Innehåll. Dell Vostro 1550

Add to My manuals
85 Pages

advertisement

Innehåll. Dell Vostro 1550 | Manualzz

Innehåll

Upplysningar och varningar........................................................................2

Kapitel 1: Arbeta med datorn.......................................................................7

Innan du arbetar inuti datorn

............................................................................................7

Rekommenderade verktyg

................................................................................................8

Stänga av datorn

...............................................................................................................9

När du har arbetat inuti datorn

.........................................................................................9

Kapitel 2: Ta bort batteriet.........................................................................11

Installera batteriet

...........................................................................................................12

Kapitel 3: Ta bort SD-kortet (secure digital)...........................................13

Installera SD-kortet (secure digital)

................................................................................14

Kapitel 4: Ta bort gångjärnskåpan............................................................15

Installera gångjärnskåpan

..............................................................................................16

Kapitel 5: Ta bort tangentbordet...............................................................17

Installera tangentbordet

..................................................................................................18

Kapitel 6: Ta bort den optiska skivenheten.............................................19

Installera den optiska skivenheten

.................................................................................20

Kapitel 7: Ta bort minnesmodulen............................................................21

Installera minnesmodulen

...............................................................................................22

Kapitel 8: Ta bort handledsstödet.............................................................23

Installera handledsstödet

................................................................................................24

Kapitel 9: Ta bort strömbrytarkortet.........................................................27

Installera strömbrytarkortet

............................................................................................28

Kapitel 10: Ta bort hårddisken...................................................................29

Installera hårddisken

.......................................................................................................30

Kapitel 11: Ta bort kortet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN)...............31

Installera kortet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN)

........................................................32

Kapitel 12: Ta bort knappcellsbatteriet....................................................33

Installera knappcellsbatteriet

.........................................................................................34

Kapitel 13: Ta bort USB-kortet...................................................................35

Installera USB-kortet

.......................................................................................................36

Kapitel 14: Ta bort mikrofonen..................................................................37

Installera mikrofonen

......................................................................................................38

Kapitel 15: Ta bort processorfläktmonteringen och kylflänsen...........39

Installera processorfläktmonteringen och kylflänsen

....................................................40

Kapitel 16: Ta bort processorn..................................................................41

Installera processorn

......................................................................................................42

Kapitel 17: Ta bort moderkortet.................................................................43

Installera moderkortet

.....................................................................................................44

Kapitel 18: Ta bort högtalarna...................................................................47

Installera högtalarna

.......................................................................................................49

Kapitel 19: Ta bort bildskärmsmonteringen............................................51

Installera bildskärmsmonteringen

..................................................................................53

Kapitel 20: Ta bort DC-in-porten och fästet............................................55

Installera DC-in-porten och fästet

..................................................................................57

Kapitel 21: Ta bort bildskärmsramen........................................................59

Installera bildskärmsramen

.............................................................................................60

Kapitel 22: Ta bort kameran.......................................................................61

Installera kameran

..........................................................................................................62

Kapitel 23: Ta bort bildskärmspanelen.....................................................63

Installera bildskärmspanelen

..........................................................................................65

Kapitel 24: Ta bort LVDS-kabeln (low-voltage differential signaling)......................................................................................................67

Installera LVDS-kabeln (low-voltage differential signaling)

...........................................68

Kapitel 25: Öppna systeminstallationsprogrammet...............................71

Översikt av systeminstallationsprogrammet

...................................................................71

Systeminstallationsskärmar

............................................................................................72

Alternativ i systeminstallationsprogrammet

...................................................................73

Kapitel 26: Diagnostikpipkoder..................................................................77

Lampor för batteristatus

..................................................................................................78

Lampor för enhetsstatus

.................................................................................................78

Kapitel 27: Specifikationer.........................................................................79

Kapitel 28: kontakta Dell.............................................................................85

6

1

Arbeta med datorn

Innan du arbetar inuti datorn

Följ säkerhetsanvisningarna nedan för att skydda dig och datorn mot potentiella skador. Om inget annat anges förutsätts i varje procedur i det här dokumentet att följande villkor har uppfyllts:

• Du har utfört stegen i Arbeta inuti datorn.

• Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

• En komponent kan ersättas eller – om du köper den separat – monteras i omvänd ordning jämfört med borttagningsproceduren.

VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

CAUTION: Många reparationer får endast utföras av behörig tekniker. Du bör bara utföra felsökning och enkla reparationer som beskrivs i produktdokumentationen eller instruerats av supportteamet online eller per telefon. Skada som uppstår p.g.a.

service som inte godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ säkerhetsanvisningarna som medföljer produkten.

CAUTION: Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (till exempel en kontakt på datorns baksida) med jämna mellanrum.

CAUTION: Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll kortet i kanterna eller i metallfästet. Håll alltid en komponent, t.ex. en processor, i kanten och aldrig i stiften.

CAUTION: När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. Dra isär kontakterna rakt ifrån varandra så att inga kontaktstift böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.

7

8

OBS: Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

För att undvika att skada datorn ska du utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den.

1. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan skadas.

2. Stäng av datorn (se

Stänga av datorn).

3. Om datorn är ansluten till en dockningsenhet (dockad) som en mediabas

(tillval) eller ett extrabatteri (tillval) kopplar du bort den.

CAUTION: Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från nätverksenheten.

4. Koppla bort alla externa kablar från datorn.

5. Koppla loss datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.

6. Stäng skärmen och lägg datorn upp och ned på en plan yta.

OBS: När du ska utföra service på datorn måste du först ta ut huvudbatteriet. I annat fall kan moderkortet skadas.

7. Ta bort huvudbatteriet.

8. Vänd datorn rätt.

9. Öppna skärmen.

10. Tryck på strömbrytaren så att moderkortet jordas.

CAUTION: Undvik elektriska stötar genom att alltid koppla loss datorn från eluttaget innan du öppnar skärmen.

CAUTION: Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, till exempel metallen på datorns baksida, innan du vidrör något inuti datorn. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en olackerad metallyta för att avleda statisk elektricitet som kan skada de inbyggda komponenterna.

11. Ta bort installerade ExpressCard-kort och smartkort från deras fack.

Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

• Liten spårskruvmejsel

• Stjärnskruvmejsel storlek 0

• Stjärnskruvmejsel storlek 1

• Liten plastrits

• CD-skiva med BIOS-uppdateringsprogram

Stänga av datorn

CAUTION: Undvik dataförlust genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn.

1. Stäng av operativsystemet:

• I Windows Vista:

Klicka på Start och klicka sedan på pilen i det nedre högra hörnet av

Start-menyn (se bilden nedan) och klicka sedan på Stäng av.

• I Windows XP:

Klicka på Start

Stäng av datorn

Stäng av . Datorn stängs av när operativsystemets avstängningsprocedur är klar.

2. Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om inte datorn och de anslutna enheterna automatiskt stängdes av när du avslutade operativsystemet så håller du strömbrytaren intryckt i ungefär 4 sekunder för att stänga av dem.

När du har arbetat inuti datorn

När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten, kablarna osv. innan du startar datorn.

CAUTION: Undvik skada på datorn genom att endast använda batteriet som är utformat för den här Dell-datorn. Använd inte batterier som är utformade för andra

Dell-datorer.

1. Anslut externa enheter som portreplikator, extrabatteri eller mediabas, och sätt tillbaka alla kort som ExpressCard-kort.

2. Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.

CAUTION: Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.

3. Sätt tillbaka batteriet.

4. Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.

9

5. Starta datorn.

10

Ta bort batteriet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Skjut på frigöringshakarna för att låsa upp batteriet.

2

3. Skjut ut batteriet och ta bort det från datorn.

11

Installera batteriet

1. Skjut in batteriet i facket tills det klickar på plats.

2. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

12

Ta bort SD-kortet (secure digital)

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Tryck in SD-minneskortet för att lossa det från datorn.

3

3. Skjut ut minneskortet från datorn.

13

Installera SD-kortet (secure digital)

1. Tryck in minneskortet i facket tills det sitter ordentligt på plats och du hör ett klickljud.

2. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

14

Ta bort gångjärnskåpan

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort skruvarna som håller fast gångjärnskåpan.

4

4. Vänd på datorn och ta bort gångjärnskåpan.

15

Installera gångjärnskåpan

1. Installera gångjärnskåpan och tryck på den så att den sitter ordentligt fast i datorn.

2. Vänd på datorn och installera skruvarna som håller fast gångjärnskåpan.

3. Installera

batteriet.

4. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

16

Ta bort tangentbordet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Bänd uppåt så att de fyra spärrarna som håller fast tangentbordet i datorn lossar.

5

4. Vänd tangentbordet upp och ned och placera det på handledsstödet.

5. Koppla bort tangentbordskabeln från moderkortet.

17

6. Ta bort tangentbordet från datorn.

Installera tangentbordet

1. Anslut tangentbordskabeln till moderkortet.

2. Vinkla tangentbordet 30 grader och sätt i det i facket.

3. Tryck ner tangentbordet så att spärrarna kläms på plats.

4. Installera

batteriet.

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

18

Ta bort den optiska skivenheten

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

tangentbordet.

4. Ta bort skruven som håller fast den optiska enheten.

6

5. Använd en skruvmejsel och bänd försiktigt ut den optiska enheten från datorn.

19

Installera den optiska skivenheten

1. Skjut in den optiska enheten i facket på vänstersidan av chassit.

2. Dra åt skruven som håller fast den optiska enheten i datorn.

3. Installera

tangentbordet.

4. Installera

batteriet.

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

20

Ta bort minnesmodulen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

tangentbordet.

4. Bänd bort låsspännena från minnesmodulen tills den hoppar upp.

7

5. Ta bort minnesmodulen från datorn.

21

Installera minnesmodulen

1. Sätt in minnesmodulen i minnessockeln.

2. Tryck nedåt på minnesmodulen tills låsspännena håller minnet på plats.

3. Installera

tangentbordet.

4. Installera

batteriet.

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

22

Ta bort handledsstödet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

tangentbordet.

4. Ta bort skruvarna som håller bottenplattan på plats.

8

5. Vänd på datorn och koppla bort kablarna för strömförsörjningskortet (1) och pekskivan (2).

23

6. Ta bort skruvarna som håller fast handledsstödet i datorn.

7. Bänd upp handledsstödet genom att använda en plastrits för att lossa alla spärrar på de nedre, vänstra och högra sidorna av handledsstödet. När alla spärrar är lossade lyfter du upp handledsstödet från datorn och tar bort det.

Installera handledsstödet

1. Vinkla handledsstödet till 30 graders vinkel och sätt i det i riktning mot bildskärmen.

2. Rikta in och justera handledsstödet i rätt läge innan du trycker ner det så att spärrarna kläms på plats.

3. Anslut kabeln för strömförsörjningskortet och kabeln för pekskivan till respektive kontakt.

4. Installera skruvarna som håller fast handledsstödet i datorn.

24

5. Vänd på datorn och installera skruvarna som håller fast bottenplattan.

6. Installera

tangentbordet.

7. Installera

batteriet.

8. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

25

26

Ta bort strömbrytarkortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

tangentbordet.

4. Ta bort

handledsstödet.

5. Ta bort kabeln för strömbrytarkortet från tejpen som fäster den vid handledsstödet.

9

6. Vänd handledsstödet upp och ned och ta bort skruven som håller fast strömbrytarkortet vid handledsstödet.

27

7. Lyft upp strömbrytarkortet och trä ut kabeln för strömbrytarkortet genom

öppningen.

Installera strömbrytarkortet

1. Trä in kabeln för strömbrytarkortet genom öppningen.

2. Sätt fast strömbrytarkortet i dess fack.

3. Installera skruven som håller fast strömbrytarkortet.

4. Vänd på datorn och fäst kabeln för strömbrytarkortet vid handledsstödet.

5. Installera

handledsstödet.

6. Installera

tangentbordet.

7. Installera

batteriet.

8. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

28

Ta bort hårddisken

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

tangentbordet.

4. Ta bort

handledsstödet.

5. Skjut ut hårddisken och lyft ut den ur datorn.

10

6. Ta bort skruvarna som håller fast hårddiskhållaren och ta bort den från hårddisken.

29

Installera hårddisken

1. Installera hårddiskhållaren på hårddisken.

2. Dra åt skruvarna som håller fast hårddiskhållaren.

3. Placera hårddisken i dess fack och skjut den mot SATA-kontakten så att den sitter ordentligt fast i moderkortet.

4. Installera

handledsstödet.

5. Installera

tangentbordet.

6. Installera

batteriet.

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

30

11

Ta bort kortet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN)

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

tangentbordet.

4. Ta bort

handledsstödet.

5. Koppla bort de eventuella antennkablar som är anslutna till WLAN-kortet.

6. Bänd haken för att lossa WLAN-kortet från facket.

31

7. Ta bort WLAN-kortet från datorn.

Installera kortet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN)

1. Skjut in WLAN-kortet i kortplatsen.

2. Snäpp fast WLAN-kortet till haken så att det sitter ordentligt på plats.

3. Anslut antennerna enligt färgkoderna på WLAN-kortet.

4. Installera

handledsstödet.

5. Installera

tangentbordet.

6. Installera

batteriet.

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

32

Ta bort knappcellsbatteriet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

tangentbordet.

4. Ta bort

handledsstödet.

5. Koppla bort knappcellsbatteriets kabel från moderkortet.

12

6. Ta bort knappcellsbatteriet från datorn.

33

Installera knappcellsbatteriet

1. Installera knappcellsbatteriet i dess fack.

2. Anslut kabeln för knappcellsbatteriet till moderkortet.

3. Installera

handledsstödet.

4. Installera

tangentbordet.

5. Installera

batteriet.

6. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

34

Ta bort USB-kortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

tangentbordet.

4. Ta bort

den optiska enheten.

5. Ta bort

handledsstödet.

6. Koppla bort kabeln för USB-kortet från moderkortet.

13

7. Ta bort skruven som håller fast USB-kortet.

35

8. Lyft upp USB-kortet och ta bort det från datorn.

Installera USB-kortet

1. Sätt i och justera USB-kortet i dess fack i datorn.

2. Installera skruven som håller USB-kortet på plats.

3. Anslut kabeln för USB-kortet till moderkortet.

4. Installera

handledsstödet.

5. Installera

den optiska enheten.

6. Installera

tangentbordet.

7. Installera

batteriet.

8. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

36

Ta bort mikrofonen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

tangentbordet.

4. Ta bort

handledsstödet.

5. Koppla bort mikrofonkabeln från moderkortet.

14

6. Lyft upp och ta bort mikrofonen från facket.

37

Installera mikrofonen

1. Sätt i och justera mikrofonen i dess fack.

2. Anslut mikrofonkabeln till moderkortet.

3. Installera

handledsstödet.

4. Installera

tangentbordet.

5. Installera

batteriet.

6. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

38

15

Ta bort processorfläktmonteringen och kylflänsen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

tangentbordet.

4. Ta bort

handledsstödet.

5. Koppla bort processorfläktkabeln från moderkortet.

6. Ta bort fästskruvarna som håller fast kylflänsen och processorfläktmonteringen genom att följa sekvensen i bilden.

39

7. Ta bort kylflänsen och processorfläktmonteringen från datorn.

Installera processorfläktmonteringen och kylflänsen

1. Sätt i och justera kylflänsen och processorfläktmonteringen i rätt läge.

2. Dra åt fästskruvarna som håller fast kylflänsen och processorfläktmonteringen.

3. Anslut processorfläktkabeln till moderkortet.

4. Installera

handledsstödet.

5. Installera

tangentbordet.

6. Installera

batteriet.

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

40

Ta bort processorn

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

tangentbordet.

4. Ta bort

handledsstödet.

5. Ta bort

processorfläktmonteringen och kylflänsen.

6. Rotera processorns kamskruv i moturs riktning.

16

7. Lyft upp processorn och ta bort den från datorn.

41

Installera processorn

1. Sätt i processorn i processorsockeln. Kontrollera att den sitter ordentligt på plats.

2. Dra åt kamskruven i medurs riktning till låst läge.

3. Installera

processorfläktmonteringen och kylflänsen.

4. Installera

handledsstödet.

5. Installera

tangentbordet.

6. Installera

batteriet.

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

42

17

Ta bort moderkortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

SD-minneskortet.

4. Ta bort

tangentbordet.

5. Ta bort

den optiska enheten.

6. Ta bort

minnesmodulen.

7. Ta bort

handledsstödet.

8. Ta bort

hårddisken.

9. Ta bort

WLAN-kortet.

10. Ta bort

processorfläktmonteringen och kylflänsen.

11. Koppla bort bildskärmskabeln (1), DC-in-kabeln (2), kabeln för USB-kortet

(3), högtalarkabeln (4), kabeln för ljudkortet (5) och kabeln för knappcellsbatteriet (6).

12. Ta bort skruvarna som håller fast moderkortet.

43

13. Vinkla moderkortet och lyft upp det och skjut ut det från LAN-, VGA-, HDMIoch USB-socklarna.

Installera moderkortet

1. Sätt i moderkortet med LAN-, VGA-, HDMI- och USB-kontakterna i respektive socklar och justera in moderkortet i rätt läge.

2. Installera skruvarna som håller moderkortet på plats.

3. Anslut LCD-kabeln, DC-in-kabeln, kabeln för USB-kortet, kabeln för ljudkortet, kabeln för knappcellsbatteriet och högtalarkabeln.

4. Installera

processorn.

5. Installera

processorfläktmonteringen och kylflänsen.

6. Installera

WLAN-kortet.

7. Installera

hårddisken.

44

8. Installera

handledsstödet.

9. Installera

minnesmodulen.

10. Installera

den optiska enheten.

11. Installera

tangentbordet.

12. Installera

SD-minneskortet.

13. Installera

batteriet.

14. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

45

46

Ta bort högtalarna

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

SD-minneskortet.

4. Ta bort

tangentbordet.

5. Ta bort

den optiska enheten.

6. Ta bort

minnesmodulen.

7. Ta bort

handledsstödet.

8. Ta bort

hårddisken.

9. Ta bort

WLAN-kortet.

10. Ta bort

processorfläktmonteringen och kylflänsen.

11. Ta bort

moderkortet.

12. Lossa högtalarkabeln från kabelkanalen.

18

13. Tryck på låshakarna och lyft upp den vänstra högtalaren.

47

14. Tryck på låshakarna och lyft upp den högra högtalaren.

15. Ta bort högtalarmonteringen och högtalarkabeln från datorn.

48

Installera högtalarna

1. Sätt i och fäst vänster och höger högtalare i respektive fack.

2. Justera in och dra högtalarkabeln till chassit.

3. Installera

moderkortet.

4. Installera

processorn.

5. Installera

processorfläktmonteringen och kylflänsen.

6. Installera

WLAN-kortet.

7. Installera

hårddisken.

8. Installera

handledsstödet.

9. Installera

minnesmodulen.

10. Installera

den optiska enheten.

11. Installera

tangentbordet.

12. Installera

SD-minneskortet.

13. Installera

batteriet.

14. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

49

50

Ta bort bildskärmsmonteringen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

gångjärnskåpan.

4. Ta bort

tangentbordet.

5. Ta bort

handledsstödet.

6. Koppla bort LVDS-kabeln från moderkortet.

19

7. Koppla bort WLAN-antennen och lossa den från kabelkanalen i chassit.

51

8. Ta bort skruvarna som håller fast vänster och höger gångjärn.

9. Lyft upp bildskärmsmonteringen från datorn och ta bort den.

52

Installera bildskärmsmonteringen

1. Sätt i gångjärnen för bildskärmsmonteringen i dess hållare.

2. Installera skruvarna som håller fast de båda gångjärnen.

3. Anslut LVDS-kabeln till moderkortet.

4. Rikta in WLAN-antennerna och dra kabeln till hållaren och anslut antennerna till WLAN-kortet.

5. Anslut kabeln för USB-kortet.

6. Installera

handledsstödet.

7. Installera

tangentbordet.

8. Installera

gångjärnskåpan.

9. Installera

batteriet.

10. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

53

54

Ta bort DC-in-porten och fästet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

gångjärnskåpan.

4. Ta bort

tangentbordet.

5. Ta bort

handledsstödet.

6. Ta bort

bildskärmsmonteringen.

7. Koppla bort DC-in-kabeln från moderkortet.

20

8. Ta bort skruven som håller fast DC-in-porten och fästet.

55

9. Lyft upp fästet för DC-in-porten.

10. Lyft upp DC-in-porten från datorn och ta bort den.

56

Installera DC-in-porten och fästet

1. Sätt i DC-in-porten och fästet i dess fack.

2. Rikta in fästet och dra åt skruven som håller fast fästet och DC-in-porten.

3. Anslut DC-in-kabeln till moderkortet.

4. Installera

bildskärmsmonteringen.

5. Installera

handledsstödet.

6. Installera

tangentbordet.

7. Installera

gångjärnskåpan.

8. Installera

batteriet.

9. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

57

58

Ta bort bildskärmsramen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Börja längst ner och bänd ramen från insidan och ut från bildskärmsmonteringen, fortsätt till det högra och vänstra hörnet av bildskärmsramen.

21

4. Ta bort bildskärmsramen från bildskärmsmonteringen när alla spärrar har lossat.

59

Installera bildskärmsramen

1. Rikta in bildskärmsramen i linje med topphöljet.

2. Börja med den nedre kanten och tryck bildskärmsramen nedåt så att alla flikar hakar fast.

3. Installera

batteriet.

4. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

60

Ta bort kameran

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

bildskärmsramen.

4. Koppla bort kamerakabeln från kameramodulen.

22

5. Bänd upp haken, lyft upp kameran och ta bort den.

61

Installera kameran

1. Sätt i och justera kameramodulen i dess fack.

2. Anslut kamerakabeln till kameramodulen.

3. Installera

bildskärmsramen.

4. Installera

batteriet.

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

62

Ta bort bildskärmspanelen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

gångjärnskåpan.

4. Ta bort

tangentbordet.

5. Ta bort

handledsstödet.

6. Ta bort

bildskärmsmonteringen.

7. Ta bort

bildskärmsramen.

8. Koppla bort kamerakabeln från kameramodulen.

23

9. Ta bort skruvarna som håller fast bildskärmens fäste och gångjärn.

63

10. Lossa antennerna för trådlös kommunikation från det högra gångjärnet.

11. Lossa LVDS-kabeln från det vänstra gångjärnet.

64

12. Lyft upp bildskärmspanelen och fästena från bildskärmens topphölje.

13. Ta bort skruvarna från det vänstra och högra fästet och ta bort bildskärmspanelen.

Installera bildskärmspanelen

1. Sätt fast det vänstra och högra fästet i bildskärmspanelen och dra åt skruvarna.

2. Sätt i och dra bildskärmskabeln och antennerna för trådlös kommunikation till det vänstra och högra fästet.

3. Rikta in bildskärmspanelen och fästena med topphöljet.

4. Rikta in WLAN-antennerna och dra kabeln till hållaren och anslut antennerna till WLAN-kortet.

5. Installera skruvarna som håller fast bildskärmspanelen och fästena.

65

6. Anslut kamerakabeln till kameramodulen.

7. Installera

bildskärmsramen.

8. Installera

bildskärmsmonteringen.

9. Installera

handledsstödet.

10. Installera

tangentbordet.

11. Installera

gångjärnskåpan.

12. Installera

batteriet.

13. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

66

Ta bort LVDS-kabeln (low-voltage differential signaling)

24

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar med datorn.

2. Ta bort

batteriet.

3. Ta bort

gångjärnskåpan.

4. Ta bort

tangentbordet.

5. Ta bort

den optiska enheten.

6. Ta bort

handledsstödet.

7. Ta bort

bildskärmsmonteringen.

8. Ta bort

bildskärmsramen.

9. Ta bort

bildskärmspanelen.

10. Ta bort tejpen som håller fast anslutningen för LVDS-kabeln.

11. Koppla bort LVDS-kabeln från bildskärmspanelen.

67

12. Ta bort hela bildskärmskabeln från tejpen som håller fast den vid bildskärmspanelen.

Installera LVDS-kabeln (low-voltage differential signaling)

1. Fäst bildskärmskabeln vid bildskärmspanelen.

2. Anslut kontakten för bildskärmskabeln till bildskärmspanelen och sätt fast den med tejpen.

3. Installera

bildskärmspanelen.

4. Installera

bildskärmsramen.

5. Installera

bildskärmsmonteringen.

6. Installera

handledsstödet.

68

7. Installera

den optiska enheten.

8. Installera

tangentbordet.

9. Installera

gångjärnskåpan.

10. Installera

batteriet.

11. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

69

70

25

Öppna systeminstallationsprogrammet

1. Starta (eller starta om) datorn.

2. När den blå DELL-logotypen visas måste du vara beredd eftersom F2prompten visas strax efter.

3. Tryck omedelbart på <F2> när F2-prompten dyker upp.

OBS: F2-prompten indikerar att tangentbordet har aktiverats. Det kan hända att meddelandet visas mycket snabbt, så var beredd på att det visas och tryck sedan på <F2>. Om du trycker på <F2> innan meddelandet har visats händer inget.

4. Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas fortsätter du att vänta tills Microsoft Windows har startats. Stäng sedan av datorn och försök igen.

Översikt av systeminstallationsprogrammet

Med systeminstallationsprogrammet kan du:

• ändra systemkonfigurationsinformationen när du har lagt till, ändrat eller tagit bort maskinvara i datorn.

• ställa in eller ändra ett alternativ som användaren kan välja, exempelvis användarlösenordet.

• ta reda på hur mycket minne datorn använder eller ange vilken typ av hårddisk som är installerad.

Innan du använder systeminstallationsprogrammet rekommenderar vi att du antecknar informationen som visas på systeminstallationsskärmen och sparar den för framtida behov.

CAUTION: Såvida du inte är en mycket kunnig datoranvändare bör du inte ändra inställningarna i programmet. Vissa ändringar kan medföra att datorn inte fungerar som den ska.

71

Systeminstallationsskärmar

Menu (meny)

Options List

(alternativlista)

Options Field

(alternativfält)

Visas högst upp i systeminstallationsfönstret. Från menyn kommer du åt alternativ i systeminstallationsprogrammet. Tryck på tangenterna < Vänsterpil > och < Högerpil > för att navigera. När ett

Menyalternativ är markerat visas de alternativ som definierar den maskinvara som är installerad i datorn i Options List (alternativlista).

Visas högst upp i systeminstallationsfönstret. Från menyn kommer du åt alternativ i systeminstallationsprogrammet. Tryck på tangenterna < Vänsterpil > och < Högerpil > för att navigera. När ett

Menyalternativ är markerat visas de alternativ som definierar den maskinvara som är installerad i datorn i Options List (alternativlista).

Visas till höger om Options List (alternativlista) och innehåller information om varje listat alternativ i Options List (alternativlista). I det här fältet kan du visa information om datorn och ändra aktuella inställningar. Tryck på <Retur> om du vill ändra aktuella inställningar. Tryck på <ESC> om du vill återgå till Options List

(alternativlista).

OBS: Du kan inte ändra alla inställningar i alternativfälten.

Help (hjälp) Visas på höger sida i systeminställningsfönstret och innehåller hjälpinformation om det alternativ som är markerat i Options List

(alternativlista).

Använd följande tangenter för att navigera mellan systeminstallationsskärmarna:

Tangentnedtryckning

< F2 >

Åtgärd

Visa information för ett markerat objekt i systeminstallationen.

< Esc > Lämna aktuell vy eller växla aktuell vy till sidan Exit

(avsluta) i systeminstallationsprogrammet.

< Uppil > eller < Nedpil > Välja ett objekt som ska visas.

< Vänsterpil > eller < Högerpil > Välja en meny som ska visas.

– eller +

<Retur>

Ändra befintligt objektvärde.

Välja undermeny eller utföra kommando.

72

Tangentnedtryckning

< F9 >

< F10 >

Åtgärd

Läsa in standardinstallation.

Spara aktuell konfiguration och avsluta systeminstallationen.

Alternativ i systeminstallationsprogrammet

Main (huvudmeny)

System Information (systeminformation)

System Date (systemdatum)

System Time (systemtid)

BIOS Version (BIOS-version)

Product Name (produktnamn)

Service Tag (servicenummer)

Asset Tag (inventariebeteckning)

CPU Type (processortyp)

CPU Speed (processorhastighet)

Visar datorns modellnummer.

Återställer datumet i datorns interna kalender.

Återställer tiden i datorns interna klocka.

Visar BIOS-revisionen.

Visar produktnamn och modellnummer.

Visar datorns servicenummer.

Visar datorns inventariebeteckning (om sådan finns).

Visar processortyp.

Visar processorns hastighet.

CPU ID (processor-ID) Visar processor-ID.

L1 Cache Size (storlek på L1-cacheminne) Visar storleken på processorns L1cacheminne.

L2 Cache Size (storlek på L2-cacheminne) Visar storleken på processorns L2cacheminne.

L3 Cache Size (storlek på L3-cacheminne) Visar storleken på processorns L3cacheminne.

Extended Memory (utökat minne)

System Memory (systemminne)

Memory Speed (minneshastighet)

Visar minnet som är installerat i datorn.

Visar det inbyggda minnet i datorn.

Visar minneshastigheten.

Fixed HDD (fast hårddisk) Visar hårddiskens modellnummer och kapacitet.

73

SATA ODD (optisk SATA-enhet)

AC Adapter Type (nätadaptertyp)

Visar den optiska enhetens modellnummer och kapacitet.

Visar typ av nätadapter.

Advanced (avancerat)

Intel SpeedStep

Virtualization

(virtualisering)

Integrated NIC (inbyggt nätverkskort)

USB Emulation (USBemulering)

USB Wake Support (stöd för USB-aktivering)

SATA Operation (SATAdrift)

Adapter Warnings

(adaptervarningar)

Function Key Behavior

(funktionstangentens beteende)

Charger Behavior

(laddningsbeteende)

Miscellaneous Devices

(diverse enheter)

Aktivera eller inaktivera funktionen Intel SpeedStep.

Aktivera eller inaktivera funktionen Intel

Virtualization.

Aktivera eller inaktivera strömförsörjning till det inbyggda nätverkskortet.

Aktivera eller inaktivera funktionen USB-emulering.

Gör att USB-enheter kan aktivera datorn när den är i viloläge. Den här funktionen

är endast aktiverad när nätadaptern är ansluten.

Ändra SATA-styrenhetens läge till ATA eller AHCI.

Aktivera eller inaktivera adaptervarningar.

Specificerar beteendet för funktionstangenten <Fn> .

Standard: aktiverad

Standard: aktiverad

Standard: aktiverad

Standard: aktiverad

Standard: inaktiverad

Standard: AHCI

Standard: aktiverad

Standard: funktionstangent först

Anger om datorns batteri laddas när datorn är ansluten till en nätenhet.

Med de här fälten kan du aktivera eller inaktivera olika inbyggda enheter.

Standard: aktiverad

74

Security (säkerhet)

Set Service Tag (ange servicenummer)

Set Supervisor Password (ange administationslösenord)

Set HDD Password (ange hårddisklösenord)

Password Bypass (lösenordsförbigång)

Computrace

Det här fältet visar ditt systems servicenummer. Om servicenumret inte redan är angivet kan du skriva in det här.

Här kan du ändra eller radera administationslösenordet.

Här kan du ange ett lösenord för datorns interna hårddisk (HDD).

Här kan du förbigå systemlösenordet och lösenordet för den interna hårddisken vid start/återställning från viloläget.

Aktivera eller inaktivera funktionen

Computrace på datorn.

Boot (uppstart)

Boot Priority Order (prioritering vid start) Anger ordningen för olika enheter som datorn startar från vid start.

Hard Disk Drives (hårddiskenheter) Anger vilken hårddisk som datorn kan starta från.

USB Storage Device (USB-lagringsenhet) Anger vilken USB-lagringsenhet som datorn kan starta från.

CD/DVD ROM Drives (CD/DVD ROMenheter)

Network (nätverk)

Anger vilken CD/DVD som datorn kan starta från.

Anger vilken nätverksenhet som datorn kan starta från.

Exit (avsluta)

I det här avsnittet kan du spara, kassera och läsa in standardinställningar innan du avslutar systeminstallationen.

75

76

26

Diagnostikpipkoder

Datorn kan avge en serie med ljudsignaler vid start om bildskärmen inte kan visa fel och problem. De här serierna med ljudsignaler kallas pipkoder och identifierar diverse problem. Fördröjningen mellan varje pip är 300 ms, fördröjningen mellan varje uppsättning med pip är 3 s och pipen varar i 300 ms.

Efter varje pip och varje uppsättning med pip känner BIOS-programmet av om användaren trycker på strömbrytaren. Om så sker så avbryts slingan och en normal avstängning av systemet utförs.

Kod Orsak och felsökningssteg

1 Kontrollsumman för ROM-BIOS beräknas eller är fel

Fel på moderkortet, innefattar BIOS-korruption och ROM-fel

2 Inget RAM-minne kunde identifieras

Inget minne kunde identifieras

3 Kretsuppsättningsfel (kretsuppsättning för nord- och sydbrygga, DMA/IMR/ timerfel), fel vid test av klockan, fel på port A20, fel på I/O-superkrets, fel vid test av tangentbordets styrenhet

Moderkortsfel

5

4 Fel vid läsning från/skrivning till RAM-minne

Minnesfel

Strömfel för realtidsklockan

CMOS-batterifel

6 Fel vid test av grafik-BIOS

Bildskärmskortfel

8

7 Processorfel

Processorfel

Bildskärm

Bildskärmsfel

77

Lampor för batteristatus

När datorn är ansluten till ett eluttag har batterilampan följande funktion:

• Växlar mellan blinkande gult och vitt ljus – En nätadapter som inte kommer från Dell och som inte kan användas eller är autentiserad är ansluten till datorn.

• Växlar mellan blinkande gult ljus och fast vitt ljus – Tillfälligt batterifel med ansluten nätadapter.

• Konstant blinkande gult ljus – Allvarligt batterifel med ansluten nätadapter.

• Lampan släckt - Batteriet är fulladdat och nätadaptern är ansluten.

• Vitt ljus – Batteriet laddas med ansluten nätadapter.

Lampor för enhetsstatus

Tänds när du startar datorn och blinkar när datorn är i strömsparläge.

Tänds när datorn läser eller skriver data.

Tänds eller blinkar för att visa batteriets tillstånd.

Tänds när funktionen för trådlösa nätverk är aktiverad.

78

27

Specifikationer

OBS: Erbjudanden kan variera mellan olika regioner. Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på Start

Hjälp och support och väljer alternativet att visa datorinformation.

Systeminformation

Kretsuppsättning

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

DRAM-bussbredd

Flash EPROM

Intel HM67

Intel HM57

64-bitar

SPI 32 Mbit

Processor

Typer

• Intel Celeron

• Intel Core i3-serien

• Intel Core i5-serien upp till 6 MB

1 333 MHz

L2-cacheminne

Extern bussfrekvens

Minne

Minneskontakt

Minneskapacitet

Minnestyp

Minsta minne

Största minne två SODIMM-socklar

1, 2 eller 4 GB

DDR3 SDRAM (1 333 MHz)

1 GB

8 GB

79

Ljud

Typ

Styrenhet

Stereokonvertering

Gränssnitt:

Internt

Externt

Högtalare

Volymkontroller

Bild

Grafiktyp

Databuss:

UMA

Separat

Bildskärmsstyrenhet:

UMA

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

Separat

Vostro 1440

Vostro 1450

2.1-kanaligt högkvalitativt ljud

IDT 92HD87B1

24-bitars (analog-till-digital och digital-tillanalog) högdefinitionsljud kontakt för mikrofoningång/stereohörlurar/ externa högtalare

2 x 2 W funktionstangenter på tangentbordet och programmenyer inbyggt på moderkortet separat inbyggt grafikkort

• PCI-E x16 första generationen

• PCI-E x16 andra generationen

Intel HD-grafik

• Intel HD-grafik

• Intel HD-grafik 3000

Intel HD-grafik

AMD Radeon HD6450M

AMD Radeon HD6470M

80

Kamera

Kameraupplösning

Videoupplösning

Kommunikation

Nätverksadapter

Trådlöst

Portar och kontakter

Ljud

Bild

Nätverksadapter

USB

Mediekortläsare:

Bildskärm

Typ

Storlek

Vostro 1440/Vostro 1450

Vostro 1540/Vostro 1550

Mått: Vostro 1440/Vostro 1450

Höjd

Bredd

Diagonal

Aktivt område (X/Y)

Mått: Vostro 1540/Vostro 1550

1,3 megapixel

640 x 480 vid 30 bilder/s (max.)

10/100/1000 Mbps Ethernet LAN inbyggt trådlöst lokalt nätverk (WLAN) en mikrofonkontakt, en kontakt för stereohörlurar/högtalare

• en 15-stifts VGA-kontakt

• en 19-stifts HDMI-kontakt en RJ-45-kontakt tre USB 2.0-kompatibla kontakter med fyra stift en 3-i-1 (SD/MMC/MS)

HD WLED TrueLife; HD WLED AG

14,0 tum

15,0 tum

192,50 mm (7,58 tum)

324,00 mm (12,76 tum)

355,60 mm (14,00 tum)

344,23 mm x 193,54 mm

81

Pekskiva

Aktivt område:

X-axel

Y-axel

Batteri

Typ

Mått:

Höjd

Bredd

Djup

Bildskärm

Höjd

Bredd

Diagonal

Aktivt område (X/Y)

Maximal upplösning

Maximal ljusstyrka

Driftvinkel

Uppdateringshastighet

Minsta visningsvinklar:

Horisontal

Vertikal

Bildpunktstäthet

Tangentbord

Antal tangenter:

82

193,50 mm (7,62 tum)

344,20 mm (13,55 tum)

396,24 mm (15,60 tum)

344,23 mm x 193,54 mm

1366 x 768 bildpunkter vid 262 tusen färger

220 nits

0° (stängd) till 140°

60 Hz

40/40

15/30 (H/L)

0,23 mm x 0,23 mm

USA och Kanada: 86 tangenter, Europa och

Brasilien: 87 tangenter, Japan: 90 tangenter

90,00 mm (3,54 tum)

49,00 mm (1,93 tum)

6-cells litiumjonbatteri (2,20 Whr)

20,20 mm (0,80 tum)

208,36 mm (8,20 tum)

56,52 mm (2,22 tum)

Batteri

Vikt

Laddningstid

Spänning

Temperaturintervall:

Vid drift

Ej i drift

Knappcellsbatteri

Nätadapter

Typ:

Vostro 1440/Vostro 1450/Vostro

1540/Vostro 1550 med inbyggt bildskärmskort

Vostro 1440 med separat bildskärmskort

Vostro 1450 med separat bildskärmskort

Inspänning

Inström (maximal)

Infrekvens

Uteffekt

Utström

65 W

90 W

Uppskattad utspänning

Mått:

Höjd

Bredd

0,33 kg (0,73 lb) ungefär 4 timmar (med datorn avstängd)

11,1 VDC

0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)

–40 °C till 65 °C (–40 °F till 149 °F)

3 V CR2032-litiumcellbatteri

65 W

65 W

90 W

100 VAC - 240 VAC

1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,10 A

50 Hz - 60 Hz

65 W och 90 W

3,34 A (kontinuerlig)

4,62 A

19,50 VDC (+/- 1,0 VDC)

28,20 mm (1,11 tum)

57,90 mm (2,28 tum)

83

Nätadapter

Djup

Temperaturintervall:

Vid drift

Ej i drift

Fysiska mått

Vostro 1440/Vostro 1450:

Höjd (med WLED-panel)

Bredd

Djup

Vikt (minimum)

Vostro 1540 / Vostro 1550:

Höjd (med WLED-panel)

Bredd

Djup

Vikt (minimum)

Miljö

Temperatur:

Vid drift

Förvaring

Relativ luftfuktighet (maximal):

Vid drift

Förvaring

Höjd över havet (maximal):

Vid drift

Ej i drift

Luftburen föroreningsnivå

84

137,16 mm (5,40 tum)

0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

–40 °C till 70 °C (–40 °F till 158 °F)

31,50 mm till 34,70 mm (1,24 tum till 1,36 tum)

342,00 mm (13,46 tum)

244 mm (9,60 tum)

2,2 kg (4,85 lb)

31,50 mm till 34,50 mm (1,24 tum till 1,35 tum)

376,00 mm (14,80 tum)

260 mm (10,23 tum)

2,37 kg (5,22 lb)

0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)

–40 °C till 65 °C (–40 °F till 149 °F)

10 - 90 % (utan kondens)

5 - 95 % (utan kondens)

–15,2 m till 3048 m (–50 fot till 10 000 fot)

–15,2 m till 10 668 m (–50 fot till 35 000 fot)

G1 enligt ISA-71.04–1985

28

kontakta Dell

OBS: Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon.

Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1. Besök support.dell.com.

2. Välj supportkategori.

3. Om du inte är en kund i USA väljer du landskod längst ned på sidan eller väljer All (alla) för att se fler alternativ.

4. Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.

85

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents