Sony HT-XT1 Handleiding

Sony HT-XT1 Handleiding
Home Theatre
System
©2014 Sony Corporation
Printed in Malaysia
4-487-196-32(1)
HT-XT1
FR
ES
Gebruiksaanwijzing
NL
DE
PL
IT
2FR
3FR
4FR
5FR
6FR
1
2
3
4
5
 (marche/veille) PAIRING
6
suite
7FR
1
2
1
2
3
4
5
3
8FR
Menu
LEVEL
TONE
AUDIO
AUTO
BASS
0
TREBLE
0
SYNC
(Synchronisation AV)
OFF
EFFECT
(Effet sonore)
ON
suite
9FR
Menu
HDMI
ON
P. THRU
(Transfert)
AUTO
10FR
SET BT
ON
BT PWR
(Alimentation
BLUETOOTH)
ON
ON
ON
Menu
SYSTEM
ON
–
–
11FR
Divers
12FR
suite
13FR
Divers
14FR
Remarques
 Ce
suite
15FR
Divers
Remarques
16FR
suite
17FR
Divers
ALIMENTATION
Éteint
18FR
AUTRES
4
5
6
1
2
19FR
Divers
3
20FR
21FR
Divers
22FR
3D
2D
















1280 × 720p à 59,94/60 Hz
















720 × 480p à 59,94/60 Hz








640 × 480p à 59,94/60 Hz




DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2ch 48 kHz ou moins
Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHz ou
moins*
*1
2D
*2
4096 × 2160p à 59,94/60 Hz*1




4096 × 2160p à 50 Hz*1




4096 × 2160p à 23,98/24 Hz*2




3840 × 2160p à 59,94/60 Hz*1
































Divers
23FR
2ES
3ES
4ES
5ES
6ES
1
2
3
4
6
PAIRING
continúa
7ES
1
2
1
2
3
4
5
3
8ES
Menú
LEVEL
TONE
Predeterminado
AUTO
BASS
0
TREBLE
0
OFF
MAIN
OFF
ON
continúa
9ES
Menú
HDMI
10ES
Predeterminado
P. THRU
(Salida directa)
AUTO
ON
ON
ON
ON
A. STBY
(Espera automática)
ON
VER
(Versión)
SYS.RST
(Restablecer sistema)
ON
–
–
Varios
11ES
Varios
Seguridad
 Deje
 No
12ES
Varios
13ES
14ES
Varios
15ES
ALIMENTACIÓN
16ES
continúa
17ES
Varios
1
2
3
18ES
4
5
6
Parte delantera / parte superior
19ES
Varios
Mando a distancia
20ES
21ES
Varios
Modo de espera de BLUETOOTH: 0,5 W o inferior
Dimensiones (aprox.) (an/al/prf)
720 mm × 72 mm × 310 mm
Peso (aprox.)
8 kg
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz*1




4096 × 2160p @ 50 Hz*1




4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz*2




3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz*1




3840 × 2160p @ 50 Hz*1




3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p @ 25 Hz*2




3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2ch 48 kHz o menos
Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHz o menos*
*1
*2
22ES
YCbCr 4:2:0/Compatible solo con 8 bits
Compatible solo con 8 bits
Varios
23ES
WAARSCHUWING
Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of
een inbouwkast.
Om het risico op brand te voorkomen, zorgt u dat de ventilatieopening
van het apparaat niet wordt afgedekt met kranten, tafelkleden,
gordijnen, enz. Stel het apparaat ook niet bloot aan open vuur (zoals
kaarsen).
Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt
enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EUrichtlijnen van kracht zijn.
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met
betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen
worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in
de afzonderlijke service of garantie documenten.
Om het risico op een elektrische schok of brand te voorkomen, zorgt u
dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan vloeistoffen. Plaats dus
geen objecten gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat.
Het toestel blijft onder spanning staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
De stekker wordt gebruikt om het toestel los te koppelen; verbind het
toestel daarom met een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Indien
u een afwijking opmerkt aan het toestel, trekt u het snoer onmiddellijk uit
het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten met batterijen niet bloot aan extreme hitte,
zoals direct zonlicht en vuur.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Aanbevolen kabels
Gebruik degelijk afgeschermde en geaarde kabels voor de verbinding
met hostcomputers en/of randapparatuur.
Dit apparaat werd getest en conform bevonden met de limieten bepaald
in de EMC Richtlijn met een verbindingskabel van minder dan 3 meter.
2NL
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (van toepassing in
de Europese Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een
inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product,
kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan
wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met
batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de
batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan
het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de
batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij
het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude batterijen (in de Europese
Unie en andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor
kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij
tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
3NL
Inhoudsopgave
Handige functies
De functie Controle voor HDMI gebruiken ............................5
"BRAVIA" Sync-functies gebruiken ........................................6
Bediening van het systeem met gebruik van een smartphone
of tablet (SongPal) ............................................................ 7
De instellingen aanpassen ....................................................9
Diverse
Voorzorgsmaatregelen ........................................................ 12
Draadloze technologie van BLUETOOTH ............................ 15
Verhelpen van storingen ..................................................... 17
Onderdelen en bedieningselementen ................................20
Technische gegevens .......................................................... 22
Zie de bijgeleverde Beknopte gids voor de setup en
basisbediening.
4NL
Audio Return Channel (ARC)
Handige functies
Door de functie Controle voor HDMI in te schakelen en een apparaat
aan te sluiten dat compatibel is met de functie Controle voor HDMI
via een High Speed HDMI-kabel, wordt de bediening aanzienlijk
vereenvoudigd met de onderstaande functies.
De functie Controle voor HDMI wordt geactiveerd door "CTRL
(Controle voor HDMI)" op "ON" te stellen (pagina 10). De
basisinstelling is "ON".
Systeem uitschakelen
Wanneer u de TV uitschakelt, worden het systeem en de
aangesloten apparaten tevens automatisch uitgeschakeld.
One-Touch Play
Wanneer u een apparaat (Blu-ray Disc™-speler, "PlayStation®4" etc.)
start dat met het systeem is verbonden middels een High Speed
HDMI-kabel, wordt de aangesloten TV automatisch ingeschakeld en
het ingangssignaal van het systeem naar de vereiste HDMI-ingang
geschakeld.
Opmerkingen
 De
functies hierboven werken mogelijk niet met bepaalde apparaten.
 Afhankelijk van de instellingen van de aangesloten apparatuur werkt de
Geluidscontrole van het systeem
functie Controle voor HDMI mogelijk niet juist. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de apparatuur.
Indien u het systeem inschakelt terwijl u TV kijkt, wordt het TV-geluid
automatisch via de luidsprekers van het systeem weergegeven. Het
volume van het systeem wordt geregeld wanneer u het volume
instelt met de afstandsbediening van de TV.
Wanneer het geluid van de TV via de luidsprekers van het systeem
werd weergegeven alvorens de TV werd uitgeschakeld, zal het
systeem weer automatisch worden ingeschakeld zodra u de
volgende keer de TV weer inschakelt.
5NL
Handige functies
De functie Controle voor HDMI gebruiken
Als de TV geschikt is voor Audio Return Channel (ARC)-technologie
wordt via een High Speed HDMI-kabelverbinding ook een digitaal
audiosignaal van de TV naar het systeem gestuurd. U hoeft geen
aparte audioverbinding te maken voor weergave van het geluid van
de TV via het systeem.
De ARC-functie wordt geactiveerd door "ARC (Audio Return
Channel)" op "ON" te stellen (pagina 10). De basisinstelling is "ON".
"BRAVIA" Sync-functies gebruiken
De hieronder aangegeven, originele Sony-functies kunnen tevens
worden gebruikt met producten die compatibel zijn met "BRAVIA"
Sync.
Energiebesparing
Indien een "BRAVIA" Sync-compatibele TV met het systeem is
verbonden, wordt het energieverbruik tijdens standby verlaagd door
de HDMI-signaaltransmissie te stoppen wanneer de TV is
uitgeschakeld met de pass-through-functie* van het systeem op
"AUTO" gesteld (pagina 10).
De basisinstelling is "AUTO".
Indien een andere TV dan "BRAVIA" is verbonden, moet u dit
onderdeel op "ON" stellen (pagina 10).
* De pass-through-functie voor HDMI-signalen wordt gebruikt voor
weergave van de signalen van de HDMI OUT-aansluiting van dit
systeem, zelfs wanneer het systeem standby is geschakeld.
Opmerkingen over HDMI-aansluitingen
Gebruik een High Speed HDMI-kabel. Als u een Standard HDMIkabel gebruikt, worden 1080p, Deep Color, 3D en 4K beelden
mogelijk niet goed weergegeven.
 Gebruik een erkende HDMI-kabel.
Gebruik een Sony High Speed HDMI-kabel met het kabeltype-logo.
 Het gebruik van een HDMI-DVI-conversiekabel wordt afgeraden.
 Controleer de instelling van de aangesloten apparatuur als het
beeld niet goed is of als het geluid van een met een HDMI-kabel
aangesloten apparaat niet wordt weergegeven.
 Audiosignalen (bemonsteringsfrequentie, bitlengte, enz.) die via
een HDMI-aansluiting worden verzonden, worden misschien door
het aangesloten apparaat onderdrukt.
 Het geluid zal misschien worden onderbroken als de
bemonsteringsfrequentie of het aantal kanalen van uitgestuurde

6NL
audiosignalen van het weergegeven apparaat wordt
overgeschakeld.
 Wanneer het aangesloten apparaat niet geschikt is voor de
technologie voor bescherming van auteursrechten (HDCP), kunnen
beeld en/of geluid van de HDMI OUT-aansluiting van dit systeem
worden vervormd of helemaal niet worden uitgestuurd. Controleer
in dat geval de specificaties van de aangesloten apparatuur.
 Wanneer "TV" als ingangsbron voor het systeem is geselecteerd,
worden de videosignalen van een van de laatst gekozen HDMI IN
1/2/3-aansluitingen via de HDMI OUT-aansluiting uitgestuurd.
 Dit systeem ondersteunt transmissie van Deep Color, "x.v.Colour",
3D en 4K.
 Voor weergave van 3D-beelden, moet u een 3D-compatibele TV en
video-apparaat (Blu-ray Disc-speler, "PlayStation®4" etc.) met het
systeem verbinden middels High Speed HDMI-kabels, een 3D-bril
opzetten en vervolgens de weergave van bijvoorbeeld een 3Dcompatibele Blu-ray Disc starten.
 Voor weergave van 4K-beelden moeten de TV en de spelers die
met het systeem zijn verbonden compatibel zijn met 4K-beelden.
Bediening van het systeem met gebruik van
een smartphone of tablet (SongPal)
1
2
3
4
5
 (aan/standby)
PAIRING
6
Tik op de  (aan/standby)-aanraakknop van het systeem.
De display van het systeem licht op wanneer het systeem wordt
ingeschakeld.
Zoek naar "SongPal" met het Android-apparaat en download
de app.
Start "SongPal" en volg de aanwijzingen op het scherm.
Tik nadat de aanduiding van de BLUETOOTH-verbinding op
het Android-apparaat verschijnt op de PAIRING-aanraakknop
van dit systeem.
De indicator (blauw) van het systeem knippert snel tijdens het
BLUETOOTH-koppelen.
Selecteer "SONY:HT-XT1" uit de BLUETOOTH-apparatenlijst
van het Android-apparaat.
De indicator (blauw) van het systeem licht op wanneer de
verbinding is gemaakt.
Bedien het systeem met de display van het aangesloten
Android-apparaat.
Indicator (blauw) Display
wordt vervolgd
7NL
Handige functies
"SongPal" is de app voor het bedienen van het systeem met gebruik
van uw smartphone of tablet etc.
"SongPal" is verkrijgbaar bij ofwel Google Play™ of App Store.
Deze functie wordt geactiveerd door "BT PWR (BLUETOOTHvermogen)" op "ON" te stellen (pagina 10). De basisinstelling is "ON".
Bij gebruik van een Android™-apparaat
One-touch verbinding met gebruik van het Androidapparaat met ingebouwde NFC-functie (NFC)
1
2
Voer stappen 1 tot 3 uit van "Bij gebruik van een Androidapparaat".
Raak nadat de aanduiding van de BLUETOOTH-verbinding op
het Android-apparaat verschijnt met het Android-apparaat
de N-markering van dit systeem aan.
De indicator (blauw) van het systeem licht op wanneer de
verbinding is gemaakt.
Bij gebruik van een iPhone/iPod touch
1
2
3
4
5
Indicator (blauw)
3
8NL
Bedien het systeem met de display van het aangesloten
Android-apparaat.
Tik op de  (aan/standby)-aanraakknop van het systeem.
De display van het systeem licht op wanneer het systeem wordt
ingeschakeld.
Tik op de PAIRING-aanraakknop van het systeem.
De indicator (blauw) van het systeem knippert snel tijdens het
BLUETOOTH-koppelen.
Stel de iPhone/iPod touch in de koppelingsfunctie en
selecteer "SONY:HT-XT1" uit de BLUETOOTH-apparatenlijst
van de iPhone/iPod touch.
De indicator (blauw) van het systeem licht op wanneer de
verbinding is gemaakt.
Zoek naar "SongPal" met de aangesloten iPhone/iPod touch
en download de app.
Bedien het systeem met de display van de aangesloten
iPhone/iPod touch.
De instellingen aanpassen
U kunt de volgende onderdelen instellen met de MENU-knop op de afstandsbediening.
De instellingen blijven ook behouden wanneer u het netsnoer ontkoppelt.
Menu
LEVEL
TONE
AUDIO
MENU
 
(selecteren)
ENTER
RETURN
Standaard
Voor weergave van Dolby Digital-geluid bij een laag volume. (ON/
AUTO/OFF)
ON: Het geluid wordt gecomprimeerd op basis van de compressieinformatie in het materiaal.
AUTO: Het met Dolby TrueHD gecodeerde geluid wordt
automatisch gecomprimeerd.
OFF: Het geluid wordt niet gecomprimeerd.
AUTO
BASS
De lage tonen worden versterkt. De instelling kan met stappen van
1 vanaf –6 tot +6 worden veranderd.
0
TREBLE
De hoge tonen worden versterkt. De instelling kan met stappen
van 1 vanaf –6 tot +6 worden veranderd.
0
SYNC
(AV synchroon)
Hiermee kunt u het geluid aanpassen wanneer het beeld en het
geluid niet synchroon lopen. (ON/OFF)
OFF
Voor weergave van multiplex-uitzendingen van Dolby Digitalaudio. (M/S (hoofd- en subkanalen)/MAIN (hoofdkanaal)/SUB
(subkanaal))
AAV
(Geavanceerd
automatisch volume)
Hiermee vermindert u het volumeverschil tussen verschillende
programma's of tussen programma's en reclame. (ON/OFF)
EFFECT
(Geluidseffect)
ON: Het geluid wordt met het geselecteerde geluidsveld
weergegeven. Het gebruik van deze instelling wordt
aangeraden.
OFF: De ingangsbron wordt tot 2-kanalen teruggemengd.
Opmerking: Met "EFFECT (Geluidseffect)" op "OFF" gesteld, wordt
"EFFECT (Geluidseffect)" automatisch naar "ON" gesteld
wanneer u de SOUND FIELD-instelling verandert.
MAIN
OFF
ON
wordt vervolgd
9NL
Handige functies
1 Druk op de MENU-knop op de afstandsbediening om het versterkermenu op de display van het systeem te
tonen.
2 Druk herhaaldelijk op de   (selecteren)-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens
op de ENTER-knop.
3 Druk nogmaals op de MENU-knop om het versterkermenu te sluiten.
Menu
HDMI
Functie
Hiermee activeert of annuleert u de functie Controle voor HDMI.
(ON/OFF)
Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken" (pagina 5) voor
details.
P. THRU
(Pass-through)
Hiermee stelt u de energiebesparingsstand van de pass-throughfunctie van HDMI-signalen in. (AUTO/ON)
AUTO: Signalen van de HDMI OUT-aansluiting van het systeem
worden tijdens de standbyfunctie in overeenstemming met de
status van de TV uitgestuurd. Met deze instelling wordt tijdens
standby meer energie bespaard dan met de "ON" instelling.
ON: Signalen van de HDMI OUT-aansluiting worden tijdens
standby altijd uitgestuurd. Indien een andere TV dan "BRAVIA"
is verbonden, moet u de "ON"-instelling voor het systeem
gebruiken.
Opmerking: Dit onderdeel verschijnt alleen wanneer "CTRL
(Controle voor HDMI)" op "ON" is gesteld.
AUTO
Voor het luisteren naar digitaal geluid van een TV die compatibel is
met de Audio Return Channel (ARC)-technologie en die is
aangesloten met een High Speed HDMI-kabel. (ON/OFF)
Opmerking: Dit onderdeel verschijnt alleen wanneer "CTRL
(Controle voor HDMI)" op "ON" is gesteld.
ON
BT PWR
(BLUETOOTHvermogen)
Voor het in- en uitschakelen van de BLUETOOTH-functies van dit
systeem. (ON/OFF)
Opmerking: Wanneer u de instelling naar "OFF" verandert, worden
de BLUETOOTH-functie en NFC-functie uitgeschakeld.
ON
BT.STBY
(BLUETOOTH-standby)
Indien het systeem koppelingsinformatie heeft, staat het systeem
ook wanneer uitgeschakeld in de BLUETOOTH-standbyfunctie.
(ON/OFF)
ON
AAC
(Geavanceerde
audiocodering)
Hiermee bepaalt u of het systeem wel of niet AAC via BLUETOOTH
gebruikt. (ON/OFF)
Opmerking: Indien u de instelling verandert wanneer het systeem
met een BLUETOOTH-apparaat verbonden is, wordt de
verbinding tussen het systeem en het apparaat verbroken.
ON
ARC
(Audio Return Channel)
MENU
 
(selecteren)
ENTER
RETURN
10NL
Standaard
CTRL
(Controle voor HDMI)
ON
Menu
SYSTEM
Functie
A. STBY
(Automatisch standby)
Hiermee activeert of annuleert u de AUTO POWER OFF-functie.
(ON/OFF)
Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er een
bepaalde tijd (ongeveer 20 minuten) geen bediening is uitgevoerd
en het systeem geen ingangssignaal ontvangt.
Hiermee wordt de huidige firmwareversie getoond.
SYS.RST
(Systeem terugstellen)
Voor het terugstellen van menu's en instellingen (geluidsvelden
etc.) van het systeem naar de basisinstellingen wanneer het
systeem onjuist functioneert.
Zie "Verhelpen van storingen" (pagina 19) voor details.
ON
Handige functies
Standaard
–
–
MENU
 
(selecteren)
ENTER
RETURN
11NL
Plaatsing
Diverse
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
 In
het geval dat er een voorwerp of vloeistof in het systeem
terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het
systeem pas weer in gebruik nemen als het door een deskundige is
nagekeken.
 Ga niet op het systeem staan daar u anders kunt vallen met lichamelijk
letsel of beschadiging van het systeem tot gevolg.
 Plaats niets anders dan een TV op het systeem.
Spanningsbronnen
 Controleer
voor het gebruik van het systeem of het bedrijfsvoltage
hetzelfde is als het lokale voltage. Het bedrijfsvoltage staat vermeld op
het naamplaatje aan de achterkant van het systeem.
 Trek, als u het systeem gedurende langere tijd niet gebruikt, de stekker
uit het stopcontact. Neem hiervoor de stekker zelf vast, trek nooit aan
het netsnoer.
 Één pool van de stekker is breder dan de andere, het doel hiervan is het
bevorderen van de veiligheid en de stekker past maar op één manier in
het stopcontact. Kunt u de stekker niet geheel in het stopcontact
steken, neem dan contact op met uw leverancier.
 Het netsnoer mag alleen door een erkend servicecentrum worden
vervangen.
Warmteontwikkeling
Het systeem wordt warm tijdens het gebruik, maar dat is geen storing.
Als u het systeem doorlopend op een hoog volume gebruikt, zal de
temperatuur van het systeem aan de achter- en onderkant aanzienlijk
stijgen. Raak het systeem niet aan zodat u zich niet brandt.
12NL
 Laat
een vrije ruimte bij de voorkant van het systeem.
het systeem niet op een voorwerp dat warmte uitstraalt.
 Plaats het systeem op een plaats met voldoende ventilatie zodat het
niet te heet wordt en langer meegaat.
 Plaats het systeem niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats
waar het is blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof of
mechanische schokken.
 Voorkom problemen en plaats derhalve niet iets dat de ventilatieopeningen kan blokkeren achter het systeem.
 Als het systeem wordt gebruikt in combinatie met een TV,
videorecorder of cassettedeck, kan er mogelijk ruis optreden en kan de
beeldkwaliteit verslechteren. Plaats in dat geval het systeem verder van
de TV, videorecorder of cassettedeck.
 Wees voorzichtig wanneer u het systeem op een speciaal behandeld
oppervlak (met was of olie behandeld, gepolijst enz.) plaatst, daar er
mogelijk vlekken of verkleuringen op het oppervlak kunnen komen.
 Zorg ervoor dat u zich niet bezeert aan de hoeken van het systeem.
 Installeer het systeem zodanig dat de luidspreker op de onderkant niet
wordt beschadigd.
 De luidsprekers van dit systeem zijn niet magnetisch afgeschermd.
Plaats geen magnetische kaarten of een CRT-type TV op of in de buurt
van dit systeem.
 Plaats
Opmerkingen over het glas
 Plaats
geen hete voorwerpen, bijvoorbeeld een hete pan of pot, op de
bovenkant van het systeem. Dit zou namelijk het glas kunnen breken,
letsel veroorzaken of dit systeem beschadigen.
 Stel de glazen bovenkant niet aan zware schokken onderhevig. De
bovenkant van dit systeem is van gehard glas gefabriceerd; het wordt
echter niet gegarandeerd dat het niet kan barsten. Voorkom dat het
glas barst en let derhalve op de volgende punten:
 Stel de glazen bovenkant niet aan schokken onderhevig door er op te
slaan of er een puntig voorwerp op te laten vallen.
 Bekras het glas niet en maak er geen putjes in met een puntig
voorwerp.
 Sla niet op de zijkant van het glas bij het installeren in bijvoorbeeld
een rek.
 Raak
Werking
Schakel, voordat u andere apparatuur aansluit, eerst het systeem uit en
trek de stekker uit het stopcontact.
Reiniging
Reinig het systeem met een zachte droge doek. Gebruik geen
schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen als alcohol of
wasbenzine.
Raadpleeg uw Sony-handelaar voor vragen of problemen met het
systeem.
Auteursrechten
Dit systeem omvat Dolby* Digital en de DTS** Digital Surround System.
* Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
** Vervaardigd onder licentie onder octrooinummers in de VS: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195;
7.272.567 & andere octrooien en octrooiaanvragen in de VS en elders
ter wereld. DTS-HD, het Symbool, & DTS-HD en het Symbool tezamen
zijn geregistreerde handelsmerken van DTS, Inc.
Product omvat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Het merkteken met het woord BLUETOOTH® en de logo's zijn
gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.
en ieder gebruik van dergelijke merktekens door Sony Corporation vindt
plaats onder licentie.
Dit systeem is uitgerust met High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™)-technologie.
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het
HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
"BRAVIA"-logo is een handelsmerk van Sony Corporation.
"DSEE" is een handelsmerk van Sony Corporation.
"x.v.Colour" en het logo "x.v.Colour" zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
"PlayStation®" is een geregistreerd handelsmerk van Sony Computer
Entertainment Inc.
Het merkteken N is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van
NFC Forum, Inc. in de VS en andere landen.
Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.
wordt vervolgd
13NL
Diverse
het glas niet met blote handen aan wanneer het gebroken is. U
zou anders mogelijk snijwonden oplopen.
 Plaats geen voorwerpen die zwaarder dan 30 kg zijn op dit systeem.
Zwaardere voorwerpen kunnen de glazen bovenkant of het systeem
beschadigen.
 Gehard glas is steviger dan normaal glas maar zal versplinteren
wanneer het breekt.
 Gehard glas kan in extreme gevallen spontaan versplinteren.
Het glas van dit systeem is uitermate zorgvuldig geselecteerd; het
wordt echter niet gegarandeerd dat het niet kan versplinteren.
 Let op dat u het systeem recht houdt wanneer u het installeert of
verplaatst.
Als u het systeem kantelt, kan dit het systeem beschadigen of letsel
veroorzaken doordat de glazen bovenkant valt.
"ClearAudio+" is een handelsmerk van Sony Corporation.
Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken
van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een
servicemerk van Apple Inc.
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch
accessoire specifiek ontworpen is voor aansluiting op respectievelijk een
iPod of iPhone en volgens de certificering van de ontwikkelaar voldoet
aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor
het functioneren van dit apparaat of de naleving van veiligheidsnormen
en wettelijke voorschriften. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit
accessoire met een iPod of iPhone invloed kan hebben op draadloze
prestaties.
Compatibele iPod/iPhone modellen
U kunt de volgende iPod/iPhone modellen gebruiken. Update uw iPod/
iPhone met de laatste software alvorens gebruik met dit systeem.
BLUETOOTH-technologie werkt met:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5de generatie)/iPod touch (4de generatie)
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaren.
14NL
Draadloze technologie van BLUETOOTH
Ondersteunde BLUETOOTH-versie en profielen
Profiel verwijst naar een standaard reeks van mogelijkheden voor
diverse BLUETOOTH-productfuncties. Zie "Technische gegevens"
(pagina 22) voor de BLUETOOTH-versie en profielen die door dit
systeem worden ondersteund.
 De
BLUETOOTH-functie kan alleen worden gebruikt als het aan te
sluiten BLUETOOTH-apparaat hetzelfde profiel ondersteunt als dit
systeem. Ook als het apparaat hetzelfde profiel ondersteunt, kunnen de
functies verschillen als gevolg van de specificaties van het BLUETOOTHapparaat.
 De audioweergave op dit systeem kan vertraagd zijn ten opzichte van
die op het BLUETOOTH-apparaat, als gevolg van de eigenschappen van
de draadloze technologie van BLUETOOTH.
Effecten van andere apparaten
De radiogolven die door dit systeem worden uitgezonden kunnen
de werking van sommige medische apparaten storen. Deze
interferentie kan leiden tot een storing, en daarom moet u dit
systeem, de mobiele telefoon met BLUETOOTH en het BLUETOOTHapparaat altijd uitschakelen op de volgende locaties:
 In ziekenhuizen, in de trein, in het vliegtuig, bij tankstations en
overal waar ontvlambare gassen kunnen zijn
 Bij automatische deuren of een brandalarm
Opmerkingen
Effectief communicatiebereik
BLUETOOTH-apparaten moeten binnen een bereik van ongeveer 10
meter (afstand zonder obstakels) van elkaar worden gebruikt. Het
effectieve communicatiebereik kan korter worden onder de
volgende omstandigheden:
 Wanneer er een persoon, metalen voorwerp, muur of ander
obstakel staat tussen de apparaten die middels BLUETOOTH met
elkaar zijn verbonden.
 Locaties waar een draadloos LAN is geïnstalleerd
 In de buurt van magnetrons die in gebruik zijn
 Locaties waar andere elektromagnetische golven worden
opgewekt
Effecten van andere apparaten
BLUETOOTH-apparaten en draadloos LAN (IEEE 802.11b/g) gebruiken
dezelfde frequentieband (2,4 GHz). Wanneer u uw BLUETOOTHapparaat gebruikt bij een apparaat met mogelijkheden voor
draadloos LAN, kan zich elektromagnetische interferentie voordoen.
 Dit
systeem ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de
BLUETOOTH-specificatie om de veiligheid te waarborgen tijdens
communicatie met BLUETOOTH-technologie. Deze beveiliging is echter
mogelijk onvoldoende, afhankelijk van de instellingen en andere
factoren. Wees derhalve altijd voorzichtig tijdens communicatie met
gebruik van BLUETOOTH-technologie.
 Sony kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
schade of andere verliezen die het gevolg zijn van het lekken van
informatie tijdens communicatie met BLUETOOTH-technologie.
 Het is niet gegarandeerd dat BLUETOOTH-communicatie met alle
BLUETOOTH-apparaten met hetzelfde profiel als dit systeem, goed
verloopt.
 BLUETOOTH-apparaten die met dit systeem zijn verbonden, moeten
voldoen aan de BLUETOOTH-specificatie die wordt voorgeschreven
door Bluetooth SIG, Inc. en moeten hiertoe officieel erkend zijn. Ook
wanneer een apparaat aan de BLUETOOTH-specificatie voldoet, kunnen
er gevallen zijn waarin de kenmerken of specificaties van het
BLUETOOTH-apparaat verbinding onmogelijk maken, of waarin zij de
wordt vervolgd
15NL
Diverse
Opmerkingen
Dit kan lagere overdrachtssnelheden en ruis tot gevolg hebben en
misschien kan er geen verbinding worden gemaakt. Probeer de
volgende oplossingen als dat gebeurt:
 Verbind dit systeem en de BLUETOOTH mobiele telefoon of het
BLUETOOTH-apparaat op ten minste 10 meter afstand van de
draadloze LAN-apparatuur.
 Schakel de stroom van de draadloze LAN-apparatuur uit wanneer
u uw BLUETOOTH-apparaat binnen 10 meter gebruikt.
oorzaak zijn van andere bedieningsmethodes, een ander scherm of een
andere werking.
 Er kan ruis optreden of het audiosignaal kan worden onderbroken,
afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat met dit systeem is
verbonden, de communicatie-omgeving of de omstandigheden rond
de apparatuur.
16NL
Verhelpen van storingen
Het geluid wordt uitgestuurd via de luidsprekers van het systeem
en de TV.
 Schakel het geluid van het systeem of de TV uit.
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit systeem, probeer
die dan eerst zelf op te lossen aan de hand van de onderstaande lijst.
Raadpleeg, als het probleem aanhoudt, de Sony-handelaar bij u in
de buurt.
Het TV-geluid via dit systeem is trager dan het beeld.
 Stel "SYNC (AV synchroon)" op "OFF" indien het op "ON" is gesteld
(pagina 9).
Geen stroom naar het systeem.
 Controleer dat het netsnoer goed is aangesloten.
Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld.
 De functie "A. STBY" werkt. Stel "A. STBY (Automatisch standby)"
op "OFF" (pagina 11).
GELUID
Het geluid van de TV wordt niet via het systeem uitgestuurd.
 Druk herhaaldelijk op de INPUT-knop op de afstandsbediening
zodat "TV" op de display wordt getoond (zie "Naar het geluid van
de TV luisteren" in de bijgeleverde Beknopte gids).
 Controleer de verbinding van de HDMI-kabel, de optische digitale
kabel of de audiokabel die is aangesloten op het systeem en de TV
(zie "Aansluiting" in de bijgeleverde Beknopte gids).
 Controleer de geluidsweergave van de TV. Zie de handleiding van
de TV voor de TV-instellingen.
 Verhoog het volume op de TV of annuleer de geluidsdemping.
 Indien een met de Audio Return Channel (ARC)-technologie
compatibele TV is verbonden middels een HDMI-kabel, moet u
controleren of de kabel is verbonden met de HDMI (ARC)-ingang
van de TV (zie "Aansluiting" in de bijgeleverde Beknopte gids).
 Indien de TV niet compatibel is met de Audio Return Channel
(ARC)-technologie, moet u behalve de HDMI-kabel ook de
optische digitale kabel aansluiten voor weergave van het geluid
(zie "Aansluiting" in de bijgeleverde Beknopte gids).
Geen of slechts een heel zwak geluid van de op dit systeem
aangesloten apparatuur via dit systeem.
 Druk op de VOL +-knop op de afstandsbediening en controleer het
volumeniveau (zie "Onderdelen en bedieningselementen"
(pagina 21)).
 Druk op de MUTING- of VOL +-knop op de afstandsbediening om
de geluidsdemping te annuleren (zie "Onderdelen en
bedieningselementen" (pagina 21)).
 Zorg dat de juiste ingangsbron geselecteerd is. Probeer andere
ingangsbronnen door een paar keer op de INPUT-knop te drukken
(zie "Naar het geluid luisteren" in de bijgeleverde Beknopte gids).
 Controleer dat alle kabels van het systeem en de aangesloten
apparatuur goed in de aansluitingen zijn gestoken.
Geen of zwakke lage tonen.
 Druk op de SW VOL +-knop op de afstandsbediening om het
volume van de subwoofer te verhogen (zie "Onderdelen en
bedieningselementen" (pagina 21)).
Geen surroundeffect.
 Afhankelijk van het ingangssignaal en de geluidsveldinstelling is
de surroundweergave mogelijk niet effectief. Het surroundeffect
is afhankelijk van het programma of de disc mogelijk zwak.
 Controleer de instelling van de digitale audio-uitgang op het
apparaat dat op het systeem aangesloten is bij weergave van
multi-kanaalgeluid. Zie de gebruiksaanwijzing die bij de
aangesloten apparatuur wordt geleverd voor meer informatie.
wordt vervolgd
17NL
Diverse
BLUETOOTH
De BLUETOOTH-verbinding kan niet worden gemaakt.
 Controleer dat de indicator (blauw) is opgelicht (zie "Naar het
geluid luisteren vanaf BLUETOOTH-apparaten" in de bijgeleverde
Beknopte gids).
Systeemstatus
Status van indicator
Tijdens koppelen met BLUETOOTH
Knippert snel blauw
Het systeem probeert een verbinding Knippert blauw
met een BLUETOOTH-apparaat te
maken
Het systeem heeft de verbinding met Blauw opgelicht
een BLUETOOTH-apparaat gemaakt
Het systeem staat in de BLUETOOTH- Gedoofd
standbyfunctie (wanneer het systeem
is uitgeschakeld)
 Controleer dat het BLUETOOTH-apparaat is ingeschakeld en de
BLUETOOTH-functie is geactiveerd.
 Plaats dit systeem dichter bij het BLUETOOTH-apparaat.
 Koppel dit systeem opnieuw aan het BLUETOOTH-apparaat. U
moet mogelijk de koppeling met dit systeem eerst met gebruik
van uw BLUETOOTH-apparaat annuleren.
Koppelen onmogelijk.
 Plaats dit systeem en het BLUETOOTH-apparaat dichter bij elkaar
(zie "Naar het geluid luisteren vanaf BLUETOOTH-apparaten" in de
bijgeleverde Beknopte gids).
 Zorg dat dit systeem geen interferentie krijgt van draadloze LANapparatuur, andere 2,4 GHz draadloze apparatuur of een
magnetron. Als er een apparaat in de buurt staat dat
elektromagnetische straling genereert, zet u het apparaat uit de
buurt van dit systeem.
18NL
Het geluid van de TV wordt niet via het aangesloten BLUETOOTHapparaat uitgestuurd.
 Controleer dat de indicator (blauw) is opgelicht (zie "Naar het
geluid luisteren vanaf BLUETOOTH-apparaten" in de bijgeleverde
Beknopte gids).
 Plaats dit systeem dichter bij het BLUETOOTH-apparaat.
 Indien een apparaat dat elektromagnetische straling opwekt,
bijvoorbeeld draadloze LAN-apparatuur, andere BLUETOOTHapparaten of een magnetron in de buurt is, moet u dit systeem
verder van dergelijke bronnen plaatsen.
 Verwijder obstakels tussen dit systeem en het BLUETOOTHapparaat of plaats dit systeem verder van het obstakel.
 Verander de plaats van het aangesloten BLUETOOTH-apparaat.
 Verander de draadloze frequentie van de Wi-Fi-router, computer
etc. naar de 5 GHz band.
 Verhoog het volume op het aangesloten BLUETOOTH-apparaat.
Het geluid is niet synchroon aan het beeld.
 Bij het bekijken van films is het geluid mogelijk iets vertraagd ten
opzichte van het beeld.
AFSTANDSBEDIENING
De afstandsbediening werkt niet.
 Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor op
het systeem (zie "Onderdelen en bedieningselementen"
(pagina 20)).
 Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het systeem.
 Vervang beide batterijen in de afstandsbediening door nieuwe
batterijen als deze bijna uitgeput zijn.
 Druk op de juiste knop op de afstandsbediening.
OVERIGE
5
6
Druk herhaaldelijk op de   (selecteren)-knop totdat
"SYS.RST" wordt getoond en druk vervolgens op de ENTERknop (pagina 11).
Druk nadat "START" wordt getoond op de ENTER-knop.
"RESET" verschijnt op de display en alle instellingen van het
menu en geluidsvelden etc. worden naar de basisinstellingen
teruggesteld.
Ontkoppel het netsnoer.
Diverse
De functie Controle voor HDMI werkt niet goed.
 Controleer de HDMI-verbinding (zie "Aansluiting" in de
bijgeleverde Beknopte gids).
 Stel de functie Controle voor HDMI op de TV in. Zie de
gebruiksaanwijzing die bij de TV is geleverd voor de TV-instelling.
 Controleer of de aangesloten apparatuur geschikt is voor
"BRAVIA" Sync.
 Controleer de instellingen van Controle voor HDMI op de
aangesloten apparatuur. Zie de gebruiksaanwijzing die bij de
aangesloten apparatuur is geleverd.
 Na het verbinden/ontkoppelen van het netsnoer moet u langer
dan 15 seconden wachten alvorens het systeem te bedienen.
 Als u de audio-uitgang van het videoapparaat en het systeem
verbindt met een andere kabel dan een HDMI-kabel, wordt er
mogelijk geen geluid weergegeven vanwege "BRAVIA" Sync. Stel
in dat geval "CTRL (Controle voor HDMI)" op "OFF" (pagina 10) of
verbind de kabel van de audio-uitgangsaansluiting van het
videoapparaat direct met de TV.
4
"PRTECT (bescherming)" verschijnt op de display van het systeem.
 Tik op de  (aan/standby)-aanraakknop van het systeem om
het systeem uit te schakelen. Nadat de aanduiding is verdwenen,
ontkoppelt u het netsnoer en controleert u vervolgens dat de
ventilatie-openingen van het systeem niet worden geblokkeerd.
RESET
Als het systeem nog niet correct werkt, stelt u het systeem als volgt
terug:
1
2
3
Druk op de  (aan/standby)-knop op de afstandsbediening
om het systeem in te schakelen.
Druk op de MENU-knop op de afstandsbediening.
Druk herhaaldelijk op de   (selecteren)-knop totdat
"SYSTEM" wordt getoond en druk vervolgens op de ENTERknop.
19NL
Voorkant/Bovenkant
Onderdelen en bedieningselementen
Hoofdtoestel
  (aan/standby)-aanraakknop
 PAIRING-aanraakknop
 INPUT-aanraakknop
 Afstandsbedieningssensor
 Indicator
 Wit: Wanneer de instelling voor de displayhelderheid op "Uit"
wordt ingesteld, wordt de verlichtings-LED uitgeschakeld.
 Blauw: BLUETOOTH-functie (pagina 18)
 Display
 N-markering
Raak voor gebruik van de NFC-functie deze markering aan met
uw NFC-apparaat.
Achterkant
 Netsnoer
 DIGITAL IN (OPT (TV))-aansluiting
 ANALOG IN-aansluiting
 HDMI IN 1/2/3-aansluitingen
 HDMI OUT (TV (ARC))-aansluiting
* Tik met uw vinger licht op een aanraakknop. De werking is mogelijk
onjuist wanneer u op twee of meerdere knoppen tegelijk tikt of een
knop met uw duim aanraakt.
20NL
Afstandsbediening
  (aan/standby)-knop
 INPUT-knop
 MUTING-knop
 VOL (volume) +/-knop
 SOUND FIELD-knop*
 VOICE-knop*
 NIGHT (nachtfunctie)-knop*
 SW VOL (subwoofervolume) +/-knoppen
Voor het instellen van het volume van de lage tonen.
 MENU/  (selecteren)/ENTER/RETURN-knoppen
Selecteer de gewenste instelling door een druk op de  
(selecteren)-knop en bevestig met een druk op de ENTER-knop.
* Zie "Genieten van de geluidseffecten" in de bijgeleverde Beknopte
gids.
21NL
Diverse
 DISPLAY-knop
De helderheid van de display kan worden veranderd.
Helder  Donker  Uit
 Met "Uit" voor de displayhelderheid gekozen, wordt de display
uitgeschakeld nadat de bedieningsstatus enkele seconden
werd getoond.
 Wanneer u de instelling van "Uit" in "Helder" verandert, toont
de display de informatie van de audiostream.
Technische gegevens
Versterkergedeelte
UITGANGSVERMOGEN (nominaal)
Voor L + Voor R: 20 W + 20 W
(bij 3 Ohm, 1 kHz, 1% THD)
UITGANGSVERMOGEN (referentie)
Luidspreker L voor/R voor: 35 W (per kanaal bij 3 Ohm, 1 kHz)
Subwoofer: 100 W (bij 4 Ohm, 100 Hz)
1) Het werkelijke bereik zal variëren afhankelijk van factoren zoals
obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een
magnetron, statische elektriciteit, draadloze telefoons,
ontvangstgevoeligheid, besturingssysteem, software, enzovoort.
2) BLUETOOTH-standaardprofielen geven een aanduiding van het doel
van BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten.
3) Codec: Audiosignaalcompressie en conversieformaat
4) Subband Codec
5) Advanced Audio Coding
Luidsprekergedeelte L voor/R voor
Ingangen
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Deze 3 aansluitingen zijn identiek. Het maakt niet uit welke u gebruikt.
Uitgang
HDMI OUT (TV (ARC))
Luidprekersysteem
Luidsprekersysteem met volledig bereik, akoestische suspensie
Luidspreker
35 mm × 80 mm conustype
Nominale impedantie
3 Ohm
Subwoofergedeelte
BLUETOOTH-gedeelte
Communicatiesysteem
BLUETOOTH Specificatie versie 3.0
Uitgang
BLUETOOTH Specificatie Vermogensklasse 2
Maximaal communicatiebereik
Zichtveld ongeveer 10 m1)
Maximaal aantal te registreren apparaten
9 apparaten
Frequentieband
2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulatiemethode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Ondersteunde BLUETOOTH-profielen2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Ondersteunde coderingen3)
SBC4), AAC5)
Transmissiebereik (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (samplingfrequentie 44,1 kHz)
22NL
Luidprekersysteem
Subwoofersysteem
Bass-reflex
Luidspreker
100 mm conustype x 2
Nominale impedantie
4 Ohm
Algemeen
Spanningsvereisten
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 34 W
Stand-byfunctie (Controle voor HDMI op "ON"): 0,5 W of minder
Stand-byfunctie (Controle voor HDMI op "OFF"): 0,3 W of minder
BLUETOOTH-stand-byfunctie: 0,5 W of minder
Afmetingen (bij benadering) (b/h/d)
720 mm × 72 mm × 310 mm
Gewicht (bij benadering)
8 kg
Digitale audio-ingangsformaten die door het systeem
ondersteund worden
3D
2D
Framepacking
Zij-aan-Zij
(Half)
BovenOnder
(Bovenkant
-enOnderkant)
1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




Videoformaten die door het systeem ondersteund
worden
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




Ingang/Uitgang (HDMI Repeater block)
720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Lineair PCM 2ch 48 kHz of minder
Lineair PCM max. 7.1ch 192 kHz of minder*
* Deze formaten invoeren is alleen mogelijk met een HDMI-verbinding.
3D
Framepacking
Zij-aan-Zij
(Half)
BovenOnder
(Bovenkant
-enOnderkant)



2D
























1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




4096 × 2160p @ 50 Hz*1
*1
*2
Diverse
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
YCbCr 4:2:0/ondersteunt alleen 8-bit
Ondersteunt alleen 8-bit
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
23NL
2DE
3DE
4DE
5DE
6DE
1
2
3
4
6
7DE
1
2
1
2
3
4
5
3
8DE
Menü
LEVEL
TONE
AUDIO
Funktion
DRC
(Dynamic Range
Control)
AUTO
BASS
0
TREBLE
0
SYNC
(AV-Sync)
OFF
MAIN
OFF
ON
9DE
Menü
HDMI
ON
AUTO
ON
ON
ON
AAC
(Advanced Audio
Coding)
ON
ARC
(Audiorückkanal)
10DE
SET BT
Menü
SYSTEM
ON
–
–
11DE
12DE
 Lassen
13DE
14DE
15DE
16DE
17DE
STROM
18DE
ANDERES
4
5
6
1
2
19DE
3
20DE
21DE
22DE
3D
Von dieser Anlage unterstützte digitale
Audioeingangsformate
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
Datei
















3840 × 2160p bei 25 Hz*2


























1920 × 1080i bei 59,94/60 Hz




1920 × 1080i bei 50 Hz
































*1




*2




23DE
2PL
3PL
4PL
5PL
6PL
1
2
3
4
PAIRING
6
7PL
1
2
1
2
3
4
5
Lampka LED (niebieska)
3
8PL
Menu
LEVEL
TONE
AUTO
BASS
0
TREBLE
0
OFF
ON
9PL
Menu
HDMI
ON
AUTO
ON
BT PWR
(Zasilanie BLUETOOTH)
ON
BT.STBY
(Tryb czuwania
BLUETOOTH)
10PL
ON
ON
Menu
SYSTEM
VER
(Wersja)
ON
–
–
11PL
Różne
12PL
 Nie
13PL
Różne
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
touch
iPod touch (5. generacji)/iPod touch (4. generacji)
14PL
15PL
Różne
Uwagi
 Aby
16PL
Niebieska, miga.
17PL
Różne
1
2
3
4
5
6
18PL
19PL
20PL
21PL
Różne
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2ch 48 kHz lub mniej
Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHz lub
mniej*
3D
Ramka



















































































Plik
*1
*2
22PL
2D
Różne
23PL
2IT
3IT
4IT
5IT
6IT
1
2
3
4
PAIRING
6
Display
7IT
1
2
1
2
3
4
5
3
8IT
Menu
LEVEL
TONE
AUTO
BASS
0
TREBLE
0
OFF
MAIN
OFF
ON
9IT
Menu
HDMI
ON
AUTO
ON
ON
BT.STBY
(Standby BLUETOOTH)
ON
AAC
(Advanced Audio
Coding)
ON
10IT
Menu
SYSTEM
ON
–
–
11IT
Varie
12IT
continua
13IT
Varie
14IT
 Il
continua
15IT
Varie
Note
16IT
continua
17IT
Varie
ALIMENTAZIONE
18IT
ALTRO
4
5
6
1
2
19IT
Varie
3
20IT
Telecomando
 Tasto  (accensione/standby)
 Tasto INPUT
 Tasto MUTING
 Tasto VOL (volume) +/
 Tasto SOUND FIELD*
 Tasto VOICE*
21IT
Varie
22IT
3D
2D
Frame
packing
Over-Under
(Top-andBottom)
3840 × 2160p a 29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p a 25 Hz*2




3840 × 2160p a 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p a 59,94/60 Hz




1920 × 1080p a 50 Hz




1920 × 1080p a 29,97/30 Hz




1920 × 1080p a 25 Hz




1920 × 1080p a 23,98/24 Hz




1920 × 1080i a 59,94/60 Hz




1920 × 1080i a 50 Hz




1280 × 720p a 59,94/60 Hz




1280 × 720p a 50 Hz




1280 × 720p a 29,97/30 Hz




1280 × 720p a 23,98/24 Hz




720 × 480p a 59,94/60 Hz




720 × 576p a 50 Hz




640 × 480p a 59,94/60 Hz




*1
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2ch a 48 kHz o inferiore
Linear PCM massimo 7.1ch a 192 kHz o
inferiore*
*2
Varie
File
3D
File
2D
Frame
packing
Over-Under
(Top-andBottom)
4096 × 2160p a 59,94/60 Hz*1




4096 × 2160p a 50 Hz*1




4096 × 2160p a 23,98/24 Hz*2




3840 × 2160p a 59,94/60 Hz*1




3840 × 2160p a 50 Hz*1




23IT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed