Küppersbusch IKE309-62T, IKE309-6-2T Handleiding


Add to my manuals
68 Pages

advertisement

Küppersbusch IKE309-62T, IKE309-6-2T Handleiding | Manualzz
Gebruiksaanwijzing
User manual
Benutzerinformation
Koel-vriescombinatie
Fridge-Freezer
IKE309-6-2T
2
Onderhoud en reiniging
9
Problemen oplossen
11
Technische gegevens
12
Montage
13
Het milieu
17
Wijzigingen voorbehouden
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen
is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken, volledig
bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat
blijven als het wordt verplaatst of verkocht,
zodat iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok
krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen
altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit
instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van
het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
3
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor)
mogen uitsluitend vervangen worden
door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt door
de achterkant van het apparaat. Een
platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat er
een risico op een elektrische schok of
brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder de afdekking van het lampje.
1) voor de binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als
u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak
ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
Gloeilampjes 2) gebruikt voor dit apparaat
is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. 3)
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Het lampje
3) Als het apparaat vorstvrij is
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van
voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen aan
het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken
als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt
is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke
beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi
in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot over-
4
•
•
•
•
en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
verhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te
voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen
worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar
is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de
van toepassing zijnde regels die u bij de
lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de
koeleenheid, vooral aan de achterkant
bij de warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum
Bedieningspaneel
˚C
1
2
MODE
3
4
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Thermostaatknop van de vriezer
3 Temperatuurknop van de koel-vriescombinatie
5
6
4 Display
5 Functietoets
Resetschakelaar van het alarm
6 Thermostaatknop van de koelkast
Display
1 2
3
1 Weergave koelvak
2 Weergave vriesvak
3 Lampje voor positieve of negatieve temperatuur
4 Weergave temperatuur
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is
4
5 8
5
6
7
8
7
6
Fast Freeeze-functie
Shopping-functie
Minidac-functie
Performance Optimization-functie
5
Inschakelen
Nadat u de stekker in het stopcontact heeft
gestoken drukt u, als het display niet verlicht
is, op de toets AAN/UIT.
Zodra het apparaat ingeschakeld is, verschijnen de volgende signalen op het bedieningspaneel.
• De indicatie positieve of negatieve temperatuur blijft positief, wat aangeeft dat de
temperatuur positief is.
• de temperatuur knippert, de displayachtergrond wordt rood en u hoort een zoemer.
Druk op de functietoets en de zoemer gaat
uit (zie ook "Alarm te hoge temperatuur" ) .
Stel de gewenste temperatuur weer in (zie
"Temperatuurregeling").
Uitschakelen
Het apparaat wordt uitgeschakeld door de
toets ON/OFF langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.
Hierna wordt het aftellen van de temperatuur
van -3 -2 -1 weergegeven.
Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld,
gaat ook het display uit.
Temperatuurdisplay
Iedere keer dat de indicatietoets temperatuur
van de koel-vriescombinatie wordt ingedrukt, geeft het display het volgende aan:
1. – De indicatie koelvak is aan.
– Het display geeft de koelkasttemperatuur aan.
2. – De indicatie vriesvak is aan. 5)
– Het display geeft de vriezertemperatuur aan.
Na tien seconden wordt het normale display
weer weergegeven.
Functiemenu
Elke keer als de functietoets wordt ingedrukt,
worden de volgende functies rechtsom geactiveerd:
• Fast Freeze-functie
• Shopping-functie
• Minidac-functie
• Performance Optimization-functie
• geen symbool: normale werking.
Belangrijk! U kunt één functie tegelijkertijd
op ON zetten.
5) Onder normale omstandigheden.
Om de functies op OFF te zetten, drukt u
meerdere keren op de Functieknop tot er
geen pictogram verschijnt.
Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt geregeld door de thermostaatknop, die zich aan
de bovenkant van het apparaat bevindt.
De temperatuur van het koelvak kan gereguleerd worden door de insteltoets koelruimte
te draaien. De tempertuur kan variëren tussen +2°C en +8°C.
De temperatuur van het vriesvak kan gereguleerd worden door de insteltoets vriesruimte te draaien. De tempertuur kan variëren
van -15°C tot -24°C.
Door te draaien aan de insteltoets, knippert
het display en wordt de gewenste temperatuur getoond.
Voor een juiste conservering van het voedsel
moeten de volgende temperaturen worden
ingesteld:
+5°C in de koelkast
-18°C in de vriezer.
Als na het instellen van de gewenste temperatuur de themostaatknop niet binnen 5 seconden is gedraaid, wordt de temperatuur
van het vriesvak aangegeven.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop rechtsom om
de maximale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop linksom om de
minimale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is
van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• de plaats van het apparaat.
Performance optimization -functie
The Performance optimization -functie wordt
ingeschakeld door op de functietoets te
drukken (indien nodig meerdere keren) tot
het bijbehorende pictogram verschijnt
.
6
In deze omstandigheden wordt de gekozen
temperatuur automatisch ingesteld in de
beste omstandigheden om voedsel te bewaren daardoor kan er zolang deze functie is
ingeschakeld geen enkele handeling verricht
worden met behulp van de toetsen.
Het is mogelijk om de functie op elk moment
uit te schakelen door op de functietoets te
drukken (zie "Functieactivering").
Shopping-functie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel,
bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren
wij u de Shopping-functie in te schakelen om
deze producten sneller te koelen en om te
voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast
ligt warm wordt.
The Shopping-functie wordt ingeschakeld
door op de functietoets te drukken (indien
nodig meerdere keren) tot het bijbehorende
pictogram verschijnt
.
De Shopping-functie wordt automatisch na
ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Tijdens de Shopping-functie wordt ook de
ventilator in het koelvak automatisch geactiveerd.
Belangrijk! De ventilator in het koelvak
wordt ook automatisch geactiveerd als de
kamertemperatuur hoog is (hoger dan 38°C),
ook als de Shopping-functie niet geactiveerd
is.
Het is mogelijk om de functie op elk moment
uit te schakelen door op de functietoets te
drukken (zie "Functiemenu").
Druk op de functietoets (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Het is mogelijk om de functie op elk moment
uit te schakelen door op de functietoets te
drukken (zie "Functiemenu").
Alarm hoge temperatuur
Een stijging van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een stroomuitval)
wordt aangegeven door:
• het knipperen van de temperatuur
• het knipperen van het vriesvak (weergave
vriesvak)
• rood lampje op het display
• het geluid van de zoemer
• alarmsymbool
Wanneer de normale omstandigheden worden hersteld:
• het geluidssignaal gaat uit
• blijft de temperatuurwaarde knipperen
• display blijft rood branden.
Wanneer u op de Functietoets / de knop om
het alarm uit te schakelen drukt, verschijnt de
hoogst bereikte temperatuur in het vak op
het display
gedurende enkele seconden.
Hier stopt het knipperen en schakelt de verlichting over van rood op wit.
Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op de Functietoets /
Alarm-resetschakelaar te drukken.
De verlichting van het display blijft rood tot de
normale opslagomstandigheden zijn hersteld.
Fast Freeze Functie
Om levensmiddelen in te vriezen, moet u de
functie Fast Freeze inschakelen.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog
daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Schakel om vers voedsel in te vriezen de
functie Snelvriezen in, minstens 24 uur voor-
7
dat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak
legt.
Plaats het verse voedsel dat moet worden
ingevroren in het onderste compartiment.
De maximale hoeveelheid levensmiddelen
die in 24 uur kunnen worden ingevroren,
staat aangegeven op het typeplaatje; een label dat zich aan de binnenkant van de koelkast bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens
deze periode geen ander voedsel in.
Na 24 uur, wanneer het invriesproces is voltooid, de functie Snelvriezen weer uitzetten
(zie "functie Snelvriezen").
geval van een stroomonderbreking of
stroomuitval.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van
een aantal geleiders zodat de schappen op
de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen
de voorste halve schappen over de achterste
worden geplaatst.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer
is uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of
op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor
nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze
bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
Koude accumulators
De vriezer is uitgerust met minstens een koude accumulator die de bewaartijd verlengt in
Het plaatsen van de deurschappen
Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat is aangebracht onder een deurschap en dat naar de zijkant kan worden geschoven.
Voor een grondiger reiniging kunnen de bovenste en onderste deurschappen gemakkelijk verwijderd worden en op hun plek teruggezet worden
Luchtcirculatie
Het koelvak is uitgerust met een speciale
D.A.C.(Dynamic Air Cooling)-ventilator.
Deze voorziening maakt snelle koeling van
levensmiddelen mogelijk en zorgt voor een
gelijkmatige temperatuur in het vak.
8
Zet de ventilator aan door op de functietoets
te drukken (indien nodig meerdere keren) tot
het bijbehorende pictogram verschijnt
.
Als het groene lampje (A) aan gaat, werkt de
ventilator.
Zet de ventilator aan als de omgevingstemperatuur warmer is dan 25°C.
Als de Shopping-functie aan is, is de ventilator automatisch aan.
Het is mogelijk om de ventilator uit te zetten
door op de functieknop te drukken tot het
pictogram
verdwijnt.
A
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is,
kan de compressor continu aan staan
waardoor er ijs op de verdamper ontstaat.
Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop
naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
9
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen
dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger.
Deze handeling zal de prestatie van het ap-
paraat verbeteren en het elektriciteitsverbruik
besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen
schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik
daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
10
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond
het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Belangrijk! Zet, ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien, de thermostaatknop op een
hogere stand, om voldoende koudereserve
op te bouwen voor de onderbreking tijdens
de werking.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en
leg het op een koele plaats.
Let op! Raak ingevroren voedsel niet
met natte handen aan. Uw handen
kunnen dan aan de producten
vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en steek de
kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de bodem, plaats er een opvangbak onder om
het dooiwater op te vangen
Om het ontdooiproces te versnellen kunt
u een bak warm water in het vriesvak
zetten. Verwijder bovendien stukken ijs
die afbreken voordat het ontdooien voltooid is.
6) indien nodig,
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet het eerder verwijderde voedsel na
twee tot drie uur terug in het vriesvak.
Waarschuwing! Gebruik nooit scherpe
metalen om de rijp van de verdamper te
krabben, deze zou beschadigd kunnen
raken.
Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast, 6)en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
11
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen
oplost, trekt u eerst de stekker uit het
stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld staan, dient te
worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
steld.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen
de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak boven de com- de verdamperbak.
pressor.
De temperatuur in het apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
12
Probleem
Mogelijke oorzaak
Er zijn veel producten tegelijk op- Berg minder producten tegelijk op.
geborgen.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten liggen te dicht op elkaar.
Berg de producten zodanig op dat
er koude lucht kan circuleren.
Er is te veel rijp.
Het voedsel is niet goed verpakt.
Verpak het voedsel op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Het lampje vervangen
Volg onderstaande aanwijzingen om het
lampje te vervangen:
1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Druk op de achterste haak en schuif het
kapje tegelijkertijd in de richting van de
pijl.
3. Vervang het lampje met één van hetzelfde
vermogen dat specifiek ontworpen is
voor huishoudelijke apparaten (het maximale vermogen wordt weergegeven op
de lamp zelf).
4. Vervang de afdekking van het lampje
door dit in de originele positie te schuiven.
5. Sluit het apparaat opnieuw aan.
6. Open de deur en controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
24 h
13
Montage
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
de "veiligheidsinformatie" aandachtig
door, alvorens het apparaat te
installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
N
ST
T
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts
open. Als u wilt dat de deur naar links open
gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het
apparaat installeert:
1. Maak de bovenste pen los en verwijder
de afstandhouder.
2. Verwijder de bovenste pen en de bovenste deur.
3. Verwijder de afdekking van het scharnier
(A). Schroef de pennen (B) en de afstandstukken (C) los. Bevestig de afdekking
van het scharnier (A).
4. Verwijder de onderste deur.
5. Maak de onderste pen los.
C
B
A
Aan de tegenoverliggende kant:
1. Monteer de onderste pen.
2. Monteer de onderste deur.
3. Bevestig de pennen (B) en de afstandstukken (C) weer op het middelste scharnier aan de tegenoverliggende kant.
4. Monteer de bovenste deur.
5. Zet de afstandhouder en de bovenste
pen vast.
14
2
1
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet
voldoende zijn.
50 - min. 200 cm2
2. Stel het apparaat in de nis af.
De afdekking voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen het apparaat
en het keukenmeubel correct is.
Open de deur. Zet de afdekking van het
onderste scharnier op de juiste plek.
min.
200 cm2
4mm
Het apparaat installeren
Let op! Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk.
1. Installeer het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (1) totdat de afdekking van de opening tegen het keukenmeubel aankomt.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de kast
44 mm is.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (2) tegen de kast tegenover het
scharnier. Zorg ervoor dat er een ruimte
van 4 mm tussen het apparaat en de
kast is.
44mm
3. Bevestig het apparaat met 4 schroeven
aan de nis.
15
I
6. Bevestig de afdekkingen (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de scharnierafdekkingen (E) op
het scharnier.
D
4. Duw de afdichtstrip tussen het apparaat
en de naastliggende kast.
C
E
E
B
7. Als het apparaat aan de zijkant aan moet
sluiten op de deur van het keukenmeubel:
a) Maak de schroeven in de bevestigingshaken (H) los.
b) Verwijder de haken (H).
c) Draai de schroeven weer vast.
5. Verwijder het juiste onderdeel van de
scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX bij een scharnier aan de rechterkant of SX bij een scharnier aan de
linkerkant.
8. Maak de onderdelen Ha, Hb, Hc en Hd
los
16
Ha
Hb
Zet de deur van het apparaat en de deur
van het keukenmeubel tegen elkaar en
markeer de gaten.
8 mm
Hc
Hd
Ha
9. Monteer onderdeel Ha aan de binnenkant van het keukenmeubel.
ca. 50 mm
Hb
12. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van
de deur waar de nagel moet worden
vastgemaakt (K).
90°
21 mm
8 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
10. Duw onderdeel Hc op onderdeel Ha.
K
Ha
Ha
13. Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en de
deur van het apparaat uit met behulp van
onderdeel Hb.
Hc
11. Zet de deur van het apparaat en de deur
van het keukenmeubel open in een hoek
van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).
17
Hb
Hb
14. Duw onderdeel Hd op onderdeel Hb.
Hd
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan
dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
18
18
20
22
22
24
19
•
•
•
•
20
Control panel
˚C
1
2
MODE
3
4
5
6
1 2
3
4
5 8
7
6
21
22
23
24
25
26
Solution
Close and open the door.
Do not keep the door open longer
than necessary.
27
Problem
Solution
28
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
24 h
Ambient temperature
SN
N
ST
T
29
50 - min. 200 cm2
C
B
min.
200 cm2
A
2
1
30
4mm
44mm
I
D
C
E
E
B
31
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Ha
Hc
Ha
Hb
8 mm
Ha
Hb
32
8 mm
Hb
K
Ha
Hb
33
33
35
38
38
39
40
34
•
•
•
•
35
1
2
3
MODE
4
5
6
36
1 2
3
4
5 8
7
6
37
38
39
A
40
41
42
Solution
43
Symptôme
Solution
Il y a trop de givre.
44
1780 mm
560 mm
550 mm
24 h
SN
N
ST
T
C
B
A
46
2
1
min.
200 cm2
4mm
44mm
47
I
D
C
E
E
B
48
Ha
Hb
8 mm
90°
21 mm
8 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Ha
Hc
Ha
49
Hb
Hb
50
51
•
•
•
•
52
•
•
•
•
•
1
2
MODE
3
4
5
6
Display
1 2
3
4
5 8
4
5
6
7
7
6
53
54
55
56
A
57
58
59
Das ist normal.
61
1780 mm
560 mm
Tiefe
550 mm
24 h
62
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
C
B
A
63
2
50 - min. 200 cm2
min.
200 cm2
4mm
44mm
64
I
C
E
E
B
65
Ha
Hb
8 mm
90°
21 mm
8 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
K
Ha
Ha
Hc
66
Hb
Hb
67
222333525-00-042010

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed