สารบัญ. Dell Vostro 1550

Add to My manuals
81 Pages

advertisement

สารบัญ. Dell Vostro 1550 | Manualzz

สารบัญ

หมายเหตุ ขอควรระวัง และคำเตือน

...............................................................................2

บทที่

1:

การทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

..................................................7

การดำเนินการกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร

....................................................................................7

เครื่องมือที่แนะนำใหใช

.................................................................................................................8

การปดคอมพิวเตอร

......................................................................................................................8

หลังจากทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

...............................................................................9

บทที่

2:

การถอดแบตเตอรี่

........................................................................................11

การใสแบตเตอรี่

.......................................................................................................................12

บทที่

3:

การถอดการด

SD......................................................................................13

การใสการด

SD

......................................................................................................................14

บทที่

4:

การถอดฝาครอบบานพับ

...............................................................................15

การติดตั้งฝาครอบบานพับ

.............................................................................................................16

บทที่

5:

การถอดแปนพิมพ

.......................................................................................17

การติดตั้งแปนพิมพ

....................................................................................................................18

บทที่

6:

การถอดออพติคอลดิสกไดรฟ

..........................................................................19

การติดตั้งออพติคอลดิสกไดรฟ

........................................................................................................20

บทที่

7:

การถอดหนวยความจำ

..................................................................................21

การติดตั้งหนวยความจำ

...............................................................................................................22

บทที่

8:

การถอดที่พักมือ

.........................................................................................23

การติดตั้งที่พักมือ

......................................................................................................................24

บทที่

9:

การถอดแผงปุมเปดปดเครื่อง

..........................................................................25

การติดตั้งแผงปุมเปดปดเครื่อง

........................................................................................................26

บทที่

10:

การถอดฮารดไดรฟ

....................................................................................27

การติดตั้งฮารดไดรฟ

...................................................................................................................28

บทที่

11:

การถอดการดเครือขายภายในไรสาย

(WLAN).................................................29

การติดตั้งการดเครือขายภายในไรสาย

(WLAN)

...................................................................................30

บทที่

12:

การถอดถานกระดุม

...................................................................................31

การใสถานกระดุม

.....................................................................................................................32

บทที่

13:

การถอดแผง

USB...................................................................................33

การติดตั้งแผง

USB

..................................................................................................................34

บทที่

14:

การถอดไมโครโฟน

....................................................................................35

การติดตั้งไมโครโฟน

..................................................................................................................36

บทที่

15:

การถอดชุดพัดลม

CPU

และฮีทซิงค

..............................................................37

การติดตั้งชุดพัดลม

CPU

และฮีทซิงค

...............................................................................................38

บทที่

16:

การถอดโปรเซสเซอร

.................................................................................39

การติดตั้งโปรเซสเซอร

................................................................................................................40

บทที่

17:

การถอดเมนบอรด

.....................................................................................41

การติดตั้งเมนบอรด

....................................................................................................................42

บทที่

18:

การถอดลำโพง

.........................................................................................45

การติดตั้งลำโพง

.......................................................................................................................47

บทที่

19:

การถอดชุดจอแสดงผล

................................................................................49

การติดตั้งชุดจอแสดงผล

...............................................................................................................51

บทที่

20:

การถอดพอรต

DC-in

และหูยึด

...................................................................53

การติดตั้งพอรต

DC-in

และหูยึด

....................................................................................................55

บทที่

21:

การถอดกรอบจอแสดงผล

............................................................................57

การติดตั้งกรอบจอแสดงผล

............................................................................................................58

บทที่

22:

การถอดกลอง

..........................................................................................59

การติดตั้งกลอง

........................................................................................................................60

บทที่

23:

การถอดแผงจอแสดงผล

..............................................................................61

การติดตั้งแผงจอแสดงผล

..............................................................................................................63

บทที่

24:

การถอดสายสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียงแรงดันต่ำ

(LVDS)......................................65

การติดตั้งสายสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลแรงดันต่ำ

(LVDS)

.........................................................................66

บทที่

25:

การเขาสูการตั้งคาระบบ

..............................................................................69

ภาพรวมเกี่ยวกับ

System Setup

................................................................................................69

หนาจอการตั้งคาระบบ

(System Setup)

.......................................................................................69

ตัวเลือก

System Setup

.........................................................................................................70

บทที่

26:

รหัสเสียงวินิจฉัยระบบ

...............................................................................73

ไฟสถานะแบตเตอรี่

...................................................................................................................74

ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ

..........................................................................................................74

บทที่

27:

รายละเอียดทางเทคนิค

................................................................................75

บทที่

28:

การติดตอกับ

Dell...................................................................................81

6

การทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

1

การดำเนินการกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร

ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อปกปองคอมพิวเตอรจากความเสียหาย และเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง ขั้นตอนที่

แจงในเอกสารนี้แนะนำภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ ยกเวนมีระบุไวเปนอยางอื่น

:

คุณไดปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวขอ การทำงานกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร

• คุณไดอานขอมูลดานความปลอดภัยที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณแลว

สวนประกอบที่สามารถเปลี่ยนใหม หรือในกรณีของสวนประกอบจัดซื้อแยกจะตองติดตั้งตามขั้นตอนการถอดโดย

ยอนลำดับขั้นตอน

คำเตือน

:

กอนดำเนินการกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร กรุราอานขอมูลดานความปลอดภัยที่จัดมาใหพรอมกับ

คอมพิวเตอรกอนในเบื้องตน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดานความปลอดภัยไดจากโฮมเพจการควบคุมมาตรฐานไดที่

www.dell.com/regulatory_compliance

ขอควรระวัง

:

การซอมแซมหลายสวนสามารถดำเนินการไดโดยชางที่ผานการรับรองเทานั้น คุณสามารถแกไขปญหาและ

ซอมแซมเครื่องเบื้องตนตามที่แนะนำในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ หรือตามที่ทีมใหบริการและชวยเหลือระบบออนไลนหรือ

โทรศัพทแจงเทานั้น ความเสียหายเนื่องจากการซอมแซมที่ไมไดรับการรับรองจาก

Dell

จะไมไดรับความคุมครองตามการรับ

ประกัน อานและปฏิบัติตามคำแนะนำดานความปลอดภัยที่จัดมาใหพรอมกับผลิตภัณฑ

ขอควรระวัง

:

เพื่อปองกันไฟฟาสถิต ใหคายประจุไฟฟาสถิตในตัวคุณโดยการใสสายรัดขอมือปองกันไฟฟาสถิต หรือใหสัมผัส

พื้นผิวโลหะที่ไมทาสี เชน ชองตอที่ดานหลังของคอมพิวเตอร เปนระยะ ๆ

ขอควรระวัง

:

ใชงานสวนประกอบและการดดวยความระมัดระวัง อยาสัมผัสที่สวนประกอบหรือหนาสัมผัสของการด ถือการด

จากขอบหรือที่หูยึดโลหะ ถือสวนประกอบ เชน โปรเซสเซอรที่ขอบ อยาจับที่ขาหนาสัมผัส

ขอควรระวัง

:

ในกรณีที่ตองการปลดสายตอ ใหดึงที่ขั้วตอหรือแถบดึง อยาดึงที่สาย สายบางชนิดมีขั้วตอพรอมแถบล็อค หาก

คุณปลดสายเหลานี้ใหกดที่แถบล็อคกอนนำสายตอออก ขณะดึงขั้วตอออก ใหดึงตามแนวที่ตอเพื่อไมใหขาตอเกิดการงอ กอนตอ

สาย ตรวจสอบกอนวาขั้วตอทั้งสองไดแนวถูกตองดีแลว

หมายเหตุ

:

สีของคอมพิวเตอรและของสวนประกอบบางอยางอาจไมเหมือนกับสีที่แสดงในเอกสารนี้

เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้กอนทำงานกับภายในของ

คอมพิวเตอร

1.

ตรวจสอบวาพื้นผิวที่ใชวางคอมพิวเตอรนั้นเรียบและสะอาดเพื่อปองกันไมใหฝาครอบคอมพิวเตอรมีรอยขีดขวน

2.

ปดคอมพิวเตอร

(

ดูในหัวขอ

การปดคอมพิวเตอร

)

7

8

3.

หากคอมพิวเตอรตออยูกับอุปกรณพวง

(

ชุดพวงอุปกรณเสริม

)

เชน

Media Base

หรือ

Battery Slice

ใหปลดการเชื่อมตอ

ขอควรระวัง

:

ปลดสายเครือขายโดยถอดสายออกจากคอมพิวเตอรกอน แลวจึงถอดสายจากอุปกรณเครือขาย

4.

ถอดสายโทรศัพทหรือสายเครือขายทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร

5.

ถอดปลั๊กคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมดที่ตออยูกับคอมพิวเตอรออกจากเตารับไฟฟา

6.

ปดฝาจอแสดงผลและพลิกคอมพิวเตอรคว่ำลงบนพื้นผิวเรียบ

หมายเหตุ

: คุณตองถอดแบตเตอรี่หลักออกกอนทำการดูแลรักษาคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไมใหเมนบอรดเสียหาย

7.

ถอดแบตเตอรี่หลักออก

8.

พลิกคอมพิวเตอรขึ้น

9.

เปดจอแสดงผล

10.

กดปุมเปด

/

ปดเครื่องเพื่อคายประจุเมนบอรด

ขอควรระวัง

:

เพื่อปองกันไฟฟาดูด ใหถอดปลั๊กคอมพิวเตอรออกจากเตารับทุกครั้งกอนจะถอดฝาครอบออก

ขอควรระวัง

:

กอนสัมผัสสวนประกอบดานในคอมพิวเตอร ใหลงกราวดตัวเองโดยสัมผัสพื้นผิวโลหะที่ไมมีการเคลือบผิว เชน

โลหะที่ดานหลังคอมพิวเตอร ขณะปฏิบัติงาน ใหสัมผัสพื้นที่โลหะไมเคลือบผิวเปนประจำเพื่อถายประจุไฟฟาสถิตที่อาจเปน

อันตรายตอสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

11.

ถอด

ExpressCards

หรือ

Smart Cards

จากชองเสียบ

เครื่องมือที่แนะนำใหใช

ขั้นตอนตาง ๆ ในเอกสารนี้อาจจำเปนตองใชเครื่องมือตอไปนี้

:

• ไขควงปากแบนขนาดเล็ก

ไขควงหัวแฉกเบอร

0

ไขควงหัวแฉกเบอร

1

แทงพลาสติกขนาดเล็กสำหรับงัด

ซีดีโปรแกรมอัพเดตงแฟลช

BIOS

การปดคอมพิวเตอร

ขอควรระวัง

:

เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล ใหบันทึกและปดไฟลทั้งหมดที่เปดอยู และออกจากโปรแกรมตาง ๆ กอนที่จะ

ปดคอมพิวเตอร

1.

ปดระบบปฏิบัติการ

สำหรับ

Windows Vista :

คลิก

Start

จากนั้นคลิกที่ลูกศรที่มุมดานขวาลางของเมนู

Start

ตามภาพดานลาง จากนั้นคลิกเลือก

Shut Down

• สำหรับ Windows XP:

คลิก

Start

Turn Off Computer

Turn Off

คอมพิวเตอรจะปดทำงานหลังจากระบบ

ปฏิบัติการปดการทำงานเสร็จสิ้น

2.

ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและอุปกรณทั้งหมดที่ตอพวงปดทำงานแลว หากคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงไมปด

การทำงานอัตโนมัติเมื่อปดระบบปฏิบัติการ ใหกดปุมเปดปดเครื่องคางไวประมาณ

4

วินาทีเพื่อปดการทำงาน

หลังจากทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

หลังจากที่คุณดำเนินการเปลี่ยนชิ้นสวนใด ๆ เสร็จสิ้นแลว ตรวจสอบวาคุณไดตออุปกรณตอพวง การด และสายใด ๆ ให

เรียบรอยกอนที่จะเปดเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

ขอควรระวัง

:

เพื่อปองกันความเสียหายตอคอมพิวเตอร ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร

Dell

รุนนี้โดยเฉพาะ หามใชแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอรของ

Dell

รุนอื่น

1.

ตออุปกรณตอพวง เชน ตัวจำลองพอรต

, battery slice

หรือ

media base

แลวใสการด เชน

ExpressCard

กลับเขาที่

2.

เสียบสายโทรศัพทหรือสายเครือขายเขากับคอมพิวเตอร

ขอควรระวัง

:

สำหรับการเสียบสายเครือขาย ใหเสียบสายเขากับอุปกรณเครือขายกอน แลวจึงเสียบสายอีกดานเขากับ

คอมพิวเตอร

3.

ใสแบตเตอรี่กลับเขาที่

4.

เสียบปลั๊กคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมดที่ตออยูกับคอมพิวเตอรเขากับเตารับไฟฟา

5.

เปดคอมพิวเตอร

9

10

การถอดแบตเตอรี่

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

เลื่อนล็อคเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่

2

3.

เลื่อนแบตเตอรี่และนำออกจากคอมพิวเตอร

11

การใสแบตเตอรี่

1.

เลื่อนแบตเตอรี่เขาในรางจนกระทั่งล็อคเขาที่

2.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

12

การถอดการด

SD

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

กดที่การด

SD

เพื่อนำออกจากคอมพิวเตอร

3

3.

เลื่อนเมมโมรี่การดออกจากคอมพิวเตอร

13

การใสการด

SD

1.

ดันเมมโมรี่การดเขาในชองเสียบจนไดยินเสียงล็อคเขาที่

2.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

14

การถอดฝาครอบบานพับ

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดสกรูที่ยึดฝาครอบบานพับออก

4

4.

พลิกคอมพิวเตอรและนำฝาครอบบานพับออก

15

การติดตั้งฝาครอบบานพับ

1.

ติดตั้งฝาครอบบานพับ จากนั้นยึดจุดเชื่อมตอตาง ๆ เขากับคอมพิวเตอร

2.

พลิกคอมพิวเตอรและติดตั้งสกรูที่ยึดฝาครอบบานพับ

3.

ใสแบตเตอรี่

4.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

16

การถอดแปนพิมพ

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

งัดเพื่อคลายล็อคดานบนสี่ตัวที่ยึดแปนพิมพเขากับคอมพิวเตอร

5

4.

พลิกคียบอรดกลับดานและวางไวบนที่พักฝามือ

5.

ถอดสายแปนพิมพจากเมนบอรด

17

6.

ถอดแปนพิมพจากคอมพิวเตอร

การติดตั้งแปนพิมพ

1.

ตอสายแปนพิมพเขากับเมนบอรด

2.

สอดแปนพิมพที่มุม 30 องศาเขาในชองติดตั้ง

3.

กดแปนพิมพลบเพื่อยึดล็อคดานบนใหเขาที่

4.

ใสแบตเตอรี่

5.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

18

การถอดออพติคอลดิสกไดรฟ

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดแปนพิมพออก

4.

ถอดสกรูยึดออพติคอลไดรฟออก

6

5.

ใชไขควงคอย ๆ งัดออพติคอลไดรฟออกจากคอมพิวเตอร

19

การติดตั้งออพติคอลดิสกไดรฟ

1.

เลื่อนออพติคอลไดรฟเขาในชองติดตั้งดานซายของเคส

2.

ขันแนนสกรูเพื่อยึดออพติคอลไดรฟเขากับคอมพิวเตอร

3.

ติดตั้งแปนพิมพ

4.

ใสแบตเตอรี่

5.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

20

การถอดหนวยความจำ

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดแปนพิมพออก

4.

งัดคลิปยึดออกจากหนวยความจำจนกระทั่งแผงหนวยความจำดันขึ้นมา

7

5.

นำหนวยความจำออกจากคอมพิวเตอร

21

การติดตั้งหนวยความจำ

1.

ใสหนวยความจำในสล็อตหนวยความจำ

2.

กดที่หนวยความจำจนกระทั่งคลิปยึดล็อคหนวยความจำเขาที่

3.

ติดตั้งแปนพิมพ

4.

ใสแบตเตอรี่

5.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

22

การถอดที่พักมือ

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดแปนพิมพออก

4.

ถอดสกรูที่ยึดฐานดานลางออก

8

5.

พลิกคอมพิวเตอรและปลดสายบอรดเปดปดเครื่อง (1) และสายทัชแพด (2) ออก

6.

ถอดสกรูยึดที่พักมือกับคอมพิวเตอรออก

23

7.

งัดที่พักมือโดยใชแทงพลาสติกเพื่อปลดล็อคทั้งหมดที่ดานลาง ดานซายและดานขวาของที่พักมือ หลังจากปลดล็อค

ทุกจุดแลว ใหยกที่พักมือขึ้นจากคอมพิวเตอรและนำออก

การติดตั้งที่พักมือ

1.

สอดที่พักมือไปทางหนาจอทำมุม

30

องศา

2.

กำหนดตำแหนงและปรับที่พักมมือในตำแหนงที่กำหนดกอนกดลงเพื่อยึดล็อคทุกจุด

3.

ตอสายแผงเปดปดเครื่องและสายทัชแพดเขาที่ขั้วตอที่เกี่ยวของ

4.

ใสสกรูที่ยึดที่พักมือเขากับคอมพิวเตอร

5.

พลิกคอมพิวเตอรและใสสกรูที่ยึดฐานดานลาง

6.

ติดตั้งแปนพิมพ

7.

ใสแบตเตอรี่

8.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

24

การถอดแผงปุมเปดปดเครื่อง

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดแปนพิมพออก

4.

ถอดที่พักมือ

5.

ลอกสายแผงปุมเปดปดออกจากกาวที่ยึดกับที่พักมือ

9

6.

พลิกที่พักมือและนำสกรูที่ยึดแผงปุมเปดปดเครื่องเขากับที่พักมือออก

25

7.

ยกแผงปุมเปดปดเครื่องขึ้น และนำสายแผงปุมเปดปดออกผานชองเปด

การติดตั้งแผงปุมเปดปดเครื่อง

1.

สอดสายแผงปุมเปดปดเครื่องผานชองเปด

2.

ยึดแผงปุมเปดปดเครื่องเขากับชองติดตั้ง

3.

ใสสกรูยึดแผงปุมเปดปดเครื่อง

4.

พลิกคอมพิวเตอร จากนั้นยึดสายแผงปุมเปดปดเครื่องเขากับที่พักมือ

5.

ติดตั้งที่พักมือ

6.

ติดตั้งแปนพิมพ

7.

ใสแบตเตอรี่

8.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

26

การถอดฮารดไดรฟ

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดแปนพิมพออก

4.

ถอดที่พักมือ

5.

เลื่อนฮารดไดรฟและยกออกจากคอมพิวเตอร

10

6.

ถอดสกรูยึดหูยึดฮารดไดรฟและนำออกจากฮารดไดรฟ

27

การติดตั้งฮารดไดรฟ

1.

ติดตั้งหูยึดฮารดไดรฟเขากับฮารดไดรฟ

2.

ขันแนนสกรูที่ยึดหูยึดฮารดไดรฟ

3.

จัดวางฮารดไดรฟในชอง จากนั้นเลื่อนไปทางขั้วตอ

SATA

เพื่อยึดเขากับเมนบอรด

4.

ติดตั้งที่พักมือ

5.

ติดตั้งแปนพิมพ

6.

ใสแบตเตอรี่

7.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

28

การถอดการดเครือขายภายในไรสาย

(WLAN)

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดแปนพิมพออก

4.

ถอดที่พักมือ

5.

ถอดสายอากาศที่เชื่อมตออยูกับการด

WLAN

11

6.

งัดล็อคเพื่อคลายการด

WLAN

ออกจากชองติดตั้ง

29

7.

ถอดการด

WLAN

ออกจากคอมพิวเตอร

การติดตั้งการดเครือขายภายในไรสาย

(WLAN)

1.

เลื่อนการด WLAN เขาในสล็อต

2.

ยึดการด

WLAN

เขากับตัวล็อคตามตำแหนงที่กำหนด

3.

ตอสายอากาศตามรหัสสีที่การด WLAN

4.

ติดตั้งที่พักมือ

5.

ติดตั้งแปนพิมพ

6.

ใสแบตเตอรี่

7.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

30

การถอดถานกระดุม

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดแปนพิมพออก

4.

ถอดที่พักมือ

5.

ถอดสายถานกระดุมออกจากเมนบอรด

12

6.

ถอดถานกระดุมจากคอมพิวเตอร

31

การใสถานกระดุม

1.

ใสถานกระดุมเขากับชองใสถานกระดุม

2.

ตอสายถานกระดุมเขากับเมนบอรด

3.

ติดตั้งที่พักมือ

4.

ติดตั้งแปนพิมพ

5.

ใสแบตเตอรี่

6.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

32

การถอดแผง

USB

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดแปนพิมพออก

4.

ถอดออพติคอลไดรฟ

5.

ถอดที่พักมือ

6.

ปลดสายแผง

USB

จากเมนบอรด

13

7.

นำสกรูที่ยึดแผง USB ออก

33

8.

ยกแผง

USB

ขึ้นและนำออกจากคอมพิวเตอร

การติดตั้งแผง

USB

1.

เสียบแผง

USB

เขาในชองเสียบที่คอมพิวเตอร

2.

ใสสกรูยึดแผง USB เขาที่

3.

ตอสายแผง

USB

เขากับเมนบอรด

4.

ติดตั้งที่พักมือ

5.

ติดตั้งไดรฟออพติคอล

6.

ติดตั้งแปนพิมพ

7.

ใสแบตเตอรี่

8.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

34

การถอดไมโครโฟน

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดแปนพิมพออก

4.

ถอดที่พักมือ

5.

ปลดสายไมโครโฟนจากเมนบอรด

14

6.

ยกไมโครโฟนขึ้นและนำออกจากชองติดตั้ง

35

การติดตั้งไมโครโฟน

1.

สอดไมโครโฟนและกำหนดตำแหนงเขาในชองติดตั้ง

2.

ตอสายไมโครโฟนเขากับเมนบอรด

3.

ติดตั้งที่พักมือ

4.

ติดตั้งแปนพิมพ

5.

ใสแบตเตอรี่

6.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

36

การถอดชุดพัดลม

CPU

และฮีทซิงค

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดแปนพิมพออก

4.

ถอดที่พักมือ

5.

ถอดสายพัดลม

CPU

ออกจากเมนบอรด

15

6.

ถอดสกรูยึดฮีทซิงคและชุดพัดลม

CPU

โดยทำตามขั้นตอนในภาพ

37

7.

ถอดฮีทซิงคและชุดพัดลม

CPU

จากคอมพิวเตอร

การติดตั้งชุดพัดลม

CPU

และฮีทซิงค

1.

จัดวางและกำหนดตำแหนงฮีทซิงครวมทั้งพัดลม CPU ใหถูกตอง

2.

ขันแนนสกรูยึดเพื่อยึดฮีทซิงคและชุดพัดลม

CPU

3.

ตอสายพัดลม CPU เขากับเมนบอรด

4.

ติดตั้งที่พักมือ

5.

ติดตั้งแปนพิมพ

6.

ใสแบตเตอรี่

7.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

38

การถอดโปรเซสเซอร

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดแปนพิมพออก

4.

ถอดที่พักมือ

5.

ถอดชุดพัดลม

CPU

และฮีทซิงค

6.

หมุนสกรูของโปรเซสเซอรทวนเข็มนาฬิกา

16

7.

ยกโปรเซสเซอรขึ้นและนำออกจากคอมพิวเตอร

39

การติดตั้งโปรเซสเซอร

1.

ใสโปรเซสเซอรเขาในซ็อคเก็ต ตรวจสอบวาโปรเซสเซอรติดตั้งถูกตองทุกดาน

2.

ขันแนนสกรูยึดตามเข็มนาฬิกาจนถึงตำแหนงล็อค

3.

ติดตั้งชุดพัดลม

CPU

และฮีทซิงค

4.

ติดตั้งที่พักมือ

5.

ติดตั้งแปนพิมพ

6.

ใสแบตเตอรี่

7.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

40

17

การถอดเมนบอรด

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดการด

SD

ออก

4.

ถอดแปนพิมพออก

5.

ถอดออพติคอลไดรฟ

6.

ถอดหนวยความจำออก

7.

ถอดที่พักมือ

8.

ถอดฮารดไดรฟออก

9.

ถอดการด

WLAN

ออก

10.

ถอดชุดพัดลม

CPU

และฮีทซิงค

11.

ถอดสายจอแสดงผล

(1)

สาย

DC-in (2)

สายแผง

USB (3)

สายลำโพง

(4)

สายการดเสียง

(5)

และสายถาน

กระดุม

(6)

12.

ถอดสกรูที่ยึดเมนบอรดออก

41

13.

ยกเมนบอรดขึ้นทำมุม และเลื่อนออกจากซ็อคเก็ต

LAN, VGA, HDMI

และ

USB

การติดตั้งเมนบอรด

1.

ใสเมนบอรดโดยใหขั้วตอ

LAN, VGA, HDMI

และ

USB

อยูในซ็อคเก็ตที่ถูกตอง จากนั้นจัดเรียงเมนบอรด

เขาตามตำแหนง

2.

ใสสกรูยึดเมนบอรดเขาที่

3.

ตอสาย

LCD,

สาย

DC-in

สายแผง

USB

สายการดเสียง สายถานกระดุมและสายลำโพง

4.

ติดตั้งโปรเซสเซอร

5.

ติดตั้งชุดพัดลม

CPU

และฮีทซิงค

6.

ติดตั้งการด

WLAN

7.

ติดตั้งฮารดไดรฟ

8.

ติดตั้งที่พักมือ

42

9.

ติดตั้งหนวยความจำ

10.

ติดตั้งไดรฟออพติคอล

11.

ติดตั้งแปนพิมพ

12.

ติดตั้งการด

SD

13.

ใสแบตเตอรี่

14.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

43

44

การถอดลำโพง

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดการด

SD

ออก

4.

ถอดแปนพิมพออก

5.

ถอดออพติคอลไดรฟ

6.

ถอดหนวยความจำออก

7.

ถอดที่พักมือ

8.

ถอดฮารดไดรฟออก

9.

ถอดการด

WLAN

ออก

10.

ถอดชุดพัดลม

CPU

และฮีทซิงค

11.

ถอดเมนบอรดออก

12.

ปลดสายลำโพงจากรางเดินสาย

18

13.

กดล็อคยึดและยกลำโพงดานซายขึ้น

45

14.

กดล็อคยึดและยกลำโพงดานขวาขึ้น

15.

นำชุดลำโพงและสายลำโพงออกจากคอมพิวเตอร

46

การติดตั้งลำโพง

1.

ใสและยึดลำโพงดานขวาและซายในชองติดตั้ง

2.

สอดและเดินสายลำโพงเขาที่เคส

3.

ติดตั้งเมนบอรด

4.

ติดตั้งโปรเซสเซอร

5.

ติดตั้งชุดพัดลม

CPU

และฮีทซิงค

6.

ติดตั้งการด

WLAN

7.

ติดตั้งฮารดไดรฟ

8.

ติดตั้งที่พักมือ

9.

ติดตั้งหนวยความจำ

10.

ติดตั้งไดรฟออพติคอล

11.

ติดตั้งแปนพิมพ

12.

ติดตั้งการด

SD

13.

ใสแบตเตอรี่

14.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

47

48

การถอดชุดจอแสดงผล

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดฝาครอบบานพับ

4.

ถอดแปนพิมพออก

5.

ถอดที่พักมือ

6.

ถอดสาย

LVDS

จากเมนบอรด

19

7.

ปลดสายอากาศ WLAN และนำออกจากรางเดินสายที่เคส

49

8.

ถอดสกรูที่ยึดบานพับดานขวาและซายออก

9.

ยกชุดจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร และนำออก

50

การติดตั้งชุดจอแสดงผล

1.

ใสบานพับชุดจอแสดงผลเขาที่ฐานรองรับ

2.

ใสสกรูยึดบานพับเขาที่

3.

ตอสาย

LVDS

เขากับเมนบอรด

4.

กำหนดตำแหนงสายอากาศ

WLAN

โดยเดินสายเขากับฐานรองและตอสายอากาศเขากับการด

WLAN

5.

ตอสายแผง

USB

6.

ติดตั้งที่พักมือ

7.

ติดตั้งแปนพิมพ

8.

ติดตั้งฝาครอบบานพับ

9.

ใสแบตเตอรี่

10.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

51

52

การถอดพอรต

DC-in

และหูยึด

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดฝาครอบบานพับ

4.

ถอดแปนพิมพออก

5.

ถอดที่พักมือ

6.

ถอดชุดจอแสดงผล

7.

ปลดสาย

DC-in

จากเมนบอรด

20

8.

ถอดสกรูที่ยึดพอรต

DC-in

และหูยึด

53

9.

ยกหูยึดพอรต

DC-in

ขึ้น

10.

ยกพอรต

DC-in

จากคอมพิวเตอรแลวนำออก

54

การติดตั้งพอรต

DC-in

และหูยึด

1.

ใสพอรต

DC-in

และหูยึดเขาในชองติดตั้ง

2.

กำหนดตำแหนงหูยึดและขันแนนสกรูที่ยึดหูยึดและพอรต

DC-in

3.

ตอสาย

DC-in

เขากับเมนบอรด

4.

ติดตั้งชุดจอแสดงผล

5.

ติดตั้งที่พักมือ

6.

ติดตั้งแปนพิมพ

7.

ติดตั้งฝาครอบบานพับ

8.

ใสแบตเตอรี่

9.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

55

56

21

การถอดกรอบจอแสดงผล

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

งัดกรอบดานในออกจากชุดจอแสดงผลและไลตอไปที่มุมทางขวาและซายของกรอบจอแสดงผล เริ่มจากดานลาง

กอน

4.

นำกรอบออกจากชุดจอแสดงผลหลังจากล็อคทั้งหมดคลายออกแลว

57

การติดตั้งกรอบจอแสดงผล

1.

กำหนดตำแหนงกรอบจอแสดงผลใหถูกตองกับฝาครอบดานบน

2.

เริ่มจากขอบดานลาง กดที่กรอบจอแสดงผลลงเพื่อใหแถบล็อคยึดเขาที่

3.

ใสแบตเตอรี่

4.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

58

การถอดกลอง

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดกรอบจอแสดงผลออก

4.

ปลดสายกลองออกจากโมดูลกลอง

22

5.

งัดล็อคและยกกลองขึ้น จากนั้นนำออก

59

การติดตั้งกลอง

1.

กำหนดตำแหนงและติดตั้งชุดกลองเขาในชองติดตั้ง

2.

ตอสายกลองเขากับชุดกลอง

3.

ติดตั้งกรอบจอแสดงผล

4.

ใสแบตเตอรี่

5.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

60

การถอดแผงจอแสดงผล

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดฝาครอบบานพับ

4.

ถอดแปนพิมพออก

5.

ถอดที่พักมือ

6.

ถอดชุดจอแสดงผล

7.

ถอดกรอบจอแสดงผลออก

8.

ปลดสายกลองออกจากโมดูลกลอง

23

9.

ถอดสกรูยึดหูยึดและบานพับจอแสดงผลออก

61

10.

ถอดสายอากาศไรสายจากบานพับดานขวา

11.

ปลดสาย

LVDS

จากบานพับดานซาย

62

12.

ยกแผงจอแสดงผลและหูยึดขึ้นจากฝาครอบดานบนของจอภาพ

13.

ถอดสกรูที่หูยึดจอแสดงผลดานซายและดานขวา จากนั้นนำแผงจอแสดงผลออก

การติดตั้งแผงจอแสดงผล

1.

ยึดหูยึดดานซายและขวาเขากับแผงจอแสดงผล จากนั้นยึดสกรูเขาที่

2.

สอดและเดินสายจอแสดงผลและสายอากาศไรสายเขากับบานพับดานซายและขวา

3.

กำหนดตำแหนงจอแสดงผลเขากับหูยึดที่ฝาครอบดานบน

4.

กำหนดตำแหนงสายอากาศ WLAN โดยเดินสายเขากับฐานรองและตอสายอากาศเขากับการด WLAN

5.

ใสสกรูยึดแผงจอแสดงผลและหูยึด

6.

ตอสายกลองเขากับชุดกลอง

7.

ติดตั้งกรอบจอแสดงผล

8.

ติดตั้งชุดจอแสดงผล

63

9.

ติดตั้งที่พักมือ

10.

ติดตั้งแปนพิมพ

11.

ติดตั้งฝาครอบบานพับ

12.

ใสแบตเตอรี่

13.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

64

1.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2.

ถอดแบตเตอรี่ออก

3.

ถอดฝาครอบบานพับ

4.

ถอดแปนพิมพออก

5.

ถอดออพติคอลไดรฟ

6.

ถอดที่พักมือ

7.

ถอดชุดจอแสดงผล

8.

ถอดกรอบจอแสดงผลออก

9.

ถอดแผงจอแสดงผล

10.

ลอกเทปยึดการเชื่อมตอสาย

LVDS

ออก

11.

ปลดสาย LVDS จากแผงจอแสดงผล

24

65

12.

ลอกสายจอแสดงผลทั้งหมดจากกาวที่ยึดเขากับแผงจอแสดงผล

การติดตั้งสายสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลแรงดันต่ำ

(LVDS)

1.

ยึดสายจอแสดงผลเขากับแผงจอแสดงผล

2.

ตอขั้วตอสายจอแสดงผลเขากับแผงจอแสดงผลและติดเทปกาวเพื่อยึดใหแนน

3.

ติดตั้งแผงจอแสดงผล

4.

ติดตั้งกรอบจอแสดงผล

5.

ติดตั้งชุดจอแสดงผล

6.

ติดตั้งที่พักมือ

7.

ติดตั้งไดรฟออพติคอล

8.

ติดตั้งแปนพิมพ

9.

ติดตั้งฝาครอบบานพับ

66

10.

ใสแบตเตอรี่

11.

ทำตามขั้นตอนในหัวขอ

หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

67

68

25

การเขาสูการตั้งคาระบบ

1.

เปด

(

หรือรีสตารท

)

คอมพิวเตอร

2.

เมื่อโลโก

DELL

สีน้ำเงินปรากฏขึ้น ใหสังเกตจนกวจะมีการแจงกด

F2

ปรากฏขึ้น

3.

หลังจากขอความแจงใหกด

F2

ปรากฏขึ้น ใหรีบกด

<F2>

ทันที

หมายเหตุ

:

การแจงขอมูล

F2

เปนการระบุใหทราบวาแปนพิมพเริ่มการทำงานแลว การแจงนี้จะปรากฏขึ้นในชวงสั้น ๆ คอย

สังเกตใหดี จากนั้นกด

<F2>

หากกด

<F2>

กอนไดรับแจง คำสั่งที่กดจะไมถูกบันทึกไว

4.

หากรอนานเกินไปและโลโกระบบปฏิบัติการปรากฏขึ้น ใหดำเนินการตอไปจนกระทั่งเขาไปที่เดสกทอป

Microsoft Windows

จากนั้นปดคอมพิวเตอรและลองใหมอีกครั้ง

ภาพรวมเกี่ยวกับ

System Setup

สามารถใชเมนู

System Setup

เพื่อ

แกไขขอมูลสวนกำหนดคาระบบหลังจากเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหรือลบฮารดแวรใด ๆ จากคอมพิวเตอร

กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของผูใช เชน รหัสผานผูใช

อานขนาดหนวยความจำหรือกำหนดประเภทฮารดไดรฟที่ติดตั้ง

กอนใช

System Setup

ขอแนะนำใหจดขอมูลหนาจอ

System Setup

ไวเพื่ออางอิงในอนาคต

ขอควรระวัง

:

หากคุณไมเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร หามแกไขคาปรับตั้งในโปรแกรมนี้ การเปลี่ยนแปลงบางอยาง

อาจทำใหคอมพิวเตอรทำงานไมถูกตอง

หนาจอการตั้งคาระบบ

(System Setup)

(

Menu (

เมนู

)

ปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาตาง

System Setup

ฟลดนี้ประกอบไปดวยเมนูสำหรับเขาถึงตัวเลือกของ

System Setup

กด

< Left Arrow >

และ

< Right Arrow >

เพื่อไลรายการ ขณะที่ตัวเลือก

Menu

ปรากฏขึ้นเปนแถบแรเงา

Options List

จะแสดงตัวเลือกตาง ๆ เกี่ยวกับฮารดแวรที่ติดตั้งใน

คอมพิวเตอรของคุณ

Options List

รายการตัวเลือก

)

ปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาตาง

System Setup

ฟลดนี้ประกอบไปดวยเมนูสำหรับเขาถึงตัวเลือกของ

System Setup

กด

< Left Arrow >

และ

< Right Arrow >

เพื่อไลรายการ ขณะที่ตัวเลือก

Menu

ปรากฏขึ้นเปนแถบแรเงา

Options List

จะแสดงตัวเลือกตาง ๆ เกี่ยวกับฮารดแวรที่ติดตั้งใน

คอมพิวเตอรของคุณ

69

Options

Field (

ฟลดตัว

เลือก

)

ปรากฏขึ้นดานขวาของ

Options List

โดยระบุขอมูลตัวเลือกตาง ๆ ใน

Options List

จากฟลดนี้คุณ

สามารถดูขอมุลเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและทำการแกไขคาในปจจุบันของคุณ กด

<Enter>

เพื่อแกไขคาใน

ปจจุบัน กด

<ESC>

เพื่อกลับไปที่

Options List

หมายเหตุ

:

คาปรับตั้งบางสวนที่แสดงใน

Options Field

เทานั้นที่สามารถแกไขได

Help (

วิธีใช

)

ปรากฏขึ้นที่ดานขวาของหนาตาง

System Setup

โดยระบุขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่เลือกใน

Options

List

ใชปุมตอไปนี้เพื่อไลรายการในหนาจอ

System Setup:

ปุมกด

< F2 >

< Esc >

การดำเนินการ

แสดงขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เลือกใน

System Setup

ออกจากมุมมองปจจุบันหรือสลับมุมมองปจจุบันไปที่หนา

ออก

(Exit)

ใน

System

Setup

<

ลูกศรขึ้น

>

หรือ

<

ลูกศรลง

>

เลือกรายการที่จะแสดง

<

ลูกศรซาย

>

หรือ

<

ลูกศรขวา

>

เลือกเมนูที่จะแสดง

หรือ

+

< Enter >

เปลี่ยนคาของรายการ

เลือกเมนูยอยหรือเรียกใชคำสั่ง

< F9 >

< F10 >

โหลดคาเริ่มตนของการตั้งคา

บันทึกการกำหนดคาปจจุบัน และออกจาก

System Setup

ตัวเลือก

System Setup

Main

System Information

System Date

System Time

BIOS Version

Product Name

Service Tag

Asset Tag

CPU Type

แสดงเลขรุนคอมพิวเตอร

รีเซ็ตวันที่ในปฏิทินภายในของคอมพิวเตอร

รีเซ็ตวันที่ในปฏิทินภายในของคอมพิวเตอร

แสดงเวอรชั่นปรับปรุง

BIOS

แสดงชื่อผลิตภัณฑและเลขรุน

แสดงหมายเหตุการใหบริการสำหรับคอมพิวเตอรของคุณ

แสดงชุดอักขระทรัพยากรคอมพิวเตอร ( ถามี )

แสดงประเภทโปรเซสเซอร

70

CPU Speed

CPU ID

L1 Cache Size

L2 Cache Size

L3 Cache Size

Extended Memory

System Memory

Memory Speed

Fixed HDD

SATA ODD

AC Adapter Type

Advanced

Intel SpeedStep

Virtualization

Integrated NIC

USB Emulation

USB Wake Support

แสดงความเร็วของโปรเซสเซอร

แสดง ID ของโปรเซสเซอร .

แสดงขนาดแคช L1 ของโปรเซสเซอร

แสดงขนาดแคช

L2

ของโปรเซสเซอร

แสดงขนาดแคช

L3

ของโปรเซสเซอร

แสดงหนวยความจำที่ติดตั้งไวในคอมพิวเตอร

แสดงหนวยความจำภายในของคอมพิวเตอร

แสดงความเร็วของหนวยความจำ

แสดงเลขรุนและความจุของฮารดไดรฟ

แสดงเลขรุนและความจุของออพติคอลไดรฟ

แสดงประเภทของอะแดปเตอร

AC

SATA Operation

Adapter Warnings

Function Key Behavior

Charger Behavior

Miscellaneous Devices

เปดหรือปดระบบ Intel

SpeedStep

เปดหรือปดระบบ

Intel

Virtualization

Default: Enabled

Default: Enabled

เปดหรือปดแหลงจายไฟที่การดเครือขาย

ออนบอรด

เปดหรือปดระบบจำลอง USB

Default: Enabled

Default: Enabled

อุปกรณ

USB

สามารถปลุกการทำงาน

ของคอมพิวเตอรจากโหมดสแตนดบาย

คุณสมบัตินี้จะเปดใชขณะตออะแดปเตอร

AC เทานั้น

Default: Disabled

เปลี่ยนโหมดตัวควบคุม SATA เปน

ATA

หรือ

AHCI

Default: AHCI

เปดหรือปดใชการแจงเตือนอะแดปเตอร

Default: Enabled

ระบุการทำงานของปุมฟงกชั่น

<Fn> Default: Function key first

ระบุวาจะใหชารจแบตเตอรี่คอมพิวเตอร

ขณะตอกับแหลงจายไฟ AC หรือไม

Default: Enabled

ฟลดนี้ใชเพื่อเปดหรือปดอุปกรณออนบ

อรดตาง ๆ

71

Security

Set Service Tag

Set Supervisor Password

Set HDD Password

Password Bypass

Computrace

ฟลดนี้จะแสดงชุดอักขระการใหบริการของเครื่อง หากไมมีชุด

อักขระบริการกำหนดคาไว สามารถกรอกคาไดจากฟลดนี้

ชวยใหสามารถแกไขหรือลบรหัสผานผูดูแลระบบ

ใชสำหรับตั้งคารหัสผานบนฮารดไดรฟภายในคอมพิวเตอร

(HDD)

ใชเพื่อขามรหัสผานเครื่อง และการแจงขอรหัสผาน

HDD

ระหวางรีสตารท / ทำงานตอจากโหมดไฮเบอรเนท

เปดหรือปดใช Computrace ที่คอมพิวเตอร

Boot

Boot Priority Order

Hard Disk Drives

USB Storage Device

CD/DVD ROM Drives

Network

ระบุลำดับอุปกรณที่คอมพิวเตอรใชบูตขณะเริ่มการทำงาน

ระบุฮารดไดรฟของคอมพิวเตอรสำหรับบูตระบบ

ระบุอุปกรณบันทึกขอมูล

USB

ที่คอมพิวเตอรสามารถใชบูต

ระบุ CD/DVD ที่คอมพิวเตอรสามารถใชบูต

ระบุอุปกรณเครือขายที่คอมพิวเตอรสามารถใชบูต

Exit

ใชเพื่อบันทึก ยกเลิกและโหลดคาเริ่มตนกอนออกจาก

System Setup

72

26

รหัสเสียงวินิจฉัยระบบ

คอมพิวเตอรอาจสงเสียงดังระหวางการเริ่มการทำงาน หากหนาจอไมสามารถแสดงขอผิดพลาดหรือปญหาได เสียงหรือ

รหัสเสียงวินิจฉัยระบบนี้ใชระบุปญหาตาง ๆ ระยะระหวางสัญญาณเสียงคือ

300ms

ระยะหนวงระหวางชุดรหัสเสียงคือ

3

วินาที และเสียงสัญญาณจะดังเปนเวลา

300 ms

หลังจากเสียงสัญญาณแตละครั้งและแตละรูปแบบ

BIOS

จะตรวจ

หาวาผูใชกดปุมเปดปดเครื่องหรือไม หากมีการกดปุม

BIOS

จะออกจากลูปและสั่งการปดระบบและตัดไฟตามปกติ

รหัส สาเหตุและขั้นตอนในการแกไขปญหา

1 BIOS ROM เช็คซัมกำลังดำเนินการหรือลมเหลว

ขอผิดพลาดเมนบอรด ครอบคลุมปญหาเกี่ยวกับ BIOS หรือ ROM

2 ไมพบ RAM

ไมพบหนวยความจำ

3

ขอผิดพลาดของชิปเซ็ต

(

ขอผิดพลาดชิปเซ็ต

North

และ

South Bridge, DMA/IMR/

ระบบตั้งเวลา

)

ขอผิดพลาด

ระบบตรวจสอบเวลาระหวางวัน ขอผิดพลาด

Gate A20

ขอผิดพลาดชิป

Super I/O

ขอผิดพลาดการทดสอบสวน

ควบคุมแปนพิมพ

ขอผิดพลาดเมนบอรด

4

อาน

/

เขียน

RAM

ไมได

ขอผิดพลาดหนวยความจำ

5

ขอผิดพลาดระบบจายไฟนาฬิกาเรียลไทม

ขอผิดพลาดแบตเตอรี่ CMOS

6 ขอผิดพลาดการทดสอบ BIOD วิดีโอ

ขอผิดพลาดการดแสดงผล

7 โปรเซสเซอรมีปญหา

โปรเซสเซอรมีปญหา

8

จอแสดงผล

ขอผิดพลาดจอแสดงผล

73

ไฟสถานะแบตเตอรี่

ถาคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับเตารับไฟฟา ไฟแบตเตอรี่จะทำงานดังตอไปนี้

:

กะพริบสีสมสลับกับสีขาว

มีการตออะแดปเตอร

AC

ที่ไมผานการตรวจสอบหรือไมรองรับ และไมใชของ

Dell

เขากับโนตบุกของคุณ

กะพริบสีสมกับสีขาวติดคาง

ขอผิดพลาดของแบตเตอรี่กับอะแดปเตอร

AC

ชั่วคราว

กะพริบแสงสีสมตลอดเวลา

ขอผิดพลาดรายแรงเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอะแดปเตอร

AC

ไฟดับ

แบตเตอรี่ชารจไฟเต็มพรอมตอไฟอยูกับอะแดปเตอร

AC

ไฟสีขาวติดสวาง

แบตเตอรี่กำลังชารจไฟพรอมตอไฟอยูกับอะแดปเตอร

AC

ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ

สวางขึ้นเมื่อคุณเปดเครื่องคอมพิวเตอร และจะกะพริบเมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดการจัดการพลังงาน

สวางเมื่อคอมพิวเตอรอานหรือเขียนขอมูล

สวางคงที่หรือกะพริบเพื่อแสดงสถานะการชารจของแบตเตอรี่

สวางเมื่อมีการเปดใชงานระบบเครือขายไรสาย

74

27

รายละเอียดทางเทคนิค

หมายเหตุ

: อุปกรณที่ใหมาดวยอาจแตกตางกันในแตละพื้นที่ รายละเอียดทางเทคนิคตอไปนี้เปนสวนที่อยูภายใตเงื่อนไขของ

กฎหมายสำหรับจัดสงคอมพิวเตอรของคุณ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของคุณโดยคลิก Start

Help and Support จากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของคุณ

System Information (

ขอมูลระบบ

)

ชิปเซ็ต

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

ขนาดบัส

DRAM

Flash EPROM

Intel HM67

Intel HM57

64

บิต

SPI 32 Mbits

โปรเซสเซอร

ประเภท

• Intel Celeron

• Intel Core i3 series

• Intel Core i5 series

สูงสุด

6 MB

1333 MHz

L2 cache

ความถี่บัสภายนอก

หนวยความจำ

ชองตอหนวยความจำ

ความจุหนวยความจำ

ประเภทหนวยความจำ

หนวยความจำขั้นต่ำ

หนวยความจำสูงสุด

สล็อต

SODIMM

สองชอง

1 GB, 2 GB

หรือ

4 GB

DDR3 SDRAM (1333 MHz)

1 GB

8 GB

75

สัญญาณเสียง

ประเภท

ตัวควบคุม

การแปลงสัญญาณสเตอริโอ

อินเทอรเฟซ

:

ภายใน

ตอพวง

ลำโพง

ปุมควบคุมเสียง

การแสดงผล

ประเภทของวิดีโอ

บัสขอมูล :

UMA

การดจอแยก

วิดีโอคอนโทรลเลอร :

UMA

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

การดจอแยก

Vostro 1440

Vostro 1450

กลอง

ความละเอียดกลอง

76

สัญญาณเสียงความละเอียดสูง

2.1

ชองสัญญาณ

IDT 92HD87B1

24

บิต

(

อะนาล็อกเปนดิจิตอล และดิจิตอลเปนอะนาล็อก

)

ระบบเสียงความละเอียดสูง

ชองตอไมโครโฟน

/

หูฟงสเตอริโอ

/

ลำโพงตอพวง

2 x 2

วัตต

ปุมฟงกชั่นแปนพิมพและเมนูโปรแกรม

• ออนบอรด

การดจอแยก

การดจอออนบอรด

• PCI-E x16 Gen1

• PCI-E x16 Gen2

Intel HD Graphics

• Intel HD Graphics

• Intel HD Graphics 3000

Intel HD Graphics

AMD Radeon HD6450M

AMD Radeon HD6470M

1.3 ลานพิกเซล

กลอง

ความละเอียดวิดีโอ

การเชื่อมตอ

อะแดปเตอรเครือขาย

ระบบไรสาย

พอรตและชองตอ

สัญญาณเสียง

การแสดงผล

อะแดปเตอรเครือขาย

USB

มีเดียการดรีดเดอร

จอแสดงผล

ประเภท

ขนาด

Vostro 1440/Vostro 1450

Vostro 1540/Vostro 1550

ขนาด

: Vostro 1440/Vostro 1450

สูง

กวาง

แนวทะแยง

พื้นที่ใชงาน

(X/Y)

ขนาด

: Vostro 1540/Vostro 1550

สูง

กวาง

แนวทะแยง

640 x 480 at 30 fps (

สูงสุด

)

10/100/1000 Mbps Ethernet LAN

เครือขายพื้นที่ภายในไรสาย (WLAN)

ชองตอไมโครโฟนหนึ่งชอง ชองตอหูฟงสเตอริโอ / ลำโพงหนึ่งชอง

ขั้วตอ

VGA 15

ขาหนึ่งตัว

• ขั้วตอ HDMI 19 ขาหนึ่งตัว

ขัวตอ RJ-45 หนึ่งตัว

ชองตอ USB 2.0 ขนาด 4 ขาสามชอง

3-in-1 (SD/MMC/MS) หนึ่งชอง

HD WLED TrueLife; HD WLED AG

14.0”

15.0”

192.50

มม

. (7.58

นิ้ว

)

324.00

มม

. (12.76

นิ้ว

)

355.60

มม

. (14.00

นิ้ว

)

344.23 x 193.54

มม

.

193.50

มม

. (7.62

นิ้ว

)

344.20

มม

. (13.55

นิ้ว

)

396.24

มม

. (15.60

นิ้ว

)

77

จอแสดงผล

พื้นที่ใชงาน

(X/Y)

ความละเอียดสูงสุด

ความสวางสูงสุด

มุมทำงาน

อัตราการกะพริบหนาจอ

องศาการรับชมขั้นต่ำ

:

แนวนอน

แนวตั้ง

ระยะหางระหวางพิกเซล

:

แปนพิมพ

จำนวนปุม :

ทัชแพด

พื้นที่ใชงาน

แกน X

แกน Y

แบตเตอรี่

ประเภท

ขนาด

:

สูง

กวาง

หนา

น้ำหนัก

เวลาชารจไฟ

แรงดันไฟฟา

78

344.23 x 193.54

มม

.

1366 x 768

พิกเซล

262,000

สี

220 nits

0° (

ปด

)

ถึง

140°

60 Hz

40/40

15/30 (H/L)

0.23 x 0.23

มม

.

สหรัฐฯ และแคนาดา : 86 ปุม ยุโรปและบราซิล : 87 ปุม ญี่ปุน : 90

ปุม

90.00 มม . (3.54 นิ้ว )

49.00 มม . (1.93 นิ้ว )

ลิเธียมไอออน

6

เซลล

(2.20 Whr)

20.20

มม

. (0.80

นิ้ว

)

208.36

มม

. (8.20

นิ้ว

)

56.52

มม

. (2.22

นิ้ว

)

0.33

กก

. (0.73

ปอนด

)

ประมาณ

4

ชั่วโมง

(

ขณะปดคอมพิวเตอร

)

11.1 VDC

แบตเตอรี่

ชวงอุณหภูมิ

:

ขณะใชงาน

ไมไดใชงาน

ถานกระดุม

อะแดปเตอร

AC

ประเภท

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro

1540 / Vostro 1550 พรอมการดจอในตัว

Vostro 1440 พรอมการดจอแยก

Vostro 1450 พรอมการดจอแยก

แรงดันไฟฟาเขา

กระแสไฟเขา ( สูงสุด )

ความถี่สัญญาณขาเขา

กำลังสัญญาณขาออก

กระแสไฟออก

65 W

90 W

พิกัดแรงดันไฟฟาขาออก

ขนาด :

สูง

กวาง

หนา

ชวงอุณหภูมิ :

ขณะใชงาน

ไมไดใชงาน

0 °C

65 W

ถึง

–40 °C

35 °C (32 °F

ถึง

ถานกระดุมลิเธียม

ถึง

65 °C (–40 °F

CR2032

95 °F)

ถึง

ขนาด

149 °F)

3 V

65 W

90 W

100 VAC ถึง 240 VAC

1.50 A/1.60 A/1.70 A/2.10 A

50 Hz ถึง 60 Hz

65 W และ 90 W

3.34 A ( ตอเนื่อง )

4.62 A

19.50 VDC (+/- 1.0 VDC)

28.20 มม . (1.11 นิ้ว )

57.90 มม . (2.28 นิ้ว )

137.16 มม . (5.40 นิ้ว )

0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)

–40 °C ถึง 70 °C (–40 °F ถึง 158 °F)

79

ขนาด

Vostro 1440/Vostro 1450:

ความสูง

(

มีแผง

WLED)

กวาง

หนา

น้ำหนัก

(

ขั้นต่ำ

)

Vostro 1540/Vostro 1550:

ความสูง

(

มีแผง

WLED)

กวาง

หนา

น้ำหนัก

(

ขั้นต่ำ

)

อุณหภูมิ

แวดลอม :

ขณะใชงาน

เก็บรักษา

ความชื้นสัมพัทธ ( สูงสุด ) :

ขณะใชงาน

เก็บรักษา

ระดับความสูง ( สูงสุด ):

ขณะใชงาน

ไมไดใชงาน

ระดับการปนเปอนในอากาศ

31.50

ถึง

34.70

มม

. (1.24

ถึง

1.36

นิ้ว

)

342.00

มม

. (13.46

นิ้ว

)

244

มม

. (9.60

นิ้ว

)

2.2

กก

. (4.85

ปอนด

)

31.50

ถึง

34.50

มม

. (1.24

ถึง

1.35

นิ้ว

)

376.00

มม

. (14.80

นิ้ว

)

260

มม

. (10.23

นิ้ว

)

2.37

กก

. (5.22

ปอนด

)

0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)

–40 °C ถึง 65 °C (–40 °F ถึง 149 °F)

10% ถึง 90% ( ไมมีไอน้ำ )

5% ถึง 95% ( ไมมีไอน้ำ )

–15.2 ถึง 3048 ม . (–50 ถึง 10,000 ฟุต )

–15.2 ถึง 10,668 ม . (–50 ถึง 35,000 ฟุต )

G1 ตามที่กำหนดโดย ISA-71.04–1985

80

28

การติดตอกับ

Dell

หมายเหตุ

: หากไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต สามารถคนหาขอมูลติดตอไดจากใบแจงหนี้ ใบกำกับสินคา บิล หรือแคตา

ล็อกสินคาของ Dell

Dell มีบริการความชวยเหลือผานระบบออนไลนและทางโทรศัพท การจัดหาบริการจะขึ้นอยูกับประเทศและประเภทผลิตภัณฑ

บริการบางตัวอาจไมมีในพื้นที่ของคุณ การติดตอฝายขายของ Dell ฝายบริการทางเทคนิคหรือฝายบริการลูกคาเพื่อแจงปญหา :

1.

กรุณาเขาไปที่เว็บไซต

support.dell.com

2.

เลือกประเภทบริการที่เกี่ยวของ

3.

หากคุณไมใชลูกคาในสหรัฐฯ ใหเลือกรหัสประเทศจากดานลาง หรือเลือก

All

เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

4.

เลือกลิงคของบริการหรือความชวยเหลือที่ตรงกับความตองการของคุณ

81

advertisement

Related manuals

advertisement