Innehåll. IKEA LOV3


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Innehåll. IKEA LOV3 | Manualzz

SVENSKA 20

Innehåll

Säkerhetsinformation

Säkerhetsinstruktioner

Installation

Produktbeskrivning

Före första användning

Daglig användning

Användning av tillbehör

Tillvalsfunktioner

24

25

26

26

20

21

23

24

Råd och tips

Skötsel och rengöring

Felsökning

Tekniska data

Energieffektivitet

MILJÖSKYDD

IKEA-GARANTI

Med reservation för ändringar.

Säkerhetsinformation

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

27

28

30

31

32

32

33

Säkerhet för barn och handikappade

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Låt inte barn leka med produkten.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.

Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents