MONTAGE. AEG SKS68800F1


Add to My manuals
56 Pages

advertisement

MONTAGE. AEG SKS68800F1 | Manualzz

7.2

De deur sluiten

1.

2.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

3.

NEDERLANDS

11

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.

8.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

8.1

Opstelling

Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Omgevingstemperatuur

N

ST

T

Klimaatklasse

SN +10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele problemen ontstaan als deze temperaturen niet worden gerespecteerd. De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Als u vragen hebt m.b.t. de montagelocatie van het apparaat, raadpleeg dan de dealer, uw klantenservice of de dichtstbijzijnde technische dienst

8.2

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

9.

GELUIDEN

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

12 www.aeg.com

OK

CLICK!

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

advertisement

Key Features

  • Spacious 279-liter capacity
  • Adjustable shelves and compartments for customized storage
  • Dedicated drawer for fruits and vegetables
  • 87-liter freezer compartment with three transparent drawers
  • LED interior lighting for clear visibility
  • Reversible door for flexible placement
  • Low noise operation for a peaceful kitchen environment
  • Energy-efficient design to reduce your energy consumption

Frequently Answers and Questions

What is the total capacity of the AEG SKS68800F1?
The total capacity of the AEG SKS68800F1 is 279 liters, with a 192-liter fridge compartment and an 87-liter freezer compartment.
Can I adjust the shelves in the refrigerator compartment?
Yes, the shelves in the refrigerator compartment are adjustable, allowing you to customize the storage space to suit your specific needs.
Is there a dedicated drawer for fruits and vegetables?
Yes, there is a dedicated drawer in the refrigerator compartment for fruits and vegetables, helping to maintain their freshness and extend their shelf life.
How many drawers are in the freezer compartment?
There are three transparent drawers in the freezer compartment, ensuring easy access and organization of your frozen items.