Garmin Vector™ 3 Handleiding

Garmin Vector™ 3 Handleiding
2
Belangrijke veiligheids- en productinformatie
8
3
9
4
5
6
7
10
11
12
13
3
5
BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- EN PRODUCTINFORMATIE
WAARSCHUWING
Als u de volgende waarschuwingen negeert, kan dit leiden tot een ongeval, wat de dood of ernstig
letsel tot gevolg kan hebben.
Waarschuwingen voor de gezondheid
• Neem altijd contact op met uw arts voordat u aan een trainingsprogramma begint of wanneer u een
trainingsprogramma wilt aanpassen.
• Het Garmin toestel, accessoires en gerelateerde gegevens zijn bedoeld voor recreatieve doeleinden
en niet voor medische doeleinden, en zijn niet bedoeld om medische aandoeningen te
diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.
• Het maximum gewicht voor fietsers die het Vector systeem gebruiken, is 105 kg (231 lb.) Fietsers die
zwaarder zijn, riskeren persoonlijk letsel en schade aan eigendommen.
Waarschuwingen voor fietsen
• Houd rekening met mogelijke gevaren en bedien de fiets op een veilige manier.
• Zorg ervoor dat uw fiets en hardware goed zijn onderhouden en dat alle componenten correct zijn
geïnstalleerd.
Waarschuwingen voor pedalen en cleats
Als deze richtlijnen niet worden gevolgd, kan het zijn dat uw cleats niet goed vastklikken, wat tot ernstig
letsel kan leiden.
• Lees zorgvuldig alle instructies voordat u de componenten installeert en gaat fietsen.
• Zorg dat u begrijpt hoe het pedaalvergrendelingsmechanisme werkt voordat u gaat fietsen.
• Plaats voordat u gaat fietsen één voet op de grond en oefen het vastklemmen en loskomen van het
pedaal een aantal keren.
• Oefen het fietsen eerst op een glad wegdek in een veilige omgeving.
• Zorg dat het pedaal- en cleatoppervlak schoon en vrij van vuil is.
• Houd de componenten niet onder water of spuit deze niet af met een hogedrukspuit.
• Wees voorzichtig met lopen op cleats. Loop niet te lang op de cleats.
• Controleer de cleats en pedalen regelmatig op tekenen van slijtage of beschadigingen.
• Vervang versleten cleats of beschadigde pedaalklemmen alleen met Garmin onderdelen. Raadpleeg
uw Garmin dealer of de Garmin website.
Batterijwaarschuwingen
U kunt knoopcelbatterijen gebruiken in dit toestel.
Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevolg hebben dat de levensduur van de batterij wordt
verkort, of dat het risico ontstaat van schade aan het toestel, brand, chemische ontbranding,
elektrolytische lekkage en/of letsel.
• Haal het toestel of de batterijen niet uit elkaar, pas het toestel of de batterijen niet aan, prik er geen
gaten in en beschadig het toestel of de batterijen niet.
• Stel het toestel niet bloot aan vuur, explosies of andere gevaren.
• Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterij te verwijderen.
•
BEWAAR BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.
STOP BATTERIJEN NOOIT IN UW MOND. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden,
perforatie van zachte weefsels en overlijden. Ernstige verbrandingen kunnen optreden binnen 2 uur
na inslikken. Zoek onmiddellijk medische hulp.
LET OP
Het negeren van de volgende kennisgeving kan leiden tot persoonlijke of materiële schade of nadelige
gevolgen voor de functionaliteit van het toestel.
Informatie over batterijen
• Dompel het toestel of batterijen niet onder in water of een andere vloeistof.
• Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen of situaties met hoge temperaturen, zoals direct
zonlicht in afgesloten voertuigen. Ter voorkoming van beschadigingen raden we u aan het toestel uit
het voertuig te verwijderen en niet in direct zonlicht te plaatsen, maar bijvoorbeeld in het
handschoenenkastje.
• Gebruik het toestel alleen binnen het temperatuurbereik dat is vermeld in de handleiding in de
productverpakking.
• Als u het toestel gedurende langere tijd wilt opbergen, neem dan het temperatuurbereik in acht dat is
vermeld in de handleiding in de productverpakking.
• Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten. Voorzichtigheid is geboden. Zie
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
• Neem volgens de plaatselijke regelgeving contact op met de afvalverwerker om het toestel/batterijen
af te danken.
Productmilieuprogramma's
Informatie over het hergebruikprogramma van Garmin en informatie over naleving van WEEE, RoHS,
REACH en andere programma's vindt u op www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat dit product voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van deze
EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: www.garmin.com/compliance.
Vector Beperkte garantie
DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEBT
MOGELIJK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE PER STAAT (OF PER LAND OF PROVINCIE)
KUNNEN VERSCHILLEN. ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE U HEBT VOLGENS DE
WETGEVING VAN UW STAAT (OF LAND OF PROVINCIE) WORDEN DOOR GARMIN NIET
UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT. VOOR EEN VOLLEDIG INZICHT IN UW RECHTEN
DIENT U DE WETGEVING VA UW STAAT, LAND OF PROVINCIE TE RAADPLEGEN.
Producten die niet voor de luchtvaart zijn bestemd, zijn gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en
techniek gedurende twee jaar na de aankoopdatum. Binnen deze periode zal Garmin alle onderdelen
waarvan een normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen keuze repareren of vervangen. Voor
dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant geen kosten worden gefactureerd voor
onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten.
Deze Beperkte garantie is niet van toepassing op: (i) cosmetische schade, zoals krassen, sneden en
deuken; (ii) verbruiksgoederen, zoals batterijen, tenzij productschade het gevolg is van defect materiaal
of ondeugdelijk vakmanschap; (iii) schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik,
water, overstroming, brand of andere natuurrampen of externe oorzaken; (iv) schade als gevolg van
onderhoud uitgevoerd door personen die niet door Garmin bevoegd zijn verklaard tot het uitvoeren van
onderhoud; (v) schade aan een product dat is veranderd zonder de schriftelijke toestemming van
Garmin of (vi) schade aan een product dat is aangesloten op voedings- en/of gegevenskabels die niet
door Garmin zijn meegeleverd. Bovendien behoudt Garmin zich het recht voor garantieclaims af te
wijzen voor producten of diensten die zijn verkregen en/of gebruikt in strijd met de wetten van een land.
Garmin navigatieproducten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het reizen en mogen niet
worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand, locatie of topografie
vereist zijn. Garmin geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de
kaartgegevens.
Deze Beperkte garantie is eveneens niet van toepassing op, en Garmin is niet aansprakelijk wegens,
verslechtering van de prestaties van een Garmin navigatieproduct als gevolg van het gebruik ervan in
de buurt van een handset of ander toestel dat gebruikmaakt van een Terrestrial Broadband Network
dat werkt op frequenties die dicht bij de frequenties liggen die door een Global Navigation Satellite
System (GNSS), zoals de Global Positioning Service (GPS), worden gebruikt. Het gebruik van
dergelijke toestellen kan de ontvangst van GNSS-signalen verstoren.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN DE HIERIN VERVATTE
GARANTIES EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EXCLUSIEF EN TREDEN DEZE IN DE PLAATS
VAN ALLE OVERIGE GARANTIES EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN, EXPLICIET, IMPLICIET,
WETTELIJK OF ANDERSZINS, EN WIJST GARMIN DERGELIJKE OVERIGE GARANTIES EN
VERHAALSMOGELIJKHEDEN UITDRUKKELIJK AF, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT
TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL, WETTELIJK VERHAALSRECHT OF ANDERSZINS. DEZE BEPERKTE GARANTIE
VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK ANDERE
WETTELIJKE RECHTEN DIE PER STAAT (OF PER LAND) KUNNEN VERSCHILLEN. ALS
IMPLICIETE GARANTIES NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN VOLGENS DE WETGEVING VAN
UW STAAT OF LAND, ZIJN DERGELIJKE GARANTIES WAT BETREFT DUUR BEPERKT TOT DE
DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. IN SOMMIGE STATEN (EN LANDEN EN PROVINCIES)
IS BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE
BOVENGENOEMDE BEPERKING OP U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS.
8
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN IN EEN VORDERING WEGENS INBREUK OP DE
GARANTIE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF
GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK OF
ONVERMOGEN OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN HET PRODUCT.
IN BEPAALDE STATEN (EN LANDEN EN PROVINCIES) IS DE UITSLUITING VAN INCIDENTELE
OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK
NIET OP U VAN TOEPASSING.
Als u tijdens de garantieperiode een claim voor garantieservice indient in overeenstemming met deze
Beperkte garantie, kiest Garmin naar eigen inzicht voor: (i) reparatie van het toestel met nieuwe of
gebruikte onderdelen die aan de kwaliteitsnormen van Garmin voldoen, (ii) vervanging van het toestel
door een nieuw of gereviseerd toestel dat aan de kwaliteitsnormen van Garmin voldoet of (iii) inruil van
het toestel tegen vergoeding van uw volledige aankoopbedrag. EEN DERGELIJKE
VERHAALMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID ZIJN
INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT GERESPECTEERD. U hebt 90 dagen garantie op
gerepareerde of vervangen toestellen. Als het toestel ter reparatie wordt opgestuurd tijdens de originele
garantieperiode, duurt de nieuwe garantieperiode 90 dagen of tot het einde van de originele
garantieperiode van 2 jaar, naargelang welke periode het langst duurt.
Raadpleeg de online hulpbronnen op support.garmin.com voordat u garantieservice aanvraagt. Als u
deze informatie hebt geraadpleegd en het toestel daarna nog steeds niet naar behoren functioneert,
kunt u contact opnemen met een bevoegde servicefaciliteit van Garmin in het land van aankoop of
volgt u de instructies op support.garmin.com voor de garantieservice. Als u zich in de Verenigde Staten
bevindt, kunt u ook bellen naar 1-800-800-1020.
Als u gebruik wilt maken van de garantieservice buiten het land van aankoop, kan Garmin niet
garanderen dat de onderdelen of producten voor reparatie of vervanging beschikbaar zijn, wegens
verschillen in productaanbod en toepasselijke standaarden en wet- en regelgeving. In dat geval
repareert of vervangt Garmin naar eigen oordeel en krachtens de geldende wetgeving uw product
mogelijk met vergelijkbare Garmin producten en onderdelen, of dient u uw product naar een bevoegde
Garmin servicefaciliteit te verzenden in het land van aankoop of naar een bevoegde Garmin
servicefaciliteit in een ander land die uw product in behandeling kan nemen. In dat geval draagt u zelf
de verantwoordelijkheid voor conformiteit met alle toepasselijke import- en exportwet- en regelgeving
en dient u zelf alle douanekosten, btw, verzendkosten en andere extra belastingen en kosten te
betalen. In sommige gevallen kunnen Garmin en haar distributeurs uw toestel niet in behandeling
nemen in een ander land dan het land van aankoop of een gerepareerd of vervangen product aan u
retourneren in dat land, wegens toepasselijke standaarden en wet- en regelgeving in dat land.
Aankopen via onlineveilingen: Producten die zijn aangekocht via onlineveilingen komen volgens de
garantie niet in aanmerking voor kortingen en andere aanbiedingen van Garmin.
Aankoopbevestigingen van onlineveilingen worden niet geaccepteerd als garantiebewijs. Om gebruik te
kunnen maken van de garantieservice, is de oorspronkelijke of een kopie van de aankoopnota vereist
van de winkel waar u het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die
zijn aangeschaft via een onlineveiling.
Internationale aankopen: Distributeurs buiten de Verenigde Staten verstrekken mogelijk een aparte
garantie voor toestellen die buiten de Verenigde Staten zijn aangeschaft. Dit kan per land verschillen.
Indien van toepassing wordt deze garantie verstrekt door de lokale binnenlandse distributeur die ook
lokaal service voor het toestel verleent. Garanties door distributeurs zijn alleen geldig in het gebied
waarvoor de distributie is bedoeld.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed