AEG FAVORIT 34030 VI Handleiding

AEG FAVORIT 34030 VI Handleiding
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
NL AFWASMACHINE
EN DISHWASHER
FR LAVE-VAISSELLE
2
24
45
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
fro
m
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar
minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om
al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
3
INHOUD
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw
persoonlijke veiligheid en informatie
over het voorkomen van schade aan
het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
19
20
23
23
w
14
17
17
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Bediening van het apparaat
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de
vaatwasser
Gebruik van afwasmiddel en
glansmiddel
De vaatwasser inruimen
Wasprogramma's
Een afwasprogramma selecteren
en starten
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Milieubescherming
m
12
fro
4
8
9
10
10
12
Veiligheidsinformatie
4
VEILIGHEIDSINFORMATIE
fro
m
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken:
• Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen.
• Om het milieu te helpen.
• voor de correcte werking van het apparaat.
Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
lichamelijk letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
Algemene veiligheid
• De specificaties van het apparaat mogen niet worden veranderd. Risico op letsel en
beschadiging van het apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan
ogen, mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven
zijn.
• Houd de deur van het apparaat niet open zonder toezicht. Hierdoor voorkomt u persoonlijk letsel en vallen op een open deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat
niet voor andere doeleinden om persoonlijk letsel en schade aan uw eigendommen te
voorkomen.
• Gebruik het apparaat alleen om accessoires dat geschikt is voor afwasmachines,
schoon te maken.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden
in de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het
messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).
Veiligheidsinformatie
5
m
fro
• Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout,
glansspoelmiddel).
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zout dat in het apparaat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het apparaat maken.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen dan glansspoelmiddel
(bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een wasprogramma wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Verwijder pas borden uit het apparaat als het wasprogramma is voltooid.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
gaat schoonmaken.
• Gebruik geen ontvlambare producten of producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg dat de filters op de juiste wijze worden
geïnstalleerd. Een onjuiste installatie levert onbevredigende wasresultaten en schade
aan het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Gevaar op een elektrische schok en schade aan het apparaat.
Montage
• Zorg ervoor dat het apparaat niet is beschadigd. Installeer een beschadigd apparaat
niet en sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem contact op met de leverancier.
• Verwijder alle verpakking voordat u het apparaat installeert en gebruikt.
• Alleen een erkende persoon mag de elektrische installatie, het loodgieterswerk en de
installatie van het apparaat uitvoeren. Dit om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen.
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische onderdelen te voorkomen.
• Belangrijk! Houd u aan de instructies in de sjabloon die met het apparaat zijn meegeleverd:
– Installatie van het apparaat.
– Voor het in elkaar zetten van de deur.
– Het aansluiten van de watertoevoer en -afvoer.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Veiligheidsinformatie
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
6
w
w
Wateraansluiting
m
fro
• Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik
geen gebruikte slangen.
• Sluit het apparaat niet op nieuwe leidingen aan of op leidingen die lang niet zijn gebruikt. Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet knakken of beschadigd raken bij installatie van
het apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een dubbel omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant. De watertoevoerslang staat alleen onder druk wanneer
er water stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang aanwezig is, onderbreekt de
veiligheidsklep de stroom van het water.
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
– Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomtoevoer.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegspluggen en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
Veiligheidsinformatie
7
m
fro
• Vervang of verander het netsnoer niet zelf. Neem contact op met het servicecentrum.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter
het apparaat.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Service-afdeling
• Alleen een erkende persoon mag dit apparaat repareren. Neem contact op met het servicecentrum.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat er kinderen of huisdieren in het
apparaat vast komen te zitten. Er bestaat gevaar voor verstikking.
– Gooi het apparaat weg bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.
e
.b
re
Het apparaat wegdoen
WAARSCHUWING!
Het afwasmiddel is gevaarlijk en kan corrosie veroorzaken!
• Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op
met een arts.
• Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts.
• Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts en maakt u de ogen schoon met water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen voordat u een wasprogramma start.
Beschrijving van het product
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
8
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bovenrek
Waterhardheidsknop
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Bedieningspaneel
BEDIENINGSPANEEL
fro
2
1
9
3
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6
1
2
3
4
5
6
5
4
Indicatielampje aan/uit
Programma-aanwijzer
Indicatielampjes
Toets Uitgestelde start
Toets start/annuleren
Programmaschakelaar
Indicatielampjes
Het gaat aan wanneer de wasfase of de spoelfase loopt.
Wassen
Het gaat aan wanneer de droogfase loopt.
Drogen
Einde programma
Zout 1)
Glansmiddel 1)
Gaat aan als:
• Het wasprogramma is voltooid.
• Het niveau van de waterontharder wordt ingesteld.
• Als het apparaat een storing vertoont.
Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor
de vaatwasser'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u
het reservoir heeft bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van afwasmiddel
en glansmiddel'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje
niet aan als er een wasprogramma loopt.
10
Bediening van het apparaat
Programmaschakelaar en controlelampje aan/uit
m
fro
Het apparaat inschakelen en een wasprogramma selecteren:
• Draai de programmaknop naar rechts of links. De programmamarkering op de programmaschakelaar moet overeenkomen met een van de afwasprogramma's op het bedieningspaneel
• Het controlelampje aan/uit gaat branden.
Het apparaat uitschakelen:
– Draai de programmaknop naar rechts of links totdat de programmamarkering bij het
aan/uit-controlelampje staat.
– Het controlelampje aan/uit gaat uit.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
Toets Uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 3 uur uit
te stellen. Zie 'Een wasprogramma selecteren en starten'.
BEDIENING VAN HET APPARAAT
1. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het wasprogramma.
DE WATERONTHARDER INSTELLEN
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Deze mineralen
en zouten kunnen schade aan het apparaat toebrengen.
Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hardheid van het water in uw omgeving.
Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid
van het water in uw omgeving.
Instelling waterhardheid
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden (TH
°)
mmol/l
Clarke-graden
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
1)
2
9
De waterontharder instellen
Waterhardheid
11
Instelling waterhardheid
fro
Clarke-graden
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
4 - 10
7 - 18
<4
<7
handmatig
w
w
elektronisch
8
2 1)
7
2 1)
6
2 1)
5 1)
18 - 22
1
4
13 - 17
1
3
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
< 0,7
<5
or
nb
de
an
.v
w
2 1)
1
2)
e
.b
mmol/l
re
Franse graden (TH
°)
m
Duitse graden
(°dH)
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Handmatig instellen
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of
2 (zie de tabel).
Elektronische aanpassing
1. Houd de toets starten/annuleren ingedrukt.
2. Draai de programmaschakelaar naar rechts, totdat de programmamarkering overeenkomt met het eerste afwasprogramma op het bedieningspaneel.
3. Laat de toets starten/annuleren los wanneer het controlelampje aan/uit en het controlelampje starten/annuleren beginnen te knipperen.
4. Tegelijkertijd begint het controlelampje einde programma te knipperen. Het aantal
knipperingen toont de huidige afstelling.
Voorbeeld: 5 keer knipperen / pauze / 5 keer knipperen = niveau 5.
5. Druk op de toets starten/annuleren om de instelling te wijzigen. Telkens als u op de
toets start/annuleren drukt, gaat de instelling naar het daaropvolgende niveau.
6. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
12
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden.
fro
m
GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE VAATWASSER
w
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u
vult alleen bij het eerste gebruik zout bij).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout.
GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL
2
1
30
3
5
4
20
8
3 2
-
1
4
MA X
+
7
6
Gebruik van vaatwasmiddelen:
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel 8 van het afwasmiddelbakje te openen.
2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 1 .
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
13
m
fro
3. Als het afwasprogramma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis
afwasmiddel in het afwasmiddelbakje voor voorspoelen 3 .
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje 1 .
5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
w
Gebruik van glansspoelmiddel
e
.b
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer
spoelen.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte wasprogramma's. Gebruik
lange wasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig
te verwijderen.
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 7 om het deksel 6 van het glansmiddeldoseerbakje te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel 4 . De markering 'max' toont het
maximale niveau.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er
te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 3.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en
stand 4 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop om de dosering te verhogen of verlagen 5 .
Gebruik van gecombineerde afwasmiddeltabletten:
Dit zijn producten met een gecombineerde reinigings-, glans- en zoutfunctie Sommige
soorten tabletten kunnen andere middelen bevatten.
Als u tabletten gebruikt die speciaal zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om
de doseerbakjes voor zout en glansmiddel te vullen. In deze omstandigheden zal het indicatielampje voor glansmiddel blijven branden als het apparaat is uitgeschakeld.
1. Controleer of deze producten geschikt zijn voor uw waterhardheid. Zie de instructies
van de fabrikant.
2. Kies de laagste instelling voor de waterhardheid en de dosering van het glansmiddel.
Om terug te keren en opnieuw wasmiddel, zout en glansmiddel in aparte doseringen te
gebruiken:
1. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
2. Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
3. Draai een wasprogramma zonder serviesgoed.
4. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
De vaatwasser inruimen
14
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Adviezen
fro
DE VAATWASSER INRUIMEN
5. Stel de glansmiddeldosering in.
e
.b
re
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
• Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet aanraken.
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
• Als u de voorwerpen in de manden plaatst, zorg er dan voor dat het water alle oppervlakken kan bereiken.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Waterdruppels kunnen zich ophopen op plastic voorwerpen en antiaanbakpannen.
Onderrek
Plaats steelpannen, deksels, borden, slakommen
en bestek in het onderrek. Rangschik dekschalen
en grote deksels langs de rand van het onderrek.
De vaatwasser inruimen
15
d
de
oa
m
fro
Plaats vorken en lepels met het handvat naar beneden.
Plaats messen met het handvat naar boven.
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen
dat ze aan elkaar kleven.
Gebruik het bestekrooster. Als de afmetingen van
het bestek het gebruik van de bestekroosters voorkomen, verwijder ze dan.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor borden (met een
maximale diameter tot 24 cm), schoteltjes, slakommen, kopjes en glazen, pannen en deksels.
Plaats voorwerpen zo dat water alle oppervlakken kan bereiken.
Plaats geen borden in de eerste drie voorste delen van het rek. Zorg ervoor dat de borden voorover kantelen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De bestekmand
16
De vaatwasser inruimen
d
de
oa
m
fro
Zet glazen met een lange voet ondersteboven in
de kopjesrekken. Voor grotere voorwerpen kunnen de kopjesrekken worden opgeklapt.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Hoogteverstelling van het bovenrek
U kunt het bovenrek in twee standen zetten om de laadflexibiliteit te vergroten.
LET OP!
Stel de hoogte af voordat u het bovenrek gebruikt.
Maximale hoogte van borden in:
het bovenrek
het onderrek
Bovenste stand
20 cm
31 cm
Laagste stand
24 cm
27 cm
Volg deze stappen om het bovenrek in de bovenste stand te zetten:
1. Verwijder de vergrendelingen (A) van het
bovenrek.
2. Trek het rek naar buiten.
3. Zet het rek in de hoogste stand.
4. Zet de vergrendelingen (A) van het bovenrek terug in hun oorspronkelijke stand.
LET OP!
Als het rek zich in de hoogste stand bevindt,
kunnen er geen kopjes in de kopjesrekken geplaatst worden.
fro
Soort vuil
Soort serviesgoed
Programmabeschrijving
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek Voorspoelen
Wassen 65 °C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek Voorspoelen
Wassen 50 °C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
m
Voorspoelen
Wassen 70 °C
2 middelste spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Gebruik dit programma om het servies- 1 koude spoelgang
goed snel te spoelen. Hierdoor kunnen
voedselresten niet aan het serviesgoed
vastkoeken en ontstaan er geen vieze
geurtjes in het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
1) Dit is het standaardprogramma voor testinstituten (zie de meegeleverde brochure voor testinformatie). Met
dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieconsumptie voor normaal bevuild serviesgoed
en bestek.
Verbruikswaarden
Programma
Programmatijd (minuut)
Energie (kWh)
Water (liter)
120 - 130
1,8 - 2,0
22 - 24
100 - 110
1,4 - 1,6
19 - 21
130 - 140
1,0 - 1,2
14 - 16
12
0,1
5
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
vaat kan deze waarden veranderen.
EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN
Een wasprogramma selecteren en starten zonder uitgestelde start
1. Sluit de deur.
2. Selecteer een wasprogramma. Zie 'Wasprogramma's'.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1)
17
WASPROGRAMMA'S
Programma
Wasprogramma's
nl
ow
D
18
Een afwasprogramma selecteren en starten
m
fro
– Het controlelampje aan/uit gaat branden.
3. Druk op de toets start/annuleren Het wasprogramma start automatisch.
– Het controlelampje starten/annuleren gaat branden
w
w
Een wasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
1. Sluit de deur.
2. Selecteer een wasprogramma.
3. Druk op de toets uitgestelde start.
– Het controlelampje uitgestelde start gaat branden
4. Druk op de toets start/annuleren. Het aftellen start automatisch.
– Als het aftellen verstreken is, start het wasprogramma automatisch en gaat het
controlelampje uitgestelde start uit.
Het openen van de deur van het apparaat onderbreekt het aftelproces. Als u de deur
weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.
Het afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
Het annuleren van een wasprogramma of een uitgestelde start
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start nog niet is begonnen, kunt u de selectie veranderen.
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start is begonnen, kunt u de selectie niet
veranderen. Het wasprogramma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om
een nieuwe selectie te maken.
Het annuleren van een wasprogramma
1. Druk op de toets start/annuleren en houd ingedrukt totdat het indicatielampje start/
annuleren uit gaat.
2. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een
nieuw wasprogramma start.
Het annuleren van een uitgestelde start
1. Druk op de toets start/annuleren en houd ingedrukt totdat het indicatielampje start/
annuleren en het indicatielampje uitgestelde start uit gaan.
2. Druk op de toets starten/annuleren om het afwasprogramma te starten.
Aan het einde van het afwasprogramma
•
•
1.
2.
Stopt het apparaat automatisch.
Het indicatielampje einde programma brandt.
Schakel het apparaat uit.
Open de deur van het apparaat.
nl
ow
D
Onderhoud en reiniging
19
3. Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten.
fro
Verwijder de voorwerpen uit de manden.
m
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal
koelt sneller af dan borden.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ONDERHOUD EN REINIGING
re
e
.b
De filters verwijderen en reinigen
Vuile filters verminderen de wasresultaten. Controleer regelmatig de filters en reinig deze
zo nodig.
Het apparaat heeft drie filters:
• grove filter (A)
• microfilter (B)
• platte filter (C).
A
B
C
1. Om de filters (A) en (B) los te maken,
draait u de hendel op de microfilter (B)
ca. 1/4 draai linksom en verwijdert u deze.
2. Houd de grove filter (A) vast aan de hendel en verwijder deze uit de microfilter (B).
nl
ow
D
20
Problemen oplossen
m
fro
3. Verwijder het platte filter (C) uit de bodem van het apparaat.
4. Maak de filters schoon onder stromend
water.
5. Zet de platte filter (C) op zijn oorspronkelijke plaats. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders
(D).
6. Plaats het grove filter (A) in het microfilter (B) en druk ze tegen elkaar.
7. Zet de filters (A) en (B) op hun plaats.
Draai de hendel op de microfilter (B) rechtsom tot deze vergrendelt.
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met
een smal en puntig voorwerp.
De buitenoppervlakken reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
PROBLEMEN OPLOSSEN
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt contact
op met de service-afdeling.
Storing
Het apparaat
wordt niet gevuld met water.
Storingscode
Mogelijke oorzaak
• Het controlelampje star- De waterkraan is verten/annuleren knippert. stopt of aangezet met
• Het indicatielampje ein- kalkaanslag.
de programma knippert
één keer.
Mogelijke oplossing
Maak de waterkraan
schoon.
De waterdruk is te laag. Neem contact op met
de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan
open.
Het filter in de wateraanvoerslang is verstopt.
Maak het filter schoon.
Storing
Problemen oplossen
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
or
nb
de
an
.v
w
Ontstop de gootsteenafvoer.
Zorg dat de aansluiting altijd correct is.
De waterafvoerslang is
beschadigd.
Verzeker u ervan dat
de waterafvoerslang
niet is beschadigd.
Draai de waterkraan
dicht en neem contact
op met de service-afdeling.
De deur van het apparaat is open.
Sluit de deur goed.
De stekker is niet aangesloten.
Steek de stekker in het
stopcontact.
De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
De uitgestelde start is
ingesteld.
Zie 'Een wasprogramma selecteren en starten' als u de uitgestelde start wilt annuleren.
Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar
het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Voor andere, niet in de tabel beschreven storingscodes, dient u contact op te nemen met
onze service-afdeling.
De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
Productnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
....................
....................
....................
e
.b
re
De aansluiting van de
waterafvoerslang is
niet correct.
• Het controlelampje starten/annuleren knippert.
• Het indicatielampje einde programma knippert
drie keer.
Het programma
begint niet.
Verzeker u ervan dat
de watertoevoerslang
niet is beschadigd.
w
Het apparaat
• Het controlelampje star- De gootsteenafvoer is
pompt geen waten/annuleren knippert. . geblokkeerd.
ter weg.
• Het indicatielampje einde programma knippert
twee keer.
w
De watertoevoerslang
is beschadigd.
Anti-overstromingsinrichting
werkt.
Zorg dat de aansluiting altijd correct is.
m
fro
De aansluiting van de
wateraanvoerslang is
niet correct.
21
Problemen oplossen
22
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
fro
Probleem
Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor
het type lading en mate van
vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het type lading en mate van vervuiling.
De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet
aan alle kanten bij kan.
Vul de rekken op de juiste manier.
m
De borden zijn niet schoon.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Er zitten kalkresten op de borden.
De filters zijn vuil of niet juist
gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
schoon zijn en op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Foutieve instelling waterhardheid
Stel de waterontharder af.
Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
Zorg ervoor dat de dop van
het zoutreservoir goed gesloten is.
De glazen en borden vertonen
strepen, melkachtige vlekken
of een blauwzweem.
De dosering van het glansmid- Verminder de glansmiddeldodel is te hoog.
sering.
Opgedroogde waterdruppels
op de glazen en de borden.
De dosering van het glansmid- Verhoog de dosering van het
del is te laag.
glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
U heeft een afwasprogramma
ingesteld zonder droogfase of
met een verkorte droogfase.
Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op
een kier staan voordat u het
serviesgoed uit de machine
haalt.
Het serviesgoed is nat en dof.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
De multitab-functie staat aan
(deze functie schakelt het
glansmiddeldoseerbakje automatisch uit).
De glansmiddeldosering activeren.
e
.b
re
De sproeiarmen kunnen niet
Zorg ervoor dat een goede
vrij draaien als gevolg van een plaatsing van het serviesgoed
onjuiste plaatsing van het ser- de sproeiarmen niet blokkeert.
viesgoed.
Capaciteit
8 bar (0,8 MPa)
maximaal 60 °C
12
e
.b
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
0.5 bar (0.05 MPa)
re
Koud water of warm water
575 mm
or
nb
de
an
.v
w
Watertoevoer 1)
w
Maximaal
818 - 878 mm
w
Minimaal
596 mm
m
Diepte
fro
Breedte
Hoogte
Leidingwaterdruk
23
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Technische gegevens
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van
de deur van het apparaat.
Gebruik een heet watervoorziening om het energieverbruik te verminderen, als het hete
water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv.
zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
MILIEUBESCHERMING
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen
zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
WAARSCHUWING!
Volg de volgende procedure om het apparaat weg te gooien:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun leven in gevaar brengen.
24
FOR PERFECT RESULTS
fro
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Contents
25
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
39
41
43
43
fro
26
29
30
31
31
33
33
34
37
38
SAFETY INFORMATION
26
fro
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Children and vulnerable persons safety
nl
ow
D
27
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
28
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WARNING!
Dangerous voltage.
29
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Upper basket
Water hardness dial
Salt container
Detergent dispenser
Rinse aid dispenser
Rating plate
Filters
Lower spray arm
Upper spray arm
30
Control panel
fro
2
1
3
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6
1
2
3
4
5
6
5
4
Wash
Salt 1)
Rinse aid 1)
31
m
fro
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
Water hardness
German degrees
(°dH)
French degrees
(TH°)
mmol/l
Clarke degrees
manually
electronically
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
32
Water hardness
Water hardness adjustment
fro
Clarke degrees
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
<4
<7
< 0,7
w
w
electronically
7
21)
6
21)
51)
1
4
1
3
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
or
nb
de
an
.v
w
21)
e
.b
mmol/l
re
French degrees
(TH°)
m
German degrees
(°dH)
33
USE OF DISHWASHER SALT
fro
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
30
3
5
4
20
8
3 2
-
1
4
MA X
+
7
6
34
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
m
Lower basket
fro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
36
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
37
20 cm
31 cm
24 cm
m
fro
WASHING PROGRAMMES
Programme
Heavy soil
1)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
27 cm
38
Energy (kWh)
Water (litre)
m
fro
Programme
1,8 - 2,0
22 - 24
100 - 110
1,4 - 1,6
130 - 140
1,0 - 1,2
14 - 16
12
0,1
5
w
w
120 - 130
re
or
nb
de
an
.v
w
19 - 21
e
.b
39
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
40
• Flat filter (C).
m
fro
A
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
C
w
w
B
D
41
fro
m
The water inlet hose is
damaged.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Fault code
w
w
42
m
fro
w
w
....................
....................
....................
Rinse aid dosage is too high.
Rinse aid dosage is too low.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Problem
Technical data
43
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
e
.b
re
w
TECHNICAL DATA
Dimensions
supply 1)
Width
596 mm
Height
818 - 878 mm
Depth
575 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
maximum 60 °C
12
44
fro
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
d
de
oa
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
45
fro
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
46
SOMMAIRE
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
66
66
w
62
63
w
60
60
m
57
fro
47
51
52
53
53
55
55
47
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
fro
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
48
m
fro
•
•
e
.b
•
re
•
or
nb
de
an
.v
w
•
w
•
w
•
49
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
50
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
51
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
2
3
4
5
6
7
8
9
52
BANDEAU DE COMMANDE
fro
2
1
3
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6
1
2
3
4
5
6
5
4
1)
53
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
mmol/l
Degrés Clarke
manuel
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
1)
2
9
54
fro
Degrés Clarke
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
4 - 10
7 - 18
<4
<7
manuel
w
w
2 1)
7
2 1)
6
2 1)
5 1)
18 - 22
1
4
13 - 17
1
3
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
< 0,7
<5
or
nb
de
an
.v
w
2 1)
1
2)
e
.b
mmol/l
re
m
Degrés allemands
(dH°)
1 2)
55
fro
m
UTILISATION DU SEL RÉGÉNÉRANT
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DU LIQUIDE DE RINÇAGE
2
1
30
3
5
4
20
+
8
3 2
-
1
4
MA X
7
6
nl
ow
D
56
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
57
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
RANGEMENT DES COUVERTS ET DE LA VAISSELLE
58
d
de
oa
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
d
de
oa
m
fro
59
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Position haute
20 cm
31 cm
24 cm
27 cm
60
PROGRAMMES DE LAVAGE
m
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
1)
fro
Programme
Énergie (kWh)
120 - 130
1,8 - 2,0
22 - 24
100 - 110
1,4 - 1,6
19 - 21
130 - 140
1,0 - 1,2
14 - 16
12
0,1
5
61
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Entretien et nettoyage
m
fro
w
•
1.
2.
3.
nl
ow
D
62
or
nb
de
an
.v
w
w
e
.b
re
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour retirer et nettoyer les filtres
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
63
Nettoyez le filtre.
Anomalie
64
or
nb
de
an
.v
w
Fermez la porte correctement.
Remplacez le fusible.
....................
e
.b
re
w
w
m
fro
65
....................
....................
fro
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
nl
ow
D
66
m
fro
Dimensions
1)
818 - 878 mm
575 mm
Minimale
0,5 bars (0,05 MPa)
Maximale
8 bars (0,8 MPa)
maximum 60 °C
e
.b
596 mm
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
12
nl
ow
D
67
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
156982560-A-062010
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed