Küppersbusch IKE309-62T, IKE309-6-2T Handleiding


Add to my manuals
72 Pages

advertisement

Küppersbusch IKE309-62T, IKE309-6-2T Handleiding | Manualzz
Gebruiksaanwijzing
User manual
Benutzerinformation
Koel-vriescombinatie
Fridge-Freezer
IKE309-6-2T
2
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
4
6
7
8
Onderhoud en reiniging
9
Problemen oplossen
11
Technische gegevens
13
Montage
13
Het milieu
18
Wijzigingen voorbehouden
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat
te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om
onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat
zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over
het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk
voor schade die door het niet opvolgen van
de aanwijzingen veroorzaakt is.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische
schok krijgen of zichzelf in het apparaat
opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat
weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in
opgesloten kunnen raken.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen
altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in
dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
3
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een
erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt door
de achterkant van het apparaat. Een
platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat
er een risico op een elektrische schok
of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder de afdekking van het lampje1)
voor de binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat
is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. 3)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren
van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik
een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht
4
•
•
•
•
•
•
heeft. Gooi in dat geval de verpakking
niet weg.
Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan kan
de olie terugvloeien in de compressor.
Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
Sluit het apparaat alleen aan op een
drinkwaterleiding. 4)
van onderhoud aan het apparaat, dienen
uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet
worden weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim
bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels
die u bij de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symzijn recyclebaar.
bool
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
Bedieningspaneel
˚C
1
2
MODE
3
4
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Thermostaatknop van de vriezer
3 Temperatuurknop van de koel-vriescombinatie
5
6
4 Display
5 Functietoets
Resetschakelaar van het alarm
6 Thermostaatknop van de koelkast
Display
1 2
1 Weergave koelvak
2 Weergave vriesvak
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
3
4
5 8
7
6
3 Lampje voor positieve of negatieve temperatuur
5
4
5
6
7
8
Weergave temperatuur
Fast Freeeze-functie
Shopping-functie
Minidac-functie
Performance Optimization-functie
Inschakelen
Nadat u de stekker in het stopcontact heeft
gestoken drukt u, als het display niet verlicht is, op de toets AAN/UIT.
Zodra het apparaat ingeschakeld is, verschijnen de volgende signalen op het bedieningspaneel.
• De indicatie positieve of negatieve temperatuur blijft positief, wat aangeeft dat
de temperatuur positief is.
• de temperatuur knippert, de displayachtergrond wordt rood en u hoort een zoemer.
Druk op de functietoets en de zoemer gaat
uit (zie ook "Alarm te hoge temperatuur" ) .
Stel de gewenste temperatuur weer in (zie
"Temperatuurregeling").
Uitschakelen
Het apparaat wordt uitgeschakeld door de
toets ON/OFF langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.
Hierna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven.
Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld,
gaat ook het display uit.
Temperatuurdisplay
Iedere keer dat de indicatietoets temperatuur van de koel-vriescombinatie wordt ingedrukt, geeft het display het volgende aan:
1. – De indicatie koelvak is aan.
– Het display geeft de koelkasttemperatuur aan.
2. – De indicatie vriesvak is aan. 5)
– Het display geeft de vriezertemperatuur aan.
Na tien seconden wordt het normale display weer weergegeven.
Functiemenu
Elke keer als de functietoets wordt ingedrukt, worden de volgende functies rechtsom geactiveerd:
• Fast Freeze-functie
• Shopping-functie
5) Onder normale omstandigheden.
• Minidac-functie
• Performance Optimization-functie
• geen symbool: normale werking.
Belangrijk! U kunt één functie tegelijkertijd
op ON zetten.
Om de functies op OFF te zetten, drukt u
meerdere keren op de Functieknop tot er
geen pictogram verschijnt.
Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt geregeld door de thermostaatknop, die zich aan
de bovenkant van het apparaat bevindt.
De temperatuur van het koelvak kan gereguleerd worden door de insteltoets koelruimte te draaien. De tempertuur kan variëren tussen +2°C en +8°C.
De temperatuur van het vriesvak kan gereguleerd worden door de insteltoets vriesruimte te draaien. De tempertuur kan variëren van -15°C tot -24°C.
Door te draaien aan de insteltoets, knippert
het display en wordt de gewenste temperatuur getoond.
Voor een juiste conservering van het voedsel moeten de volgende temperaturen worden ingesteld:
+5°C in de koelkast
-18°C in de vriezer.
Als na het instellen van de gewenste temperatuur de themostaatknop niet binnen 5
seconden is gedraaid, wordt de temperatuur van het vriesvak aangegeven.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop rechtsom om
de maximale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop linksom om de
minimale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat
de temperatuur in het apparaat afhankelijk
is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• de plaats van het apparaat.
6
Performance optimization -functie
The Performance optimization -functie
wordt ingeschakeld door op de functietoets
te drukken (indien nodig meerdere keren)
tot het bijbehorende pictogram verschijnt
.
In deze omstandigheden wordt de gekozen
temperatuur automatisch ingesteld in de
beste omstandigheden om voedsel te bewaren daardoor kan er zolang deze functie
is ingeschakeld geen enkele handeling verricht worden met behulp van de toetsen.
Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functieactivering").
Shopping-functie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel,
bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de Shopping-functie in te
schakelen om deze producten sneller te
koelen en om te voorkomen dat voedsel
dat al in de koelkast ligt warm wordt.
The Shopping-functie wordt ingeschakeld
door op de functietoets te drukken (indien
nodig meerdere keren) tot het bijbehorende
.
pictogram verschijnt
De Shopping-functie wordt automatisch na
ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Tijdens de Shopping-functie wordt ook de
ventilator in het koelvak automatisch geactiveerd.
Belangrijk! De ventilator in het koelvak
wordt ook automatisch geactiveerd als de
kamertemperatuur hoog is (hoger dan
38°C), ook als de Shopping-functie niet
geactiveerd is.
Fast Freeze Functie
Om levensmiddelen in te vriezen, moet u de
functie Fast Freeze inschakelen.
Druk op de functietoets (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functiemenu").
Alarm hoge temperatuur
Een stijging van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een stroomuitval)
wordt aangegeven door:
• het knipperen van de temperatuur
• het knipperen van het vriesvak (weergave
vriesvak)
• rood lampje op het display
• het geluid van de zoemer
• alarmsymbool
Wanneer de normale omstandigheden worden hersteld:
• het geluidssignaal gaat uit
• blijft de temperatuurwaarde knipperen
• display blijft rood branden.
Wanneer u op de Functietoets / de knop
om het alarm uit te schakelen drukt, verschijnt de hoogst bereikte temperatuur in
gedurende enhet vak op het display
kele seconden.
Hier stopt het knipperen en schakelt de verlichting over van rood op wit.
Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de Functietoets / Alarm-resetschakelaar te drukken.
De verlichting van het display blijft rood tot
de normale opslagomstandigheden zijn hersteld.
Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functiemenu").
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur
van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
7
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Schakel om vers voedsel in te vriezen de
functie Snelvriezen in, minstens 24 uur
voordat u het in te vriezen voedsel in het
vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat moet worden
ingevroren in het onderste compartiment.
De maximale hoeveelheid levensmiddelen
die in 24 uur kunnen worden ingevroren,
staat aangegeven op het typeplaatje; een
label dat zich aan de binnenkant van de
koelkast bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens
deze periode geen ander voedsel in.
Na 24 uur, wanneer het invriesproces is voltooid, de functie Snelvriezen weer uitzetten
(zie "functie Snelvriezen").
deze bladen met water en zet ze dan in het
vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
Koude accumulators
De vriezer is uitgerust met minstens een
koude accumulator die de bewaartijd verlengt in geval van een stroomonderbreking
of stroomuitval.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen
worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de voorste halve schappen over de
achterste worden geplaatst.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
het apparaat minstens 2 uur laten werken
voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur die op de
kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide
voedsel snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan weer
worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul
Het plaatsen van de deurschappen
Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat is aangebracht onder een
deurschap en dat naar de zijkant kan worden geschoven.
8
Zet de ventilator aan als de omgevingstemperatuur warmer is dan 25°C.
Als de Shopping-functie aan is, is de ventilator automatisch aan.
Het is mogelijk om de ventilator uit te zetten
door op de functieknop te drukken tot het
verdwijnt.
pictogram
Voor een grondiger reiniging kunnen de bovenste en onderste deurschappen gemakkelijk verwijderd worden en op hun plek teruggezet worden
A
Luchtcirculatie
Het koelvak is uitgerust met een speciale
D.A.C.(Dynamic Air Cooling)-ventilator.
Deze voorziening maakt snelle koeling van
levensmiddelen mogelijk en zorgt voor een
gelijkmatige temperatuur in het vak.
Zet de ventilator aan door op de functietoets te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende pictogram ver.
schijnt
Als het groene lampje (A) aan gaat, werkt
de ventilator.
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling
om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een
of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op
willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of
plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel
mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
9
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar
belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden. is vermeld
op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden
door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een
sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat
alleen schoon te maken met warm water
met een beetje afwasmiddel.
10
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak
verwijderd. Het dooiwater loopt via een gotje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al
in het afvoergaatje zit.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer en
rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Belangrijk! Zet, ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien, de thermostaatknop op
een hogere stand, om voldoende
koudereserve op te bouwen voor de
onderbreking tijdens de werking.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier
en leg het op een koele plaats.
Let op! Raak ingevroren voedsel niet
met natte handen aan. Uw handen
kunnen dan aan de producten
vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en steek de
kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de
bodem, plaats er een opvangbak onder
om het dooiwater op te vangen
Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet het eerder verwijderde voedsel na
twee tot drie uur terug in het vriesvak.
Waarschuwing! Gebruik nooit
scherpe metalen om de rijp van de
verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces
te versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.
11
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast6), en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen
oplost, trekt u eerst de stekker uit het
stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld staan, dient
te worden uitgevoerd door een gekwaProbleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
lificeerd technicus of deskundig persoon.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
6) Indien nodig,
12
Mogelijke oorzaak
Er loopt water over de
vloer.
Probleem
De dooiwaterafvoer loopt niet in
de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur in het
apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het
apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten liggen te dicht op elkaar.
Berg de producten zodanig op
dat er koude lucht kan circuleren.
Er is te veel rijp.
Het voedsel is niet goed verpakt.
Verpak het voedsel op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Het lampje vervangen
Volg onderstaande aanwijzingen om het
lampje te vervangen:
1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Druk op de achterste haak en schuif het
kapje tegelijkertijd in de richting van de
pijl.
3. Vervang het lampje met één van hetzelfde vermogen dat specifiek ontworpen is
voor huishoudelijke apparaten. (het
maximale vermogen wordt weergegeven op de lamp zelf)
4. Vervang de afdekking van het lampje
door dit in de originele positie te schuiven.
5. Sluit het apparaat opnieuw aan.
6. Open de deur en controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
13
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
24 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat
te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
N
ST
T
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming
met de geldende regels, raadpleeg hiervoor
een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts
open. Als u wilt dat de deur naar links open
gaat, ga dan, voordat u het apparaat installeert, als volgt te werk:
1. Maak de bovenste pen los en verwijder
de afstandhouder.
2. Verwijder de bovenste pen en de bovenste deur.
3. Schroef de pennen (B) en de afstandhouders (C) los.
4. Verwijder de onderste deur.
5. Maak de onderste pen los.
14
50 - min. 200 cm2
C
B
min.
200 cm2
C
Op de tegenoverliggende zijde:
1. Monteer de onderste pen.
2. Monteer de onderste deur.
3. Bevestig de pennen (B) en de afstandhouders (C) weer op het middelste
scharnier aan de tegenoverliggende
kant.
4. Monteer de bovenste deur.
5. Zet de afstandhouder en de bovenste
pen vast.
Het apparaat installeren
Let op! Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk.
1. Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op maat en bevestig het op
het apparaat zoals aangegeven op de
afbeelding.
x
x
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet
voldoende zijn.
2. Boor in het scharnierdeksel A, zoals
weergegeven op de afbeelding.
Breng de deksels A en A1 (in de zak)
op het middenscharnier aan.
15
A
A1
3. Installeer het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (1) totdat de afdekking van de
opening tegen het keukenmeubel aankomt.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (2) tegen de kast aan de andere
kant van het scharnier.
4mm
44mm
5. Bevestig het apparaat met 4 schroeven
in de nis.
2
I
1
4. Stel het apparaat af in de nis.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de
kast 44 mm is.
De afdekking voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt
ervoor dat de afstand tussen het apparaat en het keukenmeubel correct is.
Zorg ervoor dat er een ruimte van 4
mm tussen het apparaat en de kast
aanwezig is.
Open de deur. Zet de afdekking van
het onderste scharnier op de juiste
plek.
6. Verwijder het juiste onderdeel van de
scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX als het scharnier rechts staat,
of onderdeel SX als het scharnier links
staat.
16
7. Bevestig de afdekkingen (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de scharnierafdekkingen (E)
op het scharnier.
9. Maak de onderdelen Ha, Hb, Hc en Hd
los
Ha
D
Hb
C
E
Hc
Hd
E
B
8. Als het apparaat aan de zijkant moet
aansluiten op de keukenkastdeur:
a) Maak de schroeven in de bevestigingshaken (H) los.
b) Verwijder de haken (H).
c) Draai de schroeven weer vast.
10. Monteer onderdeel Ha aan de binnenkant van het keukenmeubel.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
11. Duw onderdeel Hc op onderdeel Ha.
17
8 mm
Ha
K
Hc
Ha
12. Zet de deur van het apparaat en de
keukenkastdeur open onder een hoek
van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de
geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de
keukenkastdeur tegen elkaar en markeer de gaten.
14. Plaats het kleine vierkantje terug op de
geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de keukenkastdeur en de deur van
het apparaat uit met behulp van onderdeel Hb.
8 mm
Ha
Hb
Hb
15. Duw onderdeel Hd op onderdeel Hb.
13. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand
van de deur waar de nagel moet worden vastgemaakt (K).
Hb
Hd
18
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
19
19
21
23
23
25
20
•
•
•
•
21
Control panel
˚C
1
2
MODE
3
4
5
6
1 2
3
4
5 8
7
6
22
23
24
25
A
26
27
28
Solution
Close and open the door.
29
Problem
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
24 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
30
Ambient temperature
SN
N
ST
T
31
A
min.
200 cm2
A1
2
1
x
x
32
4mm
D
44mm
C
E
I
E
B
33
Ha
Hb
8 mm
ca. 50 mm
90°
21 mm
8 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Ha
Hc
Ha
34
Hb
Hb
35
35
37
40
40
41
42
44
46
46
51
36
•
•
•
•
37
1
2
3
MODE
4
5
6
38
1 2
3
4
5 8
7
6
39
40
41
A
42
43
44
Solution
Nettoyez l'orifice.
Il y a trop de givre.
46
Symptôme
1780 mm
560 mm
550 mm
24 h
Tension
230-240 V
50 Hz
SN
N
ST
T
48
A
min.
200 cm2
A1
2
1
x
x
49
4mm
44mm
I
D
C
E
E
B
50
Ha
Hc
Ha
Hb
8 mm
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
Ha
21 mm
51
8 mm
Hb
K
Ha
Hb
52
52
54
56
57
58
53
•
•
•
•
54
•
•
•
•
•
•
1
2
MODE
3
4
5
6
Display
3
4
5 8
7
6
55
56
57
58
A
59
60
61
62
Störung
Das ist normal.
63
Störung
1780 mm
560 mm
Tiefe
550 mm
24 h
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
64
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
65
x
x
min.
200 cm2
A
A1
66
2
I
1
4mm
44mm
67
Ha
D
Hb
C
E
Hc
E
Hd
B
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Hc
68
8 mm
Ha
Hb
8 mm
Hb
Hd
K
Ha
69
70
71
222333526-A-492010

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed