Support_Heb. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D


Add to my manuals
76 Pages

advertisement

Support_Heb. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D | Manualzz

הנכות ןוכדע

ENTER E ← הנכות ןוכדע ← הכימת ← MENU m

.רתויב תינכדעה הסרגל רצומה תנכות תא גרדשל לכות הנכות ןוכדע טירפת תרזעב

ומצע תא ליעפיו הבכי רצומה ,הנכותה גורדש תמלשה םע .גורדשה םויסל דע רצומה תא תובכל אלש דפקה

.יטמוטוא ןפואב שדחמ

תא םושרל ץלמומ .לדחמה תרירב יכרעל ורזחי תרחבש עמשהו ואדיווה תורדגה ,הנכותה גורדש רחאל

.גורדשה רחאל תולקב ןהילא רוזחל לכותש ידכ גורדשה ינפל תורדגהה

תעכ ןכדע

.רתויב השדחה הסרגל הנכותה תא ןכדע

.עגרכ רצומב תנקתומה הנכותה תסרג יהוז : תיחכונ הסרג

יטמוטוא ןוכדע

.שומישב וניא אוה רשאכ רצומה תא יטמוטוא ןפואב תנכדעמ וז הנוכת

לעופ / יובכ •

קרפ

הכימת

קוחרמ לוהינ

ENTER E ← קוחרמ לוהינ ← הכימת ← MENU m

.ימינפ עדימ קודבל ידכ Samsung לש רצומל קוחרמ השיג עצבי תורישה דקומ

.תויעב רותפלו שמתשמה תורדגהב טולשל ןתינ קוחרמ לוהינ תועצמאב

לעופ / יובכ •

.טנרטניאל רוביח תשרוד וז תורשפא

.הז ןייפאמב שומישה ינפל תורישה םכסה תא לבקלו אורקל ךילע

Samsung םע רשק ורצ

ENTER E ← Samsung םע רשק ורצ ← הכימת ← MENU m

.הנכותה תא גרדשל ךנוצרב םא וא שבושמ ןפואב לעופ רצומה םא הלא םיטרפ גצה

.תונכותו םירצומ דירוהל דציכו ונלש תורישה ידקומ לע עדימ רתאל לכות ןאכ

.

הנכות תסרג ו םגד דוק ה יטרפ תא רתאו Samsung םע רשק ורצ

תיבה דומעל רובע

ENTER E ← תיבה דומעל רובע ← הכימת ← MENU m

.קוחר טלשב HOME ןצחל תועצמאב השיגנ איה

תוינידמו םיאנת

ENTER E ← תוינידמו םיאנת ← הכימת ← MENU m

.תויטרפה תוינידמבו תוינתהבו םיאנתב תופצל לכות

לכה סופיא

ENTER E ← לכה סופיא ← הכימת ← MENU m

.ןרציה לש לדחמה תרירב יכרעל תויחכונה הגוצתה תורדגה לכ תא ריזחת תאז תורשפא

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 3000 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals