AEG SKD71800F0 Handleiding


Add to My manuals
64 Pages

advertisement

AEG SKD71800F0 Handleiding | Manualzz
2
18
32
48
SKD71800F0
2
www.aeg.com
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt. Model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,
tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant of diens technische dienst of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in
de compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct ge?
stalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
Servicedienst of een elektrotechnicus
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
NEDERLANDS
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
5
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
6
3. BEDIENING
3.1 Bedieningspaneel
1
6
5
4
1 Weergave
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK
5 Mode
3
2
6 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ook weer ongedaan maken.
Weergave
A
B
Timer-functie
COOLMATIC-functie
Holiday-functie
Temperatuurweergave
Alarmlampje
ChildLock-functie
MinuteMinder-functie
DYNAMICAIR-functie
3.2 Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-toets van het
apparaat als het display uit is.
Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
C
D
G F E
Zie 'Temperatuurregeling' om een
andere temperatuur in te stellen.
Zie als "dEMo" op het display verschijnt
het hoofdstuk "Problemen oplossen".
Als de deur gedurende
enkele minuten open blijft
staan, gaat de verlichting
automatisch uit. De
verlichting wordt gereset
door de deur te sluiten en
weer te openen.
3.3 Uitschakelen
1. Druk een paar seconden op de knop
AAN/UIT van het apparaat.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
NEDERLANDS
3.4 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de
koelkast kan worden aangepast door op
de thermostaatknoppen te drukken.
Standaardtemperatuur:
• +5°C voor de koelkast
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt. Na een
stroomonderbreking blijft de
ingestelde temperatuur
opgeslagen.
3.5 COOLMATIC-functie
Als u een grote hoeveelheid warm
voedsel, bijvoorbeeld na het doen van
de boodschappen, in de koelkast wilt
plaatsen, adviseren wij u de
COOLMATIC-functie in te schakelen om
deze producten sneller te koelen en om
te voorkomen dat voedsel dat al in de
koelkast ligt warm wordt.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het COOLMATIC-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het COOLMATIC-lampje wordt
getoond.
De COOLMATIC-functie
wordt automatisch na
ongeveer 52 uur
uitgeschakeld. Om de
functie uit te schakelen voor
de automatische
uitschakeleing, herhaalt u de
procedure totdat het
bijbehorende pictogram
COOLMATIC is
uitgeschakeld.
3.6 Holiday-modus
Met deze functie kunt u de koelkast
gesloten en leeg houden tijdens een
lange vakantieperiode zonder dat u vieze
luchtjes krijgt.
7
Als de Holiday-functie actief
is, moet het koelvak leeg
zijn.
1. Druk op de Mode-knop tot het
bijbehorende Holiday-pictogram
verschijnt.
Het pictogramHoliday knippert.
Het temperatuurlampje van de koelkast
toont de ingestelde temperatuur.
2. Druk op de toets OK om te
bevestigen.
Het pictogram Holiday verschijnt.
Als u de modus Holiday wilt uitschakelen,
herhaalt u deze procedure totdat het
bijbehorende pictogram Holiday is
uitgeschakeld.
3.7 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft
opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.
Het alarm voor een geopende deur
bestaat uit:
• een knipperend alarmindicatielampje:
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer
kan worden uitgeschakeld door op een
knop te drukken.
3.8 MinuteMinder-functie
DeMinuteMinder-functie wordt gebruikt
om een akoestisch alarm in te stellen op
een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld
nuttig wanneer voedingsmiddelen
gedurende een bepaalde tijd moeten
afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten
dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst
om ze snel te laten afkoelen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het MinuteMinder-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de timertoets om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het MinuteMinder-lampje wordt
getoond.
De timer begint te knipperen (min).
8
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens
het aftellen en voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te veranderen
door op de toets voor het lager zetten
van de temperatuur en op de toets voor
het hoger zetten van de temperatuur te
drukken.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
Op het einde van de aftelling knippert
het MinuteMinder-lampje en klinkt een
alarm: Druk op de OK-toets om het
geluid uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het DYNAMICAIR-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het DYNAMICAIR-lampje wordt
getoond.
Om de functie tijdens het aftellen op elk
gewnest moment uit te schakelen,
herhaalt u de functiestappen tot het
indicatielampje uit gaat.
3.9 ChildLock-functie
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
3.10 DYNAMICAIR-functie
Het activeren van de functie
DYNAMICAIR verhoogt het
energieverbruik. Als de
functie automatisch wordt
geactiveerd, wordt het
indicatielampje
DYNAMICAIR niet
weergegeven (zie "Dagelijks
gebruik").
Om de functie uit te schakelen, herhaalt
u de procedure totdat het bijbehorende
pictogram DYNAMICAIR is
uitgeschakeld.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Verwijder de glasplaat
boven de groentela en het
flessenrek niet om een
goede luchtcirculatie te
garanderen.
4.2 Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
1. Trek het plateau geleidelijk in de
richting van de pijlen totdat het los
komt.
NEDERLANDS
9
Het koelvak is voorzien van een apparaat
dat snelle koeling van voedsel mogelijk
maakt en een gelijkmatigere
temperatuur in het vak.
Het apparaat activeert zichzelf indien
nodig, bijvoorbeeld voor een snel
temperatuurherstel nadat de deur is
geopend of als de
omgevingstemperatuur hoog is.
Het is mogelijk om het apparaat
handmatig in te schakelen indien nodig
(zie 'DYNAMICAIR -functie').
Het DYNAMICAIR -apparaat
stopt als de deur open is en
start onmiddellijk opnieuw
nadat de deur is gesloten.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Het model is voorzien van een variabel
bewaarvak dat is aangebracht onder een
deurschap wat naar de zijkant kan
worden geschoven.
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
5.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat
10
volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop
naar een warmere instelling om de
koelkast automatisch te laten
ontdooien en zo elektriciteitsverbruik
te besparen.
5.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
5.4 Tips voor het koelen
• Bewaar het, voor de veiligheid,
slechts een of maximaal twee dagen
op deze manier.
• Gekookt voedsel, koude schotels,
enz: deze moeten afgedekt worden
en mogen op willekeurig welk schap
gezet worden.
• Fruit en groente: deze moeten
zorgvuldig schoongemaakt worden
en in de speciaal daarvoor bedoelde
lade(n) geplaatst worden.
• Boter en kaas: dit moet in speciale
luchtdichte bakjes gelegd of in
aluminiumfolie of plastic zakjes
gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht in te sluiten.
• Flessen: deze moeten een dop
hebben en opgeslagen worden
oftewel in het flessenrek of het
deurflessenrek (indien voorzien).
• Bananen, aardappelen, uien en
knoflook, indien niet verpakt, mogen
niet in de koelkast bewaard worden.
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Algemene waarschuwingen
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
6.2 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
LET OP!
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet
beschadigt.
NEDERLANDS
LET OP!
Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
11
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
6.3 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale
werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de
achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
6.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
WAARSCHUWING!
Als uw apparaat aan blijft
staan, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te
controleren, om te
voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft
als de stroom uitvalt.
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
12
Probleem
Mogelijke oorzaak
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aan- Zie "Deur open alarm" of
gezet of de temperatuur is "Alarm hoge temperatuur".
nog steeds te hoog.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Zie "Deur open alarm" of
"Alarm hoge temperatuur".
De deur is open gelaten.
Sluit de vuldeur.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Neem contact op met een erkend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
Er verschijnt een rechthoekig symbool in plaats van
getallen op het temperatuurdisplay.
Probleem met de temperatuur van de sensor.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar
de temperatuur kan niet aangepast worden)
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de service-afdeling.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is goed in- Raadpleeg het hoofdstuk 'Begesteld.
diening'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de kliis te hoog.
maatklasse.
Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot kaparaat werd geplaatst, was mertemperatuur voordat u het
te warm.
opslaat
De deur is niet goed
gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
De functie COOLMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg "COOLMATICfunctie".
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
COOLMATIC of na het veranderen van de temperatuur.
Er loopt water in de koelkast.
13
De compressor start na enige
tijd.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten
het water in de wateropde achterwand niet raken.
vangbak loopt.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie FROSTMATIC
of COOLMATIC is ingeschakeld.
Schakel FROSTMATIC of
COOLMATIC handmatig uit,
of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Zie "FROSTMATIC of COOLMATIC functie".
DEMO verschijnt op het dis- Het apparaat staat in de
play.
demonstratiemodus.
Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even
uitschakelt.
De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is
raat is te laag/hoog.
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed
gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De functie COOLMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg "COOLMATICfunctie".
14
Probleem
Mogelijke oorzaak
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
7.2 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
7.3 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
8. MONTAGE
8.1 Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
N
ST
T
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat
kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u vragen
hebt m.b.t. de
montagelocatie van het
apparaat, raadpleeg dan de
dealer, uw klantenservice of
de dichtstbijzijnde
technische dienst
8.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
NEDERLANDS
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
8.3 Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
LET OP!
Raadpleeg de montageinstructies voor de
installatie.
9. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
CLICK!
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
15
16
www.aeg.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
Afmetingen van de inbouw
Hoogte
mm
1780
Breedte
mm
560
Diepte
mm
550
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de bonne- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
NEDERLANDS
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
17
18
ENGLISH
1.
19
•
•
•
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
20
•
•
•
•
ENGLISH
21
3. OPERATION
3.1 Control panel
1
6
1
2
3
4
5
5
4
3
2
22
Display
A
B
C
D
ENGLISH
23
3.7 Door open alarm
24
ENGLISH
25
26
Solution
ENGLISH
Problem
Solution
27
Close the door.
28
Problem
Solution
The door has been
opened often.
ENGLISH
29
Climate
class
Ambient temperature
SN
N
ST
T
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
30
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
HISSS!
BLUBB!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ENGLISH
31
10. TECHNICAL INFORMATION
10.1 Technical data
mm
1780
Width
mm
560
Depth
mm
550
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
32
TABLE DES MATIÈRES
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 33
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 34
3. FONCTIONNEMENT..............................................................................................36
4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................38
5. CONSEILS................................................................................................................39
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 40
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................41
8. INSTALLATION....................................................................................................... 44
9. BRUITS......................................................................................................................45
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.................................................................. 46
1.
33
•
•
•
•
•
34
•
•
•
•
•
•
35
36
6
5
4
3
2
A
B
C
D
37
38
39
40
41
42
Solution
Refermez la porte.
43
Solution
44
Solution
SN
N
ST
T
5 cm
ATTENTION!
Consultez la notice de
montage lors de
l'installation.
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
45
UB
BL
B!
!
BRRR!
CR
AC
K!
46
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
mm
1780
mm
560
CLICK!
BRRR!
CRACK!
mm
550
Voltage
V
230 - 240
Hz
50
47
48
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN.......................................................................... 49
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 50
3. BETRIEB................................................................................................................... 52
4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................54
5. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................ 55
6. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................56
7. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 57
8. MONTAGE...............................................................................................................60
9. GERÄUSCHE............................................................................................................61
10. TECHNISCHE DATEN.......................................................................................... 62
1.
49
•
•
•
•
•
•
50
•
•
•
•
•
51
52
6
1
2
3
4
5
5
4
3
2
Display
A
B
C
D
53
54
www.aeg.com
55
56
57
58
www.aeg.com
Inkorrekte Temperatureinstellung.
Problem
59
60
Problem
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
T
+16 °C bis +43 °C
5 cm
min.
200 cm2
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
61
UB
BL
B!
!
BRRR!
CR
AC
K!
62
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
mm
1780
mm
560
Tiefe
mm
550
CLICK!
BRRR!
CRACK!
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
*
63
222370299-A-242014

advertisement

Related manuals