BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT. Aeg-Electrolux HK634060XB


Add to My manuals
72 Pages

advertisement

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT. Aeg-Electrolux HK634060XB | Manualzz

6 www.aeg.com

miek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

2.3 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.4 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

3.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 2

145 mm 170 mm

265 mm

120/210 mm

145 mm

3

1

4

5

2

3

Kookzone

Kookzone

Kookzone

Bedieningspaneel

Kookzone

5 4

3.1 Indeling bedieningspaneel

1 2 3 4 5 6 7

11 10 9 8

NEDERLANDS

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

1 tiptoets -functie

Het apparaat in- en uitschakelen.

2

3

4

5

Een kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

Het timerdisplay

Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

Geeft de tijd in minuten weer.

6

7

8

9

/

/

Het verhogen of verlagen van de kookstand.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

De tijd verlengen of verkorten.

Kookzone instellen.

10

11

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

De functie STOP+GO in- en uitschakelen.

3.2 Kookstanddisplays

Display (weergave) Beschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

-

-

De -functie is in werking.

De automatische verwarmingsfunctie is in werking.

Er is een storing.

Er is nog een kookzone heet (restwarmte).

Slot/kinderbeveiliging is in werking.

De automatische uitschakeling is in werking getreden.

3.3 Restwarmte-indicatie

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door restwarmte!

7

advertisement

Key Features

  • Precise control over cooking temperature for perfect results
  • Sleek and modern design that complements any kitchen
  • Easy-to-use controls for effortless operation
  • Glass-ceramic surface for easy cleaning and maintenance
  • Professional technology for exceptional cooking performance

Related manuals

Frequently Answers and Questions

Can the hob be installed above drawers?
Yes, the hob can be installed above drawers, but ensure that there is sufficient space for air circulation between the bottom of the hob and the top drawer.
Is the hob safe to use for children?
No, the hob is not safe for children to use. It is recommended to keep children away from the hob when it is in use or cooling down, as the surface can become very hot.
Can the hob be used with any type of cookware?
Yes, the hob can be used with any type of cookware that is suitable for use on glass-ceramic hobs.