Panasonic ES7038, ES7036 Handleiding

Panasonic ES7038, ES7036 Handleiding
2 Dansk
33 Česky
63
68
13 Norsk
73
Italiano
48 Română
79
Nederlands
23 Suomi
53 Türkçe
84
58
1
2009/09/10
19:29:46
2
2009/09/10
19:29:46
English


Ch
ar
ge

















3
2009/09/10
19:29:46
3
shave.
8
4
2009/09/10
19:29:47
1
(A)
(B)
2 3
ES7036_EU.indb
5
2009/09/10
19:29:47





6
2009/09/10
19:29:47
7
2009/09/10
19:29:47


g
Ladevorgang
















8
2009/09/10
19:29:47
Ra
su
r
9
2009/09/10
19:29:47
igu
ng
Rei
n
3
1
2 3
8
10
10
2009/09/10
19:29:47
1
(A)
(B)








11
11
2009/09/10
19:29:47
12
ES7036_EU.indb
12
2009/09/10
19:29:48
13
13
2009/09/10
19:29:48
Ch


arg
em
ent
















S’allume en rouge.
14
ES7036_EU.indb
14
2009/09/10
19:29:48
3
rasez-vous.
ra
8
15
15
2009/09/10
19:29:48
2 3
(A)
(B)
16
16
2009/09/10
19:29:48





17
17
2009/09/10
19:29:48
Italiano
18
18
2009/09/10
19:29:48
ca
ric
a


Ri

















19
19
2009/09/10
19:29:48
Pu
liz
ia
Ra
sa
tu
ra
3
Italiano
8
20
20
2009/09/10
19:29:49
lama interna
1
2 3
(A)
(B)
Italiano
21
21
2009/09/10
19:29:49






Italiano
22
22
2009/09/10
19:29:49
 Voor gebruik
Dit nat-/droogscheerapparaat is zowel geschikt voor droog scheren als
voor nat scheren met scheerzeep. Met dit geheel vochtbestendige
scheerapparaat kunt u zich onder de douche scheren. Het apparaat
kan gewoon onder de kraan worden gereinigd. Hieronder wordt het
symbool van natscheerapparaat afgebeeld. Dit symbool betekent dat
het handgedeelte kan worden gebruikt in bad of in de douche.
Scheer uzelf gedurende ten minste drie weken met scheerzeep en
merk het verschil. Neem de tijd om te wennen aan uw Panasonic nat-/
droogscheerapparaat. Uw huid en baard hebben ongeveer een maand
nodig om zich aan te passen aan een nieuwe manier van scheren.
 Gebruik van het scheerapparaat
Opgelet - het scheerblad is erg dun en kan worden beschadigd door
verkeerd gebruik. Controleer of het scheerblad niet beschadigd is
voordat u het scheerapparaat gebruikt. Om verwondingen te
voorkomen, mag u het scheerapparaat niet gebruiken als het
scheerblad beschadigd is.
 Het scheerapparaat opladen
Gebruik uitsluitend het netsnoer of de wisselstroomadapter die
specifiek zijn bedoeld voor dit model (RE7‑58). Sluit de adapter aan op
een stopcontact op een plaats zonder vocht en raak de adapter enkel
aan met droge handen. Het scheerapparaat kan warm worden tijdens
het gebruik en het opladen. Dit is normaal. Laad het scheerapparaat
niet op op een plaats waar het blootstaat aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen. Neem de adapter vast wanneer u hem loskoppelt van
het stopcontact. Als u aan het netsnoer trekt, kan dit worden
beschadigd. Het meegeleverde snoer kan niet worden vervangen. Als
het snoer beschadigd is, dient het apparaat vernietigd worden.
De geschikte omgevingstemperatuur voor het opladen ligt tussen 0 en
35 °C.
 Het scheerapparaat schoonmaken
Waarschuwing: maak het netsnoer los van het scheerapparaat voordat
u het schoonmaakt om een elektrische schok te voorkomen.
Laat beide messenblokken in het apparaat zitten. Als slechts één van
de messenblokken insteekt, kan het scheerapparaat beschadigd
raken. Als u het scheerapparaat reinigt met water, mag u geen zout
water of kokend water gebruiken. Houd het scheerapparaat niet
langdurig onder water. Reinig het apparaat met een doek en een sopje.
Gebruik geen verdunner, benzine of alcohol.
 Het scheerapparaat opbergen
Maak het netsnoer los van het scheerapparaat wanneer u het opbergt.
Het netsnoer mag niet worden gebogen of rond het scheerapparaat
worden gewikkeld. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of
mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze
supervisie of aanwijzingen hebben gekregen betreffende het gebruik
van het apparaat door een persoon die instaat voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om er zeker van te
zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Bewaar deze handleiding op
een veilige plaats.
TECHNISCHE GEGEVENS
Stroomvoorziening: Zie het naamplaatje op het product.
(automatische spanningsomzetting)
Motorspanning: 2,4 V DC
Oplaadtijd: 1 uur
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Nederlands
Belangrijk
Door de lucht verspreid akoestisch geluid: 67 (dB (A) re 1 pW)
23
23
2009/09/10
19:29:49


en
De onderdelen
Opladen







Voer de volgende stappen uit om het scheerapparaat op te laden als het
oplaadlampje knippert.
U kunt het scheerapparaat in 1 uur volledig opladen.

de apparaatstekker in
1 Steek
het scheerapparaat.
de adapter aan op een
2 Sluit
stopcontact.









Over de LED-display
Nederlands
ABeschermkap
BScheerkop
1Scheerbladensysteem
2Ontgrendelknoppen voor
scheerbladensysteem
3Scheerbladhouder
CMessenblokken
DBehuizing
4Ontgrendelknoppen voor
scheerbladhouder
5Schakelaarvergrendeling
6UIT/AAN-schakelaar
7Oplaad Indicator 8oplaadlampje
9Tondeuse
:Tondeusegreep
EAdapter (RE7‑58)
;Netsnoer
Apparaatstekker
FReistasje
GReinigingsborsteltje
Tijdens het opladen
Wanneer het opladen is voltooid
Licht rood op.
Knippert iedere seconde.
Wanneer het batterijvermogen laag is.
• U kunt nog 1 à 2 keer scheren nadat het
oplaadlampje is beginnen te knipperen.
(Dit kan variëren en is afhankelijk van het gebruik.)
Oplaadlampje knippert.
• Met een volledig opgeladen batterij zijn ongeveer 14 scheerbeurten
van 3 minuten mogelijk.
24
ES7036_EU.indb
24
2009/09/10
19:29:49
3
de
het scheerapparaat
1 Druk
2 Houd
schakelaarvergrendeling
vast zoals hierboven
in en schuif de UIT/AANschakelaar omhoog.
wordt getoond en begin te
scheren.
• Zet in het begin weinig druk bij het scheren. Trek met uw vrije hand de
huid strak en beweeg het scheerapparaat op en neer in de richting
van de baardgroei. Naarmate uw huid meer gewend raakt aan dit
scheerapparaat, kunt u geleidelijk iets meer druk uitoefenen. Door
veel druk te zetten, bereikt u echter geen gladder scheerresultaat.
Reinigen
1. Maak het netsnoer los van het
scheerapparaat.
2. Breng wat handzeep en water
aan op het scheerblad.
3. Zet het scheerapparaat aan.
4. Zet het scheerapparaat uit na 1020 seconden.
5. Verwijder de scheerkop en zet het
scheerapparaat aan.
6. Maak het scheerapparaat en de
scheerkop schoon met stromend
water.
7. Veeg waterdruppels weg met een
droge doek.
8. Laat de scheerkop en het
scheerapparaat volledig drogen.
9. Plaats de scheerkop op het
scheerapparaat.
Nederlands
ige
n
Re
in
Gebruik van het scheerapparaat
 Gebruik van de tondeuse
Schuif de tondeusegreep omhoog.
Plaats de tondeuse onder een
rechte hoek tegen uw huid en
beweeg ze omlaag om uw
bakkebaarden af te scheren.
8
25
25
2009/09/10
19:29:49
Het scheerbladensysteem en de messenblokken
vervangen
scheerbladensysteem
eenmaal per jaar
eens om de twee jaar
Reinigen met het borsteltje
1
Het scheerbladensysteem vervangen
1. Druk op de knoppen en trek het
scheerbladensysteem omhoog
zoals wordt getoond.
2. Druk het nieuwe
scheerbladensysteem op zijn
plaats tot het vastklikt.
1
De messenblokken vervangen
1
Nederlands
2 3
1. Druk op de knoppen en trek de
scheerkop omhoog, zoals
afgebeeld.
2. Verwijder de messenblokken één
voor één zoals wordt getoond.
• Raak de randen (metalen delen)
van de messenblokken niet aan,
om verwondingen aan uw hand
te voorkomen.
3. Druk de messenblokken één voor
één op hun plaats tot ze
vastklikken zoals wordt getoond.
(A)
(B)
1. Reinig de messenblokken met de
korte zijde van het borsteltje door
het in richting (A) te bewegen.
Maak het scheerbladensysteem,
de behuizing van het
scheerapparaat en de tondeuse
schoon met de lange zijde van
het borsteltje.
• Beweeg de korte zijde van het
borsteltje niet in richting (B),
want zo beschadigt u de
messenblokken en worden ze
minder scherp.
• Gebruik de korte zijde van het
borsteltje niet om de
scheerbladen schoon te maken.
De ingebouwde oplaadbare batterijen verwijderen
Verwijder de ingebouwde oplaadbare batterijen voordat u het
scheerapparaat weggooit. Lever de batterijen in op een speciaal daarvoor
bestemd inzamelpunt, indien er één is. U mag de batterijen niet uit elkaar
halen of vervangen om het scheerapparaat opnieuw te gebruiken. Dit kan
brand of een elektrische schok veroorzaken. Laat ze vervangen in een
erkend onderhoudscentrum.
• Maak het netsnoer los van het scheerapparaat wanneer u de batterijen
verwijdert.
26
26
2009/09/10
19:29:49







Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg
zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.
Bescherming van het milieu en hergebruik van materialen
Dit scheerapparaat bevat Nikkel-Metaal Hydride batterijen.
Zorg ervoor dat de batterijen op een speciaal daarvoor bestemd
inzamelpunt, indien er één is in uw land, worden ingeleverd.
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en
verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen
Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of
begeleidende documenten betekenen dat gebruikte
elektrische en elektronische producten en batterijen niet
met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen
worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en
recyclage van oude producten en lege batterijen
moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht
worden in overeenstemming met uw nationale
wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/
EC.
Door deze producten en batterijen correct te
verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen
van waardevolle middelen en tot de preventie van
potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de
mens en op het milieu die anders door een
onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen
ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en
recycleren van oude producten en batterijen, gelieve
contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw
afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de
goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen
boetes opgelegd worden in overeenstemming met de
nationale wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt
vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor
meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere landen
buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie.
Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem
dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of
dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om
deze producten te verwijderen.
Opmerking over het batterijensymbool (beneden
twee voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een
chemisch symbool. In dat geval wordt de eis,
vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken
chemische producten vervuld.
Nederlands
• Voer de stappen 1 t/m 7 uit, til de batterijen op en verwijder ze.

27
27
2009/09/10
19:29:49
28
28
2009/09/10
19:29:50


Ca
rg
a
Carga

















29
29
2009/09/10
19:29:50
Li
mp
iez
a
o
Af
eit
ad
3
8
30
30
2009/09/10
19:29:50
Limpieza con la escobilla
1
1
2 3
(A)
(B)
31
31
2009/09/10
19:29:50





32
32
2009/09/10
19:29:50
Dansk
33
33
2009/09/10
19:29:50
Op


lad
n in
g
Opladning

















Om LED-displayet
Dansk
34
34
2009/09/10
19:29:50
r
Re
ng
ø
ng
eri
Ba
rb
3
Dansk
8
35
35
2009/09/10
19:29:50
en gang hvert andet år
1
2 3
Dansk
(A)
(B)
36
36
2009/09/10
19:29:51





Dansk
37
37
2009/09/10
19:29:51
38
38
2009/09/10
19:29:51
Car


rega
men
to

















39
ES7036_EU.indb
39
2009/09/10
19:29:51
pa
r
m
Li
rb
ea
r
Ba
3
8
40
ES7036_EU.indb
40
2009/09/10
19:29:51
Limpeza com o pincel
1
1
(B)
2 3
(A)
41
41
2009/09/10
19:29:51





42
42
2009/09/10
19:29:51
Norsk
43
43
2009/09/10
19:29:51


La
di
ng
Lading

















Norsk
44
44
2009/09/10
19:29:52
Re
ng
jø
r
ng
eri
Ba
rb
3
deg.
8
Norsk
45
45
2009/09/10
19:29:52
1
2 3
(A)
(B)
Norsk
46
46
2009/09/10
19:29:52





Norsk
47
47
2009/09/10
19:29:52
48
48
2009/09/10
19:29:52


La
dd
nin
g
















49
49
2009/09/10
19:29:52
r
Re
ng
ö
3
8
50
50
2009/09/10
19:29:52
ytterbladsenhet
1
2 3
(A)
(B)
51
ES7036_EU.indb
51
2009/09/10
19:29:52





52
52
2009/09/10
19:29:53
Suomi
53
53
2009/09/10
19:29:53


La
ta
us
















54
ES7036_EU.indb
54
2009/09/10
19:29:53
3
Suomi
Pu
hd
as
Pa
rra
na
jo
8
55
55
2009/09/10
19:29:53
Suomi
1
2 3
(B)
(A)
56
56
2009/09/10
19:29:53





Suomi
57
57
2009/09/10
19:29:53
58
58
2009/09/10
19:29:53
Ła


do
w
an
ie

















59
59
2009/09/10
19:29:53
len
ie
Go
3
8
60
60
2009/09/10
19:29:54
1
2 3
(A)
(B)
61
61
2009/09/10
19:29:54





62
62
2009/09/10
19:29:54
Česky
63
63
2009/09/10
19:29:54


Na
í














Česky



64
64
2009/09/10
19:29:54
3
Česky
len
í
Ho
8
65
65
2009/09/10
19:29:54
jednou za rok
1
Česky
2 3
(A)
(B)
66
66
2009/09/10
19:29:54





Česky
• Proveďte kroky 1 až 7, nadzdvihněte baterie a potom je vyjměte.
67
67
2009/09/10
19:29:55
68
68
2009/09/10
19:29:55


Na
bíj
an
ie

















Počas nabíjania
Po dokončení nabíjania
Svieti načerveno.
69
69
2009/09/10
19:29:55
ni
e
ste
Či
len
ie
Ho
3
8
70
70
2009/09/10
19:29:55
Čistenie kefkou
1
1
2 3
(A)
(B)
71
71
2009/09/10
19:29:55





72
ES7036_EU.indb
72
2009/09/10
19:29:55
73
73
2009/09/10
19:29:55


Tö

















74
74
2009/09/10
19:29:55
Bor
otvá
lkoz
ás
3
8
75
75
2009/09/10
19:29:56
1
(A)
(B)
2 3
76
76
2009/09/10
19:29:56






77
77
2009/09/10
19:29:56
78
78
2009/09/10
19:29:56
F EN, GE, FR, IT, DU, SP, DA, PT, NW, SW, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, TK
92
2009/09/10
19:29:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed