Topro Troja Walker Handleiding

Topro Troja Walker Handleiding
TOPRO
TROJA
Bruksanvisning
User manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
www.topro.no
3-5
6-8
9-11
12-14
15-17
TOPRO
TROJA
A
814728
M
S
X
B
C
814025
M
S
X
D
814765
M
S
X
E
814140
M
S
X
F
814046
M
S
X
G
814009
M
S
X
H
814043
M
S
X
I
814024
M
S
X
J
814023
M
S
X
K
814141
M
S
X
L
814014
M
S
X
M
814032
M
S
X
N
814729
814730
M
S
814059
www.topro.no
M
S
X
X
TOPRO
TROJA
814749 3
814742
814741
TOPRO TROJA M
TOPRO TROJA S
TOPRO TROJA X
1
6
E
A
A
B
B
C
A
D
F
E
C
B
O
E
F
H
I
B
D
C
C
G
7
D
J
CLICK
K
L
C
B
4
A
P
A
N
M
D
C
2
8
A
B
B
A
B
5
A
C
B
C
D
D
E
A
www.topro.no
9
A
Velkommen som bruker av et TOPRO HJELPEMIDDEL
Alle TOPRO Hjelpemidler er utviklet, designet og fremstilt i Norge. Avansert produksjonsutstyr, kvalitets- og miljøsikring
gir stor nøyaktighet og maksimal kvalitet i alle ledd av produksjonen.
Produktet er samsvarsvurdert iht. 93/42/EØF-direktiv om medisinsk utstyr.
Meld fra umiddelbart til din hjelpemiddelsentral eller forhandler hvis produktet er skadet ved mottak.
Garanti
TOPRO TROJA GÅBORD er garantert fri for feil og mangler i 5 år. Unntatt er skader forårsaket av feil bruk og deler
som utsettes for naturlig slitasje (f.eks. bremsekloss, bremsevaier, hjul, sete og håndtak). Reparasjoner i garantitiden
skal henvises til din hjelpemiddelsentral eller forhandler. Garantien bortfaller dersom det er benyttet uoriginale
reservedeler eller tilbehør som ikke er godkjent av TOPRO.
Røde nummererte felt nedenfor refererer til nummererte illustrasjoner på innsiden av innbretten.
Bli kjent med ditt TOPRO TROJA GÅBORD
A
B
C
D
E
P
Underarmstøtte
F Setestag
K Kurv
Bremsehendel
G Sete
L Sideramme
Bremsespak
H Låsebøyle
M Bremsekloss / kantavviser
Håndtaksrør
I Stropp for sammenfolding
N Vippefunksjon
Bremsevaier
J Låseratt for høydejustering
O Støttesnor
Merket på innsiden av røret viser gåbordets modellbenevnelse og
Maks brukervekt
Maks bredde på gåbordet
Maks høyde på gåbordet
Mål og vekt
Modell/størrelse
Farge
Anbefalt brukerhøyde
Høyde støttepunktene
Største lengde
Største bredde
Mellom støttepunktene
Setehøyde
Snudiameter
Diameter hjul
Bredde hjul
Gripedistanse kjørebrems
Høyde sammenlagt
Bredde sammenlagt
Lengde sammenlagt
Vekt gåbord
Maks brukervekt
TOPRO TROJA M
Mørk grå
CM
150 - 200
98 - 115
65
61
45
62
84
20
3,6
7,4
108
31
66
KG
10,1
135
TOPRO TROJA S
Sølvgrå
CM
130 - 170
84 - 100
65
61
45
54
84
20
3,6
7,4
88
31
66
KG
9,8
125
TOPRO TROJA X
Sølvgrå
CM
130 - 160
84 - 96
65
52,5
35
52
84
20
3,6
7,4
88
31
66
KG
9,3
80
Tiltenkt formål
TOPRO TROJA Gåbord er designet og godkjent for bruk innendørs på plant underlag. Gåbordet gir støtte til personer
med svekket balanse og/eller nedsatt mobilitet.
Viktig å vite om sikkerhet før bruk
•
•
•
•
•
•
•
•
Vær oppmerksom på klemfaren ved utfolding og sammenfolding.
Kontroller at bremsene fungerer før hver gangs bruk, og at gåbordet går i lås i utfoldet posisjon.
Maks brukervekt må ikke overskrides (se tabell over).
Kurven tåler last på maks 5 kg.
Må ikke brukes til transport av tung last eller personer.
Gåbordet er ikke et leketøy.
Kontroller at låseratt for høydejustering av underarmstøttene er godt tilskrudd.
OBS! Hvis gåbordet blir utsatt for ekstrem temperatur kan noen deler kjennes varme eller kalde.
Viktig å vite om sikkerhet i bruk
• Ved stopp eller parkering bruk alltid parkeringsbrems, begge sider A
3
• Parkeringsbrems, begge sider, må være på før bruk av sete A
• Ikke bøy deg bakover eller til sidene når du sitter på setet.
• Kjørebremsene kan klemmes litt inn B for å bremse farten, men må ikke være i låst posisjon
når gåbordet kjøres.
• For riktig støtte og trygg gange må gåbordet holdes nær kroppen C
• Gå oppreist, se fremover og hold baken inn D. Da er det lettest å holde balansen.
• Ikke skyv gåbordet langt foran kroppen. Det kan medføre feilbelastning og fall.
• Pass på at ikke vide skjørt eller bukser setter seg fast mellom bremseklossen og hjulet eller vippestussen. Det kan
føre til fall. Vi fraråder derfor bruk av lange vide klær.
Montering / innstilling
TOPRO TROJA GÅBORD leveres ferdig montert. Før bruk må det foldes ut. Høyden på underarmstøttene må tilpasses
brukeren.
Utfolding / sammenfolding
Utfolding: Løsne stroppen mellom putene A. Løsne låsebøylen på setestaget B. Press setestagene ned og utover C.
Siderammene glir fra hverandre og setestagene presses ned til det høres en klikkelyd. Gåbordet er nå låst i utfoldet
posisjon. Fest stroppen A.
Sammenfolding: Trekk i stroppen på setet D og press siderammene sammen. Press låsebøylen E over setestaget.
Justering av håndtak og høydeinnstilling/senking av underarmstøtter
Justering av håndtak: Skru håndtaksrattet A ut til håndtaket kan beveges, juster til ønsket posisjon og skru rattet til
igjen. Gjøres individuelt på hver side. Det er ikke mulig å trekke håndtaket helt ut, da det er fysiske stopper begge veier.
Høydeinnstilling: Løsne låseratt B (ca 4-5 omdreininger). Juster håndtaksrøret til passende høyde og dra litt opp og ned
C til det låses med en klikkelyd. Skru låseratt B godt til igjen. Juster begge håndtaksrørene til samme høyde.
Senking: Løsne låseratt B (ca 4-5 omdreininger). Skyv håndtaksrørene ned til de stopper. Skru låseratt B til igjen.
Anbefalt høyde: Stå med avslappede skuldre og 90 graders vinkel i albu, se fig. 2.
Høydeinnstilling med minne
Når gåbordet har vært transportert eller lagret er det ved bruk av minnefunksjonen enkelt å finne igjen riktig høyde på
håndtaksrøret. Bestem høyden på underarmstøttene. Tell antall hull som er synlige bak på håndtaksrøret. Skru låseratt
A helt ut. Dra håndtaksrøret B helt ut av siderammen. Festestykket C vil følge røret ut. Skyv festestykket C på røret B
slik at det over festestykket er igjen riktig antall hull. Fest hukommelsesstykket D i første ledige hull under festestykket
C. Skyv håndtaksrøret B ned i siderammen slik at festestykket C faller på plass i plaststykket E på toppen av
rammerøret. Sett låseratt A på plass og skru det ca. halvt inn. Dra håndtaksrøret B opp til det stopper og skru låserattet
A godt til. Nå vil en automatisk finne igjen den forhåndsinnstilte høyden ved å dra håndtaksrørene fra nedsenket
posisjon og oppover til de stopper.
Innstilling / kontroll og vedlikehold av bremser
Innstilling/kontroll: Løsne låsemutter A ved bremsen. Stram bremsevaieren B med justeringsskruen C. Juster begge
bremseklosser slik at avstanden til hjulbanen blir ca. 1 mm D. Bremsene må ikke strammes så mye at de presses for
hardt inn i dekkenes gummi når parkeringsbremsen er på. Vedlikehold: Rengjør jevnlig bremsekloss E og bremsefjær
F. Hjulene kan skiftes ved feil eller slitasje.
Bruk av bremser
Kontroller at bremsene fungerer før hver tur. Hver av bremsespakene A og bremsehendlene B virker på hvert sitt
bakhjul.
Gåbordets hjul har dekk i en spesiell, myk gummikvalitet som gir optimale bremseegenskaper på glatte gulv. Feil bruk
kan medføre utrygge situasjoner og skader på gåbordet: Gåbordet skal ikke kjøres eller skyves med makt når
kjørebrems er klemt inn eller når hjulene er helt eller delvis låst av parkeringsbrems. Dette betegnes som uriktig
bruk og kan medføre slitasje som gjør dekkenes og bremsenes egenskaper dårligere.
Parkeringsbrems: Skyv begge bremsespakene A fremover til de låses. Begge bakhjul er nå låst. Trekk begge
bremsespakene tilbake for å oppheve parkeringsbremsen. Kjørebrems: Klem inn begge bremsehendlene B for å
bremse farten. Må ikke brukes kontinuerlig mens gåbordet kjøres.
Sete og kurv
Før bruk av setet A må parkeringsbrems aktiveres. Skyv begge bremsespakene B fremover til de låses.
Begge bakhjul er nå låst. Sitt med ryggen til kurven C. Kurven D tåler frakt av varer på opp til 5 kg. Kurven kan taes av
og vaskes separat og skånsomt (håndvask 40ºC).
4
Kantavviser og vippefunksjon
Kantavviser: Bremseklossen A som er foran bakhjulene hindrer at bakhjulet blir hengende fast på utstikkende hjørner,
dørkarmer og lignende.
Vippefunksjon: Trå på vippefunksjonen B som sitter på festet for bakhjul. Vipp gåbordet over terskler, kanter og
lignende.
Bæring av gåbordet
Gåbordet skal ikke bæres i stroppen på setet eller i bremsewirene. Slå sammen gåbordet som vist på illustrasjonen.
Gåbordet skal bæres i de samlede setestagene A.
Materiale / Resirkulering
Gåbordet er laget av plastbelagte aluminiumsrør, plastkoblinger og stoff av plast og polyester. De fleste deler kan
resirkuleres.
Renhold
Gåbordet kan steames, spyles og vaskes med vanlige rengjøringsmidler.
Desinfeksjon skal kun utføres av fagpersonell
Overflaten pusses med et desinfeksjonsmiddel som inneholder 70-80% etanol. Vi fraråder bruk av klor og fenolholdige
midler. Skader og sår som evt. oppstår ved desinfeksjon utført av uautorisert personell eller etter bruk av skadelige
midler kan ikke belastes produsenten.
Oppbevaring
Gåbordet bør oppbevares stående. Kan oppbevares utendørs, helst under tak.
Ettersyn / Vedlikehold / Gjenbruk
Det anbefales at generelt ettersyn og vedlikehold utføres og at disse punktene sjekkes jevnlig: Rør, ramme, håndtak,
håndtaksrør, bremser, hjul, sete og tilbehør. Dette gjelder også hvis gåbordet skal klargjøres for gjenbruk. Se detaljert
informasjon i denne brukerveiledningen for kontroll av bremser samt renhold av gåbordet.
Hvis gåbordet ikke virker som det skal
Kontroller at gåbordet er riktig utfoldet. Sjekk at begge bremsespakene står i forventet posisjon.
Tilbehør
For bilder, se innbrett. Ettermontert tilbehør kan påvirke stabiliteten og må brukes med forsiktighet.
Brett
Antisklimatte for ny type brett
Krykkeholder
Ryggstøtte
Handlebag
Veske bak, med glidelås
Kurv for oksygenflaske(kun komprimert, ikke flytende)
Flaskeholder
Navneskilt
Lås
Dekor klistremerke, sett à fire merker
Styrehåndtak for ledsager til f.eks svaksynte
Slepebrems (par)
Avstiverstag
(M og S)
(X)
TOPRO ART.NR.
814728
814059
814025
814765
814140
814046
814009
814043
814024
814023
814141
814014
814032
814729
814730
HMS ART. NR.
176148
176090
157201
024301
176120
172663
157202
157198
157206
157205
176103
176154
Bestilles separat og gir mulighet for å komponere et TOPRO TROJA GÅBORD som passer for den enkelte brukers
behov. Vi har her gjort et utvalg, kontakt TOPRO for oppdatert oversikt over tilbehør eller besøk våre hjemmesider
www.topro.no
Ved feil eller spørsmål, kontakt din hjelpemiddelsentral eller forhandler.
5
CM
150 - 185
4ft 11” – 6ft 1”
130 - 170
5ft 1¼” – 5ft 7”
130 - 160
5ft 1¼”– 5ft 3”
98-115
38 5/8” - 45¼”
84-100
33” – 393/8”
84-96
33” - 37¾”
65
61
25 5/8”
24
65
61
25 5/8”
24
65
52,5
25 5/8”
20½”
45
17¾”
45
17¾”
35
13¾”
3
62
84
20
3,6
24 /8”
33 1/8”
7 7 /8 ”
1 3 /8 ”
54
84
20
3,6
21 ¼”
33 1/8”
7 7 /8 ”
1 3 /8 ”
52
84
20
3,6
20 ½”
33 1/8”
7 7 /8 ”
1 3 /8 ”
7,4
2 7 /8 ”
7,4
2 7 /8 ”
7,4
2 7 /8 ”
108
31
66
KG
10,1
88
31
66
KG
9,8
88
31
66
KG
9,3
135
298 (21st 3.6lb)
125
274 (19 ½ st)
80
176 (12½ st)
6
•
•
•
•
7
8
TOPRO TROJA M
Dunkelgrau
CM
150 - 185
98 - 115
65
61
45
62
84
20
3,6
7,4
108
31
66
KG
10,1
135
9
10
11
65
61
45
62
84
20
3,6
25 /8”
24
17¾”
3
24 /8”
1
33 /8”
7
7 /8 ”
3
1 /8 ”
65
61
45
54
84
20
3,6
25 5/8”
24
17¾”
21 ¼”
33 1/8”
7 7 /8 ”
1 3 /8 ”
65
52,5
35
52
84
20
3,6
25 5/8”
20½”
13¾”
20 ½”
33 1/8”
7 7 /8 ”
1 3 /8 ”
7,4
2 7 /8 ”
7,4
2 7 /8 ”
7,4
2 7 /8 ”
108
31
66
KG
10,1
135
88
31
66
KG
9,8
125
34 /8”
12¼”
26
LBS
21.8lbs
274 (19½ stone)
5
88
31
66
KG
9,3
80
345/8”
12¼”
26
LBS
20.6lbs
176 (12½ stone)
12
•
•
13
14
Leer uw TOPRO WALKER kennen
A
B
C
D
E
M
TOPRO TROJA S
Lichtgrijs
CM
130 - 170
84 -100
65
61
45
54
84
20
3,6
7,4
88
31
66
KG
9,8
125
15
16
Dienblad
Anti slip mat voor dienblad
Stokhouder
Ruggesteun
Boodschappentas
Kleine opbergtas met rits
Zuurstoffleshouder
Sleep rem (paar)
Stabilisatie stang
17
TOPRO
Art. nr. denne bruksanvisningen: 100926 Vers. 05
TROJA
www.topro.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Norwegian were displayed