JVC DVD Recorder CU-VD10, CU-VD10, CUVD10 Handleiding

Add to My manuals
112 Pages

advertisement

JVC DVD Recorder CU-VD10, CU-VD10, CUVD10 Handleiding | Manualzz
CU-VD10.book
Page 1
6:09 PM
ISTRUZIONI
ÊÎÔÒÓÒËÙÊ˝=ÌÏ=˚ËÔÌÈÒfiÒfiÙÊÊ
NEDERLANDS
ITALIANO
DANSK
SUOMI
NORSK
ÓÒÔÔËÊÁ
POLSKI
MAGYAR
PORTUGUÊS
LYT1571-001A
CU-VD10.book
Page 2
6:09 PM
EN
CU-VD10.book
Page 3
6:09 PM
EN
3
CU-VD10.book
Page 4
6:09 PM
Accessories
AC Adapter
Rear
DVD
CD
NOTES:
Recommended discs
DVD-R
DVD-RW
4
EN
AC 100 V to 240 Vd, 50 Hz/60 Hz
DC 12 V
,4A
CU-VD10.book
Page 5
6:09 PM
OFF
ON
NOTES:
EN
5
CU-VD10.book
Page 6
6:09 PM
CPU
Free hard disk
space
RAM
Connector
USB 2.0/1.1* connector
Display
NOTES:
Language
Phone #
Fax #
Germany
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
+886-2-8667-1298
ext. 333
+886-2-8667-1300
Location
Language
URL
U.S.A.
English
Taiwan
Paid voice support
6
EN
Language
URL/e-mail address
CU-VD10.book
Page 7
6:09 PM
EN
7
DE
DE
3
a Disc-Lade
b Power-Lampe
c Auswurftaste
Netzkabel
USB-Kabel
12 V Wechselspannung
Ca. 5,2 W
161 x 58 x 237 mm
Ca. 1,4 kg
0°C bis 40°C
35% bis 80%
–20°C bis 50°C
653 bis 663 nm
1,0 mW
770 bis 870 nm
0,4 mW
HINWEISE:
4
DE
OFF
ON
USB-Kabel
HINWEISE:
Netzkabel
DE
5
Windows® 2000 Professional SP4 [2000]
(vorinstalliert), Windows® XP Home Edition [XP]
(vorinstalliert), oder Windows® XP Professional [XP]
(vorinstalliert)
CPU
RAM
Display
Installationsvorgang
HINWEISE:
Taiwan
Telefon #
Fax #
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
+886-2-8667-1300
DE
URL
DE
7
PRÉCAUTION :
CET APPAREIL EST UN PRODUIT LASER DE CLASSE 1.
CEPENDANT, CET APPAREIL UTILISE UN FAISCEAU LASER
VISIBLE QUI PEUT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION DANGEREUSE
AUX RAYONNEMENTS. S’ASSURER DE FAIRE FONCTIONNER
L’APPAREIL CORRECTEMENT, EN RESPECTANT LES
INSTRUCTIONS.
LORSQUE CET APPAREIL EST BRANCHÉ À UNE PRISE MURALE,
NE PAS PLACER SES YEUX PRÈS DE L’OUVERTURE DU TIROIR
POUR DISQUE OU D’AUTRES OUVERTURES DANS LE BUT
D’OBSERVER L’INTÉRIEUR DE L’APPAREIL.
UN EMPLOI DES COMMANDES, RÉGLAGES OU PROCÉDURES
DE PERFORMANCE AUTRE QUE CELUI SPÉCIFIÉ DANS CE
DOCUMENT RISQUE D’ENTRAÎNER UNE EXPOSITION
DANGEREUSE AUX RAYONNEMENTS.
NE PAS OUVRIR NI RÉPARER DE VOUS-MÊME. FAIRE APPEL À
UN PERSONNEL QUALIFIÉ POUR L’ENTRETIEN.
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
REPRODUCTION DES ÉTIQUETTES
ÉTIQUETTE D’AVERTISSEMENT A L’INTÉRIEUR DE L’APPAREIL
ATTENTION:
2
FR
IMPORTANT:
FR
3
Adaptateur CA
Disque vierge
DVD
CD
4
FR
100 V à 240 V CAd, 50 Hz/60 Hz
12 V CC
,4A
OFF
ON
FR
5
CPU
Intel® Pentium® III, 800 MHz minimum
(Intel® Pentium® 4, 2 GHz minimum recommandés)
RAM
Écran
5. L’installation commence.
Langue
Taiwan
Tél. :
Fax :
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
+886-2-8667-1298
poste 333
+886-2-8667-1300
Langue
Anglais
FR
Panne
FR
7
Met deze brander maakt u zonder tussenkomst van een
computer dvd's van video's die u met de JVC Hard Disk
Camera hebt gemaakt.
● Als u video's die u met de camera hebt opgenomen wilt bewerken
en originele dvd's wilt creëren, gebruik dan de met de camera
geleverde software voor het bewerken en maken van dvd's.
● Met de geleverde schrijfsoftware Power2Go 4 kunt u gegevens
schrijven. Het is echter niet mogelijk om er video's mee te
bewerken of dvd's te maken.
● De brander biedt geen ondersteuning voor Macintosh.
Geachte klant,
Bedankt voor uw aankoop van deze brander. Lees de
veiligheidsinformatie en -maatregelen van pagina 2 en 3 vóór
gebruik goed door om een veilig gebruik van dit product te
waarborgen.
Veiligheidsmaatregelen
BELANGRIJK:
Mocht een van de volgende situaties zich voordoen, neem dan de
stekker uit en dien een verzoek tot reparatie in bij de dealer.
● Afgifte van rook of abnormale geur
● Schade als gevolg van een val
● Binnengedrongen water of een object
Dit toestel voldoet aan de “IEC60825-1:2001” norm voor
laserproducten.
Installeer de contactdoos bij de apparatuur, op een plaats waar deze
gemakkelijk bereikbaar is.
LET OP:
Deze recorder bevat microcomputers. Externe elektronische ruis of
interferentie kan de werking ervan nadelig beïnvloeden. Zet, wanneer
dat het geval is, de recorder uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Steek daarna de stekker weer in het stopcontact en zet de recorder
aan. Haal het schijfje uit de DVD/CD-lade. Controleer het schijfje en
bedien verder de recorder zoals anders.
LET OP:
Voorkom een elektrische schok of
beschadiging van het toestel en steek de
kleine stekker van het netsnoer in de
netadapter zodat deze goed vast zit.
Steek vervolgens de grotere stekker van
het netsnoer in een stopcontact.
2
NE
Zet de camera onmiddellijk uit en vraag uw JVC-dealer advies, als
zich een ernstige storing voordoet.
Informatie voor gebruikers over het weggooien van oude
apparatuur
[Europese Unie]
Deze markering geeft aan dat de elektrische
en elektronische apparatuur bij het einde van
de gebruiksduur niet bij het huishoudelijk
afval mag worden gegooid. Het product moet
in plaats daarvan worden ingeleverd bij het
relevante inzamelingspunt voor hergebruik
van elektrische en elektronische apparatuur, Let op:
voor juiste verwerking, terugwinning en
Dit symbool is alleen
hergebruik in overeenstemming met uw
geldig in de Europese
nationale wetgeving.
Unie.
Door dit product naar het inzamelingspunt te
brengen, werkt u mee aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen
en met het voorkomen van potentiële negatieve effecten op het milieu
en de volksgezondheid, die anders veroorzaakt zouden kunnen
worden door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor
meer informatie over inzamelingspunten en hergebruik van dit
product contact op met de gemeente in uw woonplaats, het
afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
Er kunnen boetes gelden voor een onjuiste verwijdering van dit afval,
in overeenstemming met de nationale wetgeving.
(Zakelijke gebruikers)
Bezoek als u dit product wilt weggooien onze website
www.jvc-europe.com voor informatie over het terugnemen van het
product.
[Landen buiten de Europese Unie]
Wanneer u dit product wilt verwijderen, houdt u dan aan de geldende
nationale wetgeving of andere regels in uw land voor de verwerking
van oude elektrische en elektronische apparatuur.
Gebruikte batterijen
Niet weggooien, maar inleveren als KCA.
Veiligheidsmaatregelen voor de brander
Volg onderstaande maatregelen zorgvuldig op. Het nalaten hiervan
kan leiden tot elektrische schokken, brand, letsel of storingen.
● Maak de apparatuur niet open, haal de apparatuur niet elkaar en
breng er geen wijzigingen op aan. Dien verzoeken tot reparatie of
onderzoek in bij de dealer.
● Breng geen metalen of licht brandbare objecten in de brander in
en giet geen water of andere vloeistof in de brander.
● Schakel de stroom uit tijdens het aansluiten van apparatuur.
● Trek de stekker uit als de brander gedurende langere tijd niet
wordt gebruikt of vóór het reinigen (zelfs als de stroom is
uitgeschakeld stroomt er nog elektriciteit door het apparaat).
● Zorg dat de ventilatieopeningen van de brander niet worden
geblokkeerd.
● Gebruik het apparaat niet in een omgeving met condensvorming.
Door de brander plotseling over te brengen van een koude naar
een warme locatie kunnen zich druppels vormen die een storing
of defect kunnen veroorzaken.
● Zorg ervoor dat de brander niet blootstaat aan trillingen wanneer
er discs in de lade zitten.
Veiligheidsmaatregelen voor accessoires
● Zorg dat u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij
gebruik van de netadapter, het aansluitsnoer en de USB-kabel.
Het nalaten hiervan kan leiden tot elektrische schokken, brand,
letsel of storingen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Steek de stekker nooit in of uit het stopcontact met natte handen.
Steek de stekker volledig in het stopcontact.
Houd stof en metalen objecten van de stekker verwijderd.
Zorg dat het aansluitsnoer niet beschadigd raakt.
Geleid het snoer dusdanig dat niemand er over kan struikelen.
Gebruik het apparaat niet als u donderslagen hoort.
Niet ontmantelen.
Niet voor een ander product dan dit gebruiken.
● Speel de geleverde CD-ROM niet af op een audiospeler. Dit kan
schade veroorzaken aan de stroomcircuits of luidsprekers.
Veiligheidsmaatregelen voor discs
Gebruik de volgende discs niet.
● Gebarsten discs
● Discs met diepe krassen
Installatie
Installeer niet in een van de volgende locaties.
● Vochtige locatie
● Locatie van 60°C of meer
● Locatie met direct zonlicht
● Locatie waar oververhitting te verwachten is
● Stoffige of rokerige locaties
● Locaties die blootstaan aan oliedampen of stoom zoals een
keukenaanrecht of naast een luchtbevochtiger
● Instabiele plek
● Badkamer
● Stoffige plaatsen
● Schuine locatie
Plaats de apparatuur niet verticaal. Deze brander kan alleen in
horizontale stand worden gebruikt.
● Zorg dat u de brander uitschakelt voordat u met schoonmaken
begint.
● Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of -sprays.
● Zorg dat er tijdens het schoonmaken geen vocht of vloeistof in
aanraking komt met het station.
Buitenzijde van de brander:
reinigen met een droge doek.
Disclade:
reinigen met een zachte droge
doek.
Disc:
veeg voorzichtig vanuit de
binnenrand naar de buitenrand met
een zachte doek.
Hanteren van discs:
raak het oppervlak van een disc niet
aan als u hem vasthoudt.
Opslag:
bewaar de discs in hun doosjes. Als de discs bovenop elkaar
worden gelegd zonder hun beschermende doosjes, kunnen ze
beschadigd raken. Leg de discs niet op een plaats waar ze aan
direct zonlicht zijn blootgesteld, of op een plaats waar de
vochtigheid of temperatuur te hoog is. Laat discs niet in uw auto
liggen!
Regiocodes
Regiocodes zijn getallen waarmee de weergavemogelijkheid van
dvd's kan worden beperkt. De wereld is opgedeeld in zes regio's
en elke regio wordt met een bepaald getal aangeduid. Als het getal
voor een disc niet overeenkomt met het getal voor de speler, kan
de disc niet worden weergegeven op de speler. (De aanvankelijke
regiocode wordt op een label onderop de brander aangegeven.)
Regiocodes wijzigen
U kunt de regiocode wijzigen om een dvd af te spelen met een
andere code. (Voor sommige weergavesoftware kan de code niet
worden gewijzigd.) Bij het plaatsen van de disc verschijnt het
scherm Caution (let op). Volg de instructies op het scherm om de
code te wijzigen.
De regiocode voor de brander kan slechts 4 keer worden
gewijzigd. De code die u de vierde keer instelt, wordt de
uiteindelijke. Zorg dus dat u een veelgebruikte code instelt. Wijzig
de code met beleid.
Disclaimer
JVC accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor
gegevensverlies door onjuiste aansluitingen of behandeling.
Auteursrechten
Het dupliceren van materiaal waarop auteursrecht berust voor elk
andere gebruik dan persoonlijk, zonder de toestemming van de
rechthebbende is verboden volgens de auteurswet.
Gedeponeerde handelsmerken en
handelsmerken
● Windows® is ofwel een gedeponeerd handelsmerk of
handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
● Andere bedrijfs- en productnamen die hier worden genoemd, zijn
handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun
respectieve houders.
NE
3
Verklaring onderdelen en bedieningselementen
Voorzijde
Netadapter
Aansluitsnoer
lege disc
USB-kabel
Achterzijde
d Stroomschakelaar
e USB-aansluiting
f DC-aansluiting
Technische gegevens
Algemeen
Voeding
Stroomverbruik (tijdens gegevensoverdracht)
Afmetingen van hoofdtoestel (b x h x d)
Gewicht van hoofdtoestel
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheid
Opslagtemperatuur
Voor DVD
Laservermogen
Voor CD
Golflengte
Output
Golflengte
Output
Bij aansluiting op de camera
Interface
Ondersteunde discs
Opname-indeling
Schrijfsnelheid
Opnameduur (voor elke disc van 4,7 GB)
Interfacekabel
High Speed USB 2.0
DVD-R (2x tot 16x), DVD-RW (2x tot 4x)
DVD-video
2x (voor alle discs)
Circa 30 minuten (circa 1 uur video in ultrafijne modus opgenomen)
Geleverde USB-kabel
Bij aansluiting op een computer
Interface
Schrijven
Schrijfsnelheid
(voor USB 2.0)
Lezen
High Speed USB 2.0
DVD-R/RW (2x)
Slechts 2x
DVD-R/RW (4x)
Kies uit 2x/4x
DVD-RW (6x)
Slechts 4x
DVD-R (8x of meer) Kies uit 2x/8x
DVD-R
8x (5x afgesloten)
DVD-RW/ROM
5x
CD-R/RW/ROM
10x
Schrijven
DVD-R, DVD-RW
Lezen
DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R, DVD-RW
CD-ROM, CD-DA, CD Extra, Video-CD, Mixed-CD, CD-R, CD-RW
Lezen
Windows® XP Home Edition/Professional
Windows® 2000 Professional met Service Pack 4 (geïnstalleerd)
Bij de camera geleverde USB-kabel
CyberLink PowerProducer 3 NE (authoring)
CyberLink Power2Go 4 (data schrijven)
Aanbevolen discs
DVD-R
DVD-RW
Interfacekabel
Mini-USB type A en type B, geschikt voor USB 1.1 en 2.0
Netadapter
Stroomvereiste
Output
4
NE
AC 100 V tot 240 Vd, 50 Hz/60 Hz
DC 12 V
,4A
● Er kunnen zowel discs van 8 en 12 cm worden gebruikt, maar de discs van 8 cm
kunnen alleen worden gebruikt als de brander op een computer is aangesloten.
● Een dubbellaags disc kan niet worden gebruikt terwijl de brander op een
computer of camera is aangesloten.
● Optimale prestaties van de brander zijn misschien niet mogelijk afhankelijk van de
gebruikte disc. We adviseren het gebruik van discs van fabrikanten waarvan de
compatibiliteit is vastgesteld.
● Het uiterlijk en de technische gegevens van dit product zijn onder voorbehoud.
● Cd's die zijn opgenomen volgens de packet-write methode zijn niet afspeelbaar.
● Van cd's die niet voldoen aan de CD-DA-norm (cd met kopieerbeveiliging) wordt
de werking niet gegarandeerd.
● Media van het type DVD-RW 6x kunt u niet voor de camera gebruiken.
Aansluitingen
OFF
Naar
DC-aansluiting
ON
Achteraanzicht van
brander
Naar USB-aansluiting
Netadapter
(geleverd voor de brander)
Aansluitsnoer
USB-kabel
Naar USB-aansluiting
Netadapter
(geleverd voor de camera) Naar
stopcontact
Hard Disk Camera
Naar
DC-aansluiting
Aansluiting op de camera
Zorg dat de stroomschakelaar van de brander uit staat.
Sluit de netadapter op de brander aan.
Sluit het aansluitsnoer op de netadapter aan.
Sluit het aansluitsnoer op een stopcontact aan.
Sluit de geleverde USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de brander.
Sluit de camera op een stopcontact aan. (墌 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de camera.)
Zet de camera aan.
Zet de brander aan. Het lampje aan de voorzijde van de brander licht groen op.
Sluit de geleverde USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de camera.
● Leg een disc in de brander wanneer [DISC PLAATSEN] verschijnt op de camera.
● Zorg dat u de geleverde USB-kabel gebruikt om de brander en de camera te verbinden.
● Zorg dat de stroom geleverd wordt door de netadapter, en niet door de batterij, als u een camera gebruikt.
● Stel de camera of brander niet bloot aan trillingen of mechanische schokken tijdens het schrijven van een disc. Wees met name
voorzichtig als de camera tijdens het schrijven op de brander is geplaatst.
● Raadpleeg “Videobestanden kopiëren op DVD's” in de handleiding voor het schrijven naar discs.
● De DVD´s die met deze brander zijn geschreven zullen mogelijk niet kunnen worden afgespeeld op sommige DVD- recorders/-spelers.
Gebruik in dat geval [DVD AFSPELEN] van de camera als u DVD´s wilt afspelen.
Aansluiting op een computer
Zorg dat de stroomschakelaar van de brander uit staat.
Aansluitsnoer
Sluit de netadapter op de brander aan.
Sluit het aansluitsnoer op de netadapter aan.
Sluit het aansluitsnoer op een stopcontact aan.
Zet de brander aan.
Het lampje aan de voorzijde van de brander licht groen op.
Netadapter
(geleverd voor de brander)
Zet de PC aan.
Sluit de brander op de computer aan met de USB-kabel.
OPMERKING:
Sluit de brander op de computer aan met de USB-kabel die is geleverd bij de camera.
USB-kabel
(geleverd voor de camera)
NE
5
Schrijfsoftware — CyberLink Power2Go 4 —
Power2Go 4 is software om video, afbeeldingen, audio en andere
gegevensbestanden naar gegevens-dvd's te schrijven.
4. Voer de gebruikersgegevens in klik op [Volgende].
Systeemvereisten
Onderstaand vindt u de systeemvereisten voor installatie.
Windows® 2000 Professional SP4 [2000]
(geïnstalleerd), Windows® XP Home Edition [XP]
Besturingssysteem
(geïnstalleerd) of Windows® XP Professional [XP]
(geïnstalleerd)
Intel® Pentium® III, ten minste 800 MHz
(Intel® Pentium® 4, ten minste 2 GHz aanbevolen)
CPU
Vrije harde
schijfruimte
Ten minste 50 MB voor installatie
Ten minste 5 GB aanbevolen voor het maken van
dvd's
RAM
Ten minste 128 MB (ten minste 256 MB
aanbevolen)
Aansluiting
USB 2.0/1.1*-aansluiting
Moet een resolutie van 800 x 600 pixels kunnen
weergeven
* Gebruikt u een USB1.1-kabel, dan neemt het schrijven ongeveer
3 uur in beslag.
Volg de instructies op het scherm.
5. De installatie start.
6. Als de installatie is voltooid verschijnt het volgende scherm.
Installatieprocedure
1. Plaats de installatie-cd-rom in het cd-romstation.
2. Het taalkeuzescherm verschijnt.
3. Het instelscherm verschijnt en vervolgens het installatie
Selecteer de gewenste selectievakjes en klik dan op
[Voltooien].
● We raden u aan [Nu registreren] te selecteren.
De installatie is nu voltooid.
● Bovenstaande procedure vormt slechts een korte uitleg over het
installeren van de software. Voor nadere informatie over de bediening
van Power2Go 4 verwijzen we naar de gebruikershandleiding, Helpen Leesmij-bestanden die tegelijk met de software zijn geïnstalleerd.
U kunt de handleiding, Help en Leesmij openen vanuit het startmenu
van de computer.
● Dit product is niet geschikt voor het schrijven van bestanden naar
CD-R of CD-RW. Het reageert verder niet op alle functies van
Power2Go 4.
Klik op [Volgende].
CyberLink Power2Go 4 Contactgegevens
Gebruik de volgende contactgegevens voor meer informatie over CyberLink Power2Go 4.
Ondersteuning per telefoon/fax
Locatie
Taal
Duitsland
Taiwan
Engels / Duits / Frans / Spaans /
Italiaans / Nederlands
Mandarijns
Betaalde gesproken ondersteuning
Locatie
Taal
VS
Engels
Ondersteuning per internet/e-mail
Taal
Engels
Duits / Frans / Spaans / Italiaans
6
NE
Kantooruren (ma. tot vr.)
Telefoonnr.
Faxnr.
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
+886-2-8667-1298
toestel 333
+886-2-8667-1300
Lijnen zijn open (ma. tot vr.)
URL
13.00 tot 22.00 uur CST
Problemen oplossen
Als u denkt dat er sprake is van een defect, controleer dan eerst de volgende punten. Is het probleem daarmee niet opgelost, neem dan
contact op met de plaatselijke JVC-dealer.
Probleem
Oorzaak/actie
Kan de stroom niet aanzetten.
● Controleer of de netadapter goed is aangesloten.
● Controleer of de stroomschakelaar aanstaat.
De camera/computer wordt niet
herkend.
● Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten.
De brander of netadapter is heet.
● Dit is geen storing. Is de brander extreem heet, maak dan de netadapter los en neem contact op
met de dealer waar u de brander hebt gekocht.
Kan de disclade niet openen.
● Tijdens het schrijven van gegevens naar disc is het niet mogelijk om een disc uit te werpen door
op de uitwerpknop te drukken. Wacht tot het schrijven is afgelopen.
● Als een disc niet kan worden uitgeworpen met de uitwerpknop door een storing of defect,
veroorzaakt door bijvoorbeeld een val van de brander, gebruik dan de uitwerphendel om de disc
uit te werpen. (Zie onder.)
Schrijven lukt niet.
● Controleer of een geschikte disc wordt gebruikt. (墌 pag. 3, 4)
● Gebruik aanbevolen discs voor de brander. (墌 pag. 4)
● Plaats de disc met de etiketzijde naar boven.
● Controleer of het schrijfoppervlak van de disk niet beschadigd is.
● Controleer of de disclade niet vies is.
● Schrijven naar discs met een onregelmatige vorm zoals hartvormige of achthoekige discs is niet
mogelijk.
● Controleer de schrijfsnelheid van de gebruikte disc.
Lezen lukt niet.
● Plaats de disc met de etiketzijde naar boven.
● Controleer of het schrijfoppervlak van de disk niet beschadigd is.
● Schrijven naar discs met een onregelmatige vorm zoals hartvormige of achthoekige discs is niet
mogelijk.
● Cd's die zijn opgenomen volgens de packet-write methode zijn niet afspeelbaar.
● Cd's die niet voldoen aan normen zoals de CD-DA-norm (cd's met kopieerbeveiliging) kunnen niet
worden afgespeeld.
Schrijven/lezen op
maximumsnelheid is niet mogelijk.
● Lezen op maximumsnelheid is misschien niet mogelijk als een niet-standaard disc wordt gebruikt.
● Gebruik aanbevolen discs voor de brander. (墌 pag. 4)
Als de brander is aangesloten op
een computer kunnen commerciële
dvd's niet weergegeven worden.
● Controleer de regiocode. (墌 pag. 3)
Het is niet mogelijk de DVD's die met ● Sluit de brander aan op de camera, start het afspelen met de functie [DVD AFSPELEN] van de
deze brander zijn geschreven, te
camera en kopieer de DVD's met de DVD recorder.
kopiëren met een DVD-recorder met
(Raadpleeg “Aansluiten op een TV, videorecorder of DVD-recorder” of “Een DVD-brander
HDD.
gebruiken voor het maken van kopieën” in de handleiding van de camera.
Uitwerphendel
Mocht een disc niet met de uitwerpknop uitgeworpen kunnen worden door een defect veroorzaakt door een stroomstoring of een val van de
brander, gebruik dan deze hendel om de disc uit te werpen.
Werkwijze
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de klep aan de onderzijde
te openen.
Beweeg de hendel aan de binnenzijde van rechts naar links.
NE
7
PRECAUCIÓN:
ATENCIÓN:
PRECAUCIÓN:
2
CA/ES
IMPORTANTE:
CA/ES
3
NOTA:
Para CD
USB 2.0 de alta velocidad
DVD-R (de 2x a 16x), DVD-RW (de 2x a 4x)
DVD-Vídeo
2x (para todos los discos)
Aprox. 30 minutos (aprox. 1 hora de vídeo grabado en modo Ultra Fine)
Cable USB suministrado
DVD
CD
4
CA/ES
Conexiones
OFF
ON
NOTAS:
CA/ES
5
CPU
RAM
NOTAS:
Inglés
6
CA/ES
+886-2-8667-1300
URL o dirección de correo electrónico
http://www.cyberlink.com/english/cs/support/new_site/support_index.html
[email protected]
Problema
El aparato no graba.
El aparato no lee el disco.
CA/ES
7
AVVERTENZA:
QUESTO APPARECCHIO È UN PRODOTTO LASER DI CLASSE 1.
TUTTAVIA, QUESTO APPARECCHIO UTILIZZA UN RAGGIO LASER
VISIBILE CHE POTREBBE PROVOCARE UN’ESPOSIZIONE
PERICOLOSA A RADIAZIONI, SE DIRETTA. ASSICURARSI DI
UTILIZZARE L’APPARECCHIO CORRETTAMENTE SEGUENDO LE
ISTRUZIONI.
QUANDO QUESTO APPARECCHIO È COLLEGATO A UNA PRESA
ELETTRICA, NON AVVICINARE GLI OCCHI ALL’APERTURA DEL
CASSETTO DEL DISCO E AD ALTRE APERTURE PER GUARDARE
ALL’INTERNO DELL’APPARECCHIO.
L’UTILIZZO DI CONTROLLI O REGOLAZIONI O L’ESECUZIONE DI
PROCEDURE DIVERSE DA QUELLE SPECIFICATE IN QUESTO
MANUALE POTREBBE PROVOCARE L’ESPOSIZIONE A
RADIAZIONI NOCIVE.
NON APRIRE I COPERCHI E NON TENTARE DI RIPARARE
L’APPARECCHIO DA SOLI RIVOLGERSI A TECNICI DI
ASSISTENZA QUALIFICATI.
PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
RIPRODUZIONE DELLE ETICHETTE
ETICHETTA DI AVVERTIMENTO ALL’INTERNO
DELL’APPARECCHIO
ATTENZIONE:
IT
Procedura per la pulizia
IMPORTANTE:
IT
3
Cavo USB
Disco vuoto
DVD
CD
4
IT
NOTE:
OFF
ON
Cavo USB
NOTE:
IT
5
Windows® 2000 Professional SP4 [2000]
(preinstallato), Windows® XP Home Edition [XP]
(preinstallato) o Windows® XP Professional [XP]
(preinstallato)
CPU
RAM
Fare clic su [Avanti].
NOTE:
Inglese
6
IT
N. di fax
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
+886-2-8667-1298
int. 333
+886-2-8667-1300
URL
IT
7
OBS:
2
DA
DA
3
AC-adapter
USB-kabel
Bagside
Til CD
12 V DC
Cirka 5,2 W
161 x 58 x 237 mm
Cirka 1,4 kg
0°C til 40°C
35 % til 80 %
-20°C til 50°C
653 til 663 nm
1,0 mW
770 til 870 nm
0,4 mW
DVD
CD
Anbefalede diske
DVD-R
DVD-RW
4
DA
Kun 2x
Vælg mellem 2x/4x
Kun 4x
Vælg mellem 2x/8x
8x (5x færdigformateret)
5x
10x
DVD-R, DVD-RW
DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R, DVD-RW
CD-ROM, CD-DA, CD Extra, Video-CD, Mixed-CD, CD-R, CD-RW
OFF
ON
Til USB-stik
USB-kabel
Til USB-stik
Ledning
DA
5
Systemkrav
I det følgende vises systemkravene til installation.
Operativsystem
Windows® 2000 Professional SP4 [2000]
(præinstalleret), Windows® XP Home Edition [XP]
(præinstalleret) eller Windows® XP Professional
[XP] (præinstalleret)
CPU
RAM
Mindst 128 MB (mindst 256 MB anbefales)
Stik
Skærm
Skal kunne vise 800 x 600 punkter
5. Installationen starter.
Sprog
Telefonnummer
Faxnummer
Engelsk / Tysk / Fransk / Spansk /
Italiensk / Nederlandsk
09:00 til 17:00
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
Taiwan
Mandarin-kinesisk
09:00 til 18:00
+886-2-8667-1300
Sprog
URL-adresse
6
DA
URL-/e-mail-adresse
Årsag/handling
DA
7
6:35 PM
TÄRKEÄÄ:
HUOMAUTUS:
LAITE ON LUOKAN 1 LASERTUOTE. TÄMÄ LAITE KÄYTTÄÄ
KUITENKIN NÄKYVÄÄ LASERSÄDETTÄ, JONKA OSUMINEN VOI
AIHEUTTAA VAARALLISTA ALTISTUMISTA SÄTEILYLLE. TÄTÄ
LAITETTA ON KÄYTETTÄVÄ OHJEIDEN MUKAISESTI.
ÄLÄ KATSO LEVYKELKAN AUKON TAI MUIDEN AUKKOJEN
SISÄÄN, JOS LAITE ON KYTKETTY PISTORASIAAN.
MUIDEN KUIN TÄSSÄ MÄÄRITETTYJEN OHJAUSTEN TAI
SÄÄTÖJEN TAI MUIDEN TOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN VOI
AIHEUTTAA VAARALLISTA ALTISTUMISTA SÄTEILYLLE.
ÄLÄ AVAA KANSIA ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE. JÄTÄ
HUOLTO PÄTEVIEN HENKILÖIDEN TEHTÄVÄKSI.
LUOKAN 1 LASERTUOTE
TARROJEN JÄLJENTÄMINEN
VAROITUSTARRA LAITTEEN SISÄLLÄ
2
SU
6:35 PM
TÄRKEÄÄ:
SU
3
6:35 PM
CD-levy
DC 12 V
Noin 5,2 W
161 x 58 x 237 mm
Noin 1,4 kg
0 °C - 40 °C
35 % - 80 %
-20 °C - 50 °C
653 - 663 nm
1,0 mW
770 - 870 nm
0,4 mW
High Speed USB 2.0
DVD-R/RW (2x)
DVD-R/RW (4x)
DVD-RW (6x)
DVD-R (8x tai enemmän)
DVD-R
DVD-RW/ROM
CD-R/RW/ROM
Kirjoittaminen
Lukeminen
Lukeminen
Windows® XP Home Edition / Professional
Windows® 2000 Professional ja Service Pack 4 (esiasennettu)
Kameran mukana toimitettu USB-kaapeli
CyberLink PowerProducer 3 NE (Videoiden laadinta)
CyberLink Power2Go 4 (tietojen kirjoittaminen)
4
SU
Vain 2x
Valitse 2x/4x
Vain 4x
Valitse 2x/8x
8x (5x viimeisteltynä)
5x
10x
DVD-R, DVD-RW
DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R, DVD-RW
CD-ROM, CD-DA, CD Extra, Video-CD, Mixed-CD, CD-R, CD-RW
6:35 PM
OFF
ON
HUOM:
SU
5
6:35 PM
Pentium® III, 800 MHz tai nopeampi
GHz:n Intel® Pentium® 4 -suorinta tai nopeampaa
HUOM:
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
9.00 - 18.00
+886-2-8667-1298
alanumero 333
+886-2-8667-1300
Kieli
Linjojen aukioloaika (ma - pe)
13.00 - 22.00 (CST)
englanti
SU
Puhelinnumero
9.00 - 17.00
englanti
6
6:35 PM
Ongelma
SU
7
2
SV
SV
3
a Skivfack
b Strömlampa
c Eject-knapp
CD-skiva
Tom skiva
USB-kabel
Baksida
DC 12 V
Ca 5,2 W
161 x 58 x 237 mm
Ca 1,4 kg
0 °C – 40 °C
35 % – 80 %
-20 °C – 50 °C
653 – 663 nm
1,0 mW
770 – 870 nm
0,4 mW
DVD
CD
Windows® XP Home Edition/Professional
Windows® 2000 Professional med Service Pack 4 (förinstallerat)
USB-kabel som medföljer kameran
CyberLink PowerProducer 3 NE (redigera)
CyberLink Power2Go 4 (skriva)
4
SV
ANMÄRKNINGAR:
Anslutningar
OFF
ON
Till USB-uttag
USB-kabel
ANMÄRKNINGAR:
SV
5
RAM
Uttag
USB 2.0/1.1*-uttag
ANMÄRKNINGAR:
Språk
Telefonnummer
9:00 – 17:00
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
9:00 – 18:00
+886-2-8667-1298
ankn. 333
+886-2-8667-1300
Plats
Språk
USA
13:00 – 22:00 CST
Taiwan
6
SV
SV
7
6:43 PM
2
NO
6:43 PM
Regionkoder
Regionkoder er nummer som begrenser avspilling av DVD-videoer.
Verden er delt inn i seks regioner og hver region identifiseres med
et nummer. Hvis nummeret for en plate ikke stemmer med
nummeret for spilleren, kan ikke platen spilles på spilleren. (Den
opprinnelige regionkoden vises på merket i bunnen av brenneren.)
NO
3
6:43 PM
a Plateskuff
b Strømlampe
c Utløserknapp
Blank
Bakside
USB-kabel
DVD-R (2x til 16x), DVD-RW (2x til 4x)
DVD video
2x (for all platetyper)
High Speed USB 2.0
DVD-R/RW (2x)
DVD-R/RW (4x)
DVD-RW (6x)
DVD-R (8x eller mer)
DVD-R
DVD-RW/ROM
CD-R/RW/ROM
Skriving
Lesing
Lesing
DVD
CD
Windows® XP Home Edition/Professional
Windows® 2000 Professional med Service Pack 4 (forhåndsinstallert)
USB-kabel som følger med kamera
CyberLink PowerProducer 3 NE (Produksjon)
CyberLink Power2Go 4 (dataskriving)
Operativsystemer som støttes
Grensesnittkabel
Programvare som støttes
Anbefalte plater
MERKNADER:
DVD-R
JVC
Vs. 100 V til 240 Vd, 50 Hz/60 Hz
12 V ls.
4
NO
,4A
6:43 PM
OFF
ON
Til USB-kontakt
Vekselstrømadapter
(levert for brenneren)
Strømkabel
USB-kabel
MERKNADER:
MERK:
Når du kobler brenneren til en PC, skal du bruke USB-kabelen som fulgte med
kameraet.
NO
5
6:43 PM
Windows® 2000 Professional SP4 [2000]
(forhåndsinstallert), Windows® XP Home Edition
[XP] (forhåndsinstallert) eller Windows® XP
Professional [XP] (forhåndsinstallert)
Prosessor
Intel® Pentium® III på minst 800 MHz
(Intel® Pentium® 4, anbefalt minimum på 2 GHz)
USB 2.0/1.1*-kontakt
Må kunne vise minst 800 x 600 punkter
5. Installeringen starter.
* Hvis du bruker en USB 1.1-kabel, tar det ca. 3 timer å brenne en plate.
Installeringen er ferdig.
MERKNADER:
Språk
Faksnr.
Engelsk, tysk, fransk, spansk,
italiensk, nederlandsk
Mandarin
09.00 – 17.00
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
09.00 – 18.00
+886-2-8667-1298
ekst. 333
+886-2-8667-1300
Taiwan
Språk
URL
USA
13.00 – 22.00 CST
6
NO
6:43 PM
NO
7
‚˛ÞÞþš=ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšš=³¹²×þй²Łþ=−þžŁþÝČš²=
¹þžŠ˛Ł˛²ş=ˇšž=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦Č=ðþý−şć²š×˛=Š¦¹ð¦=asa=
¹=Ł¦Ššþ½¦Ýşý˛ý¦I=ž˛−¦¹˛ÞÞŞý¦=Þ˛=Ł¦Ššþð˛ýš×š=gs`=
¹=Žš¹²ð¦ý=Š¦¹ðþýK
ÒŁ˛Ž˛šýŞÐ=−þð³−˛²šÝş>
flݲłþŠ˛×¦ý=‡˛¹=ž˛=−þð³−ð³=Š˛ÞÞþłþ=ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšłþ=³¹²×þй²Ł˛K=
ÌךŽŠš=₣šý=−צ¹²³−¦²ş=ð=šłþ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦ćI=−þŽ˛Ý³Ð¹²˛I=
−×þ₣¦²˛Ð²š=¦Þ½þ×ý˛¾¦ć=¦=−ךŠ³−ךŽŠšÞ¦Č=Þ˛=¹²×˛Þ¦¾˛¼=O=¦=P=
þ=ýš×˛¼=−ךŠþ¹²þ×þŽÞþ¹²¦=−צ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦=Š˛ÞÞþłþ=¦žŠšÝ¦ČK
ÌÓ„‚ÏÔÒ„Ó„‰„ÎÊ„W
fiÌÌfiÓfiÒ=˝‡È˝„ÒÔ˝=Èfi„Ó΢Í=Ê‚„ÈÊ„Í=N=ËÈfiÔÔfiK=Ò„Í=
΄=̈́΄„I=‡=fiÌÌfiÓfiÒ„=ÊÔÌÏÈ˙ÂÒ„ÒÔ˝=‡Ê‚Ê͢Á=
Èfi„Ó΢Á=ÈÒıI=ËÏÒÏÓ˘ÁI=flÒ‚ÒıÊ=ÎfiÌÓfi‡È„Î΢ÍI=Íω„Ò=
‡˘Â‡fiÒ˙=ÏÌfiÔÎÏ„=Èfi„ÓÎÏ„=ÏflÈÒı„ÎÊ„K=Ïfl˝ÂfiÒ„È˙ÎÏ=
ÊÔÌÏÈ˙ÂÒÁÒ„=fiÌÌfiÓfiÒ=ÒÏÈ˙ËÏ=‡=ÔÏÏÒ‡„ÒÔÒ‡ÊÊ=Ô=
ÊÎÔÒÓÒËÙÊ„ÁK
ËÏ·‚fi=fiÌÌfiÓfiÒ=ÌÏ‚ÔÏ„‚Ê΄Î=Ë=Ô„Ò„‡ÏÁ=ÓÏ„ÒË„I=΄=
Ì˘ÒfiÁÒ„Ô˙=Âfi·È˝ÎÒÒ˙=‡ÎÒÒÓ˙=fiÌÌfiÓfiÒfi=ı„Ó„Â=
ÏÒ‡„ÓÔÒÊ„=‡=ËÓ˘ˆË„=ÈÏÒËfi=‚È˝=‚ÊÔËχ=ÊÈÊ=‚ÓÒ·Ê„=
ÏÒ‡„ÓÔÒÊ˝K
ÊÔÌÏÈ˙ÂχfiÎÊ„=ÔÌÏÔÏflχ=ÒÌÓfi‡È„ÎÊ˝=ÊÈÊ=
Ó„·ÒÈÊÓχÏËI=ÈÊflÏ=‡˘ÌÏÈ΄ÎÊ„=ÌÓÏÙ„‚ÒÓI=
ÏÒÈÊıfi¸˜ÊÛÔ˝=ÏÒ=ÏÌÊÔfiÎ΢Û=‚„Ô˙I=Íω„Ò=
ÌÓʇ„ÔÒÊ=Ë=ÏÌfiÔÎÏÍÒ=Èfi„ÓÎÏÍÒ=ÏflÈÒı„ÎʸK
΄=ÏÒËÓ˘‡fiÁÒ„=ËÓ˘ˆËÊ=Ê=΄=Ó„ÍÏÎÒÊÓÒÁÒ„=fiÌÌfiÓfiÒ=
ÔfiÍÏÔÒÏ˝Ò„È˙ÎÏK=ÏflÓfi˜fiÁÒ„Ô˙=Ë=
ˇfiÈÊÚÊÙÊÓχfiÎÎÏÍÒ=Ì„ÓÔÏÎfiÈÒK
Èfi„ÓÎÏ„=Ê‚„ÈÊ„=N=ËÈfiÔÔfi
ÂÎfiı„ÎÊ„=ÎfiËÈ„„Ë
ÌÓ„‚ÒÌÓ„‰‚fi¸˜Ê„=ÎfiËÈ„ÁËÊ=‡ÎÒÒÓÊ=fiÌÌfiÓfiÒfi
‚˛ÞÞŞÐ=˛−−˛×˛²=¹þþ²Łš²¹²Ł³š²=¹²˛ÞŠ˛×²³=±fb`SMUOR NWOMMN≤=
ŠÝČ=ݲžš×ÞþÐ=˛−−˛×˛²³×ŞK
ˆ²š−¹šÝşÞ˛Č=×þžš²ð˛=ŠþÝŽÞ˛=ײ¹−þݲł˛²ş¹Č=×ČŠþý=¹=˛−−˛×˛²þý=
¦=ˇŞ²ş=ÝšłðþŠþ¹²³−ÞþÐK
‡ÎÊÍfiÎÊ„W
‚˛ÞÞŞÐ=˛−−˛×˛²=¹þŠš×Ž¦²=ý¦ð×þ−×þ¾š¹¹þתK=‡ÞšĞÞ¦š=
ĆÝšð²×þÞÞŞš=гýŞ=¦Ý¦=Þ˛ŁþŠð¦=ýþł³²=−צŁš¹²¦=ð=Þš−þݲŠð˛ýK=
‡=²˛ð¦¼=¹Ý³₣˛Č¼=Þšþˇ¼þŠ¦ýþ=ŁŞðÝć₣˛²ş=˛−−˛×˛²=¦=ŁŞÞ¦ý˛²ş=
¹š²šŁ³ć=Ł¦Ýð³=¦ž=×þžš²ð¦K=²²šý=Ł¹²˛Łş²š=¹š²šŁ³ć=Ł¦Ýð³=
þˇ×˛²Þþ=Ł=×þžš²ð³=¦=ŁðÝć₣¦²š=˛−−˛×˛²K=ÊžŁÝšð¦²š=Š¦¹ðK=
Ì×þŁš×¦Ł=Š¦¹ðI=Ćð¹−ݳ˛²¦×³Ð²š=˛−−˛×˛²I=ð˛ð=þˇŞ₣ÞþK
2
ÓÒ
ÌÓ„‚ÏÔÒ„Ó„‰„ÎÊ„W
ı²þˇŞ=¦žˇšŽ˛²ş=ĆÝšð²×¦₣š¹ðþłþ=Ğþð˛=
¦=−þŁ×šŽŠšÞ¦Č=¹¦¹²šýŞI=¹Þ˛₣˛Ý˛=
−Ýþ²Þþ=³¹²˛ÞþŁ¦²š=ý˛ÝšÞşð¦Ð=ðþÞš¾=
ĞÞ³×˛=Ł=¹š²šŁþÐ=˛Š˛−²š×I=²˛ðI=₣²þˇŞ=
þÞ=ˇŞÝ=Þš−þŠŁ¦ŽšÞI=−þ¹Ýš=₣šłþ=
−þŠðÝć₣¦²š=ˇþÝşĞ¦Ð=ðþÞš¾=ĞÞ³×˛=ð=
×þžš²ðšK
‡=¹Ý³₣˛š=ŁþžÞ¦ðÞþŁšÞ¦Č=¹š×şšžÞ޼=Þš¦¹−ײŁÞþ¹²šÐI=
ÞšýšŠÝšÞÞþ=−ךðײ²¦²š=−þÝşžþŁ˛²ş¹Č=ð˛ýš×þÐ=¦=þˇ×˛²¦²š¹ş=ð=
ýš¹²Þþý³=Š¦Ýš×³=gs`K
ÊÞ½þ×ý˛¾¦Č=ŠÝČ=−þÝşžþŁ˛²šÝšÐI=ŁŞˇ×˛¹ŞŁ˛ćğ¦¼=¹²˛×þš=
þˇþ׳ŠþŁ˛Þ¦š
x„Ł×þ−šÐ¹ð¦Ð=Ôþćžz
˚²þ=¹¦ýŁþÝ=³ð˛žŞŁ˛š²I=₣²þ=−þ¹Ýš=
þðþÞ₣˛Þ¦Č=¹×þð˛=¹Ý³ŽˇŞ=
¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğšłþ=ĆÝšð²×¦₣š¹ðþłþ=¦Ý¦=
ĆÝšð²×þÞÞþłþ=þˇþ׳ŠþŁ˛Þ¦ČI=ÞšÝşžČ=
ŁŞˇ×˛¹ŞŁ˛²ş=šłþ=Łýš¹²š=¹=þˇŞ₣ÞŞý=
ˇŞ²þŁŞý=ý³¹þ×þýK=‡ýš¹²þ=Ć²þłþI=þÞþ=
‡Þ¦ý˛Þ¦šW
−þŠÝšŽ¦²=¹Š˛₣š=Þ˛=³²¦Ý¦ž˛¾¦ć=Ł=
‚šÐ¹²Ł¦š=Ć²þłþ=
¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğ¦Ð=−³Þð²=−צšý˛=
¹¦ýŁþݲ=
ĆÝšð²×¦₣š¹ðþłþ=¦=ĆÝšð²×þÞÞþłþ=
ײ¹−×þ¹²×˛ÞČš²¹Č=
þˇþ׳ŠþŁ˛Þ¦Č=ŠÝČ=−þ¹ÝšŠ³ćğšÐ=
−š×š×˛ˇþ²ð¦=¦=³²¦Ý¦ž˛¾¦¦=Ł=¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦= ²þÝşðþ=Þ˛=
„Ł×þ−šÐ¹ð¦Ð=ÔþćžK
¹=Þ˛¾¦þÞ˛ÝşÞŞý=ž˛ðþÞþŠ˛²šÝş¹²ŁþýK
Ïˇš¹−š₣¦Ł˛Č=−ײŁ¦ÝşÞ³ć=³²¦Ý¦ž˛¾¦ć=Š˛ÞÞþłþ=−×þŠ³ð²˛I=‡Ş=
−þýþł˛š²š=¹ˇš×š₣ş=−צ×þŠÞŞš=ך¹³×¹Ş=¦=−ךŠþ²Ł×˛ğ˛š²š=
³ğš×ˇ=ŠÝČ=þð׳Ž˛ćğšÐ=¹×šŠŞ=¦=žŠþ×þŁşČ=Ý抚ÐI=ðþ²þתÐ=
ŁþžýþŽšÞ=Ł=¹Ý³₣˛š=ÞšÞ˛ŠÝšŽ˛ğšłþ=þˇ×˛ğšÞ¦ČK=flþÝšš=
−þŠ×þˇÞ³ć=¦Þ½þ×ý˛¾¦ć=þ=−³Þð²˛¼=−צšý˛=¦=³²¦Ý¦ž˛¾¦¦=Š˛ÞÞþłþ=
−×þŠ³ð²˛=ýþŽÞþ=−þݳ₣¦²ş=Ł=ýš¹²Þ޼=ý³Þ¦¾¦−˛ÝşÞ޼=þ׳˛Þ˛¼I=Þ˛=
−ךŠ−×¦Č²¦¦=−þ=ŁŞŁþž³=ˇŞ²þŁþłþ=ý³¹þײ=¦Ý¦=−þ=ýš¹²³=
−צþˇ×š²šÞ¦Č=−×þŠ³ð²˛K
Î˛×³ĞšÞ¦š=−ײŁ¦Ý=³²¦Ý¦ž˛¾¦¦=Š˛ÞÞþłþ=²¦−˛=þ²¼þŠþŁ=Ł=
¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦=¹=Þ˛¾¦þÞ˛ÝşÞŞý=ž˛ðþÞþŠ˛²šÝş¹²Łþý=ČŁÝČš²¹Č=
˛Šý¦Þ¦¹²×˛²¦ŁÞŞý=−ײŁþÞ˛×³ĞšÞ¦šýK
EÏ׳˛Þ¦ž˛¾¦¦-−þÝşžþŁ˛²šÝ¦F
ÌךŽŠš=₣šý=ŁŞˇ×˛¹ŞŁ˛²ş=Š˛ÞÞŞÐ=−×þŠ³ð²I=þžÞ˛ðþýş²š¹ş=¹=
¦Þ½þ×ý˛¾¦šÐ=þ=−צšýðš=þ²×˛ˇþ²˛ŁĞ¦¼=−×þŠ³ð²þŁI=−צŁšŠšÞÞþÐ=
Þ˛=Łšˇ-³žÝš=ïïïKàîÅ-ÉìêçéÉKÅçãK
xÔ²×˛ÞŞI=Þš=Ł¼þŠČğ¦š=Ł=„Ł×þ−šÐ¹ð¦Ð=Ôþćžz
„¹Ý¦=‡Ş=¹þˇ¦×˛š²š¹ş=ŁŞˇ×þ¹¦²ş=Š˛ÞÞŞÐ=−×þŠ³ð²I=
׳ðþŁþŠ¹²Ł³Ð²š¹ş=Þ˛¾¦þÞ˛ÝşÞŞý=ž˛ðþÞþŠ˛²šÝş¹²Łþý=¦Ý¦=
Š×³ł¦ý¦=−ײŁ¦Ý˛ý¦I=ŠšÐ¹²Ł³ćğ¦ý¦=Ł=‡˛ĞšÐ=¹²×˛Þš=−þ=
þ²ÞþĞšÞ¦ć=ð=−š×š×˛ˇþ²ðš=¹²˛×þłþ=ĆÝšð²×¦₣š¹ðþłþ=¦=
ĆÝšð²×þÞÞþłþ=þˇþ׳ŠþŁ˛Þ¦ČK
‡=¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦=¹=²ðþÞþý=Óþ¹¹¦Ð¹ðþÐ=ÚšŠš×˛¾¦¦=±Ï=ž˛ğ¦²š=
−ײŁ=−þ²×šˇ¦²šÝšÐ≤=¹×þð=¹Ý³ŽˇŞ=EłþŠÞþ¹²¦F=Š˛ÞÞþłþ=²þŁ˛×˛=±−þ=
¦¹²š₣šÞ¦¦=ðþ²þ×þłþ=þÞ=ýþŽš²=−ךŠ¹²˛ŁÝČ²ş=þ−˛¹Þþ¹²ş=ŠÝČ=
Ž¦žÞ¦I=žŠþ×þŁşČ=−þ²×šˇ¦²šÝČI=−צ₣¦ÞČ²ş=Ł×šŠ=šłþ=¦ý³ğš¹²Ł³=
¦Ý¦=þð׳Ž˛ćğšÐ=¹×šŠš≤=¹þ¹²˛ŁÝČš²=T=E¹šýşF=Ýš²=¹þ=ŠÞČ=
−×þ¦žŁþŠ¹²Ł˛K=˚²þ²=¹×þð=ČŁÝČš²¹Č=Ł×šýšÞšý=Ł=²š₣šÞ¦š=
ðþ²þ×þłþ=−þ²×šˇ¦²šÝş=Š˛ÞÞþłþ=²þŁ˛×˛=ýþŽš²=ˇšžþ−˛¹Þþ=¦ý=
−þÝşžþŁ˛²ş¹Č=−צ=³¹ÝþŁ¦¦=¹þˇÝćŠšÞ¦Č=׳ðþŁþŠ¹²Ł˛=−þ=
Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦=Š˛ÞÞþłþ=²þŁ˛×˛I=−×þŁþŠČ=Þšþˇ¼þŠ¦ýþš=
þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦šI=ŁðÝć₣˛ćğšš=ž˛ýšÞ³=ײ¹¼þŠÞ޼=ý˛²š×¦˛ÝþŁ=¦L
¦Ý¦=¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğšš=ךýþÞ²Þþš=þˇš¹−š₣šÞ¦š=Ł=
¹−š¾¦˛Ý¦ž¦×þŁ˛ÞÞþý=¹š×Ł¦¹Þþý=¾šÞ²×š=gs`K=‚þ−þÝÞ¦²šÝşÞŞš=
ðþ¹ýš²¦₣š¹ð¦š=ý˛²š×¦˛ÝŞ=ð=Š˛ÞÞþý³=²þŁ˛×³I=−þ¹²˛ŁÝČšýŞš=
Łýš¹²š=¹=Þ¦ýI=ýþł³²=¼×˛Þ¦²ş¹Č=Ł=²š₣šÞ¦š=O=EŠŁ³¼F=Ýš²=¹þ=ŠÞČ=šłþ=
−×þ¦žŁþŠ¹²Ł˛K=Ô×þð=¹Ý³ŽˇŞ=EłþŠÞþ¹²¦FI=ð×þýš=¹×þð˛=¼×˛ÞšÞ¦Č=
Šþ−þÝÞ¦²šÝşÞ޼=ðþ¹ýš²¦₣š¹ð¦¼=ý˛²š×¦˛ÝþŁI=³−þýČÞ³²Ş¼=Ł=
−ךŠŞŠ³ğ¦¼=ŠŁ³¼=−³Þð²˛¼I=Þš=ž˛²×˛ł¦Ł˛š²=Þ¦ð˛ð¦¼=Š×³ł¦¼=−ײŁ=
−þ²×šˇ¦²šÝČI=Ł=₣˛¹²Þþ¹²¦=ł˛×˛Þ²¦ÐÞþłþ=¹Ł¦Šš²šÝş¹²Ł˛=gs`I=
ðþ²þ×þš=þÞ=ýþŽš²=−þݳ₣¦²ş=Ł=¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦=¹=ž˛ðþÞþý=þ=−ײŁ˛¼=
−þ²×šˇ¦²šÝČ=¦Ý¦=Š×³ł¦¼=ž˛ðþÞþŁI=¹ŁČž˛ÞÞŞ¼=¹=Þ¦ýK
● Ìצ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦¦=¹š²šŁþłþ=˛Š˛−²š×˛I=¹š²šŁþłþ=ĞÞ³×˛=¦=
ð˛ˇšÝČ=rp_=¹þˇÝćŠ˛Ð²š=¹ÝšŠ³ćğ¦š=ýš×Ş=
−ךŠþ¹²þ×þŽÞþ¹²¦K=Κ¹þˇÝćŠšÞ¦š=ýþŽš²=−צŁš¹²¦=ð=
−þײŽšÞ¦ć=ĆÝšð²×¦₣š¹ð¦ý=²þðþýI=−þŽ˛×³I=²×˛Łý˛ý=¦Ý¦=
Þš¦¹−ײŁÞþ¹²ČýK
Óšł¦þÞ˛ÝşÞŞš=ðþŠŞ=EÞþýš×˛F=¹Ý³Ž˛²=ŠÝČ=þł×˛Þ¦₣šÞ¦Č=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č=Ł¦ŠšþŠ¦¹ðþŁ=asaK=‡¹š=¹²×˛ÞŞ=
ײ¹−ךŠšÝšÞŞ=−þ=Ğš¹²¦=ךł¦þÞ˛ýI=ð˛ŽŠŞÐ=¦ž=ðþ²þת¼=¦ýšš²=
¹þˇ¹²ŁšÞÞŞÐ=ðþŠK=„¹Ý¦=ךł¦þÞ˛ÝşÞŞš=ðþŠŞ=Š¦¹ð˛=¦=
−×þ¦ł×ŞŁ˛²šÝČ=Þš=¹þþ²Łš²¹²Ł³ć²=Š×³ł=Š×³ł³I=Ć²þ²=Š¦¹ð=Þš=
ˇ³Šš²=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²ş¹Č=Þ˛=Š˛ÞÞþý=−×þ¦ł×ŞŁ˛²šÝšK=
Eβ₣˛ÝşÞŞÐ=ךł¦þÞ˛ÝşÞŞÐ=ðþŠ=³ð˛ž˛Þ=Þ˛=Þ˛ðÝšÐðš=¹=²ŞÝşÞþÐ=
¹²þ×þÞŞ=ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšłþ=³¹²×þй²Ł˛KF
● Κ=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²š=−צݲł˛šýŞÐ=ðþý−˛ð²-Š¦¹ð=Þ˛=˛³Š¦þ=
−×þ¦ł×ŞŁ˛²šÝČ¼K=˚²þ=ýþŽš²=−צŁš¹²¦=ð=−þŁ×šŽŠšÞ¦ć=
ý¦ð×þ¹¼šý=¦Ý¦=˛ð³¹²¦₣š¹ð¦¼=¹¦¹²šýK
● ‚¦¹ð¦=¹=²×šğ¦Þ˛ý¦K
● ‚¦¹ð¦=¹=łÝ³ˇþð¦ý¦=¾˛×˛−¦Þ˛ý¦K
● ‡þ=ŁÝ˛ŽÞ޼=ýš¹²˛¼K
● ‡=ýš¹²˛¼=¹=²šý−š×˛²³×þÐ=SMŒ`=¦Ý¦=ŁŞĞšK
● Ò˛ýI=ð³Š˛=−×þÞ¦ð˛ć²=−×ČýŞš=¹þÝÞš₣ÞŞš=ݳ₣¦K
● Ò˛ýI=łŠš=ŁþžýþŽšÞ=−š×šł×šŁK
● ‡=−ŞÝşÞ޼=¦Ý¦=ž˛ŠŞýÝšÞÞŞ¼=−þýšğšÞ¦Č¼K
● ‡=ýš¹²˛¼I=łŠš=ŁŞŠšÝČš²¹Č=ŠŞý=þ²=ý˛¹Ý˛=¦Ý¦=−˛×I=Þ˛−צýš×I=
Þ˛=ð³¼þÞÞþÐ=¹²þÝšĞÞ¦¾š=¦Ý¦=×ČŠþý=¹=³ŁÝ˛ŽÞ¦²šÝšý=
ŁþžŠ³¼˛K
● ‡=Þš³¹²þÐ₣¦ŁŞ¼=ýš¹²˛¼K
● ‡=Ł˛ÞÞŞ¼=−þýšğšÞ¦Č¼K
● ‡=−ŞÝşÞ޼=ýš¹²˛¼K
● β=Þ˛ðÝþÞÞŞ¼=−þŁš×¼Þþ¹²Č¼K
Κ=¹²˛Łş²š=˛−−˛×˛²=Łš×²¦ð˛ÝşÞþK=‚˛ÞÞþš=ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšš=
³¹²×þй²Łþ=−ךŠÞ˛žÞ˛₣šÞþ=ŠÝČ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦Č=²þÝşðþ=Ł=
łþצžþÞ²˛ÝşÞþý=−þÝþŽšÞ¦¦K
‡fi‰ÎÏW
˲ð=¹ýšÞ¦²ş=ךł¦þÞ˛ÝşÞŞÐ=ðþŠ
‚ÝČ=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č=Š¦¹ðþŁ=asa=¹=Š×³ł¦ý=ךł¦þÞ˛ÝşÞŞý=ðþŠþý=
ýþŽÞþ=¹ýšÞ¦²ş=ךł¦þÞ˛ÝşÞŞÐ=ðþŠ=ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšłþ=³¹²×þй²Ł˛K=
EΚðþ²þתš=−×þł×˛ýýŞ=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č=Þš=−þžŁþÝČć²=ýšÞČ²ş=
ðþŠKF=‡¹²˛Łş²š=Š¦¹ðK=ϲð×þš²¹Č=þðÞþ=?`~ìíáçå?=E‡Þ¦ý˛Þ¦šFK=
ÔýšÞ¦²š=ðþŠI=¹ÝšŠ³Č=¦Þ¹²×³ð¾¦Čý=Þ˛=Ćð×˛ÞšK=
Óšł¦þÞ˛ÝşÞŞÐ=ðþŠ=ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšłþ=³¹²×þй²Ł˛=ýþŽÞþ=¦žýšÞ¦²ş=
²þÝşðþ=Q=ײž˛K=Ìþ¹ðþÝşð³=¹ýšÞ˛=ðþŠ˛=Ł=₣š²Łš×²ŞÐ=ײž=ˇ³Šš²=
−þ¹ÝšŠÞšÐI=¹ÝšŠ³š²=ŁŞˇ×˛²ş=ðþŠI=¦¹−þÝşž³šýŞÐ=Þ˛¦ˇþÝšš=₣˛¹²þK=
fl³Šş²š=ŁÞ¦ý˛²šÝşÞŞ=−צ=¹ýšÞš=ðþŠ˛K
fiŁ²þ×¹ð¦š=−ײŁ˛
̚ךž˛−¦¹ş=ž˛ğ¦ğšÞÞŞ¼=˛Ł²þ×¹ð¦ý¦=−ײŁ˛ý¦=ý˛²š×¦˛ÝþŁ=Ł=
¾šÝČ¼I=þ²Ý¦₣ÞŞ¼=þ²=ݦ₣Þþłþ=−צýšÞšÞ¦ČI=ˇšž=¹−š¾¦˛ÝşÞþłþ=
ײž×šĞšÞ¦Č=ŁÝ˛ŠšÝş¾˛=˛Ł²þ×¹ð¦¼=−ײŁ=ž˛−ךğšÞþ=ž˛ðþÞþý=þˇ=
˛Ł²þ×¹ðþý=−ײŁšK
²ךł¦¹²×¦×þŁ˛ÞÞŞš=²þŁ˛×ÞŞš=žÞ˛ð¦=¦=²þŁ˛×ÞŞš=
žÞ˛ð¦
● táåÇçïëÃ=ČŁÝČš²¹Č=ž˛×šł¦¹²×¦×þŁ˛ÞÞŞý=²þŁ˛×ÞŞý=žÞ˛ðþý=
¦Ý¦=²þŁ˛×ÞŞý=žÞ˛ðþý=jáÅêçëçÑí=`çêéçê~íáçå=Ł=Ôˆfi=¦L¦Ý¦=
Š×³ł¦¼=¹²×˛Þ˛¼K
● ‚׳ł¦š=³−þýČÞ³²Şš=Þ˛žŁ˛Þ¦Č=ðþý−˛Þ¦Ð=¦=−×þŠ³ð²þŁ=
ČŁÝČć²¹Č=ž˛×šł¦¹²×¦×þŁ˛ÞÞŞý¦=²þŁ˛×ÞŞý¦=žÞ˛ð˛ý¦=¦L¦Ý¦=
²þŁ˛×ÞŞý¦=žÞ˛ð˛ý¦=¦¼=ž˛ðþÞÞŞ¼=ŁÝ˛ŠšÝş¾šŁK
ÓÒ
3
Ïˇžþ×=ĆÝšýšÞ²þŁ=¦=þ׳˛ÞþŁ=³−ײŁÝšÞ¦Č
Ȧ¾šŁ˛Č=¹²þ×þÞ˛
a Èþ²þð=ŠÝČ=Š¦¹ð˛
b ÊÞŠ¦ð˛²þ×=−¦²˛Þ¦Č
c ËÞþ−ð˛=¦žŁÝš₣šÞ¦Č=
Š¦¹ð˛
˲ˇšÝş=rp_
ÒŞÝşÞ˛Č=¹²þ×þÞ˛
d ‡ŞðÝć₣˛²šÝş=
−¦²˛Þ¦Č
e Ìþײ=rp_
f ·ÞšžŠþ=−¦²˛Þ¦Č=
−þ¹²þČÞÞþłþ=²þð˛
Ëþý−˛ð²-Š¦¹ð
Òš¼Þ¦₣š¹ð¦š=¼˛×˛ð²š×¦¹²¦ð¦
Ïˇğ¦š
̦²˛Þ¦š
Ìþ²×šˇÝČšý˛Č=ýþğÞþ¹²ş=EŁþ=Ł×šýČ=−š×šŠ˛₣¦=Š˛ÞÞŞ¼F
Ó˛žýš×Ş=˛−−˛×˛²˛=Eˆ=¼=‡=¼=·F
Ͳ¹¹˛=˛−−˛×˛²˛
Òšý−š×˛²³×˛=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦
‡Ý˛ŽÞþ¹²ş=−צ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦
Òšý−š×˛²³×˛=¼×˛ÞšÞ¦Č
‚ÝČ=Š¦¹ðþŁ=asa
ÍþğÞþ¹²ş=ݲžš×˛
‚Ý¦Þ˛=ŁþÝÞŞ
‡Ş¼þŠÞ˛Č=ýþğÞþ¹²ş NIM=ý‡²
TTM=¥=UTM=Þý
‚Ý¦Þ˛=ŁþÝÞŞ
‡Ş¼þŠÞ˛Č=ýþğÞþ¹²ş MIQ=ý‡²
‡Ş¹þðþ¹ðþ×þ¹²Þ˛Č=Ğ¦Þ˛=rp_=OKM
asa-o=Eþ²=O-ðײ²ÞþÐ=Šþ=NS-ðײ²ÞþÐFI=asa-ot=Eþ²=O-ðײ²ÞþÐ=Šþ=Q-ðײ²ÞþÐF
asa=îáÇÉç
O-ðײ²Þ˛Č=EŠÝČ=Ł¹š¼=Š¦¹ðþŁF
ÏðþÝþ=PM=ý¦Þ³²=E−צýš×Þþ=N=₣˛¹=Ł¦Ššþž˛−¦¹¦=Ł=¹Łš×¼₣š²ðþý=ךŽ¦ýšF
ÌצÝþŽšÞÞŞÐ=ð˛ˇšÝş=rp_
asa
`a
ÌþŠŠš×Ž¦Ł˛šýŞš=þ−š×˛¾¦þÞÞŞš=¹¦¹²šýŞ
ÔþšŠ¦Þ¦²šÝşÞŞÐ=ð˛ˇšÝş
ÌþŠŠš×Ž¦Ł˛šýŞš=−×þł×˛ýýŞ
ÓšðþýšÞŠ³šýŞš=Š¦¹ð¦
asa-o
asa-ot
ÔþšŠ¦Þ¦²šÝşÞŞÐ=ð˛ˇšÝş
ͦަ=rp_=²¦−=^=¦=²¦−=_I=¹þŁýš¹²¦ýŞÐ=¹=rp_=NKN=¦=OKM
Ôš²šŁþÐ=˛Š˛−²š×
ÒךˇþŁ˛Þ¦Č=ð=−¦²˛Þ¦ć
‡Ş¼þŠÞ˛Č=ýþğÞþ¹²ş
4
ÓÒ
NMM=‡=¥=OQM=‡=−š×K=²þð˛dI=RM=·¾KSM=·¾
NO=‡
−þ¹²K=²þð˛I=Q=fi
● ÍþŽÞþ=¦¹−þÝşžþŁ˛²ş=ð˛ð=U-¹ýI=²˛ð=¦=NO-¹ý=Š¦¹ð¦I=Þþ=U-¹ý=Š¦¹ð¦=ýþł³²=
¦¹−þÝşžþŁ˛²ş¹Č=²þÝşðþ=−צ=−þŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦¦=ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšłþ=³¹²×þй²Ł˛=ð=
ÌËK
● ‚Ł³¼¹ÝþÐÞŞš=Š¦¹ð¦=Þš=ýþł³²=¦¹−þÝşžþŁ˛²ş¹Č=−צ=−þŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦¦=
ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšłþ=³¹²×þй²Ł˛=ð=ÌË=¦Ý¦=Ł¦Ššþð˛ýš×šK
● Ì×þ¦žŁþŠ¦²šÝşÞþ¹²ş=ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšłþ=³¹²×þй²Ł˛=ž˛Ł¦¹¦²=þ²=¦¹−þÝşž³šýþłþ=
Š¦¹ð˛=¦=ýþŽš²=Þš=Šþ¹²¦ł˛²ş=þ−²¦ý˛ÝşÞþÐK=ÓšðþýšÞŠ³š²¹Č=¦¹−þÝşžþŁ˛²ş=
Š¦¹ð¦=¦žłþ²þŁ¦²šÝšÐI=ŠÝČ=ðþ²þת¼=ˇŞÝ˛=−þŠ²Łš×ŽŠšÞ˛=¹þŁýš¹²¦ýþ¹²şK
● ‡ÞšĞÞ¦Ð=Ł¦Š=¦=²š¼Þ¦₣š¹ð¦š=¼˛×˛ð²š×¦¹²¦ð¦=¦žŠšÝ¦Č=ýþł³²=ˇŞ²ş=¦žýšÞšÞŞ=
ˇšž=−ךŠŁ˛×¦²šÝşÞþłþ=³ŁšŠþýÝšÞ¦ČK
● Κ=−þŠŠš×Ž¦Ł˛š²¹Č=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=Š¦¹ðþŁ=`aI=ž˛−¦¹˛ÞÞŞ¼=−˛ðš²ÞŞý=
ýš²þŠþýK
● ÔþŁýš¹²¦ýþ¹²ş=Þš=ł˛×˛Þ²¦×³š²¹Č=ŠÝČ=Š¦¹ðþŁ=`aI=Þš=¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğ¦¼=
¹²˛ÞŠ˛×²³=`a-a^=E`a=¹=³−ײŁÝšÞ¦šý=ðþ−¦×þŁ˛Þ¦šýFK
● ‚˛ÞÞ˛Č=ð¦Þþð˛ýš×˛=Þš=−þŠŠš×Ž¦Ł˛š²=Š¦¹ð¦=asa-ot=Sñ=EŠÝČ=S-ðײ²ÞþÐ=
¹ðþ×þ¹²¦FK
ÌþŠðÝć₣šÞ¦š
OFF
‡=łÞšžŠþ=−¦²˛Þ¦Č=
−þ¹²þČÞÞþłþ=²þð˛
ON
ÒŞÝşÞ˛Č=¹²þ×þÞ˛=
ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšłþ=
³¹²×þй²Ł˛
Ôš²šŁþÐ=˛Š˛−²š×E−צݲł˛š²¹Č=ð=
ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšý³=³¹²×þй²Ł³F
Ôš²šŁþÐ=ĞÞ³×
˲ˇšÝş=rp_
‡=¹š²šŁ³ć=×þžš²ð³
‡¦Ššþð˛ýš×˛=¹=Žš¹²ð¦ý=Š¦¹ðþý
ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ˝W
● ËþłŠ˛=Þ˛=Š¦¹−Ýšš=Ł¦Ššþð˛ýš×Ş=þ²þˇ×˛ž¦²¹Č=−צłÝ˛ĞšÞ¦š=x‡ÔÒfi‡˙Ò„=‚ÊÔËzI=Ł¹²˛Łş²š=Š¦¹ðK
● ‚ÝČ=¹þšŠ¦ÞšÞ¦Č=ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšłþ=³¹²×þй²Ł˛=¦=Ł¦Ššþð˛ýš×Ş=ýþŽÞþ=¦¹−þÝşžþŁ˛²ş=²þÝşðþ=−צÝþŽšÞÞŞÐ=ð˛ˇšÝş=rp_K
● Ìצ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦¦=Ł¦Ššþð˛ýš×Ş=þÞ˛=ŠþÝŽÞ˛=ײˇþ²˛²ş=Þ˛=−¦²˛Þ¦¦=þ²=¹š²šŁþłþ=˛Š˛−²š×˛I=˛=Þš=þ²=˛ðð³ý³ÝČ²þײK
● ‡þ=Ł×šýČ=ž˛−¦¹¦=Š¦¹ð˛=Þš=−þŠŁš×ł˛Ð²š=Ł¦Ššþð˛ýš×³=¦=ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšš=³¹²×þй²Łþ=Ł¦ˇ×˛¾¦¦=¦Ý¦=ýš¼˛Þ¦₣š¹ð¦ý=³Š˛×˛ýK=fl³Šş²š=
þ¹þˇšÞÞþ=þ¹²þ×þŽÞŞI=š¹Ý¦=Łþ=Ł×šýČ=ž˛−¦¹¦=Ł¦Ššþð˛ýš×˛=¹²þ¦²=Þ˛=ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšý=³¹²×þй²ŁšK
● ÔÝšŠ³Ð²š=¦Þ¹²×³ð¾¦Čý=Ł=ײžŠšÝš=?Ëþ−¦×þŁ˛Þ¦š=Ł¦Ššþ½˛ÐÝþŁ=Þ˛=asa-Š¦¹ð¦?=׳ðþŁþŠ¹²Ł˛=−þ=ž˛−¦¹¦=Š¦¹ðþŁK
● ‚¦¹ð¦=asaI=ž˛−¦¹˛ÞÞŞš=Þ˛=Š˛ÞÞþý=˛−−˛×˛²šI=ýþł³²=Þš=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²ş¹Č=Þ˛=Þšðþ²þת¼=asa=ךðþ׊š×˛¼L−Ýšš×˛¼K=‡=Ć²þý=¹Ý³₣˛š=
ŠÝČ=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č=Š¦¹ðþŁ=¦¹−þÝşž³Ð²š=½³Þð¾¦ć=x‡ÏÔÌÓ=asa=‚È˝=ÌÓχ„Óz=Ł¦Ššþð˛ýš×ŞK
Ôš²šŁþÐ=˛Š˛−²š×
E−צݲł˛š²¹Č=ð=
ž˛−¦¹ŞŁ˛ćğšý³=
³¹²×þй²Ł³F
ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„W
ÓÒ
5
Ì×þł×˛ýý˛=ŠÝČ=ž˛−¦¹¦=µ `óÄÉêiáåâ=mçïÉêOdç=Q µ
Ì×þł×˛ýý˛=mçïÉêOdç=Q=¹Ý³Ž¦²=ŠÝČ=ž˛−¦¹¦=Ł¦Ššþ½¦ÝşýþŁI=
¦žþˇ×˛ŽšÞ¦ÐI=žŁ³ð˛=¦=Š×³ł¦¼=Š˛ÞÞŞ¼=Þ˛=Š¦¹ð¦=asaK
4. ‡ŁšŠ¦²š=¦Þ½þ×ý˛¾¦ć=þ=−þÝşžþŁ˛²šÝš=¦=Þ˛Žý¦²š=ðÞþ−ð³=
x‚˛ÝššzK
ÒךˇþŁ˛Þ¦Č=ð=¹¦¹²šýš
ΦŽš=−צŁšŠšÞŞ=²×šˇþŁ˛Þ¦Č=ð=¹¦¹²šýš=ŠÝČ=³¹²˛ÞþŁð¦K
táåÇçïëÃ=OMMM=mêçÑÉëëáçå~ä=pmQ=xOMMMz=
Ï−š×˛¾¦þÞÞ˛Č= E−ךŠ³¹²˛ÞþŁÝšÞÞ˛ČFI=táåÇçïëÃ=um=eçãÉ=bÇáíáçå=
¹¦¹²šý˛
xumz=E−ךŠ³¹²˛ÞþŁÝšÞÞ˛ČF=¦Ý¦=táåÇçïëÃ=um=
mêçÑÉëëáçå~ä=xumz=E−ךŠ³¹²˛ÞþŁÝšÞÞ˛ČF
fåíÉäÃ=mÉåíáìãÃ=fff=ý¦Þ¦ý³ý=UMM=Í·¾
EfåíÉäÃ=mÉåíáìãÃ=QI=ךðþýšÞŠ³š²¹Č=Þš=ýšÞšš=O=··¾F
ÙÌ
ÔŁþˇþŠÞþš=
ͦަý³ý=RM=Ífl=ŠÝČ=³¹²˛ÞþŁð¦
ýš¹²þ=Þ˛=
‚ÝČ=¹þžŠ˛Þ¦Č=Š¦¹ðþŁ=asa=ךðþýšÞŠ³š²¹Č=Þš=
Žš¹²ðþý=Š¦¹ðš ýšÞšš=R=·fl
ÔÝšŠ³Ð²š=¦Þ¹²×³ð¾¦Čý=Þ˛=Ćð×˛ÞšK
ͦަý³ý=NOU=Ífl=EךðþýšÞŠ³š²¹Č=Þš=ýšÞšš=
ORS=ÍflF
Ìþײ=rp_=OKMLNKNG
‚þÝŽšÞ=¦ýš²ş=ײž×šĞšÞ¦š=Þš=ýšÞšš=UMM=ñ=SMM=
²þ₣šð
3. ϲð×þš²¹Č=þðÞþ=³¹²˛ÞþŁð¦I=˛=ž˛²šý=þðÞþ=ž˛−³¹ð˛=
³¹²˛ÞþŁð¦K
Ìþ¹²˛Łş²š=Þ³ŽÞŞš=½Ý˛Žð¦=¦=Þ˛Žý¦²š=ðÞþ−ð³=x·þ²þŁþzK
●ÓšðþýšÞŠ³š²¹Č=ŁŞˇ×˛²ş=x²ךł¦¹²×¦×þŁ˛²ş¹Č=¹šÐ₣˛¹zK
β=Ć²þý=³¹²˛ÞþŁð˛=ž˛Łš×Ğ˛š²¹ČK
ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ˝W
βŽý¦²š=ðÞþ−ð³=x‚˛ÝššzK
● ‡ŞĞš³ð˛ž˛ÞÞŞš=−³Þð²Ş=¹þŠš×Ž˛²=Ý¦Ğş=ðײ²ðþš=þ−¦¹˛Þ¦š=
³¹²˛ÞþŁð¦=−×þł×˛ýýŞK=ÌþŠ×þˇÞ˛Č=¦Þ½þ×ý˛¾¦Č=þ=ײˇþ²š=¹=
−×þł×˛ýýþÐ=mçïÉêOdç=Q=−צŁšŠšÞ˛=Ł=׳ðþŁþŠ¹²Łš=−þÝşžþŁ˛²šÝČI=
¹−ײŁðš=¦=½˛ÐÝš=oÉ~ÇjÉI=³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛šý޼=þŠÞþŁ×šýšÞÞþ=¹=
−×þł×˛ýýþÐK=Ó³ðþŁþŠ¹²Łþ=−þÝşžþŁ˛²šÝČI=¹−ײŁð˛=¦=½˛ÐÝ=oÉ~ÇjÉ=
þ²ðתŁ˛ć²¹Č=Þ˛=ÌË=₣š×šž=ýšÞć=?̳¹ð?K
`óÄÉêiáåâ=mçïÉêOdç=Q=ËþÞ²˛ð²Þ˛Č=¦Þ½þ×ý˛¾¦Č
‚ÝČ=−þݳ₣šÞ¦Č=¹ŁšŠšÞ¦Ð=þ=−×þł×˛ýýš=`óÄÉêiáåâ=mçïÉêOdç=Q=¦Ý¦=Š×³ł¦¼=−×þŠ³ð²þŁ=Łþ¹−þÝşž³Ð²š¹ş=¹ÝšŠ³ćğšÐ=ðþÞ²˛ð²ÞþÐ=
¦Þ½þ×ý˛¾¦šÐK
Îþýš×˛=²šÝš½þÞþŁL½˛ð¹þŁ=¹Ý³ŽˇŞ=−þŠŠš×Žð¦
Íš¹²þ−þÝþŽšÞ¦š
˝žŞð
·š×ý˛Þ¦Č
Ò˛ÐŁ˛Þş
fiÞłÝ¦Ð¹ð¦Ð L Κýš¾ð¦Ð L
Ú×˛Þ¾³ž¹ð¦Ð L ʹ−˛Þ¹ð¦Ð L
ʲ˛ÝşČÞ¹ð¦Ð L ·þÝÝ˛ÞŠ¹ð¦Ð
˦²˛Ð¹ð¦Ð
tÉÄ-¹˛Ð²LÉ-ã~áä=−þŠŠš×Žð¦
˝žŞð
fiÞłÝ¦Ð¹ð¦Ð
Κýš¾ð¦Ð L Ú×˛Þ¾³ž¹ð¦Ð L ʹ−˛Þ¹ð¦Ð L ʲ˛ÝşČÞ¹ð¦Ð
6
ÓÒ
Ú˛ð¹
HQV TMM QSO VOPTR
HUUS O USST NOVU
ŠþˇKW=PPP
Ȧަ¦=þ²ðת²Ş=EÌþÞK=¥=ÌČ²KF
fiŠ×š¹=roi
¹=NPWMM=Šþ=OOWMM=¾šÞ²×K=−þČ¹K=
Ł×šýšÞ¦=E`pqF
ÜííéWLLïïïKÅóÄÉêäáåâKÅçãLÉåÖäáëÜLÅëLëìééçêíL
åÉï|ëáíÉLîçáÅÉ|ëìééçêíKàëé
Ò¹²×˛ÞšÞ¦š=Þš−þݲŠþð
Ìצ=Þ˛Ý¦₣¦¦=−þŠþž×šÞ¦Ð=þ=Þš¦¹−ײŁÞþ¹²¦=¹Þ˛₣˛Ý˛=−×þŁš×ş²š=¹ÝšŠ³ćğššK=„¹Ý¦=Ć²þ=Þš=−þýþł˛š²=¦žˇ˛Ł¦²ş¹Č=þ²=−×þˇÝšýŞI=
−×þðþÞ¹³Ýş²¦×³Ð²š¹ş=¹=‡˛Ğ¦ý=ýš¹²ÞŞý=Š¦Ýš×þý=gs`K
● ‡¹²˛Łş²š=Š¦¹ð=Ć²¦ðš²þ₣ÞþÐ=¹²þ×þÞþÐ=ŁŁš×¼K=
● Ì×þŁš×ş²šI=Þš=−þŁ×šŽŠšÞ˛=ݦ=ž˛−¦¹˛ÞÞ˛Č=−þŁš×¼Þþ¹²ş=Š¦¹ð˛K
● ΚŁþžýþŽÞ˛=ž˛−¦¹ş=Þ˛=Š¦¹ð¦=−š×šýšÞÞþłþ=Š¦˛ýš²×˛I=¦ýšćğ¦šI=Þ˛−צýš×I=½þ×ý³=¹š×Š¾˛=
¦Ý¦=Łþ¹şý¦³łþÝşÞ¦ð˛K
● Κ=−þŠŠš×Ž¦Ł˛š²¹Č=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=Š¦¹ðþŁ=`aI=ž˛−¦¹˛ÞÞŞ¼=−˛ðš²ÞŞý=ýš²þŠþýK
● Κ=ýþł³²=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²ş¹Č=Š¦¹ð¦=`aI=Þš=¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğ¦š=¹²˛ÞŠ˛×²³=`a-a^=E`a=¹=
³−ײŁÝšÞ¦šý=ðþ−¦×þŁ˛Þ¦šýFK
ΚŁþžýþŽÞ˛=ž˛−¦¹şL₣²šÞ¦š=Þ˛=
ý˛ð¹¦ý˛ÝşÞþÐ=¹ðþ×þ¹²¦K
asa=ךðþ׊š×=¹=Žš¹²ð¦ý=Š¦¹ðþý=
Þš=ýþŽš²=¦¹−þÝşžþŁ˛²ş¹Č=ŠÝČ=
−š×šž˛−¦¹¦=Š¦¹ðþŁ=asaI=
ž˛−¦¹˛ÞÞŞ¼=Þ˛=Š˛ÞÞþý=
³¹²×þй²ŁšK
ÓÒ
7
UPOZORNĚNÍ:
JEDNOTKA JE LASEROVÝM VÝROBKEM TŘÍDY 1. NICMÉNĚ
TATO JEDNOTKA POUŽÍVÁ VIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK,
KTERÝ MŮŽE V PŘÍPADĚ NASMĚROVÁNÍ ZPŮSOBIT
NEBEZPEČNÉ OZÁŘENÍ. DBEJTE NA SPRÁVNÉ OVLÁDÁNI
PŘÍSTROJE PODLE NÁVODU.
JE-LI TENTO PŘÍSTROJ ZAPOJEN DO ZÁSUVKY, NEPŘIBLIŽUJTE
SE OČIMA K OTVORU PŘIHRÁDKY NA DISK ANI K JINÝM
OTVORŮM PŘÍSTROJE A NENAHLÍŽEJTE DOVNITŘ PŘÍSTROJE.
POUŽÍVÁNÍ JINÝCH ZPŮSOBŮ OVLÁDÁNÍ ČI NASTAVENÍ NEBO
PROVÁDĚNÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ POPSANÝCH V TOMTO
NÁVODU MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK EXPOZICI NEBEZPEČNÉMU
ZÁŘENÍ.
NEOTEVÍREJTE KRYTY A PŘÍSTROJ SAMI NEOPRAVUJTE.
ZÁSAHY DO PŘÍSTROJE SVĚŘTE ODBORNÉMU SERVISU.
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
REPRODUKCE ŠTÍTKŮ
VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK UVNITŘ PŘÍSTROJE
ČE
ČE
3
Prázdný disk
Kabel USB
d Spínač napájení
e Konektor USB
f Konektor DC
Pro DVD
Výkon laseru
Podporované disky
DVD
CD
4
ČE
POZNÁMKY:
OFF
Ke konektoru DC
ON
Ke konektoru USB
Kabel USB
Ke konektoru USB
AC-adaptér
(dodáván s videokamerou)
Videokamera s pevným diskem
Ke konektoru DC
POZNÁMKY:
POZNÁMKA:
ČE
5
Windows® 2000 Professional SP4 [2000] (předem
nainstalován), Windows® XP Home Edition [XP]
(předem nainstalován) nebo Windows® XP
Professional [XP] (předem nainstalován)
Volný prostor
na pevném
disku
Konektor
Postup instalace
Zaškrtněte požadovaná políčka a klepněte na [Finish].
● Doporučujeme zvolit možnost [Register now].
POZNÁMKY:
Tel. č.
Fax. č.
9:00 až 17:00
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
9:00 až 18:00
+886-2-8667-1298
int. linka 333
+886-2-8667-1300
Jazyk
URL
angličtina
angličtina
němčina / francouzština / španělština / italština
6
ČE
● Zkontrolujte kód oblasti. (墌 str. 3)
ČE
7
OSTRZEŻENIE:
URZĄDZENIE JEST WYROBEM LASEROWYM KLASY 1. UŻYWA
ONO WIĄZKI ŚWIATŁA LASEROWEGO LEŻĄCEGO W ZAKRESIE
WIDZIALNYM, KTÓREJ ODDZIAŁYWANIE MOŻE BYĆ
NIEBEZPIECZNE. URZĄDZENIE NALEŻY OBSŁUGIWAĆ W
SPOSÓB PRAWIDŁOWY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
PO PODŁĄCZENIU ZASILANIA NIE MOŻNA Z BLISKIEJ
ODLEGŁOŚCI ZAGLĄDAĆ DO OTWORU NA PŁYTĘ. NIE MOŻNA
TEŻ ZAGLĄDAĆ PRZEZ INNE OTWORY DO WNĘTRZA
URZĄDZENIA.
UŻYWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH I REGULACYJNYCH
LUB WYKONYWANIE PROCEDUR INNYCH NIŻ OPISANE W
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ GRONE W
SKUTKACH ODDZIAŁYWANIE ŚWIATŁA LASEROWEGO.
NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OBUDOWY ANI PODEJMOWAĆ PRÓB
NAPRAWY URZĄDZENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE. NAPRAWY
ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.
WYRÓB LASEROWY KLASY 1
WZORY ETYKIET
ETYKIETA OSTRZEGAWCZA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
2
PO
WAŻNE:
PO
3
Kabel USB
Tył
Pusta
UWAGA:
4
PO
OFF
ON
Kabel USB
UWAGA:
UWAGA:
PO
5
RAM
Kliknij [Dalej].
UWAGA:
.
Nr telefonu
+886-2-8667-1300
PO
PO
7
VIGYÁZAT:
A KÉSZÜLÉK 1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK. AZONBAN E
KÉSZÜLÉK LÁTHATÓ LÉZERNYALÁBOT HASZNÁL, AMELY
KÖZVETLENÜL VESZÉLYES SUGÁRZÁSI HATÁST OKOZHAT.
ÜGYELJEN ARRA, HOGY HELYESEN, AZ UTASÍTÁSOKNAK
MEGFELELŐEN MŰKÖDTESSE A KÉSZÜLÉKET.
AMIKOR E KÉSZÜLÉK FALI KONNEKTORHOZ VAN
CSATLAKOZTATVA, AKKOR NE KERÜLJÖN A SZEME KÖZEL A
LEMEZTÁLCA NYÍLÁSÁHOZ ÉS MÁS NYÍLÁSOKHOZ SEM,
NEHOGY BELEPILLANTSON A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBE.
AZ ITT MEGHATÁROZOTTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁS VAGY
KEZELŐSZERV HASZNÁLAT, VAGY MŰVELET ELVÉGZÉSE
VESZÉLYES SUGÁRZÁSI HATÁST EREDMÉNYEZHET.
NE NYISSA KI A BORÍTÁST, ÉS NE JAVÍTSA SAJÁT MAGA. A
JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE.
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
A CÍMKÉK MÁSOLATA
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN LÉVŐ FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK
2
MA
MA
3
DVD
CD
4
MA
DC 12 V
Kb. 5,2 W
161 x 58 x 237 mm
Kb. 1,4 kg
0°C - 40°C
35% - 80%
–20°C - 50°C
653 - 663 nm
1,0 mW
770 - 870 nm
0,4 mW
OFF
ON
MEGJEGYZÉSEK:
MEGJEGYZÉS:
MA
5
4.
Windows® 2000 Professional SP4 [2000]
(előtelepített), Windows® XP Home Edition [XP]
(előtelepített), vagy Windows® XP Professional [XP]
(előtelepített)
CPU
5.
6.
3.
MEGJEGYZÉSEK:
Nyelv
Angol / Német / Francia / Spanyol /
Olasz / Holland
Mandarin
9:00 - 17:00
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
9:00 - 18:00
+886-2-8667-1300
Angol
6
MA
URL
13:00 - 22:00 CST
Hiba
Ok/Teendő
MA
7
ATENÇÃO:
2
PT
Procedimento de limpeza
IMPORTANTE:
Armazenamento:
PT
3
Cabo USB
DVD
CD
DVD-R/RW (2x)
Apenas 2x
DVD-R/RW (4x)
DVD-RW (6x)
Apenas 4x
Seleccione entre 2x/8x
DVD-R
5x
CD-R/RW/ROM
10x
Leitura
Software comportado
4
PT
,4A
NOTAS:
OFF
ON
Cabo USB
NOTAS:
PT
5
Windows® 2000 Professional SP4 [2000] (préinstalado), Windows® XP Home Edition [XP] (préinstalado) ou Windows® XP Professional [XP] (préinstalado)
CPU
USB 2.0/1.1*
NOTAS:
Fax
09:00 às 17:00
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
09:00 às 18:00
+886-2-8667-1298
ext. 333
+886-2-8667-1300
URL
Inglês
PT
Telefone
Assistência via Internet/e-mail
Idioma
6
PT
7
설치
2
KR
KR
3
부속품
전원 코드
후면
빈 디스크
약 1.4 kg
0°C ~ 40°C
35% ~ 80%
-20°C ~ 50°C
653 ~ 663 nm
1.0 mW
770 ~ 870 nm
0.4 mW
DVD
CD
쓰기
읽기
읽기
KR
연결
OFF
ON
전원 코드
KR
5
CPU
커넥터
디스플레이
언어
전화 번호
팩스 번호
독일
오전 9:00 - 오후 5:00
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
오전 9:00 - 오후 6:00
+886-2-8667-1298
내선 333
+886-2-8667-1300
대만
언어
URL
미국
영어
영어
6
KR
문제
원인 / 조치
KR
7
3:16 PM
安装
2
中文简体
3:16 PM
中文简体
3
3:16 PM
附件
AC 适配器
电源线
后
空白光盘
CD
约 5.2 W
161 x 58 x 237 mm
约 1.4 kg
0°C 至 40°C
35% 至 80%
-20°C 至 50°C
653 至 663 nm
1.0 mW
770 至 870 nm
0.4 mW
支持的光盘
高速 USB 2.0
DVD-R/RW (2x)
DVD-R/RW (4x)
DVD-RW (6x)
DVD-R (8x 或更高)
DVD-R
DVD-RW/ROM
CD-R/RW/ROM
写入
读取
读取
接口缆线
Mini USB A 型和 B 型、 USB 1.1 和 2.0 兼容
AC 适配器
4
中文简体
CD-ROM, CD-DA, CD Extra, 视频 CD, 混合 CD, CD-R, CD-RW
CyberLink Power2Go 4 ( 数据写入 )
建议的光盘
仅限 2x
2x/4x 可选
仅限 4x
2x/8x 可选
8x (5x 结束 )
5x
10x
3:16 PM
连接
OFF
ON
刻录机背面
连接 AC 插座
电源线
中文简体
5
3:16 PM
写入软件 — CyberLink Power2Go 4 —
Power2Go 4 是将视频、图像和其它数据文件写入数据 DVD 的软
件。
CPU
Intel® Pentium® III,至少 800 MHz
(Intel® Pentium® 4,建议至少 2 GHz)
安装至少需要 50 MB
制作 DVD 建议至少 5 GB
RAM
至少 128 MB ( 建议至少 256 MB)
连接器
显示屏
5. 开始安装。
CyberLink Power2Go 4 联络信息
欲获取 CyberLink Power2Go 4 或其它产品的信息,请使用如下联络信息。
电话 / 传真支持
位置
语言
德国
语言
英语
台湾
+886-2-8667-1300
6
中文简体
3:16 PM
原因 / 措施
写入失败。
读取失败。
中文简体
7
7:03 PM
本燒錄器不需搭配到電腦,就可以將 JVC 硬碟攝影機所錄的影
像製成影像 DVD 光碟片。
● 如果您想要編輯攝影機所記錄之影像以及製作原始 DVD 光碟片,
請使用附有攝影機的軟體來編輯及製作 DVD 光碟片。
● 內附的資料寫入軟體 Power2Go 4 可以用來寫入資料。但是,這套
軟體是無法用來編輯影像或製作 DVD 光碟片。
● 本燒錄器不支援麥金塔 (Macintosh)。
親愛的客戶:
感謝您購買本燒錄器。在使用本產品之前,請先閱讀第 2 頁與第 3 頁
的安全資訊與注意事項,以確保您的產品使用安全。
安全預防措施
重要事項 :
如果有下列任何一情形發生,請將插頭拔除並聯繫經銷商維修。
● 有煙霧或異味產生
● 因掉落而造成損壞
● 產品內部有水或外物
小心 :
本機是 CLASS 1 雷射產品。不過,本機採用的可見雷射光束在直
射情況下可能造成危險的輻射。請務必按照指示正確的操作本
機。
本機插上牆上的電源插座時,請勿將眼睛靠近光碟托盤的開口處
或其他開口處向本機內部張望。
如果不按照本說明書中的指示使用控制功能、進行調整或者執行
程序,可能會造成危險的輻射外洩。
請勿打開蓋子以及自行修理。請將維修工作交給合格的工作人員
去做。
CLASS 1 雷射產品
標籤的複製圖
本機內部的警告標籤
燒錄器安全預防措施
請遵守下列注意事項。如果沒有遵守下列事項,有可能發生電擊、
火災、受傷、或故障之危險。
● 請勿拆卸或修改本裝置。若有任何問題,應請經銷商維修及檢
查。
● 請勿將金屬或易燃物插入本燒錄器內,也不要將水或其他液體倒
入本燒錄器內。
● 在連接本產品時,請關閉電源。
● 若本燒錄器長期未使用或是在清潔本產品之前 (即使關閉電源,
還是有電流流過本裝置),請將插頭拔除。
● 請勿阻塞本燒錄器之通風孔。
● 請勿將本產品使用於水氣凝結的地方。如果將本燒錄器由寒冷地
方突然運送到天氣炎熱的地方,有可能會有水滴產生,這樣就可
能會造成機器故障或損壞。
● 光碟放在燒錄器內時,請勿引起機體震動。
產品附件安全注意事項
● 在使用交流電 (AC) 插座、電源線、以及 USB 線時,請確實遵守下
列注意事項。如果沒有遵守下列事項,有可能發生電擊、火災、
受傷、或故障之危險。
‧如果您的手沾有水,請勿操作或拔除插頭。
‧請將插頭完全插入該插座內。
‧插頭不可有灰塵或金屬物。
‧請勿損壞電源線。
‧請將電源線適當放至,以避免他人被絆倒。
‧若聽到打雷聲,請勿使用本產品。
‧請勿拆卸。
‧請勿使用本產品以外的其他產品。
● 請勿用聲音播放器來操作提供的 CD-ROM。這樣做則有可能損壞
電路或喇叭。
光碟片安全注意事項
請勿使用下列光碟片。
● 光碟碎裂。
● 光碟上有嚴重劃痕。
安裝
本裝置係依據雷射產品的規範 “IEC60825-1:2001"。
插座應安裝在機器附近且方便使用。
注意 :
本機含有微電腦。外界的電子雜訊或干擾可能造成故障。遇到這種情況
時,關機並拔掉交流電源線。然後再插回去並開機。取出光碟。檢查過
光碟之後,像平常那樣操作本機。
注意 :
為了避免發生電擊危險以及避免對裝置造成損
害,請先將電源線的小型終端部分完全插入交流
電 (AC) 接頭,直到固定為止,之後再將電源線
之較大終端部分插入交流電 (AC) 插座。
如果故障發生,立即停止使用設備,並諮詢本地的 JVC 經銷商。
2
中文繁體
請勿安裝於下列位置。
● 潮濕位置
● 溫度達 60°C 或以上的位置
● 陽光直接照射之位置
● 溫度可能過熱之位置
● 灰塵多或煙霧多的位置
● 受油煙或蒸汽侵襲支位置,諸如廚房或增濕機旁
● 不穩定的位置
● 浴室
● 灰塵多的地方
● 斜放位置
切勿垂直放置本裝置。 本燒錄器僅供橫放使用。
7:03 PM
清潔程序
重要事項 :
● 在開始清潔之前,務必拔除本燒錄器電源線。
● 請勿使用液體或噴霧清潔劑。
● 在清潔期間,不能有濕氣或液體進入接觸磁碟機。
燒錄器外部:
請用乾布將灰塵去除掉。
光碟托盤:
請用軟式乾布將灰塵去除掉。
光碟片:
請用軟布,由內緣至外緣輕輕擦拭。
如何處理光碟片:
處理光碟片時,請勿碰觸光碟片表面。
存放:
請將光碟片放置於本身的光碟盒內。
如果沒有保護盒而任意將光碟片相互
堆疊,可能會使光碟片受損。請勿將
光碟片放置於與陽光直接接觸的位置,
也不要放置於溼度或溫度高的地方。避免將光碟片留在車內!
區碼
區碼為限制 DVD 影像錄放的號碼。全世界分為六個區域,各區域
是由號碼作區別。如果光碟片號碼無法與播放器的號碼相配,則光
碟片就無法於播放器上播放。(最初的區碼是顯示於本燒錄器底部
的標籤上。)
改變區碼
您可以改變區碼來播放具有不同區碼的 DVD。(區碼無法針對一
些播放軟體來改變。)當您放入光碟時,就會看到警告 (Caution)
螢幕出現。請遵循螢幕上說明來更改區碼。
本燒錄器的區碼只可以改 4 次。當區碼設定到第四次,則為最後
一次的區碼,所以務必設定一常用的區碼。更改區碼時請多加注
意。
免責聲明
JVC 不負連接或操作不適當而引起資料遺失之責任。
著作權聲明
除個人使用之外,依據著作權法,若未經過著作權擁有人之允許,
不得複製受著作權保護之資料。
註冊商標以及商標聲明
● Windows® 是美國及/或其他國家之Microsoft Corporation的註冊商
標或商標。
● 此處所陳述之其他公司與產品名稱為其個別公司的註冊商標及 / 或
商標。
中文繁體
3
7:03 PM
附件
零件與控制器說明
前面
a 光碟托盤
b 電源燈
c 退出鈕
電源線
USB 線
空白光碟片
後面
規格
一般規格
DC 12 V
電源
功率消耗 (資料傳送期間)
主體尺寸 (寬 (W) x 高 (H) x 深 (D))
主體重量
工作溫度
工作濕度
存放溫度
大約 5.2 瓦 (W)
161 x 58 x 237 mm
波長
輸出
波長
輸出
DVD
雷射功率
CD
大約 1.4 kg
0°C 至 40°C
35% 至 80%
-20°C 至 50°C
653 至 663 nm
1.0 豪瓦 (mW)
770 至 870 nm
0.4 豪瓦 (mW)
連接至攝影機
高速 USB 2.0
DVD-R (2x 至 16x),DVD-RW (2x 至 4x)
DVD 影像
2x ( 供所有光碟 )
大約 30 分鐘 (最高品質模式的影像記錄時間大約為 1 小時)
提供的 USB 線
介面
支援的光碟片
記錄格式
燒錄速度
記錄時間 ( 每一片 4.7 GB 光碟片 )
介面訊號線
連接至個人電腦
高速 USB 2.0
DVD-R/RW (2x)
DVD-R/RW (4x)
DVD-RW (6x)
介面
讀取
支援的作業系統
介面訊號線
支援軟體
註:
建議使用的光碟片
DVD-R
JVC
交流 (AC) 轉接器
電源需求條件
輸出
DC 12 V
4
中文繁體
2x 而已
從 2x/4x 選取
4x 而已
從 2x/8x 選取
8x (5x 完成)
5x
10x
DVD-R, DVD-RW
DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R, DVD-RW
CD-ROM, CD-DA, CD Extra, Video-CD, Mixed-CD, CD-R, CD-RW
,4 A
● 可以使用 8 cm 與 12 cm 的光碟片,但是只有在本燒錄器連接至個人電腦時才可使用
8 cm 光碟片。
● 當本燒錄器連接至個人電腦或攝影機時,不能使用雙層光碟片。
● 本燒錄器之最佳性能可能不會依據所使用的光碟片而實現。使用廠商所致的光碟
片時,建議先確認相容性。
● 本產品之外觀與規格如有變更,恕不另行通知。
● 任何使用封包式寫入 (packet-write) 方法來燒錄的 CD 片是無法正常播放。
● 任何未相容於 CD-DA 標準 (防盜拷 CD)的 CD 片無法保證是否能正常播放。
● 攝影機無法使用 DVD-RW 6x 媒體。
7:03 PM
規格
OFF
連接至直流電 (DC)
連接器
ON
本燒錄器之後面板
連接至 USB 連接器
交流 (AC) 轉接器
( 本燒錄器提供的配件 )
電源線
USB 線
連接至 USB 連接器
交流 (AC) 轉接器
( 攝影機提供的配件 )
連接至交流電 (AC) 插座
硬碟式攝影機
連接至直流電 (DC)
連接器
連接至攝影機
請確認本燒錄器之電源開關是否關閉。
請將交流電 (AC) 轉接器連接至本燒入器。
請將電源線連接至交流電 (AC) 轉接器。
請將電源線連接至交流電 (AC) 插座。
使用本產品所提供的 USB 訊號線,連接燒錄器的 USB 連接器。
請將攝影機接至交流電 (AC) 插座。(墌 請參考攝影機指導手冊。)
啟動攝影機。
啟動本燒錄器。 本燒錄器前方之亮燈顏色為綠色。
使用本產品所提供的 USB 訊號線,連接攝影機的 USB 連接器。
註:
● [ 插入光碟片 ] 顯示在攝影機後,請插入光碟。
● 務必使用本產品所提供的 USB 訊號線,連接本燒錄器與攝影機。
● 使用攝影機時,請確認電源部分應配有交流電 (AC) 轉接器,並不是電池。
● 在將資料寫入至光碟片時,請勿震動或以機械撞擊攝影機與燒錄器。如果攝影機置放於正在寫入資料的燒錄器上,請特別留意。
● 欲燒錄光碟,請參考手冊的 “將影像檔案複製至 DVD 光碟"。
● 有些 DVD 錄影機 / 播放機無法播放利用本機體燒錄的 DVD 光碟。在此情況下,用攝影機的 [ 播放 DVD 進行檢查 ] 功能來播放光碟。
連接至個人電腦
請確認本燒錄器之電源開關是否關閉。
請將交流電 (AC) 轉接器連接至本燒錄器。
電源線
請將電源線連接至交流電 (AC) 轉接器。
請將電源線連接至交流電 (AC) 插座。
啟動本燒錄器。
本燒錄器前方之亮燈顏色為綠色。
啟動個人電腦。
請用 USB 訊號線將本燒錄器連接至個人電腦。
註:
若要將本燒錄器連接至個人電腦,請使用攝影機所附的 USB 訊號線。
USB 線
( 攝影機提供的配件 )
中文繁體
5
7:03 PM
4. 輸入使用者資訊,接著按一下 [ 下一步 ]。
系統需求
下列為產品安裝的系統需求。
作業系統
CPU
Intel® Pentium® III,至少 800 MHz
(Intel® Pentium® 4,建議至少 2 GHz)
可用的硬碟空間
至少 50 MB 安裝空間
建議至少 5 GB 空間燒錄 DVD 光碟片
RAM
至少 128 MB (建議至少 256 MB)
連接器
USB 2.0/1.1* 連接器
顯示器
5. 開始安裝。
* 若您使用 USB1.1 訊號線,將需要約 3 小時進行燒錄。
安裝程序
6. 安裝完成時,會出現下列螢幕。
1. 請將 CD-ROM 安裝光碟放入 CD-ROM 光碟機。
2. 出現語言選項畫面。
3. 出現安裝螢幕畫面以及安裝開始畫面。
勾選需要的勾選欄,接著 [ 完成 ]。
● 建議選取 [ 現在註冊 ]。
安裝完成。
註:
● 上述程序為軟體安裝之概要說明。若想要了解 Power2Go 4 操作詳細說
明,請參考您安裝軟體的使用手冊、Help、以及 ReadMe。您可以瀏
覽電腦 [ 開始 ] 選單的使用手冊、Help、以及 ReadMe。
● 本產品無法將檔案燒錄至 CD-R 或 CD-RW 光碟片。此外,也不適用
Power2Go 4 的所有功能。
CyberLink Power2Go 4 連絡窗口
若想了解 CyberLink Power2Go 4 或其他產品資訊,請參考下列聯絡人資訊。
電話 / 傳真連絡
區域
語言
上班時間 (週一至週五)
電話號碼
傳真號碼
德國
英語 / 德語 / 法語 /
西班牙語 / 義大利語 / 荷蘭語
中文
+49-700-462-92375
+49-241-70525-25
+886-2-8667-1298
分機 333
+886-2-8667-1300
區域
語言
專線開放時間 (週一至週五)
網址 (URL)
美國
英語
下午 1:00 至下午 10:00
(美中標準時間)
台灣
付費專線支援
網路 /e-mail 聯絡窗口
6
語言
網址 /e-mail 位址
英語
德語 / 法語 / 西班牙語 / 義大利語
中文繁體
7:03 PM
疑難排解
當發現產品有故障,請先檢查下列項目。如果還是無法解決問題,請聯絡當地的 JVC 經銷商。
原因 / 處理
疑難問題
無法啟動電源。
● 請確認是否適當連接交流 (AC) 轉接器。
● 請確認電源開關是否開啟 。
無法辨識相機 / 電腦。
● 請確認是否適當連接 USB 訊號線。
燒錄器或交流 (AC) 轉接器是否過熱。
● 不是故障問題。如果燒錄器異常發熱,請拔掉交流 (AC) 轉接器,並聯絡您當時購買本產品的經銷
商。
無法開啟光碟托盤。
● 如果正將資料寫入至光碟,是無法按下退出鈕將光碟片退出。請等到資料寫入完成後才退出。
● 如果是因為損壞或故障,例如燒錄器掉落,而無法用退出按鈕退出光碟片,請利用退出桿強制將
光碟片退出。(請看下方。)
寫入失敗。
● 請確認是否使用適當光碟片。(墌 第 3, 4 頁 )
● 請使用建議的光碟片來燒錄。(墌 第 4 頁 )
● 放入光碟片,標籤朝上。
● 光碟片寫入表面不能損壞。
● 光碟托盤不能有髒污。
● 若光碟片形狀不規則,諸如有心形或八邊形產生,請不要使用。
● 請檢查使用的光碟片之燒錄速度。
讀取失敗。
● 放入光碟片,標籤朝上。
● 光碟片寫入表面不能損壞。
● 若光碟片形狀不規則,諸如有心形或八邊形產生,請不要使用。
● 任何使用封包式寫入 (packet-write) 方法來燒錄的 CD 片是無法正常播放。
● 若有 CD 片未符合標準,諸如 CD-DA 標準 (防盜拷 CD),則無法播放。
無法達到寫入 / 讀取最大速度。
● 如果使用非標準的光碟片,則無法達到讀取最大速度。
● 請使用建議的光碟片來燒錄。(墌 第 4 頁 )
當燒錄器連接至電腦時,無法播放市售 ● 請檢查區碼。(墌 第 3 頁 )
的 DVD 光碟片。
無法轉錄用本燒錄器、DVD 錄放影機
和硬碟燒錄的 DVD 光碟。
● 連接燒錄器至照相機,利用照相機的 [ 播放 DVD 進行檢查 ] 功能播放,並利用 DVD 錄放影機轉錄
DVD 光碟。
( 參考照相機使用手冊的 “連接電視機、磁帶錄影機或 DVD 燒錄機"或 “利用 DVD 燒錄器轉
錄"段落。)
退出桿
如果是因為電源斷電或燒錄器掉落而引起的故障,無法用退出按鈕退出光碟片,請利用退出桿強制將光碟片退出。
程序
請使用 Phillips 螺絲起子開啟底部的蓋子。
由右至左移動內部的退出桿。
中文繁體
7
CU-VD10.book
Page 2
6:09 PM
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
CU-VD10.book
Page 3
6:09 PM
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
CU-VD10.book
Page 1
6:09 PM

advertisement

Related manuals

advertisement