Zanussi ZRG15801WA Handleiding

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Zanussi ZRG15801WA Handleiding | Manualzz
ZRG15801WA
2
15
28
42
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
6
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsvoorschriften
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij
bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat
gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar
behoren is geïnformeerd over het gebruik en
de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant
is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon
instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
2
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat)
en verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen een elektrische schok krijgen of
zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er
dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt
voordat u het oude apparaat weggooit. Dit
voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik
zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere
residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel
gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten
(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenwww.zanussi.com
zij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de
fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt
grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd
netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt door
de achterkant van het apparaat. Een
platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat er
een risico op een elektrische schok of
brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u
het apparaat verplaatst.
www.zanussi.com
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak
ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden
veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn
speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De
lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting
van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid
is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel.
Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen,
dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken
als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen
voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
3
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er
water op de bodem van het apparaat liggen.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
Installatie
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd
te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van
originele reserveonderdelen.
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar
u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor,
condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het
koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij de lokale
overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom
beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan
de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en
zijn recydie voorzien zijn van het symbool
clebaar.
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om
het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
4
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
www.zanussi.com
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is
en de thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand
gevormd wordt. In dat geval moet de knop op
een hogere temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk te maken en
zodoende het energieverbruik te beperken.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van
vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren
voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet
u de thermostaatknop echter op een hogere
stand instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C
dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop op
een warmere stand instellen.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u
het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten
in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden ingevroren (nadat
het afgekoeld is).
www.zanussi.com
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze
bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk
van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit
de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren
zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer
duren.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de
koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen
worden.
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken,
5
kunnen de schappen op verschillende hoogtes
geplaatst worden.
Trek het plateau geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en installeer het
plateau dan op een andere gewenste hoogte.
1
2
3
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling
krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel.
Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan
de compressor continu aan staan waardoor
er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
6
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Citroensap kan de plastic delen van de koelkast verkleuren. Daarom wordt aangeraden om
citrusvruchten in aparte bakjes te bewaren.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte
bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht buiten te sluiten.
Flessen: deze moeten een afdekdop hebben
en opgeslagen worden in het flessenrek in de
deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien
niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
www.zanussi.com
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo
kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen
dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan
de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk
pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang
het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze
door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw
vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten
staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het
snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de door
de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen
mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat
ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
www.zanussi.com
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde
reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze
handeling zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te
maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
7
Steek, na het schoonmaken van het apparaat,
de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van
de verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat
het water overloopt en op het voedsel in de
koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer en
rond het bovenste vak.
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te
verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel
het in een paar lagen krantenpapier en leg
het op een koele plaats.
3.
4.
5.
6.
7.
Laat de deur open staan.
Na afloop van het ontdooien de binnenkant
grondig droog maken en de dop terugzetten.
Schakel het apparaat in.
Zet de thermostaatknop op de maximale
koude en laat het apparaat twee tot drie
uur in deze instelling werken.
Zet het eerder verwijderde voedsel terug
in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen
om de rijp van de verdamper te krabben, deze
zou beschadigd kunnen raken. Gebruik geen
mechanische of kunstmatige middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien
van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en
maak alles schoon.
4. Laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen
opspoort, moet u eerst de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze
handleiding vermeld zijn, dient te worden
8
verricht door een gekwalificeerd technicus of
deskundig persoon.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking
geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
www.zanussi.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het apparaat maakt lawaai
Het apparaat wordt niet goed ondersteund
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten op
de vloer staan)
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig
openstaan.
De temperatuur van het product is
te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de
achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat water in
de wateropvangbak kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is
te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in de koelkast is te hoog.
www.zanussi.com
9
Probleem
Mogelijke oorzaak
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten zijn te dicht opelkaar
geplaatst.
Berg de producten zo op dat er een
koude luchtcirculatie is.
Er is te veel rijp.
Het product is niet goed verpakt.
Verpak het op de juiste manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het lampje vervangen
Let op! Trek de stekker uit het
stopcontact.
Verwijder de schroef
van de afdekking van
het lampje.
Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
Vervang het kapotte
lampje door een
nieuw lampje met
hetzelfde vermogen
dat speciaal bedoeld
is voor huishoudelijke
apparaten (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking
van het lampje).
Plaats de afdekking
van het lampje terug.
Draai de schroef van
de afdekking van het
lampje vast.
Steek de stekker in
het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
de "veiligheidsinformatie" aandachtig door,
alvorens het apparaat te installeren.
10
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op
een droge, goed geventileerde plaats binnen
www.zanussi.com
waar de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
ST
T
Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze temperaturen niet
worden gerespecteerd. De juiste werking van
het apparaat kan enkel gegarandeerd worden
als het opgegeven temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u vragen hebt m.b.t. de
montagelocatie van het apparaat, raadpleeg
dan de dealer, uw klantenservice of de dichtstbijzijnde technische dienst
Waterpas zetten
Zorg ervoor dat het
apparaat waterpas
staat wanneer u het
plaatst. Deze stand
kan bereikt worden
met de twee afstelbare voetjes die aan
de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.
Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht
vrij kan circuleren aan de achterkant van de
www.zanussi.com
kast. Als het apparaat onder een wandkast
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast
ten minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes
aan de onderkant van het apparaat garanderen
een nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand tussen de muur en de
kast ten minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden.
Waarschuwing!
min.
100 mm
15 mm
15 mm
De stroomtoevoer aan het apparaat moet
verbroken kunnen worden; de stekker moet
daarom na de installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan
met de hulp van een tweede persoon die de
deuren van het apparaat stevig vasthoudt
tijdens de werkzaamheden.
Om de draairichting van de deur te veranderen,
gaat u als volgt te werk:
11
1. Trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Kantel het apparaat
voorzichtig naar achteren zodat de compressor de vloer niet
kan raken.
3. Schroef het linkervoetje los.
4. Draai de schroeven
van het onderste
scharnier van de deur
los. Verwijder het
scharnier. Breng de
pin over in de richting
van de pijl.
5. Draai de schroef
los en monteer deze
aan de andere kant.
6. Monteer het scharnier aan de andere
kant.
7. Schroef het rechtervoetje vast.
8. Draai de beide
schroeven aan de
achterkant los.
9. Duw de bovenplaat
naar achteren en til
hem op uit de bevestigingselementen.
10. Draai de schroeven van het bovenste
deurscharnier los.
11. Verwijder het
scharnier. Breng de
pin over in de richting
van de pijl. Monteer
het scharnier aan de
andere kant.
12. Draai het scharnier vast.
13. Leg de bovenplaat
weer op zijn plaats.
14. Trek hem naar voren.
15. Draai de schroeven aan de achterkant
weer vast.
16. Verwijder en monteer het handvat 1) op
de tegenoverliggende
zijde.
17. Zet het apparaat
op zijn plaats, zet het
waterpas, wacht minstens vier uur en steek
dan de stekker in het
stopcontact.
1) indien nodig
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in
de winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de
pakking op natuurlijke wijze passend wordt.
12
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf
uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de
Klantenservice zal de draairichting van de
deuren op uw kosten veranderen.
www.zanussi.com
Omkeerbaarheid van de deur van de vriezer
180˚
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften
niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Technische gegevens
Afmeting
Hoogte
850 mm
Breedte
550 mm
Diepte
612 mm
maximale bewaartijd bij stroomuitval
11 h
Voltage
230 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplatje aan de linker binnenkant van het apparaat
en op het energielabel.
www.zanussi.com
13
Het milieu
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
14
elektrische en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool niet
weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt
of neem contact op met de gemeente.
www.zanussi.com
15
17
17
18
18
20
21
23
26
27
•
•
•
•
www.zanussi.com
17
2
3
www.zanussi.com
19
www.zanussi.com
1.
2.
3.
4.
Solution
Close and open the door.
The lamp does not work.
www.zanussi.com
21
Problem
Solution
22
www.zanussi.com
Ambient temperature
SN
N
ST
T
min.
100 mm
15 mm
24
15 mm
www.zanussi.com
www.zanussi.com
25
180˚
Technical data
Dimension
Height
850 mm
Width
550 mm
Depth
612 mm
Rising Time
11 h
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
26
www.zanussi.com
www.zanussi.com
27
28
30
31
31
32
33
3.
4.
5.
6.
www.zanussi.com
31
2
3
34
www.zanussi.com
Nettoyez l'orifice.
www.zanussi.com
35
Anomalie
Il y a trop de givre.
36
www.zanussi.com
SN
N
ST
T
www.zanussi.com
37
38
min.
100 mm
15 mm
15 mm
www.zanussi.com
www.zanussi.com
39
180˚
850 mm
550 mm
Profondeur
612 mm
11 h
230 V
50 Hz
40
www.zanussi.com
www.zanussi.com
41
42
44
45
45
46
47
49
51
54
55
www.zanussi.com
45
2
3
www.zanussi.com
48
www.zanussi.com
1.
2.
3.
4.
www.zanussi.com
49
Störung
Das ist normal.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
15 mm
52
15 mm
www.zanussi.com
www.zanussi.com
53
180˚
850 mm
550 mm
Tiefe
612 mm
11 Std.
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
www.zanussi.com
www.zanussi.com
.
55
212000412-A-252013
www.zanussi.com/shop

advertisement

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed