הערות, התראות ואזהרות. Dell Vostro 1550

Add to My manuals
85 Pages

advertisement

הערות, התראות ואזהרות. Dell Vostro 1550 | Manualzz

תורהזאו תוארתה

,

תורעה

.

תוליעי רתיב בשחמב שמתשהל עייסמה בושח עדימ תנייצמ

"

:

הרעה

הרעה

"

..

תוארוהל תויצ יא לש הרקמב

,

םינותנ ןדבוא וא הרמוחל ירשפא קזנ תנייצמ

"

:

הארתה

הארתה

"

.

תוומ וא תינפוג העיגפ

,

שוכרל קזנ לש תורשפא תנייצמ

"

:

הרהזא

הרהזא

"

.

העדוה אלל תונתשהל יושע הז םוסרפב עדימה

.

תורומש תויוכזה לכ

.

©

2011 Dell Inc

.

Dell Inc -

מ בתכב האשרה אלל הלא םירמוח לש גוס לכמ הקתעה לע טלחומ רוסיא לח

, ExpressCharge

, Precision ON

,

Intel

, Intel

®

.

Dell Inc

לש םיירחסמ

Advanced Micro Devices,

תונידמב

.

םינגנו

וא

-

/

םירוטילקת

ו

ו

םימושר םיירחסמ

Windows Vista

תירבה תוצראב

לע שומישל

השענ

Dell Inc

ידי

-

לע

לש

לש

(

םינמיס םה

Dell Precision

Wi-Fi Catcher

םינמיס םה

Microsoft Corporation

Celeron

®

לש

,

DELL

-

ו

-

ו

וגולה

,

Vostro

,

Centrino

ןוישרב ןתינו

( BDA ) Blu-ray Disc Association

Dell

OptiPlex

®

,

:

הז

Atom

טסקטב

AMD

®

.

תורחא

הזכש ןמיס לש שומיש לכו

SIG, Inc Bluetooth

®

תולעבב

.

Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc

םושר

לש

ירחסמ

םושר

,

שומישבש

Core

תונידמבו ב

םיירחסמ םינמיס

, Latitude ON

, Latitude

לש םיירחסמ םינמיס וא

, AMD Phenom

, AMD Opteron

םיירחסמ םינמיס םה

לחתה

) Start

-

ו םושר ירחסמ

ATI FirePro

ןמיס אוה

ןצחלה

, Windows Vista

®

,

, Xeon

®

, Pentium

®

"

הראב

Corporation

-

ו

ATI Radeon

, AMD Athlon

, AMD Sempron

םימושר םיירחסמ

MS-DOS

®

,

םינמיס וא

תולעבב ירחסמ

Windows

םיירחסמ םינמיס

®

םה

, Microsoft

®

.

Inc

Office Outlook

®

ןמיס אוה

Blu-ray Disc

.

תורחא

ןמיס איה

Bluetooth

®

הלימה

ירחסמ ןמיס אוה

Wi-Fi

®

.

ןוישרב

םינמיסה

.

לע תולעבל תונעוטה תויושיל סחייתהל

התולעבבש הלאל טרפ םיירחסמ תומשו

ידכ הז םוסרפב םירחא

םיירחסמ םינמיסב

םיירחסמ

יניינק קלח לכ

תומשבו םיירחסמ

לע תרתוומ

םינמיסב

Dell Inc .

ןהלש

שומיש השעייש

םירצומל וא

,

ןכתיי

תומשהו

08 – 2011

Rev. A00

םיניינע ןכות

2

....................................................................................................

תורהזאו תוארתה

,

תורעה

7

........................................................................................................

בשחמב לופיט

: 1

קרפ

7 ............................................................................................................

בשחמה ףוג ךותב הדובע ינפל

8 ................................................................................................................................

םיצלמומ םילכ

9 .................................................................................................................................

9 ...........................................................................................................

בשחמה יוביכ

בשחמה ףוג ךותב הדובע רחאל

11

.......................................................................................................

הללוסה תרסה

: 2

קרפ

12 .............................................................................................................................

הללוסה תנקתה

13

..................................................................

( SD

14 ............................................................

( SD

) Secure Digital -

ה סיטרכ תרסה

: 3

קרפ

) Secure Digital -

ה סיטרכ תנקתה

15

..................................................................................................

ריצה יוסיכ תרסה

: 4

קרפ

16 ..........................................................................................................................

ריצה יוסיכ תנקתה

17

......................................................................................................

תדלקמה תרסה

: 5

קרפ

18 ............................................................................................................................

תדלקמה תנקתה

19

..............................................................................

יטפואה םירוטילקתה ןנוכ תרסה

: 6

קרפ

20 .......................................................................................................

יטפואה םירוטילקתה ןנוכ תנקתה

21

..............................................................................................

ןורכיזה לודומ תרסה

: 7

קרפ

22 .....................................................................................................................

ןורכיזה לודומ תנקתה

23

.............................................................................................

דיה ףכ תנעשמ תרסה

: 8

קרפ

24 ....................................................................................................................

דיה ףכ תנעשמ תנקתה

27

.......................................................................................

הלעפהה ןצחל חול

28 ...............................................................................................................

תרסה

: 9

קרפ

הלעפהה ןצחל חול תנקתה

29

.............................................................................................

חישקה

30 ......................................................................................................................

ןנוכה תרסה

: 10

קרפ

חישקה ןנוכה תנקתה

31

...................................

( WLAN

32 ..................................................

)

תיטוחלאה תימוקמה תרושקתה תשר סיטרכ תרסה

: 11

קרפ

( WLAN )

תיטוחלאה תימוקמה תרושקתה תשר סיטרכ תנקתה

33

...........................................................................................

עבטמה תללוס

34 .....................................................................................................................

תרסה

: 12

קרפ

עבטמה תללוס תנקתה

35

..............................................................................................

USB -

ה חול תרסה

: 13

קרפ

36 ...............................................................................................................

USB -

ה חול תנקתה

37

.................................................................................................

ןופורקימה תרסה

: 14

קרפ

38 ..........................................................................................................................

ןופורקימה תנקתה

39

.............................................................

רוריקה ףוגו

CPU

40 .........................................................................

-

ה ררוואמ

רוריקה ףוגו

CPU

לולכמ תרסה

: 15

קרפ

-

ה ררוואמ לולכמ תנקתה

41

......................................................................................................

דבעמה תרסה

: 16

קרפ

42 ..............................................................................................................................

דבעמה תנקתה

43

.............................................................................................

תכרעמה חול

44 .......................................................................................................................

תרסה

: 17

קרפ

תכרעמה חול תנקתה

47

.................................................................................................

םילוקמרה תרסה

: 18

קרפ

49 ..........................................................................................................................

םילוקמרה תנקתה

51

................................................................................................

גצה לולכמ

53 .........................................................................................................................

תרסה

: 19

קרפ

גצה לולכמ תנקתה

55

..........................................................................

תבשותהו

DC-in -

ה

57 .....................................................................................

תבשותהו

DC-in

תאיצי תרסה

: 20

קרפ

-

ה תאיצי תנקתה

59

................................................................................................

גצה תרגסמ

60 .........................................................................................................................

תרסה

: 21

קרפ

גצה תרגסמ תנקתה

61

...................................................................................................

המלצמה

62 ............................................................................................................................

תרסה

: 22

קרפ

המלצמה תנקתה

63

....................................................................................................

גצה חול

65 .............................................................................................................................

תרסה

: 23

קרפ

גצה חול תנקתה

67

..............................................

(

ךומנ

68 ............................................................

חתמב לאיצנרפיד תותיא

) LVDS -

ה

(

ךומנ חתמב לאיצנרפיד תותיא

) LVDS

לבכ תרסה

: 24

קרפ

-

ה לבכ תנקתה

71

.......................................................................................

תכרעמה תרדגהל הסינכ

71 ...............................................................................................................

: 25

קרפ

תכרעמה תרדגה לע הריקס

71 .....................................................................................................................

72 ...............................................................................................................

תכרעמה תרדגה יכסמ

תכרעמה תרדגה תויורשפא

77

.........................................................................................

ןוחבאל םיפוצפצ ידוק

: 26

קרפ

78 .........................................................................................................................

הללוס בצמ תוירונ

78 ........................................................................................................................

םינקתה בצמ תוירונ

79

.............................................................................................................

םיטרפמ

: 27

קרפ

85

....................................................................................................

Dell

לא היינפ

: 28

קרפ

6

7

1

בשחמב לופיט

בשחמה ףוג ךותב הדובע ינפל

תחטבהב עייסל ידכו

:

ירשפא קזנ

םיאבה

ינפמ

םיאנתה

בשחמה

םימייקתמש

לע הנגהב

חינמ

עייסל

ךילה לכ

,

ידכ תואבה

תרחא ןיוצ

תוחיטבה

םא אלא

תויחנה

.

תישיאה

יפל לעפ

ךתוחיטב

.

ךופה רדסב הרסהה ךילה

.'

בשחמה

עוציב ידי

ףוג

לע

ךותב

.

הדובע

'

בשחמל

הנקתהל

-

ףיעסב תוטרופמה

תופרוצמה

דרפנב שכרנ

תולועפה

תוחיטבה

םא

-

וא

תוארוה

הפלחהל

תא

תא

ןתינ

תעציב

תארק

ביכר

ילהונ לע ףסונ עדימ תלבקל

.

בשחמל תוולנש תוחיטבה תוארוה תא ארק

,

בשחמה ףוג ךותב

:

הרהזא

הדובע ינפל www.dell.com/

רתאב

Regulatory Compliance Homepage -

ב ןייע

,

םיצלמומה תוחיטבה

.

regulatory_compliance

:

הארתה

םיטושפ םינוקיתו תויעב ןורתפ עצבל ךילע

.

עצבל לוכי ךמסומ תוריש יאנכט קרש םיבר םינוקית םנשי

תווצ לשו ינופלטה תורישה וא ןווקמה תורישה לש תויחנהל םאתהב

תוארוה תא ארק

.

Dell

ידי

-

לע רשואמ וניאש לופיט בקע םרגייש

וא

,

רצומה דועית ריתמש יפכ דבלב

קזנ הסכמ הניא תוירחאה

.

הכימתה

.

ןהיפ

-

לע לעפו רצומל ופרוצש תוטרופמה תוחיטבה

העיגנ וא דיה קרפל הקראה תעוצר תועצמאב יטטס למשח ךמצעמ קורפ

,

תיטטסורטקלא הקירפ עונמל ידכ

.

בשחמה בגב רבחמ ןוגכ

,

עובצ אל תכתמ

:

הארתה

חטשמב

וא

:

הארתה

וילושב סיטרכ קזחה

.

סיטרכב םיעגמב וא םיביכרב עגית לא

.

תוריהזב םיסיטרכבו םיביכרב לפט

.

םיניפב אלו תווצקב דבעמ ןוגכ םיביכרב זוחאל שי

.

תכתממ הבכרהה תבשותב

םימיוסמ םילבכ

.

ומצע לבכה תא אלו ולש הכישמה תינושל תא וא רבחמה תא ךושמל

:

הארתה

שי

,

לבכ קותינ תעב

קותינ ינפל הליענה תוינושל לע ץחל

רוביח ינפל

,

ךכ לע ףסונ

.

םהלש םיניפה לש

,

הז גוסמ לבכ קותינ תעב

ףופיכ עונמל ידכ רשי

;

הליענ תוינושל

םתוא קזחה

,

םע םירבחמב םידיוצמ

םירבחמ תדרפה תעב

.

לבכה

.

הכלהכ םירשוימו םינווכמ םירבחמה ינשש אדו

,

לבכ

:

הרעה

.

הז ךמסמב םיעיפומ םהש יפכמ הנוש תואריהל םייושע םימיוסמ םיביכרו בשחמה יעבצ

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה תליחת ינפל םיאבה םיבלשה תא עצב

,

בשחמל קזנ עונמל ידכ

.

בשחמה יוסיכ לע תוטירש עונמל ידכ יקנו חוטש הדובעה חטשמש אדו

.(

בשחמה יוביכ

האר

)

בשחמה תא הבכ

ותוא קתנ

,

הללוס וא ילנויצפוא הידמ סיסב ןוגכ

,(

ןגועמ

)

הניגע ןקתהל רבוחמ בשחמה

.

הניגעה

םא

ןקתהמ

.

תשרה ןקתהמ ותוא קתנ ןכמ רחאלו בשחמהמ לבכה תא קתנ הליחת

:

הארתה

,

תשר לבכ קתנל ידכ

.

בשחמהמ תשרה ילבכ לכ תא קתנ

.

םהלש למשחה יעקשמ םירבוחמה םינקתהה לכ תאו בשחמה תא קתנ

.

חוטש הדובע חטשמ לע בשחמה תא ךופהו הגוצתה תא רוגס

.

בשחמב לופיטה ינפל תישארה הללוסה תא איצוהל ךילע

,

תכרעמה חולל קזנ

:

הרעה

תעינמל

.

תישארה הללוסה תא רסה

.

הלעמ יפלכ ןוילעה דצה םע בשחמה תא ךופה

.

גצה תא חתפ

.

תכרעמה חול תא קיראהל ידכ הלעפהה ןצחל לע ץחל

.

הגוצתה תחיתפ ינפל למשחה

:

הארתה

עקשמ בשחמה תא דימת קתנ

,

תולמשחתה עונמל ידכ

.

9

.

10

.

7

.

8

.

4

.

5

.

6

.

1

.

2

.

3

תכתמה ןוגכ

,

עובצ אל תכתמ חטשמב העיגנ ידי

לולעה

,

יטטס למשח קורפל

-

לע ךמצע תא קראה

,

ידכ עובצ אל תכתמ חטשמב םעפ ידמ עג

בשחמה

,

ךותב םיביכרב העיגנ ינפל

הדובעה ךלהמב

.

:

הארתה

בשחמה בג לע

.

םיימינפ םיביכרב עוגפל

.

םהלש םיצירחהמ

Smart Cards

וא

ExpressCards

יסיטרכ אצוה

.

11

םיצלמומ םילכ

:

םיאבה םילכל קקדזתש ןכתיי

,

הז ךמסמב םיראותמה םיכילהה תא עצבל ידכ

Flash BIOS

קיטסלפמ

ןוכדע

ןטק

#0

#1

תינכות

ןטק

חוטש

ספיליפ

ספיליפ

ךותיח

לש

גרבמ

גרבמ

גרבמ

בהל

רוטילקת

8

בשחמה יוביכ

:

הארתה

יוביכ ינפל תוחותפה תוינכותה לכמ אצו םיחותפה םיצבקה לכ תא רוגסו רומש

,

םינותנ ןדבואמ ענמיהל ידכ

.

בשחמה

:

הלעפהה תכרעמ תא הבכ

: Windows Vista -

ב

טירפת לש הנותחתה תינמיה

(.

יוביכ

הניפב ץחה לע ץחל

) Shut Down

לע

ןכמ

ץחל

רחאל

,

ףוסבלו ןלהל

(

לחתה

)

גצומכ

(

Start

הלחתה

לע

)

ץחל

Start

.

1

9

.

(

יוביכ

) Turn Off

(

בשחמה

: Windows XP -

ב

יוביכ

)

.

Turn Off Computer

הלעפהה תכרעמ לש היוביכ

(

לחתה

ךילהת

) Start

לע ץחל

םותב הבכי בשחמה

4 -

ובכנ אל

כ

םירבוחמה

ךשמב הלעפהה

םינקתההו

ןצחל תא

בשחמה

קזחהו ץחל

םא

,

.

םייובכ םירבוחמה

הלעפהה תכרעמ

םינקתהה

תא תיביכ

.

םתוא

לכו בשחמהש

רשאכ יטמוטוא

תובכל ידכ

אדו

ןפואב

תוינש

.

2

בשחמה ףוג ךותב הדובע רחאל

.

בשחמה תלעפה ינפל םילבכו םיסיטרכ

,

םיינוציח םינקתה רבחל דפקה

,

הפלחה יכילה תמלשה רחאל

ןיא

.

Dell

לש הז םיוסמ בשחמב שומישל הדעונש הללוסב קרו ךא שמתשה

,

בשחמל קזנ םורגל

:

הארתה

אלש ידכ

.

םירחא

Dell

יבשחמל תודעוימה תוללוסב שמתשהל

.

1

רזחהו

,

הידמ סיסב וא slice

תללוס

,

תואיצי

.

לפכשמ ןוגכ

ExpressCard

,

םיינוציחה

ןוגכ

םינקתהה

,

םיסיטרכה לכ

לכ

תא

תא רבח

םמוקמל

.

תשרה וא ןופלטה ילבכ תא בשחמל רבח

.

בשחמל ןכמ רחאלו תשרה ןקתהל לבכה תא רבח הליחת

:

הארתה

,

תשר לבכ רבחל ידכ

.

המוקמל הללוסה תא רזחה

.

םהלש למשחה יעקשל םירבוחמה םינקתהה לכ תאו בשחמה תא רבח

.

בשחמה תא לעפה

.

2

.

3

.

4

.

5

10

11

2

הללוסה תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה תא ררחשל ידכ רורחשה יספת תא קלחה

.

1

.

2

.

בשחמהמ התוא רסהו הללוסה תא קלחה

.

3

הללוסה תנקתה

.

השיקנב המוקמל סנכית איהש דע הלש ץירחל הללוסה תא קלחה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

1

.

2

12

13

3

( SD ) Secure Digital -

ה סיטרכ תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

בשחמהמ וררחשל ידכ

SD -

ה סיטרכ לע ץחל

.

1

.

2

.

בשחמל ץוחמ לא ןורכיזה סיטרכ תא קלחה

.

3

( SD ) Secure Digital -

ה סיטרכ תנקתה

.

השיקנ תעמשה ךות אלמ רוביחל דע אתל ןורכיזה סיטרכ תא ףחד

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

1

.

2

14

15

4

ריצה יוסיכ תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

ריצה יוסיכ תא םיקדהמש םיגרבה תא רסה

.

1

.

2

.

3

.

ריצה יוסיכ תא רסהו בשחמה תא בבוס

.

4

ריצה יוסיכ תנקתה

.

בשחמל ורוביח תא קדהל ידכ וילע ץחלו ריצה יוסיכ תא ןקתה

.

ריצה יוסיכ תא םיקדהמה ידכ םיגרבה תא ןקתהו בשחמה תא בבוס

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

3

.

4

.

1

.

2

16

17

5

תדלקמה תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

בשחמל תדלקמה תא תוקדהמה תוינצחלה עברא תא ררחשו ךושמ

.

1

.

2

.

3

.

דיה ףכ תנעשמ לע התוא חנהו תדלקמה תא ךופה

.

4

.

תכרעמה חולמ תדלקמה לבכ תא קתנ

.

5

.

בשחמהמ תדלקמה תא רסה

.

6

תדלקמה תנקתה

.

תכרעמה חולל תדלקמה לבכ תא רבח

.

תולעמ

30

לש תיווזב הלש אתל תדלקמה תא סנכה

.

תונוילעה תוינצחלה תא קדהל ידכ הטמ יפלכ תדלקמה לע ץחל

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

18

19

6

יטפואה םירוטילקתה ןנוכ תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

יטפוא ןנוכה תא קדהמש גרובה תא רסה

.

3

.

4

.

1

.

2

.

בשחמהמ יטפואה ןנוכה תא תונידעב ררחשל ידכ גרבמב שמתשה

.

5

יטפואה םירוטילקתה ןנוכ תנקתה

.

זראמה לש ילאמשה ודצב אתל יטפואה ןנוכה תא קלחה

.

בשחמל יטפואה ןנוכה תא קדהל ידכ גרובה תא קזח

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

20

21

7

ןורכיזה לודומ תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

ומוקממ ףלשיי אוהש דע ןורכיזה לודוממ םיספתה תא ררחש

.

3

.

4

.

1

.

2

.

בשחמהמ ןורכיזה לודומ תא רסה

.

5

ןורכיזה לודומ תנקתה

.

ןורכיזה עקש ךותל ןורכיזה לודומ תא סנכה

.

ומוקמל ןורכיזה לודומ תא וקדהי הקזחהה יספתש דע ןורכיזה לודומ לע ץחל

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

22

8

דיה ףכ תנעשמ תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

ןותחתה סיסבה תא םיקדהמש םיגרבה תא רסה

.

1

.

2

.

3

.

4

.( 2 )

עגמה חטשמ לבכ תאו

( 1 )

הלעפהה חול לבכ תא קתנו בשחמה תא ךופה

.

5

23

.

בשחמל דיה ףכ תנעשמ תא םיקדהמה םיגרבה תא רסה

.

6

דצב תוינצחלה

תנעשמ תא םרה

לכ תא חותפל

,

וררחתשה

ידכ קיטסלפ

תוינצחלה לכש

בהל תועצמאב

רחאל

.

דיה ףכ

הלעמ יפלכ

תנעשמ

.

לש

דיה

ינמיהו

התוא

ףכ

רסהו

תנעשמ

ילאמשה

תא

,

בשחמהמ

ררחש

ןותחתה

דיה ףכ

.

7

דיה ףכ תנעשמ תנקתה

.

תולעמ

30

לש תיווזב גצה ןוויכל דיה ףכ תנעשמ תא סנכה

.

תוינצחלה לכ תא קדהל ידכ הילע ץחלתש ינפל ןוכנה םוקימל דיה ףכ תנעשמ תא ןנווכו רשי

.

םימיאתמה םירבחמל עגמה חטשמ לבכו הלעפהה חול לבכ תא רבח

.

בשחמל דיה ףכ תנעשמ תא םיקדהמה םיגרבה תא ןקתה

.

ןותחתה סיסבה תא םיקדהמה ידכ םיגרבה תא ןקתהו בשחמה תא בבוס

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

.

6

.

7

24

25

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

8

26

27

9

הלעפהה ןצחל חול תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמל ותוא דימצמה הקבדהה טרסמ הלעפהה ןצחל חול לבכ תא ףלק

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

דיה ףכ תנעשמל הלעפהה ןצחל חול תא קדהמש גרובה תא רסהו דיה ףכ תנעשמ תא בבוס

.

6

.

חתפה ךרד הלעפהה ןצחל חול לבכ תא ררחשו הלעפהה ןצחל חול תא םרה

.

7

הלעפהה ןצחל חול תנקתה

.

חתפה ךרד הלעפהה ןצחל חול לבכ תא סנכה

.

ולש אתל הלעפהה ןצחל חול תא דמצה

.

הלעפהה ןצחל חול תא קדהל ידכ גרובה תא גרבה

.

דיה ףכ תנעשמל הלעפהה ןצחל חול לבכ תא דמצהו בשחמה תא בבוס

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

7

.

8

.

5

.

6

.

3

.

4

.

1

.

2

28

29

10

חישקה ןנוכה תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

בשחמהמ ותוא אצוה חישקה ןנוכה תא קלחה

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

חישקה ןנוכהמ התוא קתנו חישקה ןנוכה תבשות תא םיקדהמש םיגרבה תא רסה

.

6

חישקה ןנוכה תנקתה

.

חישקה ןנוכה לא חישקה ןנוכה תבשות תא ןקתה

.

חישקה ןנוכה תבשות תא םיקדהמה םיגרבה תא קזח

.

תכרעמה חולל וקדהל ידכ

SATA -

ה רבחמ ןוויכל ותוא קלחהו ולש אתב חישקה ןנוכה תא חנה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

5

.

6

.

7

.

3

.

4

.

1

.

2

30

31

11

תימוקמה תרושקתה

(

תשר

WLAN

סיטרכ תרסה

)

תיטוחלאה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

WLAN -

ה סיטרכל תורבוחמה תונטנאה לכ תא קתנ

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

.

ולש אתהמ

WLAN -

ה סיטרכ תא ררחשל ידכ ספתה תא ךושמ

.

6

.

בשחמהמ

WLAN -

ה סיטרכ תא רסה

.

7

( WLAN )

תיטוחלאה תימוקמה תרושקתה תשר סיטרכ תנקתה

.

ול דעוימה ץירחה ךותל

WLAN -

ה סיטרכ תא קלחה

.

ומוקמב וקדהל ידכ ספתה לא

WLAN -

ה סיטרכ תא דמצה

.

WLAN -

ה סיטרכבש םיעבצה דוק יפ

-

לע תונטנאה תא רבח

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

5

.

6

.

7

.

3

.

4

.

1

.

2

32

33

12

עבטמה תללוס תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

תכרעמה חולמ עבטמה תללוס לבכ תא קתנ

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

בשחמהמ עבטמה תללוס תא רסה

.

6

עבטמה תללוס תנקתה

.

עבטמה תללוס אתב עבטמה תללוס תא ןקתה

.

תכרעמה חול לא עבטמה תללוס לבכ תא רבח

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

.

6

34

35

13

USB -

ה חול תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

יטפואה ןנוכה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

תכרעמה חולמ

USB -

ה חול לבכ תא קתנ

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

.

6

.

USB -

ה חול תא קדהמש גרובה תא רסה

.

7

.

בשחמהמ ותוא רסהו

USB -

ה חול תא םרה

.

8

USB -

ה חול תנקתה

.

בשחמב ולש אתב

USB -

ה חול תא רשייו סנכה

.

ומוקמל

USB -

ה חול תא קדהמש גרובה תא גרבה

.

תכרעמה חולל

USB -

ה חול לבכ תא רבח

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

יטפואה ןנוכה

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

6

.

7

.

4

.

5

.

8

.

1

.

2

.

3

36

37

14

ןופורקימה תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

תכרעמה חולמ ןופורקימה לבכ תא קתנ

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

ולש אתהמ ותוא רסהו ןופורקימה תא םרה

.

6

ןופורקימה תנקתה

.

אתה םע ותוא רשייו ולש אתל ןופורקימה תא סנכה

.

תכרעמה חולל ןופורקימה לבכ תא רבח

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

.

6

38

39

15

רוריקה ףוגו

CPU -

ה ררוואמ לולכמ תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

תכרעמה חולמ

CPU -

ה ררוואמ לבכ תא קתנ

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

עיפומש ףצרה יפל

CPU -

ה ררוואמו רוריקה ףוג לולכמ תא םיקדהמש קוזיחה יגרוב תא

.

רסה

רויאב

.

6

.

בשחמהמ

CPU -

ה ררוואמו רוריקה ףוג לולכמ תא רסה

.

7

רוריקה ףוגו

CPU -

ה ררוואמ לולכמ תנקתה

.

CPU -

ה ררוואמו רוריקה ףוג לולכמ תא רשייו חנה

.

CPU -

ה ררוואמו רוריקה ףוג לולכמ תא קדהל ידכ קוזיחה יגרוב תא קזח

.

תכרעמה חולל

CPU -

ה ררוואמ לבכ תא רבח

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

5

.

6

.

7

.

3

.

4

.

1

.

2

40

41

16

דבעמה תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

רוריקה ףוגו

CPU -

ה ררוואמ לולכמ

תא רסה

.

ןועשה ןוויכ דגנ דבעמה לש הקיפה גרוב תא בבוס

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

.

6

.

בשחמהמ ותוא רסהו דבעמה תא םרה

.

7

דבעמה תנקתה

.

הכלהכ ומוקמב עבקנ דבעמהש אדו

.

דבעמה עקשל דבעמה תא סנכה

.

לוענ בצמל עיגיש דע ןועשה ןוויכב ובוביס ידי

-

לע הקיפה גרוב תא קזח

.

רוריקה ףוגו

CPU -

ה ררוואמ לולכמ

תא ןקתה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

5

.

6

.

7

.

3

.

4

.

1

.

2

42

17

תכרעמה חול תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

SD

סיטרכ סיטרכ

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

יטפואה ןנוכה

תא רסה

.

ןורכיזה לודומ

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

חישקה ןנוכה

תא רסה

.

WLAN -

ה סיטרכ

תא רסה

.

רוריקה ףוגו

CPU -

ה ררוואמ לולכמ

תא רסה

עמשה חול לבכ

,( 4 )

לוקמרה לבכ

,( 3 ) USB -

ה חול לבכ

,( 2 ) DC-in

.(

לבכ

,( 1 )

6 )

עבטמה

גצה לבכ

תללוס

תא

לבכו

קתנ

( 5 )

.

11

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

.

10

.

1

.

2

43

.

ומוקמל תכרעמה חול תא םיקדהמש םיגרבה תא רסה

.

12

.

USB -

ו

HDMI , VGA , LAN -

ה יעקשמ ץוח יפלכ ותוא קלחהו תיווזב תכרעמה חול תא םרה

.

13

תכרעמה חול תנקתה

.

1

םימיאתמה םיעקשה ךותל

USB -

ו

HDMI , VGA , LAN

.

-

ה ירבחמ

ומוקמב

םע תכרעמה

תכרעמה

חול

חול תא

תא

רשייו

סנכה

םהל

.

ומוקמל תכרעמה חול תא םיקדהמש םיגרבה תא ןקתה

עבטמה תללוס לבכ

,

עמשה חול לבכ

, USB -

ה חול לבכ

, DC-in

לבכ

, LCD -

ה

.

לבכ תא

לוקמרה

רבח

לבכו

.

דבעמה

תא ןקתה

.

רוריקה ףוגו

CPU -

ה ררוואמ לולכמ

תא ןקתה

.

WLAN -

ה סיטרכ

תא ןקתה

.

חישקה ןנוכה

תא ןקתה

.

2

.

3

.

6

.

7

.

4

.

5

44

45

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

ןורכיזה לודומ

תא ןקתה

.

יטפואה ןנוכה

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

SD

ןורכיז סיטרכ

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

12

.

13

.

14

.

10

.

11

.

8

.

9

46

18

םילוקמרה תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

SD

סיטרכ סיטרכ

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

יטפואה ןנוכה

תא רסה

.

ןורכיזה לודומ

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

חישקה ןנוכה

תא רסה

.

8

.

WLAN -

ה סיטרכ

תא רסה

.

רוריקה ףוגו

CPU -

ה ררוואמ לולכמ

תא רסה

.

תכרעמה חול

תא רסה

.

בותינה תלעתמ לוקמרה לבכ תא ררחש

.

.

9

10

.

11

.

12

.

4

.

5

.

6

.

7

.

1

.

2

.

3

47

.

ילאמשה לוקמרה תא םרהו קודיהה יספת לע ץחל

.

13

.

ינמיה לוקמרה תא םרהו קודיהה יספת לע ץחל

.

14

.

בשחמהמ לוקמרה לבכ תאו לוקמרה לולכמ תא רסה

.

15

48

49

םילוקמרה תנקתה

.

םהל םידעוימה םיאתל ינמיהו ילאמשה םילוקמרה תא דמצהו סנכה

.

זראמל לוקמרה לבכ תא בתנו רשי

.

תכרעמה חול

תא ןקתה

.

דבעמה

תא ןקתה

.

רוריקה ףוגו

CPU -

ה ררוואמ לולכמ

תא ןקתה

.

WLAN -

ה סיטרכ

תא ןקתה

.

חישקה ןנוכה

תא ןקתה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

ןורכיזה לודומ

תא ןקתה

.

יטפואה ןנוכה

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

SD

ןורכיז סיטרכ

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

9

.

10

.

11

.

12

.

13

.

14

.

7

.

8

.

5

.

6

.

3

.

4

.

1

.

2

50

51

19

גצה לולכמ תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

ריצה יוסיכ

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

תכרעמה חולמ

LVDS -

ה לבכ תא קתנ

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

.

6

.

זראמב בותינה תלעתמ התוא ררחשו

WLAN -

ה תנטנא תא קתנ

.

7

.

ינמיהו ילאמשה םיריצה תא םיקדהמש םיגרבה תא רסה

.

8

.

ותוא רסהו בשחמהמ גצה לולכמ תא םרה

.

9

52

53

גצה לולכמ תנקתה

.

םהלש םירוחה ךותל גצה לולכמ יריצ תא סנכה

.

םמוקמל םיריצה ינש תא םיקדהמש םיגרבה תא גרבה

.

תכרעמה חולל

LVDS -

ה לבכ תא רבח

.

WLAN -

ה סיטרכל הנטנאה תא רבחו ולש קיזחמה םע

WLAN -

ה תנטנא בותינ לבכ תא רשי

.

USB -

ה חול לבכ תא רבח

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

ריצה יוסיכ

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

9

.

10

.

7

.

8

.

5

.

6

.

3

.

4

.

1

.

2

54

55

20

תבשותהו

DC-in -

ה תאיצי תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

ריצה יוסיכ

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

גצה לולכמ

תא רסה

.

תכרעמה חולמ

DC-in -

ה לבכ תא קתנ

.

5

.

6

.

7

.

3

.

4

.

1

.

2

.

ןמוקמל תבשותהו

DC-in -

ה תאיצי תא קדהמש גרובה תא רסה

.

8

.

DC-in -

ה תאיצי לש תבשותה תא םרה

.

9

.

התוא רסהו בשחמהמ

DC-in -

ה תאיצי תא םרה

.

10

56

57

תבשותהו

DC-in -

ה תאיצי תנקתה

.

ןהלש אתל תבשותה תאו

DC-in -

ה תאיצי תא סנכה

.

ןמוקמל

DC-in -

ה תאיצי תאו תבשותה תא קדהמה גרובה תא קזחו תבשותה תא רשיי

.

תכרעמה חולל

DC-in

למשחה לבכ תא רבח

.

גצה לולכמ

תא ןקתה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

ריצה יוסיכ

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

7

.

8

.

5

.

6

.

9

.

3

.

4

.

1

.

2

58

59

21

גצה תרגסמ תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

תינמיה תוניפה ןוויכב םדקתהו גצה לולכממ תרגסמה תא ררחש

.

גצה

,

ןותחתה

תרגסמ לש

קלחהמ לחה

תילאמשהו

.

1

.

2

.

3

.

וררחתשה תוינצחלה לכש רחאל גצה לולכממ תרגסמה תא רסה

.

4

גצה תרגסמ תנקתה

.

ןוילעה יוסיכה םע גצה תרגסמ תא רשי

.

תוינושלה תא דימצהל ידכ

,

םינותחתה םיילושהמ לחה

,

הטמ יפלכ גצה תרגסמ לע ץחל

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

3

.

4

.

1

.

2

60

61

22

המלצמה תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

גצה תרגסמ

תא רסה

.

המלצמה לודוממ המלצמה לבכ תא קתנ

.

3

.

4

.

1

.

2

.

רסהו המלצמה תא םרה

,

ספתה תא ררחש

.

5

המלצמה תנקתה

.

ולש אתה םע המלצמה לודומ תא רשייו סנכה

.

המלצמה לודומ לא המלצמה לבכ תא רבח

.

גצה תרגסמ

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

62

63

23

גצה חול תרסה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

ריצה יוסיכ

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

גצה לולכמ

תא רסה

גצה תרגסמ

תא רסה

.

המלצמה לודוממ המלצמה לבכ תא קתנ

.

7

.

8

.

5

.

6

.

3

.

4

.

1

.

2

.

גצה יריצ תאו גצה תובשות תא םיקדהמש םיגרבה תא רסה

.

9

.

ינמיה ריצהמ תיטוחלאה הנטנאה תא ררחש

.

10

.

ילאמשה ריצהמ

LVDS -

ה לבכ תא ררחש

.

11

64

.

גצה לש ןוילעה יוסיכהמ גצה תובשות תאו גצה חול תא םרה

.

12

.

גצה חול תא רסהו

,

תינמיהו תילאמשה גצה תובשותמ םיגרבה תא רסה

.

13

65

גצה חול תנקתה

.

םיגרבה תא קדהו גצה חולל תינמיהו תילאמשה תובשותה תא דמצה

.

ינמיהו ילאמשה םיריצל תיטוחלאה הנטנאהו גצה לבכ תא בתנו סנכה

.

ןוילעה יוסיכל ולש תובשותה םע גצה חול תא רשי

.

WLAN -

ה סיטרכל הנטנאה תא רבחו ולש קיזחמה םע

WLAN -

ה תנטנא בותינ לבכ תא רשי

.

תובשותהו גצה חול תא םיקדהמה םיגרבה תא ןקתה

.

המלצמה לודומ לא המלצמה לבכ תא רבח

.

גצה תרגסמ

תא ןקתה

.

גצה לולכמ

תא ןקתה

.

3

.

4

.

5

.

1

.

2

.

6

.

7

.

8

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

ריצה יוסיכ

תא ןקתה

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

9

.

10

.

11

.

12

.

13

66

67

24

לאיצנרפיד תותיא

) LVDS -

ה

(

לבכ תרסה

ךומנ חתמב

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה ינפל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

הללוסה

תא רסה

.

ריצה יוסיכ

תא רסה

.

תדלקמה

תא רסה

.

יטפואה ןנוכה

תא רסה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא רסה

.

גצה לולכמ

תא רסה

גצה תרגסמ

תא רסה

.

גצה חול

תא רסה

.

ומוקמל

LVDS -

ה לבכ רוביח תא קדהמה הקבדהה טרס תא ףלק

.

9

.

10

.

3

.

4

.

1

.

2

.

7

.

8

.

5

.

6

.

גצה חולמ

LVDS -

ה לבכ תא קתנ

.

11

.

גצה חולל ותוא דימצמה הקבדהה טרסמ ולוכ גצה לבכ תא ףלק

.

12

(

ךומנ חתמב לאיצנרפיד תותיא

) LVDS -

ה לבכ תנקתה

.

גצה חולל גצה לבכ תא דמצה

.

ומוקמל ותוא קדהל ידכ הקבדהה טרס תא דמצהו גצה חולל גצה לבכ רבחמ תא רבח

.

גצה חול

תא ןקתה

.

גצה תרגסמ

תא ןקתה

.

גצה לולכמ

תא ןקתה

.

דיה ףכ תנעשמ

תא ןקתה

.

יטפואה ןנוכה

תא ןקתה

.

תדלקמה

תא ןקתה

.

ריצה יוסיכ

תא ןקתה

.

4

.

5

.

6

.

1

.

2

.

3

.

7

.

8

.

9

68

69

.

הללוסה

תא ןקתה

.

בשחמה ףוג ךותב הדובעה רחאל

ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב

.

10

.

11

70

71

25

תכרעמה תרדגהל הסינכ

.

בשחמה תא

(

שדחמ לעפה וא

)

לעפה

.

F2

היחנהה תעפוהל ןיתמהל ךילע

, DELL

לש לוחכה וגולה גצוי רשאכ

.< F2 >

דימ שקה

, F2

היחנהה העיפומ רשאכ

בל םישל ךילעש

.

דבאת

ךכ

,

הבר תוריהמב עיפוהל היושע וז היחנה

.

הלחתוא תדלקמהש תנייצמ

:

הרעה

F2

היחנהה

וז השקה

,

היחנהה תלבק ינפל

< F2 >

שיקת םא

.< F2 >

שיקהל ןכמ רחאלו התעפוהל

עיפוי רשא

.

דע

בוש

ןיתמהל ךשמה

הסנו בשחמה תא

,

עיפומ

הבכ

,

הלעפהה

ןכמ רחאל

.

תכרעמ לש וגולהו ידמ בר

Microsoft Windows

ןמז

לש

ןיתממ התא םא

הדובעה ןחלוש

.

4

תכרעמה תרדגה לע הריקס

.

1

.

2

.

3

.

בשחמב הרמוח

.

שמתשמה

.

:

תואבה תולועפה תא עצבל ךל תרשפאמ

(

תכרעמה תרדגה

) System Setup

לש

תמסיס

ןקתומש

הרסה

ןוגכ

,

וא יוניש

,

שמתשמה

חישקה ןנוכה

הפסוה

ידי

גוס

-

לע

תא

רחאל תכרעמה

הריחבל

רידגהל וא

לש

תנתינש

הרוצתה

תורשפא

תיחכונה ןורכיזה

עדימ

תונשל

תומכ

תא

וא

תא

תונשל

רידגהל

אורקל

.

דיתעב ןויעל תכרעמה תרדגה ךסמבש עדימה תא םושרל ץלמומ

,

תכרעמה תרדגהב שומישה ינפל

תולקתל םורגל םילולע םימיוסמ םייוניש

.

וז תינכות לש תורדגהה תא הנשת לא

,

החמומ שמתשמ

:

הארתה

ךניא םא

.

בשחמה תלועפב

תכרעמה תרדגה יכסמ

-

תרדגה תויורשפאל השיג רשפאמה טירפת ללוכ הז הדש

.

תכרעמה

ב תורשפא רשאכ

.

טוונל ידכ

<

הנימי ץח

>

וא

<

הלאמש ץח

תרדגה

>

םישקמה

ןולח

לע

שארב עיפומ

שקה

.

תכרעמה

Options list -

ב תוגצומ בשחמב הרמוחה תרדגהל תויורשפאה

,

תנמוסמ

(

טירפת

) Menu

.(

תויורשפאה תמישר

)

-

תרדגה תויורשפאל השיג רשפאמה טירפת ללוכ הז הדש

.

תכרעמה

ב תורשפא רשאכ

.

טוונל ידכ

<

הנימי ץח

>

וא

<

הלאמש ץח

תרדגה

>

םישקמה

ןולח

לע

שארב עיפומ

שקה

.

תכרעמה

טירפת

תמישר

תויורשפא

Options list -

ב תוגצומ בשחמב הרמוחה תרדגהל תויורשפאה

,

תנמוסמ

(

טירפת

) Menu

.(

תויורשפאה תמישר

)

תורשפא לכ תודוא עדימ ליכמו

(

תויורשפא תמישר

) Options List -

ה לש ןימי דצב עיפומ

תודוא עדימ גיצהל ךתורשפאב הז הדשב

.(

תויורשפאה תמישר

) Options List -

ב המושרה

תורדגהב םייוניש ךורעל ידכ

< Enter >

לע שקה

.

תויחכונה תורדגהב םייוניש ךורעלו בשחמה

.(

תויורשפאה תמישר

) Options List -

ל רוזחל ידכ

< ESC >

לע שקה

.

תויחכונה

:

הרעה

.

יונישל תונתינ תויורשפאה הדשב תומושרה תויורשפאה לכ אל

הדש

תויורשפא

Options -

ב הרחבנש תורשפאה תודוא הרזע ללוכו תכרעמה תרדגה ןולח לש ןימי דצב עיפומ

.(

תויורשפאה תמישר

) List

(

הרזע

) Help

:

תכרעמה תרדגה יכסמב טווינ ךרוצל םיאבה םישקמב רזעיה

הלועפ

.

תכרעמה תרדגהב רחבנש טירפ לכ תודוא עדימ גיצמ

Exit

ףדה לא תיחכונה הגוצתה תרבעה וא תיחכונה הגוצתהמ האיצי

.

תכרעמה תרדגהב

(

האיצי

)

<

השקה

< F2 >

Esc >

.

גיצהל ךנוצרבש טירפב רחב

<

הטמל ץח

>

וא

<

הלעמל ץח

>

.

הדוקפ

.

גיצהל ךנוצרבש טירפתב רחב

<

הנימי ץח

>

וא

<

הלאמש ץח

>

עצב

.

טירפ

וא

לש

הנשמה

םייק ךרע

טירפתב

הנש

רחב

+

וא

< Enter >

.

הרדגהה לש לדחמה תרירב תא ןעט

.

תכרעמה תרדגהמ אצו תיחכונה הרוצתה תא רומש

< F9 >

< F10 >

תכרעמה תרדגה תויורשפא

.

בשחמה לש םגדה רפסמ תגצה

.

בשחמה לש ימינפה ןמויבש ךיראתה סופיא

.

בשחמה לש ימינפה ןועשבש העשה סופיא

.

BIOS -

ה לש הרודהמה תגצה

.

םגדה רפסמ רצומה םש תגצה

(

ישאר

) Main

תכרעמ עדימ

(

תכרעמ ךיראת

) System Date

(

תכרעמ תעש

) System Time

( BIOS

תסרג

) BIOS Version

רצומה םש

72

73

.

בשחמה לש תורישה גת תגצה

.(

ןימז םא

)

בשחמה לש סכנה גת תגצה

.

דבעמה גוס תגצה

.

דבעמה לש תוריהמה תגצה

.

דבעמה ההזמ תגצה

.

דבעמה לש

L1

ןומטמ לדוג תגצה

.

דבעמה לש

L2

ןומטמ לדוג תגצה

.

דבעמה לש

L3

ןומטמ לדוג תגצה

.

בשחמב ןקתומה ןורכיזה תגצה

.

בשחמב הנבומה ןורכיזה תגצה

.

ןורכיזה תוריהמ תגצה

.

חישקה ןנוכה לש תלוביקהו םגדה רפסמ תגצה

.

יטפואה ןנוכה לש תלוביקהו םגדה רפסמ תגצה

.

חוכה קפס גוס תגצה

(

תוריש גת

) Service Tag

(

סכנ גת

) Asset Tag

( CPU -

ה גוס

) CPU Type

( CPU

תוריהמ

) CPU Speed

( CPU

ההזמ

) CPU ID

( L1

ןומטמ לדוג

) L1 Cache Size

( L2

ןומטמ לדוג

) L2 Cache Size

( L3

ןומטמ לדוג

) L3 Cache Size

(

בחרומ ןורכיז

) Extended Memory

(

תכרעמ ןורכיז

) System Memory

(

ןורכיז תוריהמ

) Memory Speed

(

עובק חישק ןנוכ

) Fixed HDD

SATA ODD

(

ןיפוליח םרז םאתמ גוס

) AC Adapter Type

(

םדקתמ

) Advanced

(

לעפומ

) Enabled :

לדחמה תרירב

(

לעפומ

) Enabled :

לדחמה תרירב

(

לעפומ

) Enabled :

לדחמה תרירב

(

לעפומ

) Enabled :

לדחמה תרירב

Disabled :

לדחמה

(

תרירב

תבשומ

)

AHCI :

לדחמה תרירב

תנוכת

.

Intel

תא תבשה

לש

וא לעפה

SpeedStep

.

תנוכת

Intel

תא

לש

תבשה וא לעפה

היצזילאוטריווה

חוכה

(

קפס

NIC

תא לרטנמ

)

תשרה

וא רשפאמ

קשממ סיטרכל

הנבומה

הנוכתה תא תבשה וא לעפה

.

USB

תיימדה

תא

וז

ריעהל

הנוכת

.

USB

הנתמה

ינקתהל

בצממ

חוכה קפס רשאכ קר

רשפאמ

בשחמה

תלעפומ

.

רבוחמ

ATC -

ל

SATA -

ה רקב בצמ יוניש

.

AHCI

וא

(

היצזילאוטריו

תשר

Intel SpeedStep

) Virtualization

רקב

) Integrated NIC

(

בלושמ

( USB

תיימדה

) USB Emulation

הכימת

) USB Wake Support

תלועפ

)

( USB

תוררועתהב

SATA Operation

( SATA

(

לעפומ

) Enabled :

לדחמה תרירב

Function key

(

ןושאר

:

לדחמה תרירב

היצקנופ שקמ

) first

(

לעפומ

) Enabled :

לדחמה תרירב

תורהזא לש התבשה וא הלעפה

.

םאתמ

שקמ לש תוגהנתהה תרדגה

. < Fn >

היצקנופה

רוקמל

תללוס

רוביח

םא

תעב

רידגהל תורשפא

ןעטית בשחמה

.

למשח

וא

.

ליעפהל

םינוש

ךתורשפאב

םיללכומ

הלא תודשב

םינקתה תיבשהל

תורהזא

) Adapter Warnings

היצקנופ שקמ

(

םאתמ

תוגהנתה

תוגהנתה

) Charger Behavior

(

הניעטה

Miscellaneous Devices

(

םינוש םינקתה

)

(

החטבא

) Security

(

תוריש גת רדגה

) Set Service Tag

גת םא

.

תכרעמה לש תורישה גת גצומ הז הדשב

הז הדשב שמתשהל ןתינ

,

ןיידע רדגומ וניא תורישה

.

וניזהל ידכ

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא קוחמל וא תונשל רשפאמ תמסיס תעיבק

) Set Supervisor Password

(

חקפמ

(

חישק ןנוכ תמסיס תרדגה

) Set HDD Password

לש

( HDD )

חישקה ןנוכל המסיס רידגהל ךל רשפאמ

.

בשחמה

תכרעמה

שודיח

/

שדחמ

תמסיסל תושקבה

הלעפה ךלהמב חישקה ןנוכה

.

המדרת בצממ

תא ףוקעל

תכרעמה

רשפאמ

תמסיסלו

לש הלעפה

Computrace

תנוכת לש התבשה וא הלעפה

.

בשחמב

(

המסיס תפיקע

) Password Bypass

Computrace

(

לוחתא

) Boot

עצבי בשחמה םהמ םינושה םינקתהה

.

הלעפה

רדס תעיבק

תעב לוחתא

.

לוחתא עצבל לוכי בשחמה חישק ןנוכ הזיאמ העיבק

עצבל לוכי בשחמה

USB

ןוסחא ןקתה הזיאמ העיבק

.

לוחתא

עצבל לוכי בשחמה

DVD /

רוטילקת הזיאמ העיבק

.

לוחתא

.

לוחתא עצבל לוכי בשחמה תשר ןקתה הזיאמ העיבק

(

(

לוחתא

USB

(

תופידע

םיחישק

ןוסחא

רדס

)

םיננוכ

ןקתה

)

Boot Priority Order

) Hard Disk Drives

USB Storage Device

( DVD /

םירוטילקת יננוכ

) CD/DVD ROM Drives

(

תשר

) Network

74

75

(

האיצי

) Exit

.

תכרעמה תרדגהמ האיצי ינפל לדחמ תרירב תורדגה ןועטלו לטבל

,

רומשל לכות הז עטקמב

76

77

26

ןוחבאל םיפוצפצ ידוק

ךלהמב

ףוצפצל

300

ץחל

ףוצפצ

ךשמנ

תכרעמו

םיפוצפצ

ןיב ןמזה

ףוצפצהו

שמתשמה םא

ליגרה

תולגל

יוביכה

תרדס עימשהל

חוורמ

תוינש

3

רומא

ךילהת

.

תונוש

אוה

BIOS

תא

יושע בשחמה

תויעב

םיפוצפצה

-

ה

ליעפיו

ההזמ

,

םיפוצפצ

,

,

ףוצפצ

תורדס ןיב

תרדס לכ

תוירוזחמה

גצה לע תויעב וא תואיגש

ידוק הנוכמה

,

גיצהל

םיפוצפצה

ןתינ

תרדס

אל רשאכ

.

הלעפהה

תא

ןמזה חוורמ

רחאלו ףוצפצ

רוצעי

BIOS

דועב

-

ה

,

,

ןכ

היינש

לכ

תויפלא

רחאל

.

היינש

םא

.

הלעפהה

.

300

תויפלא

ןצחל

אוה

לע

למשחה

.

ךילהתב הקידבהש וא

היעבה ןורתפ יבלשו הביסה דוק

BIOS ROM

לש םוכיס תקידבב לשכ

ROM

תאיגש וא

BIOS

לשכ הסכמ

,

תכרעמה חולב לשכ

RAM

ההוז אל

ןורכיז ההוז אל

לשכ

רקב

;(

רמייט

לש

/ DMA/IMR

הקידבב לשכ

,

, North and South Bridge

Super

טלפ

/

טלק בבשב לשכ

םיבבש

, A20

רעשב

תכרע

לשכ

,

תאיגש

)

םיבבש תכרע תאיגש

םויב העש ןועש לש הקידבב

תדלקמ

תכרעמה חולב לשכ

RAM -

ב הביתכ

/

האירק לשכ

ןורכיז לשכ

תמא ןמז ןועשב חתמ לשכ

CMOS

תללוסב לשכ

גצה לש

BIOS

תקידבב לשכ

ךסמ סיטרכב לשכ

1

2

3

4

5

6

דבעמב לשכ

דבעמב לשכ

7

גצ

גצב לשכ

8

הללוס בצמ תוירונ

ןיפוליח םרז םאתמ רבוחמ

:

אבה ןפואב תלעופ הללוסה תירונ

,

למשח עקשל רבוחמ בשחמה םא

דיינה בשחמל

.

הנבל

Dell

תירונו

תרצותמ

המותכ תירונ

וניאש

,

ךמתנ

לש

וניא

ןיגוריסל

וא רשואמ

בוהבה

וניאש

םרז םאתמ רשאכ ינמז הללוס לשכ

העובק הנבל תירונ םע המותכ תירונ לש ןיגוריסל

.

רבוחמ

בוהבה

ןיפוליח

.

רבוחמ ןיפוליח םרז םאתמ רשאכ יטירק הללוס לשכ

ןמזה לכ תבהבהמ המותכ תירונ

.

רבוחמ ןיפוליח םרז םאתמ רשאכ אלמ הניעט בצמב הללוסה

היובכ תירונ

.

רבוחמ ןיפוליח םרז םאתמ רשאכ הניעט בצמב הללוסה

הריאמ הנבל תירונ

םינקתה בצמ תוירונ

.

למשח תכירצ לוהינ בצמב אצמנ בשחמהשכ תבהבהמו בשחמה תלעפה תעב הריאמ

.

םינותנ בתוכ וא ארוק בשחמהשכ הריאמ

.

הללוסה לש הניעטה בצמ תא ןייצל ידכ תבהבהמ וא הריאמ

.

תלעפומ תיטוחלא תשרב הדובעשכ הריאמ

78

79

27

םיטרפמ

םע חולשמל קוחה יפל שרדנה רובע קר

:

הרעה

דעונ אבה טרפמה

.

רוזאל רוזאמ תונתשהל תויושע תועצהה

הרזע

) Start

Help and Support

לע ץחל

,

בשחמה תרוצתל עגונב ףסונ

.

ךתושרבש בשחמה תודוא עדימ גיצהל תורשפאב

עדימ תלבקל

.

בשחמה

רחב ןכמ רחאלו

(

הכימתו

Intel HM67

Intel HM57

תויביס

64

SPI 32 Mbits

תכרעמ עדימ

םיבבש תכרע

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

DRAM

קיפא בחור

Flash EPROM

דבעמ

םיגוס

Intel Celeron i3

תרדס

Intel Core i5

תרדס

Intel Core

6 MB

דע

1333 MHz

L2

ןומטמ

ינוציח קיפא רדת

SODIMM

יצירח ינש

4 GB

וא

2 GB , 1 GB

( 1333 MHz ) DDR3 SDRAM

1 GB

8 GB

ןורכיז

ןורכיז רבחמ

ןורכיז תלוביק

ןורכיז גוס

ילמינימ ןורכיז

יברמ ןורכיז

ההובג הדרפהב םיצורע

2.1

-

ב עמש

IDT 92HD87B1

(

יגולנאל ילטיגידו ילטיגידל יגולנא

)

תויביס

24

ההובג תוכיאב עמש

םיינוציח םילוקמר

/

ואירטס תוינזוא

/

ןופורקימ תסינכ רבחמ

םיינופואירטס

2 x 2 Watt

תוינכות יטירפתו תדלקמב תויצקנופ ישקמ

תכרעמה חולב

םידרפנ

בלושמ

םיסיטרכ

בלושמ

PCI-E x16 Gen1

PCI-E x16 Gen2

Intel HD

Intel HD

AMD Radeon HD6470M

ואדיו

תקיפרג

Intel HD

תקיפרג

Intel HD Graphics 3000 •

תקיפרג

AMD Radeon HD6450M

עמש

גוס

רקב

ואירטס תרמה

:

קשממ

ימינפ

ינוציח

םילוקמר

לוק תמצוע ירקב

ואדיו

ואדיו גוס

:

םינותנ קיפא

UMA

םידרפנ םיסיטרכ

:

ואדיו רקב

Vostro 1450/Vostro 1550

UMA

Vostro 1440/Vostro 1540

םידרפנ םיסיטרכ

Vostro 1440

Vostro 1450

80

81

לסקיפ

-

הגמ

1.3

(

םומיסקמ

) 30 fps

בצקב

640 x 480

.

10/100/1000 Mbps Ethernet LAN

תימינפ

(WLAN )

תיטוחלא תימוקמ תרושקת תשר

/

ואירטס תוינזואל דחא רבחמ

;

ןופורקימל דחא רבחמ

םילוקמר

םיניפ

15

לש דחא

VGA

רבחמ

HDMI

גוסמ םיניפ

19

לש דחא רבחמ

דחא

RJ-45

רבחמ

םיניפ

4

םע

USB 2.0

ימאות םירבחמ השולש

( SD/MMC/MS ) 1 -

ב

3

גוסמ דחא

HD WLED TrueLife; HD WLED AG

'

ץניא

14.0

'

ץניא

15.0

('

ץניא

7.58

)

מ

"

מ

192.50

('

ץניא

12.76

)

מ

"

מ

324.00

('

ץניא

14.00

)

מ

"

מ

355.60

מ

"

מ

193.54

x

מ

"

מ

344.23

('

ץניא

7.62

)

מ

"

מ

193.50

תשר םאתמ

USB

הידמ יסיטרכ ארוק

גצ

גוס

לדוג

Vostro 1440/Vostro 1450

Vostro 1540/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1450 :

תודימ

הבוג

בחור

ןוסכלא

( X/Y )

ליעפ רוזא

Vostro 1540/Vostro 1550 :

תודימ

הבוג

המלצמ

המלצמ תייצולוזר

ואידיו תייצולוזר

תרושקת

תשר םאתמ

טוחלא

םירבחמו תואיצי

עמש

ואדיו

('

ץניא

13.55

)

מ

"

מ

344.20

('

ץניא

15.60

)

מ

"

מ

396.24

מ

"

מ

193.54

x

מ

"

מ

344.23

םיעבצ ףלא

262

םע

1366 x 768

220 nits

140°

דע

(

רוגס

) 0°

60 Hz

40/40

( H/L ) 15/30

מ

"

מ

0.23

x

מ

"

מ

0.23

:

ןפי

,

םישקמ

87 :

ליזרבו הפוריא

,

םישקמ

86 :

הדנקו ב

"

הרא

םישקמ

90

('

ץניא

3.54

)

מ

"

מ

90.00

('

ץניא

1.93

)

מ

"

מ

49.00

( 2.20 Whr )

םיאת

6

לש ןוי

-

םויתיל תללוס

('

ץניא

0.80

)

מ

"

מ

20.20

('

ץניא

8.20

)

מ

"

מ

208.36

('

ץניא

2.22

)

מ

"

מ

56.52

(

תורביל

0.73

)

ג

"

ק

0.33

בחור

גצ

ןוסכלא

( X/Y )

ליעפ רוזא

תיברמ היצולוזר

תיברמ תוריהב

הלעפה תיווז

ןונער בצק

:

תוילמינימ הגוצת תויווז

תיקפוא

תיכנא

לסקיפ בחור

תדלקמ

:

םישקמ רפסמ

עגמ חטשמ

:

ליעפ חטש

X

ריצ

Y

ריצ

הבוג

בחור

הללוס

גוס

:

תודימ

קמוע

לקשמ

82

83

(

יובכ בשחמה רשאכ

)

תועש

4 -

כ

11.1 VDC

סויזלצ תולעמ

35

דע

0

סויזלצ תולעמ

65

דע

–40

3 V

לש

CR2032

םויתיל עבטמ תללוס

הללוס

הניעט ןמז

חתמ

:

תורוטרפמט חווט

הלעפה

הלעפהב אל

עבטמ תללוס

65 W

65 W

90 W

240 VAC

דע

100 VAC

1.50 A/1.60 A/1.70 A/2.10 A

60 Hz

דע

50 Hz

90 W -

ו

65 W

(

ףיצר

) 3.34 A

4.62 A

( 1.0 VDC -/+) 19.50 VDC

('

ץניא

1.11

)

מ

"

מ

28.20

('

ץניא

2.28

)

מ

"

מ

57.90

('

ץניא

5.40

)

מ

"

מ

137.16

סויזלצ תולעמ

40

דע

0

ןיפוליח םרז םאתמ

:

גוס

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro

ךסמ סיטרכ םע

1540 / Vostro 1550

בלושמ

דרפנ ךסמ סיטרכ םע

Vostro 1440

דרפנ ךסמ סיטרכ םע

Vostro 1450

הסינכ חתמ

(

יברמ

)

הסינכ םרז

הסינכ רדת

האיצי קפסה

האיצי םרז

65 W

90 W

בוקנ האיצי חתמ

:

תודימ

הבוג

בחור

קמוע

:

תורוטרפמט חווט

הלעפה

סויזלצ תולעמ

70

דע

–40

('

ץניא

1.36

דע

'

ץניא

1.24

)

מ

"

מ

34.70

דע מ

"

מ

31.50

('

ץניא

13.46

)

מ

"

מ

342.00

('

ץניא

9.60

)

מ

"

מ

244

(

תורביל

4.85

)

ג

"

ק

2.2

('

ץניא

1.35

דע

'

ץניא

1.24

)

מ

"

מ

34.50

דע מ

"

מ

31.50

('

ץניא

14.80

)

מ

"

מ

376.00

('

ץניא

10.23

)

מ

"

מ

260

(

תורביל

5.22

)

ג

"

ק

2.37

סויזלצ תולעמ

35

דע

0

סויזלצ תולעמ

65

דע

–40

(

יוביע אלל

) 90 %

דע

10 %

(

יוביע אלל

) 95 %

דע

5 %

(

לגר

10,000

דע

-50 )

רטמ

3048

דע

-15.2

(

לגר

35,000

דע

-50 )

רטמ

10,668

דע

-15.2

ISA-71.04–1985 -

ב רדגומכ

G1

ןיפוליח םרז םאתמ

הלעפהב אל

תויזיפ תודימ

: Vostro 1440 / Vostro 1450

( WLED

חול םע

)

הבוג

בחור

קמוע

(

ילמינימ

)

לקשמ

: Vostro 1540 / Vostro 1550

( WLED

חול םע

)

הבוג

בחור

קמוע

(

ילמינימ

)

לקשמ

הביבס יאנת

:

הרוטרפמט

הלעפה

ןוסחא

:(

םומיסקמ

)

תיסחי תוחל

הלעפה

ןוסחא

:(

יברמ

)

םור

הלעפה

הלעפהב אל

יריווא םוהיז תמר

84

85

28

Dell

לא היינפ

תדועת

,

השיכרה תינובשחב רשק תריציל עדימ אוצמל ךתורשפאב

,

ליעפ טנרטניא רוביח ךתושרב

:

הרעה

ןיא םא

.

Dell

לש םירצומה גולטק וא ןובשחה

,

חולשמה

הנידמל םאתהב הנתשמ תונימזה

.

טנרטניאה ךרד וא ןופלטב

,

הכימתל תויורשפא רפסמ העיצמ

Dell

תרבח

הכימת

,

תוריכמ יאשונב

Dell

םע רשק רוציל ידכ

.

ךרוזאב םינימז היהי אל םיתורישהמ קלח יכ ןכתייו

,

תורישלו

:

תוחוקל תוריש וא תינכט

.

support.dell.com

רתאב רקב

.

הכימת תיירוגטק רחב

(

לכה

) All

רחב וא ףדה לש ןותחתה וקלחב ךלש הנידמה דוק תא

.

רחב

,

ב

תופסונ

"

הראב חוקל ךניא םא

תויורשפא גיצהל ידכ

.

םיצוחנה הכימתל וא תורישל םיאתמה רושיקב רחב

.

.

1

.

2

.

3

4

advertisement

Related manuals

advertisement