Moulinex FT362811 Handleiding

Moulinex FT362811 Handleiding
FR
EN
NL
DE
IT
ES
PT
EL
TR
DA
NO
SV
FI
AR
FA
AM
PM
f
c
g
j
h
k
i
l
(*) : selon modèle - depending on model - afhankelijk van het model - je nach
Modell - a seconda del modello - en función del modelo - consoante o modelo
- Ανάλογα το μοντέλο - modele bağlı olarak - afhænger af model - avhengig av
modell - Beroende på modell - mallista riippuen - ‫ حسب الموديل‬- ‫بسته به مدل‬
fig.1
fig.2
fig.3
AM
PM
AM
PM
AM
PM
fig.4
fig.5
PROG
PROG
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
Beep
fig.7
*
fig.8
PROG
AM
PM
(*) : selon modèle - depending on model - afhankelijk van het model - je nach
Modell - a seconda del modello - en función del modelo - consoante o modelo
- Ανάλογα το μοντέλο - modele bağlı olarak - afhænger af model - avhengig av
modell - Beroende på modell - mallista riippuen - ‫ حسب الموديل‬- ‫بسته به مدل‬
Description
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Touche Marche / Arrêt
Touche H (Heure)
Témoin de programmation (vert)
Touche Programmation
Touche MIN (Minutes)
FR
5
Nettoyage
FR
7
Description
a.
b.
c.
d.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
EN
8
11
13
Beschrijving
a.
b.
c.
d.
Deksel
Reservoir
LCD-controlescherm
Doseringslepel (afhankelijk van
model)
e. Filterhouder
f. Thermoskan
Lees de gebruiksaanwijzing grondig
door voordat u uw apparaat in gebruik
neemt en bewaar deze voor latere
raadpleging. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor schade of letsel
veroorzaakt door verkeerd gebruik van
het apparaat.
Veiligheidsvoorschriften
• Dit apparaat is
niet bedoeld voor
gebruikers (waaronder
kinderen)
met
beperkte fysische,
visuele of mentale
mogelijkheden,
of die een gebrek
hebben aan ervaring
en kennis, tenzij ze
onder toezicht staan
of
aanwijzingen
hebben gekregen
omtrent het gebruik
van het apparaat
g.
h.
i.
j.
Controlelampje Aan / Uit (rood)
Toets Aan / Uit
Toets H (Uur)
Controlelampje Programmering
(groen)
k. Toets Programmering
l. Toets MIN (Minuten)
NL
door een persoon die
verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
• Houd toezicht over
kinderen zodat ze niet
met het apparaat
spelen.
• Gebruik het apparaat
niet als het snoer
of
de
s te k ke r
beschadigd is. Laat
het snoer vervangen
door de fabrikant,
dienst na verkoop
of
gelijksoortig
gekwalificeerd
persoon om elk gevaar
te vermijden.
• Uw apparaat is
alleen bestemd voor
huishoudelijk gebruik
binnenshuis tot op
14
een maximum hoogte uw apparaat schoon
van 2000m.
te maken;
• Dompel het apparaat, −−Trek de stekker van
het snoer of de stekker
het apparaat uit het
niet onder in water of
stopcontact.
een andere vloeistof.
−−D o m p e l
het
• Uw apparaat is alleen
apparaat niet onder
ontworpen
vo o r
in water.
huishoudelijk gebruik.
−−Maak schoon met
• Het apparaat is
een vochtige doek of
niet geschikt om
spons.
in de volgende −−D o m p e l
het
toepassingen gebruikt
apparaat nooit in
te worden, en de
water en plaats
garantie geldt niet
het nooit onder
voor:
stromend water.
−−K a n t i n e s
vo o r • WA A R S C H U W I N G :
personeel in winkels, Risico op letsel als dit
kantoren en andere apparaat verkeerd
werkruimtes;
wordt gebruikt.
−−Boerderijen;
• WA A R S C H U W I N G :
−−Door klanten in na gebruik raakt u de
hotels,
m o t e l s warmhoudplaat niet
en
a n d e r e aan, die onderhevig zal
verblijfplaatsen;
zijn aan restwarmte.
−−Bed & breakfasts Zorg dat u alleen aan
en vergelijkbare de handgreep van de
instellingen.
kan komt tot de rest is
• Volg altijd de schoon- afgekoeld.
maakinstructies om
15
• Dit apparaat mag onder toezicht staan
worden
gebruikt of
aanwijzingen
door kinderen vanaf hebben gekregen hoe
8 jaar als ze onder het apparaat veilig
toezicht staan of als te gebruiken en de
ze richtlijnen hebben mogelijke gevaren
gekregen om het begrijpen.
apparaat veilig te • Kinderen mogen het
kunnen hanteren en apparaat niet als
de risico's kennen. speelgoed gebruiken.
u de stekker in het
Kinderen mogen het • Voordat
stopcontact steekt, zorg dat de
apparaat niet reinigen spanning vermeld op het apparaat
en onderhouden tenzij overeenkomt met de netspanning
uw woning en dat het
ze ouder dan 8 jaar van
stopcontact geaard is.
zijn en onder toezicht • Elke fout in de elektrische verbinding
van een volwassene maakt uw garantie ongeldig.
• Haal de stekker uit het stopcontact
staan.
na gebruik en voor reiniging.
• Houd het apparaat en • Gebruik het apparaat niet als het
het snoer buiten het niet juist werkt of beschadigd is. Als
zich voordoet, neem contact op
bereik van kinderen dit
met een bevoegd servicecentrum.
jonger dan 8 jaar.
• Laat elke tussenkomst, uitgezonderd
• Dit apparaat mag de reiniging en dagelijks onderhoud
het apparaat, aan een bevoegd
worden
gebruikt van
servicecentrum over.
door personen met • Leg het snoer nooit in de buurt van
beperkte fysieke, of zorg dat deze niet in contact komt
de hete delen van uw apparaat,
visuele of mentale met
in de nabijheid van een warmtebron
m o g e l i j k h e d e n , of over een scherpe rand.
uw veiligheid, gebruik alleen
of die een gebrek • Voor
toebehoren en reserveonderdelen
aan ervaring of van de fabrikant die specifiek voor
kennis hebben, op het apparaat zijn ontworpen.
voorwaarde dat ze
16
NL
• Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te halen.
• Plaats uw koffiekan nooit in een
magnetronoven, op een vlam of een
elektrische kookplaat.
• Vul het apparaat niet opnieuw met
water als het nog warm is.
• Alle apparaten zijn onderhevig aan
strikte kwaliteitscontroleprocedures.
Deze
omvatten
effectieve
gebruikstesten op willekeurig
geselecteerde apparaten. Het is dus
mogelijk dat u sporen van gebruik op
uw apparaat aantreft.
• Sluit altijd het deksel voordat u het
koffiezetapparaat inschakelt.
• Gebruik de kan niet zonder deksel.
• Giet geen warm water in de
reservoirs.
• Maak geen nieuwe koffie als de kan
nog koffie bevat.
Gebruikt
Voor het eerste gebruik
•
Wanneer u uw koffiezetapparaat
met filter voor de eerste keer gaat
gebruiken, dient u het met de
schenkkan met water in te schakelen
om op die manier het toestel te
spoelen.
Bereiding van de koffie
(Volg de afbeeldingen van 1 tot 8)
• Gebruik alleen koud water en een
filterzakje nr. 4.
• Overschrijd nooit de maximale
hoeveelheid water die aangeduid
staat op het waterniveau van het
reservoir.
17
• Dit koffiezetapparaat is uitgerust met
een druppelstop, wat u toelaat om
uw koffie te drinken voordat al het
water doorgestroomd is. Vervang de
schenkkan snel om te voorkomen dat
hij overloopt.
• Wacht enkele minuten voordat u de
volgende koffie bereidt.
• Zet geen andere koffie als de kan nog
koffie bevat.
Thermoskan
• Gebruik de thermoskan niet zonder
deksel.
• Het deksel van de thermoskan moet
goed dicht zijn bij het koffiezetten en
om de koffie warm te houden.
• Om koffie te serveren, maakt u het
deksel tot halverwege los.
• Steek uw thermoskan niet in de
magnetron of vaatwasmachine.
• Spoel de thermoskan in heet water
voor gebruik zodat het de warmte
beter behoudt en plaats het niet
opnieuw in het koffiezetapparaat
nadat u de koffie hebt bereid.
• De thermoskan houdt uw koffie
gedurende maximaal vier uur warm.
Programmering
Instelling van de tijd
• Steek de stekker in het stopcontact.
Het LCD-scherm (c) geeft 12.00 weer
dat gedurende enkele seconden op
het scherm knippert.
• Druk op de toets H om de tijd in
te stellen, verscheidene keren of
ononderbroken om sneller af te
spelen.
• AM duidt de uren voor de middag
aan en PM de uren na de middag.
• Zodra de tijd is ingesteld, drukt u op
dezelfde manier op de knop MIN.
• Wanneer de minuten zijn ingesteld,
wacht u tot de cijfers niet langer
knipperen, het volledige uur wordt
gevalideerd of drukt u één keer op de
toets
(h).
• U dient deze handeling te herhalen
wanneer de stroom onderbroken
wordt of u de stekker van uw
koffiezetapparaat uittrekt.
• OPMERKING: U kunt de tijd op elk
moment instellen of aanpassen.
Houd de knop gedurende minstens
3 seconden ingedrukt. Eenmaal de
tijd op het scherm knippert, kunt u de
tijd aanpassen met behulp van de H
en Min knoppen.
Werking in
programmeringsmodus
• Om uw koffiezetapparaat te
programmeren drukt u 1 keer op de
toets PROG.
• Stel het uur en de minuten in
waarop u uw koffiezetapparaat
wilt aanzetten (zie de paragraaf
hierboven « Instelling van het uur »).
• Valideer de instelling door opnieuw
op de toets PROG te drukken.
• Het
scherm
geeft
het
geprogrammeerde uur weer en het
groene controlelampje (j) licht op.
• Om opnieuw het huidige uur weer te
geven, dient u kort op de toets
te
drukken.
• Op de geprogrammeerde tijd licht het
rode controlelampje op en begint het
koffiezetapparaat te werken.
OPGELET : Aan het einde van de
koffiecyclus wordt het programma
automatisch gedeactiveerd. Het uur
dat u heeft geprogrammeerd wordt wel
opgeslagen. Reactiveer het programma
elke dag door op de knop PROG te
NL
drukken. Raadpleeg paragraaf “Werking
in programmeermodus” om een nieuw
uur in te stellen.
U kunt op elk ogenblik echter:
• uw koffiezetapparaat aanzetten of
stopzetten met de toets .
• de programmering annuleren
door lang (3 seconden) te drukken
op de toets PROG (het groene
controlelampje (j) dooft).
• 1 keer op de toets PROG drukken
om uw koffiezetapparaat te
programmeren.
• Het programmeringsuur wijzigen
door 2 seconden op de knop PROG te
drukken.
Hadmatige werking
Volg de afbeeldingen van 1 tot 8.
• Druk op de toets
, het rode
controlelampje licht op en het
koffiezetapparaat begint te werken.
• Druk opnieuw op de toets
om het
apparaat uit te zetten.
OPMERKING
• Of het koffiezetapparaat zich nu
in de modus handmatige werking
of programmering bevindt, , het
apparaat wordt een aantal minuten
nadat alle koffie is doorgelopen
(d.w.z. een aantal minuten nadat
al het water uit het reservoir is
verdwenen). Het lampje van de ON/
OFF-knop gaat uit.
18
• Bij het inschakelen van uw
koffiezetapparaat, hoort u één
pieptoon en bij het uitschakelen
hoort u twee pieptonen (afhankelijk
van het model).
Schoonmaken
• Om het gebruikte koffiemaalsel te
verwijderen, dient u het filterzakje
met het maalsel weg te nemen.
• Trek de stekker van het
koffiezetapparaat uit het stopcontact
en laat het toestel afkoelen.
• Maak het schoon met een doek of
een vochtige spons.
• Maak het apparaat niet schoon
wanneer het nog warm is.
• Dompel het toestel nooit onder.
• Geen enkel element van uw
koffiezetapparaat kan in de
vaatwasmachine worden geplaatst.
Thermoskan
• Maak het apparaat niet schoon met
schurende schoonmaakmiddelen.
• Steek uw hand niet in het apparaat
om het schoon te maken (het risico
bestaat dat het gaat breken).
• Om uw isothermische pot schoon
te maken, vult u hem met water en
een beetje afwasmiddel. Vervolgens
spoelt u alles af met overvloedig
water.
• Als de pot te vuil is, vult u hem met lauw
water en voegt u een tabletje voor de
afwasmachine toe en laat u het zo een
tijdje staan. Vervolgens spoelt u alles
met overvloedig water af.
19
Ontkalking
• Ontkalk uw koffiezetapparaat elke
maand of na 40 cycli.
Hiervoor kunt u het volgende
gebruiken:
−−ofwel een opgelost ontkalkingszakje
in 2 grote koppen water.
−−ofwel 2 grote koppen witte
alcoholazijn.
• Giet de azijn in het reservoir (b) en
schakel het koffiezetapparaat aan
(zonder koffie).
• Laat het equivalent van een kop in
de schenkkan druppelen en schakel
vervolgens het koffiezetapparaat uit.
• Laat het gedurende één uur inwerken.
• Schakel het koffiezetapparaat
opnieuw aan om het doorsijpelproces
te beëindigen.
• Laat het koffiezetapparaat 2 of
3 keer werken met het equivalent
van een schenkkan water om het te
spoelen.
In
het
g eva l
va n
een
koffiezetapparaat dat niet of slecht
werkt omdat het niet wordt ontkalkt,
wordt de garantie ongeldig.
Help mee het milieu te
beschermen!
i
Uw
apparaat bevat
verscheidene waardevolle
of recycleerbare materialen.

Breng het apparaat naar
een ophaalpunt of, als dat
er niet is, naar een erkende
servicedienst voor verdere
verwerking.
De Europese richtlijn 2012/19/UE
inzake Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur (AEEA)
vereist dat verbruikte elektrische
huishoudapparaten niet met het
gewone huisafval weggegooid
mogen worden. Verbruikte apparaten
moeten apart worden ingezameld
om het herwinnen en recyclen van
de materialen die ze bevatten te
optimaliseren en de impact op de
menselijke gezondheid en het milieu te
beperken.
NL
20
vom
g.
h.
i.
j.
k.
l.
DE
26
27
g.
h.
i.
j.
k.
l.
di
28
IT
IT
34
ES
ES
•
•
•
•
•
•
•
38
40
g.
h.
i.
j.
k.
l.
de
PT
46
47
48
EL
•
•
•
•
49
EL
52
54
h.
i.
j.
k.
l.
TR
59
60
h. Tænd/sluk-knap
i. H-tast (tid)
j. Kontrollampe for programmering
(grøn)
k. Programmeringsknap
l. MIN-knap (Minutter)
DA
Manuel funktion
Følg illustrationerne fra 1 til 8.
• Tryk på tasten
:Den røde
ko n t r o l l a m p e
tændes
og
kaffemaskinen går i gang.
• Tryk på tasten
igen, for at stoppe
kaffemaskinen.
65
iApparatet
DA
66
g.
h.
i.
j.
k.
l.
NO
70
71
NO
72
h.
i.
j.
k.
l.
SV
75
77
SV
78
Kuvaus
a.
b.
c.
d.
e.
f.
FI
83
FI
84
‫‪87‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪h‬‬
‫‪i‬‬
‫‪j‬‬
‫‪k‬‬
‫‪l‬‬
‫‪89‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪90‬‬
‫‪93‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪g‬‬
‫‪h‬‬
‫‪i‬‬
‫‪j‬‬
‫‪k‬‬
‫‪l‬‬
‫‪95‬‬
GUARANTEE COUNTRY LIST



ARGENTINA
0800-122-2732
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ARMENIA
010 55-76-07
2 տարի 2 years
ՓԲԸ <<ԳՐՈՒՊՊԱ ՍԵԲ>>
125171,ՄՈՍԿՎԱ, ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ
ԽՃՈՒՂԻ, 16A, ՇԻՆ.3
AUSTRALIA
1300307824
1 year
01 890 3476
2 Jahre
2 years
17716666
1 year
БЕЛАРУСЬ
BELARUS
017 2239290
2 года
2 years
ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE
BELGIUM
070 23 31 59
2 ans
2 jaar
2 years
Info-linija za
potrošače
033 551 220
2 godine
2 years
SEB Developpement
Predstavništvo u BiH
Vrazova 8/II
71000 Sarajevo
11 2915-4400
1 ano
1 year
БЪЛГАРИЯ
BULGARIA
0700 10 330
2 години
2 years
1-800-418-3325
1 an
1 year
CHILE
12300 209207
018000520022
01 30 15 294
2 godine
2 years
SEB mku & p d.o.o.
Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
731 010 111
2 roky
2 years
Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
44 663 155
2 år
2 years
GROUPE SEB NORDIC AS
Tempovej 27
2750 Ballerup
16622
‫ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ‬
1year



668 1286
2 aastat
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa
09 622 94 20
09 74 50 47 74
1 an
1 year
0212 387 400
2 Jahre
2 years
ELLADA
GREECE
2106371251
香港
HONG KONG
8130 8998
1 year
06 1 801 8434
2 év
2 years
GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.
Távíró köz 4 2040 Budaörs
INDONESIA
+62 21 5793 7007
1 year
ITALIA
ITALY
1 99 207 354
日本
JAPAN
0570-077772
1 year
‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬
JORDAN
GROUPE SEB ITALIA S.p.A.
Via Montefeltro, 4
20156 Milano
株式会社グループセブジャパン
〒144-0042
東京都大田区羽田旭町11-1
羽田クロノゲート事務棟5F
5665505
1 year
ҚАЗАҚСТАН
KAZAKHSTAN
727 378 39 39
2 жыл
2 years
ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток»
125171, Мәскеу, Ленинградское
шоссесі,16А, 3 үйі
한국어
KOREA
1588-1588
1 year
(유)그룹 세브 코리아
서울시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 2층 110790
‫ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ‬
KUWAIT
24831000
1 year
6 616 3403
2 gadi
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
4414727
1 year
5 214 0057
2 metai
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
0032 70 23 31 59
Groupe SEB Bulgaria EOOD
Office 1, floor 1, 52G Borovo St.,
1680 Sofia - Bulgaria
ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ
Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680
София, България
МАКЕДОНИЈА
MACEDONIA
(02) 20 50 319
2 години
2 years
MALAYSIA
603 7802 3000
1 year
MEXICO
(01800) 112 8325
MOLDOVA
22 929249
2 роки
2 years
ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харьківське шосе, 201-203, 3
поверх, Київ, Україна
0318 58 24 24
2 jaar
2 years
GROUPE SEB NEDERLAND B.V.
De Schutterij 27
3905 PK Veenendaal
NEW ZEALAND
0800 700 711
1 year
NORGE
NORWAY
815 09 567
2 år
2 years
24703471
1 year
801 300 420
koszt jak za
połączenie lokalne
2 lata
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa
PORTUGAL
808 284 735
2 anos
2 years
‫ﻗﻁﺭ‬
QATAR
44485555
1 year
GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD
Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2,
No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown,
47400, Petaling Jaya, Selangor D.E Malaysia
GROUPE SEB NEW ZEALAND
PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland
New Zealand
GROUPE SEB NORDIC AS
Tempovej 27
2750 Ballerup
01 677 4003
1 year
0 21 316 87 84
2 ani
2 years
GROUPE SEB ROMÂNIA
Str. Daniel Constantin nr. 8
010632 București
РОССИЯ
RUSSIA
495 213 32 30
2 года
2 years
ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 3
‫ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‬
SAUDI ARABIA
920023701
1 year
2 godine
2 years
SEB Developpement
Đorđa Stanojevića 11b
11070 Novi Beograd



060 0 732 000
6550 8900
1 year
GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd.
59 Jalan Pemipin,
#04-01/02 L&Y Building
Singapore 577218
232 199 930
2 roky
2 years
GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
02 234 94 90
SOUTH AFRICA
0100202222
1 year
902 31 24 00
08 594 213 30
2 år
2 years
044 837 18 40
ประเทศไทย
THAILAND
02 769 7477
2 years
GROUPE SEB THAILAND
2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02,
New Phetchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKIYE
TURKEY
444 40 50
2 YIL
2 years
GROUPE SEB ISTANBUL AS
Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2
Maslak/IST
‫ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ‬
UAE
8002272
1 year
www.tefal-me.com
ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх,
Київ, Україна
Україна
UKRAINE
044 300 13 04
2 роки
2 years
UNITED KINGDOM
0345 602 1454
1 year
U.S.A.
800-395-8325
1 year
0800-7268724
FR
p1
– p7
EN
p8
– p13
NL
p14 – p20
DE
p21 – p27
IT
p28 – p33
ES
p34 – p40
PT
p41 – p47
EL
p48 – p54
TR
p55 – p60
DA
p61 – p66
NO
p67 – p72
SV
p73 – p78
FI
p79 – p84
AR
p89 – p85
FA
p95 – p90
NC00132076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement