Aeg-Electrolux | X92384MI0 | User manual | Aeg-Electrolux X92384MI0 Brukermanual

Aeg-Electrolux X92384MI0 Brukermanual
X91384MIO
X92384MIO
EN
DE
FR
NL
ES
PT
IT
SV
NO
FI
DA
RU
ET
LV
LT
UK
HU
3
4
USE
MAINTENANCE
B
C D
E
F
5
6
7
8
WARTUNG
BEDIENELEMENTE
A
B
C D
E
F
9
D:Sensor.
10
OPTIONEN DER ABZUGSHAUBE
IM SENSOR-MODUS
11
12
UTILISATION
B
C D
E
F
D:Sensor.
13
14
OPTIONS HOTTE MODE
SENSOR
DUTCH
15
16
ADVIEZEN EN SUGGESTIES
DUTCH
BEDIENINGSELEMENTEN
A
B
C D
E
F
A: Aan/Uit functies afzuigkap.
B: Beheer snelheid motor:
0-V1-V2-V3-V4-P
C: Delay-functie.
17
D:Sensor.
18
19
Visite la tienda virtual en:
www.aeg.com/shop
20
CONSEJOS Y SUGERENCIAS
MANTENIMIENTO
USO
21
MANDOS
A
B
C D
E
F
22
ILUMINACIÓN
PORTUGUESE
23
24
CONSELHOS E SUGESTÕES
USO
MANUTENÇÃO
PORTUGUESE
B
C D
E
F
D:Sensor.
25
26
OPÇÕES DO EXAUSTOR NO
MODO SENSOR
ILUMINAÇÃO
ITALIAN
27
Visitate il webshop all’indirizzo:
www.aeg.com/shop
28
MANUTENZIONE
USO
ITALIAN
B
C D
E
F
29
E: Gestisce Intensità Luce:
0-L1-L2-L3-LMax.
30
OPZIONI CAPPA MODALITÀ
SENSOR
ILLUMINAZIONE
31
32
UNDERHÅLL
ANVÄNDNING
KOMMANDON
A
B
C D
E
F
D:Sensor.
33
E: Hanterar
belysningsintensiteten:
0-L1-L2-L3-LMax.
34
NORWEGIAN
35
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere - egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
TILBEHØR OG FORBRUKSVARER
I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEG-produktene skal vare lenge
og fungere perfekt. I tillegg til et vidt spekter av tilbehør designet og utviklet etter
høye kvalitetsstandarder, fra spesialkasseroller til bestikk-kurver, fra flaskeholdere
til poser til ømfintlige tekstiler…
Besøk nettbutikken på:
www.aeg.com/shop
MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der
hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter kundeservice, sørge for at du har følgende informasjon
tilgjengelige.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Modell ____________________________
PNC (produktnummer) _______________
Serienummer ______________________
36
• Denne bruksanvisningen gjelder for
flere maskinutgaver. Det kan finnes
beskrivelser av enkelte deler som ikke
gjelder din maskin.
• Produsenten skal ikke kunne holdes
ansvarlig for eventuelle skader som
oppstår som følge av feil eller ufullstendig
montering.
• Minimum sikkerhetsavstand mellom
komfyrtoppen og viftehetten er 650
med mer (noen modeller kan installeres
lavere, se avsnittene Mål og Installasjon).
• Kontroller at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen som
er angitt på merkeplaten på innsiden av
hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at
strømforsyningen garanterer tilstrekkelig
jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen
gjennom et rør med en
minimumsdiameter på 120 mm.
Trekkanalens rute må være så kort som
mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler
med forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder
osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen
med ikke-elektriske apparater (f.eks.
gassapparater), må det sørges for
tilstrekkelig lufting i rommet for å hindre
tilbakestrømning av avgass. Kjøkkenet
må ha en direkte åpning til fri luft for å
garantere tilførsel av ren luft. Apparatet
er sikkert i bruk når undertrykket i rommet
er på maks 0,04 mBar.
• Hvis nettkabelen ødelegges, må
den byttes ut av produsenten eller
kundeservice for å unngå enhver fare.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig
under bruk: overopphetet olje kan ta fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller
personer som ikke har fått opplæring i
korrekt bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge
barn eller sykelige personer uten tilsyn.
• Ikke flambér under kjøkkenviften pga.
brannfaren.
• Dette apparatet må ikke brukes av
personer (inkl. barn) med reduserte
psykiske evner og ferdigheter, eller av
uerfarne personer uten kjennskap til
apparatet, hvis de ikke er under oppsyn
eller opplæring av personer ansvarlige
for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn for å
garantere at de ikke leker med apparatet.
• “ADVARSEL: De tilgjengelige delene
kan bli veldige varme når platetopper/
komfyrer er i bruk.”
• Slå av eller koble apparatet fra strømnettet
før det utføres vedlikeholdsarbeid.
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt
tid (Brannrisiko).
-- 4 måneder for aktive kullfilter.
BRUK
• Viftehetten er utviklet utelukkende for
hjemmebruk for å motvirke lukter på
kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den
er beregnet for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under
hetten når den er i bruk.
• Juster flammestyrken slik at bare bunnen
av gryten omsluttes, og ikke sidene.
-- Kontrollamper hvis installert
• Rengjør hetten med en fuktig klut og et
nøytralt, flytende rensemiddel.
NORWEGIAN
B
C D
E
F
A: Kjøkkenviftens funksjoner
på/av
Når du trykker på knappen mens
kjøkkenviften er slått av, tennes belysningen
(50 % styrke) og alle funksjonene
aktiveres.Når du trykker på knappen mens
kjøkkenviften er slått på, deaktiveres alle
funksjonene (motor av + belysning av).
B: Motorens hastighet:
0-V1-V2-V3-V4-P.
Trykk på ett av områdene for å aktivere
ønsket motorhastighet.P = Intensiv hastighet
i 5 minutter, deretter går systemet tilbake til
tidligere hastighet.
Hvis hastigheten aktiveres mens motoren
er slått av, går systemet til hastighet V1.Når
du trykker på ønsket hastighet, øker
belysningen (100 % styrke) i forhold til de
andre funksjonene (50 % styrke).
C: Forsinkelsesfunksjon.
Når du trykker på knappen, aktiveres
motorens og belysningens automatiske
slukking med en forsinkelse på 10 minutter.
Funksjonen kan kun aktiveres når motoren
er slått på, når hastigheten ikke er intensiv
og sensoren er av.
Aktivere/deaktivere fjernkontrollens
mottaker.
Når du trykker på knappen i 4 sekunder
(motor av + belysning av), og ingen alarmer
er utløste, blinker LEDen.
LEDen blinker i 4 sekunder - Aktivering av
fjernkontrollen.
LEDen blinker i 2 sekunder - Deaktivering av
fjernkontrollen.
D:Sensor.
I denne modusen fungerer kjøkkenviften
automatisk i maks 5 timer. Når tiden er
utløpt, slås motoren av. Hastigheten til
kjøkkenviftens motor avhenger av sensoren.
Knappene B og C er ikke i bruk. Trykk på
knappen eller slå av kjøkkenviften for å
deaktivere funksjonen.
37
E: Lysstyrke: 0-L1-L2-L3-LMax.
Trykk på ett av områdene for å tenne
belysningen med ønsket styrke.Når du
trykker på ønsket belysningsstyrke, øker
belysningen (100 % styrke) i forhold til de
andre funksjonene (50 % styrke).
F: Tilbakestill filterAlarmen
for mettede filter tilbakestilles
når du trykker på knappen når
motoren og belysningen er slått
av.
Etter 100 timer er LEDen tent uten å blinke
for å signalere at de metalliske filtrene er
mettet.
Etter 200 timer blinker LEDen for å signalere
at de aktive kullfiltrene er mettet.
Aktivere/deaktivere alarmen for mettede
aktive kullfilter.
Når du trykker på knappen i 4 sekunder
(motor av + belysning av), og ingen alarmer
er utløste, blinker LEDen.
LEDen blinker i 4 sekunder - Aktivering av
alarm for mettede aktive kullfilter.
LEDen blinker i 2 sekunder - Deaktivering av
alarm for mettede aktive kullfilter.
Kontrollene aktiveres 10 sekunder etter at
kjøkkenviften er koplet til strømmen. I løpet
av denne perioden blinker LEDen “0” for
knappen til motoren. Når kjøkkenviften er
slått av, vises ingen funksjoner. Det er kun
den lyse delen på kontrollpanelet som er
synlig. Resten tennes (50 % styrke) når du
trykker på knappen A. Kontrollene aktiveres
ved å trykke på valgt funksjon, som da
får en sterkere belysning (100 % styrke) i
forhold til kjøkkenviftens andre funksjoner
(50 % styrke). Når kontrollene ikke har vært
brukt på 10 sekunder, er det kun de valgte
funksjonene som er tente (100 % styrke). De
andre slås av (50 % styrke). Når kontrollene ikke har vært brukt på 7 timer, slås
kjøkkenviften av (motor av + belysning av).
Det er nok å kun trykke på kontrollpanelet
for å gjenaktivere funksjonene, og deretter
velge ønsket funksjon.En av kjøkkenviftens
funksjoner (hastighet og belysning)
kan aktiveres enten ved å trykke på
kontrollpanelet, eller ved å holde fingeren
ned på kontrollpanelet og la den gli mot
ønsket funksjon uten å løfte den opp.
38
Hvis motoren og belysningen føres til null
og slås av, vil alle kontrollenes LED være
tente 50 %. Hvis ingen kontroller brukes i de
neste 10 sekundene, slås alle LEDene av
med unntak av LEDene “0” som forblir tente i
ytterligere 15 minutter.
Driften i sensormodus avhenger av typen
platetopp som brukes. Det finnes to
muligheter:
Elektrisk platetopp;
Gassplatetopp;
Ved levering er apparatet innstilt for elektrisk
platetopp. Gjør følgende for å endre:
• Slå av kjøkkenviften med på/av-knappen.
• Hold sensorknappen trykket i 8 sekunder
helt til LEDen blinker.
-- LEDen blinker fire ganger - Elektrisk
platetopp er valgt.
-- LEDen blinker to ganger Gassplatetopp er valgt.
• Slå av strømmen i 10 sekunder og
deretter på igjen.
Hver gang type platetopp endres, utføres det
en kalibrering.
Kalibrering: Hver gang kjøkkenviften koples
til strømmen, eller type platetopp endres,
aktiveres kalibreringen av sensoren. I løpet
av kalibreringen må ikke kjøkkenviften
utsettes for stekeos eller lignende eller
sterke lukter fra f.eks. løsningsmidler eller
rengjøringsmidler.
Tid for kalibreringen:
• 13 minutter hvis elektrisk platetopp er
valgt, og;
• 1 minutt hvis gassplatetopp er valgt.;
Denne fasen vises av at LEDen for
sensorknappen blinker (hvis det er trykket
på knappen).Ikke slå på motoren under
kalibreringen.
Advarsel: Ikke sprut rengjøringsmidlene
direkte på risten, men rengjør den kun
med en klut dyppet i rengjøringsmiddel.
Ikke rengjør risten med alkohol- eller
silikonholdige produkter.
Advarsel: Dette apparatet har et hvitt LEDlys i klasse 1M, i samsvar med standarden
NEK EN 60825-1:1994 + A1:2002 +
A2:2001; maks lysstyrke: 7 µW v. 439 nm.
Ikke se mot lyset med optiske instrumenter
(kikkert, forstørrelsesglass, osv.).
• Kontakt kundeservice for utbytting.
(“Kontakt kundeservice for kjøp”).
39
Vieraile verkkomyymälässämme sivulla:
www.aeg.com/shop
40
HUOLTO
KÄYTTÖ
B
C D
E
F
D:Sensor.
41
42
LIESITUULETTIMEN
VAIHTOEHDOT TAVASSA
SENSOR
43
Besøg webbutikken på:
www.aeg.com/shop
44
ANVENDELSE
B
C D
E
F
B: Styring af motorens
hastighed: 0-V1-V2-V3-V4-P.
C: Delay-funktion.
45
46
47
Посетите наш интернет-магазин:
www.aeg.com/shop
48
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
УХОД
B
C D
E
F
C: Функция задержки.
49
50
ОСВЕЩЕНИЕ
51
52
HOOLDUS
KASUTAMINE
B
C D
E
F
53
54
55
56
IETEIKUMI UN PRIEKŠLIKUMI
APKOPE
IZMANTOŠANA
B
C D
E
F
D:Sensors.
57
58
APGAISMOJUMS
59
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu:
www.aeg.com/shop
60
PRIEŽIŪRA
NAUDOJIMAS
B
C D
E
F
61
62
APŠVIETIMAS
UKRAINIAN
63
64
ОБСЛУГОВУВАННЯ
UKRAINIAN
ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ
A
B
C D
E
F
65
66
HUNGARIAN
67
Látogasson el webáruházunkba:
www.aeg.com/shop
68
TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
HASZNÁLAT
KARBANTARTÁS
HUNGARIAN
KEZELŐSZERVEK
A
B
C D
E
F
69
70
A SENSOR ÜZEMMÓD
LEHETÕSÉGEI
436005494_00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising