afstandsbediening instellen
Informatie over het vooraf instellen van de
afstandsbediening
De afstandsbediening wordt in de fabriek ingesteld voor het
bedienen van Sony-componenten.
Als u de afstandsbediening gebruikt met een Sony-component,
hoeft u de afstandsbediening niet vooraf in te stellen voordat u
deze gebruikt.
Wilt u de afstandsbediening instellen voor gebruik met
componenten van andere fabrikanten (niet Sony) of met een
component die niet is ingesteld in de fabriek, dan moet u de
instructies in deze handleiding volgen om de afstandsbediening
vooraf in te stellen met het juiste codenummer voor de
componenten. Raadpleeg ook de bijgeleverde “Componentcodenummers”.
Componenten die
vooraf kunnen
worden ingesteld
Televisie
Videorecorder/
Satelliet-ontvanger/
DVD-speler/Televisie
Toets
TV
VCR
SAT
DVD
Fabrieksinstelling
Televisie van Sony
VHS-videorecorder
van Sony (VTR3)
Satelliet-ontvanger
van Sony
DVD-speler van Sony
Opmerkingen
Opmerkingen
Opmerkingen over batterijen
•Combineer geen oude batterijen met nieuwe batterijen en
combineer geen verschillenden typen batterijen.
•Als de batterijen elektrolyt lekken, maakt u de batterijhouder
schoon met een doek en vervangt u de oude batterijen door
nieuwe batterijen. Verwijder de batterijen als u de
afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt om te
voorkomen dat batterijen elektrolyt gaan lekken.
De code instellen
Voer stap 1 en 2 hieronder uit voor elke component die u wilt
gebruiken met de afstandsbediening.
Stap 1: Het codenummer invoeren
1 Raadpleeg de bijgeleverde “Component-codenummers” om
het driecijferige codenummer voor de gewenste component te
vinden.
Als er meerdere codenummers worden weergegeven,
gebruikt u het nummer dat als eerste wordt weergegeven om
de volgende procedure uit te voeren.
Als u bijvoorbeeld een televisie van Philips instelt, gebruikt u
het codenummer 086.
Zie “De juiste code zoeken” als de gewenste component niet
wordt weergegeven.
Zorg dat u nieuwe batterijen bij de hand hebt voordat u de
batterijen vervangt.
Opmerking
1
2
VCR
SAT
DVD
in.
Als u bijvoorbeeld een code voor een
televisie van Philips invoert, voert u
codenummer -86 in.
5 Druk op de t toets en laat deze weer
los om het codenummer in het geheugen
van de afstandsbediening op te slaan.
Als u alle codenummers voor uw component in de lijst hebt
geprobeerd en de afstandsbediening werkt nog steeds niet (of
uw component wordt niet vermeld in de “Componentcodenummers”), probeert u de volgende procedure.
Voordat u de zoekfunctie start
Zet de componenten in de volgende stand om de zoekfunctie
naar behoren te laten werken.
TV: worden ingeschakeld
Andere componenten: worden uitgeschakeld
1 Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de 1 toets.
2 Druk op de afstandsbediening op de toets van de component
die u wilt instellen.
3 Druk op de PROGR+ toets en laat deze weer los. Druk op de
1 toets en laat deze weer los.
4 Herhaal stap 3 totdat het juiste codenummer is gevonden.
Als u op de PROGR+ toets en vervolgens op de 1 toets drukt,
wordt een nieuw codenummer verzonden.
Probeer de nummers totdat uw apparaat als volgt reageert:
• TV: worden uitgeschakeld.
• Andere componenten: worden ingeschakeld.
• TV-toestel zonder aan/uit-schakelaar: er wordt afgestemd
op een hoger genummerde televisiekanaal (+).
Wees geduldig. De afstandsbediening kan wel 120 pogingen
nodig hebben om het juiste codenummer te vinden.
In de fabriek worden respectievelijk “videorecorder”
“satelliet-ontvanger” en “DVD-speler” toegewezen aan de
toetsen VCR, SAT en DVD. U kunt echter ook andere
componenten toewijzen aan deze toetsen. Zie “Het
componenttype voor de toetsen VCR, SAT en DVD wijzigen”
voor meer informatie.
4 Voer het codenummer van de component
De juiste code zoeken
0
8
6
Het codenummer
5 Als de juiste code is gevonden, drukt u op de t toets om het
codenummer in het geheugen van de afstandsbediening op te
slaan.
6 Controleer of de afstandsbediening de overige functies van de
component kan bedienen door op de bijbehorende toetsen op
de afstandsbediening te drukken. Als de functies goed werken,
bent u klaar met het instellen van de afstandsbediening.
Als de component niet goed werkt, herhaalt u stap 1 tot en met 5
en zoekt u een andere code.
Zie “Problemen oplossen” als de afstandsbediening nog steeds
niet goed werkt.
Een bedieningsreeks programmeren
1 Druk op de selectietoets van de gewenste component.
(U kunt alleen “televisie” of “satelliet-ontvanger” selecteren.)
Het componenttype voor de toetsen
VCR, SAT en DVD wijzigen
In de fabriek is “videorecorder” toegewezen aan de VCR toets,
“satelliet-ontvanger” aan de SAT toets en “DVD-speler” aan de
DVD toets. Als u de volgende procedure uitvoert, kunt u deze
instelling wijzigen zodat u elke component kunt toewijzen aan
deze toetsen.
1
2
3
4
2 Houd de gewenste macrotoets ingedrukt en druk op volgorde
op de toetsen die zijn vereist voor de gewenste bediening.
Wilt u bijvoorbeeld 1 t 2 t ENT programmeren onder de
N toets, dan houdt u eerst N ingedrukt, drukt u
achtereenvolgens op 1, 2 en ENT en laat u vervolgens N
los.
Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de 1 toets.
Opmerkingen
Druk op de toets VCR, SAT of DVD.
Druk op de x (stop) toets en laat deze weer los.
Druk op een van de volgende toetsen en laat deze weer los:
1 een videorecorder toewijzen
3 een satelliet-ontvanger toewijzen
8 een televisie toewijzen
- een DVD-speler toewijzen
5 Druk op de t toets en laat deze weer los.
6 Voer het codenummer van de component in door stap 2 tot en
met 6 bij “Het codenummer invoeren” of stap 1 tot en met 6
bij “De juiste code zoeken” uit te voeren.
gewenste component op de
afstandsbediening.
TV
VCR
Als u problemen hebt met het instellen of gebruiken van de
afstandsbediening:
•Voer de procedures bij “De code instellen” zorgvuldig uit
wanneer u de afstandsbediening instelt. Als de code die voor
uw component is opgegeven niet werkt, probeert u de overige
codes voor de component, in de volgorde waarin deze worden
weergegeven. Als alle codes niet werken (of de component
staat niet in deze handleiding), kunt u de procedures bij “De
juiste code zoeken” proberen.
•Richt de afstandsbediening rechtstreeks op het apparaat en
controleer of er geen obstakels zijn tussen de
afstandsbediening en de component.
•Controleer of de batterijen niet leeg zijn en of deze op de juiste
wijze in de afstandsbediening zijn geplaatst.
•Controleer of de toets voor de TV, VCR, SATof DVD is
ingedrukt om de gewenste component te kiezen.
•Controleer of de component geschikt is voor
infraroodafstandsbediening. Als de component bijvoorbeeld
wordt geleverd zonder afstandsbediening, kan de component
wellicht niet worden bediend met een afstandsbediening.
•Als het probleem daarmee niet is verholpen, stelt u de
afstandsbediening opnieuw in op de fabrieksinstelling door
tegelijkertijd op de toetsen 1, t en 2– te drukken.
Klantenservice
Een programma wijzigen of wissen
Een component bedienen
1 Druk op de toets van de
•Als u meer dan vier handelingen programmeert en u op de
bijbehorende toetsen in stap 2 hierboven drukt, worden alleen
de eerste vier toetsen die zijn ingedrukt, geprogrammeerd.
•Als u slechts één handeling programmeert onder een
macrotoets, wordt het instellen van de bediening geweigerd.
•U kunt de Channel Macro functie voor maximaal drie
componenten programmeren. Wilt u een vierde component
programmeren, dan moet u eerst alle macrotoetsen voor een
component wissen.
•Als u de Channel Macro functie hebt geprogrammeerd voor
bediening van de televisie of satelliet-ontvanger, kan de toets
die als macrotoets wordt gebruikt, niet worden gebruikt voor
Fastext toetsen.
Problemen oplossen
SAT
DVD
2 Richt de afstandsbediening direct op de component.
3 Druk op de toets voor de functie die u wilt gebruiken.
Zie “Beschrijving van de toetsen op de afstandsbediening” voor
een volledige beschrijving van de toetsen op de
afstandsbediening.
Opmerkingen over het gebruik van de
afstandsbediening
Gebruik deze afstandsbediening op dezelfde manier als de
afstandsbedieningen die bij de componenten worden geleverd.
• Met deze afstandsbediening worden de functies van de
componenten niet uitgebreid. De functies van de
afstandsbediening worden beperkt tot de functies van de
componenten. Als de televisie bijvoorbeeld geen MUTING
functie heeft, werkt de % toets op deze afstandsbediening niet
met uw televisie.
• Bepaalde functies van de component werken mogelijk niet met
deze afstandsbediening.
Als u de instelling wilt wijzigen of u een geprogrammeerde
bediening niet meer gebruikt, voert u de onderstaande
procedure uit om het programma te overschrijven of te wissen.
1 Houd de macrotoets ingedrukt die u wilt wijzigen of wissen.
2 Wacht ongeveer drie seconden en druk op de nieuwe
volgorde van de toetsen. Als u het programma wilt wissen,
houdt u -, ingedrukt en drukt u op ENT waarna u deze
loslaat.
3 Laat de macrotoets los.
Opmerking
Wacht ten minste drie seconden in stap 2 hierboven. Als u de
macrotoets ingedrukt houdt en wacht, worden de
geprogrammeerde signalen verzonden. Richt u de
afstandsbediening op de component, dan kunnen de
geprogrammeerde bedieningen wellicht worden uitgevoerd
voordat u verder gaat met de procedure.
Hulplijn
beschikbaar
Als u vragen of problemen hebt met
betrekking tot de afstandsbediening die
niet in deze handleiding worden
behandeld, kunt u de hulplijn van de
klantenservice bellen.
Het nummer van de hulplijn wordt
vermeld op de garantiekaart.
Beschrijving van de toetsen op de
afstandsbediening
Algemeen
S
TV
VCR
SAT
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-
0
2ENT
PROGR
MENU
GUIDE
OK
REC
1 Druk op S (SET) terwijl u 1
ingedrukt houdt om de
afstandsbediening in te
stellen.
5 2+: volume omhoog.
2–: volume omlaag.
7 Het volume op de televisie
dempen.
qa De stroom van de
geselecteerde component
in- en uitschakelen.
qs Selectietoetsen voor
componenten.
Wilt u schakelen tussen de
bediening van elke
component, dan drukt u op
de toets die is toegewezen
aan die component.
z De cijfertoets 5 en de
PROGR+ toets hebben een
voelstip voor extra
gebruiksgemak.
Een televisie bedienen
2 Een andere zender kiezen.
U kunt de televisie ook
inschakelen met deze
toetsen.
3 Tweecijferige nummers
kiezen.
Dit werkt op dezelfde
manier als de
afstandsbediening van de
televisie.
4 De invoermodus wijzigen.
6 Overschakelen naar
Teletekst.
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 Oproepen van het MENU
scherm.
qd Een zender kiezen met een
nummer tussen 20 en 29.
qf PROGR+:
Programma verder.
PROGR–:
Programma terug.
qg De televisie inschakelen.
Van Teletekst naar de
televisie schakelen.
qh De functie JUMP,
FLASHBACK of
CHANNEL van de televisie
bedienen, afhankelijk van
de fabrieksinstelling.
qk De selectie invoeren.
ql Fastext toetsen.
Een videorecorder bedienen
Een kanaal met één toets instellen
(Channel Macro functie)
U kunt de Channel Macro functie programmeren voor de
onderstaande toetsen (macrotoetsen).
U kunt bijvoorbeeld het televisiekanaal wijzigen door op de N
toets te drukken in plaats van achtereenvolgens op 1, 2 en de
ENT toets te drukken.
De macrotoetsen zijn:
N, m, M, x, X en zREC.
(Alleen tijdens het bedienen van de “televisie” of “satellietontvanger”.)
De bedieningsreeks die kan worden geprogrammeerd, moet
bestaan uit een reeks waarbij achtereenvolgens twee tot vier keer
op de toetsen - tot en met 9 of op de ENT toets wordt gedrukt.
2 Een andere zender kiezen.
3 Tweecijferige nummers
kiezen.
Dit werkt op dezelfde
manier als de
afstandsbediening van de
videorecorder.
4 Wisselen tussen de
ingangssignalen voor de
televisie.
6 Het weergavevenster
weergeven.
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 MENU openen.
0, ql en w;
N: Afspelen.
x:
Stoppen.
m: Terugspoelen.
M: Vooruitspoelen.
zREC: Druk op N terwijl
u zREC ingedrukt
houdt om op te
nemen.
X:
Pauzeren.
qd Een programma selecteren
met een nummer tussen 20
en 29.
qf PROGR+:
Programma verder.
PROGR–:
Programma terug.
qg De invoermodus wijzigen.
qk De selectie invoeren.
Een satelliet-ontvanger bedienen
2 Een andere zender kiezen.
3 Tweecijferige nummers
kiezen.
Dit werkt op dezelfde
manier als op de
afstandsbediening van de
satelliet-ontvanger.
4 Omschakelen van het
ingangssignaal (H/V).
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 Oproepen van het MENU
scherm.
qd Een nummer kiezen tussen
20 en 29.
qf PROGR+:
Programma verder.
PROGR–:
Programma terug.
qh De functie JUMP,
FLASHBACK of
CHANNEL RETURN van
de satelliet-ontvanger
bedienen, afhankelijk van
de fabrieksinstelling.
qj Master Guide openen.
qk De selectie invoeren.
ql Fastext toetsen.
TV/VCR/COMBO
Nederlands
TV/VCR/COMBO*
In de linkerkolom staat het merk (Brand), in de middenkolom de
component (TV, VCR of COMBO) en in de rechterkolom het
codenummer (Code no.).
* COMBO staat voor een televisie/videorecorder-combinatie.
SAT (satelliet-ontvanger)
In de linkerkolom van de tabel staat het merk (Brand) en in de
rechterkolom het codenummer (Code no.).
digital: digitale satelliet-ontvanger
analog: analoge satelliet-ontvanger
DVD
In de linkerkolom van de tabel staat het merk (Brand) en in de
rechterkolom het codenummer (Code no.).
Svenska
Een DVD-speler bedienen
2 Cijfertoetsen: items
instellen die zijn
geselecteerd in het venster.
3 Voor keuze van de
nummers 10 en hoger.
4 Het geluid wijzigen.
6 De huidige afspeelstatus in
het venster weergeven.
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 Het DVD-menu weergeven.
0 Druk op N terwijl u zREC
ingedrukt houdt om op te
nemen.
Laat eerst N los en
vervolgens zREC.
qd De instelling invoeren.
Items instellen die zijn
geselecteerd in het venster.
qf PROGR+:
Verdergaan naar de
volgende locatie of
het volgende liedje.
Programma verder.
PROGR–:
Teruggaan naar de
vorige locatie of het
vorige liedje.
Programma terug.
qg De ondertiteling wijzigen.
qh Het titelmenu weergeven.
qj De geselecteerde tekens uit
het venster verwijderen.
Het deck selecteren.
qk Items uitvoeren die zijn
geselecteerd in het venster.
ql N: Afspelen.
m: Terugspoelen.
M: Vooruitspoelen.
x:
Stoppen.
w; X:
Pauzeren.
Technische gegevens
Bedienbare afstand Ongeveer 7 m (afhankelijk van de component
van elke fabrikant)
Stroomvereisten
Twee R6 (AA-formaat) batterijen (niet
bijgeleverd)
Levensduur van de batterij
Ongeveer 6 maanden (afhankelijk van het
gebruik)
Afmetingen
Ongeveer 55 × 200 × 32 mm (w/h/d)
Gewicht
Ongeveer 95 g (zonder batterijen)
S
Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de
1 toets.
Tryck på 1 medan du håller S (SET) nedtryckt.
TV
VCR
SAT
DVD
Brand
De geldigheid van het CE-keurmerk is beperkt tot de landen waar
dit keurmerk wettelijk moet worden nageleefd, hoofdzakelijk in de
landen van de EER (Europese Economische Ruimte).
Component
Sony
TV
VCR (VTR1:Betamax)
VCR (VTR2:8mm)
VCR (VTR3:VHS)
VCR (VTR4:DV)
VCR (VTR5:DV)
VCR (VTR6:DV)
Aiwa
TV
VCR
Akai
TV
VCR
Alba
TV
VCR
Amstrad
VCR
Audio Sonic TV
Baird
VCR
B&O
TV
(Bang&Olufsen) VCR
Beko
TV
Bestar
TV
Blaupunkt
TV
VCR
Blue sky
TV
Brandt
TV
Brionvega
TV
Bush
TV
VCR
CGM
TV
VCR
COMBO
Clatronic
TV
VCR
Continental
TV
Crown
TV
Daewoo
TV
VCR
COMBO
Deccacolour TV
Dual
TV
Emerson
TV
Fenner
TV
Ferguson
TV
VCR
COMBO
Finlux
TV
First line
TV
Fisher
TV
VCR
Fraba
TV
Funai
TV
VCR
GoldStar/LG TV
VCR
COMBO
Goodmans
TV
Code No.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving.
c
De batterijen installeren
TV
• Voer eerst deze instelprocedures opnieuw uit met de andere
codes voor de component (raadpleeg de bijgeleverde
“Component-codenummers”).
• Als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt en u alle
codenummers in de lijst voor uw component hebt geprobeerd,
past u de zoekmethode toe die wordt beschreven bij “De juiste
code zoeken”.
De Channel Macro functie werkt wellicht niet goed met
bepaalde componenten.
c
3 Druk op de toets van de
component
die u wilt instellen.
Schuif de batterijhouder open en plaats twee R6 (AA-formaat)
batterijen (niet bijgeleverd).
Lijn de + en – polen van de batterijen uit met + en – in de
batterijhouder.
S
en druk op de 1 toets.
U kunt het codenummer noteren op het label aan de
binnenkant van het deksel van de batterijhouder.
Als de afstandsbediening niet werkt
•Vervang beide batterijen door nieuwe batterijen.
•Vervang de batterijen binnen 3 minuten, anders worden de
ingestelde codenummers gewist.
2 Houd de S (SET) toets ingedrukt
bijbehorende functies van de component bedienen.
Opmerking
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende
stappen van de zoekprocedure, anders wordt de invoerstand
uitgeschakeld.
c
•De afstandsbediening kan worden ingesteld voor één
component per toets, tenzij de codenummers voor
verschillende componenten gelijk zijn. U kunt de
afstandsbediening bijvoorbeeld niet instellen om een televisie
van Sony en een televisie van Panasonic tegelijkertijd te
bedienen, omdat deze componenten verschillende
codenummers hebben.
•U kunt zelfs een component van Sony wellicht niet bedienen
met de fabrieksinstelling. Voer in dat geval de procedure uit bij
“De code instellen”.
In normale omstandigheden gaan batterijen ongeveer zes
maanden mee. Als de afstandsbediening niet goed werkt, zijn de
batterijen wellicht leeg. Vervang de batterijen door nieuwe
batterijen.
3 Controleer of de overige toetsen van de afstandsbediening de
Opmerking
Grundig
Hansol
Hitachi
Höher
Hyper
ICE
Inno-Hit
Irradio
JVC
VCR
COMBO
TV
VCR
COMBO
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VCR
Code No.
001 002 003 004 005 006 007
001 007 010 011
002 008
003 009
004
005
006
051
033 065 045
061 011 020 056 062
041 034 043
081 062
039
039
081
049 042
083
064
025
013
026 028
018 030
013
037
048 046
121 081 075 062 010 119
041
029
046 013 044 045
TV 029&VCR 013
013 014
039
076
024 033 065
074 011 013 067 123 124
058 057
TV 074&VCR 057
012 084 085
013 047
086 125
068 008
038 066 042 041 037
067 023 024
TV 074&VCR 057
022
013 056
056
039
013
065
029
092 098 101 011 017 018 013 116
052 046
TV 054&VCR 052
020 011 062 037 013 014 015 075
120
058 012
TV 074&VCR 058
091 026 027 009 022 104
013 021 018
TV 009&VCR 013
117
089 093 094 052 053 010 011 015
105
047 035 048
125 086
025 008
062
010
011 062 068
077 062 078 114
015 030 059 016
Wordt vervolgd op de achterkant
Fortsä2ttning på baksidan
Component
Code No.
Brand
Component
Code No.
Kendo
TV
VCR
COMBO
TV
TV
TV
VCR
COMBO
054 013
052
TV 054&VCR 052
010
106
102 011 017 018 107 086
027 052 012
TV 011&VCR 012, TV 017&VCR 012,
TV 018&VCR 012
022 045
032
063 013 065
091 064 056 073 033 076 007 026
068 011
036 046
TV 051&VCR 038, TV 052&VCR 038
013
071 072 069 070
062 063
030 029
055
011
099 020 021 045 036 035 034
032 049
034 035
049
036 035
032
044 039 040
024 023
011 068
036 034 037
062
051 015 049 050 086
040
TV 051&VCR 038
096 079 080 112 113
028 031
086 087 088 089 011 015 095 098
101 102 013 014 015 019
018 012 017 019 014 029
TV 013&VCR 018, TV 013&VCR 012
011
013 015
014 012 013
059
013
013
013
015
068 108 118
045
100 032 037 023 039 040 044 042
041
023 024 060 025
020
032
089 097 084 085 018 016 017 011
012 109 122
053 055 056 061 022
TV 060&VCR 022, TV 014&VCR 022,
TV 060&VCR 055, TV 060&VCR 053
056 110
050 049
095 011 047 013 062 106 115
018 012 020
TV 013&VCR 012
086 106
039
031 045
045 041
082 111
032
026 027
020 049
045 011
068 013
TV 068&VCR 057
Supervision
Tandberg
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
TV
VCR
TV
VCR
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
013
031
058
013
010
013
100 032 037 040 039 043 023
025 026
100 037 032 042 044
066 023 068 054
TV 074&VCR 057
011
049 052
058 057 103
051 022
090 125
013 020
026 040 052 012
013
126
013
052
013 068 047 014
014 038
TV 051&VCR 038
Kiton
Lenco
Loewe
Luxor
Mark
Matsui
TV
VCR
TV
TV
VCR
COMBO
Medion
TV
Mitsubishi
TV
VCR
Miver
TV
NEC
TV
NEI
TV
Nokia
TV
VCR
Nokia/ITT
TV
VCR
Nokia Oceanic TV
VCR
Nordmende TV
VCR
Okano
TV
VCR
Onwa
TV
Orion
TV
VCR
COMBO
Panasonic
TV
VCR
Philips
TV
Phoenix
Phonola
Pioneer
Provision
PYE
Radio
Radiola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
VCR
COMBO
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Sinudyne
Supertech
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
TV
TV
COMBO
Tatung
Teac
Techimagen
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
United
Universum
Vestel
Vieta
W.W.House
Watson
DVD
SAT (analog)
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Sony
ADB
Amstrad
Galaxis
Grundig
Hyundai
Jerrold
Kathrein
Matsui
Nikko
Nokia
NTV plus
Pace
Radix
SABA
001
062
024
026
026
044
038
022
025
021
037
040
016
024
028
047
003
034
068
032
004
007
Sony
001
039
015
037
031
035
029
006
020
031
018
Sky Master
Technisat
Thomson
Watson
Zehnder
002 023 059
031 010 012 014
027 035 065
020
011
032
070
006
018
060 061
033 008 009
005
019 045 066
084
013 050 068 069
SAT (digital)
Brand
Code No.
Sony
Amstrad
CANAL+
Ferguson
Galaxis
Gold box
Grundig
HIRSCHMANN
Kathrein
Nokia
Pace
Panasonic
Philips
Radix
SABA
Samsung
Sky Master
Strong
Technisat
Thomson
TPS
Zehnder
042
046
006
074
030
036
074
063
043
017
015
067
054
029
086
087
085
089
039
071
055
048
057 (terrestrial)
042
053 072
049 022
056 076 077
041
078
052
088
090 091
051 079 080
074 075 083
064 081 082
Aiwa
Bose
Bush
Cyberhome
Daewoo
Denon
Funai
Grundig
Harman/
Kardon
Hitachi
Jamo
JVC
Kenwood
KLH
LG
Marantz
Matsui
Mitsubishi
Mustek
Nakamichi
Onkyo
Panasonic
Philips
Pioneer
RCA
Sharp
Shinco
Samsung
Sylvania
Teac
Thomson
Toshiba
Yamaha
Zenith
Om batterier
Brand
008
038
007
034
010
009
012
030
026
036
032
016
002
043
054
012
021
005
011
022
014
020
022
013
003
006
009
024 023 025
040 041 049
DVD
Obs!
017 002
058
046
061
027 028
045 051
063
004 042
1
2
S
1
2
3
4
Obs!
VCR
SAT
DVD
Obs!
0
SAT
8
DVD
6
Ditt kodnummer
Obs!
VCR
VCR
SAT
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
1-
0
9
2ENT
PROGR
MENU
GUIDE
OK
REC
TV
Obs!
050
053 058
033
060
047 048 055
057
056
056
006
044
062
059
019
Steg 2: Kontrollera om kodnumret fungerar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed