advertisement

Fagor CA3262E, FIM-6825, FIM-6725 De handleiding | Manualzz
769
082367
9
08236776
e s p a ñ o l
0
1
2
Uso
1
e s p a ñ o l
3
4
Diagnósticos
5
6
e s p a ñ o l
4
0
1
Installation
2
Utilisation
3
Entretien et
nettoyage
6
4
5
6
8
0
1
2
3
4
Diagnósticos
5
6
11
12
e n g l i s h
0
1
2
Use
e n g l i s h
3
14
e n g l i s h
4
5
4.2 Freezer not cold enough
6
The environment
15
e n g l i s h
16
0
1
2
17
18
3
4
Diagnose
5
6
20
Instructiehandleiding
Zeer belangrijk: Lees voor gebruik van jouw koelkast eerst deze handleiding in zijn geheel door.
Deze handleiding is dusdanig vormgegeven dat de teksten betrekking hebben op de bijbehorende
tekeningen.
0
Typenummer
Ga na welk model koelkast je hebt (“a”, “b”)
door het bedieningspaneel te vergelijken met de
illustraties.
1
1.1 Het uitpakken. Verwijder alle
beschermingsmaterialen.
1.2 Plaatsing. Plaats de koelkast ver verwijderd
van warmtebronnen en scherm hem af tegen
directe zonnestraling om het energieverbruik
te verminderen.
Installeer de koelkast niet in de buitenlucht en
stel hem niet bloot aan regen.
2.3 De temperatuur selecteren. Druk
,
van het
eerst op de toetsen
en daarna op die van
vriescompartiment
het koelcompartiment
(2.3.1).
Na selectie van de temperatuur, kan je de
werkelijke temperatuur van het compartiment
aflezen door gedurende 5 seconden
of
op de toets
van het gewenste
compartiment te drukken. De temperatuur
van het compartiment zal knipperen.
Aanbeveling: Aanbevolen temperatuur
voor het koelcompartiment bedraagt
graden en voor het vriescompartiment
graden voor reeds ingevroren producten. In
het geval je wilt invriezen, is de aanbevolen
temperatuur
.
Vergeet niet dat de interne temperatuur
afhankelijk is van de omgevingstemperatuur,
de plaats en de frequentie waarmee de deur
geopend wordt.
2.4 Functies van de koelkast.
Controleer of de plateaus correct geplaatst
zijn en plaats behouders op een manier
dat ze elkaar niet raken om trillingen te
voorkomen.
1.3 Aansluiting op het elektriciteitsnet. Laat
de koelkast ten minste 2 uur in horizontale
positie rusten voordat je hem aansluit.
Controleer de gegevens op het typeplaatje
(220-240V geaard ) (1.3.1, 1.3.2).
Gebruik geen adapters of verlengkabels.
Zorg ervoor dat de kabel niet in contact komt
met de motor of daar onder bekneld raakt.
2
Gebruik
Functie snel koelen: Deze functie stelt de
koelkast gedurende 6 uur in op de laagste
temperatuur. Aanbevolen wordt deze functie
te activeren wanneer er een groot aantal
levensmiddelen in de koelkast geplaatst
wordt. Voor in- en uitschakelen: Druk op
(2.4.1).
Vakantiefunctie: De vakantiefunctie is erg
nuttig wanneer je gedurende een lange
periode geen gebruik gaat maken van de
koelkast, maar je de levensmiddelen in de
vriezer goed wilt bewaren. Met deze functie
zal je vriezer weinig stroom verbruiken en
zullen er geen luchtjes binnen in ontstaan.
Waarschuwing: Daartoe dient de deur van
de koelkast gesloten te zijn.
2.1 Inschakelen van de koelkast. Druk op
o
de toetsen
tot je een cijfer ziet
verschijnen op de display (2.1.1).
Voor in- en uitschakelen: Druk op de
,
toetsen
tot op de display wordt
weergegeven (2.4.2). Om de functie uit te
schakelen, herhaal je deze handeling.
2.2 Selectie van compartiment. Bij de
combinatiekoelkasten functioneren de
compartimenten koelkast
en vriezer
onafhankelijk van elkaar.
Bij enkele modellen kan het
koelcompartiment uitgeschakeld worden.
,
Druk op de toetsen
(2.4.3) totdat er
geen enkel cijfer meer wordt weergeven.
21
2.5 Functies vriezer.
Functie snel koelen: Deze functie stelt de
vriezer gedurende 52 uur in op de laagste
temperatuur. Aanbevolen wordt deze functie
in te schakelen 24 uur voordat je een grote
hoeveelheid levensmiddelen in de vriezer
gaat plaatsen.
Voor in- en uitschakelen: Druk op
(2.5.1).
Inschakelen/uitschakelen van de vriezer:
,
Druk op de toetsen
(2.5.2) totdat er
geen temperatuur meer wordt weergeven
op de display. Bij uitschakelen van de
vriezer zal eveneens het koelcompartiment
uitgeschakeld worden.
2.6 Aanbevelingen voor gebruik.
• Open de deuren niet langer dan
noodzakelijk en plaats geen warme
levensmiddelen in de koelkast. Op die
manier maak je een efficiënter gebruik
van de koelkast en vermijd je een hoger
energieverbruik.
• Wanneer jouw koelkast van het type NO
FROST is, dien je de ventilatieroostertjes
niet te blokkeren en moet je ruimte
vrijlaten tussen de voedingsmiddelen,
zodat de lucht er vrij tussendoor kan
circuleren.
• Plaats geen flessen met
koolzuurhoudende vloeistoffen of glazen
flessen die vloeistoffen bevatten in de
vriezer, omdat die kunnen openbarsten.
• Bewaar voedingsmiddelen in hermetisch
afsluitbare behouders om te voorkomen
dat ze uitdrogen.
• Eet geen heel erg koud ijs of heel erg
koude voedingsmiddelen, omdat die
brandwonden in de mond kunnen
veroorzaken.
3
Onderhoud en
reiniging
3.1 Binnenzijde schoonmaken. Gebruik voor
het schoonmaken van de binnenkant een
spons of een doekje gedrenkt in water
met bicarbonaat om te voorkomen dat er
22
zich geurtjes ontwikkelen. Gebruik in geen
geval stoomreinigers, oplosmiddelen of
schuurmiddelen.
3.2 Buitenzijde schoonmaken. Gebruik geen
stoomreinigers voor het schoonmaken van
de displays.
Aanbevolen wordt het rooster aan de
voorzijde van de basis van het apparaat een
maal per jaar met een stofzuiger schoon te
maken.
3.3 Schoonmaken van de accessoires. Deze
zijn niet geschikt voor de vaatwasmachine.
Maak ze met de hand schoon met behulp
van een spons of een doekje.
3.4 Lampje vervangen. Wanneer het lampje
kapot gaat: schakel de koelkast uit. Verwijder
het kapje door te drukken op het lipje (3.4.1,
3.4.3) en verwijder het defecte lampje (3.4.2,
3.4.4). Vervang het door een ander met
hetzelfde type schroefdraad, E14, 220-240V,
15/25W of overeenkomstig hetgeen staat
aangegeven op de armatuur.
3.5 Vervanging van het koolstoffilter.
De koelkast beschikt wellicht over een
koolstoffilter dat de vreemde geurtjes van
bepaalde voedingsmiddelen absorbeert en
micro-organismen (schimmels en bacteriën)
uit de circulerende lucht filtert.
Het filter behoudt zijn eigenschappen
gedurende een beperkte periode van 6
maanden. Na het verstrijken van deze
periode wordt aanbevolen het door een
nieuwe te vervangen. De plaats ervan varieert
per model.
Om het filter te activeren: Druk op het lipje
en verwijder het afdekkapje om bij het filter
te kunnen (3.5.1, 3.5.3). Scheid het filter van
het afdekkapje (3.5.2, 3.5.4) en verwijder de
verzegelingen (3.5.5).
Druk op het kijkglaasje van het BIOFILTER
totdat je een lichte klik hoort (3.5.6), een paar
seconden daarna begint de schaalverdeling
die de duur aangeeft te verkleuren. Plaats het
filter op zijn oorspronkelijke locatie.
Houd gebruikte en reservefilters buiten
het bereik van kinderen; consumeren van
grote hoeveelheden kan gevaarlijk zijn.
Maak het filter niet nat, omdat het dan al
zijn eigenschappen verliest.
3.6 S.P.A. salus per aquam (optioneel)
Mogelijkerwijze beschikt jouw koelkast over
een S.P.A.-accessoire, dat ervoor zorgt
het vochtigheidsniveau in het groentevak
constant blijft en zo voorkomt dat de
voedingsmiddelen uitdrogen.
Het bevindt zich in de afscheiding van het
groentevak (3.6.1). Het bestaat uit een
reservoir met een behouder en een systeem
dat het niveau aangeeft. Wanneer het niveau
van het water niet meer zichtbaar is, moet de
S.P.A. bijgevuld worden. Haal de behouder
(3.6.2) eruit en gebruik die om het reservoir te
vullen (3.6.3).
Aanbevolen wordt het filter elke 2 jaar te
vervangen (3.6.4).
4
zorgen hoeft te maken.
• Het koelgas kan een borrelend geluid
maken tijdens het circuleren door de
leidingen.
• De compressor kan een zoemend en/
of een licht tikkend geluid maken, vooral
wanneer die inschakelt.
• Uitzetten of samentrekken van de
gebruikte materialen kan zorgen voor
knappende of krakende geluiden.
• De lucht die door de ventilatoren van de
vriezer en de basis van de koelkast in
beweging wordt gebracht, zorgt mogelijk
voor een zacht achtergrondgeluid.
Voer geen reparatiehandelingen uit aan
de koelkast. Neem contact op met de
technische dienst.
Problemen oplossen
4.1 Deur open. Wanneer de deur langer dan 2
minuten openstaat, zal er een alarm afgaan
en zal het lichtje in de koelkast uitgaan. Het
alarm wordt uitgeschakeld bij het sluiten van
de deur.
4.2 Vriezer niet koud genoeg
5
• Houd de ventilatieroostertjes altijd schoon.
• Zorg ervoor dat je het koelcircuit niet
beschadigt.
• Wanneer de temperatuur in de
vriezer abnormaal hoog is, zal er een
waarschuwingslichtje gaan branden
(4.2.1) er is tegelijkertijd een onderbroken
akoestisch signaal te horen. Druk op
om het akoestische signaal
automatisch uit te schakelen (4.2.2).
• Gebruik geen elektrische apparaten binnen in
de koelkast, tenzij ze van het type zijn dat door
de fabrikant wordt aanbevolen.
• Wanneer je het apparaat voor
de eerste keer inschakelt, zal het
waarschuwingslichtje geactiveerd worden,
maar is er geen akoestisch signaal te
horen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik
door personen (inclusief kinderen) met
verminderde lichamelijke, sensorische of
geestelijke capaciteiten of personen zonder
ervaring met of kennis van het apparaat, tenzij
zij begeleid worden bij of geïnstrueerd zijn over
het gebruik van het apparaat door een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Gebruik door kinderen dient onder toezicht te
gebeuren om te voorkomen dat ze met het
apparaat spelen.
4.3 Stroomstoring
Open de deuren van de koelkast zo
weinig mogelijk. Wanneer de stroom
terugkomt, controleer dan of de opgeslagen
voedingsmiddelen ontdooid zijn.
4.4 Normale geluiden van de koelkast
Jouw koelkast kan een aantal geluiden
maken die normaal zijn tijdens het
functioneren ervan en waarover je je geen
• Gebruik om het ontdooiproces te versnellen
geen mechanische of andere methoden dan die
door de fabrikant zijn aanbevolen.
• Wanneer de voedingskabel beschadigd is moet
deze, om gevaarlijke situaties te voorkomen,
worden vervangen door de fabrikant, door
de afdeling after-sales of door gelijkwaardig
gekwalificeerd personeel.
23
6
Bij het ontwerp van deze koelkast heeft men
rekening gehouden met de bescherming van
het milieu.
Dit apparaat functioneert met koelvloeistof
R600A, die niet schadelijk is voor het milieu.
Respecteer het milieu. Gebruik de aanbevolen
temperaturen voor elk compartiment
overeenkomstig de functie die je nodig hebt om te
komen tot een efficiënt gebruik van jouw koelkast.
Schakel de koelkast uit of activeer de
vakantiefunctie wanneer je een langere tijd geen
gebruik zult maken van het apparaat. Daarmee
verminder je het stroomverbruik en bespaar je
energie.
Laat de deuren niet langer openstaan dan nodig
is omdat daarmee het energieverbruik omhoog
gaat.
Behandeling van elektrisch en elektronisch
afval.
geeft aan dat het apparaat
Het symbool
niet dient te worden weggegooid in een gewone
container voor huishoudelijk afval.
Breng je koelkast naar een speciaal inzamelpunt.
Door het recycleren van huishoudelijke apparaten
worden negatieve gevolgen voor gezondheid en
milieu voorkomen en bespaar je energie en geld.
Voor meer informatie neem je contact op met de
plaatselijke autoriteiten of met de winkel waar je
de koelkast hebt gekocht.
24
č
e
s
k
y
0
Identifikace
1
2
25
č
3
s
k
y
e
č
4
5
e
s
k
y
6
č
28
e
s
k
y
m a g y a r
0
1
2
m a g y a r
3
m a g y a r
4
5
6
32
0
1
2
,
3
Údržba a čistenie
4
5
6
35
36
p o l s k a
0
1
Instalacja
2
p o l s k a
3
38
p o l s k a
4
5
p o l s k a
6
40
0
1
2
Uso
3
42
4
Diagnosi
5
Sicurezza
6
Ambiente
43
44
0
Идентифициране
1
2
Употреба
45
3
4
5
Безопасност
6
48
danmark
0
Identifikation
1
2
Betjening
eller
2.1 Apparatet tændes. Tryk på tast
Du vil på det digitale display kunne se et tal
(2.1.1).
2.2 Rumvalg. På apparater som kombinerer
køleskab
og dypfryser
fungerer disse
separat.
49
danmark
3
danmark
4
5
6
Miljø
danmark
52
0
1
2
×ñÞóç
2.3 ÅðéëïãÞ èåñìïêñáóßáò. ÐéÝóôå ôá
,
ðëÞêôñá
ðñþôá ôïõ èáëÜìïõ
êáé Ýðåéôá ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
øýîçò
(2.3.1).
Áöïý åðéëÝîåôå ôç èåñìïêñáóßá, ìðïñåßôå
íá ìáèáßíåôå ôç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ áíÜ ðÜóá óôéãìÞ ðéÝæïíôáò ãéá
Þ
5 äåõôåñüëåðôá ôá ðëÞêôñá
ôïõ
èáëÜìïõ ðïõ èÝëåôå. Ç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ èá áíáâïóâÞíåé.
Óýóôáóç: Ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
ôïõ èáëÜìïõ øýîçò êáé ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
ãéá Þäç êáôåøõãìÝíá
ôñüöéìá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ èÝëåôå íá
êáôáøýîåôå, ç ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
.
åßíáé
Ìçí îå÷íÜôå üôé ç èåñìïêñáóßá ôïõ
åóùôåñéêïý åîáñôÜôáé áðü ôç èåñìïêñáóßá
ðåñéâÜëëïíôïò, ôç èÝóç êáé ôç óõ÷íüôçôá
áíïßãìáôïò.
2.4 Ëåéôïõñãßåò øõãåßïõ.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôï øõãåßï, ìå ôçí ðéï
êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 6 þñåò. ÓõíéóôÜôáé
ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò ìüëéò åéóÜãåôå óôï
øõãåßï ìåãÜëç ðïóüôçôá ôñïößìùí. Ãéá
åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç: ÐéÝóôå
(2.4.1).
Ëåéôïõñãßá äéáêïðþí: Ç ëåéôïõñãßá
äéáêïðþí åßíáé ðïëý ÷ñÞóéìç üôáí äåí
ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï øõãåßï
ãéá ìåãÜëï äéÜóôçìá, áëëÜ èÝëåôå íá
äéáôçñÞóåôå ôñüöéìá óôçí êáôÜøõîç.
Ìå áõôÞ ôç ëåéôïõñãßá, ôï øõãåßï óáò èá
äéáôçñÞóåé ðïëý ÷áìçëÞ êáôáíÜëùóç
÷ùñßò äçìéïõñãßá ïóìþí óôï åóùôåñéêü.
Ðñïåéäïðïßçóç: Ãéá íá ãßíåé áõôü, ç ðüñôá
ôïõ øõãåßïõ ðñÝðåé íá åßíáé êëåéóôÞ.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
ìÝ÷ñé íá
åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç (2.4.2). Ãéá
áðåíåñãïðïßçóç, åðáíáëÜâåôå ôç
äéáäéêáóßá.
53
Óå êÜðïéá ìïíôÝëá ìðïñåßôå íá óâÞóåôå
,
ôïí èÜëáìï øýîçò. ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.4.3), ìÝ÷ñé íá ìçí åìöáíßæåôáé êáíÝíá
øçößï.
2.5 Ëåéôïõñãßåò êáôÜøõîçò.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôçí êáôÜøõîç, ìå
ôçí ðéï êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 52 þñåò.
ÓõíéóôÜôáé ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò 24 þñåò
ðñéí åéóÜãåôå óôçí êáôÜøõîç ìåãÜëç
ðïóüôçôá ôñïöþí.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
(2.5.1).
ÐéÝóôå
Óýíäåóç/áðïóýíäåóç ôçò êáôÜøõîçò:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.5.2), ìÝ÷ñé íá
ìçí åìöáíßæåôáé ç èåñìïêñáóßá óôçí ïèüíç.
Ìüëéò óâÞóåôå ôçí êáôÜøõîç, èá óâÞóåé êáé
ï èÜëáìïò øýîçò.
2.6 Ïäçãßåò ÷ñÞóçò:
Ôï ößëôñï äéáôçñåß ôéò éäéüôçôÝò ôïõ ãéá
ðåñéïñéóìÝíï äéÜóôçìá 6 ìçíþí. Áöïý
ðåñÜóåé áõôü ôï äéÜóôçìá óõíéóôÜôáé ç
áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ ìå Ýíá êáéíïýñéï. Ç
èÝóç ôïõ ðïéêßëëåé áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï.
3
3.6 S.P.A. salus per aquam (ðñïáéñåôéêü)
Ôï øõãåßï óáò ìðïñåß íá åíóùìáôþóåé
ôï åîÜñôçìá S.P.A. ðïõ ÷ñçóéìåýåé ãéá
íá äéáôçñåßôáé Ýíá óôáèåñü åðßðåäï
õãñáóßáò óôï èÜëáìï ëá÷áíéêþí êáé Ýôóé íá
áðïöåýãåôáé ç îÞñáíóç ôùí ôñïößìùí.
Âñßóêåôáé óôï ìïíùôéêü áñìü ôïõ
óõñôáñéïý ëá÷áíéêþí (3.6.1). Áðïôåëåßôáé
áðü Ýíá íôåðüæéôï ìå Ýíá êýðåëëï Ýê÷õóçò
êáé óôÜèìç Ýíäåéîçò ðëÞñùóçò. ¼ôáí ôï
S.P.A. ÷ñåéÜæåôáé íåñü ç óôÜèìç èá êáôÝâåé
ìÝ÷ñé íá åîáöáíéóôåß. ÂãÜëôå ôï êýðåëëï
(3.6.2) êáé ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï ãéá íá
ãåìßóåôå ôï íôåðüæéôï (3.6.3).
ÓõíéóôÜôáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ößëôñïõ
êÜèå 2 ÷ñüíéá (3.6.4).
4
5
55
6
ÐåñéâÜëëïí
56
0
1
2
57
3
58
4
5
59
6
60
Manual d’instruccions
Molt important: llegeix íntegrament aquest manual abans d’utilitzar el teu frigorífic.
Aquest manual està dissenyat de manera que els textos estiguin relacionats amb els dibuixos
corresponents.
0
1
2
Ús
(2.5.1).
• No consumeixis gelats o aliments molt
freds, ja que poden produir cremades a la
boca.
3
Manteniment i
neteja
3.1 Neteja interior. Quan netegis l’interior, utilitza
una esponja o una baieta amarada d’aigua
amb bicarbonat per evitar que es generin
olors. No utilitzis en cap cas màquines de
neteja de vapor, dissolvents o detergents
abrasius.
3.2 Neteja exterior. No utilitzis màquines de
neteja de vapor per netejar les pantalles.
És recomanable netejar la reixeta de la part
del davant de la base de l’aparell un cop a
l’any amb una aspiradora.
62
3.5 Canvi de filtre de carboni. El frigorífic pot
incorporar un filtre de carboni que absorbeix
les olors estranyes de certs aliments i reté els
microorganismes (fongs i bacteris) de l’aire
en circulació.
No mullis el filtre, ja que en perdrà totes les
propietats.
3.6 S.P.A. salus per aquam (opcional)
El teu frigorífic pot incorporar l’accessori
S.P.A., que serveix per mantenir un nivell
constant d’humitat al recinte portaverdures i,
així, evitar que es ressequin els aliments.
Està situat a la junta de separació del calaix
portaverdures (3.6.1). Està format per un
dipòsit amb un recipient abocador i un
nivell indicatiu d’emplenatge. Quan l’S.P.A.
necessiti aigua, el nivell baixarà fins que
quedi ocult. Treu el recipient (3.6.2) i utilitza’l
per omplir el dipòsit (3.6.3).
Es recomana canviar el filtre cada 2 anys
(3.6.4).
4
5
• No utilitzis aparells elèctrics a l’interior del
frigorífic, tret que siguin del tipus recomanat pel
fabricant.
• No usis dispositius mecànics o altres mitjans
diferents dels recomanats pel fabricant per
accelerar el procés de descongelació.
• Aquest aparell no està destinat perquè l’utilitzin
persones (incloent-hi nens) amb les capacitats
físiques, sensorials o mentals reduïdes o sense
experiència o coneixement, excepte amb
supervisió o després de rebre instruccions
relatives a l’ús de l’aparell d’una persona
responsable de la seva seguretat. Caldrà que
se supervisi l’ús de l’aparell per part dels nens
per evitar que hi juguin.
• Si el cable d’alimentació està danyat, ha de ser
substituït pel fabricant, pel seu servei postvenda
o per personal similar qualificat amb la finalitat
d’evitar situacions perilloses.
6
64
g a l e g o
0
Identifica o modelo do teu frigorífico (“a”,
“b”) comparando o panel de mandos coas
ilustracións.
1
Recomendación: Temperatura aconsellada
do recinto refrixerador
e do recinto
para alimentos xa
conxelador
conxelados. No caso de que queiras
conxelar, a temperatura recomendada é
.
2
Uso
2.1 Acendido do frigorífico. Pulsa as teclas
ou
ata que visualices un díxito no display
(2.1.1).
3
3.1 Limpeza interior. Ó limpa-lo interior, utiliza
unha esponxa ou baeta empapada en auga
con bicarbonato ó limpa-lo interior para
evita-la formación de olores. En ningún
caso, utilices máquinas de limpeza a vapor,
disolventes ou deterxentes abrasivos.
3.2 Limpeza exterior. Non uses máquinas
de limpeza a vapor para a limpeza das
pantallas.
É recomendable limpa-la reixa dianteira
da base do aparato unha vez ó ano cunha
aspiradora.
66
4
Diagnósticos
5
4.1 Porta aberta. Se mante-la porta aberta
máis de 2 minutos, soará unha alarma e
apagarase a luz do refrixerador. A alarma
desconéctase ó pecha-la porta.
• Non utilices aparatos eléctricos no interior
do frigorífico, a non ser que sexan do tipo
recomendado polo fabricante.
• Se a temperatura do conxelador é
anormalmente alta, aparecerá unha alarma
luminosa (4.2.1) e activarase, á súa vez, un
sinal acústico intermitente. Pulsa
para desactiva-lo sinal acústico de forma
manual (4.2.2).
• Cando conécte-lo aparato por primeira
vez, a alarma luminosa estará activada,
pero non soará a alarma.
4.3 Corte de subministración eléctrica
Abre as portas do frigorífico o menos posible.
Cando volva a corrente, comproba se os
alimentos almacenados se desconxelaron.
4.4 Ruídos normais no frigorífico
O teu frigorífico pode emitir unha serie
de ruídos que son normais durante o seu
funcionamento e polos que non te debes
preocupar.
• O gas refrixerante pode producir un
burbullo ó circular polos circuítos.
• O compresor pode producir zunidos e/ou
un lixeiro batedoiro, sobre todo cando se
pon en marcha.
• As dilatacións ou contraccións dos
materiais utilizados poden producir estalos
ou ruxidos.
• O aire que moven os ventiladores do
conxelador e da base do frigorífico pode
xerar un pequeno ruído de fondo.
Non manipúle-lo frigorífico para
intentar reparalo. Contacta co servizo de
asistencia técnica.
6
68
e u s k a r a
Erabilera-eskuliburua
Oso garrantzitsua: Gailua erabili aurretik irakurri arretaz eskuliburu hau.
Eskuliburuko testu bakoitza dagokion irudiarekin lotuta dago.
0
Identifikazioa
1
Azkar hozteko funtzioa: Funtzio honi esker,
hozkailuaren tenperaturarik hotzena 6 orduz
mantendu daiteke. Hozkailuan elikagai asko
sartzen denean aktibatzea gomendatzen da.
Aktibatu eta desaktibatzeko: Sakatu
(2.4.1).
“Oporrak” funtzioa: “Oporrak” funtzioa oso
egokia da hozkailua denbora luzez erabili ez
baina izozkailuko elikagaiak mantendu nahi
badituzu. Funtzio honi esker, zure gailuak
oso gutxi kontsumituko du eta ez da usainik
egongo.
Oharra: Gailuaren atea itxita egon behar da.
2
Erabilera
e u s k a r a
3
3.1 Barnealdearen garbiketa. Barnealdea
garbitzeko erabili urez eta bikarbonatoz
bustitako belaki edota zapia. Horrela, usain
txarrak saihestuko dituzu. Ez erabili inoiz
lurrunezko garbiketarako makinarik ezta
disolbagarri edota garbigarri urratzailerik ere.
3.2 Kanpoaldearen garbiketa. Ez erabili
lurrunezko garbiketarako makinarik pantailak
garbitzeko.
Urtean behin, atzealdeko sareta xurgatzaile
batekin garbitzea gomendatzen da.
3.3 Osagarrien garbiketa. Osagarriak ezin dira
ontzi-garbigailuan sartu. Eskuz garbitu belaki
edota zapi batekin.
70
e u s k a r a
4
Diagnostikoak
5
4.4 Gailuaren hots normalak
Gailuak normalak diren hots batzuk egin
ditzake, ez kezkatu.
• Gas-hoztaileak borbor egin dezake
zirkuituetan zehar dabilenean.
• Konpresoreak burrunba eta/edo kolpe
hotsa egin dezake, batez ere martxan
hasten denean.
• Erabilitako materialen dilatazioa edota
kontrakzioa dela eta karraskak edo kirrikak
entzun daitezke.
• Izozkailuko haizagailuek mugitzen duten
aireak hondo-zarata txikia sortu dezake.
Ez saiatu gailua konpontzen. Deitu
laguntza teknikoko zerbitzura.
6
Gailu hau diseinatzerakoan ingurumenaren
zaintza kontuan hartu da.
Gailu honek ingurumena kaltetzen ez duen R600A
hoztailea erabiltzen du.
Zaindu ingurumena. Behar duzun funtzioa
aktibatzerakoan edukiontzi bakoitzean
gomendatutako tenperatura erabili gailua
eraginkortasunez erabiltzeko.
Itzali hozkailua edo “oporrak” funtzioa aktibatu
gailua epe luze batean erabili behar ez baduzu.
Horrela, kontsumoa murrizteaz gain energia ere
aurreztuko duzu.
Ez eduki ateak irekita behar baino denbora
gehiago, horrek energia asko gastatzen du.
Gailu elektriko eta elektronikoetatik
eratorritako hondakinen kudeaketa.
71
e u s k a r a
72

advertisement

Related manuals

advertisement