Whirlpool PC 604 (WH)/HA Gebruikershandleiding

Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Whirlpool PC 604 (WH)/HA Gebruikershandleiding | Manualzz
IT
GB
English, 9
ES
PT
NL
Nederlands, 37
1
IT
2
IT
m
m
mm
55
475
40
30
20
Dietro
600mm min.
600mm min.
700mm min.
3
560
mm
.
45 m
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
m.
2
3
4
3
3
R
5
4
5
4
5
T
S
R
4
N
S N
3
R
N
V
1
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
IT
5
F
4
IT
0
1
5
IT
6
0
1
2
3
4
5
6
Caratteristiche tecniche
IT
7
IT
8
GB
Warnings, 10
IT
GB
Italiano, 1
English, 9
ES
PT
NL
Nederlands, 37
Precautions and tips, 14
DE
Deutsch, 44
9
Warnings
GB
10
GB
555 mm
m
55
m
mm
475
30
Hook fastening diagram
20
600mm min.
600mm min.
700mm min.
40
Back
11
560
mm
.
45 m
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
GB
m.
3
3
R
5
4
5
4
5
T
S
R
4
N
S N
3
R
N
Electrical connection
V
1
2
3
4
5
F
12
GB
Off
1
Low
2-5
6
13
GB
14
Setting
0
Off
1
Cooking vegetables, fish
2
3
4
For roasting (average)
5
6
Assistance
GB
15
FR
Avertissements, 17
IT
Italiano, 1
ES
PT
NL
Português, 30 Nederlands, 37
Précautions et conseils, 21
DE
Deutsch, 44
Nettoyage et entretien, 22
PC 604 /HA
PC 604 X/HA
16
17
FR
555 mm
m
m
mm
55
475
20
600mm min.
600mm min.
18
40
30
700mm min.
FR
560
m
m.
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
45 m
m.
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
3
R
2
5
T
S
R
4
3
FR
N
4
5
4
5
S N
3
R
N
V
1
1
2
3
4
5
F
19
FR
0
1
Poissance minimum
2-5
6
20
Position
0
Eteint.
1
2
3
4
Rôtir (moyen).
5
Rôtir (fort).
6
21
FR
Nettoyage et entretien
FR
22
ES
ES
PT
NL
Nederlands,37
PC 604 /HA
PC 604 X/HA
23
Advertencias
ES
24
ES
555 mm
m
55
m
mm
475
20
30
40
600mm min.
600mm min.
700mm min.
Atrás
25
560
mm
.
45 m
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
m.
3
3
R
2
5
4
5
4
5
T
S
R
4
N
S N
3
R
N
V
1
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
ES
1
2
3
4
5
F
26
ES
Apagado
1
2-5
6
27
ES
28
Apagado.
1
2
3
4
Asar (mediano).
5
6
Asistencia
ES
29
IT
GB
FR
English, 9
PT
NL
Português,30 Nederlands,37
DE
Precauções e conselhos, 35
Deutsch, 44
30
31
PT
555 mm
m
55
m
mm
475
Encaixe
20
30
600mm min.
600mm min.
32
40
700mm min.
PT
Atrás
560
m
m.
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
45 m
m.
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
3
R
2
5
PT
T
S
R
4
3
N
4
5
4
5
S N
3
R
N
V
1
2
3
4
5
F
33
Indicador luminoso
das chapas eléctricas
0
Apagado
1
2-5
6
34
0
Apagado.
1
2
3
4
Estufar (médio).
5
6
35
PT
PT
36
Gebruiksaanwijzing
KOOKPLAAT
Samenvatting
NL
Belangrijk, 38
IT
Italiano, 1
ES
PT
NL
Het installeren, 39-40
Plaatsing
Elektrische aansluiting
Beschrijving van het apparaat, 41
Algemeen aanzicht
Português, 30 Nederlands,37
Voorzorgsmaatregelen en advies, 42
DE
Deutsch, 44
Algemene veiligheidsmaatregelen
Afvalverwijdering
Praktisch advies voor het gebruik van de
elektrische kookplaten
Onderhoud en verzorging, 43
PC 604 /HA
PC 604 X/HA
De elektrische stroom afsluiten
Schoonmaken van het apparaat
Typeplaatje
Service
37
Belangrijk
NL
PAS OP: Dit apparaat en zijn bereikbare onderdelen worden tijdens gebruik
zeer heet. Zorg ervoor de verwarmende elementen niet aan te raken. Zorg
ervoor dat kinderen die kleiner dan 8 jaar oud zijn niet dichtbij het apparaat
kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. Het huidige apparaat mag
alleen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt
lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis
worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn
onderricht m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van
de betreffende gevaren. Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen. De
reinigings- en onderhoudshandelingen mogen niet door kinderen worden
uitgevoerd, tenzij onder toezicht.
PAS OP: Het kan gevaarlijk zijn een fornuis met vet of olie onbewaakt te laten.
Er kan brand ontstaan. U moet NOOIT proberen een vlam/brand te blussen
met water. U dient daarentegen het apparaat uit te schakelen en de vlam te
bedekken met bijvoorbeeld een (blus)deken.
PAS OP: Brandgevaar: laat nooit voorwerpen op het kookoppervlak liggen.
Gebruik nooit huishoudapparaten met stoom of hoge druk voor het reinigen
van de kookplaat.
Het apparaat is niet geschikt om te worden ingeschakeld m.b.v. een externe
timer of door een gescheiden afstandsbedieningssysteem.
38
Het installeren
NL
555 mm
m
55
m
mm
! Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er staat
belangrijke informatie in over installatie, gebruik en
veiligheid.
Schema voor bevestiging van de haken
475
! Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele verdere
raadpleging. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of
wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te
bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft.
Plaatsing
! Het verpakkingsmateriaal is niet bestemd voor kinderen en
dient daarom te worden weggegooid volgens de geldende
normen voor gescheiden afvalverzameling (zie
Voorzorgsmaatregelen en advies).
! Gebruik de haken die u vindt in de
“toebehorenverpakking”
Inbouw
Zodat ze geplaatst kunnen worden naast meubels die niet
hoger zijn dan de aanrecht. Voor een juiste installatie van de
kookplaat moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in
acht worden genomen:
Stand haak voor
keukenblad H=20mm
30
20
! De installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegde
installateur en volgens de instructies van de fabrikant. Een
verkeerde installatie kan schade berokkenen aan personen,
dieren of dingen.
Stand haak voor
keukenblad H=30mm
Voor
• De meubels die direct naast de kookplaat staan en
hierboven uitsteken, moeten op minstens 600 mm van de
rand van de plaat staan.
600mm min.
600mm min.
700mm min.
• Hang de keukenkastjes naast de kap op een minimum
hoogte van 420 mm van het keukenblad (zie afbeelding).
• Als de kookplaat onder
een keukenkastje wordt
geplaatst, moet deze zich
op een afstand van
minstens 700 mm van het
keukenblad bevinden (zie
afbeelding).
• De opening van het
meubel moet de
afmetingen hebben die in
de afbeelding zijn
aangegeven. De bevestigingsklemmen maken een
bevestiging mogelijk van de kookplaat aan een
keukenblad van tussen de 20 en 40 mm dik.
Voor een goede bevestiging raden wij u aan alle
bijgeleverde haken te gebruiken.
40
• Een afzuigkap moet worden geïnstalleerd volgens de
voorschriften die u kunt vinden in het instructieboekje van
de afzuigkap zelf en in ieder geval op een afstand van
minstens 650 mm.
Stand haak voor
keukenblad H=40mm
• Als de kookplaat niet boven een inbouwoven wordt
geïnstalleerd, moet u een houten isolatieplank
aanbrengen. Deze moet op een minimum afstand van 20
mm van de onderkant van de kookplaat worden
geplaatst.
Ventilatie
Om een goede ventilatie te bereiken moet u de achterkant
van het meubel verwijderen. Het verdient de voorkeur de
oven op twee houten balken te plaatsen, of eventueel op
een enkele plank die een opening heeft van tenminste 45 x
560 mm (zie afbeeldingen).
39
560
mm
.
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
NL
45 m
m.
3
3
R
2
5
4
5
4
5
T
S
R
4
N
S N
3
R
N
Het aansluiten van de voedingskabel aan het elektrische net
Als de kookplaat wordt geïnstalleerd boven een inbouwoven
die niet beschikt over een afkoelmechanisme met ventilator,
moet de nodige ventilatie binnen het meubel worden bereikt
door het creëren van openingen voor de toe- en afvoer van
de lucht. (zie afbeeldingen).
Gebruik voor de voedingskabel een stekker die
genormaliseerd is voor de lading aangegeven op het
typeplaatje.
Wanneer het apparaat rechtstreeks op het net wordt
aangesloten moet u tussen het apparaat en het net een
meerpolige schakelaar aanbrengen met een afstand tussen
de contacten van minstens 3mm, aangepast aan het
elektrische vermogen en voldoend aan de geldende normen
(de aarding mag niet worden onderbroken door de
schakelaar). De voedingskabel moet zodanig worden
geplaatst dat hij nergens een temperatuur bereikt van 50°C
hoger dan de kamertemperatuur.
! De installateur is verantwoordelijk voor een correcte
elektrische aansluiting en het in acht nemen van de
veiligheidsnormen.
Voor het aansluiten moet u controleren dat:
Elektrische aansluiting
De elektrische kookplaten zijn niet voorzien van een
voedingskabel aangezien deze moet worden aangepast aan
het soort elektrische aansluiting dat wordt gebruikt (zie het
volgende schema voor de aansluitingen). Voor het
aanbrengen van de voedingskabel moet u als volgt te werk
gaan:
• het stopcontact geaard is en voldoet aan de geldende
normen;
• het stopcontact in staat is het maximale vermogen van
het apparaat te dragen, zoals aangegeven op het
typeplaatje;
• Open de aansluitdoos door de schroef “V” los te
schroeven en open de deksel (zie afbeelding).
• de spanning zich bevindt tussen de waarden die staan
aangegeven op het typeplaatje;
• Sluit de draden aan volgens het diagram in de
afbeelding.
• het stopcontact en de stekker overeenkomen. Als dat niet
zo is, dient u ofwel de stekker ofwel het stopcontact te
vervangen; gebruik geen verlengsnoeren of
dubbelstekkers.
• Bevestig de voedingskabel in de kabelklem “F”, sluit de
deksel en bevestig hem met de schroef “V” (zie
afbeelding).
V
1
2
3
4
5
! Wanneer het apparaat geïnstalleerd is moeten het snoer en
het stopcontact gemakkelijk te bereiken zijn.
! De kabel mag niet worden gebogen of samengedrukt.
! De kabel moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd en
mag alleen door erkende monteurs worden vervangen ( zie
Service).
! De fabrikant kan nergens aansprakelijk voor worden
gesteld als deze normen niet worden nageleefd.
F
40
! Als het fornuis wordt geïnstalleerd boven een inbouwoven
moeten de elektrische aansluitingen van fornuis en oven
apart worden uitgevoerd, zowel voor veiligheidsredenen als
voor het eventueel makkelijker verwijderen van de oven.
Beschrijving
van het apparaat
Algemeen aanzicht
NL
Elektrische kookplaten
Bedieningsknoppen
elektrische kookplaten
• ELEKTRISCHE KOOKPLATEN kunnen
verschillende diameters en vermogen hebben:
“normaal” of “snel”, dit laatste type platen herkent u
door de aanwezigheid van een rode stip in het
midden.
! Op iedere knop is de positie van de betreffende
kookplaat aangegeven.
• Controlelampje WERKING ELEKTRISCHE
KOOKPLAAT gaat aan als de knop niet op de
stand ‘uit’ staat.
Controlelampje werking
elektrische kookplaat
• Bedieningsknoppen ELEKTRISCHE
KOOKPLATEN voor het regelen van de
stroomsterkte.
U kunt de kookplaten regelen door de betreffende
knop met de klok mee of tegen de klok in te
draaien, op 6 verschillende standen:
Positie
Normale of snelle plaat
0
Uit
1
2-5
6
Middelsterkten
Maximum sterkte
! In de paragraaf “Praktische aanwijzingen voor het
gebruik” vindt u de verhoudingen tussen de posities
en het gebruik waarvoor de kookplaten worden
aangeraden.
41
Voorzorgsmaatregelen en advies
NL
! Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de
geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze
aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u
dient ze derhalve goed door te nemen.
Algemene veiligheidsmaatregelen
• Dit is een inbouwapparaat van klasse 3.
• Deze instructies gelden alleen voor de landen
wiens symbolen in de gebruiksaanwijzing en op
het typeplaatje staan.
• Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel
gebruik binnenshuis.
• Het apparaat dient niet buitenshuis te worden
geplaatst, ook niet in overdekte toestand. Het is erg
gevaarlijk als het in aanraking komt met regen of
onweer.
• Maak gebruik van de handgrepen aan de zijkant
van de oven om het apparaat te verplaatsen.
• Raak het apparaat niet blootsvoets aan of met natte
handen of voeten.
• Het apparaat dient gebruikt te worden om voedsel
te bereiden. Het mag uitsluitend door
volwassenen worden gebruikt en alleen volgens
de instructies die in deze handleiding
beschreven staan. Elk ander gebruik (bv.:
verwarming van ruimten) is als oneigenlijk te
beschouwen en dus gevaarlijk. De fabrikant kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade die te wijten is aan onjuist, verkeerd of
onredelijk gebruik.
• Voorkom dat elektrische snoeren van andere kleine
keukenapparaten op warme delen van de oven
terechtkomen.
• Laat de ventilatieopeningen en warmteafvoer vrij.
• Controleer altijd dat de knoppen in de stand “”/””
staan als de oven niet wordt gebruikt.
• Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan
het snoer te trekken maar door de stekker zelf beet
te pakken.
• Maak de oven niet schoon of voer geen onderhoud
uit als de stekker nog in het stopcontact zit.
• Als de oven defect is, mag u nooit aan het interne
systeem sleutelen om een reparatie proberen uit te
voeren. Neem contact op met de Technische Dienst
(zie Service).
• Richt de handvaten van de pannen altijd naar de
binnenzijde van de kookplaat zodat u er niet per
ongeluk tegenaan stoot.
• Laat de elektrische plaat niet werken als er geen
pannen op staan.
• Gebruik geen instabiele of vervormde pannen.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
personen (kinderen inbegrepen) met een beperkt
lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen of
personen die niet de nodige ervaring of kennis
42
hebben met het apparaat, tenzij onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of nadat hun is uitgelegd hoe het
apparaat werkt.
• Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen.
• Het apparaat is niet geschikt om te worden
ingeschakeld m.b.v. een externe timer ofwel door
een gescheiden afstandsbedieningssysteem.
Afvalverwijdering
• Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houd u
aan de plaatselijke normen, zodat het
verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden.
• De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging
van Electrische en Electronische Apparatuur
(WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische
apparaten niet mogen vernietigd via de normale
ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten
apart worden ingezameld om zo het hergebruik van
de gebruikte materialen te optimaliseren en de
negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te
reduceren. Het symbool op het product van de
“afvalcontainer met een kruis erdoor” herinnert u aan
uw verplichting, dat wanneer u het apparaat
vernietigt, het apparaat apart moet worden
ingezameld.
Consumenten moeten contact opnemen met de
locale autoriteiten voor informatie over de juiste wijze
van vernietiging van hun oude apparaat.
Praktisch advies voor het gebruik van de
elektrische kookplaten
Om warmteverlies en schade aan de kookplaten te
vermijden kunt u het beste pannen gebruiken met een
platte bodem en met een diameter die niet
kleiner is dan die van de kookplaat.
Positie
Normale of snelle plaat
0
Uit.
1
Groenten en vis.
2
Aardappelen (gestoomd), soep, capucijners,
bonen.
3
Doorkoken van grote hoevelheeden,
minestroni enz.
4
Braden (medium).
5
Braden (hard).
6
Bruin bakken of snel aan de kook brengen.
! Vóór het eerste gebruik moeten de kookplaten
ongeveer 4 minuten lang op de maximale stand
worden gezet, zonder pannen erop te plaatsen.
Gedurende deze beginfase wordt de beschermlaag
hard en bereikt hij zijn maximale weerstand.
Onderhoud en verzorging
De elektrische stroom afsluiten
Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige
handeling overgaat.
! Wendt u nooit tot niet erkende monteurs.
Schoonmaken van het apparaat
! Vermijd het gebruik van schuurmiddelen of bijtende
middelen, zoals vlekkenmiddelen en
roestverwijderende producten, schoonmaakmiddelen
in poedervorm of schuursponzen: deze kunnen het
oppervlak onherstelbaar krassen.
! Gebruik nooit stoom- of hogedrukreinigers voor het
reinigen van het apparaat.
• Voor normaal onderhoud moet u de kookplaat met
een vochtige spons reinigen en afdrogen met
keukenpapier.
• De elektrische kookplaten moeten worden
schoongemaakt met een vochtige doek en met een
beetje olie worden ingesmeerd als ze nog lauw zijn.
• Roestvrij staal kan vlekken gaan vertonen als er
voor langere tijd kalkhoudend water of agressieve
schoonmaakmiddelen (fosforhoudend) op hebben
gelegen. Spoel en droog het dus na het
schoonmaken goed af. Droog watervlekken altijd
gelijk af.
NL
Dit dient u door te geven:
• Het soort storing;
• het model van het apparaat (Mod.)
• het serienummer (S/N)
Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje op
het apparaat en/of op de verpakking.
Technische gegevens
TYPEPLAATJE
Elektrische
aansluitingen
spanning 220-230V/380-400V
3N ~ 50/60Hz
maximum vermogen 5600W
Dit apparaat voldoet aan de
volgende EU Richtlijnen:
- 2006/95/EEG van 12/12/06
(Laagspanning) en
daaropvolgende wijzigingen
- 2004/108/EEG van 15/12/04
(Elektromagnetische
Compatibiliteit) en
daaropvolgende wijzigingen
- 93/68/EEG van 22/07/93 en
daaropvolgende wijzigingen.
- 2002/96/EC en
daaropvolgende wijzigingen.
43
DE
Hinweise, 45
IT
Italiano, 1
ES
PT
NL
Português, 30 Nederlands, 37
PC 604 /HA
PC 604 X/HA
44
45
DE
555 mm
m
55
m
mm
475
20
30
600mm min.
600mm min.
46
40
700mm min.
DE
Hinten
560
m
m.
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
45 m
m.
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
3
R
2
5
DE
T
S
R
4
3
N
4
5
4
5
S N
3
R
N
2
3
4
V
5
F
47
DE
Elektroplatten
0
1
2-5
6
48
0
1
2
3
4
5
6
49
DE
DE
50
DE
51
DE
52

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed