Yamaha CD-S3000 Handleiding

Yamaha CD-S3000 Handleiding
G
OBSERVERA
Användning av reglage eller justeringar eller utförande av
åtgärder på annat sätt än så som beskrivs häri kan resultera i
farlig strålning.
ATTENZIONE
L’uso di controlli, regolazioni, operazioni o procedure non
specificati in questo manuale possono risultare in esposizione
a radiazioni pericolose.
PRECAUCIÓN
El uso de los controles, los ajustes o los procedimientos que
no se especifican enste manual pueden causar una exposición
peligrosa a la radiación.
LET OP
Gebruik van bedieningsorganen, instellingen of procedures
anders dan beschreven in dit document kan leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke stralen.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Использование органов управления или произведение
настроек или выполнение процедур, не указанных в
данной инструкции, может отразиться на выделении
опасной радиации.
CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT! UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT
AUS, WENN DECKEL GEÖFFNET UND WENN
SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT IST.
NICHT DEM STRAHL AUSSETSEN!
VARNING OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRR ÄR URKOPPLAD. STRÅLEN ÄR
FARLIG.
ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
VAROITUS! SUOJAKOTEL OA EI SAA AVATA. LAITE
SISÄLTÄÄ LASERDIODIN, JOKA LÄHETTÄÄ
(NÄKYMÄTÖNTÄ) SILMILLE VAARALLISTA LASER
SÄTEILYÄ.
ADVARSEL USYNLIG LASERBESTRÅLING NÅR DENNE
DELEN ER ÅPEN OG SIKKERHETSSPERREN ER
UTKOBLET. UNNGÅ UTSETTELSE FOR STRÅLING.
i
El componente láser de este producto es capaz de emitir
radiación que sobrepasa el límite establecido para la clase 1.
De laser component in dit product is in staat stralen te
produceren die de limiet voor Klasse 1 overstijgen.
Лазерный компонент данного изделия может
выделять радиацию, превышающую ограниченный
уровень радиации для Класса 1.
VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten
muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille
vaarallisille toiminnoille.
DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for
stråling.
Bemærk: Netafbryderen POWER er sekundært indkoblet og
ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er
derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i
stikkontakten.
N
Observer: Nettbryteren POWER er sekundert innkoplet. Den
innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er
tilsluttet nettkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sättþän i denna
bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Strömbrytaren POWER är sekundärt kopplad och inte
bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin POWER on kytketty toisiopuolelle, eikä se
kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on
kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄ TEESEEN.
VARNING!
OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA
EJ STRÅLEN.
ii
i En
18
19
20
21
ii En
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
i Fr
ii Fr
AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU
DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS
CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ.
i De
ii De
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
i Sv
ADVARSEL
Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålæenge
netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt – også selvom
der or slukket på apparatets afbryder.
VAROITUS
Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko
laitetta verkosta.
ii Sv
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
i It
ii It
i Es
ii Es
Let op: Lees het volgende voor u dit toestel in gebruik neemt.
1
Om er zeker van te kunnen zijn dat u de optimale prestaties
uit uw toestel haalt, dient u deze handleiding zorgvuldig door
te lezen. Bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u
er later nog eens iets in kunt opzoeken.
2 Installeer dit toestel op een goed geventileerde, koele, droge,
schone plek – uit direct zonlicht, uit de buurt van warmtebronnen,
trillingen, stof, vocht en/of kou. Zorg, ten behoeve van voldoende
ventilatie, minimaal voor de volgende vrije ruimte.
Boven: 10 cm
Achter: 10 cm
Zijkanten: 10 cm
3 Plaats dit toestel uit de buurt van andere elektrische apparatuur,
motoren of transformatoren om storend gebrom te voorkomen.
4 Stel dit toestel niet bloot aan plotselinge
temperatuurswisselingen van koud naar warm en plaats het
toestel niet in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad
(bijv. in een ruimte met een luchtbevochtiger) om te
voorkomen dat zich binnenin het toestel condens vormt, wat
zou kunnen leiden tot elektrische schokken, brand, schade
aan dit toestel en/of persoonlijk letsel.
5 Vermijd plekken waar andere voorwerpen op het toestel
kunnen vallen, of waar het toestel bloot staat aan
druppelende of spattende vloeistoffen. Plaats de volgende
dingen niet bovenop dit toestel:
– Andere componenten, daar deze schade kunnen veroorzaken
en/of de afwerking van dit toestel kunnen doen verkleuren.
– Brandende voorwerpen (bijv. kaarsen), daar deze brand,
schade aan dit toestel en/of persoonlijk letsel kunnen
veroorzaken.
– Voorwerpen met vloeistoffen, daar deze elektrische
schokken voor de gebruiker en/of schade aan dit toestel
kunnen veroorzaken wanneer de vloeistof daaruit in het
toestel terecht komt.
6 Dek het toestel niet af met een krant, tafellaken, gordijn enz.
zodat de koeling niet belemmerd wordt. Als de temperatuur
binnenin het toestel te hoog wordt, kan dit leiden tot brand,
schade aan het toestel en/of persoonlijk letsel.
7 Steek de stekker van dit toestel pas in het stopcontact als alle
aansluitingen gemaakt zijn.
8 Gebruik het toestel niet wanneer het ondersteboven is geplaatst.
Het kan hierdoor oververhit raken wat kan leiden tot schade.
9 Gebruik geen overdreven kracht op de schakelaars, knoppen
en/of snoeren.
10 Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u aan de
stekker zelf trekken, niet aan het snoer.
11 Maak dit toestel niet schoon met chemische oplosmiddelen;
dit kan de afwerking beschadigen. Gebruik alleen een
schone, droge doek.
12 Gebruik alleen het op dit toestel aangegeven voltage.
Gebruik van dit toestel bij een hoger voltage dan aangegeven
is gevaarlijk en kan leiden tot brand, schade aan het toestel
en/of persoonlijk letsel. Yamaha aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door
gebruik van dit toestel met een ander voltage dan hetgeen
aangegeven staat.
i Nl
13 Om schade als gevolg van blikseminslag te voorkomen, dient
u de stekker uit het stopcontact te halen wanneer het onweert.
14 Probeer niet zelf wijzigingen in dit toestel aan te brengen of
het te repareren. Neem contact op met erkend Yamaha
servicepersoneel wanneer u vermoedt dat het toestel reparatie
behoeft. Probeer in geen geval de behuizing open te maken.
15 Wanneer u dit toestel voor langere tijd niet zult gebruiken
(bijv. vakantie), dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
16 Lees het hoofdstuk “Oplossen van problemen” in de handleiding
over veel voorkomende vergissingen bij de bediening voor u de
conclusie trekt dat het toestel een storing of defect vertoont.
17 Voor u dit toestel verplaatst, dient u STANDBY/ON/OFF naar
beneden te drukken om dit toestel uit te schakelen, waarna u de
stekker uit het stopcontact dient te halen.
18 Er zal zich condens vormen wanneer de omgevingstemperatuur
plotseling verandert. Haal de stekker uit het stopcontact en laat
het toestel met rust.
19 Wanneer het toestel langere tijd achter elkaar gebruikt wordt, kan
het warm worden. Schakel het toestel uit en laat het afkoelen.
20 Installeer dit toestel in de buurt van een stopcontact op een plek
waar u de stekker gemakkelijk kunt bereiken.
21 De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hitte, zoals
door direct zonlicht, vuur of iets dergelijks. Gooi de batterijen
weg volgens de in uw regio geldende regelgeving.
– Bewaar de batterijen op een locatie buiten bereik van
kinderen. Batterijen kunnen gevaarlijk zijn als een kind
deze in zijn of haar mond zou stoppen.
– Als de batterijen oud worden, zal het werkingsbereik van
de afstandsbediening gevoelig dalen. Als dit het geval is,
vervangt u de batterijen zo snel mogelijk door twee
nieuwe batterijen.
– Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
– Gebruik geen verschillende soorten batterijen (zoals
alkaline- en mangaanbatterijen) door elkaar. Lees de
verpakking zorgvuldig; deze verschillende soorten
batterijen kunnen namelijk dezelfde vorm en kleur
hebben.
– Lege batterijen kunnen lekken. Als de batterijen lekken,
moet u deze onmiddellijk weggooien. Zorg ervoor dat u
de gelekte vloeistof niet aanraakt en dat deze niet in
contact komt met kledij enz. Reinig het batterijvak
zorgvuldig voor u nieuwe batterijen plaatst.
– Als u van plan bent om de eenheid gedurende een lange
tijdsperiode niet te gebruiken, dient u de batterijen uit de
eenheid te verwijderen. Anders verslijten de batterijen
wat mogelijk tot een lekkage van batterijvloeistof leidt en
de eenheid kan beschadigen.
– Gooi batterijen niet bij het huishoudelijke afval.
verwijder deze correct in overeenstemming met de
plaatselijke regelgeving.
De stroomvoorziening van dit toestel is niet afgesloten
zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het
toestel zelf uitgeschakeld met POWER. In deze
toestand is het toestel ontworpen een zeer kleine
hoeveelheid stroom te verbruiken.
WAARSCHUWING
OM DE RISICO’S VOOR BRAND OF
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN,
MAG U DIT TOESTEL IN GEEN GEVAL
BLOOTSTELLEN AAN VOCHT OF REGEN.
LET OP
Ontploffingsgevaar indien de batterij niet op de juiste
manier vervangen wordt. Vervang uitsluitend door een
batterij van hetzelfde of een vergelijkbaar type.
VEILIGHEIDSINFORMATIE BETREFFENDE DE LASER
Dit apparaat is voorzien van een laser. Om oogletsel te voorkomen,
mag u het verwijderen van de afdekking en het uitvoeren van
reparaties aan deze inrichting uitsluitend door een bevoegde
servicemonteur laten uitvoeren.
GEVAAR
Zichtbare laserstraling indien geopend. Voorkom rechtstreekse
blootstelling aan de laserstraal. Als dit toestel is aangesloten op een
stopcontact, houdt u uw ogen niet dicht bij de opening van de disclade
en andere openingen om naar binnen te kijken.
■ Omgaan met de afstandsbediening
Deze tekens op de producten, verpakkingen en/of
bijgaande documenten betekenen dat gebruikte
elektrische en elektronische producten en
batterijen niet mogen worden gemengd met
algemeen huishoudelijk afval.
Breng alstublieft voor de juiste behandeling,
herwinning en hergebruik van oude producten
en gebruikte batterijen deze naar daarvoor
bestemde verzamelpunten, in overeenstemming
met uw nationale wetgeving en de instructies
2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct te
verwijderen, helpt u natuurlijke rijkdommen te
beschermen en voorkomt u mogelijke negatieve
effecten op de menselijke gezondheid en de
omgeving, die zich zouden kunnen voordoen
door ongepaste afvalverwerking.
Voor meer informatie over het inzamelen en
hergebruik van oude producten en batterijen
kunt u contact opnemen met uw plaatselijke
gemeentebestuur, uw afvalverwerkingsbedrijf
of het verkooppunt waar u de artikelen heeft
gekocht.
[Informatie over verwijdering in andere
landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese
Unie. Mocht u artikelen weg willen gooien, neem
dan alstublieft contact op met uw plaatselijke
overheidsinstantie of dealer en vraag naar de juiste
manier van verwijderen.
Opmerking bij het batterijteken
(onderste twee voorbeelden):
Dit teken wordt mogelijk gebruikt in
combinatie met een scheikundig symbool. In
dat geval voldoet het aan de eis en de richtlijn,
die is opgesteld voor het betreffende chemisch
product.
ii Nl
Nederlands
• Er mogen zich geen grote obstakels bevinden tussen de
afstandsbediening en het te bedienen toestel.
• Mors geen water of andere vloeistoffen op de
afstandsbediening.
• Laat de afstandsbediening niet vallen.
• Laat de afstandsbediening niet liggen en bewaar hem niet op de
volgende plekken:
– zeer vochtige plekken, bijvoorbeeld bij een bad
– plekken waar de temperatuur hoog kan oplopen, zoals naast
de verwarming of kachel
– heel koude plekken
– stoffige plekken
• Stel de afstandsbediening niet bloot aan sterke verlichting, in
het bijzonder van TL lampen en dergelijke; anders is het
mogelijk dat de afstandsbediening niet goed werkt. Indien
nodig dient u dit toestel uit direct licht te zetten.
Informatie voor gebruikers over inzameling en
verwijdering van oude apparaten en gebruikte
batterijen
i Ru
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ii Ru
© 2013 Yamaha Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed