Betec Aquarius Plus Handleiding

Add to My manuals
18 Pages

advertisement

Betec Aquarius Plus Handleiding | Manualzz
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 1
D
GB
F
MANUAL DEL
USUARIO
E
I
P
GR
NL
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 2
D
006TD
I
Spannung
220 – 240 V
Kühlkapazität
475 W
Heizkapazität
400 W
10 - 32°C
75 W
Bild (1)
Bild (2)
2
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 3
BETEC · Bernd Eitel Technologies · Herzogstrasse 55 · 63263 Neu-Isenburg · Germany
Tel.: 49 (0) 6102-31067 · Fax: 49 (0) 6102-320859 · www.BETEC-Ideen.de
E-mail: [email protected]
3
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 4
GB
Structure Illustration & Parts Name:
006TD
I
220 - 240V
475W
400W
10 - 32°C
75W
Illustration (1)
Illustration (2)
4
AquariusPlus_Anleitung
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 5
GB
Attention:
Solution
Water leakage
Do not wipe the unit with detergent, organic
liquid or insecticide etc
Retailer’s stamp
BETEC · Bernd Eitel Technologies · Herzogstrasse 55 · 63263 Neu-Isenburg · Germany
Tel: 49 (0) 6102-31067 · Fax: 49 (0) 6102-320859 · www.BETEC-Ideen.de
E-mail: [email protected]
5
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 6
F
Article No. 4001
Dispensateur d’eau Aquarius
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
006TD
I
220 - 240 V
475 W
10 - 32 °C
75 W
Illustration (1)
6
AquariusPlus_Anleitung
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 7
Date d’achat
Cachet du revendeur
BETEC · Bernd Eitel Technologies · Herzogstrasse 55, 63263 Neu-Isenburg, Allemagne
Tél. : 49 (0) 6102-31067 Fax : 49 (0) 6102-320859 · www.BETEC-Ideen.de
Courriel : [email protected]
7
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 8
E
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
Llave de atornillar / destornillar
Pieza de agarre
006TD
Voltaje
475W
75W
Fig. (1)
Fig. (2)
8
I
AquariusPlus_Anleitung
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 9
Posible causa
No sale agua
del grifo
BETEC · Bernd Eitel Technologies · Herzogstrasse 55 · 63263 Neu-Isenburg · Germany
Tel.: 49 (0) 6102-31067 · Fax: 49 (0) 6102-320859 · www.BETEC-Ideen.de
E-mail: [email protected]
9
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 10
I
1
2
3
4
5
6
7
8
006TD
I
220 - 240 V
475 W
400 W
10 - 32°C
Figura (1)
Figura (2)
10
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 11
BETEC · Bernd Eitel Technologies · Herzogstrasse 55 · 63263 Neu-Isenburg · Germany
Tel: 49 (0) 6102-31067 · Fax: 49 (0) 6102-320859 · www.BETEC-Ideen.de
E-mail: [email protected]
11
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 12
P
006TD
220 - 240V
475W
400W
75W
Figura (1)
Figura (2)
5 galões
12
AquariusPlus_Anleitung
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 13
Nunca deitar água directamente na unidade.
Data da Venda
BETEC · Bernd Eitel Technologies · Herzogstrasse 55, 63263 Neu-Isenburg, Alemanha
Tel.: 49 (0) 6102-31067 · Fax: 49 (0) 6102-320859 · www.BETEC-Ideen.de
E-mail: [email protected]
13
08.09.2004
15:41 Uhr
Seite 14
GR
ȈȘµĮȞIJȚțȩ
ǹȡ.
1
4
ȆȡȠıĮȡµȠȖȑĮȢ ijȚȐȜȘȢ
PET
ȀȪȡȚĮ įİȟĮµİȞȒ ȞİȡȠȪ
(ĮįȚĮijĮȞȒȢ)
ǻİȣIJİȡİȪȠȣıĮ įİȟĮµİȞȒ
ȞİȡȠȪ (įȚĮijĮȞȒȢ)
ȆȜȒțIJȡȠ ʌȓİıȘȢ ȖȚĮ Ȟİȡȩ
ıİ șİȡµȠțȡĮıȓĮ įȦµĮIJȓȠȣ
5
13
6
7
8
2
3
ǹȡ.
ǻ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ ȖȚĮ įȚĮțȩʌIJİȢ țĮȚ țȠȣµʌȚȐ:
1. ǼȞİȡȖȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ șȑȡµĮȞıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞȐȥİȚ Ș țȩțțȚȞȘ ȜȣȤȞȓĮ
ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞIJĮȢ ȩIJȚ İȓȞĮȚ ıİ İȟȑȜȚȟȘ Ș șȑȡµĮȞıȘ ǿ. ǼȐȞ Ș ȜȣȤȞȓĮ ĮȞȐȥİȚ µİ țȓIJȡȚȞȠ ȤȡȫµĮ,
ĮȣIJȩ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ IJȘȞ țĮIJȐıIJĮıȘ įȚĮIJȒȡȘıȘȢ șİȡµȩIJȘIJĮȢ (İȚțȩȞĮ H).
2. ǼȞİȡȖȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȥȪȟȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞȐȥİȚ Ș ʌȡȐıȚȞȘ ȜȣȤȞȓĮ
ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞIJĮȢ ȩIJȚ İȓȞĮȚ ıİ İȟȑȜȚȟȘ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ȥȪȟȘȢ. ǼȐȞ Ș ȜȣȤȞȓĮ ĮȞȐȥİȚ µİ țȓIJȡȚȞȠ
ȤȡȫµĮ, ĮȣIJȩ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ IJȘȞ țĮIJȐıIJĮıȘ įȚĮIJȒȡȘıȘȢ ȥȪȟȘȢ (İȚțȩȞĮ I).
3. ǵIJĮȞ Ș µȠȞȐįĮ İȓȞĮȚ ıİ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ șȑȡµĮȞıȘȢ Ȓ įȚĮIJȒȡȘıȘȢ șİȡµȩIJȘIJĮȢ, Ș ȜȣȤȞȓĮ
«ǼʌĮȞȐȜȘȥȘ ȕȡĮıµȠȪ» țĮȚ Ș ȜȣȤȞȓĮ ȗİıIJȠȪ ȞİȡȠȪ ĮȞȐȕȠȣȞ µİ țȩțțȚȞȠ ȤȡȫµĮ țĮIJȐ IJȘ
ȤȡȒıȘ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ «ǼʌĮȞȐȜȘȥȘ ȕȡĮıµȠȪ». ǹijȠȪ șİȡµĮȞșİȓ IJȠ Ȟİȡȩ µȑȤȡȚ IJȠȣȢ ʌİȡȓʌȠȣ
97ºC șĮ ȘȤȒıİȚ 3 ijȠȡȑȢ Ƞ ȕȠµȕȘIJȒȢ țĮȚ șĮ ʌĮȪıİȚ Ș įȚĮIJȒȡȘıȘ șİȡµȩIJȘIJĮȢ. Ǿ ȜȣȤȞȓĮ
«ǼʌĮȞȐȜȘȥȘ ȕȡĮıµȠȪ» țĮȚ Ș ȜȣȤȞȓĮ ȗİıIJȠȪ ȞİȡȠȪ ĮȞȐȕȠȣȞ µİ țȓIJȡȚȞȠ ȤȡȫµĮ. ǵIJĮȞ İȓȞĮȚ ıİ
İȟȑȜȚȟȘ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ «ǼʌĮȞȐȜȘȥȘ ȕȡĮıµȠȪ» µʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ʌȚȑıİIJİ ȐȜȜȘ µȓĮ ijȠȡȐ IJȠȞ
įȚĮțȩʌIJȘ «ǼʌĮȞȐȜȘȥȘ ȕȡĮıµȠȪ» ȖȚĮ ȞĮ İʌȚıIJȡȑȥİIJİ ıİ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ įȚĮIJȒȡȘıȘȢ șİȡµȩIJȘIJĮȢ
(İȚțȩȞĮ J).
4. ȂİIJȐ IJȘ ıȪȞįİıȘ IJȘȢ ȘȜİțIJȡȚțȒȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ țĮȚ IJȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ȜȣȤȞȓĮȢ ȡİȪµĮIJȠȢ
µʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ʌȚȑıİIJİ IJȠ țȠȣµʌȓ ȗİıIJȠȪ ȞİȡȠȪ Ȓ IJȠ țȠȣµʌȓ țȡȪȠȣ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ,
ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ Ȓ IJȘȞ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ įȚĮțȩʌIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ
șȑȡµĮȞıȘȢ Ȓ ȥȪȟȘȢ. ǵIJĮȞ ʌĮIJȘșİȓ µȓĮ ijȠȡȐ IJȠ țȠȣµʌȓ (-Ȑ) ȞİȡȠȪ, Ș ȕĮȜȕȓįĮ ȞİȡȠȪ ĮȞȠȓȖİȚ
ȀĮIJȐ
ȖȚĮ 20 įİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ, İʌȚIJȡȑʌȠȞIJĮȢ IJȘȞ İțȡȠȒ ȞİȡȠȪ, ʌȡȚȞ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ ĮȣIJȩµĮIJĮ. ȀĮIJ
IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ İțȡȠȒȢ ȞİȡȠȪ (ȗİıIJȩ Ȓ țȡȪȠ Ȟİȡȩ), Ș İțȡȠȒ µʌȠȡİȓ ȞĮ ıIJĮµĮIJȒıİȚ ʌȚȑȗȠȞIJĮ
ʌȚȑȗȠȞIJĮȢ
ȟĮȞȐ IJȠ țȠȣµʌȓ ȞİȡȠȪ.
9
ǻȚĮțȩʌIJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȥȪȟȘȢ
10
11
14
ǻȚĮțȩʌIJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ
șȑȡµĮȞıȘȢ
ȀȠȣµʌȓ țĮȚ ȜȣȤȞȓĮ ȗİıIJȠȪ
ȞİȡȠȪ
ȀȠȣµʌȓ țĮȚ ȜȣȤȞȓĮ
İʌĮȞȐȜȘȥȘȢ ȕȡĮıµȠȪ
ȀȠȣµʌȓ țĮȚ ȜȣȤȞȓĮ țȡȪȠȣ
ȞİȡȠȪ
15
ȁȣȤȞȓĮ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ ȡİȪµĮIJȠȢ
12
ǹȣIJȩȢ Ƞ șİȡµȠȥȪțIJȘȢ ȞİȡȠȪ įȚĮșȑIJİȚ ȤİȚȡȠțȓȞȘIJȠ șİȡµȠıIJȐIJȘ İʌĮȞĮijȠȡȐȢ ȦȢ įȚȐIJĮȟȘ
ĮıijĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠIJȡȠʌȒ țȚȞįȪȞȦȞ ʌȠȣ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ İıijĮȜµȑȞȘ
șȑȡµĮȞıȘ IJȘȢ įİȟĮµİȞȒȢ ȗİıIJȠȪ ȞİȡȠȪ İȞȫ ĮȣIJȒ İȓȞĮȚ ȐįİȚĮ. ȅ șİȡµȠıIJȐIJȘȢ įȚĮțȩʌIJİȚ IJȘȞ
IJȡȠijȠįȠıȓĮ ȡİȪµĮIJȠȢ ȩIJĮȞ Ș șİȡµȠțȡĮıȓĮ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȘȢ țİȞȒȢ įİȟĮµİȞȒȢ ȗİıIJȠȪ ȞİȡȠȪ
ȣʌİȡȕİȓ IJȘȞ ʌȡȠİʌȚȜİȖµȑȞȘ IJȚµȒ ıȣȞĮȖİȡµȠȪ. īȚĮ IJȘȞ İʌĮȞİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ
șȑȡµĮȞıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȚȑıİIJİ IJȠ țȠȣµʌȓ İʌĮȞĮijȠȡȐȢ ıIJȠ țȐIJȦ µȑȡȠȢ IJȘȢ µȠȞȐįĮȢ. ȉȠ țȠȣµʌȓ
İʌĮȞĮijȠȡȐȢ țĮȜȪʌIJİIJĮȚ Įʌȩ İIJȚțȑIJĮ țĮȚ µʌȠȡİȓIJİ ȞĮ IJȘȞ ĮʌȠµĮțȡȪȞİIJİ ȖȚĮ ȞĮ İțIJİȜȑıİIJİ ĮȣIJȒȞ
IJȘȞ İȞȑȡȖİȚĮ.
ȂȠȤȜȩȢ ȕȚįȫµĮIJȠȢ/ȟİȕȚįȫµĮIJȠȢ
5. ȆȚȑȗȠȞIJĮȢ IJĮ ĮȞȐȜȠȖĮ țȠȣµʌȚȐ ȘȤİȓ µȓĮ ijȠȡȐ Ƞ ȕȠµȕȘIJȒȢ. ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ șĮ ȘȤȒıİȚ 10 ijȠȡȑȢ,
İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıijȐȜµĮIJĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ.
006TD
220 – 240V
ȌȣțIJȚțȒ ȚıȤȪȢ
75W
475W
400W
ȀĮIJȘȖȠȡȓĮ ȘȜİțIJȡȚțȒȢ
ĮıijȐȜİȚĮȢ
I
ȋȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮ ȥȪȟȘȢ
ȋȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮ
șȑȡµĮȞıȘȢ
ĬİȡµȠțȡĮıȓĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ȖȚĮ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ
•90ºC 1L/h
10~32ºC
ǼȚțȩȞĮ (2)
ǼȚțȩȞĮ (1)
14
AquariusPlus_Anleitung
08.09.2004
15:42 Uhr
Seite 15
1. ǹʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȘȜİțIJȡȚțȒȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ țĮȚ ʌİȡȚµȑȞİIJİ ʌİȡȓʌȠȣ 2 ȫȡİȢ ȖȚĮ ȞĮ
țȡȣȫıİȚ IJȠ ȗİıIJȩ Ȟİȡȩ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠIJȡĮʌȠȪȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮȢ Ȓ
İȖțĮȣµȐIJȦȞ.
2. ǹʌȠıȣȞĮȡµȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ țĮșĮȡȚıµȩȢ:
ȆȡȠȕȜȒµĮIJĮ
ȆȚșĮȞȑȢ ĮȚIJȓİȢ
ǻİȞ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ 1. DZįİȚĮ įİȟĮµİȞȒ (-ȑȢ) ȞİȡȠȪ
Ȟİȡȩ Įʌȩ IJȘ 2. DzµijȡĮȟȘ įİȟĮµİȞȒȢ
ȕȡȪıȘ
șȑȡµĮȞıȘȢ Ȓ įİȟĮµİȞȒȢ
ȥȪȟȘȢ Įʌȩ ĮȑȡĮ
ǵȤȚ ĮȡțİIJȐ
țȡȪȠ Ȓ
ĮȡțİIJȐ ȗİıIJȩ
Ȟİȡȩ
1.
2.
3.
ǻȚĮȡȡȠȒ
ȞİȡȠȪ
15
1.
2.
ǼʌȓȜȣıȘ
1. ȆȜȒȡȦıȘ ȟĮȞȐ µİ Ȟİȡȩ.
2. ȆȚȑıIJİ IJȠ țȠȣµʌȓ (-Ȑ) ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ȞĮ
µİȓȞİȚ ĮȞȠȚȤIJȒ Ș ȕȡȪıȘ țĮȚ țȠȣȞȒıIJİ
İȜĮijȡȫȢ IJȘ µȠȞȐįĮ µȑȤȡȚ ȞĮ ȕȖİȚ
Ȟİȡȩ.
ȆȠȜȪ µİȖȐȜȘ ȜȒȥȘ ȞİȡȠȪ ıİ 1. ȆİȡȚµȑȞİIJİ ȖȚĮ ȜȓȖȠ įȚȐıIJȘµĮ ȫıIJİ ȞĮ
ıȪȞIJȠµȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘµĮ
İʌȚIJȡĮʌİȓ Ș İʌĮȡțȒȢ șȑȡµĮȞıȘ țĮȚ
ȥȪȟȘ.
ǻȚĮțȠʌȒ ȘȜİțIJȡȚțȒȢ
IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ
2. ǼʌȚȕİȕĮȚȫıIJİ ȩIJȚ Ƞ įȚĮțȩʌIJȘȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ șȑȡµĮȞıȘȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȘ
șȑıȘ «ȅȃ», ȩIJȚ İȓȞĮȚ ıȦıIJȐ
ıȣȞįİįݵȑȞȠ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȘȜİțIJȡȚțȒȢ
IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ țĮȚ ȩIJȚ ȣʌȐȡȤİȚ IJȐıȘ
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ȤȡȩȞȠȢ ȥȪȟȘȢ
IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ Įʌȩ IJȠ țİȞIJȡȚțȩ įȓțIJȣȠ
İȞĮȜȜĮııȩµİȞȠȣ ȡİȪµĮIJȠȢ.
3. ȉȠ ʌȡȫIJȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘµĮ ȥȪȟȘȢ
ĮʌĮȚIJİȓ 2 ȫȡİȢ µȑȤȡȚ IJȘȞ ʌȩıȘ.
ȈʌĮıµȑȞȘ ijȚȐȜȘ
1. ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ µİ ȞȑĮ ijȚȐȜȘ
Ǿ įȚĮijĮȞȒȢ įİȟĮµİȞȒ țĮȚ ȠȚ 2. ǹʌȠıȣȞĮȡµȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ
ĮȞȐȜȠȖİȢ ıIJİȖĮȞȠʌȠȚȒıİȚȢ
İʌĮȞĮıȣȞĮȡµȠȜȩȖȘıȘ. ǼȐȞ
įİȞ ȑȤȠȣȞ
ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ, ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȒıIJİ IJȚȢ ʌĮȜȚȑȢ
İʌĮȞĮıȣȞĮȡµȠȜȠȖȘșİȓ
ıIJİȖĮȞȠʌȠȚȒıİȚȢ.
ıȦıIJȐ țĮȚ ıIJİȖĮȞȐ µİIJȐ IJȘȞ
IJİȜİȣIJĮȓĮ
ĮʌȠıȣȞĮȡµȠȜȩȖȘıȘ
08.09.2004
15:42 Uhr
Seite 16
NL
Beschrijving van functies en onderdelen
Belangrijk
Bij het eerste gebruik van het toestel of na periodieke reiniging dient u er op te letten dat
de tank voor heet water gevuld is vooraleer u de verwarmingsschakelaar (achteraan het
toestel) aanzet. Druk aan het bedieningspaneel eenvoudig op de “Hot” knop om te controleren of de heetwatertank water bevat of niet. Zodra het toestel aan het stroomnet is
aangesloten brandt aan het bedieningspaneel de stroomindicatie. De “Hot” en “Cold” knoppen functioneren nu ook en indien u er op drukt zal water uitstromen. In deze fase heeft
het water slechts kamertemperatuur. Zodra water uit de aftapkraan loopt kunt u de verwarmings- en koelfunctie met behulp van de schakelaars achteraan het toestel gebruiken.
Hartelijk dank voor uw aankoop van onze waterdispenser. Om met het toestel optimale
prestaties te bereiken, raden wij aan deze bedieningshandleiding zorgvuldig te lezen en
vervolgens goed te bewaren.
Inleiding functies:
Dit toestel biedt zowel functioneel als ook cosmetisch een modern ontwerp en beschikt
over de volgende functies:
1. Unieke heetwatertank met edelstalen verwarmingsstaaf om het water tot 92°C te verwarmen. Met zijn herkookfunctie kan het toestel water tot 95°C verhitten en voldoet
daarmee aan verschillende behoeften zoals thee of koffie zetten, instant noedels toebereiden, enz. Het is geschikt voor thuis, kantoor en hotels, enz.
2. 3 in 1 tapkraan – één schenktuit voor heet water, koud water en water op kamertemperatuur. Heet en koud water verkrijgt u eenvoudig via de passende drukknop van het
bedieningspaneel terwijl voor water op kamertemperatuur de conventionele drukklep
voorzien werd.
3. 2 grote ronde tanks die voor reiniging kunnen worden gedemonteerd.
4. Ontworpen voor het gebruik met vervangbare filters voor nog zuiverder water.
5. De koelfunctie baseert op het moderne thermo-elektrische (Peltier) systeem dat in
tegenstelling tot conventionele compressorsystemen aangenaam geluidloos is.
6. Veelzijdige afdekkap voor grote waterflessen met circa 6 – 15 liter inhoud of bij gebruik
van de meegeleverde adapter voor PET waterflessen met 1,5 – 2 l inhoud.
Als beveiliging beschikt deze waterdispenser over een thermostaat die schade verhindert
indien de lege heetwatertank per vergissing wordt verhit. De thermostaat dient dan handmatig te worden gereset. De thermostaat onderbreekt de stroomtoevoer indien de temperatuur in de lege heetwatertank boven de vooringestelde waarde stijgt. U dient dan de
reset knop onderaan het toestel in te drukken om de verwarmingsfunctie weer te activeren. De reset knop wordt door een etiket bedekt dat u in dit geval mag verwijderen.
Opmerkingen:
1. Zowel bij heet als bij koud water kan de temperatuur enkele graden afwijken.
2. De herkookfunctie verwarmt het water niet tot 100 °C.
Specificatie voor schakelaars en drukknoppen:
Illustratie & benaming onderdelen:
Nr. onderdeel nr. 4001
1 Adapter voor PET flessen
2 Primaire watertank (ondoorzichtig)
3 Secundaire watertank (transparant)
4 Drukklep voor water met
kamertemperatuur
5 3 in 1 tapkraan
6 Waterschaal
7 Greep (aan 2 kanten)
8 Ventilatieopening
1. Zet u de schakelaar voor de verwarmingsfunctie aan gaat de rode indicatie branden om
aan te duiden dat verwarming actief is. Schakelt de indicatie op geel is de functie warm
houden actief (illustratie H).
2. Zet u de schakelaar voor de koelfunctie aan gaat de groene indicatie branden om aan te
duiden dat koeling actief is. Schakelt de indicatie op geel is de functie koel houden
actief (illustratie I).
3. Is het toestel bezig met verwarmen of warm houden en is ook de herkookfunctie actief
branden de indicaties voor herkoken en heet water beide rood. Zodra het water tot circa
97 °C verhit is hoort u 3 keer de zoemer en schakelt het toestel over van verwarming
naar warm houden. De indicaties voor herkoken en warm houden worden nu geel. Is het
toestel bezig met herkoken kunt u nogmaals op de knop voor herkoken drukken om het
toestel weer naar warm houden over te schakelen (illustratie J).
4. Zodra het toestel aan het stroomnet is aangesloten (de stroomindicatie brandt) kunt u
voor water ofwel op de knop voor heet water ofwel op de knop voor koud water
drukken. Daarbij speelt het geen rol of de schakelaars voor de verwarmingsfunctie of
voor de koelfunctie aan of af staan. Drukt u één keer op de waterknop(pen) gaat de
waterkraan open en stroomt gedurende 20 seconden water uit. Daarna sluit de kraan
weer automatisch. Het uitstromen van water (zowel heet als koud water) kan worden
onderbroken door opnieuw op de waterknop te drukken.
5. De zoemer is één keer te horen wanneer de actieve knoppen worden ingedrukt. Bij
functiestoring(en) is de zoemtoon anders 10 keer te horen.
Aquarius waterdispensers
9 Schakelaar voor koelfunctie
10 Contactdoos
11 Schakelaar voor verwarmings functie
12
13
14
15
Knop & indicatie voor heet water
Knop & indicatie voor herkookfunctie
Knop & indicatie voor koud water
Stroomindicatie
Schroefsleutel
Drukplakje
Bedieningsinstructies:
1. Plaats de waterdispenser op een vlakke ondergrond en ongeveer 15 cm van de muur
om voor een goede ventilatie te zorgen (illustratie A).
2. Reinig het toestel hygiënisch indien u het voor de eerste keer of na een langere opbergperiode weer gebruikt. Bij het nieuwe toestel hoort een ontsmettingstablet. Los de
ontsmettingstablet in circa 15 liter water op en giet het water via de primaire tank in het
toestel. Laat het water met ontsmettingsmiddel circa 20 minuten in het toestel vooraleer
het weer af te tappen. Voeg terwijl u het water met ontsmettingsmiddel aftapt gedistilleerd water toe totdat het water reukloos is (illustratie B - G).
3. Zet de schakelaars voor de koelfunctie en voor de verwarmingsfunctie (achteraan het
toestel) eerst op “OFF” en verbind dan het stroomsnoer met de contactdoos. Druk aan
het bedieningspaneel op de knop voor heet water tot water uit de tapkraan komt. Nu
kunt u de verwarmings- en koelfunctie aanzetten.
4. Onderbreek de stroomtoevoer indien u het toestel langere tijd niet gebruikt. Verwijder
het stroomsnoer en tap het overtollige water af (zie demontage en reiniging) vooraleer
het toestel op te bergen. Let er bij het weer in gebruik nemen van het toestel op dat alle
onderdelen correct gemonteerd zijn en goed afdichten.
5. Raadpleeg bij algemene problemen het hoofdstuk Foutenopsporing. Demonteer nooit zelf
de elektrische onderdelen van de waterdispenser. Neem contact op met de officiële
verdeler om het toestel indien nodig te laten herstellen.
6. Zet het toestel nooit direct met de stroomkabel aan of af.
7. Zet de koelfunctie gedurende 4 uur af indien ijsvorming het uitlopen van water verhindert.
Technische specificatie:
Model
006TD
I
220 - 240V
Koelvermogen
Nominaal vermogen
475W
Verwarmingsvermogen
Verwarmingsvermogen
400W
Omgevingstemperatuur bij gebruik 10 - 32°C
Koelvermogen
75W
8. Volg de instructies van illustratie (2) indien
u leidingwater
gebruikt.
16
08.09.2004
15:42 Uhr
Seite 17
NL
Opgelet:
Vermijd elektrische schokken – steek nooit de
stekker met natte handen in de contactdoos.
Vermijd oververhitting of brand – vervang nooit
de stekker van het stroomsnoer of verleng het
snoer. Koop of vervang het beschadigde
stroomsnoer steeds bij de officiële verdeler of
servicepunt.
Vermijd overbelasting – sluit het toestel aan
een eigen contactdoos aan.
Vermijd letsels of brandwonden – laat kinderen
de waterdispenser enkel onder toezicht
gebruiken; het toestel is geen speelgoed.
Plaats de waterdispenser op een droge, koele
en luchtige plaats. Plaats het toestel niet direct
naast waardevolle meubels of andere
huishoudelijke apparaten en vermijd zo
mogelijke waterschade tijdens het vervangen
van de waterfles.
Na het uischakelen van de koelfunctie is het
raadzaam 3 minuten te wachten vooraleer
deze weer aan te zetten. Zo verlengt u de
levensduur van de koelelementen.
Plaats de waterdispenser niet in een vochtige
kamer of dicht bij een verwarming. Bescherm
het toestel ook tegen directe zonnestraling of
regen.
Onderhoud:
1. Vermijd elektrische schokken en brandwonden – verwijder het stroomsnoer en laat heet
water eerst circa 2 uur afkoelen.
2. Demontage en reiniging:
Ten eerste: Verwijder de fles en de ondoorzichtige kap. Ten tweede: Draai de moer binnen aan de onderkant van de transparante tank met de meegeleverde sleutel los en
druk de transparante tank omhoog door de 2 meegeleverde drukplakjes in te voeren.
Verwijder vervolgens de isolatieblokken zowel uit de koudwatertank als uit de heetwatertank en giet het resterende water voorzichtig af. Ten derde: Na het reinigen van de
watertanks voor heet en koud water met behulp van zuiver water kunt u het toestel in
omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten – Plaats de isolatieblokken in de watertanks
voor heet en koud water – Druk de transparante tank weer correct in het basiselement
(hiervoor is een beetje kracht nodig) – en vergeet in geen geval de 2 silicon pakkingringen onderaan. – Draai de moer met behulp van de sleutel weer vast – draai de moer
voldoende vast aan om eventuele waterlekkage te vermijden. (illustratie K - V).
Controleer de volgende punten vooraleer u het toestel in herstelling geeft.
Problemen
Mogelijke oorzaken
Er komt geen
water uit de
aftapkraan.
1. Lege watertank(s)
2. Verwarmings- of
koeltank door lucht
geblokkeerd
1. Opnieuw met water vullen.
2. Druk de waterknop(pen) om de
aftapkraan te openen en schud
het toestel voorzichtig tot water
uitloopt.
Water niet heet of
koud genoeg
1. Te veel water in te
korte tijd ontnomen
2. Stroomvoorziening
onderbroken
3. Koeltijd te kort
1. Wacht even om voldoende verwarming of koeling toe te laten.
2. Controleer of de schakelaar voor
de verwarmingsfunctie op “ON”
staat, of het stroomsnoer correct
aangesloten is en of de wisselstroomvoorziening in orde is.
3. De eerste koeling duurt 2 uur
vooraleer het water genietbaar
is.
Waterlekkage
1. Zet een nieuwe fles in.
1. Fles gebroken
2. De transparante tank 2. Demonteer en monteer het toestel
opnieuw. Vervang oude
en de pakkingen zijn
pakkingringen indien nodig.
na de laatste demontage niet goed en vast
gemonteerd.
Garantie (enkel geldig in de BRD)
Giet nooit water direct op het toestel.
De garantieperiode voor dit toestel bedraagt 24 maanden. Indien materiaal- of fabricagefouten kunnen worden aangetoond, wordt het toestel door ons naar keuze ofwel gerepareerd ofwel vervangen. Wordt een gebrek vastgesteld, dient het toestel met vermelding van
de redenen voor de reclamatie en voldoende gefrankeerd naar het aangegeven adres te
worden terug gestuurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor niet verzekerde of tijdens het transport beschadigde toestellen. Er bestaat enkel aanspraak op koopvernietiging of mindering
wanneer het voor ons onmogelijk is het gebrek te herstellen. Indirecte schade wordt niet
door de garantie gedekt. De garantie vervalt ook bij verkeerd of ondeskundig gebruik, bij
geweldaanwending, bij schade als gevolg van normale slijtage en bij interventie door derden of veranderingen aan de originele toestand. Uw kassabon geldt als garantiebewijs en
is een wettig stuk. Onjuiste aangifte van de koopdatum evenals eigenmachtige wijzigingen
van de gegevens ontbinden ons van iedere garantieverbintenis. Uitvoeringsplaats en
bevoegde rechter is die te Offenbach am Main.
Wis het toestel niet af met reinigingsmiddelen,
organische vloeistoffen of insecticide enz.
Datum van verkoop
Stempel van de verkooppunt
Wij wensen u veel plezier met Aquarius waterdispensers.
Hebt u vragen, wendt u dan tot:
Laat het toestel niet vallen en vermijd
schokken.
BETEC · Bernd Eitel Technologies · Herzogstrasse 55 · 63263 Neu-Isenburg · Duitsland
Tel.: 49 (0) 6102-31067 · Fax: 49 (0) 6102-320859 · www.BETEC-Ideen.de
E-mail: [email protected]
Reinig het toestel met een licht vochtig doek
en laat het gewoon drogen.
17
08.09.2004
15:42 Uhr
Seite 18
www.BETEC-Ideen.de

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed