Sony MHC-M20D De handleiding


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Sony MHC-M20D De handleiding | Manualzz
Home Audio System
MHC-M20D
Gebruiksaanwijzing
NL
IT
PL
WAARSCHUWING
Dek de ventilatieopening van
het apparaat niet af met kranten,
tafelkleden en gordijnen enz. Zo kunt u
het risico op brand verkleinen.
Stel het apparaat niet bloot aan
open vuur (bijvoorbeeld brandende
kaarsen).
Stel het apparaat niet bloot aan
waterdruppels of spatten en
plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals een vaas, op dit
apparaat. Zo kunt u het risico op brand
of elektrische schokken verkleinen.
Aangezien de stekker wordt gebruikt
om het apparaat los te koppelen van
de netvoeding, moet u het apparaat
aansluiten op een gemakkelijk
toegankelijk stopcontact.
Als er een probleem optreedt met
het apparaat, moet u de stekker van
het apparaat onmiddellijk uit het
stopcontact halen.
Plaats het apparaat niet in een
gesloten ruimte, zoals een boekenkast
of inbouwkast.
Het apparaat blijft onder spanning
staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, zelfs als het apparaat
zelf is uitgeschakeld.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Voor product met CEmarkering
De validiteit van de CE-markering is
beperkt tot alleen die landen waar
het wettelijk is bekrachtigd en dit
is hoofdzakelijk in de EEA-landen
(Europees Economisch Gebied).
LET OP
Risico op explosie als de batterij wordt
vervangen door een verkeerd type.
2NL
Stel de batterijen of apparatuur met
geïnstalleerde batterijen niet bloot
aan extreem hoge temperaturen, zoals
zonlicht en vuur.
LET OP
Het gebruik van optische instrumenten
met dit product verhoogt de kans op
oogletsel.
Dit apparaat wordt geclassificeerd als
een product CLASS 1 LASER onder IEC
60825-1:2007. Deze markering staat op
de achterkant van het apparaat.
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude
batterijen, elektrische en
elektronische apparaten (van
toepassing in de Europese
Unie en andere landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het
product, de batterij of op
de verpakking wijst erop
dat het product en de
batterij, niet als
huishoudelijk afval
behandeld mogen worden. Op
sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met
een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor lood (Pb) wordt
toegevoegd wanneer de batterij meer
dan 0,004% lood bevat. Door deze
producten en batterijen op juiste wijze
af te voeren, vermijdt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zijn gekoppeld aan
verkeerde afvalbehandeling. Het
recyclen van materialen draagt bij aan
het behoud van natuurlijke bronnen. In
het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan
wel in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel worden vervangen.
Om ervoor te zorgen dat de batterij,
elektrische en elektronische apparaten
op een juiste wijze zal worden
behandeld, dienen deze producten
aan het eind van hun levenscyclus
worden ingeleverd bij het juiste
inzamelingspunt voor het recyclen van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen
we u naar het hoofdstuk over het veilig
verwijderen van batterijen. Lever de
batterijen in bij het juiste
inzamelingspunt voor het recyclen van
batterijen. Voor meer informatie over
het recyclen van dit product of de
batterij, kunt u contact opnemen met
de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel
waar u het product of batterij hebt
gekocht.
Kennisgeving voor klanten: de
volgende informatie geldt
alleen voor apparatuur die
wordt verkocht in landen waar
EU-richtlijnen van toepassing
zijn.
Dit product werd vervaardigd door of
in opdracht van Sony Corporation.
EU importeur: Sony Europe Limited.
Vragen aan de EU invoerder of
met betrekking tot Europese
productconformiteit kunnen
worden gericht aan de gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.
Hierbij verklaart Sony Corporation dat
deze radioapparatuur conform is met
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de
EU-conformiteitsverklaring kan
worden geraadpleegd op het
volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Deze radioapparatuur is bedoeld
voor gebruik met de goedgekeurde
versie(s) van de software die
is/zijn aangegeven in de EUconformiteitsverklaring. De software
die in deze radioapparatuur is geladen,
voldoet aan de belangrijkste eisen van
de Richtlijn 2014/53/EU.
U kunt de softwareversie controleren
door op OPTIONS te drukken
en selecteer daarna "SYSTEM" –
"VERSION" met behulp van / en .
Dit apparaat is getest en voldoet in
combinatie met een aansluitkabel
korter dan 3 meter aan de
voorschriften die gesteld zijn in de
EMC-richtlijn.
Dit Home Audio System is ontworpen
om gebruikt te worden voor de
volgende doeleinden:
•• Afspelen van muziek-/videobronnen
op discs of USB-apparaten
•• Overzetten van muziek naar USBapparaten
•• Luisteren naar radiozenders
•• Luisteren naar het geluid van de
televisie
•• Afspelen van muziekbronnen op
BLUETOOTH-apparaten
•• Genieten van sociale bijeenkomsten
met de Draadloze feestgroepfunctie
3NL
Kennisgeving licentie en
handelsmerk
•• Het
is een handelsmerk
van DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
•• "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO" en de "CD"logos zijn handelsmerken.
•• WALKMAN® en het WALKMAN®-logo
zijn geregistreerde handelsmerken
van de Sony Corporation.
•• MPEG Layer-3
audiocoderingstechnologie en
patenten gelicenseerd door
Fraunhofer IIS en Thomson.
•• Windows Media is een geregistreerd
handelsmerk of handelsmerk van
Microsoft Corporation in de VS en/
of andere landen.
•• Dit product is beschermd
door bepaalde intellectuele
eigendomsrechten van de
Microsoft Corporation. Gebruik
of distributie van een dergelijke
technologie buiten dit product om
is verboden zonder een licentie van
Microsoft of een geautoriseerde
vertegenwoordiger van Microsoft.
•• Dit systeem is uitgerust met Dolby*
Digital.
* Geproduceerd onder licentie van
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, en het dubbele-D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
•• Dit systeem is uitgerust met HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™)-technologie. De begrippen
HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface en het
HDMI-logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van
HDMI Licensing Administrator, Inc.
in de Verenigde Staten en andere
landen.
4NL
•• "BRAVIA" is een handelsmerk van
Sony Corporation.
•• LDAC™ en het LDAC-logo
zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
•• Het merk en logo BLUETOOTH® zijn
geregistreerde handelsmerken van
de Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik
van dergelijke merken door Sony
Corporation is onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen
zijn van de respectievelijke
eigenaren.
•• Android is een handelsmerk van
Google LLC.
•• Google Play en het Google Playlogo zijn handelsmerken van Google
LLC.
•• Apple, iPhone en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de Verenigde
Staten en andere landen. App Store
is een servicemerk van Apple Inc.
•• Het gebruik van de Made for
Apple-badge betekent dat een
accessoire ontworpen is om
specifiek aangesloten te worden
met het/de Apple-product(en) dat/
die geïdentificeerd is/zijn in de
badge, en gecertificeerd is door de
ontwerper om te beantwoorden
aan de prestatienormen van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk voor
de werking van dit apparaat of
naleving van veiligheidseisen en
wettelijke standaarden.
•• DIT PRODUCT IS GELICENSEERD
UIT HOOFDE VAN HET MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIOLICENTIE
VOOR PERSOONLIJK EN NIETCOMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN
CONSUMENT OM
(i) VIDEO TE CODEREN IN
OVEREENSTEMMING MET DE
MPEG-4 VISUAL STANDAARD
("MPEG-4 VIDEO")
EN/OF
(ii) MPEG-4 VIDEO TE DECODEREN
DIE DOOR EEN CONSUMENT
VOOR PERSOONLIJK EN NIETCOMMERCIEEL WAS GECODEERD
EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN
AANBIEDER VAN VIDEO DIE
BEVOEGD IS OM MPEG-4 VIDEO
AAN TE BIEDEN.
VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK
WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND
OF GEÏMPLEMENTEERD.
ADDITIONELE INFORMATIE
INCLUSIEF DE INFORMATIE MET
BETREKKING TOT PROMOTIONEEL,
INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK
EN LICENSERING KAN VERKEGEN
WORDEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Alle andere handelsmerken
zijn handelsmerken van de
respectievelijke eigenaren.
•• In deze gebruiksaanwijzing,
zijn ™ en ®-aanduidingen niet
gespecificeerd.
Over deze
gebruiksaanwijzing
•• Deze handleiding geeft uitleg
over de handelingen die met
de afstandsbediening kunnen
worden uitgevoerd, maar dezelfde
handelingen kunnen ook worden
uitgevoerd met de toetsen op het
apparaat, die dezelfde naam of
een vergelijkbare naam hebben.
•• Pictogrammen als bijvoorbeeld
die bij het begin van
diverse beschrijvingen worden
aangegeven, tonen het soort
media dat kan worden gebruikt
met de functie die wordt
uitgelegd.
•• Bepaalde afbeeldingen verschillen
van de werkelijke producten
en dienen uitsluitend ter
verduidelijking van de uitleg.
•• De onderdelen die op het TVscherm worden getoond zijn
mogelijk per gebied verschillend.
•• De standaardinstelling wordt
onderstreept aangegeven.
•• Tekst tussen haakjes ([--])
verschijnt op het TV-scherm en de
tekst tussen aanhalingstekens
("--") verschijnt op het display.
5NL
Inhoudsopgave
Over deze
gebruiksaanwijzing................ 5
Beperken van de weergave
van een disc (Kinderslot)....... 29
Uitpakken................................ 8
Lezen van informatie van
een disc en USB-apparaat.... 30
Afspeelbare discs of
bestanden op discs/USBapparaat................................. 8
Websites voor compatibele
apparaten.............................. 11
Handleiding over onderdelen
en bedieningselementen......13
Aan de slag
Het systeem aansluiten.........17
De demonstratie
deactiveren............................18
Batterijen aanbrengen...........18
De luidsprekers plaatsen.......19
De TV aansluiten................... 20
Veranderen van het
kleursysteem........................ 22
De snelle installatie
uitvoeren............................... 22
De displaymodus
wijzigen................................. 23
Afspelen disc/USB
USB-overdracht
Alvorens u het
USB-apparaat gebruikt......... 35
Overdragen van muziek....... 35
Tuner
Naar de radio luisteren......... 39
BLUETOOTH-verbinding
Meer over de draadloze
BLUETOOTH-technologie.....40
Dit systeem met een
BLUETOOTH-apparaat
koppelen...............................40
Luisteren naar muziek op
een BLUETOOTH-apparaat....41
Dit systeem met meerdere
BLUETOOTH-apparaten
verbinden (Meervoudige
apparatenverbinding).......... 42
Alvorens u het USB-apparaat
gebruikt................................ 23
Instellen van de BLUETOOTHaudiocoderingen.................. 43
Basisweergave...................... 23
De BLUETOOTH-stand-bystand
instellen................................44
Overige bedieningen voor
weergave.............................. 24
Afspeelmodus gebruiken..... 27
6NL
Gebruik van het
Setup-menu...........................31
Het BLUETOOTH-signaal in- of
uitschakelen.........................44
Bediening van het systeem
met gebruik van een
smartphone of tablet (Sony |
Music Center)........................ 45
Waanzinnige feestjes vieren
met de "Fiestable"-app.........46
Een Feestvierders-ranglijst tot
stand brengen en delen, en
bonusfuncties krijgen met
Feestkoning..........................46
De functie automatische
stand-by instellen................. 56
De software updaten............ 57
Aanvullende informatie
Problemen oplossen............. 57
Voorzorgsmaatregelen......... 69
Specificaties...........................71
Taalcodelijst.......................... 74
Geluidsaanpassing
Het geluid aanpassen........... 47
De Virtuele Voetbal-modus
selecteren............................. 47
U eigen geluidseffect
maken...................................48
Een partysfeer maken
(DJ-effect)..............................48
Overige functies
Gebruik van de Controle
voor HDMI-functie................ 49
Met meerdere systemen van
draadloos afspelen genieten
(Draadloze Feestgroepfunctie)...................................51
Meezingen: Karaoke............. 53
De Stembegeleiding
gebruiken.............................. 55
De slaaptimer gebruiken...... 55
Optioneel apparatuur
gebruiken.............................. 55
De toetsen op het apparaat
deactiveren (Kinderslot)....... 56
7NL
Uitpakken
•• Apparaat: HCD-M20D (1)
•• Luidsprekersysteem: SS-M20D (2)
•• Afstandsbediening (1)
•• R03 (AAA-formaat) batterijen (2)
•• FM-draadantenne (1)
•• Netsnoer (1)
•• Netstekkeradapter* (1) (wordt
alleen in bepaalde regio’s
geleverd)
* Deze stekkeradapter kan niet
in Chili, Paraguay en Uruguay
worden gebruikt. Gebruik deze
stekkeradapter in landen waar het
nodig is.
Opmerking
Bij het uitpakken of hanteren van een
grote en/of zware luidspreker, dient u de
luidspreker met twee of meer personen
vast te pakken. Het laten vallen van de
luidspreker kan persoonlijk letsel en/of
materiële schade veroorzaken.
BELANGRIJKE OPMERKING
Let op: Dit product is niet draagbaar
en is niet specifiek ontworpen om
gemakkelijk mee te nemen. Het moet
veilig op een kast worden geplaatst.
Afspeelbare discs of
bestanden op discs/
USB-apparaat
Afspeelbare discs
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW in DVD VIDEO-
formaat of videofunctie
•• DVD+R/DVD+RW in DVD VIDEO-
formaat
•• VIDEO CD (Versie 1.0, 1.1 en
2.0-discs)
8NL
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM in VIDEO
CD-formaat of super VCD-formaat
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW in AUDIO CD-
formaat
Afspeelbare bestanden op discs
•• Muziek:
MP3-bestanden (.mp3)1)2)
•• Video:
MPEG4-bestanden (.mp4/
.m4v)2)3), Xvid-bestanden (.avi)
Afspeelbare bestanden op
USB-apparaat
•• Muziek:
MP3-bestanden (.mp3)1)2),
WMA-bestanden (.wma)2), AACbestanden (.m4a/.mp4/.3gp)2),
WAV-bestanden (.wav)2)
•• Video:
MPEG4-bestanden (.mp4/
.m4v)2)3), Xvid-bestanden (.avi)
Opmerking
•• De discs moeten het volgende formaat
hebben:
—— CD-ROM/-R/-RW in DATA CDformaat met MP31)2), MPEG42)3) en
Xvid-bestanden die overeenkomen
met ISO 96604) Level 1/Level 2 of
Joliet (uitgebreid formaat).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW in
DATA DVD-formaat met MP31)2),
MPEG42)3) en Xvid-bestanden die
overeenkomen met UDF (Universal
Disk Format).
•• Het systeem zal proberen data met
de hierboven vermelde extensies
af te spelen, zelfs als dit niet het
ondersteunde formaat betreft. Het
afspelen van dergelijke data kan een
hard geluid opwekken, waardoor het
luidsprekersysteem zou kunnen worden
beschadigd.
1)
2)
3)
4)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat gedefinieerd door
ISO/MPEG voor gecomprimeerde
audiodata. MP3-bestanden moeten
van het MPEG 1 Audio Layer 3-formaat
zijn.
Bestanden met kopieerbescherming
(Digital Rights Management)
kunnen niet op dit systeem worden
afgespeeld.
MPEG4-bestanden moeten van
het MP4-bestandsformaat zijn.
De volgende videocoderingen
en audiocoderingen worden
ondersteund:
—— Videocodec: MPEG4 eenvoudig
profiel (AVC wordt niet
ondersteund.)
—— Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC wordt
niet ondersteund.)
Een logisch formaat van bestanden en
mappen op CD-ROM’s, gedefinieerd
door ISO (International Organization
for Standardization).
Discs/bestanden die niet
kunnen worden afgespeeld
•• U kunt de volgende discs niet
afspelen
—BD’s
—
(Blu-ray Discs)
—CD-ROM’s
—
opgenomen in
PHOTO CD-formaat
—Datagedeelte
—
van CD-Extra of
Gemengde Modus CD’s*
—CD
— grafische discs
—Super
—
audio-CD’s
—DVD
—
Audio
—DATA
—
CD/DATA DVD die met
het Packet Write-formaat is
opgenomen
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD die niet juist
is afgerond
—CPRM
—
(Content Protection for
Recordable Media) compatibele
DVD-R/-RW opgenomen met
Copy-Once-programma’s
—Discs
—
met afwijkende vormen
(bijvoorbeeld hartvormig,
vierkant, ster)
—Discs
—
waarop plakband, papier
of een sticker is aangebracht
•• U kunt de volgende bestanden
niet afspelen
—Een
— videobestand dat groter is
dan 720 (breedte) × 576 (hoogte)
pixels.
—Een
— videobestand met een hoge
breedte-tot-lengte ratio.
—Een
— WMA-bestand in WMA
DRM, WMA Lossless of WMA
PRO-formaat.
—Een
— AAC-bestand in AAC DRM of
AAC Lossless-formaat.
—AAC-bestanden
—
die met 96 kHz
zijn gecodeerd.
—Bestanden
—
die gecodeerd
of beschermd zijn met
wachtwoorden.
—Bestanden
—
met DRM (Digital
Rights Management)
kopieerbescherming.
—Bepaalde
—
Xvid-bestanden die
langer dan 2 uur zijn.
•• Het MP3 PRO-audiobestand
kan als MP3-bestand worden
afgespeeld.
•• Het systeem speelt een Xvidbestand mogelijk niet af indien
het bestand werd samengesteld
van twee of meer Xvid-bestanden.
* Gemengde Modus CD: Met dit formaat
worden data op het eerste spoor en
audio (AUDIO CD-data) op het tweede
en daarop volgende sporen van een
sessie opgenomen.
9NL
Opmerkingen over CD-R/-RW en
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• In bepaalde gevallen kan een
CD-R/-RW en DVD-R/-RW/+R/
+RW niet op dit systeem
worden afgespeeld vanwege
de opnamekwaliteit of conditie
van de disc, of vanwege
de karakteristieken van de
opnameapparatuur en gebruikte
software. Zie voor meer informatie
de Gebruiksaanwijzing van de
opname-apparatuur.
•• Bepaalde weergavefuncties
kunnen mogelijk niet voor
sommige DVD+R’s/+RW’s worden
gebruikt, ook al zijn de discs goed
afgerond. U moet in dat geval
de normale weergavefunctie
gebruiken.
Opmerkingen over discs
•• Dit product is ontworpen om discs
af te spelen die aan de Compact
Disc (CD)-standaard voldoen.
•• DualDisc en bepaalde muziekdiscs
die zijn gecodeerd met
kopieerbeschermingstechnologie
voldoen niet aan de CD-standaard.
Deze discs zijn derhalve mogelijk
niet compatibel met dit systeem.
Opmerking over multisessiedisc
Dit systeem kan achtereenvolgende
sessies op een disc afspelen
wanneer deze met hetzelfde
formaat als de eerste sessie zijn
opgenomen. Het wordt echter
niet gegarandeerd dat weergave
mogelijk is.
10NL
Opmerking over DVD VIDEOen VIDEO CDweergavebedieningen
Bepaalde weergavebedieningen
voor een DVD VIDEO of VIDEO CD
worden mogelijk door de fabrikant
van de software beperkt. Bepaalde
weergavefuncties kunnen derhalve
dan niet worden gebruikt. Lees de
Gebruiksaanwijzing van de DVD
VIDEO of VIDEO CD.
Opmerkingen over afspeelbare
bestanden
•• Het starten van de weergave duurt
mogelijk langer wanneer:
—een
—
DATA CD/DATA DVD/USBapparaat is opgenomen met
een gecompliceerde structuur
en lagen.
—audiobestanden
—
of
videobestanden van een andere
map net zijn afgespeeld.
•• Het systeem kan een DATA CD/
DATA DVD of een USB-apparaat
met de volgende condities
afspelen:
—tot
— een maximale diepte van 8
mappen
—maximaal
—
300 mappen
—maximaal
—
999 bestanden in een
disc
—maximaal
—
2.000 bestanden in
een USB-apparaat
—maximaal
—
650 bestanden in een
map
Deze aantallen verschillen
mogelijk afhankelijk van de
bestanden en configuratie van
mappen.
•• Mappen zonder audiobestanden
of videobestanden worden
overgeslagen.
•• Bestanden die door een apparaat
•• Met bepaalde verbonden USB-
als bijvoorbeeld een computer
werden overgedragen, worden
mogelijk niet in de volgorde
waarin ze zijn verstuurd
afgespeeld.
•• De weergavevolgorde is mogelijk
anders afhankelijk van de
software die voor het maken
van de audiobestanden of
videobestanden werd gebruikt.
•• Compatibiliteit met alle
codering/schrijfsoftware van
de ondersteunde formaten,
opnameapparatuur en
opnamemedia kan niet worden
gegarandeerd.
•• Afhankelijk van het Xvid-bestand
is het beeld mogelijk niet helder of
slaat het geluid over.
apparaten is er mogelijk een
vertraging met het uitvoeren van
een bediening met dit systeem.
•• De weergavevolgorde voor het
systeem kan verschillen van de
volgorde van het aangesloten
USB-apparaat.
•• Controleer alvorens gebruik van
een USB-apparaat dat er geen
bestanden met virussen op het
USB-apparaat zijn.
Opmerkingen over de USBapparaat
•• De werking van het systeem
wordt niet met alle USB-apparaten
gegarandeerd.
•• Ook al zijn er diverse complexe
functies voor USB-apparaten,
is de afspeelbare inhoud
van USB-apparaten die met
het systeem zijn verbonden
uitsluitend weergave van muziek
en video. Zie voor details de
Gebruiksaanwijzing van het USBapparaat.
•• Na het plaatsen van een USBapparaat, leest het systeem alle
bestanden op het USB-apparaat
af. Indien er veel mappen of
bestanden op het USB-apparaat
staan, kan het lange tijd duren om
deze allemaal te lezen.
•• Sluit het systeem en het USBapparaat niet aan via een USBhub.
Websites voor
compatibele apparaten
Controleer de onderstaande website
voor de laatste informatie over
compatibele USB en BLUETOOTHapparaten.
Voor klanten in Latijns-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Voor klanten in Europa en
Rusland:
<http://www.sony.eu/support>
Voor klanten in andere landen/
regio’s:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Compatibele iPhone/iPodmodellen
De compatibele modellen van
iPhone/iPod zijn als volgt. Update
uw iPhone/iPod met de nieuwste
software, voordat u de iPhone/iPod
met het systeem gebruikt.
11NL
Gemaakt voor
•• iPhone X
•• iPhone 8
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone SE
•• iPhone 6s
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6e generatie)
•• iPod touch (5e generatie)
12NL
Handleiding over onderdelen en
bedieningselementen
U kunt de toetsen, behalve  (stroom), op de eenheid vergrendelen om te
voorkomen dat ze per ongeluk worden bediend (pagina 56).
Eenheid (voorkant)











FOOTBALL





* De  en MIC LEVEL +-toetsen hebben een voelstip. Gebruik de voelstip als herkenning
bij het bedienen van het systeem.
  (stroom)
Voor het inschakelen of standby
schakelen van het systeem.
 BLUETOOTH (pagina 42, 43)
BLUETOOTH-indicator (pagina
40)
PAIRING
Houd deze toets ingedrukt
om de BLUETOOTH-koppeling
in te schakelen tijdens de
BLUETOOTH-functie.
 Weergave
 Afstandsbedieningssensor
(pagina 18)
 FIESTA (pagina 47)
SOUND FIELD (pagina 47)
 Disclade
  (openen/sluiten)
Opent of sluit de disclade.

+/– (map selecteren)
Voor het selecteren van een map
op een datadisc of een USBapparaat.
13NL
/ (achterwaarts/
voorwaarts) (pagina 24)
TUNING+/– (pagina 39)
S1, S2, S3, S4 (pagina 48)
 MIC ECHO (pagina 53)
MIC LEVEL +/– (pagina 53)
 MIC-aansluiting
Gebruik om een microfoon aan
te sluiten.
(USB) (REC/PLAY)-poort
Gebruik om een USB-apparaat
aan te sluiten.
Deze poort kan zowel voor
afspelen als muziekoverdracht
worden gebruikt.
 MEGA BASS (pagina 47)
 SAMPLER (pagina 48)
DJ OFF (pagina 49)
 VOLUME/DJ CONTROL-knop
Stelt het volume in.*
Stelt het FLANGER en ISOLATOR
effect in of geeft het SAMPLER
geluidseffect doorlopend weer
(pagina 48).
* U kunt deze knop niet gebruiken
om het volume in te stellen
wanneer DJ-effect is geselecteerd.
 FLANGER (pagina 48)
ISOLATOR (pagina 48)
 W.PARTY CHAIN (Draadloze
Feestgroep) (pagina 51)
FOOTBALL (pagina 47)
14NL
VOCAL FADER (pagina 54)
VOICE CHANGER (pagina 54)
  (afspelen)
Voor het starten van de
weergave.
Houd  langer dan 2 seconden
ingedrukt om de ingebouwde
demonstratie te starten. Druk
op  om de demonstratie te
stoppen.
 (stoppen)
——Voor het stoppen van de
weergave.
Bij tweemaal indrukken kan
afspelen hervatten worden
geannuleerd.
——Stopt overdracht tijdens
muziekoverdracht.
——Voor het stoppen van de
ingebouwde demonstratie.
 FUNCTION
Voor het selecteren van een
functie.
PLAY MODE (pagina 27, 36)
Afstandsbediening
REPEAT (pagina 28)
 Cijfertoetsen (0 – 9)1)2)
——Selecteert een track,
hoofdstuk of bestand met
bijbehorend itemnummer.
——Voert cijfers of waarden in.
MEGA BASS (pagina 47)
REC TO USB
Muziek overbrengen naar
een USB-apparaat dat op de
(USB)-poort is aangesloten.
MEDIA MODE (pagina 24)
Selecteert de af te spelen
media op een datadisc of USBapparaat.
SUBTITLE (pagina 26)
AUDIO2) (pagina 26, 30)
ANGLE (pagina 26)
SCORE (pagina 54)
VOICE CHANGER (pagina 54)
  (stroom)
MIC LEVEL +/– (pagina 53)
Voor het inschakelen of standby
schakelen van het systeem.
VOCAL FADER (pagina 54)
 DISPLAY (pagina 18, 23, 31, 39,
41)
Met deze toets kunt u de
informatie op het display
veranderen.
SLEEP (pagina 55)
DISPLAY (pagina 30)
MIC ECHO (pagina 53)

+/– (map selecteren)
Voor het selecteren van een map
op een datadisc of een USBapparaat.
KEY CONTROL / (pagina 54)
Toont of verbergt de weergave
op het scherm.
FM MODE (pagina 39)
15NL
TUNING+/– (pagina 39)
 DVD TOP MENU
Voor het tonen van de DVD-titel
op het TV-scherm.
 (afspelen)2)
Voor het starten van de
weergave.
DVD/TUNER MENU (pagina
25, 26, 39)
RETURN (pagina 25)
/ (achterwaarts/
voorwaarts) (pagina 24)
CLEAR1) (pagina 26)
PRESET+/– (pagina 39)
OPTIONS
 (pauze)
Onderbreekt het afspelen.
Druk op  om het afspelen te
hervatten.
Voor het oproepen of sluiten van
het optiemenu.
SETUP1) (pagina 31)
 (stoppen)
/ / /
——Voor het stoppen van de
weergave.
Bij tweemaal indrukken kan
afspelen hervatten worden
geannuleerd.
——Stopt overdracht tijdens
muziekoverdracht.
——Voor het stoppen van de
ingebouwde demonstratie.
Voor het selecteren van de
menu-onderdelen.
(invoeren)
Voert in/bevestigt de
instellingen.
 FUNCTION
Voor het selecteren van een
functie.
SEARCH (pagina 24, 25)
SHIFT 1)
Houd ingedrukt voor gebruik
van de roze gedrukte toetsen.
SOUND FIELD +/– (pagina 47)
 (volume) +/– 2)
Stelt het volume in.
 / (snel achteruit/snel
vooruit) (pagina 25)
/ (langzaam terug/
langzaam vooruit) (pagina 25)
16NL
1)
2)
Deze knop is roze bedrukt. Houd, om
deze knop te gebruiken, SHIFT ()
ingedrukt en druk op deze knop.
De cijfertoets 5/AUDIO,  + en 
hebben een voelbare stip. Gebruik
de voelstip als herkenning bij het
bedienen van het systeem.
Aan de slag
Het systeem aansluiten
Eenheid (achterkant)
Aan de slag
 FM ANTENNA-aansluiting
Zoek, bij het plaatsen van de
antenne, een locatie en een
richting die voor een goede
ontvangst zorgt.
Houd de antenne uit de buurt
van de luidsprekerkabels, het
netsnoer en de USB-kabel om
ruis te voorkomen.
Verleng in horizontale richting
de FM-draadantenne
 HDMI OUT (TV) ARCaansluiting
Gebruik een HDMI-kabel (niet
bijgeleverd) voor het verbinden
met de HDMI-ingangsaansluiting
van een TV (pagina 20).
 SPEAKERS L/R-aansluitingen
Sluit de luidsprekerconnector
van de luidspreker op deze
aansluiting aan.
 AUDIO IN (TV) L/Raansluitingen
Gebruik een audiokabel (niet
bijgeleverd) op deze aan te
sluiten op de audio-uitgangen
van een televisie of een audio/
videoapparaat. Het geluid wordt
uitgestuurd via dit systeem.
17NL
Opmerking
•• Zorg ervoor dat u alleen de
Batterijen aanbrengen
bijgeleverde luidsprekers gebruikt.
•• Bij het aansluiten van de
luidsprekerkabels dient u de
connector recht in de aansluitingen
te steken.
Breng de twee bijgeleverde R03
(formaat AAA) batterijen aan
overeenkomstig de polariteit, zie
onderstaande afbeelding.
 Netsnoer
Verbind het netsnoer
(bijgeleverd) met het apparaat
en steek vervolgens de stekker in
een stopcontact.
Opmerking
•• Plaats geen oude batterijen bij
Netsnoer
(bijgeleverd)
Naar het stopcontact
Zodra het netsnoer wordt
aangesloten, start de
demonstratie (pagina 23)
automatisch. Als u op 
(stroom) drukt om het systeem
in te schakelen, wordt de
demonstratie beëindigd.
De demonstratie
deactiveren
Druk, om de demonstratie te
deactiveren terwijl het systeem
wordt uitgeschakeld, herhaaldelijk
op DISPLAY om de geen-weergavemodus (Energiebesparingsmodus)
te selecteren (pagina 23).
18NL
nieuwe batterijen en gebruik nooit
verschillende soorten batterijen door
elkaar.
•• Als u de afstandsbediening gedurende
langere tijd niet gebruikt, moet u de
batterijen verwijderen om schade
door batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
Het systeem met de
afstandsbediening bedienen
Richt de afstandsbediening naar de
afstandsbedieningssensor van het
apparaat.
De luidsprekers
plaatsen
Om een optimale prestatie van het
systeem te krijgen, raden wij aan
om de luidsprekers te plaatsen zoals
hieronder weergegeven.
0,3 m
Aan de slag
 Apparaat
 Luidspreker (links)
 Luidspreker (rechts)
 Televisie
0,3 m
19NL
De TV aansluiten
Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken
voordat u de kabels aansluit.
Video kijken
Sluit de HDMI-kabel (niet bijgeleverd) op het systeem aan.
High Speed HDMI-kabel met
ethernet (niet bijgeleverd)
HDMI IN (ARC)*
of
HDMI IN
* U kunt via het systeem naar TV-geluid luisteren als u het systeem op de HDMI IN
(ARC)-aansluiting van de TV aansluit. Het Audio-retourkanaal (ARC-functie) schakelt
de TV in om het geluid via het systeem met een HDMI-aansluiting af te spelen,
zonder een audioverbinding tot stand te brengen (aansluiting  hieronder). Zie
[AUDIO RETURN CHANNEL] (pagina 34) om de ARC-functie op dit systeem in te
stellen. Raadpleeg, om de compatibiliteit van de ARC-functie van uw TV te controleren,
de Gebruiksaanwijzing die zijn meegeleverd met uw TV.
20NL
Via het systeem naar TV-geluid luisteren
Kies één van de onderstaande aansluitingen (  of  ).
 Audiokabel (niet bijgeleverd)
AUDIO OUT
 High Speed HDMI-kabel met
ethernet (niet bijgeleverd)
Aan de slag
HDMI IN (ARC)
Druk, om naar TV-geluid te luisteren, herhaaldelijk op FUNCTION om "TV" te
selecteren.
Tip
•• U kunt ook van het geluid van externe apparatuur (DVD-spelers, enz.) via het systeem
genieten door de AUDIO IN (TV) L/R-aansluiting als aansluiting  hierboven aan te
sluiten. Voor meer informatie zie de Gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
•• Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is wanneer het op externe
apparatuur aangesloten is, probeer dan de audio-uitgangsinstellingen op de
aangesloten apparatuur aan te passen. Mogelijk verbetert hierdoor het audiouitgangsniveau. Voor meer informatie zie de Gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
Als "CODE 01" en "SGNL ERR" op het display van de eenheid
verschijnen
Als de audio-ingangssignalen naar het systeem verschillen van de
2-kanaals lineaire PCM-signalen, dan verschijnen de berichten "CODE 01"
en "SGNL ERR" (duiden aan dat de ingevoerde audiosignalen niet worden
ondersteund) op het display van de eenheid.
Selecteer in dat geval de juiste audio-uitgangsmodus op de TV om
2-kanaals lineaire PCM-audiosignalen uit te voeren. Zie voor meer
informatie de Gebruiksaanwijzing van de televisie.
21NL
Veranderen van het
kleursysteem
(Uitgezonderd modellen uit LatijnsAmerika, Europa en Rusland)
Stel het kleursysteem op PAL
of NTSC, afhankelijk van het
kleursysteem van uw TV.
Het kleursysteem verandert als
volgt wanneer u de onderstaande
procedure uitvoert:
NTSC  PAL
Gebruik de toetsen op het apparaat
om deze handeling uit te voeren.
1
Druk op  om het systeem in te
schakelen.
2 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "DVD/CD" te
selecteren.
3 Houd VOCAL FADER en SOUND
FIELD langer dan 3 seconden
ingedrukt.
"NTSC" of "PAL" wordt op het
display weergegeven.
De snelle installatie
uitvoeren
Alvorens het systeem in gebruik
te nemen, kunt u minimale
basisinstellingen aanbrengen in de
snelle installatie.
1
Schakel uw TV in en selecteer de
ingang in overeenstemming
met de aansluiting.
2 Druk op  om het systeem in te
schakelen.
22NL
3 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "DVD/CD" te
selecteren.
De begeleidende mededeling
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
verschijnt onder op het TV-scherm.
4 Druk op
zonder een disc te
laden.
[LANGUAGE SETUP] wordt
weergegeven op het
televisiescherm. De getoonde
onderdelen verschillen mogelijk
afhankelijk van het land of de regio.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Druk herhaaldelijk op
/ om
een taal te selecteren en druk
dan op .
[VIDEO-INSTELLING] wordt
weergegeven op het
televisiescherm.
6 Druk herhaaldelijk op
/ om
de instelling voor uw TV-type te
selecteren en druk dan op .
Het systeem staat voor weergave
gereed nadat [Snelle instelling is
klaar.] op het TV-scherm wordt
getoond.
De instellingen handmatig
wijzigen
Zie "Gebruik van het Setup-menu"
(pagina 31).
De snelle installatie beëindigen
Houd SHIFT ingedrukt en druk op
SETUP.
Opmerking
De begeleidende mededeling
verschijnt wanneer u het systeem
voor het eerst inschakelt of na het
uitvoeren van [HERSTELLEN] (zie
“De setupmenu-instellingen naar de
standaardinstellingen terugzetten” op
pagina 67).
Druk herhaaldelijk op DISPLAY
terwijl het systeem is
uitgeschakeld.
Telkens wanneer u op de knop
drukt, verandert de displaymodus
als volgt.
Demonstratie
De berichten over de
hoofdkenmerken van dit systeem
scrollen over het display.
Geen display (stroomspaarstand)
Het display wordt uitgeschakeld om
stroom te sparen.
Alvorens u het USBapparaat gebruikt
Zie "Websites voor compatibele
apparaten" (pagina 11) voor
compatibele USB-apparaten.
(U kunt uw iPhone/iPod alleen
gebruiken met dit systeem via de
BLUETOOTH-verbinding.)
Basisweergave
1
Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "DVD/CD" of
"USB" te selecteren.
Afspelen disc/USB
De displaymodus
wijzigen
Afspelen disc/USB
2 Maak de afspeelbron gereed.
Voor de DVD/CD-functie:
Druk op  op het apparaat om de
disclade te openen en plaats een
disc met het label omhoog gericht.
Als u een disc van 8 cm afspeelt,
zoals een CD-single, dient u deze
in de binnen cirkel van de lade te
plaatsen.
Druk nogmaals op  op het
apparaat om de disclade te sluiten.
Druk niet krachtig tegen de disclade
om deze te sluiten, omdat dit een
defect kan veroorzaken.
23NL
USB-functie:
Verbind een USB-apparaat met de
(USB)-poort.
Vanaf een bepaald bestand
afspelen
1
Druk herhaaldelijk op MEDIA
MODE om de optie [MUZIEK] of
[VIDEO] te selecteren.
2
Druk op SEARCH om de maplijst
te tonen.
4 Druk op  om het afspelen te
3
Druk herhaaldelijk op / om de
gewenste map te selecteren.
Overige functies
4
Druk op
tonen.
5
Druk herhaaldelijk op / om
het gewenste bestand te
selecteren en druk dan op .
Opmerking
U kunt een USB-adapter (niet
bijgeleverd) gebruiken om het USBapparaat op het apparaat aan te
sluiten, als het USB-apparaat niet in de
(USB)-poort gestoken kan worden.
3 (Alleen
)
Druk herhaaldelijk op MEDIA
MODE om het door u gewenste
mediatype ([MUZIEK]/[VIDEO])
te selecteren.
starten.
Functie
Handeling
Afspelen
stoppen
Druk op .
Afspelen
onderbreken
Druk op .
Voortzetten
van de
weergave of
terugkeren
naar normale
weergave
Druk op .
Annuleren van Druk tweemaal op .
het punt voor
het voortzetten
Selecteer een
track, bestand,
hoofdstuk of
fragment
24NL
Druk op  of 
tijdens weergave.
Of houd SHIFT
ingedrukt en druk op
de cijfertoetsen en
druk dan op .
(De bediening is
mogelijk verboden
door de disc of het
USB-apparaat.)
om de bestandlijst te
Overige bedieningen
voor weergave
Afhankelijk van het soort disc of
bestand werken bepaalde functies
mogelijk niet.
Functie
Handeling
2
Lezen van het Druk op DVD/TUNER
DVD-menu
MENU.
Lezen van de
maplijst of
bestandlijst
Druk op SEARCH.
Druk nogmaals op
SEARCH om de
maplijst of bestandlijst
te verwijderen.
Snel een punt
opzoeken met
snel
voorwaarts of
snel
achterwaarts
(Lock Search)
Druk op  of 
tijdens weergave.
Door iedere druk op
 of verandert
de weergavesnelheid.
Beeld-voorbeeld
weergave
(Slow-motion
weergave)
Druk op  en druk dan
op
of .
Door iedere druk op
of  verandert de
weergavesnelheid.
Opzoeken van een bepaald
track
Opzoeken van een bepaalde
titel/hoofdstuk/fragment/
track/index
1
Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op SEARCH om de
zoekfunctie te selecteren.
2 Houd SHIFT ingedrukt en druk
op de cijfertoetsen om het
nummer van een titel,
hoofdstuk, fragment, track of
index in te voeren en druk dan
op .
Afspelen disc/USB
Druk op RETURN.
Terugkeren
naar de
maplijst
wanneer de
bestandlijst
wordt getoond
Druk herhaaldelijk op / om
het gewenste track te selecteren
en druk dan op .
Afspelen start.
Opmerking
•• Voor VIDEO CD met PBC-weergave,
drukt u op SEARCH om een fragment op
te zoeken.
•• Voor VIDEO CD zonder PBC-weergave,
drukt u op SEARCH om een track en
index op te zoeken.
Met behulp van de tijdcode naar
een specifiek punt zoeken
Houd SHIFT ingedrukt en druk op
de cijfertoetsen om het af te
spelen track te selecteren en druk
dan op .
Zoeken met gebruik van de
SEARCH-knop
1
Druk op SEARCH om de maplijst
te tonen.
1
Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op SEARCH om de
tijdzoekfunctie te selecteren.
2
Houd SHIFT ingedrukt en druk op
de cijfertoetsen om de tijdcode in
te voeren en druk dan op .
25NL
Bijvoorbeeld: Voor het opzoeken
van een fragment van 2 uur,
10 minuten en 20 seconden, houdt u
SHIFT ingedrukt en drukt u op 2, 1, 0,
2, 0 ([2:10:20]).
Als u een fout maakt, houd dan
SHIFT ingedrukt en druk op CLEAR
om het nummer te annuleren.
Zoeken met gebruik van het
DVD-menu
1
2
Druk op DVD/TUNER MENU.
Druk op / / / of houd SHIFT
ingedrukt en druk op de
cijfertoetsen om een af te spelen
titel of onderdeel te selecteren
en druk dan op .
De hoeken van de camera
veranderen
Druk herhaaldelijk op ANGLE
tijdens het afspelen om de door u
gewenste camerahoek te
selecteren.
Veranderen van de taal/geluid
Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op AUDIO om een
gewenste audioformaat of functie
te selecteren.
DVD VIDEO
U kunt audioformaat of taal
selecteren wanneer de bron
meerdere audioformaten of
meertalige audio bevat.
Taalcodes worden met 4 cijfers
getoond. Zie "Taalcodelijst" (pagina
74) voor de taal van de taalcode.
Indien dezelfde taal twee keer of
vaker wordt getoond, is de DVD
VIDEO met meerdere audioformaten
opgenomen.
VIDEO CD/AUDIO CD/
audiobestand
U kunt de geluidsuitvoer
veranderen.
•• [STEREO]: Stereo-geluid.
•• [1/L]/[2/R]: Mono-geluid van het
linker- of rechterkanaal.
SUPER VIDEO CD
De ondertitelingsinstelling
selecteren
Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op SUBTITLE om de
taal voor de ondertitels te
selecteren of de ondertitels uit te
schakelen.
26NL
•• [1:STEREO]: Stereogeluid van
audiotrack 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Mono-geluid van
het linker- of rechterkanaal van
audiotrack 1.
•• [2:STEREO]: Stereogeluid van
audiotrack 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Mono-geluid van
het linker- of rechterkanaal van
audiotrack 2.
Weergave van een VIDEO CD
met PBC-functie
U kunt het PBC (Playback Control)menu gebruiken om van de
interactieve mogelijkheden van
VIDEO CD (VIDEO CD Versie 2.0 en
Super VCD) te genieten.
Druk op  om een VIDEO CD
met PBC-functies af te spelen.
Het PBC-menu verschijnt op het
TV-scherm.
2 Houd SHIFT ingedrukt en druk
op de cijfertoetsen om het
nummer van het af te spelen
onderdeel selecteren en druk
dan op .
3 Volg de aanwijzingen op het
menu voor de weergave.
Opmerking
PBC-weergave wordt geannuleerd
wanneer Herhaaldelijk afspelen wordt
geactiveerd.
Annuleren van PBC-weergave
1
Druk op  of  of houd
SHIFT ingedrukt en druk dan op
de cijfertoetsen om een track te
selecteren wanneer de weergave
is gestopt.
2
Druk op  of
.
De weergave start vanaf het
geselecteerde track.
Terugkeren naar PBC-weergave
Druk tweemaal op  en dan op .
Dit systeem kan de punten voor het
voortzetten van de weergave voor
maximaal 6 discs vastleggen en de
weergave vanaf het betreffende
punt voortzetten wanneer u
dezelfde disc weer plaatst. Wanneer
u een punt voor het voortzetten
van de weergave van de 7de disc
vastlegt, wordt het punt van de
eerste disc gewist.
Voor het activeren van deze functie
stelt u [MULTI-DISC RESUME] in
[SYSTEEMINSTELLING] op [AAN]
(pagina 34).
Opmerking
Afspelen disc/USB
1
Multi-disc voortzetten van de
weergave
Druk voor het starten van de weergave
vanaf het begin van de disc tweemaal op
 en druk dan op .
Afspeelmodus
gebruiken
Op volgorde afspelen
(Normaal afspelen)
Druk wanneer de weergave is
gestopt herhaaldelijk op PLAY
MODE.
 Een disc afspelen
•• [DISC]: afspelen van een disc.
•• [MAP]*: speelt alle afspeelbare
bestanden in de opgegeven map
op de disc af.
27NL
* Kan niet worden geselecteerd voor
AUDIO CD.
 Een USB-apparaat afspelen
•• [ÉÉN USB-APPARAAT]: speelt het
USB-apparaat af.
•• [MAP]: speelt alle afspeelbare
bestanden in de opgegeven map
op het USB-apparaat af.
Opmerking
•• "FLDR" en "SHUF" gaan uit op
het display wanneer Normaal
afspelen is ingesteld op [DISC] of
[ÉÉN USB-APPARAAT].
•• "FLDR" licht op het display op wanneer
Normaal afspelen op [MAP] is gesteld.
In willekeurige volgorde
afspelen (Afspelen in
willekeurige volgorde)
Druk wanneer de weergave is
gestopt herhaaldelijk op PLAY
MODE.
 Een disc afspelen
•• [DISC (SHUFFLE)]: alle
audiobestanden op de disc
herschikken.
•• [MAP (SHUFFLE)]*: alle
audiobestanden in de opgegeven
map op de disc herschikken.
* Kan niet worden geselecteerd voor
AUDIO CD.
 Een USB-apparaat afspelen
•• [ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)]:
alle audiobestanden op het USBapparaat herschikken.
•• [MAP (SHUFFLE)]: alle
audiobestanden in de opgegeven
map op het USB-apparaat
herschikken.
28NL
Opmerking
•• "SHUF" licht op het display
op wanneer Willekeurige
weergave op [DISC (SHUFFLE)] of
[ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)] is
gesteld.
•• "FLDR" en "SHUF" licht op het display
op wanneer Willekeurige weergave op
[MAP (SHUFFLE)] is gesteld.
•• Afspelen in willekeurige volgorde is niet
mogelijk met videobestanden.
•• Afspelen in willekeurige volgorde wordt
geannuleerd wanneer u:
—— de disclade opent.
—— gesynchroniseerde overdracht
uitvoert.
—— mediamodus verandert.
•• Afspelen in willekeurige volgorde wordt
mogelijk geannuleerd wanneer u een
map of track voor weergave selecteert.
Herhaaldelijk afspelen
(Herhaaldelijk afspelen)
Druk herhaaldelijk op REPEAT.
Afhankelijk van het soort disc of
bestand zijn bepaalde instellingen
mogelijk niet beschikbaar.
•• [UIT]: geen herhaalde weergave.
•• [ALLES]: herhalen van alle tracks of
bestanden met de geselecteerde
weergavefunctie.
•• [DISC]: herhalen van alle contents
(alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).
•• [TITEL]: herhalen van de huidige
titel (alleen DVD VIDEO).
•• [HOOFDSTUK]: herhalen van het
huidige hoofdstuk (alleen DVD
VIDEO).
•• [MUZIEKSTUK]: herhalen van het
huidige track.
•• [BESTAND]: herhalen van het
huidige videobestand.
Herhaaldelijk afspelen
annuleren
Druk herhaaldelijk op REPEAT om
[UIT] te selecteren.
Opmerking
•• "
Beperken van de
weergave van een disc
(Kinderslot)
U kunt de weergave van DVDVIDEO’s in overeenstemming met
vooraf bepaalde niveau’s beperken.
Bepaalde fragmenten worden
overgeslagen of door andere
fragmenten vervangen.
1
Houd SHIFT ingedrukt en druk
op SETUP zodra het afspelen is
gestopt.
/ om
[SYSTEEMINSTELLING] te
selecteren en druk dan op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
[KINDERBEVEILIGING] te
selecteren en druk dan op .
4 Houd SHIFT ingedrukt en druk
op de cijfertoetsen om uw
4-cijferige wachtwoord in te
voeren of opnieuw in te voeren,
druk vervolgens op .
5 Druk herhaaldelijk op
/ om
[STANDAARD] te selecteren en
druk dan op .
6 Druk herhaaldelijk op
/ om
een regio voor het niveau voor
de beperking te selecteren en
druk dan op .
Afspelen disc/USB
" licht op het display op wanneer
Herhaaldelijk weergave op [ALLES] of
[DISC] is gesteld.
•• "
" licht op het display op wanneer
Herhaaldelijk afspelen op [TITEL],
[HOOFDSTUK], [MUZIEKSTUK] of
[BESTAND] is gesteld.
•• Herhaaldelijk afspelen met VIDEO CD
tijdens PBC-weergave is niet mogelijk.
•• Afhankelijk van de DVD VIDEO is
Herhaaldelijk afspelen niet mogelijk.
•• Herhaaldelijk afspelen wordt
geannuleerd wanneer u:
—— schakel het systeem uit (alleen DVD
VIDEO en VIDEO CD).
—— de disclade opent.
—— verander de functie (alleen DVD
VIDEO en VIDEO CD).
—— gesynchroniseerde overdracht
uitvoert.
—— mediamodus verandert.
2 Druk herhaaldelijk op
De regio is nu geselecteerd.
Wanneer u [ANDERE] selecteert,
voer dan de regiocode voor het
door u gewenste gebied in
overeenstemming met de
"Lijst voor gebieden met
kinderslotcodes" (pagina 75)
door SHIFT ingedrukt te houden en
op de cijfertoetsen te drukken.
7 Druk herhaaldelijk op
/ om
[NIVEAU] te selecteren en druk
dan op .
8 Druk herhaaldelijk op
/ om
het gewenste niveau te
selecteren en druk dan op .
De beperking is strikter met een
lager niveau.
De ouderlijk toezichtfunctie
uitschakelen
Stel [NIVEAU] op [UIT] in stap 8.
29NL
Afspelen van disc waarvoor
ouderlijk toezicht is ingesteld
1
Plaats de disc en druk op .
Het display voor het invoeren van
het wachtwoord verschijnt op het
TV-scherm.
2
Houd SHIFT ingedrukt en druk op
de cijfertoetsen om uw
4-cijferige wachtwoord in te
voeren of opnieuw in te voeren,
druk vervolgens op .
Het systeem start de weergave.
 Weergave-informatie
Speelduur en resterende
speelduur
 Bitsnelheid
 Mediatype
Indien u het wachtwoord bent
vergeten
 Weergavestatus
Verwijder de disc en herhaal
stappen 1 tot 3 van "Beperken
van de weergave van een disc
(Kinderslot)" (pagina 29). Houd
SHIFT ingedrukt en druk op de
cijfertoetsen om het wachtwoord
"199703" in te voeren, druk
vervolgens op .
Volg de aanwijzingen op het
scherm en voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in. Plaats de disc weer
en druk op .
U moet uw nieuwe wachtwoord
nogmaals invoeren.
 Album1)/mapnaam2)/
hoofdstuk/indexnummer
 Titel1)/track/bestandsnaam2)
 Artiestennaam1)2)
Verschijnt bij weergave van een
audiobestand.
1)
2)
Indien een audiobestand een ID3-tag
heeft, toont het systeem de naam van
een album/titel/artiest met gebruik
van de ID3-taginformatie. Het systeem
ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.
Als de naam tekens bevat die niet
kunnen worden weergegeven, dan
zullen deze tekens als "_" worden
weergegeven.
Opmerking
Lezen van informatie
van een disc en USBapparaat
Informatie op het TV-scherm
Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op DISPLAY.
30NL
•• Afhankelijk van de spelende bron
—— wordt bepaalde informatie mogelijk
niet getoond.
—— worden bepaalde tekens niet
getoond.
•• Afhankelijk van de weergavefunctie
is de informatie die wordt getoond
verschillend.
De informatie van het
audioformaat in DVD VIDEO’s en
videobestanden weergeven
Druk tijdens het afspelen op AUDIO.
Informatie op het display
Opmerking
•• De naam van de disc of track wordt
afhankelijk van de tekens mogelijk niet
getoond.
•• De weergavetijd van audiobestanden
en videobestanden wordt mogelijk niet
juist getoond.
•• De verstreken speeltijd voor een
audiobestand dat gecodeerd is met een
VBR (variabele bitsnelheid), wordt niet
correct weergegeven.
Gebruik van het Setupmenu
U kunt diverse instellingen voor het
beeld en geluid maken.
De getoonde onderdelen verschillen
afhankelijk van het land of de regio.
Opmerking
De op de disc opgeslagen weergaveinstellingen hebben voorrang over
de instellingen van het Setup-menu.
Bepaalde instellingen van het Setupmenu worden derhalve soms niet
uitgevoerd.
Houd SHIFT ingedrukt en druk
op SETUP wanneer het afspelen
in DVD/CD- of USB-functie is
gestopt.
Het Setup-menu verschijnt op het
TV-scherm.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
[TAALKEUZE],
[VIDEO-INSTELLING],
[AUDIO INSTELLING],
[SYSTEEMINSTELLING] of
[HDMI-INSTELLING] te
selecteren, en druk dan op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
het gewenste onderdeel te
selecteren en druk dan op .
4 Druk herhaaldelijk op
/ om
de gewenste instelling te
selecteren en druk dan op .
Afspelen disc/USB
Druk herhaaldelijk op DISPLAY als
het systeem is ingeschakeld.
U kunt de informatie als volgt
weergeven:
—weergavetijd/resterende
—
tijd van
track, titel, hoofdstuk
—scènenummer
—
—bestandsnaam,
—
mapnaam
—informatie
—
over de titel, artiest en
album
1
De instelling wordt gemaakt en het
instellen is voltooid.
Het menu sluiten
Houd SHIFT ingedrukt en druk op
SETUP.
I nstellen van de taal
– [TAALKEUZE]
[SCHERMDISPL.]
Stelt de taal van de weergave op het
scherm in.
[MENU]
Stelt de taal voor het DVD-menu in.
[GELUID]
Verander de taal voor het geluid.
Met [ORIGINEEL] geselecteerd,
wordt de taal die als voorkeur op de
disc is vastgelegd gebruikt.
31NL
[ONDERTITELING]
Verander de taal voor de ondertitels
die zijn opgenomen in de DVD
VIDEO.
Met [ALS GELUID] geselecteerd,
verandert de taal in
overeenstemming met de taal die u
voor het geluid heeft gekozen.
[4:3 PAN&SCAN]: Selecteert dit
wanneer u een 4:3 TV-scherm
aansluit dat niet over een
breedbeeldfunctie beschikt. Met
deze instelling wordt het beeld met
de gehele hoogte maar afgesneden
zijkanten op het hele scherm
getoond.
Opmerking
Indien u [ANDERE] in [MENU], [GELUID]
en [ONDERTITELING] selecteert, moet u
een taalcode uit "Taalcodelijst" (pagina
74) met de cijfertoetsen invoeren.
I nstellen van het TVscherm – [VIDEOINSTELLING]
[TV TYPE]
[16:9]: Selecteer dit indien
u een breedbeeld-TV of TV
met breedbeeldfunctie heeft
aangesloten.
[4:3 LETTER BOX]: Selecteert
dit wanneer u een 4:3 TVscherm aansluit dat niet over
een breedbeeldfunctie beschikt.
Met deze instelling wordt een
breedbeeld met zwarte balken aan
de boven- en onderkant getoond.
32NL
[4:3 VERHOUDING]
[VOLLEDIG]: Selecteer dit indien
u een TV met breedbeeldfunctie
heeft aangesloten. Toont een
4:3 schermbeeld met een
beeldverhouding van 16:9, ook al is
het een breedbeeld-TV.
[NORMAAL]: Verandert de
beeldgrootte om de schermgrootte
aan de beeldverhouding van het
originele beeld aan te passen. Deze
instelling toont zwarte banden aan
de linker- en rechterkant als u een
4:3 schermbeeld weergeeft.
[KLEURSYSTEEM(VIDEO CD)]
(Uitgezonderd modellen uit LatijnsAmerika, Europa en Rusland)
Stelt het kleursysteem (PAL of NTSC)
in.
[AUTO]: Het videosignaal
wordt in overeenstemming met
het kleursysteem van de disc
uitgestuurd. Selecteer dit indien uw
TV het DUAL-systeem gebruikt.
[PAL]: Verandert het videosignaal
van een NTSC-disc en voert het uit in
PAL-systeem.
[NTSC]: Verandert het videosignaal
van een PAL-disc en voert het uit in
NTSC-systeem.
Voor meer informatie, zie
"Veranderen van het kleursysteem"
(pagina 22).
[PAUZESTAND]
I nstellen van de audioopties – [AUDIO
INSTELLING]
[AUDIO DRC]
(Compressie dynamisch bereik)
Handig voor het bekijken van films’s
nachts met een laag volume.
[UIT]: Uit.
[STANDAARD]: Het dynamische
bereik is gecomprimeerd zoals
bedoeld door de opnametechnicus.
[MUZIEKSTUKKEUZE]
Het geluidsspoor dat het hoogste
aantal kanalen bevat krijgt voorrang
bij weergave van een DVD VIDEO
waarop meerdere audioformaten
(PCM, MPEG audio of Dolby Digital)
zijn opgenomen.
[A/V SYNC]
(Alleen videobestanden)
[UIT]: Past zich niet aan.
[AAN]: Past de vertraging tussen
beeld en geluid aan wanneer het
geluid niet synchroniseert met het
weergegeven beeld.
[DOWN MIX]
Selecteren van het audiouitgangssignaal voor weergave van
multi-kanaal audio.
[NORMAAL]: Weergave van multikanaal audio met een 2-kanaal
stereosignaal.
[DOLBY SURROUND]: Weergave
van multi-kanaal audio met een
2-kanaal surroundsignaal.
Afspelen disc/USB
[AUTO]: Het beeld, met inbegrip
van onderwerpen die dynamisch
bewegen, wordt zonder trillingen
uitgestuurd. Selecteer normaliter
deze instelling.
[BEELD]: Het beeld, met inbegrip
van onderwerpen die niet
dynamisch bewegen, wordt met een
hoge resolutie uitgestuurd.
[UIT]: Geen prioriteit gegeven.
[AUTO]: Prioriteit gegeven.
I nstellen van het systeem
– [SYSTEEMINSTELLING]
[SCHERMBEVEILIGING]
De screensaver helpt voorkomen
dat uw schermtoestel beschadigd
raakt (spookbeelden). Druk op
 +/– om de screensaver af te
sluiten.
[AAN]: Het screensaverbeeld
verschijnt als u het systeem
gedurende ongeveer 15 minuten
niet gebruikt.
[UIT]: Uitschakelen van de functie.
Het screensaverbeeld verschijnt
niet.
[ACHTERGROND]
Selecteren van de achtergrondkleur
of het beeld dat op het TV-scherm
wordt getoond.
33NL
[HOESBEELD]: De hoesafbeelding
(stilbeeld) van de disc wordt als
achtergrond gebruikt.
[GRAFISCH]: Een in het systeem
vastgelegd beeld wordt als
achtergrond gebruikt.
[BLAUW]: De achtergrondkleur is
blauw.
[ZWART]: De achtergrondkleur is
zwart.
[KINDERBEVEILIGING]
Instellen van weergavebeperkingen.
Voor meer informatie, zie "Beperken
van de weergave van een disc
(Kinderslot)" (pagina 29).
[MULTI-DISC RESUME]
1)
2)
Alleen voor modellen uit LatijnsAmerika.
Voor overige modellen.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Weergave van YCBCRvideosignalen.
[RGB]: Weergave van RGBvideosignalen.
[AAN]: In het geheugen vastleggen
van het punt voor het voortzetten
van de weergave voor maximaal
6 discs.
[UIT]: Het afspelen start alleen bij
het te hervatten afspeelpunt voor de
huidige disc in het systeem.
[GELUID(HDMI)]
[HERSTELLEN]
[CONTROLE VOOR HDMI]
Zet de setupmenu-instellingen
terug naar de standaardinstellingen.
Voor meer informatie, zie "De
setupmenu-instellingen naar de
standaardinstellingen terugzetten"
(pagina 67).
I nstellen van de HDMIopties – [HDMIINSTELLING]
[HDMI-RESOLUTIE]
Selecteert de TV-uitgangsresolutie
wanneer de TV is aangesloten via
een HDMI-kabel.
34NL
[AUTO(1920×1080p)]:
Voert videosignalen uit in
overeenstemming met de resolutie
van de TV.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]1)/[720×480/576p]2):
Voert videosignalen uit in
overeenstemming met de
geselecteerde resolutie-instelling.
[AUTO]: Voert audiosignalen in
origineel formaat uit via HDMI OUT
(TV) ARC-aansluiting.
[PCM]: 2-kanaals lineaire PCMsignalen uitgevoerd via HDMI OUT
(ARC)-aansluiting.
[AAN]: De functie Controle voor
HDMI is ingeschakeld. U kunt het
systeem en de tv tussen onderling
verbonden met een HDMI-kabel.
[UIT]: Uit.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Stel deze functie in wanneer
het systeem is aangesloten op
een HDMI IN-aansluiting van
de TV die compatibel is met
het Audio-retourkanaal. Deze
functie is beschikbaar wanneer u
[CONTROLE VOOR HDMI] op [AAN]
stelt.
[AAN]: Via de luidsprekers van
het systeem kunt u naar TV-geluid
luisteren.
[UIT]: Uit.
[STAND-BY GEKOPPELD AAN TV]
USB-overdracht
Alvorens u het USBapparaat gebruikt
Zie "Websites voor compatibele
apparaten" (pagina 11) voor
compatibele USB-apparaten.
(U kunt uw iPhone/iPod alleen
gebruiken met dit systeem via de
BLUETOOTH-verbinding.)
Overdragen van muziek
U kunt muziek van een disc (alleen
AUDIO CD of MP3 disc) naar een
USB-apparaat overbrengen dat is
aangesloten op de
(USB)-poort.
USB-overdracht
Deze functie is beschikbaar wanneer
u [CONTROLE VOOR HDMI] op [AAN]
stelt.
[AUTO]: Wanneer u de TV
uitschakelt, schakelt het systeem
automatisch uit in de volgende
omstandigheden:
—tijdens
—
het afspelen van video in
DVD/CD- of USB-functie
—wanneer
—
het afspelen van audio
wordt gestopt in DVD/CD- of USBfunctie
—wanneer
—
de TV-functie is
geselecteerd
[AAN]: Het systeem wordt,
ongeacht de functie, automatisch
uitgeschakeld wanneer u de
televisie uitschakelt.
[UIT]: Het systeem wordt niet
uitgeschakeld wanneer u de
televisie uitschakelt.
Het audioformaat of de bestanden
overgebracht door dit systeem is
MP3.
Opmerking
•• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens
de overdracht of wishandelingen. Als
u het apparaat toch verwijdert kan de
data op het USB-apparaat of het USBapparaat zelf beschadigen.
•• MP3-bestanden worden met dezelfde
bitsnelheid overgedragen als de
originele bestanden.
•• Voor het versturen van de AUDIO
CD, kunt u de bitwaarde alvorens te
versturen selecteren.
•• De USB-overdracht en het wissen
kunnen niet worden uitgevoerd
wanneer de disclade is geopend.
Opmerking over de auteursrechtelijk
beschermende content
De overgedragen muziek is beperkt
tot alleen privégebruik. Gebruik van
de muziek buiten deze grens, vereist
toestemming van de auteursrechtelijke
eigenaren.
35NL
Selecteren van de bitwaarde
U kunt een hogere bitsnelheid
selecteren om de kwaliteit van
de muziek bij de overdracht te
verbeteren.
1
2
Druk op OPTIONS.
3
Druk herhaaldelijk op / om de
gewenste bitwaarde te
selecteren en druk dan op .
Druk herhaaldelijk op / om
"BIT RATE" te selecteren en druk
dan op .
•• "128 KBPS": gecodeerde
MP3-bestanden hebben een
kleiner bestandsformaat en een
lagere audiokwaliteit.
•• "256 KBPS": gecodeerde
MP3-bestanden hebben een
groter bestandsformaat, maar
een hogere audiokwaliteit.
Druk op OPTIONS om het optiemenu
te sluiten.
Muziek overbrengen vanaf een
disc
U kunt als volgt muziek overdragen
naar een USB-apparaat dat met de
(USB)-poort is verbonden:
•• Gesynchroniseerde overdracht:
Verplaats alle tracks of MP3bestanden van een disc naar USB.
•• REC1-overdracht: Overdragen van
een enkel track of MP3-bestand
tijdens weergave.
1
36NL
Sluit een overdraagbaar
USB-apparaat aan op de
(USB)-poort op de eenheid.
Opmerking
U kunt een USB-adapter (niet
bijgeleverd) gebruiken om het USBapparaat op het apparaat aan te
sluiten, als het USB-apparaat niet in de
(USB)-poort gestoken kan worden.
2 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "DVD/CD" te
selecteren en laad dan een disc.
3 Maak de geluidsbron gereed.
Gesynchroniseerde overdracht:
Indien het systeem de weergave
automatisch start, moet u tweemaal
op  drukken om de weergave te
stoppen.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE,
als het afspelen is gestopt, om de
gewenste afspeelmodus te
selecteren.
Opmerking
Als u start met overdracht in
Willekeurig afspelen of Herhaaldelijk
afspelen, dan verandert de
geselecteerde afspeelmodus
automatisch in Normaal afspelen.
REC1-overdracht:
Selecteer de track of het MP3bestand dat u wilt overdragen en
start het afspelen.
4 Druk op REC TO USB.
"PUSH ENTER" wordt op het display
weergegeven.
5 Druk op
.
De overdracht start, vervolgens
verschijnt "DO NOT REMOVE" op het
display. Verwijder het USB-apparaat
pas nadat de overdracht is voltooid.
Wanneer de overdracht is voltooid,
gaat het systeem als volgt te werk:
Gesynchroniseerde overdracht:
De disc stopt automatisch.
REC1-overdracht:
De disc gaat door om de volgende
track of bestand af te spelen.
De overdracht stoppen
Druk op .
Opmerkingen over de overdracht
•• U kan geen MP3-bestanden op een UDF
Maximale aantal MP3bestanden dat kan worden
gemaakt
•• 298 mappen
•• 650 bestanden in een map
•• 650 bestanden in map REC1-CD of
REC1-MP3
Deze aantallen verschillen mogelijk
afhankelijk van de bestanden en
configuratie van mappen.
Bij de overdracht op een USBapparaat, wordt een "MUSIC"-map
rechtstreeks onder de "ROOT"
aangemaakt. In deze "MUSIC"-map
worden mappen en bestanden
aangemaakt overeenkomstig de
overdrachtsmethode en bron:
USB-overdracht
(Universal Disk Format) geformatteerde
disc overbrengen naar het USBapparaat.
•• Tijdens de overdracht wordt er geen
geluid uitgestuurd.
•• Informatie CD-TEXT wordt niet
overgebracht naar de gemaakte MP3bestanden.
•• De overdracht stopt automatisch als:
—— het USB-apparaat geen geheugen
meer heeft tijdens de overdracht.
—— het aantal audiobestanden en
mappen op het USB-apparaat
bereikt de grens dat het systeem kan
herkennen.
•• Als u een map of bestand probeert
over te brengen die al onder dezelfde
naam aanwezig is op het USB-apparaat,
wordt er een volgnummer aan de naam
toegevoegd zonder de originele map of
bestand te overschrijven.
•• Tijdens de overdracht kunt u de
volgende handelingen niet uitvoeren:
—— De disc uitwerpen.
—— Een track of bestand selecteren.
—— Het afspelen onderbreken of een
punt op de track of het bestand
zoeken.
—— Verander de functie.
•• Als u muziek naar een WALKMAN®
overbrengt met de optie "Media
Manager for WALKMAN", zorg er dan
voor dat dit in MP3-formaat plaatsvindt.
•• Bij het aansluiten van een WALKMAN®
op het systeem, dient u ervoor te zorgen
dat het aansluiten pas plaatsvindt
nadat het display "Creating Library" of
"Creating Database" op de WALKMAN®
verdwenen is.
Regels voor het maken van een
map en bestand
Gesynchroniseerde overdracht
 Wanneer alle tracks van een
AUDIO CD worden overgezet
Naam map: "CDDA0001"*
Bestandsnaam: "TRACK001"*
 Wanneer MP3-bestanden van
een disc worden overgezet
Naam map: Hetzelfde als de bron
Bestandsnaam: Hetzelfde als de
bron
REC1-overdracht
 Wanneer een track van een
AUDIO CD wordt overgezet
Naam map: "REC1-CD"
Bestandsnaam: "TRACK001"*
 Wanneer MP3-bestand van een
disc wordt overgezet
Naam map: "REC1-MP3"
Bestandsnaam: Hetzelfde als de
bron
37NL
* Daarna worden opeenvolgend map- en
bestandsnummers toegewezen.
Audiobestanden of mappen
van het USB-apparaat
verwijderen
1
.
"COMPLETE" wordt op het display
weergegeven.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te sluiten.
Opmerking
•• U kunt alleen het ondersteunde
Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "USB" te
selecteren.
2 Druk herhaaldelijk op MEDIA
MODE om de optie [MUZIEK] te
selecteren.
3 Druk wanneer de weergave is
gestopt op OPTIONS.
4 Druk herhaaldelijk op
/ om
"ERASE" te selecteren en druk
dan op .
De maplijst wordt op het TV-scherm
weergegeven.
5 Druk herhaaldelijk op
/ om
een map te selecteren en druk
dan op .
De bestandlijst wordt op het
TV-scherm weergegeven.
6 Druk herhaaldelijk op
/ om
het te wissen audiobestand te
selecteren en druk dan op .
Als u alle audiobestanden in de
map wilt wissen, selecteer dan
[ALLE MUZIEKSTUKKEN] in de lijst.
"FOLDER ERASE" of "TRACK ERASE"
en "PUSH ENTER" verschijnen op het
display.
Druk op  om wissen van
bewerkingen te annuleren.
38NL
7 Druk op
audiobestand, MP4-bestandsformaat
en 3GP-bestandsformaat wissen.
•• U kunt geen audiobestanden of
mappen wissen wanneer Willekeurig
afspelen is geselecteerd. Kies Normaal
afspelen alvorens te wissen.
•• Wissen is niet mogelijk wanneer de
disclade open is.
Tuner
Radiozenders instellen
Naar de radio luisteren
U kunt maximaal 20 FM-zenders als
uw favoriete zenders instellen.
1
1
Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "TUNER FM" te
selecteren.
2 Stem af op een station.
Handmatige afstemming:
Druk herhaaldelijk op TUNING+/–
om op de gewenste zender af te
stemmen.
2 Druk op DVD/TUNER MENU.
3 Druk herhaaldelijk op / om
het gewenste voorkeurnummer
te selecteren en druk dan op .
"COMPLETE" verschijnt op display
en de zender is opgeslagen.
Indien reeds een andere zender aan
het geselecteerde voorkeurnummer
is toegewezen, wordt die zender
door de nieuwe vervangen.
Tuner
Voor automatisch scannen:
Houd TUNING +/– ingedrukt totdat
de frequentie begint te veranderen
op het display.
Het scannen stopt automatisch als
op een zender is afgestemd. "ST"
(alleen voor FMstereoprogramma’s) licht op het
display op.
Druk op  indien het scannen niet
automatisch stopt. Voer daarna
handmatig afstemming uit (zie
hieronder).
Afstem af op de gewenste
zender.
Naar de voorkeurzender
luisteren
Druk herhaaldelijk op PRESET+/– om
het gewenste voorkeurnummer te
selecteren.
Of houd SHIFT ingedrukt en druk op
de cijfertoetsen en druk vervolgens
op .
Opmerking
Als u op een FM-zender afstemt die
RDS-diensten aanbiedt, wordt er extra
informatie verstrekt door uitzendingen
zoals de servicenaam of de naam van
de zender. U kunt de RDS-informatie
controleren door herhaaldelijk op
DISPLAY te drukken.
Tip
Om statische ruis te verminderen op
een zwakke FM-stereozender, drukt u
herhaaldelijk op FM MODE totdat "ST"
op het display dooft. Het stereo-effect
gaat verloren maar de ontvangst wordt
verbeterd.
39NL
BLUETOOTH-verbinding
Meer over de draadloze
BLUETOOTHtechnologie
De draadloze BLUETOOTHtechnologie is een draadloze
korteafstandstechnologie die
draadloze datacommunicatie
mogelijk maakt tussen digitale
apparaten.
Ondersteunde BLUETOOTHversie, -profielen en -codecs
Voor meer informatie, zie
"BLUETOOTH-gedeelte" (pagina
72).
Compatibele BLUETOOTHapparaten
Voor meer informatie, zie "Websites
voor compatibele apparaten"
(pagina 11).
De BLUETOOTH-indicator
De BLUETOOTH-indicator op het
apparaat licht blauw op of knippert
om de BLUETOOTH-status weer te
geven.
40NL
Systeemstatus
BLUETOOTHstand-by
BLUETOOTH
koppelen
BLUETOOTHverbinding is
gemaakt
Knippert
langzaam
Knippert snel
Dit systeem met een
BLUETOOTH-apparaat
koppelen
Koppelen is een handeling waarbij
BLUETOOTH-apparaten vooraf
bij elkaar geregistreerd worden.
Zodra een koppelingshandeling
is uitgevoerd, hoeft deze niet
nogmaals te worden uitgevoerd.
1
Plaats het BLUETOOTH-apparaat
binnen een afstand van 1 meter
van het apparaat.
2 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om de BLUETOOTHfunctie te selecteren.
"BLUETOOTH" wordt op het display
weergegeven.
Tip
•• Wanneer op het systeem geen
koppelingsinformatie beschikbaar
is (bijvoorbeeld wanneer u de
BLUETOOTH-functie voor het eerst
gebruikt na aankoop), knippert
"PAIRING" op het display en gaat het
systeem naar de koppelingsmodus.
Ga verder naar stap 4.
•• Als het systeem op een BLUETOOTHapparaat is aangesloten, dient u
op BLUETOOTH te drukken om de
verbinding met het BLUETOOTHapparaat te verbreken.
3 Houd
PAIRING op het
apparaat langer dan 2 seconden
ingedrukt.
"PAIRING" knippert op het display.
Licht op
4 Schakel de BLUETOOH-functie
op het BLUETOOTH-apparaat in
en voer de
koppelingsprocedure uit.
Zie voor details de
Gebruiksaanwijzing van uw
BLUETOOTH-apparaat.
5 Selecteer "MHC-M20D" op het
display van het BLUETOOTHapparaat.
Voer deze stap binnen 5 minuten
uit, daar het koppelen anders wordt
geannuleerd. Herhaal in dat geval
de procedure vanaf stap 3.
Opmerking
6 Maak een verbinding met het
BLUETOOTH-apparaat.
Als de koppelingsprocedure
voltooid is en de BLUETOOTHverbinding tot stand is gekomen,
wordt de naam van het
BLUETOOTH-apparaat op het
display weergegeven.
Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat kan de verbinding
automatisch starten nadat de
koppelingsprocedure is voltooid.
U kunt het adres van het
BLUETOOTH-apparaat ook
controleren door herhaaldelijk op
DISPLAY te drukken.
Opmerking
•• U kunt maximaal 8 BLUETOOTH-
apparaten koppelen. Als het 9e
BLUETOOTH-apparaat is gekoppeld,
wordt het oudste gekoppelde apparaat
verwijderd.
wilt maken met een ander BLUETOOTHapparaat.
De koppelingsprocedure
annuleren
Houd PAIRING op het apparaat
langer dan 2 seconden ingedrukt
totdat "BT AUDIO" op het display
wordt weergegeven.
De koppelingsinformatie wissen
U kunt ook alle koppelingsinformatie
wissen door het systeem te resetten.
Zie "Het systeem resetten" (pagina
67).
Opmerking
Na het resetten van het systeem kunt u
mogelijk geen verbinding maken met uw
iPhone/iPod. Verwijder in dat geval de
koppelingsinformatie van het systeem op
uw iPhone/iPod en voer vervolgens de
koppelingsprocedure opnieuw uit.
Luisteren naar muziek
op een BLUETOOTHapparaat
BLUETOOTH-verbinding
Als een wachtwoord vereist is op
het BLUETOOTH-apparaat, voer dan
"0000". "Wachtwoord" kan afhankelijk
van het apparaat ook "Passcode",
"PIN-code", "PIN-nummer" of
"Password" worden genoemd.
•• Herhaal stap 1 tot 6 als u een koppeling
U kunt op het BLUETOOTH-apparaat
naar muziek luisteren en met behulp
van de knoppen op de eenheid of
de afstandsbediening het afspelen
regelen.
Controleer de volgende zaken
voordat u muziek gaat afspelen:
—De
— BLUETOOTH-functie van
het BLUETOOTH-apparaat is
geactiveerd.
—Het
— koppelen is voltooid
(pagina 40).
41NL
Nadat het systeem en het
BLUETOOTH-apparaat eenmaal zijn
verbonden, kunt u de weergave
regelen met , , , / en
/.
1
Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om de BLUETOOTHfunctie te selecteren.
"BLUETOOTH" wordt op het display
weergegeven.
2 Maak een verbinding met het
BLUETOOTH-apparaat.
Druk op het apparaat op
BLUETOOTH om het laatst
aangesloten BLUETOOTH-apparaat
te verbinden.
Breng een BLUETOOTH-verbinding
van het BLUETOOTH-apparaat tot
stand als het apparaat niet
verbonden is.
Zodra de verbinding tot stand is
gekomen, wordt de naam van het
BLUETOOTH-apparaat op het
display weergegeven.
3 Druk op  om het afspelen te
starten.
Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat,
——het kan zijn dat u twee keer op 
moet drukken.
——het kan zijn dat u het afspelen van
een audiobron op het
BLUETOOTH-apparaat moet
starten.
4 Stel het volume.
Stel het volume van het
BLUETOOTH-apparaat eerst in. Als
het volume dan nog te laag is,
verhoog het dan met het systeem.
Opmerking
Als het systeem niet is aangesloten op
een BLUETOOTH-apparaat, dan maakt het
systeem automatisch verbinding met het
laatst aangesloten BLUETOOTH-apparaat
wanneer u op BLUETOOTH of  op de
eenheid drukt.
De BLUETOOTH-verbinding
beëindigen
Druk op het apparaat op
BLUETOOTH. "BT AUDIO" wordt op
het display weergegeven.
Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat wordt de BLUETOOTHverbinding mogelijk automatisch
beëindigd als u met afspelen stopt.
Dit systeem met
meerdere BLUETOOTHapparaten verbinden
(Meervoudige
apparatenverbinding)
Met een A2DP/AVRCP-verbinding
kunt u met maximaal drie
BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd
verbinding maken.
Voordat u het volgende
BLUETOOTH-apparaat koppelt,
vergeet niet te controleren of
de BLUETOOTH-functie op het
systeem is ingeschakeld en het
eerste BLUETOOTH-apparaat is
aangesloten op het systeem.
Koppelen met het tweede of
derde apparaat
Herhaal stap 1 tot 6 van "Dit systeem
met een BLUETOOTH-apparaat
koppelen" (pagina 40).
42NL
Van afspeelbron veranderen
Start het afspelen op een ander
verbonden BLUETOOTH-apparaat
terwijl het huidige apparaat
muziek afspeelt. Het systeem zal
via het laatste apparaat het geluid
uitvoeren.
Opmerking
•• Bewerkingen kunnen verschillen
De verbinding van een
BLUETOOTH-apparaat met de
meervoudige
apparatenverbinding verbreken
U kunt de BLUETOOTH-verbinding
verbreken van het BLUETOOTHapparaat dat u wilt ontkoppelen.
De verbinding van alle
BLUETOOTH-apparaten van de
meervoudige
apparatenverbinding verbreken
Druk op het apparaat op
BLUETOOTH.
"BT AUDIO" wordt op het display
weergegeven.
U kunt AAC-, LDAC- of SBC-codecontvangst van het BLUETOOTHapparaat inschakelen. AAC/LDAC
kan alleen worden geselecteerd
wanneer het BLUETOOTH-apparaat
AAC/LDAC ondersteunt.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"BT CODEC" te selecteren en
druk dan op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
de instelling te selecteren en
druk dan op .
•• "AUTO": Schakel ontvangst in
AAC- of LDAC-codec-formaat in.
•• "SBC": Ontvangen in SBC-
codecformaat.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te sluiten.
Opmerking
•• U kunt genieten van hoge
BLUETOOTH-verbinding
afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat. Een BLUETOOTH-apparaat
kan afhankelijk van de combinatie
van de apparaten mogelijk geen
verbinding maken. Zie voor details de
Gebruiksaanwijzing van het apparaat.
•• Als u verbinding met het vierde
BLUETOOTH-apparaat probeert te
maken, wordt de verbinding met het
oudste afspeelapparaat verbroken.
•• Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat kunt u mogelijk niet
gelijktijdig verbinding maken met drie
BLUETOOTH-verbindingen.
•• U kunt de meervoudige
apparatenverbinding niet tot stand
brengen wanneer de Draadloze
Feestgroep-functie wordt gebruikt.
Instellen van de
BLUETOOTHaudiocoderingen
geluidskwaliteit als AAC of LDAC wordt
geselecteerd. Selecteer "SBC" als u
niet naar AAC- of LDAC-geluid van uw
apparaat kunt luisteren of het geluid
wordt onderbroken.
•• Als u deze instelling verandert terwijl
het systeem is aangesloten op een
BLUETOOTH-apparaat, wordt de
verbinding met het BLUETOOTHapparaat verbroken. Voor een
verbinding met het BLUETOOTHapparaat moet u de BLUETOOTHverbinding opnieuw maken.
43NL
•• "OFF": Uitschakelen van deze
Tip
LDAC is een audiocoderingstechnologie
die door Sony is ontwikkeld en waarmee
de overdracht van High-Resolution
(Hi-Res) audio-inhoud kan worden
verzonden, zelfs via een BLUETOOTHverbinding. In tegenstelling tot
andere BLUETOOTH-compatibele
codeertechnologieën zoals SBC, werkt
het zonder down-conversie van de Hi-Res
Audio-inhoud1), en kunnen ongeveer drie
keer meer gegevens2) dan door andere
technologieën worden verzonden via
een BLUETOOTH draadloos netwerk
met ongekende geluidskwaliteit, door
middel van efficiënte codering en
geoptimaliseerde pakketvorming.
1)
2)
Exclusief inhoud van DSD-formaat.
In vergelijking met SBC (Subband
Coding) wanneer de bitsnelheid van
990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps
(88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.
De BLUETOOTH-standbystand instellen
Met de BLUETOOTH-stand-bystand
kan het systeem automatisch
inschakelen als u een BLUETOOTHverbinding met een BLUETOOTHapparaat tot stand brengt.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"BT STBY" te selecteren en druk
dan op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
de instelling te selecteren en
druk dan op .
•• "ON": Het systeem schakelt
automatisch in, zelfs wanneer het
systeem in stand-bymodus is.
44NL
functie.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te sluiten.
Het BLUETOOTH-signaal
in- of uitschakelen
U kunt in alle functies van een
gekoppeld BLUETOOTH-apparaat
verbinding maken met het systeem
wanneer het BLUETOOTH-signaal
van het systeem is ingesteld op
Aan. Het BLUETOOTH-signaal wordt
standaard ingeschakeld.
Houd op het apparaat de optie
VOCAL FADER en + ongeveer
3 seconden ingedrukt.
"BT ON" of "BT OFF" wordt op het
display weergegeven.
Opmerking
•• U kunt de volgende
bedieningshandelingen niet uitvoeren
wanneer het BLUETOOTH-signaal is
ingesteld op Uit:
—— Met BLUETOOTH-apparaten
koppelen en/of verbinden
—— Gebruik "Sony | Music Center"
—— Veranderen van de BLUETOOTHaudiocoderingen
•• Als de BLUETOOTH-stand-bymodus op
aan is ingesteld, wordt het BLUETOOTHsignaal automatisch op aan ingesteld.
Bediening van het
systeem met
gebruik van een
smartphone of
tablet (Sony |
Music Center)
1
Center" op uw apparaat.
3 Verbind het systeem en het
apparaat via de BLUETOOTHverbinding (pagina 40).
4 Start "Sony | Music Center" en
volg de instructies op het
scherm.
Opmerking
•• We raden u aan de nieuwste "Sony |
Music Center"-versie te gebruiken.
•• Als de applicatie "Sony | Music
Center" niet goed werkt, druk dan op
BLUETOOTH op de eenheid om de
BLUETOOTH-verbinding te verbreken,
voer de BLUETOOTH-verbinding
vervolgens opnieuw uit zodat de
BLUETOOTH-verbinding normaal
functioneert.
•• Beschikbare bewerkingen via "Sony |
Music Center" kunnen afhankelijk van
de audioapparaten verschillen.
•• Zie de volgende URL voor details over
"Sony | Music Center".
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Ontwerp en technische gegevens van
"Sony | Music Center" kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
BLUETOOTH-verbinding
"Sony | Music Center" is een speciale
app voor bediening van "Sony |
Music Center"-compatibele audioapparaten die zijn gefabriceerd
door Sony met gebruik van een
smartphone of tablet. Zoek naar
"Sony | Music Center" op Google
Play of App Store en download het
met uw smartphone of tablet.
Met "Sony | Music Center" kunt u:
—om
— de functie van het systeem
te wijzigen, het afspelen van het
disc/USB-apparaat te regelen en
op een FM-zender af te stemmen.
—door
—
de muziek van het disc/USBapparaat te bladeren.
—de
— informatie van het disc/
USB-apparaat te bekijken, zoals
speelduur en titel.
—het
— volume aan te passen en
geluidsinstelling te wijzigen.
—meervoudige
—
systemen te
besturen bij het gebruik van de
Draadloze Feestgroep-functie.
2 Download de app "Sony | Music
Zoek naar "Sony | Music Center"
of scan de onderstaande
tweedimensionale code.
45NL
Waanzinnige
feestjes vieren
met de
"Fiestable"-app
U kunt met de "Fiestable"-app de
feestfuncties van het Sony Home
Audio System met intuïtieve
en fraaie gebruikersinterface
bedienen. Met "Fiestable" kunt u
functies zoals DJ-effect en Karaoke
bedienen. U kunt ook de "Motion
Control"-functie gebruiken,
waarbij u bepaalde functies
op dit systeem kunt bedienen
door uw BLUETOOTH-apparaat
in verschillende richtingen te
schudden.
"Fiestable" is een plug-in-applicatie
van "Sony | Music Center".
1
Zoek en download de "Sony |
Music Center"-app op uw
apparaat (pagina 45).
2 Zoek en download de
"Fiestable"-app op Google Play
of in de App Store met behulp
van uw apparaat.
3 Verbind het systeem en het
apparaat via de BLUETOOTHverbinding (pagina 40).
4 Start "Sony | Music Center" en
raak het "Fiestable"-pictogram
aan.
Opmerking
Zie de volgende URL voor details over
"Sony | Music Center".
http://info.vssupport.sony.net/help/
46NL
Een Feestvierdersranglijst tot stand
brengen en delen, en
bonusfuncties krijgen
met Feestkoning
Het systeem beschikt over een
unieke functie die automatisch uw
systeemgebruik kan registreren.
Op basis van uw gebruik rangschikt
het systeem u met verschillende
Feestvierders-ranglijsten op basis
van vooraf gedefinieerde criteria.
Hoe vaker u het systeem gebruikt,
hoe hoger de positie die u behaalt.
Zodra u een bepaalde positie op de
Feestvierders-ranglijst hebt behaald,
kun u uw prestatie delen via sociale
media.
Het systeem beloont je prestaties
ook nog eens met bonusfuncties.
Opmerking
Om deze functie te gebruiken,
dient u ervoor te zorgen dat de
"Sony | Music Center"-app (pagina 45)
en de "Fiestable"-app (pagina 46) al op
uw apparaat zijn geïnstalleerd.
1
Verbind het systeem en het
apparaat via de BLUETOOTHverbinding (pagina 40).
2 Start "Sony | Music Center" en
raak het "Fiestable"-pictogram
aan.
U kunt uw huidige positie en
bonusfuncties controleren en ook
vernemen hoe u uw volgende
positie kunt behalen.
Geluidsaanpassing
Het geluid aanpassen
Functie
Handeling
Versterken van
basgeluid en
creëren van
krachtiger geluid
(MEGA BASS)
Druk herhaaldelijk
op MEGA BASS om
"BASS ON" te
selecteren.
Druk, om te
annuleren,
herhaaldelijk op
MEGA BASS om
"BASS OFF" te
selecteren.
Druk op het
apparaat op FIESTA.
Of druk
herhaaldelijk op
SOUND FIELD +/–
(of SOUND FIELD op
de eenheid) om
"FIESTA" te
selecteren. Druk
opnieuw op FIESTA
om te annuleren.
Selecteren van
een geluidsveld
Druk herhaaldelijk
op SOUND FIELD +/–
(of SOUND FIELD op
de eenheid) om het
gewenste
geluidsveld te
selecteren.
Druk, om te
annuleren,
herhaaldelijk op
SOUND FIELD +/–
(of SOUND FIELD op
de eenheid) om
"FLAT" te selecteren.
Als u naar een uitzending van een
voetbalwedstrijd kijkt, kunt u het
gevoel ervaren aanwezig te zijn in
het stadium.
Merk op dat u Virtuele Voetbalmodus alleen kunt selecteren
tijdens AUDIO IN en TV-functies.
Druk herhaaldelijk op FOOTBALL
op de eenheid terwijl u naar een
uitzending van een
voetbalwedstrijd kijkt.
•• "ON NARRATION": U kunt het gevoel
ervaren of u wordt ondergedompeld
in de sfeer van een voetbalstadion
doordat het gejuich in het stadion
versterkt wordt weergegeven.
•• "OFF NARRATION": U kunt nog meer
het gevoel ervaren of u wordt
ondergedompeld in de sfeer van een
voetbalstadion doordat het
volumeniveau van de verslaggever
wordt beperkt en het gejuich
versterkt wordt weergegeven.
De Virtuele Voetbal-modus
annuleren
Geluidsaanpassing
Reproduceren
van het
geluidseffect van
een feestzaal
(Fiesta)
De Virtuele Voetbalmodus selecteren
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD
+/– (of SOUND FIELD op de eenheid)
om "FLAT" te selecteren.
Opmerking
•• Wij raden u aan de Virtuele Voetbal-
modus te selecteren wanneer u naar de
uitzending van een voetbalwedstrijd
kijkt.
•• Als een onnatuurlijk geluid hoort in de
content wanneer "OFF NARRATION" is
geselecteerd, wordt "ON NARRATION"
aanbevolen.
•• Deze functie ondersteunt niet monogeluid.
47NL
•• FLANGER: Creëer een diep effect
U eigen geluidseffect
maken
dat vergelijkbaar is met het geluid
van een straaljager.
•• ISOLATOR: Isoleer een specifieke
frequentieband door het
aanpassen van de andere
frequentiebanden. Bijvoorbeeld
als u het accent wil leggen op de
vocalen.
•• SAMPLER: Geeft een serie
speciale geluidseffecten.
U kunt de niveaus van specifieke
frequentiebanden verhogen of
verlagen en vervolgens de instelling
in het geheugen opslaan als
"CUSTOM EQ".
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"CUSTOM EQ" te selecteren en
druk dan op .
2 Veranderen van het
geluidseffect.
Voor FLANGER en ISOLATOR:
Draai de VOLUME/DJ CONTROLregelaar om het effectniveau in te
stellen.
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
het equalizerniveau of de
surround-instelling aan te
passen, druk vervolgens op .
Voor SAMPLER:
Druk herhaaldelijk op SAMPLER om
de door u gewenste samplermodus
te selecteren, druk vervolgens op S1,
S2, S3 of S4 om het samplergeluid
uit te voeren.
Draai aan de VOLUME/DJ CONTROLknop om ander samplergeluid
doorlopend uit te voeren.
4 Herhaal stap 3 om het niveau
van andere frequentiebanden
en surroundeffecten aan te
passen.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te sluiten.
De instelling van de customequalizer
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD
+/– (of SOUND FIELD op de eenheid)
om "CUSTOM EQ" te selecteren.
Een partysfeer maken
(DJ-effect)
Gebruik de toetsen op het apparaat
om deze handeling uit te voeren.
1
Druk op de volgende toets om
het type effect te selecteren.
Het niveau van het
samplergeluid instellen
1
Druk op OPTIONS op de
afstandsbediening.
2
Druk herhaaldelijk op / op de
afstandsbediening om
"SAMPLER" te selecteren en druk
dan op .
3
Druk herhaaldelijk op / op de
afstandsbediening om het
niveau van het samplergeluid
aan te passen, druk vervolgens
op .
Druk op OPTIONS om het optiemenu
te sluiten.
48NL
Het effect uitschakelen
•• Druk op DJ OFF.
•• Druk nogmaals op de
geselecteerde effecttoets (alleen
voor FLANGER en ISOLATOR).
Opmerking
•• DJ-effect wordt automatisch
geactiveerd wanneer u:
—— schakel het systeem uit.
—— verander de functie.
—— veranderen van geluidseffect.
—— de Vocale Fader gebruikt.
—— de Stemvervormer gebruikt.
—— veranderen van de toon (Key
Control).
—— druk op het apparaat op DJ OFF.
•• Als u DJ-effect tijdens de overdracht
activeert, wordt het geluidseffect niet
overgebracht naar het USB-apparaat.
•• U kunt de toets VOLUME/DJ CONTROL
op het apparaat niet gebruiken om het
volume aan te passen als de optie DJeffect geactiveerd is.
Druk op de afstandsbediening op
 +/– om het volume aan te passen.
Overige functies
Gebruik van de
Controle voor HDMIfunctie
* Controle voor HDMI is een standaard
die wordt gebruikt door CEC (Consumer
Electronics Control) voor onderlinge
bediening van HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)-apparaten.
Overige functies
Door een televisie die compatibel
zijn met de Controle voor HDMIfunctie* middels een HDMIkabel (High Speed HDMI-kabel
met ethernet, niet bijgeleverd)
te verbinden, kunt u het
apparaat gemakkelijk met de
afstandsbediening van de televisie
bedienen.
De volgende functies kunnen
worden gebruikt met de Controle
voor HDMI-functie.
•• Functie voor uitschakelen van het
systeem
•• Functie voor regelen van geluid
van het systeem
•• Audio-retourkanaal
•• Functie voor Afspelen met één
druk op de knop
•• Eenvoudige Afstandsbediening
•• Taal Volgen
Opmerking
Deze functies werken mogelijk met
apparaten die niet door Sony zijn
gefabriceerd, maar de werking wordt niet
gegarandeerd.
49NL
Voorbereiding voor het
gebruik van de Controle voor
HDMI-functie
Houd SHIFT ingedrukt en druk
op SETUP, stel vervolgens
[HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE
VOOR HDMI] op het systeem
in op [AAN] (pagina 34). De
standaardinstelling is [AAN].
Schakel de Controle voor HDMIfunctie-instellingen in voor de TV
die op het systeem is aangesloten.
Tip
Indien u de Controle voor HDMI ("BRAVIA"
sync)-functie activeert bij gebruik van een
televisie van Sony, wordt de Controle voor
HDMI-functie van het systeem tevens
automatisch geactiveerd. "COMPLETE"
verschijnt op het display zodra de
instellingen zijn gemaakt.
Functie voor uitschakelen van
het systeem
Het systeem wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u de
televisie uitschakelt.
Houd SHIFT ingedrukt en druk
op SETUP, stel vervolgens
[HDMI-INSTELLING] – [STAND-BY
GEKOPPELD AAN TV] op het systeem
in op [AAN] of [AUTO] (pagina 35).
De standaardinstelling is [AUTO].
Opmerking
Het aangesloten apparaat schakelt
mogelijk niet uit afhankelijk van de status
van het apparaat.
50NL
Functie voor regelen van geluid
van het systeem
Wanneer u het systeem inschakelt
tijdens weergave van de televisie,
zal het geluid van de televisie via
de luidsprekers van het systeem
worden weergegeven. Het volume
van het systeem kan met de
afstandsbediening van de televisie
worden geregeld.
Indien het geluid van de televisie
via de luidsprekers van het systeem
de laatste keer bij het televisiekijken
werd weergegeven, zal het systeem
automatisch worden ingeschakeld
wanneer u de televisie weer
inschakelt.
Bedieningen kunnen ook met het
menu van de televisie worden
gemaakt. Zie voor meer informatie
de Gebruiksaanwijzing van de
televisie.
Opmerking
•• Het volumeniveau van het systeem
wordt afhankelijk van de televisie,
op het televisiescherm getoond. Het
volumeniveau verschilt mogelijk van
het volume dat op het display wordt
getoond.
•• Afhankelijk van de instellingen van de
televisie, is de functie voor regelen van
geluid van het systeem mogelijk niet
beschikbaar. Zie voor meer informatie
de Gebruiksaanwijzing van de televisie.
Audio-retourkanaal
Indien het systeem is verbonden
met de HDMI IN-aansluiting van
een televisie die compatibel is met
Audio-retourkanaal, kunt u het
geluid van de televisie beluisteren
via de luidsprekers van het systeem
zonder een audiokabel (niet
bijgeleverd) te verbinden.
Houd SHIFT ingedrukt en druk
op SETUP, stel vervolgens
[HDMI-INSTELLING] – [AUDIO
RETURN CHANNEL] in op
[AAN] (pagina 34). De
standaardinstelling is [AAN].
Opmerking
Als de TV niet compatibel is met het
Audio-retourkanaal, dan moet een
audiokabel (niet bijgeleverd) worden
aangesloten (pagina 21).
Functie voor Afspelen met één
druk op de knop
De TV schakelt automatisch in
wanneer u op  in DVD/CD of USBfunctie drukt. De ingang van de TV
wordt naar de HDMI-ingang gezet
waarop het systeem is aangesloten.
Opmerking
Afhankelijk van de televisie wordt het
eerste gedeelte van de data mogelijk niet
juist weergegeven.
U kunt het systeem selecteren
met de SYNC MENU-knop op de
afstandsbediening van de TV en het
systeem bedienen.
Deze functie kan worden gebruikt
als de TV het linkmenu ondersteunt.
Zie voor meer informatie de
Gebruiksaanwijzing van de televisie.
Opmerking
•• In het linkmenu van de TV wordt
het systeem door de TV herkend als
"Player".
•• Bepaalde bewerkingen zijn mogelijk
niet beschikbaar voor bepaalde TV’s.
Taal Volgen
Wanneer u de taal voor on-screen
weergave van de TV wijzigt, wordt
ook de on-screen weergavetaal van
het systeem gewijzigd.
U kunt via BLUETOOTH-verbinding
meerdere audiosystemen in
een groep met elkaar verbinden
als alle systemen zijn uitgerust
met de Draadloze Feestgroepfunctie. Met deze functie kunt u
een spannendere feestomgeving
creëren en een hogere
geluidsuitvoer produceren zonder
een kabelverbinding.
Merk op dat u een audiobron alleen
vanaf een BLUETOOTH-apparaat
kunt afspelen.
Het eerste systeem in de te activeren
groep wordt de Feestgastheer en
deelt de muziek. Andere systemen
worden Feestgasten en spelen
dezelfde muziek als die wordt
afgespeeld door de Feestgastheer.
Instellen en genieten van de
Draadloze Feestgroep
Overige functies
Eenvoudige Afstandsbediening
Met meerdere
systemen van
draadloos afspelen
genieten (Draadloze
Feestgroep-functie)
Voorbeeld: de MHC-M20D
instellen als het eerste systeem
(Feestgastheer)
1 Schakel alle systemen in.
2 Stel het eerste systeem in als
Feestgastheer.
 Druk herhaaldelijk op FUNCTION
om de BLUETOOTH-functie te
selecteren.
51NL
 Sluit via een BLUETOOTHverbinding het BLUETOOTHapparaat aan op het systeem.
 Druk op het apparaat op
W.PARTY CHAIN.
"CHAINING" knippert op het
display. Het systeem gaat naar
de Draadloze Feestgroepsetupmodus.
Wanneer het systeem naar
de Draadloze Feestgroepsetupmodus gaat, wordt
de verbinding met het
BLUETOOTH-apparaat
automatisch verbroken.
3 Stel het tweede systeem in als
Feestganger.
 Druk herhaaldelijk op FUNCTION
om de BLUETOOTH-functie te
selecteren.
 Druk op het apparaat op
W.PARTY CHAIN.
Het tweede systeem wordt een
Feestganger.
"P.CHAIN" licht op het display
op.
Opmerking
De Draadloze Feestgroep-functie
wordt in de volgende situaties
geannuleerd.
—— Wanneer er binnen 1 minuut na
het instellen van de Feestgastheer
in stap 2 geen bewerking wordt
uitgevoerd.
—— Wanneer opnieuw op W.PARTY
CHAIN op de Feestgastheer wordt
gedrukt voordat stap 3 is voltooid.
4 Stel de derde of meer systemen
in als Feestgangers.
Herhaal stap 3.
52NL
Opmerking
Verbind het derde of de latere
systemen binnen 30 seconden na het
aansluiten van het vorige systeem.
"P. CHAIN" knippert binnen
30 seconden op het display van de
Feestgastheer. Na 30 seconden kan
het systeem niet worden aangesloten.
5 Wacht 30 seconden nadat de
Feestganger is aangesloten.
"P.CHAIN" stopt met knipperen op
het display van de Feestgastheer en
het BLUETOOTH-apparaat maakt
opnieuw verbinding met de
Feestgastheer.
6 Start de weergave op het
aangesloten BLUETOOTHapparaat.
7 Stel het volume.
Wanneer het volume op de
Feestgastheer wordt aangepast,
wordt ook het volume op
Feestgasten aangepast. Als u het
volume op een bepaalde
Feestganger wilt aanpassen, pas
dan het volume op de betreffende
Feestganger aan.
Opmerking
•• U kunt geen ander systeem als de
nieuwe Feestgastheer selecteren
wanneer de Draadloze Feestgroep is
geactiveerd.
•• Wanneer u de microfoon gebruikt op
Feestgastheer, wordt het geluid van
Feestgasten niet uitgevoerd.
•• Slaaptimer en Auto-standby-functies
zijn niet beschikbaar voor Feestgangers.
•• Voor een gedetailleerde bediening
van andere systemen, zie de
Gebruiksaanwijzingen van de
systemen.
Tip
Houd, om nieuwe Feestgasten toe te
voegen nadat Draadloze Feestgroep al tot
stand is gebracht, W.PARTY CHAIN op de
Feestgastheer ingedrukt en herhaal de
procedure vanaf stap 3.
De Draadloze Feestgroep
deactiveren
Druk op W.PARTY CHAIN op de
Feestgastheer.
Opmerking
Wanneer u de functie wijzigt of de
Feestgastheer uitschakelt, wordt de
Draadloze Feestgroep gedeactiveerd.
De Feestgastheer van de
Draadloze Feestgroep
ontkoppelen
Druk op W.PARTY CHAIN op de
Feestganger die wil vertrekken.
In dat geval blijft de rest van de
Draadloze Feestgroep actief.
Wanneer u de functie wijzigt of een
bepaalde Feestganger uitschakelt,
verlaat de Feestganger de Draadloze
Feestgroep-verbinding.
Instellingensynchronisatie
tijdens Draadloze Feestgroep
Wanneer de Draadloze Feestgroep
tot stand is gebracht, worden de
volgende voorwaarden toegepast:
••Megabas-instellingen op
de Feestgasten worden
gesynchroniseerd met de
Feestgastheer. Als deze
instellingen worden gewijzigd op
de Feestgastheer, dan worden ook
de instellingen op Feestgasten
gewijzigd.
instellingen zoals Vocale fader
en Toetsbesturing worden zowel
op Feestgastheer als Feestgasten
uitgeschakeld.
••Geluidsveldinstellingen worden
naar standaardwaarden
teruggezet op zowel
Feestgastheer als Feestgasten.
••Wanneer de Feestgastheer
wordt uitgeschakeld, worden de
Feestgasten ook uitgeschakeld.
Meezingen: Karaoke
Voorbereiding voor Karaoke
1
Druk herhaaldelijk op de MIC
LEVEL – om het volumeniveau
van de microfoon te verlagen.
2 Sluit een optionele microfoon
met 6,3 mm-stekker op de
MIC-aansluiting van het
apparaat aan.
3 Start het afspelen van de
muziek en stel het volume van
de microfoon in.
Druk herhaaldelijk op MIC ECHO
om het echo-effect in te stellen.
Overige functies
Opmerking
••DJ-effect- en Karaoke-
4 Start het met de muziek
meezingen.
Opmerking
•• We raden het gebruik van een
microfoonadapter af wanneer een
microfoon op een MIC-aansluiting
wordt aangesloten.
•• In geval van rondzingend geluid:
—— houd de microfoon uit de buurt van
de luidsprekers.
—— verander de richting van de
microfoon.
53NL
—— druk herhaaldelijk op MIC LEVEL –.
—— druk herhaaldelijk op MIC ECHO om
het echoniveau in te stellen.
•• Het microfoongeluid wordt niet
overgedragen naar het USB-apparaat
tijdens USB-overdracht.
•• Wanneer de Draadloze Feestgroep
wordt gebruikt, wordt het geluid van
de microfoon alleen uitgevoerd vanaf
het systeem waarop de microfoon is
aangesloten.
•• U kunt het volumeniveau van de
microfoon niet aanpassen met behulp
van de VOLUME/DJ CONTROL-knop op
de eenheid of de  +/– -knop op de
afstandsbediening. Druk herhaaldelijk
op MIC LEVEL +/– om het volumeniveau
van de microfoon aan te passen.
•• Als het geluid uit de microfoon extreem
hard is, kan het worden vervormd. Druk
herhaaldelijk op MIC LEVEL – om het
microfoonvolume te verlagen.
Het stemgeluid verlagen
(Vocale Fader)
U kunt het volume van de zang van
een stereobron reduceren.
Druk herhaaldelijk op VOCAL
FADER om "ON V FADER" te
selecteren.
Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER
om "OFF" te selecteren om het effect
van Vocal Fader te annuleren.
Veranderen van de toon (Key
Control)
Druk op KEY CONTROL / om uw
stembereik aan te passen.
54NL
De Karaoke-scoremodus
activeren (Scoremodus)
U kunt de scorefunctie alleen
gebruiken wanneer de microfoon is
aangesloten.
Uw score wordt automatisch vanaf
0 tot 99 berekend, gebaseerd op uw
stem in overeenstemming met de
muziekbron.
1 Start de muziek.
2 Druk op SCORE voordat u een
liedje zingt.
3 Druk na het langer dan 1 minuut
meezingen nogmaals op SCORE
om uw score te bekijken.
Uw stem veranderen
(Stemvervormer)
U kunt uw stem veranderen
wanneer u in de microfoon praat of
zingt.
Druk herhaaldelijk op VOICE
CHANGER om uw stemeffect te
veranderen.
De Stemvervormer uitschakelen
Druk herhaaldelijk op VOICE
CHANGER om "OFF" te selecteren.
De Stembegeleiding
gebruiken
U kunt Stembegeleiding horen
wanneer het systeem naar de
BLUETOOTH-koppelingsmodus gaat
of een BLUETOOTH-apparaat wordt
verbonden met of afgesloten van
het systeem.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"VOICE GUIDANCE" te selecteren
en druk dan op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
"ON" te selecteren en druk dan
op .
De Stembegeleiding wordt
geactiveerd.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te sluiten.
Selecteer in stap 3 "OFF".
Het niveau van de
Stembegeleiding aanpassen
1
2
Druk op OPTIONS.
3
Druk herhaaldelijk op / om
het niveau van de
Stembegeleiding aan te passen,
druk vervolgens op .
Druk herhaaldelijk op / om
"SAMPLER" te selecteren en druk
dan op .
Druk op OPTIONS om het optiemenu
te sluiten.
verandert in overeenstemming met
het volumeniveau van het systeem.
In sommige gevallen is het echter
mogelijk dat het volumeniveau van
Stembegeleiding niet verandert.
•• In sommige gevallen is er
mogelijk vertraging bij de uitvoer
van Stembegeleiding of de
Stembegeleiding werkt mogelijk niet.
De slaaptimer
gebruiken
Het systeem schakelt automatisch
uit na de ingestelde tijd.
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de
door u gewenste tijd in te
selecteren.
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de
optie "OFF" te selecteren, om de
slaaptimer te annuleren.
Tip
Druk op SLEEP als u de resterende tijd wilt
controleren voordat het systeem wordt
uitgeschakeld.
Optioneel apparatuur
gebruiken
1
Overige functies
De Stembegeleiding deactiveren
Opmerking
•• Het volumeniveau van Stembegeleiding
Druk herhaaldelijk op
 – totdat "VOL MIN" op het
display wordt weergegeven.
2 Verbind een extra apparaat
(pagina 17).
3 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "AUDIO IN" te
selecteren.
55NL
4 Start met afspelen van het
aangesloten apparaat.
5 Druk herhaaldelijk op  + om
het volume in te stellen.
Opmerking
Het systeem kan automatisch in de
stand-bystand schakelen als het
volumeniveau van het aangesloten
apparaat te laag is. Stel het volumeniveau
van het apparaat in.
Zie "De functie automatische stand-by
instellen" voor het uitschakelen van de
automatische standbyfunctie (pagina
56).
De toetsen op het
apparaat deactiveren
(Kinderslot)
U kunt de knoppen (behalve )
op de eenheid deactiveren om
onjuist gebruik te voorkomen, zoals
kattenkwaad van een kind.
Houd op het apparaat  langer
dan 5 seconden ingedrukt.
"CHILD LOCK ON" wordt op het display
weergegeven.
U kunt het systeem alleen
bedienen met de toetsen van de
afstandsbediening.
Houd, om de Kinderslotfunctie
uit te schakelen,  op de eenheid
gedurende meer dan 5 seconden
ingedrukt totdat "CHILD LOCK OFF" op
het display verschijnt.
Opmerking
•• Kinderslotfunctie wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u het netsnoer
ontkoppelt.
•• De kinderslotfunctie kan niet worden
geactiveerd wanneer de disclade open
is.
56NL
De functie
automatische stand-by
instellen
Het systeem gaat automatisch na
ongeveer 15 minuten in de standbystand als er geen handeling heeft
plaatsgevonden of audiosignaal is
uitgestuurd.
De automatische stand-byfunctie
wordt standaard ingeschakeld.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"AutoSTBY" te selecteren en
druk dan op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
"ON" of " OFF" te selecteren en
druk dan op .
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te sluiten.
Opmerking
•• "AutoSTBY" knippert ongeveer
2 minuten op het display voordat het
apparaat standby schakelt.
•• De automatische standbyfunctie werkt
niet in de volgende gevallen.
—— tijdens de tunerfunctie.
—— wanneer de slaaptimer wordt
ingeschakeld.
—— wanneer de microfoon is
aangesloten.
—— wanneer het systeem Feestganger
wordt tijdens Draadloze Feestgroep.
De software updaten
De software van dit systeem kan in
de toekomst geüpdatet worden.
U kunt vooraf geïnstalleerde
software van uw systeem updaten
via de onderstaande websites.
Volg de gegeven aanwijzingen voor
het updaten van de software.
Voor klanten in Latijns-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Voor klanten in Europa en
Rusland:
<http://www.sony.eu/support>
Voor klanten in andere landen/
regio’s:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Heeft u een probleem met uw
systeem, kunt u uw probleem
zoeken in de onderstaande
checklist Problemen oplossen en
de desbetreffende corrigerende
handeling uitvoeren.
Als het probleem blijft optreden,
neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Houd er rekening mee dat als de
onderhoudsmonteur bepaalde
onderdelen wijzigt tijdens de
reparatie, deze gewijzigde
onderdelen bewaard kunnen blijven.
Als "PROTECTX" (X is een
cijfer) en "CHECK MANUAL"
op het display knipperen
Als u geen problemen heeft
geconstateerd, sluit dan het
netsnoer weer aan en schakel
het systeem in. Als het probleem
blijft optreden, dient u contact
op te nemen met een Sonyhandelaar bij u in de buurt.
Aanvullende informatie
Trek de stekker van het netsnoer
direct uit het stopcontact en
controleer de volgende punten.
•• Gebruikt u alleen de
bijgeleverde luidsprekers?
•• Worden de ventilatieopeningen van het apparaat
geblokkeerd?
Algemeen
Stroom wordt niet ingeschakeld.
•• Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
57NL
Het systeem staat in de standbystand.
•• Dit is geen defect. Het systeem
gaat automatisch na ongeveer
15 minuten in de stand-bystand
als er geen handeling heeft
plaatsgevonden of audiosignaal is
uitgestuurd (pagina 56).
Er is geen geluid.
•• Stel het volume.
•• Controleer de
luidsprekeraansluitingen (pagina
17).
•• Controleer de aansluiting van
het optionele apparaat, indien
aanwezig (pagina 17).
•• Schakel de aangesloten
apparatuur in.
•• Trek de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact, steek daarna
de stekker er weer in en schakel
het systeem in.
Er is geen beeld/geluid wanneer
aangesloten op de HDMI OUT (TV)
ARC-aansluiting.
•• Verander de instelling in [HDMIINSTELLING] – [HDMI-RESOLUTIE].
Het probleem kan worden
opgelost.
•• De apparatuur die is aangesloten
op de HDMI OUT (TV) ARCaansluiting is niet conform het
audiosignaalformaat. Stel in
dit geval [HDMI-INSTELLING]
– [GELUID(HDMI)] in op [PCM]
(pagina 34).
•• Probeer het volgende:
—Schakel
—
het systeem uit en weer
in.
—Schakel
—
de aangesloten
apparatuur uit en weer in.
—Ontkoppel
—
de HDMI-kabel en
sluit en vervolgens weer aan.
58NL
Er is geen microfoongeluid.
•• Stel het volumeniveau van de
microfoon aanpassen.
•• Controleer of de microfoon goed
met de MIC-aansluiting op het
apparaat is verbonden.
•• Zorg ervoor dat de microfoon is
ingeschakeld.
Microfoonadapter (niet
bijgeleverd) kan niet worden
verwijderd.
•• Gebruik gereedschap zoals een
tang om de microfoonadapter
los te koppelen van de MICaansluiting op het apparaat.
Er komt geen TV-geluid uit het
systeem. "CODE 01" en "SGNL ERR"
verschijnen op het display.
•• Dit systeem ondersteunt alleen
2-kanaals lineaire PCM-formaten.
Controleer de instelling van
de audio-uitgang op de TV en
verander het naar uitvoermodus
PCM als automatische modus is
geselecteerd.
•• Controleer of de instelling van
de luidsprekeruitvoer op de TV is
ingesteld op gebruik voor externe
luidsprekers.
Er is een sterke brom of ruis
hoorbaar.
•• Plaats het systeem uit de buurt
van de storingsbronnen.
•• Sluit het systeem op een ander
stopcontact aan.
•• Plaats een ruisfilter (niet
bijgeleverd) op het netsnoer.
•• Schakel de elektrische apparatuur
in de omgeving uit.
•• Het geluid gegenereerd door de
koelventilatoren van het systeem
kunnen hoorbaar zijn wanneer
het systeem is ingeschakeld. Dit is
geen defect.
•• Plaats de eenheid uit de buurt van
neonlichten of tl-verlichting.
De afstandsbediening werkt niet.
•• Verwijder de obstakels tussen
de afstandsbediening en het
apparaat.
•• Plaats de afstandsbediening
dichter in de buurt van het
apparaat.
•• Richt de afstandsbediening op de
sensor van het apparaat.
•• Vervang de batterijen (R03/
formaat AAA).
•• Plaats het apparaat niet in de
buurt van fluorescerende lampen.
Er is een akoestische feedback.
•• Verlaag het volume.
•• Plaats de microfoon uit de buurt
van het systeem of verander de
richting van de microfoon.
Als "CHILD LOCK" wordt
weergegeven, dient u op een
willekeurige toets van het
apparaat te drukken.
•• Stel de kinderslotfunctie in op uit
(pagina 56).
U hoort een klikgeluid wanneer
het systeem wordt ingeschakeld.
•• Dit is het werkingsgeluid en
treedt op wanneer het systeem
bijvoorbeeld wordt in- of
uitgeschakeld. Dit is geen defect.
Luidsprekers
Het geluid komt uit slechts één
kanaal of het lichter en rechter
volume is niet in balans.
•• Plaats de luidsprekers zo
symmetrisch mogelijk.
•• Controleer of de luidsprekers goed
en correct zijn aangesloten.
•• De bron die afgespeeld wordt is
mono.
Er wordt geen geluid uit een
bepaalde luidspreker uitgevoerd.
•• Controleer of de luidspreker goed
en correct is aangesloten.
Disc-speler
De disclade opent niet en
"LOCKED" wordt op het display
weergegeven.
•• Raadpleeg uw Sony-dealer
of plaatselijke erkend Sonyonderhoudscentrum.
De disclade gaat niet dicht.
•• Laad de disc correct.
Aanvullende informatie
Onregelmatige kleuren op het
TV-scherm.
•• Schakel de TV even uit, wacht
15 tot 30 minuten en schakel weer
in. Als de kleuren nog steeds
onregelmatig zijn, moet u het
systeem verder uit de buurt van de
TV plaatsen.
Het geluid verliest stereo-effect
tijdens het afspelen.
•• Schakel de Vocale Fader uit
(pagina 54).
•• Controleer of het systeem juist is
aangesloten.
•• Controleer de
luidsprekeraansluitingen (pagina
17).
De disc wordt niet uitgeworpen.
•• De disc kan niet wordt
uitgeworpen tijdens
gesynchroniseerde overdracht of
REC1 overdracht. Druk op  om de
overdracht te annuleren en druk
dan op  op het apparaat om de
disc uit te werpen.
59NL
•• Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Het afspelen begint niet.
•• Veeg de disc schoon (pagina
69).
•• De disc opnieuw laden.
•• Laad de disc die het systeem kan
afspelen (pagina 8).
•• Haal de disc eruit, veeg de disc
schoon en laat dan het systeem
enkele uren ingeschakeld totdat
het vocht verdampt.
•• De regiocode van de DVD VIDEO
komt niet overeen met het
systeem.
Het geluid wordt onderbroken.
•• Veeg de disc schoon (pagina
69).
•• De disc opnieuw laden.
•• Zet het apparaat op een plaats
waar geen trillingen zijn.
•• Plaats de luidsprekers verder van
het apparaat vandaan. Als u op
een hoog volume naar een track
luistert met basgeluid, kan de
trilling van de luidspreker ervoor
zorgen dat het geluid verspringt.
Het afspelen start niet vanaf de
eerste track.
•• Stel de afspeelmodus in op
normaal afspelen (pagina 27).
•• Afspelen Hervatten is
geselecteerd. Druk tweemaal
op . Druk dan op  om het
afspelen te starten.
60NL
Functies als Stoppen, Lock Search,
Slow-motion weergave,
Herhaaldelijk afspelen of Afspelen
in willekeurige volgorde werken
niet.
•• Afhankelijk van de disc kunnen
bepaalde functies mogelijk
niet worden gebruikt. Zie de
Gebruiksaanwijzing die bij de disc
is geleverd.
DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
of Xvid) kunnen niet worden
afgespeeld.
•• De data zijn niet met een
ondersteund formaat opgeslagen.
•• Controleer voor weergave of
u de juiste Media Mode heeft
geselecteerd.
De naam van de map, de
tracknaam, bestandsnaam en de
ID3-tagtekens worden niet correct
weergegeven.
•• De ID3-tag is niet versie 1 (1.0/1.1)
of versie 2 (2.2/2.3).
•• De volgende tekencodes kunnen
door dit systeem worden
weergegeven:
—Hoofdletters
—
(A tot Z)
—Nummers
—
(0 tot 9)
—Symbolen
—
(< > * +, [ ] \ _)
Voor andere tekens wordt "_"
getoond.
USB-apparaat
Resultaten overbrengen in een
fout.
•• U gebruikt een USB-apparaat
dat niet wordt ondersteund.
Controleer de informatie op de
website over de compatibele USBapparaten (pagina 11).
•• Het USB-apparaat is niet
Audiobestanden of mappen op
het USB-apparaat kunnen niet
gewist worden.
•• Controleer of het USB-apparaat
tegen schrijven beschermd is.
•• Het USB-apparaat is ontkoppeld
of de stroom werd tijdens het
wissen uitgeschakeld. Verwijder
het gedeeltelijk gewiste bestand.
Als deze handeling het probleem
niet oplost, kan het USBapparaat defect zijn. Raadpleeg
de Gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat over hoe u met dit
probleem moet omgaan.
Er is geen geluid.
•• Het USB-apparaat is niet goed
aangesloten. Schakel het systeem
uit en verbind het USB-apparaat
opnieuw. Schakel het systeem
vervolgens weer in en controleer
of "USB" op het display wordt
getoond.
Er is onderbreking, lawaai of het
geluid verspringt.
•• U gebruikt een USB-apparaat
dat niet wordt ondersteund.
Controleer de informatie op de
website over de compatibele USBapparaten (pagina 11).
•• Schakel het systeem uit en verbind
het USB-apparaat opnieuw.
Schakel het systeem vervolgens
weer in.
•• De muziekgegevens zelf bevatten
lawaai of vervormd geluid. Er
kan ruis zijn ontstaan tijdens het
overdrachtsproces. Verwijder het
bestand en probeer de overdracht
opnieuw.
•• De gebruikte bitsnelheid
tijdens het coderen van een
audiobestand was laag. Stuur
een audiobestand met een
hogere bitsnelheid naar het USBapparaat.
Aanvullende informatie
juist geformatteerd. Zie de
Gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat over hoe u moet
formatteren.
•• Schakel het systeem uit en
verwijder het USB-apparaat.
Als het USB-apparaat een
stroomschakelaar heeft, schakel
het USB-apparaat dan uit en
vervolgens weer in nadat u het
apparaat van het systeem heeft
verwijderd. Voer de overdracht
dan opnieuw uit.
•• Als de overdrachts- en
wishandelingen meerdere
keren worden herhaald, wordt
de bestandsstructuur in het
USB-apparaat gefragmenteerd.
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing
van het USB-apparaat over hoe u
met dit probleem moet omgaan.
•• Het USB-apparaat is losgekoppeld
of de voeding is tijdens de
overdracht uitgeschakeld.
Verwijder het gedeeltelijke
overdrachtsbestand en voer de
overdracht opnieuw uit. Als deze
handeling het probleem niet
oplost, kan het USB-apparaat
defect zijn. Raadpleeg de
Gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat over hoe u met dit
probleem moet omgaan.
61NL
62NL
"READING" wordt lang
weergegeven, of het duurt lang
voordat het afspelen begint.
•• Het leesproces kan lang duren in
de volgende gevallen:
—Er
— staan veel mappen of
bestanden op het USB-apparaat
(pagina 10).
—De
— bestandenstructuur is
extreem complex.
—De
— geheugencapaciteit is te
groot.
—Het
— interne geheugen is
gefragmenteerd.
Het USB-apparaat wordt niet
herkend.
•• Schakel het systeem uit en verbind
het USB-apparaat opnieuw.
Schakel het systeem vervolgens
weer in.
•• Controleer de informatie op de
website over de compatibele USBapparaten (pagina 11).
•• Het USB-apparaat werkt
niet correct. Raadpleeg de
Gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat over hoe u met dit
probleem moet omgaan.
"NO FILE" wordt op het display
weergegeven.
•• De software-updatefunctie van
het systeem is geactiveerd en
alle toetsen (uitgezonderd )
werken niet. Druk op  op het
apparaat om de software-update
te annuleren.
Het afspelen begint niet.
•• Schakel het systeem uit en verbind
het USB-apparaat opnieuw.
Schakel het systeem vervolgens
weer in.
•• Controleer de informatie op de
website over de compatibele USBapparaten (pagina 11).
"OVER CURRENT" wordt op het
display weergegeven.
•• Er is een probleem met de
elektrische stroom van de
(USB)-poort. Schakel het systeem
uit en verwijder het USB-apparaat
uit de poort. Controleer of er
een probleem is met het USBapparaat. Raadpleeg uw Sonydealer indien dit displaypatroon
niet weggaat.
Het afspelen start niet vanaf het
eerste bestand.
•• Stel de afspeelmodus in op
normaal afspelen (pagina 27).
Foutieve display.
•• De gegevens op het USB-apparaat
zijn mogelijk beschadigd, voer de
overdracht opnieuw uit.
•• De volgende tekencodes kunnen
door dit systeem worden
weergegeven:
—Hoofdletters
—
(A tot Z)
—Nummers
—
(0 tot 9)
—Symbolen
—
(< > * +, [ ] \ _)
Voor andere tekens wordt "_"
getoond.
Bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
•• Controleer voor weergave of
u de juiste Media Mode heeft
geselecteerd.
•• USB-apparaten geformatteerd
met andere bestandsystemen
dan FAT16 of FAT32 worden niet
ondersteund.*
•• Als u een USB-apparaat met
partities gebruikt, kunnen alleen
de bestanden op de eerste partitie
worden afgespeeld.
* Dit systeem ondersteunt FAT16 en
FAT32, maar sommige USB-apparaten
ondersteunen niet al deze FAT.
Raadpleeg voor meer informatie de
Gebruiksaanwijzing van ieder USBapparaat of neem contact op met de
fabrikant.
Beeld
Beeldruis.
•• Veeg de disc schoon (pagina
69).
•• (Uitgezonderd modellen uit
Latijns-Amerika, Europa en
Rusland)
Bij weergave van een VIDEO CD
die met een ander kleursysteem
is opgenomen dan het op het
systeem ingestelde kleursysteem,
is het beeld mogelijk vervormd
(pagina 22, 32).
Latijns-Amerika, Europa en
Rusland)
Stel het kleursysteem in
overeenstemming met de TV in
(pagina 22, 32).
Aspectratio van het TV-scherm kan
niet worden veranderd.
•• De aspectratio is op uw DVD
VIDEO en videobestand
vastgesteld.
•• Afhankelijk van uw TV kunt u
de aspectratio mogelijk niet
veranderen.
Taal voor het geluid kan niet
worden veranderd.
•• Er zijn geen andere talen voor het
geluid op de spelende DVD VIDEO
opgenomen.
•• De taal voor het geluid kan niet
met deze DVD VIDEO worden
veranderd.
Taal voor ondertitels kan niet
worden veranderd.
•• Er zijn geen andere talen voor de
ondertitels op de spelende DVD
VIDEO opgenomen.
•• De taal voor ondertitels kan niet
met deze DVD VIDEO worden
veranderd.
Ondertitels kunnen niet worden
uitgeschakeld.
•• De ondertitels kunnen niet
met deze DVD VIDEO worden
uitgeschakeld.
Aanvullende informatie
Geen beeld.
•• Controleer of het systeem goed is
aangesloten.
•• Vervang het HDMI-kabel indien
het is beschadigd.
•• Controleer of u het apparaat met
de HDMI-ingangsaansluiting
van uw TV heeft verbonden
(pagina 20).
•• Controleer of de TV is
ingeschakeld en de juiste
bediening wordt uitgevoerd.
•• Zorg ervoor dat u de ingang
selecteert in overeenstemming
met de aansluiting op de TV zodat
u de foto’s vanaf het systeem kunt
bekijken.
•• (Uitgezonderd modellen uit
Latijns-Amerika, Europa en
Rusland)
Controleer of u het juiste, met het
TV overeenkomende kleursysteem
heeft ingesteld.
•• (Uitgezonderd modellen uit
De camerahoeken kunnen niet
worden veranderd.
•• Er zijn geen andere hoeken op de
spelende DVD VIDEO opgenomen.
•• De hoek kan niet met deze DVD
VIDEO worden veranderd.
63NL
Tuner*
•• Activeer de BLUETOOTH-functie
Er is een ernstige brom of ruis of
de zenders kunnen niet worden
ontvangen.
•• Sluit de antenne correct aan.
•• Verander de locatie en richting
van de antenne, voor een goede
ontvangst.
•• Schakel dichtbijgelegen
elektrische apparatuur uit.
•• Breng een verbinding tot stand
* Radio wordt mogelijk niet ontvangen,
afhankelijk van de omstandigheden van
de radiogolven of de omgeving in uw
woongebied.
BLUETOOTH-apparaat
De koppeling kan niet worden
uitgevoerd.
•• Plaats het BLUETOOTH-apparaat
dichter bij het systeem.
•• Het kan zijn dat het koppelen niet
mogelijk als andere BLUETOOTHapparaten rondom het systeem
aanwezig zijn. Als dit het geval is,
dient u de andere BLUETOOTHapparaten uit te schakelen.
•• Zorg ervoor dat de juiste
toegangscode wordt ingevoerd
wanneer de naam van het
systeem (dit systeem) op het
BLUETOOTH-apparaat wordt
geselecteerd.
Het BLUETOOTH-apparaat kan het
systeem niet detecteren, of "BT
OFF" wordt op het display
weergegeven.
•• Stel het BLUETOOTH-signaal op
"BT ON" (pagina 44).
Verbinding is niet mogelijk.
•• Het BLUETOOTH-apparaat
waarmee u contact wilt maken,
ondersteunt niet het A2DP-profiel
en kan geen contact met het
systeem maken.
64NL
van het BLUETOOTH-apparaat.
van het BLUETOOTH-apparaat.
•• De informatie van de registratie
van de koppeling is gewist. Voer
de koppelingsprocedure opnieuw
uit.
Het geluid slaat over of fluctueert,
of de verbinding is verbroken.
•• Het systeem en het BLUETOOTHapparaat staan te ver uit elkaar.
•• Als er obstakels aanwezig zijn
tussen het systeem en uw
BLUETOOTH-apparaat, dient u
deze obstakels te verwijderen of
vermijden.
•• Als er apparatuur aanwezig is
die elektromagnetische straling
genereert, zoals een draadloze
LAN, andere BLUETOOTHapparaten of een magnetron,
dient u deze apparaten te
verplaatsen.
Het geluid van het BLUETOOTHapparaat kan niet op dit systeem
worden afgespeeld.
•• Verhoog eerst het volume op uw
BLUETOOTH-apparaat en stel dan
met  +/– het volume af.
Er is een sterke brom, ruis of
vervormd geluid hoorbaar.
•• Als er obstakels aanwezig zijn
tussen het systeem en uw
BLUETOOTH-apparaat, dient u
deze obstakels te verwijderen of
vermijden.
•• Als er apparatuur aanwezig is
die elektromagnetische straling
genereert, zoals een draadloze
LAN, andere BLUETOOTHapparaten of een magnetron,
dient u deze apparaten te
verplaatsen.
•• Verlaag het volume van het
aangesloten BLUETOOTHapparaat.
Controle voor HDMI ("BRAVIA"
sync)
Het systeem schakelt uit wanneer
de televisie wordt uitgeschakeld.
•• Controleer de instelling van
[HDMI-INSTELLING] – [STANDBY GEKOPPELD AAN TV]
(pagina 35). Met [STAND-BY
GEKOPPELD AAN TV] op [AAN]
gesteld wordt het systeem,
ongeacht de ingang, automatisch
uitgeschakeld wanneer u de
televisie uitschakelt.
Geen televisiegeluid via het
systeem.
•• Controleer het type en de
verbinding van de HDMI-kabel of
audiokabel die met het systeem
en de televisie is verbonden
(pagina 20).
•• Indien uw televisie compatibel
is met Audio-retourkanaal, moet
u controleren of het systeem
is verbonden met een ARCcompatibele HDMI IN-aansluiting
van de televisie (pagina 20).
Als er nog steeds geen geluid
hoorbaar is of het geluid wordt
onderbroken, sluit dan een
audiokabel (niet bijgeleverd) aan,
houd SHIFT ingedrukt en druk op
SETUP, en stel vervolgens [HDMIINSTELLING] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] in op [UIT] (pagina
34).
Aanvullende informatie
Het systeem schakelt niet in
wanneer de televisie wordt
ingeschakeld.
•• Houd SHIFT ingedrukt en druk
op SETUP, stel vervolgens
[HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE
VOOR HDMI] in op [AAN]
(pagina 34). De televisie
moet de Controle voor HDMIfunctie ondersteunen (pagina
49). Zie voor meer informatie
de Gebruiksaanwijzing van de
televisie.
•• Controleer de
luidsprekerinstellingen
van de televisie. De stroom
van het systeem wordt in
overeenstemming met de
luidsprekerinstellingen van
de televisie geschakeld. Zie
voor meer informatie de
Gebruiksaanwijzing van de
televisie.
•• Indien de laatste keer het geluid
via de televisieluidsprekers werd
gestuurd, zal het systeem niet
worden ingeschakeld wanneer de
televisie wordt ingeschakeld.
Het systeem schakelt niet uit
wanneer de televisie wordt
uitgeschakeld.
•• Controleer de instelling van
[HDMI-INSTELLING] – [STAND-BY
GEKOPPELD AAN TV] (pagina
35).
Voor het ongeacht de ingang,
automatisch uitschakelen van
het systeem bij het uitschakelen
van de televisie, moet u [STANDBY GEKOPPELD AAN TV] op
[AAN] stellen. De televisie moet
de Controle voor HDMI-functie
ondersteunen (pagina 49).
Zie voor meer informatie de
Gebruiksaanwijzing van de
televisie.
65NL
•• Indien uw televise niet compatibel
•• Wacht even en probeer opnieuw.
is met Audio-retourkanaal, zal het
geluid van de televisie niet via het
systeem worden weergegeven,
ook niet wanneer het systeem met
de HDMI IN-aansluiting van de
televisie is verbonden. Sluit een
audiokabel (niet bijgeleverd) aan
om TV-geluid uit te voeren vanaf
het systeem (pagina 21).
•• Verander de functie van het
systeem in "TV" (pagina 21).
•• Verhoog het volume op het
systeem.
•• Afhankelijk van de volgorde
waarin u de TV en het systeem
aansluit, wordt het systeem
mogelijk gedempt en licht " "
(dempen) op het display van de
eenheid op. Schakel in dat geval
eerst de televisie en daarna het
systeem in.
•• Stel de luidsprekerinstelling
van de televisie (BRAVIA)
op Audiosysteem. Zie de
Gebruiksaanwijzing van uw
televisie voor het instellen.
Indien u het systeem ontkoppelt,
duurt het even eer er weer
bedieningen kunnen worden
uitgevoerd. Wacht 15 seconden of
langer en probeer opnieuw.
•• Controleer of de met dit systeem
verbonden televisie geschikt zijn
voor de Controle voor HDMIfunctie.
•• Het type en aantal apparaten dat
met de Controle voor HDMIfunctie kunnen worden bediend
is als volgt beperkt door de HDMI
CEC-standaard:
—Opname-apparatuur
—
(Blu-ray
Disc-recorder, DVD-recorder,
enz.): maximaal 3 apparaten
—Weergave-apparatuur
—
(Blu-ray
Disc-speler, DVD-speler, enz.):
maximaal 3 apparaten (dit
systeem gebruikt één van hen)
—Tuner-verwante
—
apparatuur:
maximaal 4 apparaten
—Audiosysteem
—
(receiver/
hoofdtelefoon): maximaal
1 apparaat (die voor dit systeem
wordt gebruikt)
Het geluid wordt via zowel het
systeem als de televisie
weergegeven.
•• Demp het geluid van het systeem
of van de televisie.
•• Verander de uitvoer van de
luidsprekers op de TV in TVluidspreker of Audiosysteem.
De Controle voor HDMI-functie
werkt niet juist.
•• Controleer de verbinding met het
systeem (pagina 17).
•• Activeer de Controle voor
HDMI-functie op de televisie.
Zie voor meer informatie de
Gebruiksaanwijzing van de
televisie.
66NL
Draadloze Feestgroep
BLUETOOTH-apparaat kan niet op
het systeem worden aangesloten
tijdens Draadloze Feestgroepfunctie.
•• Voer, nadat alle systemen zijn
aangesloten, de koppel- en
verbindingsbewerkingen uit
tussen het BLUETOOTH-apparaat
en de Feestgastheer.
Het systeem resetten
Als het systeem nog steeds niet
correct werkt, dient u het systeem
terug te zetten op de standaard
fabrieksinstellingen.
Gebruik de toetsen op het apparaat
om deze handeling uit te voeren.
1
Trek de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact en steek er
weer in.
2
Druk op  om het systeem in te
schakelen.
3
Houd VOCAL FADER en MIC ECHO
ongeveer 3 seconden ingedrukt.
De setupmenu-instellingen
naar de standaardinstellingen
terugzetten
Houd SHIFT ingedrukt en druk op
SETUP.
Het Setup-menu verschijnt op het
TV-scherm.
2
Druk herhaaldelijk op / om
[SYSTEEMINSTELLING] te
selecteren en druk dan op .
3
Druk herhaaldelijk op / om
[HERSTELLEN] te selecteren en
druk dan op .
4
Druk herhaaldelijk op / om
[JA] te selecteren en druk dan op
.
Het terugstellen duurt een paar
seconden. Druk tijdens het
terugstellen van het systeem niet op
.
Zelfdiagnosefunctie
Indien letters/cijfers op het
TV-scherm of op het display
worden getoond
Als de zelfdiagnosefunctie is
geactiveerd om te voorkomen
dat de werking van het systeem
wordt verstoord, verschijnt een
servicenummer. Het servicenummer
bestaat uit letters en cijfers (bijv. C
13 50). Zie de volgende tabel voor
de oorzaak en de corrigerende
maatregel.
Eerste 3
tekens van
onderhoudscode
Oorzaak en oplossing
C 13
Disc is vuil.
Aanvullende informatie
"RESET" wordt op het display
weergegeven.
Nadat de reset is voltooid, wordt het
systeem automatisch opnieuw
gestart. Druk op  om het systeem
in te schakelen.
Alle BLUETOOTHkoppelingsinformatie en door de
gebruiker geconfigureerde
instellingen, zoals vooraf ingestelde
radiozenders, worden teruggezet
naar de fabrieksinstellingen (met
uitzondering van sommige
setupmenu-instellingen).
Zie "De setupmenu-instellingen
naar de standaardinstellingen
terugzetten" (pagina 67) om alle
setupmenu-instellingen te resetten.
1
•• Reinig de disc met een
U kunt de setupmenu-instellingen
(behalve voor [KINDERBEVEILIGING]instellingen) terugzetten naar de
standaardinstellingen.
zacht doekje (pagina
69).
67NL
Eerste 3
tekens van
onderhoudscode
Oorzaak en oplossing
C 31
Disc is niet juist
geplaatst.
•• Schakel het systeem
uit en vervolgens weer
in. Plaats daarna de
disc op juiste wijze
terug.
E XX
(XX is een
cijfer)
Ter bescherming
tegen een onjuiste
werking werd de
zelfdiagnose-functie
voor het systeem
uitgevoerd.
•• Raadpleeg uw
Sony-dealer of lokale
erkende Sonyonderhoudscentrum
en geef de
onderhoudscode van
5-tekens door.
Bijvoorbeeld: E 61 10
Meldingen
Een van de volgende meldingen kan
tijdens de procedure op het display
knipperen of weergegeven worden.
CANNOT PLAY
•• Er is een disc geplaatst die niet
afgespeeld kan worden.
•• Een DVD VIDEO met een verkeerde
regiocode is geplaatst.
CODE 01/SGNL ERR
Een niet-ondersteund audiosignaal
wordt ingevoerd vanaf de
aangesloten HDMI IN (ARC)aansluiting op de TV (pagina 20).
68NL
DATA ERROR
•• Het bestand is een niet-
ondersteund formaat
aangemaakt.
•• De bestandsextensie komt niet
overeen met het bestandsformaat.
DEVICE ERROR
Het USB-apparaat kan niet herkend
worden of een onbekend apparaat
is aangesloten.
DEVICE FULL
Het geheugen van het USB-apparaat
is vol.
ERASE ERROR
Wissen van audiobestanden of
mappen op het USB-apparaat
onmogelijk.
FATAL ERROR
Het USB-apparaat is verwijderd
tijdens de overdracht of het
wisproces en kan beschadigd zijn.
FOLDER FULL
Overdracht op het USB-apparaat is
niet mogelijk omdat het maximale
aantal mappen is bereikt.
NoDEVICE
Er is geen USB-apparaat
aangesloten of er is een nietondersteund apparaat aangesloten.
NO DISC
Er is geen disc in de eenheid.
NO MUSIC
Er zijn geen ondersteunde
audiobestanden in de afspeelbron
aanwezig.
NO SUPPORT
Een niet-ondersteund USB-apparaat
is aangesloten of het USB-apparaat
is via een USB-spoel verbonden.
NO VIDEO
Er zijn geen ondersteunde
videobestanden in de afspeelbron
aanwezig.
Voorzorgsmaatregelen
NOT USE
U hebt geprobeerd een specifieke
handeling onder condities uit
te voeren waar deze handeling
verboden is.
Voer, om schade aan het
discmechanisme te voorkomen, de
volgende procedures uit alvorens de
eenheid te dragen.
OVER CURRENT
Er werd een overstroom
gedetecteerd in de
(USB)-poort.
PROTECT
Het USB-apparaat is tegen schrijven
beschermd.
PUSH STOP
U hebt een handeling uitgevoerd die
alleen uitgevoerd kan worden als
het afspelen is gestopt.
READING
Het systeem leest informatie van de
disc of het USB-apparaat. Sommige
handelingen zijn niet beschikbaar.
TRACK FULL
Overdracht op het USB-apparaat is
niet mogelijk omdat het maximale
aantal bestanden is bereikt.
Gebruik de toetsen op het apparaat
om deze handeling uit te voeren.
1
Druk op  om het systeem in te
schakelen.
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
om "DVD/CD" te selecteren.
3
Verwijder de disc.
Druk op  om de disclade te
openen en te sluiten.
Wacht totdat "NO DISC" op het
display verschijnt.
4
Druk op  om het systeem uit te
schakelen.
5
Trek de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact.
Opmerkingen over discs
•• Voordat u een disc gaat afspelen, dient
u de disc schoon te vegen met een
reinigingsdoek, vanaf het midden naar
de buitenkant.
•• Reinig de discs niet met oplosmiddelen
zoals benzine, thinner, in de handel
verkrijgbare reinigers of antistatische
spray die bedoeld is voor LP’s van vinyl.
•• Stel de discs niet bloot aan direct
zonlicht of warmtebronnen, zoals hete
luchtkanalen, en laat de discs ook niet
achter in een voertuig dat in de volle
zon geparkeerd is.
Aanvullende informatie
REC ERROR
De overdracht start niet, is voor een
deel gestopt of kan niet worden
uitgevoerd.
Bij het dragen van het apparaat
69NL
Veiligheid
•• Trek de stekker van het netsnoer
geheel uit het stopcontact als u het
apparaat voor een langere tijd niet
gaat gebruiken. Als u het apparaat
loskoppelt, pak dan altijd de stekker
vast. Trek nooit aan de kabel.
•• Als een voorwerp of vloeistof in het
systeem terechtkomt, moet u het
systeem loskoppelen en laten nakijken
door bevoegde servicetechnici voordat
u het apparaat weer gebruikt.
•• Het netsnoer mag alleen door een
erkend vakman worden vervangen.
Over het hanteren van het systeem
Dit systeem is niet spatwaterdicht of
waterdicht. Zorg dat er geen water op het
systeem spat of reinig het met water.
Plaatsing
•• Zet het systeem niet in een schuine
stand neer of op plaatsen waar het
extreem heet, koud, stoffig, vuil of
vochtig is. Ook dient u het apparaat niet
op een plek neer te zetten die slecht
wordt geventileerd, blootstaat aan
trillingen, direct zonlicht of fel licht.
•• Ga voorzichtig te werk als u het
apparaat of de luidsprekers op speciaal
behandelde oppervlakken (bijv. met
was of olie behandeld, gepolijst)
plaatst, anders kunnen er vlekken of
verkleuringen optreden.
•• Als het systeem van een koude naar
een warme locatie wordt verplaatst of
in een ruimte wordt geplaatst met veel
stoom, kan het vocht op de lens in de
unit condenseren en een defect aan het
systeem veroorzaken. In dit geval dient
u de disc te verwijderen en het systeem
ongeveer een uur ingeschakeld te laten
totdat het vocht verdampt is.
Warm worden
•• Het warm worden van het apparaat
tijdens de werking is normaal en geen
reden om contact op te nemen met het
servicecentrum.
70NL
•• Raak de behuizing niet aan als het
apparaat continue op een hoog volume
is gebruikt, de behuizing kan daardoor
heet zijn geworden.
•• Dek de ventilatie-openingen niet af.
Het luidsprekersysteem
Het luidsprekersysteem is niet
magnetisch afgeschermd en de
afbeeldingen op de televisies in de buurt
kunnen daardoor magnetisch vervormen.
In dit geval dient u de televisie uit te
schakelen, 15 tot 30 minuten te wachten
en vervolgens de televisie weer in te
schakelen. Als er geen verbetering
optreedt, dient u de luidsprekers verder
van de televisie te plaatsen.
BELANGRIJKE OPMERKING
Let op: Het TV-scherm kan worden
beschadigd indien een stilstaand
videobeeld of het beeldscherm
gedurende een langere tijd op uw TV
getoond blijft. Dit is vooral het geval
met projector-TV’s.
De behuizing reinigen
Reinig dit systeem met een zachte doek
die licht is bevochtigd met een mild
zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddel zoals
thinner, benzine of alcohol.
BLUETOOTH-communicatie
•• BLUETOOTH-apparaten dienen binnen
ongeveer 10 meter (zonder obstructies)
van elkaar gebruikt te worden. Het
effectieve communicatiebereik
wordt korter bij de volgende
omstandigheden.
—— Als een persoon, metalen object,
muur of andere obstructie tussen
de apparaten met een BLUETOOTHverbinding staat
—— Locaties waar een draadloze LAN
geïnstalleerd is
—— In de buurt van magnetrons die in
gebruik zijn
—— Locaties waar andere
elektromagnetische golven zijn
•• BLUETOOTH-apparaten en een
•• BLUETOOTH-communicatie wordt niet
draadloze LAN (IEEE802.11b/g/n)
apparatuur gebruiken dezelfde
frequentieband (2,4 GHz). Als u
uw BLUETOOTH-apparaat in de
buurt van een apparaat gebruikt
met draadloze LAN-mogelijkheid,
kan er elektromagnetische storing
ontstaan. Dit kan resulteren in lagere
gegevensoverdrachtsnelheden of
het onvermogen om verbinding te
maken. Als dit zich voordoet dient u de
volgende oplossingen te proberen:
—— Gebruik dit systeem op ten minste
10 meter afstand van een draadloos
LAN-apparaat.
—— Schakel het draadloze LAN-apparaat
uit als het BLUETOOTH-apparaat
binnen 10 meter wordt gebruikt.
—— Installeer dit systeem en het
BLUETOOTH-apparaat zo dicht als
mogelijk bij elkaar in de buurt.
•• De radiogolven die dit systeem
uitzendt kunnen storing in de werking
van enkele medische apparaten
veroorzaken. Aangezien deze storing
in een defect kan resulteren, dient u
altijd op de volgende locaties de stroom
van dit systeem en het BLUETOOTHapparaat uit te schakelen:
—— In ziekenhuizen, vliegtuigen en
plaatsen waar ontvlambare gassen
aanwezig zijn
—— In de buurt van automatische deuren
of brandalarmen
•• Dit systeem ondersteunt de
veiligheidsfuncties die aan de
BLUETOOTH-specificaties voldoen, om
voor een veilige verbinding te zorgen
tijdens communicatie met gebruik
van BLUETOOTH-technologie. Deze
beveiliging kan echter, afhankelijk
van de content en andere factoren,
niet voldoende zijn, dus ben altijd
voorzichtig als u een communicatie
uitvoert met BLUETOOTH-technologie.
•• Sony kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade of andere verliezen
die voortvloeien uit een informatielek
tijdens communicatie met BLUETOOTHtechnologie.
per definitie gegarandeerd met alle
BLUETOOTH-apparaten die hetzelfde
profiel als dit systeem hebben.
•• BLUETOOTH-apparaten die met dit
systeem verbonden zijn, moeten aan
de BLUETOOTH-specificatie voldoen,
voorgeschreven door Bluetooth
SIG, Inc. en moeten gecertificeerd
zijn. Zelfs als een apparaat voldoet
aan de BLUETOOTH-specificatie
kunnen er situaties zijn waarbij de
karakteristieken of specificaties van het
BLUETOOTH-apparaat het onmogelijk
maken om verbinding te maken of tot
verschillende bedieningsmethoden,
display of bediening kan leiden.
•• Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat dat met deze unit is
verbonden, de communicatieomgeving of de omgevingscondities
kan er storing optreden of de audio
onderbroken worden.
Specificaties
Ingangen
Uitgangen
HDMI OUT (TV) ARC:
Ondersteund audiosignaal:
Lineaire 2-kanaals PCM (max.
48 kHz), Dolby Digital
Aanvullende informatie
AUDIO IN (TV) L/R:
Voltage 2 V, impedantie
47 kilo-ohm
TV (ARC):
Ondersteund audiosignaal:
Lineaire 2-kanaals PCM
MIC:
Gevoeligheid 1 mV, impedantie
10 kilo-ohm
HDMI-gedeelte
Connector:
Type A (19-pins)
71NL
Disc-spelergedeelte
Systeem:
Compact disc en digitaal audioen videosysteem
Eigenschappen laserdiode
Emissieduur: Continu
Laseruitgang*: Minder dan
44,6 μW
* Deze uitgang is de waarde
gemeten op een afstand van
200 mm van het oppervlak van
de objectieflens op het optisch
pick-upblok met een lensopening
van 7 mm.
Frequentiebereik:
20 Hz – 20 kHz
Formaat videokleursysteem:
Latijns-Amerikaanse modellen:
NTSC
Overige modellen:
NTSC en PAL
USB-gedeelte
Ondersteund USB-apparaat:
Klasse massaopslag
Maximale stroom:
1A
(USB)-poort:
Type A
1)
Het actuele bereik varieert
afhankelijk van factoren zoals
obstakels tussen de apparaten,
magnetische velden rondom een
magnetron, statische elektriciteit,
ontvangstgevoeligheid, prestatie
van de antenne, besturingssysteem,
softwaretoepassing, enz.
BLUETOOTH-standaardprofielen geven
het doel aan van de BLUETOOTHcommunicatie tussen de apparaten.
FM-tunergedeelte
2)
FM stereo, FM superheterodyne tuner
Antenne:
FM-draadantenne
Afstembereik:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHzstap)
Ondersteunde audioformaten
BLUETOOTH-gedeelte
72NL
Maximumaantal te registeren
apparaten
8 apparaten
Maximumaantal gelijktijdige
verbindingen (Multipoint)
3 apparaten
Frequentieband:
2,4 GHz band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulatiemethode:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Compatibele BLUETOOTH-profielen2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Ondersteunde codecs:
SBC (Subband codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Communicatiesysteem:
BLUETOOTH-standaard versie 4.2
Uitgang:
BLUETOOTH-standaard
vermogensklasse 2
Maximaal uitgangsvermogen:
< 9,5 dBm
Maximum communicatiebereik:
Gezichtslijn ongeveer 10 m1)
Ondersteunde bitsnelheid en
bemonsteringsfrequenties:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps –
320 kbps (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Ondersteunde videoformaten
Xvid:
Videocodec: Xvid video
Bitsnelheid: 4,854 Mbps (MAX)
Resolutie/framerate:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (behalve voor
Latijns-Amerikaanse modellen)
Audiocodec: MP3
MPEG4:
Bestandsformaat: MP4
bestandsformaat
Videocodec: MPEG4 eenvoudig
profiel (AVC is niet compatibel.)
Bitsnelheid: 4 Mbps
Resolutie/framerate:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (behalve voor
Latijns-Amerikaanse modellen)
Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC is
niet compatibel.)
DRM: Niet compatibel
Luidsprekersysteem
Algemeen
Stroomvereisten:
120 V – 240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik:
70 W
* Het stroomverbruik van het systeem
is minder dan 0,5 W als er geen HDMIverbinding is en "BT STBY" is ingesteld
op "OFF".
Ontwerp en technische gegevens
kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Aanvullende informatie
Luidsprekersysteem:
2-weg, Basreflex
Luidsprekereenheid:
Tweeters: 50 mm, conustype
Woofers: 200 mm, conustype
Nominale impedantie:
4 ohm
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer):
255 mm × 405 mm × 220 mm
Gewicht (ongeveer):
5,1 kg
Stroomverbruik (bij de
stroomspaarstand):
0,5 W (Als "BT STBY" is ingesteld
op "OFF" en [CONTROLE VOOR
HDMI] is ingesteld op [UIT].)
2 W* (Als "BT STBY" is ingesteld op
"ON" en [CONTROLE VOOR HDMI]
is ingesteld op [AAN].)
Afmetingen (b/h/d) (excl. luidsprekers)
(ongeveer):
335 mm × 172 mm × 310 mm
Gewicht (excl. luidsprekers)
(ongeveer):
2,7 kg
Bedrijfstemperatuur:
5 °C tot 35 °C
73NL
Taalcodelijst
De spelling voldoet aan de ISO 639:1988 (E/F) standaard.
74NL
Code Taal
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
1066
Bengali; Bangla 1253
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
Ukrainian
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Niet
gespecificeerd
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Lijst voor gebieden met kinderslotcodes
Code Regio
Code Regio
Code Regio
Code Regio
2044
Argentinië
2165
Finland
2362
Mexico
2149
Spanje
2047
Australië
2174
Frankrijk
2376
Nederland
2499
Zweden
2046
Oostenrijk
2109
Duitsland
2390
Nieuw-Zeeland 2086
Zwitserland
2057
België
2248
India
2379
Noorwegen
2528
Thailand
2184
Groot-Brittannië
2070
Brazilië
2238
Indonesië
2427
Pakistan
2079
Canada
2254
Italië
2424
Filipijnen
2090
Chili
2276
Japan
2436
Portugal
2092
China
2304
Korea
2489
Rusland
2115
Denemarken
2363
Maleisië
2501
Singapore
Aanvullende informatie
75NL
2IT
AVVERTENZA
3IT
4IT
(ii) LA DECODIFICA DEL VIDEO
MPEG-4 CODIFICATO DA UN
CONSUMATORE IMPEGNATO IN
UN’ATTIVITÀ PERSONALE E NON
COMMERCIALE E/O RICEVUTO
DA UN FORNITORE DI VIDEO
AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO
MPEG-4.
5IT
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM in formato
VIDEO CD o formato VCD super
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW in formato AUDIO
CD
File MP3 (.mp3)1)2)
•• Video:
File MPEG4 (.mp4/.m4v)2)3), file
Xvid (.avi)
VIDEO o modo video
•• DVD+R/DVD+RW in formato DVD
2.0)
8IT
2)
3)
4)
Note sui CD-R/-RW e DVD-R/
-RW/+R/+RW
•• In alcuni casi i dischi CD-R/-RW
9IT
10IT
•• iPhone X
•• iPhone 8
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone SE
•• iPhone 6s
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6ª generazione)
•• iPod touch (5ª generazione)
11IT










FOOTBALL





 FIESTA (pagina 46)
 Display
 Sensore del telecomando
(pagina 17)
12IT

/ (indietro/avanti)
(pagina 23)
TUNING+/– (pagina 38)
VOCAL FADER (pagina 53)
S1, S2, S3, S4 (pagina 47)
VOICE CHANGER (pagina 53)
Porta
(USB) (REC/PLAY)
 MEGA BASS (pagina 46)
 SAMPLER (pagina 47)
DJ OFF (pagina 48)
 Manopola VOLUME/DJ
CONTROL
 FLANGER (pagina 47)
ISOLATOR (pagina 47)
 W.PARTY CHAIN (Catena festa
wireless) (pagina 50)
FOOTBALL (pagina 46)
13IT
Telecomando
SUBTITLE (pagina 25)
AUDIO2) (pagina 25, 30)
ANGLE (pagina 25)
SCORE (pagina 53)
VOICE CHANGER (pagina 53)
  (alimentazione)
MIC LEVEL +/– (pagina 52)
VOCAL FADER (pagina 53)
FM MODE (pagina 38)
14IT
MIC ECHO (pagina 52)

KEY CONTROL / (pagina 53)
/ (indietro/avanti)
(pagina 23)
DVD/TUNER MENU (pagina
24, 25, 39)
PRESET+/– (pagina 39)
RETURN (pagina 24)
 (pausa)
CLEAR1) (pagina 25)
1)
2)
15IT
16IT
17IT
0,3 m
18IT
0,3 m
HDMI IN (ARC)*
o
HDMI IN
19IT
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
20IT
1
1
4 Premere
disco.
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
sistema.
21IT
1
22IT
Fare questo
3 (Solo
1
2
3
4
Per
Fare questo
Premere .
Premere due volte .
23IT
5
Fare questo
1
2
24IT
1
1
2
1
2
25IT
SUPER VIDEO CD
26IT
.
Premere  o
Premere due volte  e premere
quindi .
2
1
1
.
27IT
28IT
1
2
1
29IT
Nota
o nome del
file2)
2)
30IT
1
2
[SOTTOTITOLO]
.
[MENU]
31IT
[USCITA 4:3]
[SISTEMA DEL COLORE(VIDEO CD)]
32IT
[SELEZIONE BRANO]
[DOWN MIX]
[SFONDO]
[RIPRISTINO MULTI-DISC]
33IT
[YCBCR/RGB(HDMI)]
34IT
1
2
Premere OPTIONS.
3
1
35IT
5 Premere
.
36IT
1
.
37IT
7 Premere
.
38IT
1
39IT
1
40IT
1
41IT
42IT
2)
43IT
44IT
1
Dare feste
scatenate con l’app
“Fiestable”
1
1
2 Avviare “Sony | Music Center” e
toccare l’icona “Fiestable”.
45IT
Fare questo
46IT
1
1 Premere OPTIONS.
2 Premere più volte
o
per
1
Premere OPTIONS sul
telecomando.
2
3
.
47IT
48IT
49IT
50IT
1
51IT
52IT
Cantare insieme:
Karaoke
Preparazione al Karaoke
1
1
53IT
1
2
3
54IT
55IT
56IT
57IT
Diffusori
58IT
59IT
60IT
61IT
62IT
63IT
64IT
1
2
3
65IT
1
C 13
2
3
4
morbido (pagina 68).
C 31
66IT
67IT
1
2
3
4
Premere  per spegnere il
sistema.
5
68IT
69IT
70IT
2)
71IT
Generali
72IT
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish 1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Urdu
Samoan
73IT
74IT
Codice Area
Codice Area
Codice Area
Codice Area
2044
Argentina
2165
Finlandia
2362
2149
Spagna
2047
Australia
2174
Francia
2376
Paesi Bassi
2499
Svezia
2046
Austria
2109
Germania
2390
Nuova Zelanda 2086
Svizzera
2057
Belgio
2248
India
2379
Norvegia
2528
Tailandia
2070
Brasile
2238
Indonesia
2427
Pakistan
2184
2079
Canada
2254
2424
Filippine
2090
Cile
2276
2436
2092
Cina
2304
Corea
2489
Russia
2115
Danimarca
2363
Malesia
2501
Singapore
2PL
3PL
4PL
I/LUB
(ii) DEKODOWANIE MPEG-4
VIDEO, ZAKODOWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI PRYWATNEJ
I NIEKOMERCYJNEJ I/LUB
UZYSKANE OD DOSTAWCY
WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
NA DOSTARCZANIE MPEG-4
VIDEO.
5PL
6PL
Tuner
Słuchanie radia.....................40
VIDEO
•• VIDEO CD (wersje 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
8PL
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM w
formacie VIDEO CD lub Super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW w formacie AUDIO
CD
Pliki MP3 (.mp3)1)2)
•• Wideo:
Pliki MPEG4 (.mp4/.m4v)2)3),
pliki Xvid (.avi)
Pliki MP3 (.mp3)1)2), pliki WMA
(.wma)2), pliki AAC (.m4a/.mp4/
.3gp)2), pliki WAV (.wav)2)
•• Wideo:
Pliki MPEG4 (.mp4/.m4v)2)3),
pliki Xvid (.avi)
Uwaga
•• Płyty muszą być zapisane w
1)
2)
3)
4)
9PL
10PL
11PL
Przeznaczone do urządzeń
•• iPhone X
•• iPhone 8
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone SE
•• iPhone 6s
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacji)
•• iPod touch (5. generacji)
12PL










FOOTBALL






13PL
Port
(USB) (REC/PLAY)
14PL
MIC ECHO (strona 55)

FM MODE (strona 40)
15PL
DVD/TUNER MENU (strona 25,
26, 40)
 (pauza)
 FUNCTION
1)
16PL
2)
17PL
18PL
0,3 m
0,3 m
19PL
HDMI IN (ARC)*
lub
HDMI IN
20PL
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
21PL
1
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
1
22PL
.
1
23PL
24PL
1
2
3
4
5
1
2
25PL
1
26PL
1
2
1
2
1
1
2
.
27PL
28PL
29PL
1
1
2
30PL
.
.
Uwaga
2)
31PL
1
32PL
.
[SUBTITLE]
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
[4:3 OUTPUT]
33PL
[PAUSE MODE]
[A/V SYNC]
34PL
[DOWNMIX]
[BACKGROUND]
[PARENTAL CONTROL]
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[CONTROL FOR HDMI]
35PL
[AUDIO RETURN CHANNEL]
36PL
1
1
2
3
37PL
.
38PL
1
.
.
.
39PL
Tuner
40PL
1
Stan systemu
41PL
42PL
1
43PL
44PL
1)
2)
1
45PL
1
46PL
1
4 Uruchom „Sony | Music Center”
i dotknij ikony „Fiestable”.
1
47PL
2 Uruchom „Sony | Music Center”
i dotknij ikony „Fiestable”.
48PL
49PL
1
50PL
1
2
3
51PL
52PL
1
53PL
54PL
1
1
3
56PL
1
2
.
piosenki naciśnij SCORE.
57PL
58PL
59PL
60PL
61PL
62PL
63PL
64PL
Tuner*
65PL
66PL
67PL
1
2
3
1
2
3
4
68PL
DATA ERROR
C 13
C 31
69PL
1
2
3
70PL
4
5
71PL
72PL
73PL
Obsługiwane kodeki:
SBC (Kodek podpasma)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
1)
2)
74PL
76PL
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1254
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Kod
Kod
Kod
2044
Argentyna
2165
Finlandia
2362
Meksyk
2149
2499
2047
Australia
2174
2376
Holandia
2046
Austria
2109
2390
Nowa Zelandia 2086
2057
Belgia
2248
Indie
2379
2528
Tajlandia
2070
2238
Indonezja
2427
Pakistan
2184
2079
Kanada
2254
2424
Filipiny
2090
Chile
2276
Japonia
2436
Portugalia
2092
Chiny
2304
Rosja
2115
Dania
2363
Malezja
Singapur
2501
©2018 Sony Corporation Printed in China
4-736-071-42(1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed