Interna modem uppfyllelse. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Interna modem uppfyllelse. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Interna modem uppfyllelse

Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med JATE (Japan), FCC

(USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna modemet har godkänts i enlighet med rådsbeslut 98/482/EC för paneuropeisk enskild terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan de enskilda PSTN i de olika länderna ger inte godkännandet själv en ovillkorlig försäkran om fungerande drift på varje PSTN nätverks anslutningspunkt. Vid eventuella problem bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

Översikt

Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rådets beslut angående CTR 21 i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gäller för alla icke röstutrustningar med DTMFuppringning vilka är avsedda att anslutas till det analoga PSTN (Public Switched

Telephone Network/publika telefonnätet).

CTR 21 (Common Technical Regulation) för anslutningskrav för anslutning till det analoga publika telefonnätet av terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning som stödjer rösttelefoni justerad tjänst) i vilka nätverksadressering utförs med hjälp av tvåtons flerfrekvenssignalering.

84 E-manual för bärbar dator

Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet)

Uttalande som ska göras av tillverkaren till anmält organ och säljaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem.

Uttalande som ska göras av tillverkaren till användaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren ska också associera ett uttalande för att klargöra där nätverkskompatibilitet är beroende på fysiska och programbytesinställningar. Det kommer också att råda användaren att kontakta försäljaren om det finns önskemål om att använda utrustningen i ett annat nätverk".

Fram tills nu har anmält organ hos CETECOM givit ut flera pan-europeiska godkännanden att använda CTR 21. Resultatet är Europas första modem som inte kräver myndighetsgodkännande i varje enskilt Europeiskt land.

Icke-röst utrustning

Telefonsvarare och högtalartelefonen kan vara lämplig så väl som modem, faxmaskiner, nummerpresentatörer och larmsystem. Utrustning vars slutkvalitet för talet kontrolleras av bestämmelser (t.e.x handmikrotelefoner och i vissa länder

även sladdlösa telefoner) är undantagna.

E-manual för bärbar dator 85

Land

Österrike 1

Belgien

Tjeckiska republiken

Danmark 1

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Island

Irland

Italien

Israel

Lichtenstein

Luxemburg

Nederländerna 1

Norge

Polen

Portugal

Spanien

Sverige

Schweiz

Storbritannien

Denna tabell visar de länder som för närvarande är under CTR21 standard.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillämpad

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Under behandling

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Fler tester

Nej

Nej

Inte tillämpligt

Nej

Inte tillämpligt

Nej

Nej

Under behandling

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

86 E-manual för bärbar dator

Denna information har kopierats från CETECOM och lämnas utan förpliktelse. För uppdatering av denna tabell besök http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.

html

1 Nationella krav gäller endast om utrustningen använder telefoni med pulsval

(tillverkare kan hävda i bruksanvisningen att utrustningen endast är avsedd att stödja DTMF signalering, vilket skulle göra ytterligare tester överflödiga).

I Nederländerna krävs ytterligare tester för serieanslutning och nummerpresentationsfunktioner.

Yttrande statliga kommunikationsnämnden

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

• Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.

• Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, ‘FCC’). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

E-manual för bärbar dator 87

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

VARNING! Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna tillmötesgå

FCCnämndens gränser och för att förhindra störning på radio- och TV-mottagning i närheten. Det är viktigt att endast den medföljande elsladden används. Använd endast skyddade kablar för att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du förvarnas om att förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig part för anpassning, kan ogiltigförklara dig som tillåten användare av utrustningen.

(Återgiven från Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC:

Office of the Federal Register, National Archives och Records Administration, U.S.A

Government Printing Office.)

FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

VARNING! Varningstext från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part, som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. “Tillverkaren deklarerar att denna enhet är begränsad till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda program kontrollerade i USA.”

Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av FCC RF-exponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av radiostrålningskraven.

88 E-manual för bärbar dator

RF Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications

Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption

Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kanaler.

De högsta SAR-värdena för enheten som rapporterades till FCC är 1,183 W/kg för

T100T och 0,80 W/kg för T100TAM vid placering bredvid kroppen.

FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande för denna enhet med alla rapporterade SAR-nivåerna utvärderade i enlighet med FCC RF exponeringsriktlinjer. SAR-information om denan enhet finns på fil hos FCC och kan hittas under Display Grant sektionen av www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: MSQ-T100T.

Denna sändare får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

E-manual för bärbar dator 89

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE

Direktivet 1999/5/EG)

Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:

Nödvändiga krav som i [Artikel 3]

Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]

Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 60950]

Skyddskrav för elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]

Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301

489-17]

Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]

Återkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]

CE Märkning

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och 2006/95/EC ”

Lågspänningsdirektivet”.

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens

överensstämmelse.

De högsta CE SAR-värdena för enheten är 0,533 W/kg för T100T och 0,613 W/kg för

T100TAM.

90 E-manual för bärbar dator

Trådlös hanteringskanal för olika områden

Nordamerika

Japan

Europa ETSI

2.412-2.462 GHz

2.412-2.484 GHz

2.412-2.472 GHz

Ch01 genom CH11

Ch01 genom Ch14

Ch01 genom Ch13

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband

En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max tillåten ström inomhus är:

10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på

100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom

är inte tillåtet.

I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:

Max tillåten ström inomhus är 100mW

Max tillåten ström utomhus är 10mW

E-manual för bärbar dator 91

Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är tillåtet med en

EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än 10mW utomhus:

01 Ain

05 Hautes Alpes

02 Aisne

08 Ardennes

03 Allier

09 Ariège

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique

68 Haut Rhin

36 Indre

45 Loiret

58 Nièvre

61 Orne

66 Pyrénées Orientales

70 Haute Saône

37 Indre et Loire

50 Manche

59 Nord

63 Puy du Dôme

67 Bas Rhin

71 Saône et Loire

75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden, och göra det möjligt för dig att använda ditt trådlösa LANkort inom fler områden i Frankrike.

Vänligen kontrollera med ART för senaste information (http://www.arcep.fr).

OBS! Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.

92 E-manual för bärbar dator

UL säkerhetsanmärkningar

För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer (telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnätverk, med en jordad funktionsspänning som inte överskrider mer än 200V, 300V topp-till-topp och

105V rms, och som installeras eller används i överensstämmelse med National

Electric Code (NFPA 70).

När du använder modemet på Notebook PC ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och skada på personer, inräknat följande:

• Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten av ett badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare eller i närheten av en simbassäng.

• Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan föreligga risk för elektrisk stöt från blixten.

• Använd inte Notebok PC i närheten av gasläcka.

För att motsvara UL 1642 krävs primära (ej återuppladdningsbara) och sekundära

(återuppladdningsbara) lithiumbatterier för användning som strömkälla i produkten. Dessa batterier innehåller metallisk lithium eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler som är anslutna i serie, parallell eller både-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld, då det kan explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för eventuellt speciella avfallsanvisningar för att minska risken för skada på personer beroende på eld eller explosion.

Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra apparater, för att undvika skada på personer beroende på eld eller explosion. Använd endast UL-certifierade strömadaptrar eller batterier som tillhandahålls av tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare.

E-manual för bärbar dator 93

Krav strömsäkerhet

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än

3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F,

3G, 0.75mm

2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm

2 .

TV-mottagarmeddelanden

Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet bör vara jordat i enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), särskilt avsnitt 820.93,

Jordande av yttre konduktiv sköld på en koaxial kabelinstallation bör inkludera bindning av skärmen av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingången.

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of

Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm”.

Produktanmärkning Macrovision Corporation

Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt upphovsrätten genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrätt som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av den här upphovsrättsligt skyddade teknologin måste godkännas av

Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad tittaranvändning så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision Corporation.

Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.

94 E-manual för bärbar dator

Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

E-manual för bärbar dator 95

English

Finnish

French

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att isolera den bärbara datorn elektriskt och bibehålla elsäkerheten används en beläggning på höljet förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem)

Danish

Dutch

96 E-manual för bärbar dator

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

E-manual för bärbar dator 97

EU:s eko-märkning

Denna bärbara dator har fått märkningen EU Flower, vilket betyder att denna produkt har följande egenskaper:

1.

2.

3.

4.

Minskad energiförbrukning under användning och standby-lägen

Begränsad användning av giftiga tungmetaller

Begränsad användning av ämnen som är farliga för miljö och människors hälsa

Minskning av användningen av naturresurser genom främjande av

återvinning*

5. Utformad för enkla uppgareringar och längre livslängd genom att tillhandahålla kompatibla reservdelar som batterier, nätaggregat, tangentbord, minne och CD- eller DVD-enhet om en sådan finns.

6. Minskat solitt avfall genom en återtagningspolicy*

För mer information om märkningen EU Flower, gå till hemsidan för European

Union Eco-label: http://www.ecolabel.eu.

98 E-manual för bärbar dator

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt

är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande krav.

Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Schweiziska energilagar

ASUS återvinning / Återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.

asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad information om återvinning för olika regioner.

E-manual för bärbar dator 99

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY declare the following apparatus:

Product name :

Model name :

Notebook PC

T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62209-2:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331

CE marking 0560

Declaration Date: 30/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature :

__________

For Notebook PC only

100 E-manual för bärbar dator

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY declare the following apparatus:

Product name :

Model name :

ASUS Tablet

T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62209-2:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331

CE marking 0560

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 30/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014 Signature :

__________

For ASUS Tablet only

E-manual för bärbar dator 101

102 E-manual för bärbar dator

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents