Clatronic HL 3378, HL 1096 CB De handleiding

Add to My manuals
44 Pages

advertisement

Clatronic HL 3378, HL 1096 CB De handleiding | Manualzz
Heizlüfter HL 1096 CB
Hetluchtkacheltje • Ventilateur chauffant • Calefactor ventilador
Termoventilador • Dispositivo di riscaldamento con ventola • Fan heater
Termowentylator • Ventilátoros melegítő • Теплоелектровентилятор
UA
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.
Ce produit est seulement adapté à une utilisation dans les pièces correctement isolées, ou
pour les utilisations occasionnelles.
Este producto solo es adecuado para utilizarlo en habitaciones bien aisladas o para un uso
ocasional.
Este produto só se adequa a divisões bem isoladas ou para uso ocasional.
Questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per l’uso occasionale.
This product is only suitable for well isolated rooms or for occasional use.
Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego
użytku.
Ez a termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmanként használható.
Цей виріб призначений тільки для приміщень із якісною теплоізоляцією чи для
нерегулярного використання.
Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi • Manual de instrucciones
Manual de instruções • Istruzioni per l’uso • Instruction Manual
Instrukcja obsługi / Gwarancja • Használati utasítás • Інструкція з експлуатації
17.05.18
17.05.18
17.05.18
4
17.05.18
17.05.18
6
17.05.18
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er
veel plezier van beleeft.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen
met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de
doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding
mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
• Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend
voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet
geschikt voor commercieel gebruik.
• Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen
hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in
vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik
het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of
nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer
onderbreken.
• Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer
u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt,
reinigt of wanneer storingen optreden.
• Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de
ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos.
• Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik
van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING:
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen.
Er bestaat gevaar voor verstikking!
Speciale veiligheidsinstructies voor dit toestel
Het product is voorzien van waarschuwings- en informatie-symbolen:
WAARSCHUWING:
Het verwarmingstoestel mag niet worden afgedekt om
een oververhitting te vermijden.
WAARSCHUWING:
• Sommige onderdelen van het product kunnen zeer heet worden
en brandwonden veroorzaken. Vermijd contact met de huid.
Draag het apparaat aan het handvat.
• U moet bijzonder voorzichtig zijn wanneer kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.
• Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
vermogens, of personen met onvoldoende kennis en ervaring als
7
17.05.18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zij begeleid worden of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van
het apparaat en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reinigen en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden
uitgevoerd zonder begeleiding.
Kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt houden van het apparaat,
tenzij ze te allen tijde onder toezicht staan.
Kinderen vanaf de leeftijd van 3 en jonger dan 8 jaar mogen het
apparaat alleen aan- en uitzetten als ze onder toezicht staan of
geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat, en als
ze de risico’s hebben begrepen, mits het toestel is geplaatst en
geïnstalleerd in de normale stand van gebruik.
Kinderen vanaf de leeftijd van 3 en jonger dan 8 jaar mogen de
stekker niet in het stopcontact steken, het apparaat niet schoon te
maken en / of gebruikersonderhoud uitvoeren.
Houdt een veiligheidsafstand aan van tenminste 90 cm tussen alle
kanten van het toestel en meubels of andere voorwerpen.
Het verwarmingstoestel mag in geen geval in ruimtes met explosief gas (bijv. benzine) resp. tijdens werkzaamheden met ontvlambare kleefstofen of oplosmiddelen (bijv. bij het verlijmen of lakken
van parket, PVC etc.) worden gebruikt.
Geen voorwerpen in het verwarmingstoestel stoppen.
Let op een veilige afstand tussen het stroomsnoer en de verwarmingsbehuizing.
De verwarming niet buiten gebruiken.
Het verwarmingstoestel niet gebruiken in de nabijheid van badkuipen, douches of zwembaden.
Het verwarmingstoestel niet direct onder een contactdoos plaatsen.
Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een
erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze
8
17.05.18
door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen
vervangen worden om gevaar te vermijden.
Opmerkingen voor het gebruik
Uitpakken
1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen, zoals folies, vulmaterialen, kabelbinders en kartonverpakking.
2. Wikkel de kabel a.u.b. compleet af.
Elektrische aansluiting
1. Waarborg dat de apparaatspanning (zie typeplaatje) en
de netspanning overeenkomen.
2. Zet de schakelaars op resp. op de laagste stand.
3. Sluit de netstekker alleen aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos.
Aansluitwaarde
In totaal kan het station een vermogen van 2000 W opnemen. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te
voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via
een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik.
LET OP: Overbelasting
• Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze
minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben.
• Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit
apparaat te veel vermogen heeft.
1. Zet de thermostaatregelaar op de hoogste stand.
2. Zodra de gewenste temperatuur bereikt is, draait u de
thermostaatregelaar langzaam terug totdat het verwarmingsapparaat uitschakelt. Het controlelampje aan de
schakelaar dooft.
Het verwarmingstoestel houdt vervolgens automatisch de
gewenste temperatuur aan.
LET OP:
Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt, dient u altijd
de netstekker uit de contactdoos te trekken.
Koude lucht
Wanneer u het apparaat als ventilator wilt gebruiken, zet u
de functieschakelaar op het ventilatorsymbool en draait u
de temperatuurregelaar naar de hoogste stand.
Na het gebruik
Om het apparaat uit te schakelen, zet u de schakelaar op
de laagste stand of op en trekt vervolgens de netstekker
uit de contactdoos. Het controlelampje dooft.
Oververhittingsbeveiliging
Functieschakelaar
= Uit
= Koele lucht
I
= Warme lucht (1000 W)
II = Warme lucht (2000 W)
OPMERKING:
Kies een klein vermogen voor bijv. een kleine ruimte.
Wanneer dit vermogen niet voldoende is, schakelt u over
naar de hoge stand.
Instellen van de temperatuur
De thermostaat zorgt door regelmatig in- en uitschakelen
van het verwarmingstoestel voor het aanhouden van de
gewenste temperatuur.
Laagste stand
Om de thermostaatinstelling te vinden, gaat u als volgt te
werk:
Hoogste stand
• Het apparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging (thermosensor) die het apparaat bij oververhitting
automatisch uitschakelt. Zet de functieschakelaar op
en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat
ong. 10 minuten afkoelen voordat u het weer inschakelt.
• Wanneer de oververhittingsbeveiliging het apparaat na
korte tijd weer uitschakelt, is er vermoedelijk sprake van
een defect. Schakel in dat geval het apparaat weer uit en
trek de stekker uit het stopcontact.
• Laat het toestel door de verkoper of onze service
controleren.
Reiniging
WAARSCHUWING:
• Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker
uit de contactdoos.
• Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld!
• Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen
leiden.
9
17.05.18
LET OP:
• Gebruik geen draadborstel of andere schurende
voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
• Het verwarmingstoestel afvegen met een droge doek om
stof te verwijderen.
• Voor het verwijderen van vlekken kan een lichtvochtige
doek (niet nat) worden gebruikt.
Technische gegevens
Model:.................................................................. HL 1096 CB
Spanningstoevoer:.................................... 220 - 240 V~, 50 Hz
Opgenomen vermogen:.................................... 1800 - 2000 W
Beschermingsklasse:............................................................
Nettogewicht:....................................................... ong. 0,92 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft
voorbehouden.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is
geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische
voorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten
horen niet in het huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische
apparaten gebruik van de voorgeschreven
verzamelpunten en geef daar de elektrische
apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen
die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke
gezondheid kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de
recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten
kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.
10
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
14
17.05.18
15
17.05.18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
17.05.18
Limpieza
17
17.05.18
18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
22
17.05.18
17.05.18
17.05.18
25
17.05.18
26
17.05.18
17.05.18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
17.05.18
Highest level
29
17.05.18
30
17.05.18
17.05.18
17.05.18
33
17.05.18
34
17.05.18
35
17.05.18
17.05.18
37
17.05.18
38
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
Stand 05 / 2018
HL 1096 CB
C. Bomann GmbH
Internet: www.bomann-germany.de
Made in P.R.C.
17.05.18

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed