Aeg-Electrolux HK654250XB Handleiding

Add to My manuals
84 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HK654250XB Handleiding | Manualzz
HK654250XB
2
18
33
50
66
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten
de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al
uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
3
INHOUD
4
5
8
9
13
15
16
17
Veiligheidsinformatie
Montage-instructies
Beschrijving van het product
Bedieningsinstructies
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Milieubescherming
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten
volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten
onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
lichamelijk letsel.
• Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het apparaat afgekoeld is.
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.
Veiligheid tijdens gebruik
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat voordat u het in
gebruik neemt.
• Zet de kookzones op "uit" na ieder gebruik.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels, op het
oppervlak waar u kookt. Deze kunnen heet worden.
• Gebruikers met een geïmplanteerde pacemaker moeten hun bovenlichaam op een afstand van minimaal 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.
WAARSCHUWING!
Brandgevaar! Oververhitte vetten en oliën kunnen zeer snel in brand vliegen.
Gebruik conform de voorschriften
•
•
•
•
Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik!
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. plastic of aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact
tussen de elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
5
Voorkomen van schade aan het apparaat.
• Als er voorwerpen of pannen op het glas vallen, kan het oppervlak beschadigd raken.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen
krassen veroorzaken op het glas. Zet ze niet op het oppervlak.
• Laat pannen niet droogkoken om beschadiging van de pan en het glas te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Doe geen aluminiumfolie in het apparaat.
• Zorg dat de ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en de voorkant van de unit
eronder geopend blijft.
WAARSCHUWING!
Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.
MONTAGE-INSTRUCTIES
Noteer, voor de installatie, het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.Het typeplaatje
van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.
949 595 001 00
HK654250XB
58 GAD C8 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
6
De veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!
Lees deze zorgvuldig!
Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit geen beschadigd
apparaat aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of
repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
Wijzig de specificaties van het product of het product zelf niet. Gevaar voor letsel en schade
aan het apparaat.
De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte
recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot
elektrische installaties, enz.)!
Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!
Tijdens de installatie moet een schokbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen
worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!
De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht
met een geschikte afdichting!
Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het
werkblad af te dichten!
Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachine of oven!
Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Als u zich hier niet aan houdt,
kan het bij het openen van deuren of ramen gebeuren dat er hete pannen van het apparaat
worden geduwd.
WAARSCHUWING!
Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen nauwkeurig op.
•
•
•
•
•
•
•
•
De netaansluiting staat onder stroom.
Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
Garandeer de schokbescherming door een vakkundige inbouw.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting
van de aansluiting veroorzaken.
Laat de aansluitingen in de klemmen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.
Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van
het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C of hoger).
Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.
7
Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten, met
een contactopening van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan
worden.
U moet beschikken over de correcte isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
8
Beschrijving van het product
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren), dan zijn de voorste ventilatieruimte van 5
mm en de beschermmat onder het apparaat niet
nodig.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1
180
mm
1 Inductiekookzone 1800 W, met powerfunctie 2800 W (minimale diameter pan
=145mm).
2 Ovale inductiekookzone 2300 W, met
powerfunctie 3200 W (minimale diameter pan =145mm).
3 Inductiekookzone 1400 W, met powerfunctie 2500 W (minimale diameter pan
=125mm).
4 Bedieningspaneel
5 Inductiekookzone 2300 W, met powerfunctie 3700 W (minimale diameter pan
=180mm).
2
170 mm
265 mm
210
145
5
4
mm
mm
3
Indeling bedieningspaneel
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen, De displays, lampjes en geluiden vertellen
welke functie actief is.
Sensorveld
functie
1
Het schakelt het apparaat in en uit.
2
het vergrendelt/ontgrendelt het bedieningspaneel.
3
Kookzoneweergave van de timer
Het geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
Bedieningsinstructies
Sensorveld
functie
Het timerdisplay
4
9
het geeft de tijd in minuten weer.
Het activeert de powerfunctie.
5
6
Een kookstanddisplay
Het geeft de kookstand weer.
7
Bedieningsstrip
Kookstand instellen.
Het verhoogt of verlaagt de tijd.
/
8
9
Het selecteert de kookzone.
10
Het activeert en deactiveert STOP+GO
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt
-
De
-functie is in werking.
De automatische opwarmfunctie is in werking.
De Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie): doorkoken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Vergrendeling/kinderbeveiligingfuncties zijn ingeschakeld.
Het kookgerei is niet juist of te klein, of er is geen kookgerei op de
kookzone geplaatst.
De functie automatische uitschakeling is in werking getreden.
OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
\ \ Verbrandingsgevaar door restwarmte!
OptiHeat Control toont het niveau van de restwarmte. De inductiekookzones creëren de
voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek is heet
door de warmte van de pannen.
BEDIENINGSINSTRUCTIES
In- en uitschakeling
Raak
1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen.
10
Bedieningsinstructies
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:
• Alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• U de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.
• U iets heeft gemorst of iets plaatst op het bedieningspaneel gedurende meer dan 10 seconden (een pan, een doek, etc.). Het geluid klinkt enige tijd en het apparaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.
• Het apparaat wordt te heet (b.v. als een pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld
zijn voordat u deze weer kunt gebruiken.
• U ongeschikte pannen gebruikt. Het symbool gaat branden en na 2 minuten schakelt
de kookzone automatisch uit.
• U een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie de tabel.
Automatische uitschakeltijden
Temperatuurinstelling
De kookzone
wordt uitgeschakelt na
6 uur
-
-
-
5 uur
4 uur
1,5 uur
De kookstand
Raak de bedieningsstrip daar aan waar de kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts,
indien nodig. Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. Het display toont de kookstand.
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen
inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding), en verlaagt
deze dan naar de gewenste kookstand.
Bedieningsinstructies
De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone:
1. Door het aanraken van ( verschijnt op het display).
2. Raak meteen de benodigde kookstand aan. Na drie seconden verschijnt
play.
Verander de kookstand om de functie te stoppen.
11
op het dis-
Powerfunctie
De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Powerfunctie wordt maximaal 10 minuten geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Raak voor het inschakelen, aan,
gaat branden. Voor uitschakelen, raakt u een kookstand aan .
Powerfunctie van de tweekringskookzone
Powerfunctie van de binnenste ring start als het apparaat een pan voelt met een kleinere
afmeting dan de binnenste ring. Powerfunctie van de buitenste ring start als het apparaat
een pan voelt met een grotere afmeting dan de binnenste ring.
Vermogensbeheer
Het powermanagement verdeelt het vermogen
tussen twee kookzones die een paar vormen (zie
afbeelding). De powerfunctie verhoogt de power
naar het maximale niveau voor één kookzone per
paar. Het verlaagt automatisch de power van de
tweede kookzone naar een lager niveau. De display van de verlaagde zone tussen twee niveau's.
Timer
Timer met aftelfunctie
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt
voor slechts deze ene keer.
Stel de timer met aftelfunctie in nadat de kookzone is geselecteerd.
U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.
• Voor het afstellen van de kookzone:raak meerdere malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
• De timer met aftelfunctie activeren: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen (
00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd
afgeteld.
• Resterende tijd zien: stel de kookzone in met . Het indicatielampje van de kookzone
start te snel. Het display geeft de resterende tijd aan.
• De teller met aftelfunctie wijzigen: Stel de kookzone in met raak aan, of .
12
Bedieningsinstructies
• De timer uitschakelen: stel de kookzone in met . Raak aan. De resterende tijd telt
terug tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat uit. Om de kookzone uit te
schakelen kunt u ook en gelijktijdig aanraken.
Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De kookzone
wordt uitgeschakeld.
• Het geluid stoppen: aanraken
CountUp Timer (De timer met optelfunctie)
Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt.
• Voor het afstellen van de kookzone (als meer dan één kookzone werkt):raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.
• Voor het inschakelen van CountUp Timer:raak van de timer gaat branden. Als het
lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. De display schakelt
tussen en getelde tijd (minuten).
• Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: stel de kookzone in met .
Het indicatielampje van de kookzone gaat snel knipperen. Het display geeft de tijd aan
die de kookzone werkt.
• Voor het uitschakelen van CountUp Timer: stel de kookzone in met en raak of
aan voor het inschakelen van de timer. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Kookwekker
U kunt de timer als Kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak
aan. Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt
er een geluidssignaal en knippert 00 .
• Het geluid stoppen: aanraken
-functie stelt alle kookzones in op de laagste instelling ( ).
in werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen.
stopt de timerfunctie niet.
aan. Het symbool gaat branden.
• Voor het inschakelen van deze functie, raakt u
aan. De kookstand die u eerder hebt
• Raak voor het uitschakelen van deze functie
ingesteld, wordt weergegeven.
Slot
Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet
. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Raak om deze functie te starten aan. Het symbool verschijnt gedurende vier seconden.
De timer blijft aan.
Raak om deze functie te stoppen aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt
weergegeven.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.
Nuttige aanwijzingen en tips
13
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met . Stel geen kookstand in.
• Raak 4 seconden aan. Het symbool gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met .
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan. Het
symbool gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met .
De kinderbeveiliging gedurende een kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met . Het symbool gaat branden.
• Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U kunt het apparaat bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking.
OffSound Control (In- en uitschakelen van de geluiden)
Uitschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan.
aan, het geluid is aan. Raak aan, gaat aan, het geluid is uit.
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen de geluiden horen als:
• u aanraakt
• de kookwekker af gaat
• de Timer met aftelfunctie gaat af
• als u iets op het bedieningspaneel plaatst.
gaat
Inschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan.
aan, omdat het geluid uit staat. Raak aan, gaat aan. Het geluid is aan.
gaat
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.
Pannen voor inductiekookzones
Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan erg snel
heet wordt.
Materiaal van de pannen
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt
als geschikt voor inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.
14
Nuttige aanwijzingen en tips
Een pan is geschikt voor een inductiekookplaat als…
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd..
• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.
De bodem van de pan moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen van de pannen: Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de grootte van de bodem van de pan aan.
Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van één of meer kookzones met een hoge kookstand en als de
pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
• Klikken: er treedt elektrische schakeling op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben niets met een defect te maken.
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.
Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone eerder uit dan
het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. Het verschil in werkingstijd hangt af van
het niveau van de kookstand en de tijd dat u kookt.
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Temperatuurinstelling
Gebruik om:
Tijdsinstelling
Tips
Bereide gerechten warmhouden
zoals
nodig
Een deksel op de pan doen
1-3
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5-25
min
Van tijd tot tijd mengen
1-3
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren
10-40
min
Met deksel bereiden
3-5
Zachtjes aan de kook brengen van rijst
en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen
25-50
min
Voeg minimaal twee keer zo veel
vocht toe als rijst, gerechten op
melkbasis regelmatig roeren.
5-7
Stomen van groenten, vis en vlees
20-45
min
Een paar eetlepels vocht toevoegen.
1
Onderhoud en reiniging
Temperatuurinstelling
Gebruik om:
Tijdsinstelling
15
Tips
7-9
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen.
7-9
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
9-12
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu zoals
van kalfsvlees, koteletten, rissoles, wors- nodig
tjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken,
donuts
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
12-13
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
14
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van friet.
5-15
min
De Powerfunctie is het beste geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water.
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van
levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico
vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel
mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te
bruinen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
WAARSCHUWING!
De scherpe voorwerpen en de schuurmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niettoegestaan.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het
apparaat.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.
Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de
glazen plaat. Plaats de schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door
het blad over het oppervlak te schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld:kalkvlekken, waterkringen,
vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
16
Problemen oplossen
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
• U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt. Raak
slechts één tiptoets tegelijk aan.
• De kinderbeveiliging of de blokkering of Stop+Go is actief. Zie
het hoofdstuk Gebruiksaanwijzing.
• Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluid en het apparaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluid als het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer sensorvelden afgedekt. Verwijder het object
van de sensorvelden.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt iets op de
toets.
De restwarmte-indicator gaat
niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met
de klantenservice.
gezet. Verwijder het voorwerp van de tip-
De Automatische Opwarmfunc- • De kookzone geeft nog steeds restwarmte af. Laat de kookzone
tie start niet.
voldoende afkoelen.
• De hoogste kookstand is ingesteld. De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de Automatische Opwarmfunctie.
De kookstand schakelt tussen
twee kookstanden.
Het vermogensbeheer is ingeschakeld. Zie het hoofdstuk Vermogensbeheer.
De tiptoetsen worden warm.
De pan is te groot of staat te dicht bij de bediening. Indien nodig,
plaats grotere pannen op de achterste kookzones.
Er klinkt geen signaal wanneer
u de tiptoetsen van het bedieningspaneel aanraakt.
De signalen zijn uitgeschakeld. Activeer de signalen (zie In- en
uitschakelen van de geluiden).
gaat branden
De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel
het apparaat uit en weer in.
gaat branden.
• Geen kookgerei op de kookzone. Zet de pan op de kookzone.
• Geen correct kookgerei. Gebruik het juiste kookgerei.
• De diameter aan de bodem van de pan is te klein voor de
kookzone. Zet het kookgerei op een kleinere kookzone.
Milieubescherming
Probleem
en een getal gaan branden.
gaat branden.
17
Mogelijke oorzaak en oplossing
Er is een fout in het apparaat opgetreden.
Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer. Maak de
zekering los in de meterkast van het huis. Sluit opnieuw aan. Als
weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.
Er is een storing in het apparaat opgetreden, omdat er een pan is
drooggekookt of omdat u een ongeschikte pan hebt gebruikt. De
oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit. Verwijder de hete pan. Schakel de kookdient uit te gaan op
zone na ongeveer 30 seconden weer in.
het display, het lampje van de restwarmte kan nog branden. Laat
het kookgerei afkoelen en controleer in het hoofdstuk Kookgerei
of het geschikt is voor inductiekookplaten.
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens
door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich
op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en
de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof onderdelen
zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
18
Contents
19
20
21
22
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm
560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
23
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
1
180
mm
170 mm
265 mm
210
145
5
4
mm
2
mm
3
Control panel layout
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
1
2
3
24
4
5
6
7
/
8
9
10
-
The
/
/
25
6 hours
-
-
-
5 hours
4 hours
1.5 hours
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
26
27
28
29
Time
Hints
1-3
Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate, gelatine
5-25
min
1-3
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs
10-40
min
3-5
5-7
20-45
min
7-9
Steam potatoes
20-60
min
7-9
60-150
min
Up to 3 l liquid plus ingredients.
1
30
Time
Hints
9-12
12-13
5-15
min
14
31
WHAT TO DO IF…
Problem
comes on
comes on
32
33
34
35
Utilisation
•
•
•
•
36
37
38
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
39
180
mm
170 mm
265 mm
210
145
5
4
mm
2
mm
3
2
10
3
4
9
8
5
7
6
fonction
1
2
3
4
5
6
40
fonction
7
/
8
9
10
-
Il y a une anomalie.
/
/
41
6 heures
-
-
-
5 heures
4 heures
1,5 heures
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
42
43
et
en mê-
44
45
46
Durée
au besoin
1-3
Mélanger de temps en temps.
1-3
10-40
min
3-5
25-50
min
5-7
20-45
min
7-9
20-60
min
7-9
60-150
min
9-12
au besoin
12-13
5-15
min
14
47
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
s'allume.
48
s'allume
s'allume
49
50
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg-electrolux.com/shop
INHALT
52
53
56
57
61
63
64
65
51
52
Montageanleitung
53
54
Montageanleitung
55
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm
560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
56
2
170 mm
265 mm
180
mm
210
145
5
4
mm
mm
3
2
10
3
4
9
8
5
7
6
1
2
3
4
5
6
7
/
8
57
9
10
-
/
/
58
-
-
-
Ankochautomatik
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
59
60
61
62
Dauer
Tipps
nach
Bedarf
1-3
5-25
Min.
1-3
10-40
Min.
Mit Deckel garen.
3-5
25-50
Min.
1
Dauer
63
Tipps
5-7
20-45
Min.
7-9
20-60
Min.
7-9
60-150
Min.
9-12
12-13
14
5-15 Mi
n
64
65
66
Índice de materias
67
ÍNDICE DE MATERIAS
68
69
72
73
77
79
80
81
68
69
70
Montaje
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
71
72
180
mm
170 mm
265 mm
210
145
5
4
mm
2
mm
3
2
10
3
4
9
8
5
7
6
1
2
3
4
5
6
7
/
8
73
9
10
-
/
/
durante 1 segundo para encender o apagar el aparato.
74
6 horas
-
-
-
5 horas
4 horas
1,5 horas
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
75
Temporizador
Temporizador
76
77
78
Tiempo
como
estime
necesario
1-3
5 - 25
min.
1-3
10 - 40
min.
1
79
Tiempo
3-5
25 - 50
min.
5-7
20 - 45
min.
7-9
Cocinar patatas al vapor
20 - 60
min.
7-9
9-12
como
estime
necesario
12-13
5 - 15
min.
14
Hervir grandes cantidades de agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
80
QUÉ HACER SI…
Problema
81
se-
82
83
892933778-B-462010

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed