SE. Sony NV-U72T, NV-U52, NV U72T, NV U52

Om den här manualen

• Den här snabbstartguiden innehåller information om grundläggande hantering.

Innan du installerar och använder det här systemet bör du noga läsa igenom den här manualen och den medföljande ”Read This

First” (Installationsmanual).

Mer information finns i PDF-manualen på den medföljande programvaruskivan.

• Det är inte säkert att illustrationerna i den här manualen exakt stämmer överens med enheten som den ser ut i verkligheten.

• Förvara den här manualen och ”Read This

First” på en plats där den finns till hands; du kan behöva den som referens i framtiden.

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den

Europeiska Unionen och andra

Europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.

Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Användbart tillbehör: Bilbatteriadapter

Varning!

SONY KAN INTE UNDER NÅGRA

FÖRHÅLLANDEN GÖRAS ANSVARIG FÖR

DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR,

FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR,

INRÄKNAT OCH UTAN BEGRÄNSNING,

EKONOMISKA FÖRLUSTER, FÖRLORAD

INKOMST, DATAFÖRLUST ELLER

FÖRLUSTER SOM UPPKOMMIT AV ATT

ENHETEN ELLER TILLHÖRANDE

UTRUSTNING INTE HAR KUNNAT

ANVÄNDAS PÅ GRUND AV STÄLLTID,

ELLER FÖRLUST AV KÖPARENS TID, SOM

VARIT BEROENDE AV ANVÄNDANDET AV

DEN HÄR PRODUKTEN OCH DESS

MASKIN- OCH/ELLER PROGRAMVARA.

2

Tillverkaren av den här enheten är Sony

Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,

108-0075 Japan.

Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

För alla frågor som rör service- och garanti kontaktar du de adresser som listas i de separata service- och garantidokumenten.

Innehållsförteckning

Varning!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kontrollernas placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Slå på/stänga av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Utföra initierande inställning. . . . . . . . . . . . . . . 5

Ta emot GPS-signaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Grundläggande hantering 6

Menyhantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Gesture Command-kontroll

(pekstyrning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Åtgärder från tangentbordet. . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ruttsökning 8

Ställa in resmål och startanvisningar . . . . . . . . . 8

Andra sätt att ange resmålet. . . . . . . . . . . . . . . . 8

Anvisningsskärmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Systeminställningar 11

Använda den medföljande programvaran 11

Innehåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ansluta till en dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ytterligare information 12

Om ”Memory Stick” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vad är ”Memory Stick”? . . . . . . . . . . . . . . 12

Det här systemet kan använda följande typer av ”Memory Stick Duo” . . . . . . . . . . 12

Angående LCD-skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Byta säkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Om kassering av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Återställa enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3

4

Varning!

LÄS IGENOM DEN HÄR

BRUKSANVISNINGEN OCH DEN

MEDFÖLJANDE READ THIS FIRST

(INSTALLATIONSMANUAL) ORDENTLIGT

INNAN DU INSTALLERAR ELLER

ANVÄNDER NAVIGATIONSSYSTEMET.

FELAKTIG INSTALLATION OCH FELAKTIG

ANVÄNDNING AV DEN HÄR ENHETEN KAN

ORSAKA OLYCKOR SOM KAN LEDA TILL

PERSONSKADOR, ELLER I VÄRSTA FALL

DÖDSFALL.

Om säkerhet

• Var noga med att:

– installera navigationssystemet på en säker plats där det inte skymmer sikten för föraren.

– inte installera enheten ovanför en krockkudde.

– placera kablar och enhet så att de inte stör körningen.

– rengör sugkoppens yta och ytan där du tanker fästa sugkoppen innan du sätter fast den. Om du installerar enheten på instrumentbrädan måste du rengöra ytan där sugkoppen ska fästas.

Kontrollera också att sugkoppen sitter ordentligt när installationen är klar. Annars finns det risk för att enheten lossnar.

Detta kan i sin tur göra körningen osäker.

• Utsätt inte enheten för övervåld eftersom det kan göra att den lossnar.

• Följ de lokala trafikreglerna och bestämmelserna.

• Titta inte någon längre stund på enheten medan du kör. Det är farligt och kan orsaka olyckor.

• Om du behöver utföra några åtgärder på navigationssystemet medan du kör, bör du stanna fordonet på en säker plats innan du utför

åtgärderna.

• Modifiera inte enheten.

• Plocka inte isär enheten utom när det är dags att kassera den.

Om hantering

• När du inte använder enheten stänger du av den genom att trycka på ?

/ 1 (

4

). Koppla bort bilbatteriadaptern eftersom batteriet annars kan tömmas på ström. Tänk på följande.

Om fordonets cigarettändaruttag inte är kopplat till tändlåsets tillbehörsläge (ACC), fortsätter strömmatningen till enhetens inbyggda strömförsörjning, även om du slår av tändningen eller inte använder enheten.

• Anslut inga andra tillbehör än de som medföljer eller har godkänts som tillval.

• Utsätt inte enheten för eld eller vatten, eftersom det kan orsaka funktionsstörningar.

• När du kopplar bort en kabel bör du fatta tag om kontakten; dra aldrig i själva kabeln.

• Ta med dig enheten när du lämnar bilen, på det sättet undviker du att enheten stjäls eller att den skadas av de höga temperaturer som ibland kan uppstå i en bil.

• Tänk på att det inbyggda batteriet inte kan laddas upp i miljöer där temperaturen ligger utanför intervallet 5 – 45 ºC.

• Lämna inte enheten där det är mycket varmt eftersom det kan göra att det inbyggda batteriets kapacitet minskar. I värsta fall kan batteriet bli omöjligt att ladda.

Om GPS

Eftersom GPS-signalerna sänds från satelliter kan det vara omöjligt eller svårt att ta emot information från dem på följande platser:

• I tunnlar och under mark

• Under motorvägar

• Mellan höga byggnader

• Mellan höga träd med tät vegetation

Obs!

GPS-mottagningen kan vara svag beroende på materialet i bilens vindruta.

Om programvaran

Läs ”END-USER LICENSE AGREEMENT”

(Licensavtal för slutanvändare) noga innan du använder enheten.

Kontrollernas placering

Mer information finns på de sidor som anges i förteckningen.

a

VOICE/POS.-knapp

6, 8

Under ruttanvisningarna:

För att höra nästa ruttanvisning.

I menyläget:

För att visa kartan.

I kartläget:

För att visa fordonets aktuella position.

b

Bildfönster/pekskärm

c

Inbyggd GPS-antenn

d

?

/

1

(på/standby)-knapp

5

Med den här knappen slår du på och stänger av enheten.

e

CHG-indikator (batteriladdning)

Tänds och lyser rött under uppladdning och växlar över till grönt vid full laddning.

När du kopplar bort adaptern slocknar indikatorn.

f

Märketikett

g

Kontakt för TMC-antenn

* 1 h

DC IN 5-5,2 V-kontakt

För anslutning till bilbatteriadaptern eller nätadaptern* 2 .

i

RESET-knapp

15

j

Memory Stick-accessindikator

k

Sugkopp

l

Högtalare

Via högtalaren får du anvisningar och varningar.

m

USB-kontakt

11

Via den här kontakten och en USB-kabel ansluter du enheten till en dator.

n

Memory Stick Duo-fack

För att sätta i ett ”Memory Stick Duo” för att

öka funktionaliteten.

*1

Endast TMC-modeller

*2

Extra tillbehör

Slå på/stänga av enheten

Med den här knappen slår du på och stänger av enheten

Tryck på

?

/

1

(

4

).

Obs!

Om du inte använt enheten under en längre tid finns det risk för att det inbyggda batteriet har tömts på ström och att enheten inte slås på.

I så fall ansluter du bilbatteriadaptern och laddar upp enheten.

När du laddat upp enheten och slagit på enheten kan det ta en stund innan GPS-signalerna tas emot igen.

Utföra initierande inställning

Utför inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen.

Inställningarna kan du sedan när som helst ändra

via inställningsmenyn (sid. 11).

Ta emot GPS-signaler

När du har installerat enheten parkerar du bilen på en säker och öppen plats (utan höga byggnader och liknande) under ungefär 20 minuter så att GPS-signalerna kan beräknas och bilens aktuella position fastställas innan du börjar använda navigationssystemet.

Ikonen som indikerar mottagningsstatus för

GPS-signalerna visas på skärmen. Indikatorn

lyser rött när signalerna inte kan tas emot.

5

6

Grundläggande hantering

Här förklaras de grundläggande åtgärder som du använder för att styra systemet.

Grundläggande hantering kan utföras via pekskärmen. Peka försiktigt med fingret på de ikoner som visas.

Obs!

Tryck inte för hårt på skärmen och peka inte på den med vassa föremål, t.ex. pennor eller liknande.

Menyhantering

Huvudmenyn visas när du slår på enheten genom att trycka på

?

/

1

(utom under ruttanvisningar, då visas kartan).

Gesture Command-kontroll

(pekstyrning)

I kartvisningsläget (med undantag för kartrullningsläget), kan du genom en specificerad fingerrörelse, t.ex. längs en linje, lätt utföra funktioner som du ofta använder.

För att

starta navigationen till ditt hem

Rita

ett circumflex starta navigationen till närmaste POI som sparats under snabblänkar*

Snabblänk 1 horisontell linje

(från vänster till höger)

Snabblänk 2 vertikal linje

(nedåt)

Snabblänk 3

Om du vill visa huvudmenyn när kartan visas pekar du på kartan.

Om du vill komma tillbaka till huvudmenyn från något av menylägena, trycker du på VOICE/

POS. och pekar sedan på kartan.

När du använder menyerna:

Du kommer tillbaka till föregående visningsläge genom att peka på eller .

Om du vill avbryta menyvalet trycker du på

VOICE/POS. (då öppnas visningsläget som visar fordonets aktuella position).

horisontell linje

(från höger till vänster)

*

Mer information om snabblänkar finns på sid. 8.

Åtgärder från tangentbordet

Tangentbordet visas när du behöver mata in text.

Du behöver bara mata in tecknen som versaler

(”stora bokstäver”), eftersom systemet automatiskt konverterar dem till passande format. Vid behov kan du använda specialtecken.

Kandidat/inmatningsfält

Antal kandidater

För att

mata in en bokstav mata in ett specialtecken

”ÂÄÁ” för att växla

över till tangentbordet med specialtecken och peka sedan på tangenten med önskat tecken och därefter på ”ABC” för att gå tillbaka.

mata in ett nummer ”123” för att växla över till det numeriska tangentbordet och peka sedan på tangenten med

önskad siffra och därefter på ”ABC” för att gå tillbaka.

mata in ett mellanslag radera ett tecken välja en kandidat visa listan med kandidater*

Peka på

önskad teckentangent.

eller kandidaten i listan.

”List”

*

Listan med kandidater visas automatiskt vartefter antalet kandidater minskar i och med att du matar in tecken.

7

8

Ruttsökning

När du har angett resmål kan systemet automatiskt söka efter rutter.

Innan du börjar bör du kontrollera att GPSsignalen är tillräckligt stark för navigering

(sid. 5).

Ställa in resmål och startanvisningar

Här beskrivs hur du gör för att söka en rutt och starta ruttanvisningarna.

Som ett exempel visas hur du gör för att välja resmål efter adress.

För information om hur du gör för att välja

resmål på andra sätt, se ”Andra sätt att ange resmålet” på sid. 8.

1

Visa huvudmenyn.

När kartan visas pekar du på kartan.

I menyläget trycker du på VOICE/POS. och pekar sedan på kartan.

2

Välj ”Navigera”.

3

Välj ”Ange adress” och mata sedan in adressen.

Mata in alternativen i nedanstående ordning och fortsätt genom att peka på eller kandidaten i listan.

För information om hur du gör för att mata in

tecken, se ”Åtgärder från tangentbordet” på sid. 7.

1 ”Land”

2 ”Ort / postnummer”

Om det är möjligt att precisera resmålet med det valda postnumret* 1 , visas fönstret för adressbekräftelse. Välj ”Beräkna rutt”.

3

”Gata / Resmål”

4 ”Nr.” eller ”Tvärgata”* 2

Fönstret för adressbekräftelse visas.

*1

Endast tillgängligt i Storbritannien och

Nederländerna.

*2

Kan bara väljas om det finns en tvärgata på den valda gatan.

4

Välj ”Beräkna rutt”.

Rutten beräknas och ruttanvisningarna startar.

Andra sätt att ange resmålet

Du kan också ställa in resmålet och söka rutter på följande vis.

Från huvudmenyn väljer du alternativen i följande ordning och sedan ”Beräkna rutt” (om det behövs).

Mer information finns i den medföljande PDFmanualen.

i närheten

Söker rutter med ledning av intressanta platser

(POI), t.ex. restauranger och hotell utifrån fordonets aktuella position.

Välj ”i närheten” och sedan något av följande alternativ.

”Snabblänk 1 - 3”

Söker efter resväg till närmaste POI för den kategori som sparats som snabblänk. Kategorier för snabblänkar kan ställas in i inställningsmenyn.

”Sök via namn”

Mata in namnet på en POI direkt.

”Sök via kategori”

Välj önskad POI-kategori från listan.

Hem

Söker efter rutter till den plats där du bor, om du har registrerat den.

Navigera

Välj ”Navigera” och sedan något av följande alternativ.

”POI i hela landet”

Ger ett stort sökområde, men begränsade sökkriterier. Det här alternativet är lämpligt när du söker efter stora anläggningar, t.ex. en flygplats.

”POI på annan ort”

Ger ett begränsat sökområde, men alla kategorier kommer ifråga under sökningen. Det här alternativet är lämpligt när du söker efter små anläggningar, t.ex. en bensinstation eller en restaurang.

”Adressbok”

Söker efter resvägar till ett sparat resmål.

”Senaste resmål”

Söker efter resvägar till senast sökta resmål.

Anvisningsskärmar

När en resväg har beräknats navigeras du till resmålet med hjälp av såväl visuell guidning som röstguidning.

Information om kartverktygsmenyn

A B C 1 2

D E F 3 4 G

1 För att ställa in volymen.

2 För att visa utförlig TMC Information.* 1 * 2

3 För att visa menyn med alternativ.

4 För att växla till kartrullningsläge.

*1

Om du använder TMC-modellen visas det här bara när det är trafikstockning längs den funna rutten.

*2

iTMC (Storbritannien) och v-trafic (Frankrike) är tillval.

Gå till vår webbsida http://www.navu.sony-europe.com om du vill prenumerera på tjänsterna.

fortsätt till nästa sida

t

9

Kartvisning

När du ska köra rakt fram

H

Dynamisk ruttinformation

Det här fönstret visar avståndet till resmålet,

POI-information osv.

Du visar fönstret genom att från kartvisningen välja ”Alternativ” c ”Dynamisk ruttinformation”.

10

När du närmar dig en korsning

I

J K

A Aktuell tid/GPS-status/Batteristatus/

TMC-status

Mer information finns i den medföljande

PDF-manualen.

B Visa avstånd/ankomsttid

C Aktuell position

D Avstånd till nästa sväng

E Aktuellt gatunamn

F Nästa gatunamn

G Nordindikator

H Aktuell riktning/Aktuell hastighet

I Instruktioner efter nästa

J Stapelindikator för avstånd till nästa sväng

K Instruktioner för nästa sväng

Ruttvisning

Du kan visa hela resvägen till resmålet.

Du visar fönstret genom att från kartvisningen välja ”Alternativ” c ”Visa rutt”.

Kartrullningsläge

Du kan växla till kartrullningsläge från kartvisningsläget genom att peka på vare sig du får ruttanvisningar eller ej.

I kartrullningsläget visas hårkorset på kartan och du kan dra skärmen så att kartan rullas.

Ställ in kartans skala genom att peka på /

Placera mitten av hårkorset på en önskad punkt, peka sedan på för att visa

.

kartrullningsmenyn där du bl.a. kan ange punkten som ett resmål.

Du återgår till visningen av fordonets aktuella position genom att peka på .

Systeminställningar

Du kan göra inställningar som gäller systemet och minnet.

Från huvudmenyn väljer du ”Mer...” c

”Inställningar” c önskad kategori c önskat inställningsalternativ enligt följande.

Använda den medföljande programvaran

De grundläggande funktionerna för programvaran som finns på den medföljande skivan beskrivs nedan.

Om du sätter in skivan i datorn visas ett fönster automatiskt. Följ skärmanvisningarna.

Innehåll

Installera programvara för PC-anslutning

Du kan installera programvara för anslutning till en dator (ActiveSync). Du måste logga in som administratör när du installerar den här programvaran.

Språkhanterare

Språkinformation för skärmmenyer och röstguide kan läggas till enheten.

Språkinformation som du inte tänker använda dig av kan du radera från enheten.

Läs manualen

Du kan läsa PDF-manualen som innehåller ytterligare information om handhavandet.

Supportlänk

Du kommer lätt åt Sonys supportsida för navigering.

Den här sidan kan du använda när du behöver teknisk support, uppdatering av programvaran, svar på ofta förekommande frågor (FAQ) m.m.

Kartassistent

*

Du kan lägga till kartinformation på enheten eller på ”Memory Stick” (medföljer ej) från den medföljande skivan.

När du lägger till ny information kan du behöva frigöra minne genom att radera kartinformation som du inte längre behöver ha kvar.

*

Kartassistenten kan bara användas för modellen med skivan som innehåller kartinformation.

Ansluta till en dator

Installera PC-anslutningsprogrammet

(ActiveSync) på datorn innan du ansluter till den.

1

Anslut enheten till datorn med USBkabeln.

Om informationsöverföring

Under överföring får du inte

– koppla bort USB-kabeln.

– aktivera standbyläget eller återställa enheten.

– stänga av strömmen till datorn, låta datorn växla

över till standbyläge eller starta om datorn.

11

12

Ytterligare information

Om ”Memory Stick”

Vad är ”Memory Stick”?

”Memory Stick” är ett kompakt, portabelt ICinspelningsmedium med stor lagringskapacitet.

Det är inte enbart avsett för utbyte/delning av digital information mellan ”Memory Stick”kompatibla produkter utan också för att vara ett löstagbart, externt medium för datalagring.

Det här systemet kan använda följande typer av ”Memory Stick

Duo”

Med det här systemet kan du använda följande typer av ”Memory Stick Duo”*.

• Memory Stick Duo (ej kompatibelt med

MagicGate)

• MagicGate Memory Stick Duo

• Memory Stick PRO Duo

*

Systemet har testats och befunnits fungera med

”Memory Stick Duo” på 4 GB eller mindre. Trots det kan vi inte garantera att alla ”Memory Stick Duo”medier går att använda.

Obs!

Det här systemet kan bara läsa information från ett

”Memory Stick Duo”. Du kan inte skriva till ett

”Memory Stick Duo” och inte heller formatera det.

Det här systemet kan inte hantera parallell höghastighetsöverföring av information.

Med det här systemet kan du inte använda ”Memory

Stick” av standardstorlek.

Se till att du vänder ”Memory Stick Duo” rätt när du sätter in det. Om du använder det på fel sätt kan du få problem med systemet.

Håll ”Memory Stick Duo” utom räckhåll för små barn

– de kan lätt råka svälja det.

Ta inte ur ”Memory Stick Duo” från systemet medan systemet läser informationen på det.

Informationen kan skadas i följande situationer:

– Om du tar ut ”Memory Stick Duo” från systemet medan läsning av informationen pågår.

– ”Memory Stick Duo” används på en plats som är utsatt för statisk elektricitet eller elektriska fält.

Du bör säkerhetskopiera viktig information.

Hantera ”Memory Stick Duo” varsamt: böj eller tappa det inte och utsätt det inte för stötar.

Plocka inte isär eller modifiera ”Memory Stick Duo”.

Skydda ”Memory Stick Duo” mot fukt och väta.

Använd inte ”Memory Stick Duo”

– på extremt varma ställen, t.ex. i en bil parkerad i solen

– i direkt solljus

– där det råder hög luft fuktighet eller i närheten av frätande ämnen

Anslutning

Skrivskydds omkopplare

Anteckningsyta

Vidrör inte kontakterna på ”Memory Stick Duo” med fingrarna eller metallföremål.

Du kan varken spela in, redigera eller radera information när skrivskyddsomkoppplaren står i

LOCK-läget.

Du skjuter skrivskyddsomkopplaren på ”Memory

Stick Duo” med hjälp av ett spetsigt föremål.

Om du använder ett ”Memory Stick Duo” som saknar skrivskyddsomkopplare måste du vara försiktig så att du inte av misstag ändrar eller raderar informationen på det.

Tryck inte hårt med pennan när du skriver på etikettens anteckningsyta.

När du bär med dig eller förvarar ett ”Memory Stick

Duo” bör du använda det medföljande fodralet.

Angående LCD-skärmen

Eventuellt kan några små blåa, röda eller gröna punkter visas konstant på skärmen. De kallas

”ljuspunkter” och kan uppstå på alla LCDskärmar. LCD-skärmen är tillverkad med hög precision och har 99,99 % eller fler aktiva bildpunkter. Det är däremot möjligt att en liten procent (typiskt ungefär 0,01 %) av bildpunkterna inte tänds som de ska. Det här fenomenet kommer inte vara någon olägenhet vid normalt bruk.

Underhåll

Rengöring

• Rengör ytan på sugkoppen med en mjuk, fuktig, luddfri duk om den blivit smutsig och inte längre fäster lika bra.

Torka sugkoppen innan du sätter tillbaka den.

• Bildfönstret rengör du med en rengöringsduk av det slag som finns att köpa i handeln.

Obs!

Om sugkoppen orsakar ett märke på vindrutan torkar du rent med vatten.

Byta säkring

När du byter säkring i bilbatteriadaptern måste du se till att den nya säkringen är märkt med samma amperetal som originalsäkringen (

2,5 A

).

Om säkringen går sönder kontrollerar du strömanslutningen och sätter in en ny säkring.

Om säkringen går sönder igen kan det bero på ett internt fel. Kontakta i så fall närmaste Sony-

återförsäljare.

Varning!

Använd aldrig en säkring med högre amperetal

än den säkring som medföljer enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas.

Om kassering av enheten

Ta ur det inbyggda litiumjonbatteriet innan du kasserar enheten. Lämna sedan in batteriet till en

återvinningsstation.

Så här gör du för att ta ur batteriet.

Obs!

Plocka inte isär enheten förrän det är dags att kassera den.

1

Stäng av enheten genom att trycka på

RESET-knappen.

2

Ta bort de 2 gummipluggarna som sitter på undersidan av enheten och använd sedan en skuvmejsel för att lossa de 2 skruvarna.

fortsätt till nästa sida

t

13

14

3

Lossa klorna med ett skarpt föremål, t.ex. en spårskruvmejsel och ta sedan bort höljets baksida.

4

Ta bort batteriet.

5

Isolera anslutningskontakten genom att linda in den med tejp.

Om litiumjonbatteriet

Förvara batteriet så att små barn inte kan få tag i det.

Håll inte batteriet med metallpincett eller liknande, det kan orsaka kortslutning.

VARNING!

Explosionsrisk, när litiumbatteriet hanteras på fel sätt.

Ladda inte upp litiumbatteriet. Ta inte isär litiumbatteriet. Elda inte upp litiumbatteriet.

Tekniska data

Huvudenhet

Driftstemperatur:

5 – 45 ºC

Strömförsörjning:

5 – 5,2 V likström (DC)

(via den medföljande bilbatteriadaptern för 12 V/

24 V (negativ jord))/USB-kabeln/nätadaptern*)

Anslutningskontakter:

DC IN 5-5,2 V-kontakt

USB-kontakt

Kontakt för TMC-antenn (endast TMC-modeller)

Fack för minneskort:

Memory Stick Duo-fack

Mottagningsfrekvens:

87,5 – 108,0 MHz

Högtalare:

20 × 40 mm oval högtalare

Strömförbrukning:

Ca 0,5 A

Mått:

Ca 108 × 82 × 48 mm

(b × h × d, exklusive utstickande delar)

Vikt:

Ca 275 g

Teckenfönster

System:

Genomlyst LCD-skärm (Transmissive liquid crystal display)

Paneltyp:

a-Si TFT aktivt matrissystem

Storlek:

3,5 tum (4:3)

Ca 70 × 53, 88 mm (h × v, d)

Segment:

230 400 (960 × 240) bildpunkter

Inbyggt batteri uppladdningstid/ användningstid

Uppladdningstid

Med den medföljande bilbatteriadaptern/ nätadaptern

*

:

Ca 3,5 timmar (med enheten påslagen) eller 2,5 timmar (i standbyläge)

Med den medföljande USB-kabeln:

Ca 4 timmar (i standbyläge)

Användningstid

Upp till 3,5 timmar (beroende på användning)

Extra tillbehör

Bilinstallationssats: XA-49FM

Nätadapter: XA-AC13

Bilbatteriadapter: XA-DC3

*

Extra tillbehör

Rätt till ändring av utförande och specifikationer förbehålles.

• Halogenflammande medel har inte använts i vissa

• Uppladdningsbara lithium-ion-batterier används.

• Det invändiga transportmaterialet är framställt av

• Tryckfärgen på kartongen är baserad på

vegitabiliska oljor, som är fri från organiska

Felsökning

Med följande checklista kan du åtgärda eventuella problem som kan uppstå med enheten.

Innan du går igenom nedanstående lista bör du kontrollera anslutningarna och att du utför rätt

åtgärder.

Det går inte att slå på enheten.

t

Ladda upp det inbyggda batteriet.

t Kontrollera att bilbatteriadaptern är ordentligt ansluten till cigarrettändaruttaget.

Det inbyggda batteriet kan inte laddas upp.

t Tryck på ?

/ 1 för att slå på enheten och tryck sedan på den igen för att slå av enheten.

t

Om du använder bilbatteriadaptern kopplar du bort den från cigarrettändaruttaget och ansluter den sedan igen.

t Det inbyggda litiumjonbatteriet kan laddas upp i temperaturer mellan 5 – 45 ºC. Det är inte säkert att batteriet kan laddas om temperaturen i enheten ökar t.ex. genom att solen lyser på den. Det är inte ett tecken på att något är fel.

t

Slå på datorn under USB-uppladdning

Det går inte att ta emot GPS-signaler.

Läs först GPS-översikten (sid. 4), kontrollera sedan

GPS-status genom att välja ”Mer…” i huvudmenyn c

”GPS-Status”.

• Systemet kan inte ta emot GPS-signaler på grund av att signalen blockeras.

t

Flytta bilen till en plats där signalerna kan tas emot.

• Det finns ett hinder framför GPS-antennen.

t Installera enheten där signalen inte störs av bilens chassi eller liknande.

Fordonets position på kartan stämmer inte

överens med den aktuella vägen.

Felmarginalen för signalen från GPS-satelliterna är för stor. Felmarginalen kan vara några hundra meter när den är som störst.

Röstguiden hörs inte.

Du har ställt in för låg volym.

t

Höj volymen (sid. 9).

LCD-skärmen visar inte en normal bild.

I höga temperaturer är det möjligt att LCD-skärmen blir mörkare vilket kan göra bilden svår att se. I låga temperaturer är det möjligt att en fryst bild (efterbild) uppstår på LCD-skärmen. Det här är inget tecken på att något är fel, LCD-skärmen kommer att visa en normal bild när temperaturen åter ligger inom ramarna för den specificerade driftstemperaturen.

Sugkoppen lossnar från sin fästyta.

Fäststyrkan minskar om ytan på sugkoppen eller fästytan är smutsiga.

t

Rengör ytan på sugkoppen och fästytan med en

mjuk, fuktig och luddfri duk (sid. 13).

Demonstrationsläget startar automatiskt även om du inte utför någon åtgärd.

t Stäng av det automatiska demonstrationsläget genom att välja ”Mer…” i huvudmenyn c

”Inställningar” c ”Grundinställningar” c

”Demoläge”. Kontrollera sedan att ”Demoläge” är avstängt.

Återställa enheten

Om navigeringsprogramvaran låser sig kan du försöka att återställa enheten.

Tryck på RESET-knappen och tryck sedan på

?

/ 1 för att slå på enheten.

Obs!

När du återställt enheten kan det ta en stund innan

GPS-signalerna tas emot sedan du har slagit på den igen.

15

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents