AEG HE634070XB Handleiding


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

AEG HE634070XB Handleiding | Manualzz
User Manual
Benutzerinformation
Notice d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Käyttöohje
Οδηγίες Χρήσης
2
17
34
51
67
83
98
USER
MANUAL
HE634070XB
1.
SAFETY INFORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
3
•
•
•
•
•
•
•
•
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Serial number ...........................
3.3 Built-in hobs
576
516
40
min. 55
490+1
560+1
max. R5
min. 28
1 Cooking zone
2 Control panel
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
7
4.2 Control panel layout
1
2 3
4
5
6
7
9
8
1
-
2
-
3
-
4
-
Timer display
-
-
7
-
8
9
5
6
/
-
8
Display
+ digit
/
/
comes on.
9
•
or
.
6 hours
3-4
5 hours
5
4 hours
6-9
1.5 hour
,1-2
10
and
.
.
.
.
.
. The
comes on.
5.7 Lock
•
•
. The
6.1 Cookware
•
11
•
•
Time
(min)
Hints
as neces‐
sary
1-2
Hollandaise sauce, melt: butter, choco‐ 5 - 25
late, gelatine.
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs.
10 - 40
2-3
25 - 50
3-4
20 - 45
Add a couple of tablespoons of liquid.
4-5
Steam potatoes.
20 - 60
4-5
60 - 150
Up to 3 l of liquid plus ingredients.
6-7
as neces‐
sary
7-8
5 - 15
9
12
•
•
•
•
•
Possible cause
Remedy
The zone is hot.
13
Problem
comes on.
Remedy
14
9.2 Cooking zones specification
Cooking zone
Cooking zone diameter [mm]
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
1200
145
1200
145
1500 / 2400
170 / 265
HE634070XB
4
21.0 cm
14.5 cm
14.5 cm
L 26.5 cm
W 17.0 cm
194.9 Wh / kg
188.0 Wh / kg
188.0 Wh / kg
191.6 Wh / kg
190.6 Wh / kg
•
•
•
•
10.2 Energy saving
•
•
•
15
16
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE............................................................................................ 17
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN................................................................................... 20
3. MONTAGE.................................................................................................................... 22
4. GERÄTEBESCHREIBUNG...........................................................................................23
5. TÄGLICHER GEBRAUCH............................................................................................ 25
6. TIPPS UND HINWEISE................................................................................................ 28
7. REINIGUNG UND PFLEGE.......................................................................................... 29
8. FEHLERSUCHE............................................................................................................29
9. TECHNISCHE DATEN..................................................................................................31
10. ENERGIEEFFIZIENZ.................................................................................................. 32
11. UMWELTTIPPS.......................................................................................................... 33
1.
17
•
•
•
•
•
18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19
•
•
•
•
•
20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
•
•
•
•
•
2.5 Wartung
•
22
576
516
40
min. 55
490+1
560+1
max. R5
min. 28
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
23
2 3
4
5
6
7
9
8
1
Kommentar
-
2
-
3
-
4
-
-
-
7
-
8
9
5
6
/
-
24
Display
+ Zahl
/
/
25
.
•
3-4
5 Std
5
4 Std
6-9
26
, um die
.
und
an.
.
Sekunden lang, bis
.
4
4
4
27
3
oder
•
•
Tipps
1-2
1-2
10 - 40
2-3
25 - 50
3-4
20 - 45
28
Tipps
4-5
20 - 60
4-5
60 - 150
6-7
7-8
5 - 15
9
•
•
29
Problembehebung
30
Problembehebung
31
Kochzone
1200
145
1200
145
Hinten rechts
1500 / 2400
170 / 265
HE634070XB
Kochfeldtyp
4
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Hinten rechts
L 26,5 cm
W 17,0 cm
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
Hinten rechts
194,9 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
32
190,6 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
33
1.
•
•
•
•
•
•
35
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Entretien et Nettoyage
•
38
•
•
•
•
39
516
576
40
490+1
min. 55
max. R5
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
2 3
4
5
6
7
9
40
8
1
-
2
-
3
-
4
-
-
-
7
-
8
9
5
6
/
-
/
41
42
•
•
•
•
.
et
.
3-4
5
4 heures
6-9
1,5 heure
.
43
.
.
s'allume
.
s'allume
cuisson : allumez une zone de cuisson.
.
ou
s'allume.
44
pendant
5.7 Touches Verrouil
s'allume. Appuyez sur
.
•
•
,
•
•
1-2
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
2-3
25 - 50
3-4
20 - 45
4-5
20 - 60
4-5
60 - 150
-1
45
6-7
7-8
Friture, galettes de pommes de terre,
biftecks, steaks.
5 - 15
9
46
•
•
Il y a une zone sombre sur
la zone multiple.
47
Solution
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
Avant gauche
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
1200
145
48
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
1200
145
1500 / 2400
170 / 265
HE634070XB
Table de cuisson encastra‐
ble
Nombre de zones de cuisson
4
Radiant
•
•
•
•
•
•
•
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
L 26,5 cm
l 17,0 cm
194,9 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
190,6 Wh / kg
49
50
Bedankt dat je voor dit AEG-product hebt gekozen. We hebben het gecreëerd om
jarenlang onberispelijke prestaties te leveren, met innovatieve technologieën die het
leven eenvoudiger maken – functies die je wellicht niet op gewone apparaten aantreft.
Neem een paar minuten de tijd om het beste uit het apparaat te halen.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatieinformatie:
www.aeg.com/support
Registreer je product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat:
www.aeg.com/shop
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de
volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer.
De informatie vindt u op het typeplaatje.
Waarschuwingen en veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit
NEDERLANDS
51
uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor
toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk,
zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen. Kinderen
jonger dan 8 jaar en personen met zware en complexe
beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te
worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht
staan.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het
apparaat gaan spelen..
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
WAARSCHUWING: Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als die in werking is of afkoelt.
Makkelijk toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het
gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
52
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens het gebruik. U dient
te voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een kookplaat
met vet of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water.
Schakel het apparaat uit en bedek vervolgens de vlam, bv.
met een deksel of een vuurdeken.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet van stroom
worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals
een tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat door
het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt
geschakeld.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een kort
kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookoppervlakken.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op het oppervlak van de kookplaat
worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
constructie installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
stopcontact. In het geval het apparaat rechtstreeks op de
stroom is aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u
de zekering om het apparaat van de stroom te halen. Neem
altijd contact op met de erkende servicedienst.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden
vervangen door de fabrikant, een erkende service of
vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te
voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers
die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen
of door de fabrikant van het apparaat in de
gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of
kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn
geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
NEDERLANDS
53
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installeren
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag dit
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt dat
heet kookgerei van het apparaat valt als
de deur of het raam wordt geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat en
de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Zorg ervoor dat u onder het
apparaat een scheidingspaneel installeert
dat gemaakt is van triplex,
keukenkastmateriaal of ander nietbrandbaar materiaal om te voorkomen dat
hij de bodem raakt.
Het afscheidingspaneel moet het
volledige gebied onder de kookplaat
bedekken.
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
54
NEDERLANDS
Alle elektrische aansluitingen moeten
worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde elektricien.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
Controleer, voordat je de kookplaat op
een oven aansluit en voor elke bedrading,
of de hoofdaansluitingen van beide
apparaten niet onder spanning staan.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Controleer of het apparaat correct
geïnstalleerd is. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ertoe leiden dat de
contactklem te heet wordt.
Gebruik het juiste netsnoer.
Zorg dat de stroomkabel niet verstrikt
raakt.
Controleer of er een aardlekschakelaar is
geïnstalleerd.
Gebruik de trekontlastingsklem op de
kabel.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat
of heet kookgerei niet aanraakt als je het
apparaat op een nabijgelegen
contactdoos aansluit.
Gebruik geen adapters met meerdere
stekkers en verlengkabels.
Zorg ervoor dat je de stekker (indien van
toepassing) of het netsnoer niet
beschadigt. Neem contact op met ons
erkende servicecentrum of een elektricien
om een beschadigde stroomkabel te
vervangen.
De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n
manier worden bevestigd dat het niet
zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
•
•
•
•
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
Als het stopcontact los zit, mag u de
stekker niet in het stopcontact steken.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3
mm.
•
•
•
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder vóór het eerste gebruik alle
verpakking, etikettering en beschermfolie
(indien van toepassing).
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
(binnenshuis) huishoudelijk gebruik.
De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd worden.
Laat het apparaat tijdens de werking niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na ieder gebruik.
Plaats geen bestek of deksels van
steelpannen op de kookzones. Ze kunnen
heet worden.
Gebruik het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Gebruik het apparaat niet als werkblad of
als opslagoppervlak.
Als het oppervlak van het apparaat
gebarsten is, haal dan onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact. Dit voorkomt
elektrische schokken.
Als u voedsel in hete olie plaatst, kan het
spatten.
Wanneer ze verwarmd worden, kunnen
vetten en oliën ontvlambare dampen
afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vetten en
oliën als u ermee kookt.
De dampen die erg hete olie vrijkomen,
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten kan
bevatten, kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor de
eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
artikelen die vochtig zijn met ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
Laat geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel staan.
Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Zorg ervoor dat je geen voorwerpen of
kookgerei op het apparaat laat vallen. Het
oppervlak kan beschadigd raken.
Schakel de kookzones niet in met leeg
kookgerei of zonder kookgerei.
Plaats geen aluminiumfolie op het
apparaat.
Kookgerei gemaakt van gietijzer,
aluminium of met een beschadigde
bodem kan krassen op het glas/
glaskeramiek veroorzaken. Til deze
voorwerpen altijd op als je ze op de
kookplaat moet verplaatsen.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden,
bijvoorbeeld het verwarmen van de
ruimte.
2.4 Onderhoud en reiniging
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
NEDERLANDS
55
•
•
Gebruik geen waterstralen en stoom om
het apparaat te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een
vochtige zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
•
Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat. Gebruik alleen originele
reserveonderdelen.
Met betrekking tot de lamp(en) in dit
product en reservelampen die afzonderlijk
worden verkocht: Deze lampen zijn
bedoeld om bestand te zijn tegen extreme
fysieke omstandigheden in huishoudelijke
apparaten, zoals temperatuur, trillingen,
vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie
te geven over de operationele status van
het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor
gebruik in andere toepassingen en zijn
niet geschikt voor verlichting in
huishoudelijke ruimten.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
•
•
•
Neem contact op met uw plaatselijke
overheid voor informatie over het
afvoeren van het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af
en gooi het weg.
3. INSTALLATIE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Aansluittype kookplaat en oven
3.4 Montage
Als je de kookplaat onder een kap installeert,
raadpleeg je de installatie-instructies van de
afzuigkap voor de minimumafstand tussen de
apparaten.
Dit apparaat heeft een gele 1 x 14
poolstekker en kan worden aangesloten op
een oven met een gele 1 x 14 poolstekker.
3.2 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje
te noteren. Het typeplaatje bevindt zich
onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
3.3 Ingebouwde kookplaten
Installeer eerst de oven en dan de kookplaat
in zijn uitsparing.
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
inbouwunits of werkbladen die aan de
normen voldoen.
56
NEDERLANDS
Zoek de videotutorial "Hoe installeert u uw
AEG stralingskookplaat - installatie op het
aanrecht" door de volledige naam die in de
onderstaande afbeelding staat in te typen.
516
576
40
490+1
min. 55
560+1
max. R5
min. 28
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookoppervlak
1
1 Kookzone
2 Bedieningspaneel
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
4.2 Bedieningspaneel lay-out
1
2 3
4
5
6
7
9
8
NEDERLANDS
57
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden
tonen welke functies worden gebruikt.
Tip‐
toets
1
Functie
Opmerking
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
2
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
3
-
Timerindicatie voor de kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
4
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
7
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
8
Blokkering / Kinderbeveiligingsin‐
richting
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
9
De functie in- en uitschakelen.
5
6
/
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
STOP+GO werkt.
Automatisch opwarmen werkt.
+ cijfer
/
/
Er is een storing.
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicator): doorgaan met koken / warmhoud‐
stand / restwarmte.
Blokkering / Kinderbeveiligingsinrichting werkt.
Automatische uitschakeling werkt.
58
NEDERLANDS
4.4 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicator)
WAARSCHUWING!
/
/
Zolang het
indicatielampje aanstaat, bestaat
er een risico op brandwonden
door restwarmte.
Het indicatielampje kan ook verschijnen:
• voor de aangrenzende kookzones, zelfs
als je ze niet gebruikt,
• als er heet kookgerei op de koude
kookzone wordt geplaatst,
• als de kookplaat is uitgeschakeld, maar
de kookzone nog heet is.
Het indicatielampje verdwijnt als de
kookzone is afgekoeld.
De indicatielampjes
/
/
verschijnen
als een kookzone heet is. De aanduidingen
tonen het niveau van de restwarmte voor de
kookzones die je momenteel gebruikt.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
Als u de zone inschakelt maar
niet de buitenste ring inschakelt,
dan kan het licht van de zone de
buitenste ring bedekken. Dit
betekent niet dat de buitenste
ring is ingeschakeld. Controleer
het indicatielampje om te zien of
de ring geactiveerd is.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 De kookplaat bedienen
Je bedient de kookplaat met de knoppen van
de oven en het bedieningspaneel van de
kookplaat. Zie "Dagelijks gebruik" in de
gebruikershandleiding van de oven.
5.2 In- en uitschakelen van de
buitenste ringen
Het verwarmingsvlak kan worden aangepast
aan de grootte van de pannen.
5.3 Automatisch opwarmen
Als u deze functie activeert, kunt u in minder
tijd een benodigde kookstand verkrijgen. De
functie schakelt even de hoogste kookstand
in en verlaagt dan naar de juiste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone koud
zijn.
Tiptoets gebruiken:
Om de buitenste ring in te schakelen: raak
de tiptoets aan. Het controlelampje gaat
branden.
Om meer buitenste ringen in te
schakelen: raak dezelfde tiptoets weer aan.
Het bijbehorende controlelampje gaat
branden.
Om de buitenste ring uit te schakelen:
raak de tiptoets aan tot het indicatielampje uit
gaat.
Om de functie voor een kookzone in te
schakelen: draai de knop rechtsom tot
gaat branden. Stel meteen de juiste
kookstand in. Na 3 seconden gaat
branden.
Om de functie uit te schakelen: draai de
knop linksom.
5.4 Automatische uitschakeling
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
•
•
alle kookzones zijn uitgeschakeld,
u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld,
NEDERLANDS
59
•
•
u iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt
gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of
reinig het bedieningspaneel.
u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na een tijdje gaat
aan en schakelt de kookplaat uit.
De verhouding tussen kookstand en de
tijd waarna de kookplaat uitschakelt:
Warmte-instelling
De kookplaat wordt
uitgeschakeld na
Om de functie uit te schakelen kunt u ook
tegelijkertijd tikken op
en
.
Als de aftelling beëindigd is,
klinkt er een geluidssignaal en
knippert 00. De kookzone wordt
uitgeschakeld.
Om de functie te stoppen: tik op
.
• CountUp Timer
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
Om de kookzone in te stellen: tik
6 uur
herhaaldelijk op
totdat het lampje van een
kookzone verschijnt.
3-4
5 uur
Om de functie te activeren: tik op
5
4 uur
6-9
1,5 uur
de timer.
verschijnt. Als het lampje van de
kookzone gaat knipperen, wordt de tijd
,1-2
opgeteld. Het display schakelt tussen
de getelde tijd (in minuten).
5.5 Timer
• Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om de lengte
van één kooksessie in te stellen.
Stel eerst de warmtestand voor de kookzone
in en dan de functie.
herhaaldelijk op
totdat het lampje van een
kookzone verschijnt.
van
Om de functie te activeren: tik op
de timer om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de kookzone
gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.
Om de resterende tijd te zien: tik op
om
de kookzone in te stellen. Het indicatielampje
van de kookzone begint te knipperen. Op het
display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Om de tijd te wijzigen: tik op
om de
of
.
Om de functie te deactiveren: tik op
om
de kookzone in te stellen en tik vervolgens
op . De resterende tijd telt terug tot 00. Het
indicatielampje van de kookzone verdwijnt.
60
NEDERLANDS
en
Om in de gaten te houden hoelang de
om de kookzone
kookzone werkt: tik op
in te stellen. Het indicatielampje van de
kookzone begint te knipperen. De display
geeft aan hoe lang de zone werkt.
Om de functie te deactiveren: tik op
Om de kookzone in te stellen: tik
kookzone in te stellen. Tik op
van
en
of . Het
tik vervolgens op
indicatielampje van de kookzone verdwijnt.
• Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken wanneer de
kookplaat is ingeschakeld maar de
kookzones niet werken. De warmtestand op
het display toont
.
Om de functie te activeren: tik op
en tik
of
van de timer om de
vervolgens op
tijd in te stellen. Het display van de
kookzones schakelt zich na 10 seconden
automatisch uit. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert 00.
Om de functie te stoppen: tik op
.
Om de functie te deactiveren: activeer de
kookzone aan de linkervoorzijde voor een
korte tijd en deactiveer deze.
De functie heeft geen invloed op
de werking van de kookzones.
De functie inschakelen: de kookplaat moet
worden uitgeschakeld. Raak
tot
knippert. Raak
aan.
gedurende 4 seconden.
verschijnt
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
worden uitgeschakeld. Raak
4 seconden
tot
knippert. Raak
aan.
gedurende 4 seconden.
verschijnt
De functie stopt de timerfunctie niet.
De functie inschakelen: raak
gaat branden.
De functie uitschakelen: Raak
vorige kookstand gaat aan.
aan.
aan. De
Als u de kookstand wijzigt, stopt
de functie en de display toont de
nieuwe kookstand.
5.7 Blokkering
U kunt de sensors op de kookplaat
vergrendelen terwijl de kookzones in werking
zijn.
Stel eerst de kookstand in.
De functie inschakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden aan. De timer
blijft aan.
De functie uitschakelen: Raak
vorige kookstand gaat aan.
aan. De
Als u de kookplaat uitzet, stopt u
deze functie ook.
5.8 Kinderbeveiligingsinrichting
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
De functie uitschakelen: de kookplaat moet
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: activeer een kookzone.
gaat aan. Raak
gedurende 4 seconden in
voor alle zones aangaat. Stel de
totdat
kookstand in binnen 4 seconden. U kunt
de kookplaat bedienen. Als u het apparaat uit
zet, werkt de functie weer.
5.9 OffSound Control (In- en
uitschakelen van de geluiden)
Schakel de kookplaat uit. Raak
seconden aan. Raak
3
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één
van het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
•
- de geluidsignalen zijn aan.
Om uw keuze te bevestigen moet u wachten
tot de kookplaat automatisch uitschakelt.
Als de functie op
staat, kunt u de geluiden
alleen horen als:
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden komt
• u iets op het bedieningspaneel plaatst.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
•
•
Zorg ervoor dat bodems schoon en droog
zijn voordat de pannen op de kookplaat
worden gezet.
Schuif of wrijf de pan niet over het
keramische glas, om krassen te
voorkomen.
De bodem van de pannen moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
NEDERLANDS
61
Pannen gemaakt van
geëmailleerd staal of met
aluminium of koperen bodems
kunnen tot verkleuringen van de
glazen keramische kookplaat
leiden.
eerder uit dan het signaal van de timer met
aftelfunctie klinkt. Het verschil in werkingstijd
hangt af van het niveau van de kookstand en
de tijd dat u kookt.
6.3 Voorbeelden van
kooktoepassingen
6.2 Öko Timer (Eco-timer)
De gegevens in de tabel dienen
alleen als richtlijn.
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
Warmte-instel‐
ling
Gebruik om het volgende te
doen:
Tijd
(min)
Aanwijzingen
Houd gekookt voedsel warm.
indien no‐
dig
Doe een deksel op het kookgerei.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, cho‐
colade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Harden: pluizige omeletten, gebakken
eieren.
10 - 40
Kook met een deksel erop.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst
en gerechten op melkbasis, reeds be‐
reide gerechten opwarmen.
25 - 50
Voeg minimaal twee keer zo veel
vocht toe als rijst en roer gerechten op
melkbasis halverwege de procedure
door.
3-4
Stoom groenten, vis, vlees.
20 - 45
Voeg een paar eetlepels vocht toe.
4-5
Stoom aardappelen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen.
4-5
Bereid grotere hoeveelheden voedsel,
stoofschotels en soepen.
60 - 150
Tot 3 liter vloeistof plus ingrediënten.
6-7
Zachtjes bakken: escalope, kalfsvlees
cordon bleu, cutlets, rissoles, worstjes,
lever, roux, eieren, pannenkoeken, do‐
nuts.
indien no‐
dig
Halverwege de bereidingstijd omdraai‐
en.
7-8
Zware friet, hash browns, lenden‐
steaks, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd omdraai‐
en.
9
Kook water, kook pasta, braadvlees (goulash, stoofvlees), frietjes bakken.
-1
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
62
Reinig de kookplaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
NEDERLANDS
•
•
•
Krassen of donkere vlekken op het
oppervlak hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel
voor het oppervlak van de kookplaat.
Gebruik een speciale schraper voor het
glas.
7.2 De kookplaat schoonmaken
•
•
Verwijder direct: gesmolten kunststof,
plastic folie, suiker en suikerhoudend
voedsel, anders kan dit schade aan de
kookplaat veroorzaken. Doe voorzichtig
om brandwonden te voorkomen. Gebruik
de speciale schraper op de glazen plaat
en verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
•
waterkringen, vetspatten en metaalachtig
glanzende verkleuringen. Reinig de
kookplaat met een vochtige doek en een
beetje niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af met
een zachte doek.
Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen oppervlak
met een doek en een oplossing van water
met azijn.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet je doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Je kunt de kookplaat niet inscha‐
kelen of bedienen.
De zekering is doorgeslagen.
Verzeker je ervan dat de zekering de
oorzaak van de storing is. Als de zeke‐
ringen keer op keer doorslaan, neem
je contact op met een erkende installa‐
teur.
Je hebt 2 of meer sensorvelden te‐
gelijkertijd aangeraakt.
Raak slechts één sensorveld aan.
STOP+GO is in werking.
Raadpleeg ‘Dagelijks gebruik’.
Water of vetvlekken op het bedie‐
ningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en de Je hebt iets op een of meer sensor‐
kookplaat wordt uitgeschakeld.
velden geplaatst.
Als de kookplaat wordt uitge‐
schakeld, klinkt er een geluids‐
signaal.
Verwijder het voorwerp van de sensor‐
velden.
De restwarmte-indicator gaat niet
aan.
De zone is niet heet omdat deze
slechts kortstondig is gebruikt, of de
sensor is beschadigd.
Als de zone voldoende lang gebruikt is
om heet te zijn, neem je contact op
met een erkende servicedienst.
Automatisch opwarmen werkt
niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste kookstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft hetzelfde
vermogen als de functie.
Je kunt de buitenste ring niet in‐
schakelen.
Schakel eerst de binnenste ring in
door de kookstand te wijzigen.
NEDERLANDS
63
Probleem
Er is een donker deel op
de meervoudige zone.
Mogelijke oorzaak
Het is normaal dat er een donkere
zone op de meervoudige zone is.
De sensorvelden worden heet.
De pan is te groot of je plaatst deze
te dicht bij de bedieningsknoppen.
Plaats grotere pannen indien mogelijk
op de achterste kookzones.
Er klinkt geen geluidsignaal wan‐
neer je de tiptoetsen van het be‐
dieningspaneel aanraakt.
De signalen zijn uit.
Schakel de geluiden in. Raadpleeg
‘Dagelijks gebruik’.
gaat aan.
Kinderbeveiligingsinrichting of Blok‐
kering werkt.
Raadpleeg ‘Dagelijks gebruik’.
en een getal gaan branden.
Er is een fout opgetreden in de
kookplaat.
Schakel de kookplaat uit en schakel
deze na 30 seconden weer in. Wan‐
neer
weer verschijnt, trek je de
stekker van de kookplaat uit het stop‐
contact. Steek de stekker van de kook‐
plaat er na 30 seconden weer in. Als
het probleem zich blijft voordoen,
neem je contact op met een erkende
servicedienst.
Je kunt een constant piepgeluid
horen.
gaat aan.
De elektrische aansluiting is ver‐
keerd.
Trek de stekker van de kookplaat uit
het stopcontact. Laat de installatie
controleren door een erkende elektri‐
cien.
De tweede fase van de stroomtoe‐
voer ontbreekt.
Controleer of de kookplaat goed aan‐
gesloten is op het lichtnet. Verwijder
de zekering, wacht een minuut, en
plaats de zekering weer terug.
8.2 Als je geen oplossing kunt
vinden...
Als je niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met je verkoper of een
erkende serviceafdeling. Geef de gegevens
op het typeplaatje. Geef ook de driecijferige
code voor het glaskeramiek (bevindt zich in
de hoek van het glazen oppervlak) en een
foutmelding die gaat branden. Zorg ervoor
dat je de kookplaat correct gebruikt. Als dit
niet het geval is, is het onderhoud van een
servicemonteur of dealer niet gratis, ook
tijdens de garantieperiode. De informatie
over garantieperiode en geautoriseerde
servicecentra vind je in het garantieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Typeplaatje
Model HE634070XB
Type 60 HAD C6 AO
Serienr. ................
64
NEDERLANDS
PNC 949 595 055 03
220-240 V 50-60 Hz
Gemaakt in: Duitsland
7.1 kW
AEG
9.2 Specificatie kookzones
Nominaal vermogen (max warmteinstelling) [W]
Kookzone
Diameter van de kookzone [mm]
Links voor
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
1200
145
Rechtsvoor
1200
145
1500 / 2400
170 / 265
Gebruik voor optimale kookresultaten
kookgerei dat niet groter is dan de diameter
van de kookzone.
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie*
Modelnummer
HE634070XB
Type kookplaat
Inbouwkookplaat
Aantal kookzones
4
Diameter van ronde kookzones (Ø)
Links voor
Links achter
Rechtsvoor
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Lengte (L) en breedte (W) van niet-ronde kookzone
L 26,5 cm
W 17,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
Links voor
Links achter
Rechtsvoor
Rechtsachter
194,9 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)
* Voor de Europese Unie conform EU
66/2014. Voor Belarus volgens STB
2477-2017, Annex A. Voor Oekraïne volgens
742/2019.
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - Deel 2: Kookplaten Methoden voor het meten van prestaties
190,6 Wh / kg
10.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens het
koken door de onderstaande tips te volgen.
•
•
•
Warm alleen de hoeveelheid water op die
u nodig heeft.
Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
Zet uw kookgerei op de kookzone voordat
u deze activeert.
NEDERLANDS
65
•
•
De bodem van het kookgerei moet
dezelfde afmeting hebben als de
kookzone.
Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
•
•
Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten warm
te houden of te smelten.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de volksgezondheid
en recycleer op een correcte manier het afval
van elektrische en elektronische apparaten.
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met de
gemeente.
66
NEDERLANDS
Visite nuestro sitio web para:
ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.........................................................................67
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD............................................................................ 70
3. INSTALACIÓN.............................................................................................................. 72
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO................................................................................73
5. USO DIARIO................................................................................................................. 75
6. CONSEJOS...................................................................................................................77
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA................................................................................... 78
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS...................................................................................... 79
9. DATOS TÉCNICOS...................................................................................................... 80
10. EFICACIA ENERGÉTICA........................................................................................... 81
11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES...........................................................................82
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
67
•
•
•
•
•
•
68
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
69
•
•
•
70
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
71
•
72
516
576
40
490+1
min. 55
560+1
max. R5
min. 28
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
2 3
4
5
6
7
9
8
73
1
Comentario
-
2
-
3
-
4
-
-
-
Para aumentar o disminuir el tiempo.
7
-
8
Bloqueo / Dispositivo de seguri‐
dad para niños
9
5
6
/
-
/
74
5. USO DIARIO
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
.
•
75
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 hora
o
a la
del
y
.
para
.
76
5.5 Temporizador
.
.
Se
. Se
se
. Se
durante 4 segundos
.
se
parpadee Toque
.
•
6.1 Utensilios de cocina
•
77
•
•
Usar para:
1-2
5 - 25
1-2
10 - 40
2-3
25 - 50
3-4
20 - 45
4-5
Patatas al vapor.
20 - 60
4-5
6-7
7-8
Fritura fuerte: hash browns, filetes de
lomo, bistecs.
5 - 15
9
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), patatas fritas.
-1
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
78
•
•
•
•
•
•
Posible causa
Consulte "Uso diario".
Limpie el panel de control.
Ha colocado uno o varios sensores.
79
Problema
Posible causa
El utensilio de cocina es demasiado
grande o está colocado demasiado
cerca de los mandos.
Consulte "Uso diario".
80
Nº serie: ................
AEG
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
Parte trasera izquier‐
da
1200
145
1200
145
170 / 265
HE634070XB
4
21 cm
14,5 cm
14,5 cm
L 26,5 cm
A 17 cm
194,9 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
190,6 Wh / kg
81
•
•
•
•
•
•
•
82
TÄYDELLISIÄ TULOKSIA
ASIAKASPALVELU
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
83
•
•
•
•
•
•
•
84
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SUOMI
85
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
86
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5 Huolto
•
•
SUOMI
87
576
516
40
min. 55
490+1
560+1
max. R5
min. 28
88
SUOMI
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
145 mm
1
2
1
2 3
4
5
6
7
9
8
1
Kuvaus
-
2
-
3
-
4
-
-
5
SUOMI
89
Koske‐
tuspai‐
nike
Kuvaus
-
7
-
8
9
6
/
-
/
90
SUOMI
.
•
3-4
5
6-9
1,5 tunti
SUOMI
91
tai
.
.
92
SUOMI
.
.
.
Kosketa
.
.
tai
•
•
4
SUOMI
93
Tehoasetus
Aika
(min)
1-2
Hollandaise-kastike, sulanut: voi, suk‐
laa, gelatiini.
5 - 25
1-2
2-3
25 - 50
3-4
20 - 45
4-5
20 - 60
4-5
60 - 150
6-7
7-8
5 - 15
9
-1
94
SUOMI
•
•
•
alue.
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
SUOMI
95
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
1200
145
1200
145
Oikea takana
1500 / 2400
170 / 265
96
SUOMI
HE634070XB
4
Kuumennusteknologia
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Oikea takana
L 26,5 cm
W 17,0 cm
194,9 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
190,6 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
•
SUOMI
97
1.
•
•
•
•
•
•
99
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
101
•
•
•
•
•
•
2.3 Χρήση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
102
•
•
•
•
•
•
•
•
•
103
576
516
40
min. 55
490+1
560+1
max. R5
min. 28
104
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
145 mm
1
2
1
2 3
4
5
6
7
9
8
1
-
2
-
3
-
4
-
-
5
105
-
7
-
8
9
6
/
-
/
106
•
,1-2
3-4
5 ώρες
5
4 ώρες
6-9
1,5 ώρα
107
•
.
108
ή
.
.
και
.
.
.
.
για 4
για
για 3
ή
•
109
1-2
5 - 25
1-2
10 - 40
2-3
25 - 50
3-4
20 - 45
4-5
20 - 60
4-5
60 - 150
6-7
7-8
5 - 15
-1
110
•
•
111
.
112
.
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
1200
145
1200
145
1500 / 2400
170 / 265
HE634070XB
4
113
Μ 26,5 cm
Π 17,0 cm
194,9 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
190,6 Wh / kg
•
•
•
•
•
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
•
114
115
867372651-A-382021

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed