Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy. Dell Precision 650, 650, 450

Add to My manuals
154 Pages

advertisement

Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy. Dell Precision 650, 650, 450 | Manualzz

Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy

Ponisza tabela przedstawia zasoby udostpniane przez firm Dell jako narzdzia pomocy. Dodatkowe zasoby mog być dostarczone z komputerem uytkownika.

Szukane informacje

• Program diagnostyczny dla komputera

• Sterowniki dla komputera

• Przewodnik uytkownika

• Dokumentacja urzdze

Znajdziesz je tutaj

D y s k C D D r i v e r s a n d U t i l i t i e s ( n a z y w a n y t a k ż e d y s k i e m R e s o u r c e C D )

• Jak skonfigurować komputer

• Jak obchodzić si z komputerem

• Informacje dotyczce rozwizywania problemów

• Jak otwierać pokryw komputera

• Jak szukać innej dokumentacji

Tego dysku CD mona uyć w celu uzyskania dostpu do dokumentacji, ponownego zainstalowania sterowników lub uruchomienia narzdzi diagnostycznych.

I n f o r m a t o r o s y s t e m i e i k o n f i g u r a c j i

Informator o systemie i konfiguracji 53

Szukane informacje

• Kod ekspresowej obsługi i znacznik usługi

• Etykieta licencji systemu Microsoft

Windows

Znajdziesz je tutaj

K o d e k s p r e s o w e j o b s ł u g i i k l u c z p r o d u k t u

• Jak ponownie zainstalować system operacyjny

Etykiety znajduj si na komputerze.

D y s k C D z s y s t e m e m o p e r a c y j n y m i p r z e w o d n i k i n s t a l a c j i

Po dokonaniu ponownej instalacji systemu operacyjnego naley uyć dysku CD Drivers and Utilities w celu ponownego zainstalowania sterowników urzdze dostarczonych wraz z komputerem.

54 Informator o systemie i konfiguracji

Szukane informacje

• Jak wyjmować i wymieniać podzespoły

• Parametry techniczne

• Jak konfigurować ustawienia systemowe

• Jak rozwizywać problemy

Znajdziesz je tutaj

I k o n a p r z e w o d n i k a u ż y t k o w n i k a ( M i c r o s o f t

W i n d o w s 2 0 0 0 )

• Lokalizacja złczy na płycie systemowej

Kliknij dwukrotnie ikon User’s Guide (Przewodnik uytkownika) na pulpicie.

C e n t r u m p o m o c y i o b s ł u g i t e c h n i c z n e j s y s t e m u

W i n d o w s X P

1 Kliknij przycisk Start i kliknij pozycj Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna).

2 Kliknij opcj User’s Guide (Przewodnik uytkownika).

E t y k i e t a z i n f o r m a c j a m i o s y s t e m i e lub

Etykieta jest umieszczona na wewntrznej stronie obudowy komputera.

Informator o systemie i konfiguracji 55

Szukane informacje Znajdziesz je tutaj

• Najnowsze sterowniki dla komputera

• Odpowiedzi na pytania dotyczce obsługi technicznej i pomocy

• Dyskusje online z innymi uytkownikami i pomoc techniczna

• Dokumentacja komputera zawierajca

Podrcznik serwisowy

W i t r y n a s i e c i W e b p o m o c y t e c h n i c z n e j f i r m y

D e l l – support.euro.dell.com

Witryna pomocy technicznej firmy Dell udostpnia kilka narzdzi online, takich jak:

• Knowledge Base – Baza wiedzy zawierajca wskazówki, porady i kursy online

• Customer Forum – Forum klientów umoliwiajce dyskusje online z innymi klientami firmy Dell

• Upgrades – Informacje dotyczce uaktualnie podzespołów, na przykład pamici, dysku twardego i systemu operacyjnego

• Customer Care – Obsługa klienta udostpniajca informacje kontaktowe, o stanie zamówienia, gwarancyjne i dotyczce napraw

• Downloads – Pliki do pobrania zawierajce sterowniki, poprawki i uaktualnienia oprogramowania

• Reference – Materiały referencyjne zawierajce dokumentacj komputera, dane techniczne produktu i informacje kontaktowe

• Status zlecenia serwisowego i historia pomocy technicznej

• Główne zagadnienia techniczne dotyczce komputera

• Czsto zadawane pytania

• Pliki do pobrania

• Szczegóły konfiguracji komputera

• Umowa serwisowa dotyczca komputera

W i t r y n a s i e c i W e b D e l l P r e m i e r S u p p o r t – p r e m i e r s u p p o r t . d e l l . c o m

Witryna sieci Web Dell Premier Support jest dostosowana dla klientów korporacyjnych, rzdowych i edukacyjnych. Ta witryna moe nie być dostpna we wszystkich regionach.

• Informacje dotyczce gwarancji P r z e w o d n i k – i n f o r m a c j e o s y s t e m i e

56 Informator o systemie i konfiguracji

Szukane informacje

• Jak korzystać z systemu Windows XP

• Dokumentacja komputera i urzdze

Znajdziesz je tutaj

H e l p a n d S u p p o r t C e n t e r ( C e n t r u m p o m o c y i o b s ł u g i t e c h n i c z n e j ) s y s t e m u W i n d o w s X P

1

Kliknij przycisk Start i kliknij pozycj Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna).

2

Wpisz słowo lub fraz opisujce problem i kliknij ikon strzałki.

3 Kliknij temat opisujcy problem.

4

Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.

UWAGA: Aby uzyskać pomoc w systemie Windows 2000 kliknij przycisk Start i kliknij opcj Help (Pomoc).

Informator o systemie i konfiguracji 57

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents