AEG SKS68800F1 Handleiding


Add to My manuals
56 Pages

advertisement

AEG SKS68800F1 Handleiding | Manualzz
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
15
27
43
2
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
4
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.
•
•
•
•
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen
voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het
apparaat verzamelen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
NEDERLANDS
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
5
digen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen bescha-
2
4
1 Temperatuurweergave LED
2 FROSTMATIC-indicatielampje
3 FROSTMATIC-toets
4 Temperatuurknop
AAN-/UITtoets
2.1 Inschakelen
Steek dan de stekker in het stopcontact.
3
Raak de toets van de temperatuurregelaar aan als alle LED uit zijn.
2.2 Uitschakelen
Blijf de toets van de temperatuurregelaar 3 seconden aanraken.
Alle indicatielampjes zijn uit.
6
2.3 Temperatuurregeling
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• houd de thermostaatknop ingedrukt
tot de LED van de gewenste temperatuur brandt. De selectie loopt van 2°C
tot 8°C
Áls de knop één keer wordt aangeraakt, blijft de huidige instelling LED
knipperen.
Elke keer dat de knop wordt aangeraakt, verplaatst de ingestelde temperatuur 1 positie naar rechts. De bijbehorende LED knippert even.
Druk de instelknop in tot de vereiste
temperatuur is geselecteerd. De instelling wordt vastgezet
koudste instelling: +2°C
warmste instelling: +8°C
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• De kamertemperatuur
• hoe vaak de deur wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
• de plek van het apparaat
2.4 FROSTMATIC-functie
U kunt de FROSTMATIC-functie inschakelen door te drukken op de FROSTMATIC-knop.
De LED die bij het symbool FROSTMATIC hoort gaat branden.
U kunt de FROSTMATIC-functie uitschakelen door te drukken op de FROSTMATIC-knop.
Het FROSTMATIC-indicatielampje gaat
branden.
Deze functie stopt automatisch na 52
uur.
3. HET EERSTE GEBRUIK
3.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
4. DAGELIJKS GEBRUIK
dit apparaat is verkocht in Frankrijk.
In overeenstemming met de
richtlijnen die gelden in dit land,
moet dit apparaat worden geleverd met een speciaal onderdeel
(zie afbeelding). Dit onderdeel is
geplaatst in de onderste lade van
de koelkast om de koudste zone
aan te geven.
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
NEDERLANDS
7
4.1 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Verwijder de glasplaat boven de
groentela en het flessenrek niet
om een goede luchtcirculatie te
garanderen.
4.2 Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat het los komt en
plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.
Het model is voorzien van een variabel
bewaarvak dat is aangebracht onder een
deurschap wat naar de zijkant kan worden geschoven.
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt
het koelmiddel rondgepompt en dan
zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is
normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje"
van de thermostaat horen. Dat is normaal.
8
5.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
5.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz:
deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de
speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van de koelkast verkleuren.
Daarom wordt aangeraden om citrusvruchten in aparte bakjes te bewaren.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden
om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Flessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het
flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in
de koelkast bewaard worden.
5.4 Nuttige tips voor het
koelen
Nuttige tips:
6. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
6.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van
restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
NEDERLANDS
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie
van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
6.2 Het ontdooien van de
koelkast
9
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje
van het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt
en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
6.3 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig)
en toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan
om de vorming van onaangename
luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
7. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u storingen opspoort,
de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht
door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het apparaat werkt
niet. Het lampje
brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
10 www.aeg.com
Probleem
Het lampje werkt
niet.
Mogelijke oorzaak
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand- Sluit en open de deur.
by.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open
gedaan.
Laat de deur niet langer
open staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is
te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over
Tijdens het automatische
de achterkant van de ontdooiproces ontdooit
koelkast.
de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de
koelkast.
Maak de waterafvoer
schoon.
De waterafvoer is verstopt.
Producten verhinderen
Zorg ervoor dat de prohet water om in de water- ducten de achterwand niet
opvangbak te lopen.
raken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt Maak de dooiwaterafvoer
niet in de verdamperbak vast op de verdamperbak.
boven de compressor.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
7.1 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met uw servicecentrum.
NEDERLANDS
7.2 De deur sluiten
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
1.
3.
11
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact
met de service-afdeling.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
8.1 Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde
plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
N
ST
T
Bij bepaalde modeltypes kunnen er
functionele problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden gerespecteerd. De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als
9. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
het opgegeven temperatuurbereik
wordt gerespecteerd. Als u vragen hebt
m.b.t. de montagelocatie van het apparaat, raadpleeg dan de dealer, uw klantenservice of de dichtstbijzijnde technische dienst
8.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
NEDERLANDS
HISSS!
HISSS!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
880 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
13
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
ENGLISH
15
16
18
19
19
20
21
22
23
24
26
1.
ENGLISH
•
•
•
•
17
2
4
1 Temperature indicator LED
2 FROSTMATIC indicator
3 FROSTMATIC button
4 Temperature regulator
ON/OFF button
3
ENGLISH
19
20 www.aeg.com
ENGLISH
21
Problem
The lamp does not
work.
Solution
ENGLISH
Problem
Solution
23
2.
24 www.aeg.com
Climate
class
Ambient temperature
SN
N
ST
T
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
!
ICK
CL
CR
AC
CLICK!
K!
ENGLISH
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
25
CRACK!
CRACK!
880 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
27
28
32
33
33
35
36
37
39
40
41
1.
29
1.
•
•
•
•
31
2. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
Touche MARCHE/ARRÊT
3
33
34 www.aeg.com
OK
35
37
Anomalie
Anomalie
39
Anomalie
7.2 Fermeture de la porte
1.
N
ST
T
40 www.aeg.com
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
HISSS!
CRACK!
CRACK!
880 mm
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 V
50 Hz
41
43
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
44
46
47
47
48
49
51
52
53
55
1.
•
•
•
•
45
2
4
1 LED Temperaturanzeige
2 Kontrolllampe „FROSTMATIC“
3 FROSTMATIC-Taste
4 Temperaturregler
Taste EIN/AUS
3
47
49
51
Störung
Das ist normal.
Störung
2.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
53
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
K!
AC
CLICK!
BRRR!
K!
BLUBB!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
HISSS!
CRACK!
880 mm
560 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
55
211622013-B-472013

advertisement