9. MINIMARK Print Driver
TM
2
Contents
3
4
AC Electrical Outlet
USB connector
5
6
Media Hanger
Ribbon Pick-up Holder
7
8
Ribbon Supply Holder
9
10
Wheel
11
12
-
Media Compartment
13
14
Print Head Module
15
16
17
18
Power Jack
19
USB port
RS-232 Serial Port
20
21
22
Label jam
Remarks
Power LED Ready LED
23
24
25
26
MINIMARK
Media
28
Imprimante
29
30
31
32
33
34
Compartiment
d'impression
35
36
37
38
-
Rouleau de transfert
39
40
41
42
43
44
45
46
MINIMARK™
47
48
49
50
51
52
la
prise
de
avant
MINIMARK™
Nettoyage
53
Transfert thermique
54
57
57
59
61
66
6. Bedienelemente
71
72
72
74
77
80
81
TM
56
Parallelkabel ODER
USB-Kabel
Netzadapter
57
58
59
60
Druckerkopfmodul
Farbbandmagazin
61
62
Farbband
63
64
Rad
65
66
Farbbandrolle
67
68
Druckerkopfmodul
69
70
6. Bedienelemente
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
MINIMARK
Op deze handleiding berust copyright met alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
handleiding mag op enigerlei wijze gekopieerd of gereproduceerd worden zonder
voorafgaande toestemming van Brady Worldwide, Inc.
Hoewel alle voorzorgen zijn genomen bij de voorbereiding van dit document, aanvaardt
Brady tegenover geen enkele partij enige aansprakelijkheid voor verlies of schade
veroorzaakt door fouten of verzuim of door vermeldingen voortvloeiend uit nalatigheid,
ongeval of enige andere oorzaak. Bovendien aanvaardt Brady geen aansprakelijkheid die
voortkomt uit de toepassing of het gebruik van enig product of systeem dat hierin
beschreven is; of enige aansprakelijkheid voor incidentele of indirecte schade die
voortkomt uit het gebruik van dit document.
Brady wijst alle garanties af betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een
bepaald doel.
Brady behoudt zich het recht voor om zonder verdere kennisgeving wijzigingen aan te
brengen in alle hierin genoemde producten of systemen ten einde de betrouwbaarheid, de
werking of het ontwerp te verbeteren.
Reproductie van dit materiaal in zijn geheel of in gedeelten is ten strengste verboden
zonder schriftelijke toestemming van Brady Worldwide, Inc.
Alles is in het werk gesteld om deze handleiding zo nauwkeurig en volledig mogelijk te
maken. Brady Worldwide, Inc. is niet aansprakelijk voor onjuistheden en weglatingen in
labels die optreden tijdens het gebruik van deze handleiding.
Deze handleiding is het eigendom van Brady Worldwide, Inc. en kan van tijd tot tijd zonder
kennisgeving worden herzien.
Brady Worldwide, Inc. wijst alle eventuele interpretaties af dat u recht zou hebben op
gereviseerde versies.
Alle productnamen die in deze handleiding zijn vermeld zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven of organisaties.
TM
TM
MINIMARK en MarkWare zijn gedeponeerde handelsmerken van Brady Worldwide,
Inc.
Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation.
© 2005 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Dit apparaat voldoet aan de Richtlijn RoHS 2002/95/EC.
Nederlands
81
82
84
2. Voeding
85
3. Onderdelen en functies
86
4. Inktrol laden
88
5. Afdrukmedia laden
93
6. Bedieningsorganen
98
7. Printer kalibreren
99
8. Printer en computer aansluiten
99
9. MINIMARK printerstuurprogramma
101
103
11. De printer verzorgen
106
107
Na ontvangst van de doos met uw printer is het aan te
bevelen om eerst te controleren of er eventuele transportschade is
ontstaan. Dit kunt u op twee manieren doen:
1. Inspecteer de doos en de printer van buiten op eventuele schade.
2. Til het bovendeksel van de printer op om te controleren of de
mediavakken in orde zijn.
Als er schade is ontstaan, dient u onmiddellijk een schadeclaim in te
dienen bij het transportbedrijf.
Na deze eerste inspecties controleert u vervolgens of u alle
accessoires wel hebt ontvangen die bij de printer horen. Als u iets mist,
neemt u contact op met uw lokale leverancier om dit te krijgen.
Parallelle kabel
OF USB-kabel
Gebruikshandleiding
83
84
Stroomadapter
2. Voeding
3. Onderdelen en functies
WAARSCHUWING:
GEBRUIK DE PRINTER EN DE VOEDING NOOIT OP EEN
PLAATS WAAR DEZE VOCHTIG KUNNEN WORDEN.
1. De voedingsadapter heeft een penvormige stekker aan het ene
uiteinde die in de stroomaansluiting aan de achterkant van de printer
moet worden gestoken.
Statuslampje
Voedingslampje
Bovendeksel
2. Steek het andere uiteinde van het snoer in een passend stopcontact.
3. Laat de stroomschakelaar op de stand "O" staan als u de stekker in
de stroomaansluiting steekt en raak de 36-pens parallelconnector niet
aan.
Seriële
connector
Aan/uitschakelaar
Snijmes
Invoerknop
Stroomadapter
Aan/uitschakelaar
USB-connector
Stroomaansluiting
Penvormige stekker
Parallelconnector
85
86
4. Inktrol laden
Opmerking:
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op een direct
thermisch afdruksysteem waarvoor geen thermische
inktlint nodig is.
Mediahanger
Ontgrendelhendels
1. Til het bovendeksel op om het mediavak toegankelijk te maken.
lInktlintopwikkelhouder
Lintvoorraadhouder
Thermische printkop
2. Ontgrendel de printkopmodule door de twee paarse
ontgrendelhendels aan beide zijkanten naar achteren te duwen.
87
88
4. Haal de inktlintrol uit de verpakking en pak de inktlintrol en de lege rol.
Mediavak
5. Maak het uiteinde van het inktlint vast op de lege rol en wikkel alvast
een beetje lint op de lege rol.
6. Plaats de inktlintrol in de voorraadhouder. (Klik eerst de rechterkant
vast en daarna de linkerkant.)
Printkopmodule
3. Klap de printkopmodule omhoog om de lintvoorraadhouder
toegankelijk te maken.
Lintvoorraadhouder
Lege rol
89
90
7. Klap de printkopmodule terug omlaag en steek daarna de lege rol in
de opwikkelhouder. (Klik eerst de rechterkant vast, daarna de
linkerkant.)
Wiel
Printkopmodule
8. Draai het wiel van de printkopmodule wat door om te zorgen dat het
lint strak wordt opgewonden.
9. Druk de printkopmodule aan beide zijden stevig omlaag tot u een klik
hoort aan beide kanten.
91
92
5. Afdrukmedia laden
De MINIMARK printer kan op twee verschillende manieren werken:
Snijmes Aan / Snijmes Uit.
2. Verwijder de mediahanger.
3. Laad de mediarol op de hanger.
4. Ontgrendel de printkopmodule.
- In de modus Snijmes Aan worden de labels automatisch door de
printer afgesneden (2 opties: afsnijden tussen elke label of
afsnijden aan het einde van de afdruktaak).
- In de modus Snijmes Uit wordt niets afgesneden.
U kunt de modus Snijmes Aan/Uit instellen in Printerinstelling van
Markware.
Afdrukmedia laden (doorlopende band of voorgestanste
labels)
1. Til het bovendeksel op om het mediavak toegankelijk te maken.
Mediahanger
Mediavak
93
94
5. Voer de band met labels door de mediageleiders en het snijmes
(onder de gebogen achterplaat) met de andere hand. De
mediageleider kan zijdelings worden bijgesteld voor labels van
verschillende breedtes.
6. Druk de printkopmodule aan beide zijden stevig omlaag tot u een klik
hoort aan beide kanten.
Printkopmodule
Mediageleiders
95
96
7. Sluit het bovendeksel en zet de printer aan of druk op de
invoerknop als de printer al aan staat.
6. Bedieningsorganen
Aan/uit-schakelaar
Hiermee zet u de printervoeding aan
1. Aan: normale werking - "I"-stand
2. Uit:
de stroom moet zijn uitgeschakeld voordat u de
datatransmissiekabels en de voedingskabels aansluit of
loskoppelt.
Invoerknop
Hiermee voert u de labelmedia in tot de eerste afdrukpositie
1. Druk hierop om de doorlopende band over een kleine lengte of over
de lengte van een label door te voeren
2. Druk hierop om de printer uit de pauzestand te halen
Statuslampje
Invoerknop
Dit lampje toont de status van de printer
1. Groen: de printer is klaar voor gebruik
2. Knipperend: de printer is in de pauzestand
Voedingslampje
Opmerking:
Met de invoerknop kunt u de printer niet forceren om de band door
te snijden. De snijfunctie werkt alleen als de software-instelling is
zo ingesteld.
97
Dit lampje toont de voedingsstatus en de foutstatus
1. Uit: de printervoeding is uit
2. Groen: de printervoeding is aan
3. Knipperend: er is een fout opgetreden
98
7. Printer kalibreren
1. Houd de invoerknop zolang ingedrukt terwijl u de printer aanzet totdat
de motor begint te draaien.
2. De kalibratie is voltooid zodra de printer automatisch band met labels
over een bepaalde lengte doorvoert.
De instellingen voor de seriële poort:
Baudrate: 9600 – Stopbit: 1 – Databit: 8 – Pariteit: Geen – Databesturing:
Xon / Xoff
Stroomaansluiting
8. Printer en computer aansluiten
Opmerking:
De penvormige voedingsconnector moet in de stroomaansluiting
aan de achterkant van de printer worden aangesloten voordat u de
datatransmissiekabels aansluit.
Deze printer wordt geleverd met zowel een 9-pens Electronics Industries
Association (EIA) RS-232 seriële datainterface, als een standaard
Centronics parallelle interface en een USB interface. In elk geval moet u
zelf de interfacekabel leveren die voor uw toepassing nodig is.
USB poort
RS-232 seriële poort
Parallelpoort
Opmerking:
Deze printer voldoet aan de eisen voor FCC "Rules and Regulations", Part 15,
voor Klasse A apparatuur als volledig afgeschermde datakabels van 1,80 m
worden gebruikt. Door langere of niet-afgeschermde kabels te gebruiken kan
de uitgestraalde emissies boven de grenswaarden van Klasse A komen.
Eisen voor de seriële interface (RS-232)
De benodigde kabel moet aan het ene uiteinde een 9-pens D type
penconnector hebben, die in de overeenkomstige aansluiting van de
seriële poort aan de achterkant van de printer wordt gestoken. Het
andere uiteinde van deze signaalinterfacekabel wordt op de seriële
poort van de hostcomputer aangesloten.
99
Eisen voor de parallelle interface
De benodigde kabel (een kabel volgens IEEE 1284 wordt aanbevolen)
moet aan het ene uiteinde een 36-pens connector hebben, die in de
overeenkomstige aansluiting van de parallelpoort aan de achterkant van
de printer wordt gestoken. Het andere uiteinde van de
parallelinterfacekabel wordt op de printerpoort van de hostcomputer
aangesloten.
100
Let op het volgende om de kans op elektrische storingen in de kabel te
verkleinen:
■ Houd de datakabels zo kort mogelijk (1,80 m aanbevolen).
■ Maak geen nauwe bundel van de datakabels en de voedingskabels.
Opmerking: Als de installatie-cd niet automatisch opstart, gaat u naar
Start | Windows Explorer en selecteert u het station (bijvoorbeeld D:)
waar zich de cd MW3.4 of hoger bevindt.
3. Het dialoogvenster Configuratietaal kiezen wordt weergegeven.
Selecteer een taal en klik op OK.
■ Maak de datakabels niet met bandjes vast aan de voedingskabels.
Opmerkingen:
1. De Centronics interface geeft een veel grotere
transmissiesnelheid dan de seriële interface.
2. Het is niet nodig om een schakelaar in te stellen of een
commando te sturen om de parallelle of seriële poort te
selecteren. De printer kan deze automatisch detecteren.
3. Er is een normale USB-kabel nodig als de USB-poort is
geselecteerd.
4. Het dialoogvenster Printerpoort kiezen wordt weergegeven. Klik in
de lijst op de communicatiepoort die u wilt gebruiken en klik op
Volgende. Het printerstuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.
Als u USB wilt gebruiken, selecteert u USB001.
5. Na voltooiing van de installatie van het printerstuurprogramma wordt
u gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Kies Ja of Nee om
de computer later op te starten.
9. MINIMARK printerstuurprogramma
Parameters instellen
Het MINIMARK printerstuurprogramma is gebundeld met de Markware
3.4 of hoger cd-rom (op een afzonderlijke cd-rom met
printerstuurprogramma's vanaf Markware 3.5 en hoger). Dit
stuurprogramma kan onder Windows 98SE/NT4/2000/XP worden
geïnstalleerd.
Na installatie van het stuurprogramma kunt u het volgende pad volgen
om de parameters in te stellen:
Start → Instellingen → Printers → MINIMARK → Eigenschappen
Dit zijn de parameters:
MarkWare 3.4 of hoger MINIMARK
printerstuurprogramma installeren
Poorten : Selecteer de juiste poort om de printer te verbinden. U kunt
1. Installeer MarkWare als die applicatie nog niet is geïnstalleerd.
Papierformaat : Selecteer in het menu het juiste formaat.
2. Plaats de cd-rom MarkWare 3.4 of hoger MINIMARK in uw
cd-romstation. U kunt de stuurprogramma's ook downloaden van de
website van Brady.
afdrukstand.
101
kiezen uit de volgende poorten: parallel (LPT), serieel (COM), USB001
of bestand.
Afdrukstand : Selecteer Staand of Liggend afhankelijk van de
102
B. De voedings- en statuslampjes knipperen om en om
Gewoonlijk zal het voedingslampje gaan knipperen als er een probleem
optreedt met de printer. De afdruktaak en de communicatie tussen de
hostcomputer en de printer worden gestopt.
Voedingslampje Statuslampje
AAN
UIT
UIT
AAN
Kijk eerst naar beide LED-lampjes om het probleem te onderzoeken:
A. De voedings- en statuslampjes knipperen in hetzelfde tempo.
Voedingslampje
AAN
UIT
Statuslampje
AAN
UIT
Mogelijke oorzaak
Oplossingen
Verkeerde detectie . Controleer het labelpad
van de tussenruimte . Controleer de
tussen labels
labelsensor
(Voorgestanste
labels)
De labels zijn op
. Vul de voorraad labels
aan
De labels zijn niet
. Installeer de rol met
geïnstalleerd
labels
De labels zitten vast . Verwijder de opstopping
103
Mogelijke oorzaak
Het inktlint is op
Het inktlint zit vast
Defecte lintsensor
Oplossingen
. Plaats een nieuw inktlint
. Verwijder de opstopping
. Vervang de lintsensor
Opmerkingen
Niet van
toepassing op een
direct thermisch
afdruksysteem
C. Alleen het voedingslampje knippert
Opmerkingen
Als u een rol met
doorlopende labels
gebruikt en onder
Windows werkt, die u
als parameter
continu-media.
Voedingslampje Statuslampje
AAN
AAN
UIT
AAN
Mogelijke oorzaak
Fout in seriële poort
Oplossingen
. Controleer de ingestelde
baudrate
Snijmes werkt niet of . Controleer het snijmes
opstopping bij snijmes . Verwijder de opstopping
. Neem contact op met de
servicedienst
104
Opmerkingen
Niet voor
Centronics
Dit gebeurt als het
snijmes werkt
terwijl de
aansluitkabel
losraakt
D. Diversen
11. De printer verzorgen
Op de host verschijnt het bericht "Printer Timeout"
1. Controleer of de datakabel (parallel, serieel of USB) wel goed
verbonden is met de parallelle, seriële of USB-poort van de
computer en met de printer aan het andere uiteinde.
2. Controleer of de voeding van de printer aan staat.
Als de printer op de stroom is aangesloten en de aan/uitschakelaar
in de stand "I" staat, maar het voedingslampje niet brandt, dient u
de zekering te controleren in de behuizing van de
voedingsadapter.
De data zijn wel verstuurd, maar er is geen reactie van de printer
gekomen. Controleer of de MINIMARK printer wel geselecteerd is
als het actieve printerstuurprogramma.
Verticale strepen op de afdruk wijzen er meestal op dat de printkop
vuil of defect is.
Reinig eerst de printkop, maar als het probleem blijft bestaan
vervangt u de printkop.
Slechte afdrukkwaliteit.
• Het inktlint is misschien niet van het juiste type.
• De afdrukmedia is misschien niet van het juiste type.
• Stel de Donkerheid bij (hitte temperatuur).
• Verlaag de afdruksnelheid.
• Kijk in het volgende hoofdstuk en reinig de betreffende
onderdelen.
Hervatten
Om door te gaan met uw afdruktaken nadat u de storing hebt verholpen,
drukt u gewoon op de invoerknop of herstart u de printer. Zorg dat er
geen lampjes knipperen en vergeet niet om uw bestanden opnieuw te
sturen.
105
Maak de stekker van de printer los van het lichtnet alvorens
onderhoudsprocedures uit te voeren.
Reinig de volgende plaatsen in de printer na het afdrukken van 5 tot 8
rollen doorlopende band of voorgestanste labels. Gebruik in alle
gevallen een wattenstokje dat is bevochtigd met isopropyl alcohol. Maak
het wattenstokje niet druipend nat.
Reinigen
Thermische printkop
Thermisch papier en lint laten deeltjes achter op de printkop
waardoor de afdrukkwaliteit achteruit gaat. Reinig de printkop met
isopropyl alcohol met een wattenstokje. Raak het
verwarmingselement niet met uw vingers aan. Aangekoekte
deeltjes of vuil op de roller moeten met alcohol worden gereinigd.
Papiersensor
Aangekoekte deeltjes of vuil op de papiersensor veroorzaken
verkeerde of onstabiele detectie van de tussenruimte tussen labels.
Reinigen met een wattenstokje dat met alcohol is bevochtigd.
Snijmechanisme
Er kan zich na verloop van tijd op het snijblad en de behuizing
ervan kleefmiddel van de labels verzamelen, wat kan leiden tot
vastlopen van de labels in het snijmechanisme. Reinig eventueel
verzameld kleefmiddel met een met alcohol natgemaakt
wattenstokje. Zorg voor de veiligheid dat u tijdens het reinigen uw
vingers verwijderd houdt van de opening in de behuizing van het
snijmechanisme.
106
Specificaties
Afdruktechniek
Afdrukresolutie
Thermische transfer
203 dpi (8 dots/mm)
51 ~ 102 mm/s
Afdruksnelheid
(102 mm/s wordt automatisch verlaagd
tot 76 mm/s als het snijmes aan staat)
Afdruklengte
Afdrukbreedte
25 mm ~ 1.143 mm
Max 104 mm
2 MB DRAM
2 MB Flash ROM
32 bit RISC
microprocessor
Reflectie
Doorzichtigheid
LED-lampjes x 2
Knop x 1
Centronics
RS-232 serie
Bi-USB
(Full Speed)
MARKWARE, versie 3.4 en hoger OF Surf on Signs
(niet verkrijgbaar in Europa)
Doorlopende
banden
voorgestanste
labels;
Thermisch papier of vinyl / polyester
Maximum breedte 108 mm
Minimum breedte 25,4 mm
Dikte 0,0635 mm ~ 0,254 mm
Plastic (lint met buitenlaag)
Lintbreedte - 102 mm
Lintlengte - max. 100 m
110/220 V AC ± 10%, 50/60 Hz, externe
stroomadapter
CE, UL, CUL, FCC class A, CCC
4ºC ~ 38ºC; 10 ~ 90% niet condenserend
Rond snijmes
Geheugen
Processortype
Papiersensor
Weergave
Bediening
Communicatie-interface
Software
Media
Lint
Elektrische aansluiting
Normenlijst
Werkomgeving
Snijmes
TM
MINIMARK y MarkWare son marcas registradas de Brady Worldwide, inc.
Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.
108
Contenido
110
111
112
114
119
124
125
125
127
129
133
134
Manual del Usuario
109
110
Interruptor
Conector USB
111
112
113
114
Compartimento de medios
Rollo de cinta
115
116
Rueda
117
118
-
Compartimento de medios
Rollo de cinta
119
120
121
122
123
124
Enchufe
eléctrico
125
126
127
128
No hay etiquetas
Etiqueta no instalada
129
130
Error de hardware
131
132
Limpieza
133
MINIMARK
134
Sommario
137
138
139
141
146
151
152
152
9. Driver MINIMARK
155
157
160
12. Caratteristiche tecniche
161
TM
MINIMARK e MarkWare sono marchi depositati di Brady Worldwide, Inc.
Windows è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
Italiano
135
136
Stampante
137
porta parallela
138
139
140
141
142
143
144
-
145
146
147
148
149
150
151
152
■
■
Porta USB
Porta seriale RS-232
Porta parallela
153
154
9. Driver MINIMARK
155
156
157
Spia alim.
ON
OFF
Errore hardware
158
•
•
•
•
•
159
160
162
163
164
165
166
4. Como instalar o Ribbon
Suporte da etiqueta
6.
167
168
169
170
Roda
171
172
-
-
Compartimento da etiqueta
173
174
Guias da etiqueta
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed