Energieffektivitet. IKEA LOV3


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Energieffektivitet. IKEA LOV3 | Manualzz

SVENSKA 32

Energieffektivitet

Produktinformation enligt EU 66/2014

Modellbeskrivning

Energiindex

Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme

Antal utrymmen

Värmekälla

Ljudstyrka

Typ av ugn

Massa

LAGAN OV3 201.521.96

106.4

0.83 kWh/program

1

Elektricitet

55 l

Inbyggnadsugn

25.0 kg

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del

1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar -

Funktionsprovning.

Sparar energi

Denna produkt har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning.

Allmänna tips

Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd när produkten är igång och låt den vara stängd så mycket som möjligt under tillagningen.

Använd metalltallrikar för att förbättra energibesparingen.

Förvärm inte ugnen innan du sätter in maten.

För matlagning som varar längre än 30 minuter ska ugnstemperaturen minskas till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan matlagningstiden går ut, beroende på längden på matlagningen. Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.

Använd restvärmen för att värma annan mat.

För varmhållning av mat

Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in

SVENSKA 33

produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

IKEA-GARANTI

Hur länge gäller IKEA garantin?

Garantin gäller i fem (5) år från det datum då du köpte produkten hos IKEA, såvida inte produkten är benämnd LAGAN: för dessa produkter gäller garantin i två (2) år.

Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om servicearbete utförs under garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vilka produkter täcks inte av IKEAs femåriga garanti?

Sortimentet av produkter som benämns

LAGAN och alla produkter inköpta hos

IKEA före den 1 augusti 2007.

Vem utför service?

IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller genom auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna garanti?". Under garantiperioden skall kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan speciella utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs egendom.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti.

Om problemet täcks av garantin kommer

IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

• Normalt slitage.

• Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.

• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.

• Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.

• Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.

• Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,

SVENSKA 34

tillopps- och tömningsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av produktionsfel.

• Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.

• Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.

• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.

• Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.

• Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till någon annan adress, ansvarar inte IKEA för eventuella skador som uppstår under transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress täcker garantin eventuella skador som uppstår under denna leverans.

• Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten enligt villkoren i denna garanti kommer serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.

Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.

Tillämpning av nationell lag

IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet.

En skyldighet att utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:

• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket framställs,

• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s produkter:

Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för att:

1. framställa ett anspråk under denna garanti.

2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.

Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar som relaterar till:

• IKEAs övergripande köksinstallation,

• anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,

3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller

SVENSKA

bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.

Hur når du oss om du behöver service?

Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.

För att kunna ge dig en snabbare service rekommenderar vi att du använder det specifika telefonnummer som listas i slutet av denna handbok. Använd alltid telefonnumret i den handbok som avser produkten du behöver ha hjälp med. Innan du kontaktar oss, se till att du har artikelnumret (den 8-siffriga koden) till hands för aktuell produkt.

SPARA

FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!

Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Observera att försäljningskvittot också anger

IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-siffrig kod) för varje produkt som du har köpt.

Behöver du extra hjälp?

För övriga frågor om dina produkter som inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst, kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser igenom produktdokumentationen innan du kontaktar oss.

35

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents