NL. Sony NV-U72T, NV-U52, NV U72T, NV U52

2

Informatie over deze handleiding

• Deze Beknopte handleiding bevat instructies voor algemene handelingen.

Voordat u dit systeem installeert en gebruikt, leest u deze handleiding en het document

"Read This First" (Installatiehandleiding) aandachtig door.

Raadpleeg de PDF-handleiding op de bijgeleverde disc met de toepassing voor meer informatie.

• Illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van het apparaat.

• Bewaar deze handleiding en "Read This

First", zodat u deze later weer kunt raadplegen.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten

(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Accessoire waarop dit van toepassing is: Accuadapter

De fabrikant van dit product is Sony Corporation,

1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.

De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.

Voor zaken met betrekking tot onderhoud of garantie kunt u contact opnemen met de adressen die worden vermeld in de afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten.

Let op

IN GEEN GEVAL IS SONY

AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE

INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF

GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE,

INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT,

WINSTDERVING, OMZETVERLIES,

GEGEVENSVERLIES, HET NIET KUNNEN

GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT OF

ENIGE BIJBEHORENDE APPARATEN,

DOWNTIME EN TIJD VAN DE KOPER IN

RELATIE TOT OF ALS GEVOLG VAN HET

GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, DE

HARDWARE EN/OF DE SOFTWARE.

Inhoudsopgave

Waarschuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Bedieningselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Het apparaat in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . 5

Eerste installatie uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . 5

GPS-signalen ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Algemene handelingen 6

Menubewerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Gesture Command-bediening

(bediening door middel van gebaren) . . . . . . 6

Bewerkingen met het toetsenbord . . . . . . . . . . . 6

Routes zoeken 7

De bestemming instellen en de begeleiding starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

De bestemming op andere manieren instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Begeleidingsschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Systeeminstellingen 10

De bijgeleverde software gebruiken 10

Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Aansluiten op de computer. . . . . . . . . . . . . 11

Aanvullende informatie 11

Informatie over de "Memory Stick" . . . . . . . . 11

Wat is een "Memory Stick"? . . . . . . . . . . . 11

Typen "Memory Stick Duo" die door het systeem kunnen worden gebruikt. . . . . . . . 11

Opmerking over het LCD-scherm . . . . . . . . . 12

Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Zekeringen vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Opmerkingen over het weggooien van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Het apparaat opnieuw instellen . . . . . . . . . 15

3

4

Waarschuwing

LEES DEZE HANDLEIDING EN DE

BIJGELEVERDE READ THIS FIRST

(INSTALLATIEHANDLEIDING) VOLLEDIG

DOOR VOORDAT U HET PERSOONLIJKE

NAVIGATIESYSTEEM INSTALLEERT OF

GEBRUIKT. ONJUISTE INSTALLATIE OF

ONJUIST GEBRUIK VAN DIT APPARAAT KAN

ONGELUKKEN, LETSEL OF DE DOOD TOT

GEVOLG HEBBEN.

Veiligheid

• Neem de volgende maatregelen in acht:

– Installeer het navigatiesysteem op een veilige plaats waar het zicht van de bestuurder niet wordt belemmerd.

– Installeer het apparaat niet boven een airbag.

– Plaats de kabels en het apparaat zo dat ze het rijden niet belemmeren.

– Reinig het oppervlak van de zuignap en het bevestigingsoppervlak voordat u het apparaat bevestigt. Wanneer u het apparaat op het dashboard installeert, reinigt u het oppervlak waarop de zuignap moet worden bevestigd.

Controleer tevens na de installatie of de zuignap stevig is bevestigd. Als u dit niet doet, kan het apparaat vallen.

Als u geen rekening houdt met de bovenstaande punten, kan dit onveilige situaties tot gevolg hebben.

• Oefen niet te veel druk uit op het apparaat, omdat het apparaat dan kan vallen.

• Houd u aan de plaatselijke verkeersregels en wetgeving.

• Kijk niet voortdurend op het apparaat tijdens het rijden. Dit is gevaarlijk en kan verkeersongelukken veroorzaken.

• Als u het navigatiesysteem tijdens het rijden wilt bedienen, moet u de auto eerst op een veilige plaats stoppen.

• Pas het apparaat niet aan.

• Demonteer het apparaat niet, behalve als u het apparaat weggooit.

Gebruik

• Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, schakelt u het uit door op ?

/ 1 (

4

) te drukken. Koppel de accuadapter voor de auto los. Als u dit niet doet, kan de accu leeglopen. Houd rekening met het volgende.

Als de aanstekeraansluiting van de auto niet is aangesloten op de ACC-positie van het contactslot, wordt er nog steeds stroom geleverd aan de ingebouwde stroomvoorziening van het apparaat, zelfs als het contact is uitgeschakeld of het apparaat niet wordt gebruikt.

• Sluit geen andere accessoires dan de bijgeleverde of optionele accessoires aan.

• Stel het apparaat niet bloot aan vuur of water. Dit kan storing veroorzaken.

• Als u een kabel wilt loskoppelen, moet u aan de stekker trekken en niet aan de kabel zelf.

• Haal het apparaat uit de auto als u uit de auto stapt om te voorkomen dat het apparaat wordt gestolen of dat het apparaat wordt beschadigd door hoge temperaturen in de auto.

• De ingebouwde batterij kan niet worden opgeladen bij temperaturen buiten het bereik van

5 – 45 ºC.

• Laat het apparaat niet achter bij hoge omgevingstemperaturen. De capaciteit van de ingebouwde batterij kan hierdoor verslechteren of de ingebouwde batterij kan niet meer worden opgeladen.

GPS

Aangezien de GPS-informatie afkomstig is van satellietsignalen, kunt u op de volgende locaties mogelijk moeilijk of geen informatie ontvangen:

• In tunnels of parkeergarages

• Onder een viaduct

• Tussen hoge gebouwen

• Tussen hoge bomen met een dicht bladerdak

Opmerking

De ontvangst van het GPS-signaal kan slecht zijn, afhankelijk van het materiaal waarvan de voorruit van de auto is gemaakt.

Software

Lees de "END-USER LICENSE AGREEMENT"

(Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

Bedieningselementen

Zie de aangegeven pagina's voor meer informatie.

a

VOICE/POS.-toets

6, 7

Tijdens de routebegeleiding:

De volgende instructies van de stembegeleiding beluisteren.

In het menuscherm:

De kaart weergeven.

In het kaartscherm:

De huidige positie van de auto weergeven.

b

Display/aanraakscherm

c

Ingebouwde GPS-antenne

d

?

/

1

-toets (aan/stand-by)

5

Het apparaat in-/uitschakelen.

e

CHG-aanduiding (batterij opladen)

Gaat rood branden tijdens het opladen en wordt groen wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

Wanneer u de adapter loskoppelt, gaat de aanduiding uit.

f

Naamplaatje

g

TMC-antenneaansluiting

* 1 h

DC IN 5-5,2 V-aansluiting

Hierop kan de accuadapter voor de auto of een netspanningsadapter* 2 worden aangesloten.

i

RESET-toets

15

j

Memory Stick-toegangslampje

k

Zuignap

l

Luidspreker

Hiermee worden stembegeleiding en waarschuwingen uitgevoerd.

m

USB-aansluiting

11

Hierop kan een computer worden aangesloten met de USB-kabel.

n

Memory Stick Duo-sleuf

Voor het plaatsen van een "Memory Stick

Duo" voor extra functies.

*1

Alleen TMC-modellen

*2

Optioneel accessoire

Het apparaat in-/uitschakelen

Het apparaat in-/uitschakelen

Druk op

?

/

1

(

4

).

Opmerking

Als u het apparaat langere tijd niet hebt gebruikt, kan de ingebouwde batterij leeglopen en kunt u het apparaat wellicht niet inschakelen.

In dit geval sluit u de accuadapter voor de auto aan en laadt u het apparaat op.

Nadat u het apparaat hebt opgeladen en ingeschakeld, kan het even duren voordat er een

GPS-signaal wordt ontvangen.

Eerste installatie uitvoeren

Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.

De instelling kan op elk gewenst moment worden

gewijzigd in het instelmenu (pagina 10).

GPS-signalen ontvangen

Na de eerste installatie parkeert u de auto maximaal 20 minuten op een veilige, open plek

(zonder hoge gebouwen, enzovoort) zodat aan de hand van de GPS-signalen nauwkeurig de huidige positie van de auto kan worden berekend voordat u het navigatiesysteem gebruikt.

Het pictogram voor de ontvangststatus van het

GPS-signaal wordt weergegeven op het scherm.

De -aanduiding gaat rood branden als het signaal niet kan worden ontvangen.

5

Algemene handelingen

Algemene procedures voor het bedienen van het systeem worden uitgelegd.

Algemene handelingen kunt u uitvoeren op het aanraakscherm. Raak voorzichtig met uw vinger de weergegeven pictogrammen aan.

Opmerking

Druk niet te hard op het display en raak het display niet aan met een scherp voorwerp, zoals een pen, enzovoort.

Menubewerkingen

Het hoofdmenu wordt weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt door op

?

/

1

te drukken

(behalve tijdens de routebegeleiding; dan wordt de kaart weergegeven).

Gesture Command-bediening

(bediening door middel van gebaren)

In kaartschermen (behalve in de bladerstand voor de kaart) kunt u veelgebruikte bewerkingen eenvoudig uitvoeren door met uw vinger over het scherm te bewegen.

Actie Gebaar

Navigatie naar uw thuisadres starten

Een dakje

Navigatie starten naar de dichtstbijzijnde POI

(Point Of Interest) die is opgeslagen in de

Snelkoppelingen*

Snelkoppeling 1

Horizontale lijn

(van links naar rechts)

Snelkoppeling 2

6

Verticale lijn

(naar beneden)

Snelkoppeling 3

Als u het hoofdmenu wilt weergeven vanuit het kaartscherm, raakt u de kaart aan.

Als u wilt terugkeren naar het hoofdmenu vanuit een willekeurig menuscherm, drukt u op VOICE/

POS. en raakt u vervolgens de kaart aan.

Tijdens menubewerkingen:

Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, raakt u of aan.

Als u de menuselectie wilt annuleren, drukt u op

VOICE/POS. (de huidige positie van de auto wordt weergegeven).

Horizontale lijn

(van rechts naar links)

*

Zie pagina 8 voor meer informatie over

Snelkoppelingen.

Bewerkingen met het toetsenbord

Het toetsenbord wordt weergegeven wanneer u tekst moet invoeren.

U hoeft tekens alleen in hoofdletters in te voeren, de tekens worden automatisch omgezet naar de juiste tekens. U kunt, indien nodig, speciale tekens invoeren.

Mogelijkheid/invoerveld

Aantal mogelijkheden

Routes zoeken

Het systeem zoekt automatisch naar routes nadat u de bestemming hebt ingesteld.

Controleer voordat u begint of de ontvangststatus van het GPS-signaal voldoende is voor de

navigatie (pagina 5).

Actie

Een letter invoeren

Een speciaal teken invoeren

Een cijfer invoeren

Raak het volgende aan

De toets met het gewenste teken

"ÂÄÁ" om over te schakelen naar het toetsenbord voor speciale tekens en vervolgens het gewenste teken; daarna "ABC" om weer terug te schakelen

"123" om over te schakelen naar het toetsenbord voor cijfers en vervolgens de gewenste cijfertoets; daarna "ABC" om weer terug te schakelen

Een spatie invoeren

Een teken verwijderen

Een mogelijkheid selecteren

of de mogelijkheid in de lijst

De lijst met mogelijkheden weergeven*

"List"

*

De lijst met mogelijkheden wordt automatisch weergegeven naarmate het aantal mogelijkheden afneemt terwijl u tekens invoert.

De bestemming instellen en de begeleiding starten

Hier wordt de procedure voor het zoeken naar de route en het starten van de routebegeleiding uitgelegd.

Ter illustratie wordt het instellen van de bestemming op adres uitgelegd.

Zie "De bestemming op andere manieren instellen" op pagina 8 voor meer informatie over

andere manieren waarop de bestemming kan worden ingesteld.

1

Geef het hoofdmenu weer.

Raak de kaart in het kaartscherm aan.

Druk op VOICE/POS. in het menuscherm en raak de kaart aan.

2

Selecteer "Navigeren".

3

Selecteer "Adres invoeren" en voer de adresgegevens in.

Voer de items in de onderstaande volgorde in en raak of de mogelijkheid in de lijst aan om door te gaan.

Zie "Bewerkingen met het toetsenbord" op pagina 6 voor meer informatie over het

invoeren van tekens.

1 "Land"

2 "Plaats / postcode"

Als het mogelijk is de bestemming te bepalen aan de hand van de geselecteerde postcode*

1

, wordt het bevestigingsbericht voor het adres weergegeven. Selecteer

"Route berekenen".

vervolg op volgende pagina

t

7

8

3 "Straat / bestemming"

4 "Nr." of "Dwarsstr"* 2

Het bevestigingsbericht voor het adres wordt weergegeven.

*1

Alleen beschikbaar in het Verenigd

Koninkrijk en Nederland.

*2

Alleen beschikbaar als deze in de geselecteerde straat voorkomt.

4

Selecteer "Route berekenen".

De route wordt berekend en de routebegeleiding wordt gestart.

De bestemming op andere manieren instellen

Op de volgende manieren kunt u ook de bestemming instellen en routes zoeken.

Selecteer in het hoofdmenu de items in de onderstaande volgorde en selecteer vervolgens

(indien nodig) "Route berekenen".

Raadpleeg de bijgeleverde PDF-handleiding voor meer informatie.

in de omgeving

Routes naar POI's, zoals restaurants en hotels, zoeken in de buurt van de auto.

Selecteer "in de omgeving" en vervolgens een van de volgende opties.

"Snelkoppeling 1 - 3"

Routes zoeken naar de dichtstbijzijnde POI van de categorie die is opgeslagen in

Snelkoppelingen. Categorieën in

Snelkoppelingen kunnen worden aangepast in het instelmenu.

"Zoeken op naam"

Voer de naam van de POI rechtstreeks in.

"Zoeken op categorie"

Selecteer de gewenste POI-categorie in de lijst.

Naar huis

Routes zoeken naar uw thuisadres als u dit hebt geregistreerd.

Navigeren

Selecteer "Navigeren" en vervolgens een van de volgende opties.

"POI nationaal"

Er wordt een groot zoekgebied ingesteld, maar met beperkte zoekcategorieën. Geschikt wanneer u grote oriëntatiepunten zoekt, zoals een vliegveld.

"POI in een plaats"

Er wordt een klein zoekgebied ingesteld, maar er wordt op alle categorieën gezocht. Geschikt wanneer u kleine punten zoekt, zoals een tankstation of een restaurant.

"Adresboek"

Routes zoeken naar een opgeslagen bestemming.

"Laatste bestemmingen"

Routes zoeken naar bestemmingen die onlangs zijn gezocht.

Begeleidingsschermen

Is de route eenmaal berekend, dan wordt u aan de hand van beeld en stem naar de bestemming begeleid.

Informatie over het menu van de kaart

A B C 1 2

D E F 3 4 G

1 Het volume aanpassen.

2 Gedetailleerde TMC-informatie weergeven.* 1 * 2

3 Het optiemenu weergeven.

4 Overschakelen naar de bladerstand voor de kaart.

*1

Wanneer het TMC-model wordt gebruikt, wordt dit alleen weergegeven wanneer er opstoppingen plaatsvinden op de gevonden route.

*2

iTMC (Verenigd Koninkrijk) en v-trafic (Frankrijk) zijn optioneel.

Als u zich wilt abonneren op deze service(s), gaat u naar onze website: http://www.navu.sony-europe.com.

Kaartscherm

Rechtdoor rijden

H

A Huidige tijd/GPS-status/batterijstatus/TMCstatus

Raadpleeg de bijgeleverde PDF-handleiding voor meer informatie.

B Afstand/geschatte aankomsttijd tot bestemming

C Huidige positie

D Afstand tot volgende afslag

E Huidige straatnaam

F Volgende straatnaam

G Aanduiding voor het noorden

H Huidige richting/huidige snelheid

I Instructies na volgende afslag

J Balkaanduiding voor afstand tot volgende afslag

K Instructies voor volgende afslag

Dynamische route-informatie

In dit scherm worden de afstand tot de bestemming, POI-informatie, enzovoort weergegeven.

Als u dit scherm wilt weergeven, selecteert u

"Opties" c "Dynamische route-informatie" in het kaartscherm.

In de buurt van een kruispunt

I

J K

Routescherm

U kunt de volledige route naar de bestemming weergeven.

Als u dit scherm wilt weergeven, selecteert u

"Opties" c

"Route weergeven" in het kaartscherm.

vervolg op volgende pagina

t

9

10

Bladerstand voor de kaart

U kunt vanuit het kaartscherm overschakelen naar de bladerstand voor de kaart door aan te raken, ongeacht of de routebegeleiding is ingeschakeld.

In de bladerstand voor de kaart wordt een dradenkruis op de kaart weergegeven en kunt u het scherm slepen om door de kaart te bladeren.

Raak / te passen.

aan om de schaal van de kaart aan

Plaats het midden van het dradenkruis op het gewenste punt en raak vervolgens aan om het menu voor de bladerstand voor de kaart weer te geven, waarin u het punt als bestemming kunt instellen, enzovoort.

Raak aan om terug te keren naar het scherm met de huidige positie van de auto.

Systeeminstellingen

Verschillende instellingen met betrekking tot het systeem en het geheugen kunnen worden gewijzigd.

Selecteer in het hoofdmenu "Meer..." c

"Instellingen" c

de gewenste categorie c

het gewenste item om de instelling op te geven.

De bijgeleverde software gebruiken

De belangrijkste functies van de software op de bijgeleverde disc worden hieronder beschreven.

Als u de disc in de computer plaatst, wordt het scherm automatisch weergegeven. Volg de instructies op het scherm.

Inhoud

PC-verbindingssoftware installeren

Verbindingssoftware voor de computer

(ActiveSync) kan worden geïnstalleerd. Wanneer u deze software wilt installeren, moet u zich aanmelden als beheerder.

Talenwizard

Taalgegevens voor het scherm en de stembegeleiding kunnen aan het apparaat worden toegevoegd en onnodige taalgegevens kunnen van het apparaat worden verwijderd.

Handboek lezen

U kunt de PDF-handleiding lezen, waarin u meer informatie over de beschikbare bewerkingen kunt vinden.

Support

Eenvoudige toegang tot de Sonyondersteuningssite voor navigatie is beschikbaar.

Ga naar deze site voor technische ondersteuning, zoals software-updates, veelgestelde vragen, enzovoort.

Kaartwizard

*

Kaartgegevens kunnen worden toegevoegd aan het apparaat of de "Memory Stick" (niet bijgeleverd) vanaf de bijgeleverde disc.

Wanneer u gegevens toevoegt, moet u mogelijk overbodige kaartgegevens verwijderen om geheugenruimte vrij te maken.

*

De functie Kaartwizard kan alleen worden gebruikt voor het model met de disc waarop de kaartgegevens staan.

Aansluiten op de computer

Voordat u het apparaat aansluit op uw computer, installeert u de PC-verbindingssoftware

(ActiveSync) op de computer.

1

Sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer.

Opmerkingen over gegevensoverdracht

Zorg tijdens de overdracht voor het volgende:

– Koppel de USB-kabel niet los.

– Zet het apparaat niet in de stand-bystand en stel het apparaat niet opnieuw in.

– Schakel de computer niet uit, zet de computer niet in de stand-bystand en start de computer niet opnieuw op.

Aanvullende informatie

Informatie over de "Memory

Stick"

Wat is een "Memory Stick"?

Een "Memory Stick" is een compact ICopnamemedium met een grote capaciteit. Het medium is speciaal ontwikkeld voor het uitwisselen/delen van digitale gegevens tussen

"Memory Stick"-compatibele apparaten, maar kan ook worden gebruikt als een verwisselbaar extern medium voor gegevensopslag.

Typen "Memory Stick Duo" die door het systeem kunnen worden gebruikt

U kunt de volgende typen "Memory Stick Duo" gebruiken met het systeem.*

• Memory Stick Duo (niet compatibel met

MagicGate)

• MagicGate Memory Stick Duo

• Memory Stick PRO Duo

*

Het systeem is getest en compatibel bevonden met een "Memory Stick Duo" met een capaciteit van maximaal 4 GB. We kunnen echter niet garanderen dat alle "Memory Stick Duo"-media kunnen worden gebruikt.

Opmerkingen

Dit systeem biedt alleen ondersteuning voor het lezen van de gegevens op een "Memory Stick Duo".

Een "Memory Stick Duo" kan niet worden geformatteerd en er kunnen geen gegevens naar het medium worden geschreven.

Dit systeem biedt geen ondersteuning voor snelle parallelle gegevensoverdracht.

Er kan geen "Memory Stick" van standaardformaat worden gebruikt in dit systeem.

Zorg ervoor dat u de "Memory Stick Duo" op de juiste manier plaatst. Verkeerd gebruik kan leiden tot problemen met het systeem.

Houd de "Memory Stick Duo" uit de buurt van kleine kinderen om te voorkomen dat de kaart wordt ingeslikt.

vervolg op volgende pagina

t

11

12

Verwijder de "Memory Stick Duo" niet uit het systeem wanneer er gegevens worden gelezen.

In de volgende gevallen kunnen de gegevens beschadigd raken:

– De "Memory Stick Duo" wordt verwijderd of het systeem wordt uitgeschakeld terwijl er gegevens worden gelezen.

– De "Memory Stick Duo" wordt gebruikt op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan statische elektriciteit of elektrische ruis.

U kunt het beste een back-up maken van belangrijke gegevens.

Laat de "Memory Stick Duo" niet vallen, vouw deze niet en ga er niet op zitten of staan.

Probeer de "Memory Stick Duo" niet uit elkaar te halen of aan te passen.

Zorg ervoor dat de "Memory Stick Duo" niet nat wordt.

Gebruik en bewaar de "Memory Stick Duo" niet op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan:

– Zeer hoge temperaturen, zoals in een auto die in de zon geparkeerd staat.

– Direct zonlicht.

– Zeer vochtige of corrosieve omgevingen.

Aansluiting

Schrijfbeveiligingsschakelaar

Memogebied

Raak de aansluiting van de "Memory Stick Duo" niet aan met uw vinger of metalen voorwerpen.

Als u de schrijfbeveiligingsschakelaar naar de

LOCK-positie schuift, kunt u geen gegevens opslaan, bewerken of verwijderen.

Als u de schrijfbeveiligingsschakelaar van de

"Memory Stick Duo" wilt schuiven, gebruikt u een dun puntig voorwerp.

Wanneer u een "Memory Stick Duo" zonder schrijfbeveiligingsschakelaar gebruikt, moet u voorzichtig zijn dat u niet per ongeluk gegevens bewerkt of verwijdert.

Wanneer u op het memogebied of het bevestigde label schrijft, moet u niet te hard drukken.

Als u de "Memory Stick Duo" wilt meenemen of opbergen, moet u deze in het bijgeleverde doosje plaatsen.

Opmerking over het LCDscherm

Er worden wellicht een aantal stilstaande blauwe, rode of groene stippen op het scherm weergegeven. Deze "heldere stippen" kunnen voorkomen op LCD-schermen. Het LCD-scherm is vervaardigd met precisietechnologie en

99,99 % van de pixels werken. Het is echter mogelijk dat een klein percentage (over het algemeen 0,01 %) van de pixels niet goed wordt verlicht. De weergave wordt hierdoor echter niet gehinderd.

Onderhoud

Reinigen

• Reinig het oppervlak van de zuignap met een zachte, pluisvrije doek als de zuignap vuil is en de zuigkracht afneemt.

Zorg ervoor dat u de zuignap droogt voordat u deze weer bevestigt.

• Maak het scherm schoon met een in de handel verkrijgbare reinigingsdoek.

Opmerking

Als de zuignap een afdruk op de ruit achterlaat, kunt u dit schoonmaken met water.

Zekeringen vervangen

Vervang een zekering in de accuadapter voor de auto altijd door een identiek exemplaar (

2,5 A

).

Als de zekering doorbrandt, moet u de voedingsaansluiting controleren en de zekering vervangen. Brandt de zekering vervolgens nogmaals door, dan kan er sprake zijn van een defect in het apparaat. Raadpleeg in dat geval de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Waarschuwing

Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan de bijgeleverde zekering, omdat het apparaat anders kan worden beschadigd.

Opmerkingen over het weggooien van het apparaat

Verwijder de ingebouwde lithium-ionbatterij wanneer u het apparaat weggooit en breng de batterij naar een kringlooppunt.

De procedure voor het verwijderen van de batterij wordt hieronder uitgelegd.

Opmerking

Demonteer het apparaat niet, behalve als u het apparaat weggooit.

1

Druk op de RESET-toets om het apparaat uit te schakelen.

2

Verwijder de 2 rubberen pluggen aan de onderzijde van het apparaat en gebruik vervolgens een schroevendraaier om de 2 schroeven te verwijderen.

3

Verwijder de klemmen met een scherp voorwerp, zoals een schroevendraaier met een platte kop, en verwijder vervolgens het achterpaneel.

4

Verwijder de batterij.

5

Isoleer de aansluiting met tape.

Opmerkingen over de lithium-ionbatterij

Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

Houd de batterij niet vast met een metalen tang. Dit kan kortsluiting veroorzaken.

WAARSCHUWING

Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij ontploffen.

Probeer niet de batterij op te laden of te openen; werp ook een lege batterij nooit in het vuur.

vervolg op volgende pagina

t

13

14

Voor de Klanten in

Nederland

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

1) Dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterij die niet vervangen hoeft te worden tijdens de levensduur van het apparaat.

2) Raadpleeg uw leverancier indien de batterij toch vervangen moet worden.

De batterij mag alleen vervangen worden door vakbekwaam sevicepersoneel.

3) Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

4) Lever het apparaat aan het einde van de levensduur in voor recycling, de batterij zal dan op correcte wijze verwekt worden.

Oplaadduur/gebruiksduur ingebouwde batterij

Oplaadduur

Met de bijgeleverde accuadapter voor de auto/ netspanningsadapter

*

:

Ongeveer 3,5 uur (met het apparaat ingeschakeld) of 2,5 uur (in de stand-bystand)

Met de bijgeleverde USB-kabel:

Ongeveer 4 uur (in de stand-bystand)

Gebruiksduur

Maximaal 3,5 uur (afhankelijk van het gebruik)

Optionele accessoires

Installatiepakket voor in de auto: XA-49FM

Netspanningsadapter: XA-AC13

Accuadapter voor de auto: XA-DC3

*

Optioneel accessoire

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Technische gegevens

Hoofdeenheid

Bedrijfstemperatuur:

5 – 45 ºC

Voedingsvereisten:

5 – 5,2 V gelijkstroom

(van de bijgeleverde 12 V/24 V-accuadapter voor de auto (negatieve aarde))/USB-kabel/ netspanningsadapter*)

Aansluitblok:

DC IN 5-5,2 V-aansluiting

USB-aansluiting

TMC-antenneaansluiting (alleen TMC-modellen)

Geheugenkaartsleuf:

Memory Stick Duo-sleuf

Ontvangstfrequentie:

87,5 – 108,0 MHz

Luidspreker:

Ovale luidspreker van 20 × 40 mm

Stroomverbruik:

Ongeveer 0,5 A

Afmetingen:

Ongeveer 108 × 82 × 48 mm

(b × h × d, exclusief uitstekende delen)

Gewicht:

Ongeveer 275 g

Monitor

Systeem:

Transmissief LCD (Liquid Crystal Display)

Besturingssysteem:

a-Si TFT Active Matrix System

Afmetingen:

3,5 inch (4:3)

Ongeveer 70 × 53, 88 mm (h × v, d)

Segment:

230.400 (960 × 240) punten

• Er werden geen halogene brandvertragende

producten gebruikt in de betreffende

printplaat/printplaten.

• Gebruik van herlaadbare lithium ion batterijen.

• Het golfkarton biedt het product een optimale

• Het karton werd bedrukt met inkt op basis van

plantaardige olie vrij van vluchtige organische

stoffen.

Problemen oplossen

De onderstaande controlelijst kan u helpen bij het oplossen van problemen die zich met het apparaat kunnen voordoen.

Voordat u de onderstaande controlelijst doorneemt, moet u eerst de aanwijzingen voor aansluiting en gebruik controleren.

Het apparaat wordt niet ingeschakeld.

t Laad de ingebouwde batterij op.

t

Controleer of de accuadapter voor de auto goed in de aanstekeraansluiting is geplaatst.

De ingebouwde batterij kan niet worden opgeladen.

t

Druk op

?

/

1

om het apparaat in te schakelen en druk nogmaals op de toets om het apparaat weer uit te schakelen.

t Als de accuadapter voor de auto wordt gebruikt, moet u deze uit de aanstekeraansluiting halen en opnieuw aansluiten.

t De ingebouwde lithium-ionbatterij kan worden opgeladen bij temperaturen tussen 5 – 45 ºC. De batterij mag niet worden opgeladen als de temperatuur in het apparaat oploopt vanwege direct zonlicht, enzovoort. Dit is geen storing.

t Zet de computer aan tijdens het opladen via USB.

Het GPS-signaal kan niet worden ontvangen.

Lees eerst het GPS-overzicht (pagina 4) en selecteer

vervolgens "Meer…" in het hoofdmenu c "GPSstatus" om de GPS-status te controleren.

• Het systeem kan geen GPS-signalen ontvangen omdat deze worden geblokkeerd.

t

Verplaats uw auto naar een locatie waar de signalen goed kunnen worden ontvangen.

• Er bevindt zich een obstakel vóór de GPS-antenne.

t Installeer het apparaat op een plaats waar het signaal niet wordt onderbroken door de carrosserie van de auto, enzovoort.

De positie van de auto op de kaart komt niet overeen met de huidige weg.

De foutmarge van het signaal van de GPS-satellieten is te groot. In het slechtste geval kan er sprake zijn van een maximale foutmarge van enkele honderden meters.

De stembegeleiding kan niet worden gehoord.

Het volume is te laag.

t

Verhoog het volume (pagina 9).

Het LCD-scherm wordt niet normaal weergegeven.

Bij hoge temperaturen wordt het LCD-scherm donker en minder helder. Bij lage temperaturen kan nabeeldvorming optreden bij het LCD-scherm. Dit zijn geen storingen en het LCD-scherm werkt weer normaal wanneer de temperatuur weer binnen het opgegeven bedrijfsbereik komt.

De zuignap raakt los van het bevestigingsoppervlak.

De zuigkracht neemt af als het oppervlak van de zuignap of het bevestigingsoppervlak vuil wordt.

t Reinig het oppervlak van de zuignap en het bevestigingsoppervlak met een zachte, pluisvrije

doek (pagina 12).

De demonstratie wordt automatisch gestart, zelfs als er geen bewerking wordt uitgevoerd.

t

Als u de automatische demonstratie wilt uitschakelen, selecteert u "Meer…" in het hoofdmenu c "Instellingen" c "Basis instellingen" c "Demonstratie". Zorg ervoor dat "Demonstratie" is uitgeschakeld.

Het apparaat opnieuw instellen

Als de navigatiesoftware vastloopt, start u het apparaat opnieuw op.

Druk op de RESET-toets en druk vervolgens op

?

/

1

om het apparaat in te schakelen.

Opmerking

Nadat u het apparaat opnieuw hebt ingesteld, kan het even duren voordat er een GPS-signaal wordt ontvangen.

15

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents