Aeg-Electrolux HK654070IB Handleiding


Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HK654070IB Handleiding | Manualzz
HK654070IB
NL
FR
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
2
20
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................9
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................11
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................13
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................14
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................15
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................17
10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................18
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
verwijdert u de zekering om het apparaat van de
stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Zorg ervoor dat u onder
het apparaat een scheidingspaneel
installeert dat gemaakt is van triplex,
keukenkastmateriaal of ander nietbrandbaar materiaal om te
voorkomen dat hij de bodem raakt.
• Het afscheidingspaneel moet het
volledige gebied onder de kookplaat
bedekken.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
6
www.aeg.com
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u
hiermee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
NEDERLANDS
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
2.5 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
7
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
3.3 Aansluitkabel
• Bij de kookplaat wordt een
aansluitkabel meegeleverd.
• Voor het vervangen van een
beschadigde voedingskabel, gebruikt
u het kabeltype: H05V2V2-F dat een
temperatuur van 90 °C of hoger
weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
3.4 De afdichting bevestigen Geïntegreerde installatie
1. Reinig de sponningen in het
keukenwerkblad.
2. Knip de meegeleverde afdichtstrip
van 3 x 10 mm in 4 stukken. De
strippen moeten dezelfde lengte
hebben als de sponningen.
3. Snij de uiteinden van de strippen in
een hoek van 45°. Ze moeten
nauwkeurig in de hoeken van de
sponningen passen.
4. Bevestig de strippen op de
sponningen. Rek de strippen niet uit.
Plak de uiteinden van de strippen
niet over elkaar heen.
Dicht na plaatsing van de kookplaat de
kier tussen het werkblad en het
glaskeramiek met siliconenkit. Zorg
ervoor dat de siliconenkit niet onder het
glaskeramiek komt.
8
www.aeg.com
3.5 Samenstellen
min.
12 mm
min.
60 mm
min.
500mm
min.
50mm
3.6 Beveiligingsdoos
min. 1500
min.
12
min.
28
Als u een beveiligingsdoos (een
additioneel toebehoren) gebruikt, is de
beschermingsvloer onder het fornuis niet
noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als
toebehoren niet in elk land verkrijgbaar.
Neem contact op met uw plaatselijke
leverancier.
min.
28 mm
U kunt de beveiligingsdoos
niet gebruiken als u de
kookplaat boven een oven
installeert.
NEDERLANDS
9
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
1
1 Kookzone
2 Bedieningspaneel
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
1
2
4.2 Indeling bedieningspaneel
1
2 3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Blokkering / Kinderbeveiliging van de oven
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
3
STOP+GO
De functie in- en uitschakelen.
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste
ring.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
4
5
6
7
10
www.aeg.com
Tiptoets
8
9
/
10
11
12
-
Functie
Opmerking
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste
ring.
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
Automatisch opwarmen
De functie in- en uitschakelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
4.3 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
STOP+GO werkt.
Automatisch opwarmen werkt.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Blokkering /Kinderbeveiliging van de oven werkt.
Automatisch uitschakelen werkt.
4.4 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. De
aanduidingen tonen het
niveau van de restwarmte
voor de kookzones die u
momenteel gebruikt. De
aanduidingen kunnen ook
aangaan voor de
nabijgelegen kookzones,
zelfs als u deze niet gebruikt.
NEDERLANDS
11
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
5.4 In- en uitschakelen van de
buitenste ringen
5.2 Automatisch uitschakelen
Het verwarmingsvlak kan worden
aangepast aan de grootte van de
pannen.
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
gaat
branden en wordt de
kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
Kookstand
,1-3
De kookplaat
wordt uitgeschakeld na
6 uur
4-7
5 uur
8-9
4 uur
10 - 14
1,5 uur
5.3 De kookstand
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
Tiptoets gebruiken:
Om de buitenste ring in te schakelen:
raak de tiptoets aan. Het controlelampje
gaat branden.
Om meer buitenste ringen in te
schakelen: raak dezelfde tiptoets weer
aan. Het bijbehorende controlelampje
gaat branden.
Om de buitenste ring uit te schakelen:
raak de tiptoets aan tot het
indicatielampje uit gaat.
Als u de zone inschakelt
maar niet de buitenste ring
inschakelt, dan kan het licht
van de zone de buitenste
ring bedekken. Dit betekent
niet dat de buitenste ring is
ingeschakeld. Controleer het
indicatielampje om te zien of
de ring geactiveerd is.
5.5 Automatisch opwarmen
Activeer deze functie om in een kortere
tijd een gewenste kookstand te krijgen.
Als het aan staat, werkt de zone in het
begin op de hoogste kookstand en gaat
daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone
koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan ( gaat aan).
Raak meteen de gewenste kookstand
aan. Na 3 seconden gaat
branden.
12
www.aeg.com
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.
van de kookzone langzaam knippert,
wordt de tijd opgeteld. De display
5.6 Timer
schakelt tussen
(minuten).
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
Om in de gaten te houden hoelang de
kookzone werkt: selecteer de kookzone
met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. De
display geeft aan hoe lang de zone
werkt.
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
De functie uitschakelen: stel de
meerdere
Kookzone instellen:raak
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
kookzone in met
en raak
of
aan. Het indicatielampje van de
kookzone gaat uit.
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
Resterende tijd weergeven: selecteer
de kookzone met . Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Om het juiste tijdstip van de dag te
wijzigen: selecteer de kookzone met
Raak
of
aan.
en raak
aan. De
kookzone in met
resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat
uit.
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
meerdere
Kookzone instellen:raak
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
timer aan.
.
toont
.
De functie inschakelen: Raak
aan.
of
van de timer aan om de
Raak
tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert
00.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
De functie uitschakelen: stel de
De functie inschakelen: raak
en getelde tijd
van de
gaat aan. Als het lampje
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
5.7 STOP+GO
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
Als de functie in gebruik is, kunt u de
kookstand niet wijzigen.
De functie stopt de timerfunctie niet.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat branden.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
5.8 Blokkering
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones in
NEDERLANDS
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
13
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan
Om de functie in te schakelen: raak
met .
gaat aan. Raak
4 seconden
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt de kookplaat
bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
met , treedt de functie weer in
werking.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
5.10 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
Stel eerst de kookstand in.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
5.9 Kinderbeveiliging van de
oven
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel
de kookplaat in met
kookstand in. Raak
. Stel geen
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
met
.
Om de functie uit te schakelen: schakel
de kookplaat in met
kookstand in. Raak
. Stel geen
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
met
.
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
•
- de signalen zijn aan
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
aanraakt
• u
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
De bodem van het
kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Zorg ervoor dat bodems
schoon en droog zijn
voordat ze op de kookplaat
worden gezet.
Kookgerei gemaakt van
geëmailleerd staal of met
aluminium of koperen
bodems, kunnen tot
verkleuringen leiden van de
glazen keramische
kookplaat.
6.2 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
14
www.aeg.com
6.3 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
Verwarmings- Gebruik om:
stand
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-3
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-3
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
3-5
Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
Voeg minimaal twee keer zo
veel vocht toe als rijst en roer
gerechten op melkbasis halverwege de procedure door.
5-7
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 - 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
7-9
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
7-9
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
9 - 12
Lichtjes braden: kalfsoester,
zoals
cordon bleu van kalfsvlees, ko- nodig
teletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
12 - 13
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
-1
5 - 15
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een
schone bodem.
NEDERLANDS
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
7.2 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten
kunststof, plastic folie, suiker en
suikerhoudend voedsel, anders kan
dit schade aan de kookplaat
veroorzaken. Doe voorzichtig om
15
brandwonden te voorkomen. Gebruik
de speciale schraper op de glazen
plaat en verwijder resten door het
blad over het oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Problemen oplossen
Storing
Mogelijke oorzaak
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
oplossing
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Stel gedurende 10 seconden Schakel de kookplaat opgeen kookstand in.
nieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tiptoet- Raak slechts één tiptoets tesen tegelijk aangeraakt.
gelijk aan.
STOP+GO is in werking.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
16
www.aeg.com
Storing
Mogelijke oorzaak
oplossing
Er klinkt een geluidssignaal
U hebt een of meer tiptoeten de kookplaat wordt uitsen afgedekt.
geschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt
uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
Verwijder het object van de
tiptoets.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
De restwarmte-indicator
gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is bediend of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Automatisch opwarmen
werkt niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
U kunt de buitenste ring niet
inschakelen.
Er is een donker deel
op de meervoudige zone.
Activeer eerste de binnenste
ring door de kookstand te
wijzigen.
Het is normaal dat er een
donker deel is op de meervoudige zone.
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones indien nodig.
Er klinkt geen geluidsignaal
wanneer u de sensorvelden
van het bedieningspaneel
aanraakt.
De signalen zijn uit.
Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Kinderbeveiliging van de
oven of Blokkering werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
NEDERLANDS
17
Storing
Mogelijke oorzaak
oplossing
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en
na 30 seconden weer in. Als
weer aangaat, trek dan
de stekker van de kookplaat
uit het stopcontact. Steek de
stekker van de kookplaat er
na 30 seconden weer in. Als
het probleem zich blijft voordoen neem dan contact op
met een erkend servicecentrum.
U kunt een constant piepge- De elektrische aansluiting is
luid horen.
onjuist.
gaat branden.
De tweede fase van de
stroomtoevoer ontbreekt.
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.
Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Verwijder de zekering, wacht een minuut, en
plaats de zekering weer terug.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Typeplaatje
Model HK654070IB
Type 60 HAD 56 AO
Ser.Nr. .................
AEG
PNC 949 595 013 03
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Geproduceerd in Duitsland
7.1 kW
18
www.aeg.com
9.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmDiameter van de kookzone [mm]
te-instelling) [W]
Linksvoor
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
Linksachter
1200
145
Rechtsvoor
1200
145
Rechtsachter
1500 / 2400
170 / 265
Gebruik voor optimale kookresultaten
kookgerei dat niet groter is dan de
diameter van de kookzone.
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
HK654070IB
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones Linksvoor
(Ø)
Linksachter
Rechtsvoor
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Lengte (L) en breedte (B)
van niet-circulaire kookzone
Rechtsachter
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
194,9 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
10.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
190,6 Wh / kg
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• De bodem van het kookgerei moet
dezelfde afmeting hebben als de
kookzone.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
NEDERLANDS
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
19
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
20
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................20
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................23
3. INSTALLATION..........................................................................................................25
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................27
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 29
6. CONSEILS.................................................................................................................. 32
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................33
8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.................................................. 34
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 36
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 37
1.
FRANÇAIS
21
•
•
•
•
•
•
•
•
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FRANÇAIS
23
24
www.aeg.com
FRANÇAIS
25
26
www.aeg.com
3.5 Montage
min.
12 mm
min.
60 mm
min.
500mm
min.
50mm
min. 1500
min.
12
min.
28
FRANÇAIS
27
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
1
145 mm
2
2 3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
1
MARCHE/ARRÊT
2
3
STOP+GO
-
-
-
4
5
6
28
www.aeg.com
7
TouFonction
che
sensitive
-
-
-
-
8
9
/
10
11
12
-
-
/
/
FRANÇAIS
29
,1-3
4-7
5 heures
8-9
4 heures
10 - 14
1,5 heure
30
www.aeg.com
ou
. Appuyez
.
sur
3 secondes
s'allume.
.
et
FRANÇAIS
ou
.
31
sur
s'allume.
4 secondes.
pendant
.
pendant
.
.
s'allume.
, la
32
www.aeg.com
ou
s'allume.
,
Utilisation :
Conseils
1-3
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-3
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
-1
FRANÇAIS
33
Utilisation :
3-5
25 - 50
5-7
7-9
20 - 60
7-9
60 - 150
9 - 12
12 - 13
14
34
www.aeg.com
Cause probable
Solution
FRANÇAIS
35
s'allume.
et un chiffre s'affichent.
36
www.aeg.com
Solution
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
Avant gauche
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
Arrière gauche
1200
145
1200
145
1500 / 2400
170 / 265
FRANÇAIS
37
HK654070IB
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffage
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
194,9 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
190,6 Wh / kg
38
www.aeg.com
*
FRANÇAIS
39
867349563-A-262018
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals