2 User Manual
User Manual
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2013
Galli-Luxmeter
Nederlands
English
Nederlands
Deutsch
English
Dear customer,
1
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
2
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Description Galli-Luxmeter
2
English
1
+
Sensor
Front
3
-
Nederlands
Back
5
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
3
4
6
Nederlands
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Wavelength in nanometers
Tabel 1
Human
4
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
5
Nederlands
2 User Manual
Nederlands
English
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
7
English
Nederlands
2.3.3 Calibrate
0.1 to 20,000 Lux, 0.1 to 2000 Gallilux
Max +/- 10%
Lux 99,62% Gallilux 99,80%
1.5 x per second
12V battery type A23
4 h. (continuous)
160 gr.
(115x60x27) mm
(188 x 64,5 x 24,5) mm
6 Hato BV
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Hato BV
Handelsstraat 31
6135 KK Sittard
The Netherlands
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
9
Nederlands
English
1. Lees en volg alle instructies.
2. De Galli-Luxmeter is niet waterdicht, vermijd direct contact met water.
3. De Galli-Luxmeter mag niet mechanisch belast worden.
4. Bewaar bij metingen voldoende afstand tot lichtbronnen die veel warmte afgeven, de Galli-Luxmeter mag niet te
sterk verwarmd worden, maximaal 40 °C.
5. De Galli-Luxmeter is bedoeld voor professioneel gebruik en is geen speelgoed voor kinderen. Houd de Galli-Luxmeter
buiten bereik van kinderen.
6. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
Nederlands
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aankoop van de Hato Galli-Luxmeter
(artikelnr. HGLM2). Hato BV biedt uitgebreide garantie op haar
producten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hato BV zie de contactgegevens bij hoofdstuk 7.
10
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
11
Nederlands
Español
Inleiding1
Gebruiksaanwijzing2
Gebruiksvoorwaarden2.1
Meten2.2
Onderhoud2.3
Vervangen van de batterij
2.3.1
Schoonmaken2.3.2
Kalibreren2.3.3
Garantie3
Zorg voor het milieu
4
Technische gegevens
5
Hato BV.
6
Contactgegevens7
Inhoudsopgave
1
Nederlands
+
2
3
-
5
6
4
Tekening 1.
1. ”Low Bat” indicatie: het symbool voor een lege batterij. Als dit teken op het scherm verschijnt, moet de batterij vervang- en worden, zie hoofdstuk 2.3.1.
2. Weergave van de gemeten verlichtingssterkte. Bij de aan- duiding ‘1’ is het gekozen meetbereik te klein, schakel om naar een groter meetbereik.
3. Lichtsensor.
4. 12V alkaline batterij van het type A23.
5. ON/OFF en keuzeschakelaar voor het meetbereik.
6. Verwijder deze schroef als de batterij vervangen moet wor-
den.
Sensor
Voorzijde
Achterzijde
12
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
Kippen kunnen meer zien dan mensen. Ze zien onder andere ultraviolet
licht waardoor ze objecten (zoals voer, omgeving en elkaar) anders zien
dan mensen. Het kippenoog is gevoeliger voor licht dan het mensenoog, waardoor lichtsterktes door kippen als hoger ervaren worden dan
het door mensen is. Lichtsterktemeters zijn afgestemd op het lichtspectrum zoals de mens dit ziet, waardoor lichtmetingen in stallen de
lichtsterkte voor kippen onderschat. (Bron: Animal Sciences Group
Wageningen UR, Referaat ISSN 1570 - 8616 Auteur(s) B.F.J.
Reuvekamp Th.C.G.M. van Niekerk Titel Daglichtmanagement bij
(opfok)leghennen Rapport 387).
1 Inleiding
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Het meten van Gallilux geeft de mogelijkheid om de verlichting
voor kippen te controleren. Het kan zo zijn dat twee verlichtingsbronnen beide bijvoorbeeld 20 Lux genereren, maar dat
beide bronnen andere Gallilux waardes hebben.
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
13
Human
Tabel 1
Nederlands
English
2 Gebruiksaanwijzing
2.1 Gebruiksvoorwaarden
De Galli-Luxmeter is ontwikkeld voor het meten van witte lichtbronnen met een breed spectrum. De Galli-Luxmeter is bedoeld
om binnen te gebruiken. De behuizing van de Galli-Luxmeter is
niet waterdicht, direct contact met water of vochtige situaties
moet vermeden worden. Bewaar de Galli-Luxmeter in een droge
omgeving. De Galli-Luxmeter mag niet te sterk verwarmd worden, houd voldoende afstand tot lichtbronnen die veel warmte
uitstralen, het maximum is 40°C.
2.2 Meten
Belangrijk!
Gallilux kan worden gemeten tot en met het bereik 2000!
Hogere waardes zijn niet meetbaar. Gemeten Gallilux waardes in het bereik 2000-20.000 Gallilux zijn niet correct, Lux
waardes zijn wel correct!
Richt de sensor van de Galli-Luxmeter naar de lichtbron. In het
bereik, 200 Gallilux/Lux is het meetresultaat direct af te lezen op
het display (tekening 1: item 2). In het meetbereik tot 2000 moet
de Lux waarde in het display met 10 vermenigvuldigd worden.
Als de gemeten Lux waarde buiten het meetbereik valt, zal er
links in de display een ‘1’ verschijnen en zal opnieuw gemeten
moeten worden met de schakelaar in een hogere stand. Schakel
na het meten de Galli-Luxmeter uit door de schakelaar in de OFF
stand te draaien.
2.3 Onderhoud
14
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
• Gebruik geen chemische en/of gewone schoonmaakmiddelen, dit zal de Galli-Luxmeter beschadigen.
• Gebruik alleen een licht vochtige of droge katoenen doek. Voor een optimaal functioneren wordt aanbevolen de
sensorlens (tekening 1 item 3) schoon te houden.
2.3.3 Kalibreren
Om verzekerd te zijn van correct gemeten Gallilux- en Luxwaardes wordt aanbevolen om de Galli-Luxmeter eens per jaar in het
Hato laboratorium te laten kalibreren, informeer naar de voorwaarden. Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie.
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
15
2.3.2 Schoonmaken
• Zet de Galli-Luxmeter in de OFF stand.
• Verwijder de schroef aan de achterzijde van de behuizing met een juiste maat kruiskop schroevendraaier. Verwijder voorzichtig de achterzijde van de behuizing.
• Verwijder voorzichtig de batterij en vervang deze door een nieuwe batterij van het zelfde type. Zorg ervoor dat de polen op de juiste positie zitten.
• Plaats de achterzijde terug en schroef deze weer vast.
De Galli-Luxmeter is voorzien van een ingebouwde 12V alkaline batterij type: A23. Wanneer het icoontje “Low Bat”. in het
scherm verschijnt (tekening 1: item 1), moet de batterij vervangen worden om nauwkeurig meten te garanderen.
Vervang de batterij als volgt:
2.3.1 Het vervangen van de batterij
De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf aankoopdatum. De
garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik en ongevallen. Indien Koper de geleverde goederen binnen de opgegeven
garantieperiode zelf repareert, zal per direct de garantie vervallen, alle
kosten zijn hierna voor Koper. Voor onze complete garantievoorwaarden verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden die gratis bij Hato
BV kunnen worden opgevraagd. Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie.
4 Zorg voor het mileu
Dit product is voorzien van het logo met een doorkruiste afval
container. Dit betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor
het gescheiden inzamelen van elektrische en elektronische
producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude
producten niet met uw gewone huishoudelijk afval weg. Een
goede afvalverwerking van uw oude producten draagt bij aan
het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijk afval
mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels
inzake de gescheiden inzameling van gebruikte batterijen.
Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van
mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Nederlands
English
16
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
6 Hato BV
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Hato BV. Hato BV
behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is niet verplicht eerdere leveringen aan te
passen.
Nederlands
Meetbereik:
Afwijking: Herhaalbaarheid:
Meetsnelheid:
Voedingsspanning:
Levensduur batterij:
Gewicht:
Afmetingen sensor:
Afmetingen meter:
7 Contactgegevens
Hato BV
Handelsstraat 31
6135 KK Sittard
Nederland
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
17
Gebruik de volgende gegevens om contact op te nemen met
ons. De Galli-Luxmeter is op de achterzijde voorzien van een
serienummer, graag op verzoek dit nummer doorgeven.
English
Nederlands
Colofon
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Hato BV, Handelsstraat 31, 6135KK Sittard. Alle rechten, vertaling inbegrepen,
reproducties van welke aard dan ook, vereisen schriftelijke toestemming van Hato BV. Nadruk, ook van uittreksels zijn verboden.
Versie 1-2015
18
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
19
Nederlands
20
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
3
-
Nederlands
+
2
Sensor
5
4
6
21
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Tabel 1
Human
22
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
English
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
23
Nederlands
English
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
25
Nederlands
English
0,1 bis 20.000 Lux, 0,1 bis 2000 Gallilux
Max +/- 10%
Lux 99,62%, Gallilux 99,80%
1,5 x pro Sekunde
12V Batterie Typ A23
4 Std. (Dauerbetrieb)
160 g
(115x60x27)mm
(188x64,5x24,5)mm
6 Hato BV
26
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
7 Kontaktdaten
Impressum
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
27
Hato BV.
Handelsstraat 31
6135 KK Sittard
Niederlande
Nederlands
English
28
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
English
Nederlands
29
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
30
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Devant :
1
+
2
3
-
Nederlands
Dos :
5
4
6
English
31
Dessin n°1.
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
English
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Wavelength in nanometers
Tabel 1
Human
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
English
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
33
Nederlands
English
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
English
35
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
37
Nederlands
38
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
39
English
Índice
Reverso
Frontal
1
Nederlands
+
Sensor
2
3
-
5
6
4
Imagen 1
40
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
300
400
500
600
700
800
900
1000
Wavelength in nanometers
Tabel 1
Human
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
41
200
0%
Nederlands
English
42
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
43
Nederlands
English
Nederlands
English
44
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
0,1 - 20.000 Lux, 0,1 – 2.000 Gallilux
Max. +/- 10%
Lux 99,62% Gallilux 99,80%
1,5 x por segundo
Pila alcalina A23 de 12V
4 h. (uso continuo)
160 gr.
(115x60x27) mm.
(188x64,5x24,5) mm.
45
Nederlands
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Nederlands
Hato BV
Handelsstraat 31
6135 KK Sittard
The Netherlands
Número de teléfono:
Número de fax:
E-mail:
Página web:
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
Hato BV
Handelsstraat 31
6135 KK Sittard
The Netherlands
Hato BV Gebruiksaanwijzing Galli-Luxmeter nr. 1-2015
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed