Printing Photos with DPOF Files. Samsung VP-X110L, VP-M110R, VP-M105R, VP-M105B, VP-M110BMEM, VP-M110SMEM, VP-M105S, VP-M110S, VP-M110B


Add to My manuals
128 Pages

advertisement

Printing Photos with DPOF Files. Samsung VP-X110L, VP-M110R, VP-M105R, VP-M105B, VP-M110BMEM, VP-M110SMEM, VP-M105S, VP-M110S, VP-M110B | Manualzz

ENGLISH Miscellaneous Information:

Connecting the CAM with other Devices

Connecting the CAM to a PC using the USB cable

You can connect the CAM to a PC that supports USB connections.

Use the provided USB cable for connection to a PC.

1. Insert the cradle into the CAM.

2. Connect the provided USB cable to USB port of the cradle.

3. Move [Mode Selector] down to turn on the CAM and move it down again.

◆ The Mode Selection screen appears.

4. Connect the other side of the USB cable to the USB port of your PC.

Dal‰í informace: Pfiipojení CZECH zafiízení CAM k jin˘m zafiízením

Pfiipojení zafiízení CAM k poãítaãi pomocí kabelu USB

Zafiízení CAM lze pfiipojit k poãítaãi, kter˘ podporuje pfiipojení pfies rozhraní USB.

Pro pfiipojení k poãítaãi pouÏívejte pfiiloÏen˘ kabel USB.

1. Umístûte zafiízení CAM do kolébky.

2. Pfiipojte dodan˘ kabel USB k portu USB na kolébce.

3. Pohybem ovladaãe [ Ovladaã reÏimÛ ] dolÛ zapnûte zafiízení

CAM a potom ovladaã znovu posuÀte dolÛ.

◆ Zobrazí se obrazovka V˘bûr reÏimu.

4. Pfiipojte opaãn˘ konec kabelu USB k portu USB v poãítaãi.

ENGLISH Miscellaneous Information:

Installing Programs

Installing Image Mixer

You can edit the video file with this program. And you can use the PC

Camera function.

Windows

1. Quit the file and folder you work.

CZECH

Dal‰í informace: Instalace programÛ

Instalace aplikace Image Mixer

Pomocí tohoto programu lze upravovat video soubory.

MÛÏete také pouÏívat funkci webkamera.

2. Insert the program CD into the CD-ROM drive.

◆ The Setup screen appears automatically.

◆ Open the CD-ROM Drive in

‘ My Computer ’ and double-click

<Iminst.exe>.

3. Click <ImageMixer>.

4. Select the language.

5. Follow the steps appeared on the monitor.

◆ You can use the Image Mixer after restarting your PC.

Windows

1. Zavfiete soubor nebo sloÏku se kterou pracujete.

2. VloÏte disk CD s programem do jednotky CD-ROM.

◆ Automaticky se zobrazí instalaãní obrazovka.

◆ Otevfiete jednotku CD-ROM ve sloÏce My Computer < Tento poãítaã > a poklepejte na soubor

< Iminst.exe

> .

3. Klepnûte na moÏnost < ImageMixer >.

4. Vyberte jazyk.

5. Postupujte podle zobrazen˘ch pokynÛ.

◆ Aplikaci Image Mixer mÛÏete pouÏívat po restartování poãítaãe.

ENGLISH Miscellaneous Information:

Installing Programs

Macintosh

1. Quit the file and folder you work.

2. Insert the program CD into the

CD-ROM drive.

◆ The Setup screen appears automatically.

◆ If not, double-click the CD-ROM icon on the Desktop, and double-click <Iminstall>.

3. Click <ImageMixer>.

4. Select the language.

5. Follow the steps appeared on the monitor.

◆ You can use ImageMixer after restarting your PC.

CZECH

Dal‰í informace: Instalace programÛ

Macintosh

1. Zavfiete soubor nebo sloÏku se kterou pracujete.

2. VloÏte disk CD s programem do jednotky CD-ROM.

◆ Automaticky se zobrazí instalaãní obrazovka.

◆ V opaãném pfiípadû poklepejte na ikonu CD-ROM na plo‰e a poklepejte na soubor < Iminstall > .

3. Klepnûte na moÏnost < ImageMixer > .

4. Vyberte jazyk.

5. Postupujte podle zobrazen˘ch pokynÛ.

◆ Aplikaci ImageMixer mÛÏete pouÏívat po restartování poãítaãe.

Notes

✤ If Image Mixer appears to not be installed, re-install it again but you should first attempt to uninstall it. Uninstalling ‘ Image Mixer ’ should be done via the ‘ Control Panel ’ on your PC.

✤ If you play the MPEG4 video file, the ratio of the screen may not match due to the pixel.

✤ If you click "ImageMixer", all softwares in the program CD are installed automatically.

✤ It is necessary to install ImageMixer for playback the CAM recorded video files on your PC.

Poznámky

✤ Pokud to vypadá, Ïe aplikace Image Mixer není nainstalovaná, nainstalujte ji znovu. Nejdfiíve se ji ale pokuste odinstalovat.

Odinstalace aplikace Image Mixer by mûla b˘t provedena z oblasti

Control Panel < Ovládací panely > .

✤ Pfii pfiehrávání video souborÛ ve formátu MPEG4 se nemusí shodovat pomûr stran.

✤ Klepnete-li na moÏnost ImageMixer, nainstalují se automaticky v‰echny programy na disku CD.

✤ Pro pfiehrání video souborÛ nahran˘ch pomocí zafiízení CAM na poãítaãi je nutné nainstalovat aplikaci ImageMixer.

ENGLISH Miscellaneous Information:

Installing Programs

Installing for using PC-Cam

CZECH

Dal‰í informace: Instalace programÛ

Instalace pro pouÏívání webkamery

Windows

1. Insert the program CD into the CD-ROM drive.

2. Fix the CAM into the cradle and connect it to a PC with the USB cable.

3. Locate the G:\PC_CAM\ folder on the CD.

4. Follow the steps on the monitor.

◆ If the message of Windows Logo Test to confirm compatibility appears, press ‘ Next ’ .

Windows

1. VloÏte disk CD s programem do jednotky CD-ROM.

2. Umístûte zafiízení CAM do kolébky a pfiipojte jej k poãítaãi pomocí kabelu USB.

3. Najdûte sloÏku G: \ PC_CAM \ na disku CD.

4. Postupujte podle zobrazen˘ch pokynÛ.

◆ Pokud se zobrazí zpráva pro potvrzení kompatibility Windows

Logo Test, klepnûte na tlaãítko Next < Dal‰í > .

ENGLISH Miscellaneous Information:

Installing Programs

Installing Windows98SE Driver

(For only Windows98SE)

To use the CAM as a removable drive on Windows98SE, you may need to install the Windows98SE Driver.

1. Insert the program CD into the

CD-ROM drive.

2. Fix the CAM into the cradle and connect it to a PC with the

USB cable. The PC recognises the CAM and ‘ Found New

Hardware Wizard ’ appears.

3. Locate the G:\Storage folder on the CD.

4. Follow the steps on the monitor.

CZECH

Dal‰í informace: Instalace programÛ

Instalace ovladaãe pro systém Windows98SE

(pouze pro systém Windows98SE)

Aby bylo moÏné pouÏívat zafiízení CAM jako vymûnitelnou jednotku se systémem Windows98SE mÛÏe b˘t nutné nainstalovat ovladaã pro systém Windows98SE.

1. VloÏte disk CD s programem do jednotky CD-ROM.

2. Umístûte zafiízení CAM do kolébky a pfiipojte jej k poãítaãi pomocí kabelu USB.

Poãítaã nalezne zafiízení CAM a zobrazí se prÛvodce pfiidáním nového hardware.

3. Najdûte sloÏku G :\ Storage na disku CD.

4. Postupujte podle zobrazen˘ch pokynÛ.

ENGLISH Miscellaneous Information:

Connecting the CAM with other Devices

Disconnecting USB Connection

After completing the data transfer, you must disconnect the cable in the following way.

1. Select the removable disk icon and click the right mouse button to select ‘ Safely Remove Hardware ’ .

2. Select ‘ Stop ’ and disconnect the USB cable when the pop-up screen disappears.

Notes

✤ If you disconnect the USB cable from the PC or the CAM during the data transfer, the data transfer will stop and the data may be damaged.

✤ If you connect the USB cable to a PC using a USB HUB or with other device at the same time, it might cause conflict and may not work properly. If this occurs, remove all other devices and try the connection again.

✤ The CAM may operates abnormally in the recommended system environment depending on the assembling of PC.

For example, the video file is played abnormally.

✤ Once you select the USB 2.0 MassStorage, USB 1.1

MassStorage, PC-Cam or PictBridge, you cannot select the modes. Disconnect the USB cable or turn on the CAM again to select the modes.

✤ If you disconnect the USB cable, the message ‘ Now refresh file list ’ appears for 1 second.

✤ All operation mentioned on the page 102 may not guaranteed in the system environment.

Dal‰í informace: Pfiipojení CZECH zafiízení CAM k jin˘m zafiízením

Odpojení pfiipojení USB

Po dokonãení pfienosu dat je nutné odpojit kabel podle tohoto postupu.

1. Vyberte ikonu vymûnitelné jednotky a klepnûte na ni prav˘m tlaãítkem my‰i. Vyberte moÏnost Safely Remove Hardware

< Bezpeãnû odebrat hardware > .

2. Vyberte moÏnost Stop; po zmizení kontextového okna odpojte kabel USB.

Poznámky

✤ Odpojíte-li kabel USB od poãítaãe nebo zafiízení CAM bûhem pfienosu dat, pfienos se zastaví a data se mohou po‰kodit.

✤ Pfiipojujete-li kabel USB k poãítaãi pomocí rozboãovaãe USB nebo za souãasného pfiipojení dal‰ího zafiízení, mÛÏe dojít ke konfliktu zafiízení a kamera nemusí fungovat správnû.

V tomto pfiípadû odpojte v‰echna ostatní zafiízení a zkuste navázat pfiipojení znovu.

✤ Zafiízení CAM nemusí fungovat normálnû v doporuãeném systému v závislosti na sestavení poãítaãe.

Napfiíklad video soubor nebude pfiehrán normálnû.

✤ Po vybrání moÏnosti USB 2.0 MassStorage, USB 1.1

MassStorage, PC-Cam < Webkamera > nebo PictBridge nemÛÏete vybrat reÏimy.

Pro vybrání reÏimu odpojte kabel USB nebo vypnûte zafiízení

CAM.

✤ Po odpojení kabelu USB se zobrazí na jednu sekundu zpráva

“Now refresh file list” < Nyní obnovte seznam souborÛ > .

✤ V‰echny funkce uvedené na stranû 102 nejsou zaruãeny v systémovém prostfiedí.

ENGLISH Miscellaneous Information:

Printing Photos

CZECH

Dal‰í informace: Tisk fotografií

Printing with PictBridge Function

With the PictBridge Support, you can control the printer directly through the CAM in order to print out stored pictures.

For direct printing of your stored pictures using the

PictBridge function, you must connect the CAM to a PictBridge printer using a USB cable.

1. Connect the CAM to the PC with the

USB cable.

2. Move [Mode Selector] down to turn on the CAM.

◆ USB menu screen appears automatically.

3. Move the [ /] switch to select <PictBridge> and press the [OK] button.

4. Move the [ /] switch to select <Copies> and press the [OK] button.

5. Move the [ /] switch to select desired number and press the [OK] button.

◆ You can select the number of copy from 1 to 99.

6. Move the [ /] switch to select

<Print> and press the [OK] button.

USB Mode

USB 2.0 MassStorage

USB 1.1 MassStorage

PC-Cam

PictBridge 100-0056

Date

Copies

Print

Next Photo

Previous Photo

Off

5

Notes

✤ If you select <Back> in the menu, the previous menu appears.

✤ If you want to select the next or previous photo, select <Next> or <Previous> using [ ▲ /▼ ] switch.

✤ For further details about printing photos, refer to the User's manual of the printer.

PictBridge 100-0056

Date

Copies

Print

Next Photo

Previous Photo

Off

5

Tisk pomocí funkce PictBridge

Díky podpofie rozhraní PictBridge lze ovládat tiskárnu a tisknout tak uloÏené snímky pfiímo ze zafiízení CAM.

Pro pfiím˘ tisk uloÏen˘ch fotografií pomocí funkce

PictBridge je nutné pfiipojit zafiízení CAM k tiskárnû PictBridge pomocí kabelu USB.

1. Pfiipojte zafiízení CAM k poãítaãi pomocí kabelu USB.

2. Pohybem ovladaãe [ Ovladaã reÏimÛ ] dolÛ zapnûte zafiízení CAM.

◆ Automaticky se zobrazí obrazovka s nabídkou

USB.

3. Pohybem ovladaãe [ ▲ /▼ ] vyberte poloÏku

< PictBridge > a stisknûte tlaãítko [OK].

4. Pohybem ovladaãe [ ▲ /▼ ] vyberte poloÏku

< Copies > < Kopie > a stisknûte tlaãítko [OK].

5. Pohybem ovladaãe [ ▲ /▼ ] vyberte poÏadovan˘ poãet a stisknûte tlaãítko [OK].

◆ Poãet kopií lze nastavit od 1 do 99.

6. Pohybem ovladaãe [ ▲ /▼ ] vyberte poloÏku

< Print > < Tisk > a stisknûte tlaãítko [OK].

Poznámky

✤ Vyberete-li v nabídce moÏnost < Back > < Zpût > , zobrazí se pfiedchozí nabídka.

✤ Chcete-li vybrat dal‰í nebo pfiedchozí fotografii, vyberte moÏnost < Next > < Dal‰í > nebo

< Previous > < Pfiedchozí > pomocí ovladaãe

[ ▲ /▼ ] .

✤ Dal‰í podrobnosti o tisku fotografií naleznete v uÏivatelské pfiíruãce tiskárny.

ENGLISH Miscellaneous Information:

Printing Photos

Printing Photos with DPOF Files

DPOF (Digital Printing Order Format) defines the print information for the specific photos and number of each photo on the Memory Stick or

Memory Stick Pro. You can easily make prints on a DPOF compatible printer or order copies.

CZECH

Dal‰í informace: Tisk fotografií

Tisk fotografií se soubory DPOF

Formát DPOF (Formát pro digitální tisk) definuje informace pro tisk pro urãité fotografie a poãet kopií kaÏdé fotografie na kartû Memory

Stick nebo Memory Stick Pro.

Snímky lze snadno objednat nebo vytisknout na tiskárnû kompatibilní s formátem DPOF.

Printing DPOF files of the Memory Stick

1. Set the print information for the photo you want to print.

(Refer to page 59)

2. Insert the Memory Stick into the photo printer.

3. Follow the steps of the printer to print out photos.

Tisk souborÛ DPOF na kartû Memory Stick

1. Nastavte informace pro tisk pro snímky, které chcete vytisknout.

(Viz strana 59)

2. ZasuÀte kartu Memory Stick do fotografické tiskárny.

3. Pro tisk fotografií postupujte podle pokynÛ k tiskárnû.

Note

✤ For further details about printing photos, refer to the User's manual of the printer.

Poznámka

✤ Dal‰í podrobnosti o tisku fotografií naleznete v uÏivatelské pfiíruãce tiskárny.

ENGLISH Maintenance:

Cleaning and Maintaining the CAM

CZECH

ÚdrÏba: âi‰tûní a údrÏba zafiízení CAM

After using the CAM

For the safekeeping of the CAM, follow these steps.

✓ Turn the CAM off.

✓ Remove the Battery Pack (refer to page 19).

✓ Remove the Memory Stick (refer to page 33).

To prevent any damage to the LCD monitor, do not apply excessive force on its moving parts.

Do not drop or in anyway shock the CAM.

For prolonged use of the CAM, avoid using it in places subject to excessive humidity or dust.

Do not leave the CAM in places subject to:

✓ Excessive humidity, steam, soot or dust

✓ Excessive shock or vibration.

✓ Extremely high (over 50 ° C or 122 ° F) or extremely low

(under 0 ° C or 32 ° F) temperatures.

✓ Strong electromagnetic fields.

✓ Direct sunlight or in a closed car on a hot day.

For the safe use of the battery pack, follow these.

✓ To conserve battery power, be sure to turn off the CAM power when not in use.

✓ Battery consumption may vary depending on the condition of use.

Recording with many starts and stops, frequent zooming, and recording in low temperatures will shorten actual recording times.

✓ Dispose of used battery packs promptly. Do not dispose of them in fire.

✓ The battery pack will become warm during charging and use. This is not a malfunction.

✓ The battery pack has a limited service life. If the period of use becomes noticeably shorter with a normal charge, the battery pack is at the end of its service life. Replace it with a new battery pack.

For the safe use of the Memory Stick and the Memory Stick Pro, follow these.

✓ The Memory Stick should be stored away from heaters and other heat sources. Avoid storing Memory Sticks under direct sunlight and avoid electromagnetic fields.

✓ Do not power off any devices while transferring data, as this may destroy the data.

✓ Back up your image data often to a hard disk or other permanent storage media.

✓ Format the Memory Stick periodically.

✓ When formatting the Memory Stick or Memory Stick Pro, format in the

CAM. If you format it on PC, use the ‘ Memory Stick Formatter ’ in the supplied software CD.

Po pouÏití zafiízení CAM

Pro bezpeãné uloÏení zafiízení CAM dodrÏujte tyto pokyny.

✓ Vypnûte zafiízení CAM.

✓ Vyjmûte baterii (viz strana 19).

✓ Vyjmûte kartu Memory Stick (viz strana 33).

ChraÀte LCD monitor pfied po‰kozením. Nevyvíjejte na jeho pohyblivé

ãásti pfiíli‰ velkou sílu.

ChraÀte zafiízení CAM pfied pádem nebo jin˘mi otfiesy.

Del‰í Ïivotnost zafiízení CAM zajistíte, kdyÏ jej nebudete pouÏívat v místech s nadmûrnou vlhkostí nebo pra‰ností.

Nenechávejte zafiízení CAM na místech s následujícími podmínkami:

✓ Nadmûrná vlhkost, páry, d˘m nebo prach

✓ Nadmûrné otfiesy nebo vibrace

✓ Pfiíli‰ vysoká (nad 50 ° C nebo 122 ° F) nebo nízká

(pod 0 ° C nebo 32 ° F) teplota

✓ Silné elektromagnetické pole

✓ Pfiímé sluneãní záfiení nebo uzavfiené auto za horkého poãasí

Pro bezpeãné pouÏívání jednotky baterie dodrÏujte tyto pokyny.

✓ Pro úsporu napûtí baterie zafiízení CAM vypínejte, kdyÏ jej nepouÏíváte.

✓ V˘drÏ baterie se mÛÏe li‰it v závislosti na podmínkách pouÏití.

Nahrávání s mnoha spu‰tûními a zastaveními, ãast˘m pouÏíváním funkce zoom a nahrávání v nízk˘ch teplotách zkracuje v˘slednou dobu nahrávání.

✓ PouÏité baterie ihned zlikvidujte. Nevhazujte baterie do ohnû.

✓ Baterie se pfii nabíjení a pouÏívání zahfiívá. Nejde o poruchu.

✓ Baterie má omezenou Ïivotnost. KdyÏ se celková doba nahrávání pfii normálním nabití velmi zkrátí, blíÏí se konec Ïivotnosti baterie.

VymûÀte baterii za novou.

Pro bezpeãné pouÏívání karet Memory Stick a Memory Stick Pro, dodrÏujte tyto pokyny.

✓ Kartu Memory Stick je nutné skladovat mimo dosah topení a jin˘ch zdrojÛ tepla. Neskladujte karty Memory Stick na pfiímém sluneãním záfiení a v silném elektromagnetickém poli.

✓ Nevypínejte zafiízení pfii pfienosu dat. Mohlo by tím dojít ke zniãení dat.

✓ Zálohujte snímky ãasto na pevn˘ disk nebo jiné médium pro trvalé ukládání dat.

✓ Pravidelnû kartu Memory Stick formátujte.

✓ Kartu Memory Stick nebo Memory Stick Pro formátujte v zafiízení CAM.

Pokud formátujete kartu na poãítaãi, pouÏijte aplikaci Memory Stick

Formatter na dodaném disku CD se softwarem.

ENGLISH Maintenance:

Cleaning and Maintaining the CAM

Cleaning the Body

To Clean the Exterior of the CAM

✓ To clean the exterior, use a soft dry cloth. Wipe the body gently. Do not apply excessive force when cleaning, gently rub the surface.

✓ The LCD monitor surface should not be pressed. Use a soft dry cloth to clean the surface.

✓ To clean the lens, use an optional air blower to blow out dirt and other small objects. Do not wipe the lens with cloths or your fingers. If necessary, use lens cleaning paper.

✓ Do not use thinner, alcohol or benzene for cleaning.

Otherwise, the finish may be damaged.

✓ Cleaning should be done only after the battery pack has been removed, and other power sources have been disconnected.

Note

✤ If the lens look dimmer, turn off the CAM and leave it for about 1 hour.

CZECH

ÚdrÏba: âi‰tûní a údrÏba zafiízení CAM

âi‰tûní tûla

âi‰tûní vnûj‰ích ãástí zafiízení CAM

✓ Pro ãi‰tûní vnûj‰ích ãástí zafiízení pouÏívejte mûkk˘ such˘ hadfiík. Pouzdro otírejte opatrnû.

NepouÏívejte pfii ãi‰tûní nadmûrnou sílu; otírejte povrch jemnû.

✓ Netlaãte na povrch LCD monitoru.

âistûte povrch mûkk˘m such˘m hadfiíkem.

✓ Pfii ãi‰tûní objektivu odstraÀte neãistoty a prach stlaãen˘m vzduchem. Neotírejte objektiv textilem nebo prsty.

V pfiípadû nutnosti pouÏijte papír na ãi‰tûní objektivu.

✓ NepouÏívejte k ãi‰tûní rozpou‰tûdla, alkohol nebo benzen.

V opaãném pfiípadû, by mohlo dojít k po‰kození povrchové

úpravy.

✓ âi‰tûní provádûjte po vyjmutí jednotky baterií a odpojení ostatních zdrojÛ napájení.

Poznámka

✤ Pokud vypadá objektiv tmav‰í, vypnûte zafiízení CAM a nechte jej hodinu v klidu.

Using the Built-in Rechargeable Battery

The CAM incorporates a rechargeable lithium cell that maintains the date and other settings even when the AC adaptor and the battery are removed. The rechargeable lithium cell is automatically recharged when the CAM is used.

Charging the Built-in Rechargeable Battery

✤ If The CAM is not used at all, the cell runs down in 5 days. In this case, connect the AC adaptor to the CAM and turn on the power switch. Then leave it for 24 hours.

After that, set the date and other settings again.

PouÏívání integrované nabíjecí baterie

Zafiízení CAM obsahuje nabíjecí lithiovou baterii, která uchovává datum a ostatní nastavení i kdyÏ je odstranûn napájecí adaptér a baterie. Nabíjecí lithiová baterie se automaticky nabíjí pfii pouÏívání zafiízení CAM.

Nabíjení integrované nabíjecí baterie

✤ Pokud se zafiízení CAM vÛbec nepouÏívá, vybije se baterie za 5 dní. V takovém pfiípadû pfiipojte napájecí adaptér k zafiízení CAM a zapnûte hlavní vypínaã. Potom zafiízení nechte na 24 hodin.

Potom znovu nastavte datum a ostatní nastavení.

ENGLISH Maintenance:

Cleaning and Maintaining the CAM

Using the CAM Abroad

✤ Each country or region has its own electric and colour systems.

✤ Before using the CAM abroad, check the following items:

Power Sources

✤ You can use the CAM in any country or area with the supplied AC

Power Adapter where the power input range is

100V ~ 240V, 50/60Hz.

✤ Use a commercially available AC plug adapter if necessary, depending on the design of the local wall outlets.

Colour System

✤ You can view your video files using the built-in LCD monitor.

However, to view your recordings on a television set or to copy it to a video cassette recorder (VCR), the television set or the VCR must comply with PAL-compatible and have the appropriate Audio

/ Video ports. Otherwise, you may need to use a separate Video

Format Transcoder (PAL-NTSC format Converter).

PAL-Compatible Countries / Regions

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic,

Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain,

Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya,

Malaysia, Mauritius, Norway, Romania, Saudi Arabia, Singapore,

Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand,

Tunisia, etc.

NTSC-Compatible Countries / Regions

Bahamas, Canada, Central America, Japan, Mexico, Philippines,

Korea, Taiwan, United States of America, etc.

CZECH

ÚdrÏba: âi‰tûní a údrÏba zafiízení CAM

PouÏívání zafiízení CAM v zahraniãí

✤ KaÏdá zemû nebo region má vlastní elektrick˘ systém a systém barev.

✤ Pfied pouÏíváním zafiízení CAM v zahraniãí si zjistûte následující

údaje:

Zdroje energie

✤ Zafiízení CAM lze pouÏívat s dodan˘m síÈov˘m adaptérem ve v‰ech zemích nebo oblastech s rozmezím síÈového napûtí mezi

100 - 240 V a frekvencí 50/60 Hz.

✤ V pfiípadû potfieby pouÏijte komerãnû dostupn˘ síÈov˘ adaptér pro stfiídav˘ proud podle konstrukce místních síÈov˘ch zásuvek.

Systém barev

✤ Video soubory lze pfiehrávat na integrovaném monitoru LCD.

Pokud v‰ak chcete záznamy prohlíÏet na televizoru nebo je kopírovat na videorekordéru, musí b˘t televizor nebo videorekordér kompatibilní se systémem PAL a musí mít odpovídající porty Audio/Video.

V opaãném pfiípadû budete potfiebovat samostatn˘ pfievodník videoformátu (konvertor formátÛ NTSC-PAL).

Zemû / regiony vyuÏívající normu PAL

Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, âína, SNS, âeská republika,

Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Nûmecko, ¤ecko, Velká Británie,

Holandsko, Hongkong, Maìarsko, Indie, Irán, Irák, Kuvajt, Libye,

Malajsie, Mauritius, Norsko, Rumunsko, Saudská Arábie, Singapur,

Slovenská republika, ·panûlsko, ·védsko, ·v˘carsko, S˘rie,

Thajsko, Tunis, atd.

Zemû / regiony vyuÏívající normu NTSC

Bahamy, Kanada, Stfiední Amerika, Japonsko, Mexiko, Filipíny,

Korea, Tchaj-wan, Spojené státy americké atd.

ENGLISH

Troubleshooting

Self Diagnosis Display

Display

Not enough free space

Corrupted file

Paper error

Printer error

Ink error

Wrong error

USB transfer error

Low battery

Holding the key

Card error

Not formatted

Write error

Read error

Not supported format

Write protected

MPEG decoding error

Informs that… Action

Not enough free space for saving files

The file is corrupted

The paper is insufficient.

The paper is caught in the printer.

Ink is low.

The file is wrong.

The error is occurred while transferring data.

Battery is low.

The hold key is locked.

The memory card is corrupted.

Format the memory card.

Failed to write.

Failed to read.

The format is not supported.

Check the space of internal memory or the

Memory Stick.

Delete the corrupted file.

Check the paper in the printer.

If there is no paper, insert paper.

Check that paper is caught in the printer.

Pull out the caught paper.

Check if the ink or toner is low.

Check that the file is JPEG.

Disconnect the USB cable and connect it again.

Charge the battery pack or connect the AC

Adapter.

Unlock the hold key and operate the CAM.

Format the Memory Stick or replace it with new one.

Format the Memory Stick.

Check the memory space or format the memory.

Delete the file.

The AVI or JPEG file that is not supported.

Check the supported file on the page 29.

Unlock the Memory Stick.

Memory Stick is protected to write.

The video file is corrupted.

Delete the corrupted file.

✤ If these instructions do not solve your problem, contact your nearest

Samsung dealer or authorized service centre/personnel.

Symptom

No power is supplied

DATE/TIME is wrong

Possible Causes Measure

The power is not connected properly

The battery is dead

The battery is too cold

Connect the AC adapter properly, page 23

Replace the dead battery pack

Warm up the battery or move to warmer place

The DATE/TIME is not set Set the DATE/TIME, pages 88~89

CZECH

OdstraÀování problémÛ

Autodiagnostické zobrazení

Údaj Popis problému

Not enough free space

(Nedostatek volného místa)

Corrupted file

(Po‰kozen˘ soubor)

Paper error

(Chyba papíru)

Printer error

(Chyba tiskárny)

Ink error (Chyba inkoustu)

Wrong error

(Chyba ‰patn˘)

USB transfer error

(Chyba pfienosu USB)

Low battery

(Slabá baterie)

Holding the key

(Tlaãítka jsou zamãena)

Card error (Chyba karty)

Není dostatek volného místa pro ukládání souborÛ.

Soubor je po‰kozen˘.

Nedostatek papíru.

Papír uvízl v tiskárnû.

Dochází inkoust.

Soubor je ‰patn˘.

Pfii pfienosu dat do‰lo k chybû.

Baterie je slabá.

Tlaãítko Hold je aktivní.

PamûÈ je po‰kozena.

¤e‰ení

Zkontrolujte místo v interní pamûti nebo na kartû

Memory Stick.

OdstraÀte po‰kozen˘ soubor.

Zkontrolujte papír v tiskárnû.

Pokud papír do‰el, vloÏte dal‰í.

Zkontrolujte, zda papír neuvízl v tiskárnû.

Vytáhnûte uvíznut˘ papír.

Zkontrolujte, zda nedochází inkoust nebo toner.

Zkontrolujte, zda je soubor ve formátu JPEG.

Odpojte kabel USB a znovu jej pfiipojte.

Nabijte baterii a nebo pfiipojte napájecí adaptér.

Vypnûte tlaãítko Hold a zafiízení CAM mÛÏete pouÏívat.

Naformátujte kartu Memory Stick nebo vloÏte novou.

Naformátujte kartu Memory Stick.

Not formatted

(Nenaformátováno)

Write error

(Chyba zápisu)

Read error (Chyba ãtení)

Not supported format

(Nepodporovan˘ formát)

Naformátuje pamûÈovou kartu.

Zápis se nezdafiil.

âtení se nezdafiilo.

Formát není podporován.

Zkontrolujte místo v pamûti nebo zformátujte pamûÈ.

OdstraÀte soubor.

Soubor AVI nebo JPEG není podporován.

Zkontrolujte, zda je soubor podporovan˘ na stranû 29.

Odemknûte kartu Memory Stick.

Write protected (Ochrana proti zápisu)

MPEG decoding error

(Chyba pfii dekódování

MPEG)

Karta Memory Stick je chránûna proti zápisu.

Video soubor je po‰kozen˘.

OdstraÀte po‰kozen˘ soubor.

✤ Pokud nelze problém pomocí tûchto pokynÛ vyfie‰it, kontaktujte nejbliωího prodejce spoleãnosti Samsung nebo autorizované servisní stfiedisko

(personál).

Pfiíznak

Chybí pfiívod napájení.

MoÏné pfiíãiny

Napájení není fiádnû zapojeno.

Baterie je vybitá.

Baterie je pfiíli‰ studená.

Údaj DATE/TIME

< Datum / ãas > je chybn˘.

PoloÏka DATE/TIME

< Datum / ãas > není nastavena.

Opatfiení

Pfiipojte fiádnû napájecí adaptér, viz strana

23.

VloÏte nabitou jednotku baterií.

Zahfiejte baterii nebo se pfiesuÀte na teplej‰í místo.

Nastavte poloÏku DATE/TIME < Datum /

ãas > , viz strany 88-89.

ENGLISH

Troubleshooting OdstraÀování problémÛ

CZECH

Symptom Possible Causes Measure

Focus does not adjust automatically

The Memory Stick will not load properly

Colour balance of picture is not natural

Digital zoom does not work

Files stored in the Memory

Stick cannot be deleted

Images on the LCD monitor appear dark

Rear of the LCD monitor is hot

Play, rewind and fast forwarding do not work

Memory Stick cannot be played back (Photo mode)

No picture is taken when is fully pressed

Built-in Light will fire

Cannot Record a video

LCD screen turns off

Focus is set to manual mode

Recording was done in a dark place

Lens is covered with condensation

Set focus to AUTO

Use strobe or lit the place

Clear the lens and check the focus

Memory stick is in wrong position

Something fills in the

Memory Stick slot

Insert the Memory Stick properly, page 33

Clear the Memory Stick slot

White balance adjustment is required

Digital special effect is applied

Memory Stick is protected

File is locked

Ambient is too bright

Ambient temperature is too low

Set proper white balance, page 65

Turn off the digital special effects, page 51

Remove the protection tab of

Memory Stick

Remove the lock on the file, page 82

Adjust the brightness and angle of

LCD

Low temperatures might produce a dark LCD display

This is not a malfunction

Close the LCD monitor to turn if off, or turn your device off to cool down

Select ‘ Video Mode ’ and select ‘ Play ’

Prolonged use of LCD monitor

The Photo Mode is selected

The Video Mode is selected

Select ‘ Photo Mode ’ and select

‘ View ’

Not enough free memory space is remained

Memory card is formatted by different devices

Light is forced to cancel

Light is not available for recording

Delete files from the Memory Stick

Format the Memory Stick on the

CAM

Select different Light mode, page 62

The ‘Photo Mode’ is selected

To save power consumption, the LCD screen and

Camera s power turns off if there is no button operation for a certain period of time (depending on operation mode), which is not a malfunctioning

Select ‘ Video Mode ’

Operating any button will turn the camera on

Pressing the button once again will operate its function

Pfiíznak

Nefunguje automatické zaostfiování.

Kartu Memory Stick nelze fiádnû zasunout.

VyváÏení barev snímku není pfiirozené.

Nefunguje digitální zoom.

Nelze odstranit soubory uloÏené na kartû Memory

Stick.

Snímky se na LCD monitoru zobrazují tmavé.

Zadní ãást LCD monitoru je horká

Nefunguje pfiehrávání a rychlé pfievíjení vpfied a vzad

Nelze pfiehrát obsah karty

Memory Stick (v reÏimu

Photo mode < ReÏim

Fotografování > ).

Pfii úplném stisknutí pfiístroj nefotografuje.

Spustí se zabudované svûtlo.

MoÏné pfiíãiny Opatfiení

Zaostfiování je nastaveno na ruãní reÏim.

Nahrávání probíhalo za nedostateãn˘ch svûteln˘ch podmínek.

Objektiv je zamlÏen.

Karta Memory Stick je v nesprávné poloze.

Slot pro kartu Memory Stick je nûãím zablokován.

Nastavte zaostfiování do reÏimu AUTO

< Automatick˘ > .

PouÏijte svûtelnou jednotku nebo osviÈte scénu jin˘m zpÛsobem.

Oãistûte objektiv a zkontrolujte zaostfiení.

VloÏte fiádnû kartu Memory Stick, viz strana 33.

Uvolnûte slot pro kartu Memory Stick.

Je tfieba nastavit vyváÏení bílé.

PouÏívá se speciální digitální efekt.

Nastavte správné vyváÏení bílé, viz strana 65.

Vypnûte speciální digitální efekty, viz strana 51.

Karta Memory Stick je chránûná proti zápisu.

Soubor je zamãen˘.

Okolní osvûtlení je pfiíli‰ jasné.

Okolní teplota je pfiíli‰ nízká.

Zru‰te ochranu proti zápisu karty Memory

Stick.

Zru‰te zamãení souboru, viz strana 82.

Nastavte jas a úhel displeje

Pfii nízké okolní teplotû mÛÏe dojít k tmavému zobrazení na displeji.

Nejde o poruchu.

Dlouhé pouÏívání monitoru

LCD

Zavfiením vypnûte LCD monitor nebo vypnûte pfiístroj a nechte jej vychladnout.

Je vybrán reÏim Photo Mode

< ReÏim Fotografování > .

Vyberte reÏim Video Mode < ReÏim

Video > a vyberte moÏnost Play

< Pfiehrát > .

Je vybrán reÏim Video Mode

< ReÏim Video > .

Vyberte reÏim Photo Mode < ReÏim

Fotografování > a vyberte moÏnost View

< ProhlíÏet > .

Není k dispozici dostatek volné pamûti.

PamûÈová karta je zformátovaná jin˘m zafiízením.

Je nastaveno zru‰ení svûtla.

Svûtlo nelze pouÏít pro nahrávání.

OdstraÀte soubory z karty Memory Stick.

Zformátujte kartu Memory Stick v zafiízení

CAM.

Vyberte jin˘ reÏim svûtla, viz strana 62.

Nelze nahrávat video.

Displej LCD se vypne

Je vybrán reÏim Photo Mode

< ReÏim Fotografování > .

Vyberte reÏim Video Mode

< ReÏim Video > .

Pro úsporu energie se napájení displeje

LCD a fotoaparátu vypne, pokud bûhem urãité doby (v závislosti na provozním reÏimu) nestisknete nûkteré tlaãítko; nejedná se o poruchu.

Stisknutím libovolného tlaãítka se fotoaparát zapne. Dal‰ím stisknutím tlaãítka bude aktivována jeho funkce.

ENGLISH

Using the Menu

Video

Back

4. Settings

Size

720

352

AF

MF

EIS

On

Off

Quality

Super Fine

Fine

Normal

Focus

1. Record

2. Play

3. File Options

Delete

Selected

All

Cancel

Lock

Selected

All

Cancel

Copy To

Selected

All

Cancel

PB Option

Selected

All

Cancel

White Balance

Auto

Hold

Outdoor

Indoor

Program AE

Auto

Sports

Spotlight

Sand/Snow

HS Shutter

BLC

Off

On

Effect

Off

Art

Mosaic

Sepia

Negative

Mirror

B&W

Emboss

Digital Zoom

Off

On

Back

5. Back

Photo

1. Capture

2. View

3. File Options

Delete

Selected

All

Cancel

Lock

Selected

All

Cancel

Copy To

Selected

All

Cancel

White Balance

Auto

Hold

Outdoor

Indoor

Program AE

Auto

Sports

Spotlight

Sand/Snow

HS Shutter

BLC

Off

On

Back

5. Back

DPOF

Back

4. Settings

Size

800✕600

640✕480

Light

Auto

On

Off

Focus

AF

MF

EIS

On

Off

MP3

1. Play

Options

Repeat

All

Off

One

Back

2. File Options

Delete

Selected

All

Cancel

Lock

Selected

All

Cancel

Copy To

Selected

All

Cancel

Back

3. Back

CZECH

PouÏívání nabídky

Video

Back

4. Settings

Size

720

352

AF

MF

EIS

On

Off

Quality

Super Fine

Fine

Normal

Focus

1. Record

2. Play

3. File Options

Delete

Selected

All

Cancel

Lock

Selected

All

Cancel

Copy To

Selected

All

Cancel

PB Option

Selected

All

Cancel

White Balance

Auto

Hold

Outdoor

Indoor

Program AE

Auto

Sports

Spotlight

Sand/Snow

HS Shutter

BLC

Off

On

Effect

Off

Art

Mosaic

Sepia

Negative

Mirror

B&W

Emboss

Digital Zoom

Off

On

Back

5. Back

Photo

1. Capture

2. View

3. File Options

Delete

Selected

All

Cancel

Lock

Selected

All

Cancel

Copy To

Selected

All

Cancel

White Balance

Auto

Hold

Outdoor

Indoor

Program AE

Auto

Sports

Spotlight

Sand/Snow

HS Shutter

BLC

Off

On

Back

5. Back

DPOF

Back

4. Settings

Size

800✕600

640✕480

Light

Auto

On

Off

Focus

AF

MF

EIS

On

Off

MP3

1. Play

Options

Repeat

All

Off

One

Back

2. File Options

Delete

Selected

All

Cancel

Lock

Selected

All

Cancel

Copy To

Selected

All

Cancel

Back

3. Back

ENGLISH

Using the Menu

Voice

Recorder

1. Record

2. Play

3. File Options

File

Browser

1. Delete

Selected

All

Cancel

Delete

Selected

All

Cancel

Lock

2. Lock

Selected

All

Cancel

System

Settings

1. Display

LCD

Brightness

...

0%

100%

LCD Colour

100%

3. System

Auto Shut off

Off

5 Minutes

Demo

Off

5 Minutes

Play Now

Start-up

Back Selected

All

Cancel

Copy To

Selected

All

Cancel

3. Copy To

Selected

All

Cancel

4. File Info

2. Date/Time

Set Time

Set Date

Video Mode

Previous

Mode

File No.

Series

Reset

Back

4. Back

Close

5. Back

Date Format

YY/MM/DD

DD/MM/YY

MM/DD/YY

Time Format

12 Hour

24 Hour

Beep Sound

On

Off

Version Info

Back

4. Memory

Back

Storage Type

Internal

External

Format

Internal

External

Memory Space

000MB/000MB

Back

5. Back

USB

Mode

1. USB 2.0

MassStorage

2. USB 1.1

MassStorage

3. PC-Cam

4. PictBridge

CZECH

PouÏívání nabídky

Voice

Recorder

1. Record

2. Play

3. File Options

File

Browser

1. Delete

Selected

All

Cancel

Delete

Selected

All

Cancel

Lock

2. Lock

Selected

All

Cancel

System

Settings

1. Display

LCD

Brightness

...

100%

LCD Colour

100%

Back

3. System

Selected

All

Cancel

Copy To

Selected

All

Cancel

3. Copy To

Selected

All

Cancel

4. File Info

2. Date/Time

Set Time

Set Date

Auto Shut off

Off

5 Minutes

Demo

Off

5 Minutes

Play Now

Start-up

Video Mode

Previous

Mode

File No.

Series

Reset

Back

4. Back

Close

5. Back

Date Format

YY/MM/DD

DD/MM/YY

MM/DD/YY

Time Format

12 Hour

24 Hour

Beep Sound

On

Off

Version Info

Back

4. Memory

Back

Storage Type

Internal

External

Format

Internal

External

Memory Space

000MB/000MB

Back

5. Back

USB

Mode

1. USB 2.0

MassStorage

2. USB 1.1

MassStorage

3. PC-Cam

4. PictBridge

ENGLISH

Specifications

Model Name the CAM System

Video Recording System

Photo System

MP3

Voice

Memory

Recording/Playing time

CCD Pixel

Optical Zoom Ratio

Focal Length

Minimum Illumination

LCD Monitor

Cradle Connectors

USB

The CAM Connector

AV Output

DC Power In Connector

General

Operating Temperature

Operating Humidity

Power Source

Power Consumption

Dimension(WxHxD)

Weight

Built-in Microphone

VP-M102/VP-M105/VP-M110

MPEG4 AVI Format

JPEG (DPOF, Exif 2.2)

Stereo Playing

WAVE file record/play (8KHz Sampling, 16 bit, Stereo)

Internal memory/Memory Stick/Memory Stick Pro

Refer to page 30

1/6 inch CCD, 800K(Maximum) x10 f=2.4~24mm, F1.8~2.4

3.0 Lux

2.0

” Trans Reflective, 210K

Mini-B type (USB 2.0 High Speed)

Special 22Pin Connector

Video (1.0Vp_p), Audio (-7.5dBm 47K

, Stereo)

Special 22Pin Connector

0 ° C~40 ° C

10%~80%

3.8V (Li-Polymer Battery pack), 4.8V (AC Adapter)

3.0W (LCD ON)

58.8mm x 92.7mm x 26.3mm

150g (Including the Lithium Polymer Battery Pack)

Omni-directional Stereo condenser microphone

• These technical specifications and design may be changed without notice.

CZECH

Technické údaje

Název modelu

Systém CAM

Systém záznamu obrazu

Systém fotografování

MP3

Hlas

PamûÈ

Doba nahrávání / pfiehrávání

CCD snímaã

Rozsah optického zoomu

Ohnisková vzdálenost

Minimální svûtelnost

LCD monitor

Konektory kolébky

USB

Konektor zafiízení CAM

AV v˘stup

Vstupní konektor pro stejnosmûrn˘ proud

Obecné

Provozní teplota

Provozní vlhkost

Zdroj napájení

Spotfieba energie

Rozmûry (·xVxH)

Hmotnost

Integrovan˘ mikrofon

VP-M102/VP-M105/VP-M110

Formát MPEG4 AVI

JPEG (DPOF, Exif 2.2)

Stereofonní pfiehrávání

Nahrávání / pfiehrávání soubor WAVE (pfienosová rychlost 8KHz, 16bitov˘, Stereo)

Vnitfiní pamûÈ / karta Memory Stick / Memory Stick Pro

Viz strana 30

1/6palcov˘ CCD, 800K (Maximum)

10násobn˘ f=2,4 ~ 24mm, f=1,8 ~ 2,4

3,0 Lux

2,0” Trans Reflective, 210K

Typ mini-B (vysokorychlostní USB 2.0)

Speciální 22kolíkov˘ konektor

Obraz (1,0Vp_p), Zvuk (-7,5 dBm 47 K

, Stereo)

Speciální 22kolíkov˘ konektor

0 ° C ~ 40 ° C

10% ~ 80%

3,8 V (li-polymerová baterie), 4,8V (napájecí adaptér)

3,0 W (zapnut˘ displej)

58,8 mm x 92,7 mm x 26,3 mm

150 g (Vãetnû lithium-polymerové baterie)

V‰esmûrov˘ stereofonní kondenzátorov˘ mikrofon

• Dodavatele si vyhrazuje právo mûnit technické specifikace v˘robku.

Za tiskové chyby neruãíme.

PouÏité obrázky jsou pouze ilustraãní.

Model Name

The CAM Connectors

Common connector

Earphone

AV output

VP-M102/VP-M105/VP-M110

ø 3.5 Stereo

Video (1.0p_p, 75 Ω ),

Audio (-7.5dBm 47K Ω , Stereo)

Special 22Pin Connector

Special 22Pin Connector

Cradle Connector

DC Power In Connector

AC Adapter

Power Requirement

DC Output

Dimensions

Weight

AC 100~240V, 50/60Hz

DC 4.8V, 1.0A

70mm x 30mm x 42mm

80g (Including DC cable)

CZECH

Technické údaje

Název modelu

Konektory zafiízení CAM

Spoleãn˘ konektor Sluchátka

AV v˘stup

VP-M102/VP-M105/VP-M110

ø 3,5 Stereo

Obraz (1,0Vp_p, 75

),

Zvuk (-7,5 dBm 47 K

, Stereo)

Speciální 22kolíkov˘ konektor

Speciální 22kolíkov˘ konektor

Konektory kolébky

Vstupní konektor pro stejnosmûrn˘ proud

Napájecí adaptér

PoÏadavky na napájení

Stejnosmûrn˘ v˘stup

Rozmûry

Hmotnost

Stfiídav˘ proud 100

4,8 V, 1,0A

~ 240 V, 50/60 Hz

70 mm x 30 mm x 42 mm

80 g (vãetnû kabelu pro stejnosmûrn˘ proud)

ENGLISH

Index

- A -

AF......................................46, 63

Auto Shut off ...........................92

- B -

Beep Sound ............................96

BLC ...................................50, 67

- C -

Capturing.................................54

Cleaning and Maintaining the

CAM.......................................117

Rejstfiík

- F -

File Browser ............................81

Focus ................................46, 63

Format.....................................99

Function button .......................26

- A -

AF......................................46, 63

Automatické vypnutí ...............92

Automatická expozice

(Program AE) ...................49, 66

- I -

Image Mixer ..........................110

- B -

Barvy displeje..........................87

BLC (Kompenzace protisvûtla) ........................50, 67

- L -

LCD Brightness.......................86

LCD Colour .............................87

Light.........................................62

Lithium Polymer

Battery pack ............................13

- C -

âi‰tûní a údrÏba zafiízení CAM ........................117

CZECH

- F -

Formát.....................................99

Funkãní tlaãítko .......................26

Fotografování..........................54

- H -

Hlavní vypínaã .........................14

- I -

Image Mixer ..........................110

Informace o verzi ....................97

- D -

Date.........................................89

Demo.......................................93

Digital Zoom............................52

Display button .........................27

DPOF ..............................59, 116

- E -

Effect ......................................51

EIS ....................................47, 64

- M -

Memory Space......................100

Memory Stick ..........................33

Memory type ...........................32

Menu button ............................14

MF .....................................46, 63

- D -

Datum......................................89

Doba ........................................88

Digitální zoom .........................52

DPOF..............................59, 116

- E -

Efekt ........................................51

EIS ....................................47, 64

- J -

Jas displeje .............................86

- K -

Kabel USB ..............................13

- L -

Lithiopolymerová baterie ........13

- M -

Místo v pamûti ......................100

MF.....................................46, 63

MoÏnost PB ............................43

ENGLISH

Index

- O -

OSD.........................................16

- P -

PB Option................................43

PictBridge ..............................115

Power switch...........................14

Program AE ......................49, 66

- R -

Repeat Play ............................72

CZECH

- Y -

Version Information.................97

- W -

White Balance...................48, 65

Rejstfiík

- O -

Obrazovkové menu ................16

OdstraÀování problémÛ ........120

Opakované pfiehrávání ...........72

Ostfiení ..............................46, 63

- U -

Ukázka ....................................93

- V -

VyváÏení bílé .....................48, 65

- Z -

Zooming In and Out..........37, 55

- P -

PamûÈová karta

Memory Stick ..........................33

PictBridge ..............................115

Pípnutí .....................................96

ProhlíÏeã souborÛ...................81

- Z -

Zvût‰ování a zmen‰ování .......................37, 55

- S -

Start-up Mode .........................94

Storage type............................98

- T -

Time ........................................88

Troubleshooting ....................120

- U -

USB Cable ..............................13

USB mode.............................101

- R -

ReÏim USB ...........................101

ReÏimu po zapnutí ..................94

- S -

Svûtlo ......................................62

- T -

Tlaãítko Display.......................27

Tlaãítko Menu .........................14

Typ úloÏi‰tû .............................98

Typ pamûti ..............................32

advertisement

Key Features

  • 8 MP CCD Silver
  • Optical zoom: 10x Digital zoom: 100x
  • Built-in microphone

Related manuals

Frequently Answers and Questions

How do I charge the battery?
To charge the battery, connect the AC adapter to the camcorder and plug it into an electrical outlet.
How do I insert a memory card?
To insert a memory card, open the memory card slot cover and insert the memory card into the slot.
How do I record a video?
To record a video, press the record button. The camcorder will start recording and the recording time will be displayed on the LCD screen.
How do I take a photo?
To take a photo, press the shutter button. The camcorder will take a photo and the photo will be saved to the memory card.

advertisement

Table of contents